Sunteți pe pagina 1din 89

SISTEMUL BANCAR

ÎN RM
Nivelul I
Banca Centrală

BC „COMERŢBANK” S.A.
BC „VICTORIABANK” S.A.

Nivelul II BC „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.


BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
BC „EUROCREDITBANK” S.A.
Bănci de sistem BC „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.
BC „ENERGBANK” S.A.
BC „PROCREDIT BANK” S.A.
BC „BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ” S.A.
BC „EXIMBANK” S.A.
BC „MOBIASBANCA – OTP GRUP” S.A.
I. BANCA CENTRALĂ a RM (Istoric)
• Banca Naţională - înfiinţată în anul 04.06.1991prin decretul preşedintelui
M.Snegur.
• În perioada1991- prezent au fost elaborate şi implementate un şir de măsuri
eficiente în vederea stabilizării mediului monetar şi de credit.
• 29.11.1993 - introducerea în circulaţie a monedei naţionale - LEUL
MOLDOVENESC cu promovarea ulterioară a unei politici monetare
şi de credit antiinflaţioniste.
• 1995 - Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei şi Legea instituţiilor financiare.
• 1998 - Banca Naţională a renunţat la practica stabilirii cursului oficial de schimb
al monedei naţionale faţă de dolarul SUA la Bursa valutară şi a procedat la
determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate a
cursurilor de cumparare şi vînzare a dolarului SUA contra lei moldoveneşti pe
piaţa inter- şi intrabancară.
• 2006 - în contextul alinierii la standardele internaţionale, BNM a implementat un
nou sistem automatizat de plăţi interbancare. Astfel, a fost realizată o
infrastructură modernă de plăţi, care a determinat premise importante pentru
prestarea serviciilor de plată de o nouă calitate şi facilitarea efectuării plăţilor
fără numerar în ţară.
I. BANCA CENTRALĂ (la nivel naţional)
• În ciuda denumirii lor, băncile centrale nu sunt „bănci” în sensul băncilor comerciale.
• Ele sunt instituţii guvernamentale care nu se procupă de maximizarea profiturilor, ci de realizarea anumitor
scopuri pentru întreaga economie (prevenirea falimentelor băncilor comerciale sau a şomajului, menţinerea
nivelelor preţului, regularizarea cantităţii de monedă).
• Pentru a preveni falimentele bancare, banca centrală ar trebui să acţioneze ca ofertant de împrumut de
ultimă instanţă, împrumutînd banca „nevoiaşă” cînd alte bănci nu pot facae acest lucru sau nu vor sa-l facă,
chiar dacă asta înseamnă abandonarea temporară a altor atribuţii bancare.
• Îndeplinesc funcţii guvernamentale şi, aşadar, fac parte din guvern.

FUNCŢIILE:
• Funcţia de emisiune monetară.
• Funcţia de bancă a statului.
• Funcţia de bancă a băncilor.
• Funcţia de centru valutar şi de gestionare a rezervei
valutare.
• Funcţia prudenţială şi de supravegehere.
BANCA NAŢIONALĂ
• Banca centrală a RM
• Persoană juridică publică şi autonomă
• Nu se înregistrează în registrele ASP
• Responsabilă faţă de Parlament
• OBIECTIV – Asigurarea şi menţinerea
stabilităţii preţurior
• Competenţe:
Contracte – Obligaţii – Bunuri – Acţiuni
în instanţa de judecată
BANCA NAŢIONALĂ: ATRIBUŢII
• Politica monetară şi valutară

• Bancher
• Analize economice pentru Guvern
şi public
• Supravegherea, licenţierea BC

