Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: EMBRIOLOGIE
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplină
studiu C Lp C Lp C Lp Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 14 14 - - 14 14 E - 2 - O. III. 06
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- Însușirea noțiunilor de embriologie necesare medicului practician generalist
- Dobândirea noțiunilor teoretice și practice de organizare funcțională a sistemelor corpului
omenesc în formare, prin mijloacele specifice obiectului (observare, disecție, imagistică)
- Predarea noțiunilor anatomice de bază, care permit înțelegerea organizării funcționale a
corpului uman, din perspectiva evolutivă. Modalitatea de prezentare a materiei permite
accesul rapid al studentului la informație și aplicarea cunoștințelor de către viitorul medic în
toate etapele de diagnostic, evaluare și tratament al pacientului.
-Cunoaşterea şi utilizarea unor noţiuni specifice din domeniul geneticii;
-Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a opera cu cunoştinţe de specialitate şi de a le interfera
cu cele din domeniile conexe: biochimia, imunologia, biologia celulară, patologia umană;
-Dezvoltarea interesului pentru interpretarea fenotipului uman pe baza interacţiunii dintre
genotip şi mediu;
-Formarea priceperii de a utiliza baza materială existentă şi dezvoltarea capacităţii de
observare/investigare a materialului genetic şi a expresiei acestuia în cadrul lucrărilor
practice;
-Cunoaşterea metodelor utilizabile în tratamentul bolilor genetice şi dezvoltarea unei
atitudini obiectivizate în raport cu acestea;
-Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea geneticii în practica
medicală.

C. Metode de predare – învăţare:


-prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii,
metode de lucru în grup şi individual, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 50%) prin metode orale,
probe scrise şi practice (disecţie.; evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:


1. Noțiuni introductive. Tipuri de diviziuni. Gametogeneza și caracteristicile ei.
Ovulația. Fertilizarea. Anomalii ale fertilizației. Săptămâna 1 a ebriogenezei.
Spermogeneza. Morfologia spermei. Ovogeneza. Ciclul ontogenic. Ciclul folicular. Ciclul
hormonal. Factori favorizanţi ai migrărilor spermatocitare şi ontocitare. Capacitaţia.
Reacţia acrosomală. Consecinţele fertilizării. Fertilizarea. Factori favorizanţi ai migrărilor
spermatocitare şi ontocitare. Capacitaţia. Reacţia acrosomală. Consecinţele fertilizării.

1
Săptămâna 1-a a embriogenezei. Segmentarea. Formarea blastocitului. Implantarea.
Gemelaritatea – 2 ore
2. Săptămâna a 2-a, a 3-a, a 4-a a embriogenezei. Evoluţia trofoblastului. Evoluţia
embrioblastului. Formarea cavităţii amniotice. Formarea diverticulului endoblastic.
Formarea mezoplastului extraembrionar. Formarea veziculei ombilicale definitive.
Aspectul embrionului la sfârşitul săptămânii a 2-a. Formarea mezoblastului
intraembrionar. Angiogeneza extraembrionară. Formarea neuroectoblastului. Formarea
tubului neural. Neurulaţia primară. Neurulaţia secundară. Formarea gonocitelor
primordiale. Derivatele straturilor germinative embrionare. Derivatele mezoblastului.
Derivatele neuroectoblastului. Aspectul embrionului la sfârşitul săptămânii a 4-a a
embriogenezei. Anexele embrionare şi fetale. Amniosul. Diverticulul endoblastic.
Placenta, cordonul ombilical. Circulaţia fetoplacentară. – 2 ore
3. Dezvoltarea embriologică a capului și a gâtului. Dezvoltarea membrelor. Arcurile
branhiale. Pungile branhiale. Șanțurile faringiene. Limba. corelații clinice. Regiunea
facială. Palatul secundar.. Segmentul intermaxilar. Cavitățile nazale. Dinții. Corelații
clinice. Sistemul nervos central. Dezvolatrea sistemului scheletic. Dezvoltarea sistemului
muscular. - 2 ore
4. Dezvoltarea aparatului respirator. Formarea primordiior pulmonare. Laringele.
Traheea, bronhiile și plămânii. Maturarea plămânilor. Corelații clinice.– 2 ore.
5. Dezvoltarea sistemului cardiovascular. Formarea și așezarea tubului cardiac.
Formarea ansei cardiace. Dezvoltarea sinusului venos. Formarea septurilor
cardiace.Formarea sistemului de conducere al inimii. Dezvoltarea sistemului vascular.
Corelații clinice. Circulația înainte și după naștere. - 2 ore.
6. Dezvoltarea sistemului digestiv. Diviziunile tubului digestiv, Mezenterele.
Proenteronul. Formarea ficatului, pancreasului și splinei. Mezenteronul. Metenteronul.
Corelații clinice– 2 ore
7. Dezvoltarea sistemului urogenital. Sistemul urinar. Sistemul genital.Corelații
clinice.– 2 ore

F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:


1.Spermogeneza. Ovogeneza. Ciclul folicular. Ciclul hormonal. Anomalii cromozomiale.
Capacitaţia. Reacţia acrosomală.Fertilizarea. Consecinţele fertilizării; / 2 ore
2. Săptămâna 1-a a embriogenezei. Segmentarea. Formarea blastocitului. Implantarea.
Gemelaritatea; Evoluţia trofoblastului. Evoluţia embrioblastului. Formarea cavităţii
amniotice. Formarea diverticulului endoblastic. Formarea mezoplastului extraembrionar.
Formarea veziculei ombilicale definitive. Aspectul embrionului la sfârşitul săptămânii a 2-a;
2 ore
3. Săptămâna a 3-a de dezvoltare embrionară. Săptămâna a 4-a de dezvoltare embrionară.
Anexele embrionare şi fetale. Amniosul. Diverticulul endoblastic. Placenta, cordonul
ombilical. Circulaţia fetoplacentară.Dezvoltarea capului. Dezvoltarea dinților. Sistemul
nervos central. Sistemul nervos autonom. Malformații. Corelații clinice; 2 ore
4. Dezvoltarea sistemului scheletic. Dezvoltarea sistemului muscular. Malformații;Traheea,
bronhiile și plămânii. Maturarea plămânilor. Malformații. Corelații clinice; 2 ore
5. Dezvoltarea cordului. Malformații. Corelații clinice.Dezvoltarea sistemului vascular.
Malformații. Corelații clinice; 2 ore
6. Dezvoltarea tractului digestiv. Malformații. Corelații clinice; Dezvoltarea glandelor anexe
ale tubului digestiv; 2 ore
7.Dezvoltarea sistemului excretor. Malformații. Corelații clinice;Dezvoltarea sistemului
reproducător. Malformații. Corelații clinice; 2 ore

2
G. Bibliografie de elaborare a cursului
Ana Nadia Schmidt – „ Embriologie specială”, Ed. Intercredo 2002
Andronescu A. Embriologie medicalã, Editura Medicalã, Bucureşti 1992
Anghelescu V. Embriologie normală şi patologică, Ed. Medcală, Bucureşti, 1983
Collins P Embryology and development. In: Collins P (ed) Gray's Anatomy, 38th edn.
Churchill Llivingstone, London, 99-341. 1995
Poirier J., Cohen I., Baudet J. Embryologie Humaine, Maloine S.A.Edit. Paris 1992
Ranga V. Tratat de Anatomia Omului volumulI. Editura Medicalã Bucureşti 1990
Sadler TW. Langman’s medical embryology. Sixth edition. Williams & Wilkins, Baltimore.
1990
Ulmeanu Dan, Bordei Petru, Chircor Lidia Anatomia dezvoltãrii omului, curs pentru
studenţi, Reprografia universitãţii “Ovidius” 1992
Williams, P.L., Warwick, R., Dyson, M., L.H.Bannister, Eds. Gray's Anatomy, 37th ed.,
Churchill Livingston, London. Illustrated Encyclopedia of Human Anatomic Variation 1989

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi


1. Andronescu A. Embriologie medicalã, Editura Medicalã, Bucureşti 1992
2. Anghelescu V. Embriologie normală şi patologică, Ed. Medcală, Bucureşti, 1983
3. Ranga V. Tratat de Anatomia Omului volumulI. Editura Medicalã Bucureşti 1990
4. Gavrilă L., Principii de ereditate umană, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004

Data aprobării programei analitice: 10.10.2010

Decan, Şef departament


Prof.univ.dr. Aurel Nechita Conf. Univ. dr. Iuliu Fulga
Semnatura Semnătura