• Stabileşte cursul valutar


BNM - GUVERN
• Furnizează informaţii privind • Furnizează informaţii privind
problemele monetare şi problemele monetare şi
financiare financiare + macroeconomice
• Avizează în 30 zile proiecte de
acte normative în domeniu • Adoptă acte normative ce ţin
• Guvernatorul poate asista la de activitatea BNM numai
şedinţele Guvernului după primirea avizului BNM
• Guvernatorul prezintă opinii
privind probleme abordate în • Miniştrii responsabili de
şedinţe probleme economice şi
financiare pot asista la
• Este independentă în şedinţele Consiliului de
exercitarea atribuţiilor stabilite supraveghere.
de lege.
• Nu solicită şi nu primeşte
instrucţiuni de la autorităţi
BANCA NAŢIONALĂ:CONTURI
Poate deschide conturi doar în numele:
• STATULUI / ORGANELOR STATULUI
• BĂNCILOR LICENŢIATE DE BN
• BĂNCILOR ÎN LICHIDARE
• FONDULUI DE GARANTARE AL DEPOZITELOR
• COMPANIILOR CU LICENŢĂ DE DEPOZITAR CENTRAL DE
VALORI MOBILIARE
• BĂNCILOR CENTRALE ALE STATELOR STRĂINE
• INSTITUŢIILOR FINANCIARE PUBLICE INTERNAŢIONALE

Nu poate deschide conturi în numele:


• Administraţiei publice locale
• Întreprinderilor, inclusiv celor de stat
BANCA NAŢIONALĂ: ACTELE EMISE
Hotărîri
Hotărîri Obligatorii
Instrucţiuni Se publică în pentru
Instrucţiuni
Regulamente Monitorul BANCI şi
Regulamente
Ordonanţe Oficial alte PF şi PJ
Ordonanţe EXECUTORII
De la data
adoptării/publicării

NU POATE FI Măsurile de salvgardare în domeniul politicii


monetare
SUSPENDATĂ Cu privire la administrarea specială
EXECUTAREA Cu privire la retragerea licenţei
Cu privire la iniţierea procedurii de lichidare silită
următoarelor acte:
Măsurile BNM şi a adm. Special în cazul lichidării
ORGANIZAREA BNM (1)
CONSILIUL DE ADMINISTRARE
(5 membri)

PRIM-
VICEGUVERNATOR VICEGUVERNATOR GUVERNATOR VICEGUVERNATOR VICEGUVERNATOR

Sturzu Ion Munteanu Vladimir Armasu Octavian Harea Cristina Cincilei Aureliu
ORGANIZAREA BNM (2)
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE COMITETUL EXECUTIV
(7 membri) (5 membri)
7 ani 7 ani
COMITETUL DE AUDIT
(3 membri)

MEMBRU VICEPRESEDINTE PRESEDINTE MEMBRU MEMBRU


(VICEGUVERNATOR) (PRIM- (GUVERNATOR) (VICEGUVERNATOR) (VICEGUVERNATOR)
VICEGUVERNATOR)
Sturzu Ion Munteanu Vladimir Armasu Octavian Harea Cristina Cincilei Aureliu

Departamente:
Departamente: Departamente: Departamente:
- Strategie, organizare Departamente:
şi resurse umane - Cercetări
- Supraveghere - Politica monetara
- Juridic - Reglementare şi economice
bancară - Piete financiare
autorizare - Raportări şi
- Operaţiuni cu - Stabilitate financiara
Direcţia Securitatii - Sisteme de plăţi statistică
numerar -Combaterea spalarii
informaţionale - Securitate şi
- Buget, finanţe şi banilor si finantarii
Direcţia administr.
contabilitate Servicii:
Rezoluţia bancară
- Tehnologii Secretariat general Direcţia
informaţionale Comunicare şi presă Achiziţii şi
- Legislaţie şi Relaţii externe şi management
drept internaţion. integrare europeană contracte

CONSILIERII GUVERNATORULUI
Victor Colța, Natan Garștea
ALEGEREA ORGANELOR DE CONDCERE A
BNM (3)
COMITETUL EXECUTIV
(5 membri)

MEMBRU VICEPRESEDINTE PRESEDINTE MEMBRU MEMBRU


(VICEGUVERNATOR) (PRIM- (GUVERNATOR) (VICEGUVERNATOR) (VICEGUVERNATOR)
VICEGUVERNATOR)
Sturzu Ion Munteanu Vladimir Armasu Octavian Harea Cristina Cincilei Aureliu
ALEGEREA ORGANELOR DE CONDCERE
A BNM (4)

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
(7 membri = 7 voturi)

PRESEDINTE VICEPRESEDINTE MEMBRU MEMBRU MEMBRU MEMBRU MEMBRU


(VICE- (NESALARIAT (NESALARIAT (NESALARIAT (NESALARIAT
(GUVERNATOR) (PRIM-
GUVERNATOR) BNM) BNM) BNM) BNM)
VICEGUVERNATOR)
1 2 3 4
Armasu Octavian Munteanu Vladimir
Harea Cristina

Înlocuieşte
preşedintele, în cazul
lipsei acestuia

- Convoacă şedinţe trimestriale ale CS


-Prezidează şi supraveghează şedinţele
- Semnează procesele-verbale ale şedinţei
Politica de credit şi de schimb valutar este doar de competenţa ei

Existenţa unor prevederi legale Banca Naţională stabileşte


care să protejeze banca centrală nivelul preţurilor după statutul ei

Independenţa politică a BNM

Numirea guvernatorului de către Nu există membri ai Guvernumul


Parlament pe un termen de 7 ani în cadrul Băncii Naţionale

Numirea membrilor de către


Parlament sau guvernator pe 7 ani
GUVERNAREA BNM ŞI NIVELURILE DE CONROL
AUDITUL EXTERN ANUAL
-Se efectuează de compania de audit selecată la licitaţie de CS al BNM.
- În perioada 2015-2019 – SC Deloitte Audit SRL.
- Se supun audituui: dările de seamă financiare anuale, conturile şi registrele BNM.

VERIFICĂRI DE EXPERŢII FMI


- Evaluează credibilitatea şi siguranţa BNM.
-Scopul: Banca centrală verifică gestionarea resurselor şi integritatea operaţiunilor
desfăşurate; Banca centrală asigură implementarea şi operarea unor sisteme de control.

AUDITUL CURŢII DE CONTURI


- Auditează legalitatea si regularitatea devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru
investiții ale BNM.
-Examinează eficienţa operațională a deciziilor luate de conducerea BNM.

AUDITUL INTERN
- Este subordonat și raportează CS al BNM, respectiv Guvernatorului.
-Evaluează riscurile de activitate, inclusiv riscurile de fraudă și defineşte obiectivele
misiunii de audit în acord cu obiectivele instituției.

CONTROLUL INTERN
- BNM dispune de un Sistem de Control Intern (SCI) care se bazează pe responsabilitatea
întregului personal BNM şi este organizat pe mai multe niveluri.
- Tipuri de controale: Prestabilite; efectuate nemijlocit în proces de către executori; efectuate pe
scară ierarhic superioară; Suplimentare (direcţii ce implică risc sporit).

NORME DE GUVERNARE
-Codul de conduită al salariaţilor BNM;
- Politica antifraudă a BNM (din februarie 2010).
RELAŢIILE BNM
RELAŢIILE BNM
1. Este bancherul Statului.
2. Consultă Guvernul. 1. Activităţi de licenţiere, supraveghere
3. Raportează împrumuturile luate de şi reglementare a activităţii
stat şi de organe de stat. instituţiilor financiare.
4. Acceptă depozite de la stat şi de la 2. Oferă servicii de depozit.
organe de stat. 3. Impune reglementări prudenţiale
5. Deţine contul unic trezorial unde se care trebuie respectate cu stricteţe.
varsă impozitele. 4. Funcţii de control asupra instituţiilor
6. Este Agent al Statului privind financiare, ultimele sunt obligate să
valorile sale mobiliare. furnizezeze informaţii BNM.
7. Nu acordă împrumuturi sau garanţii
Statului.

1. Reglementarea şi supravegherea
sistemelor de plăţi care
funcţionează în Republica INSTITUŢII
Moldova. FINANCIAR-
2. Depozitarul central unic al valorilor MONETARE
mobiliare. INTERNAŢION
3. Acordarea serviciilor de clearing şi ALE
de plată.
BNM. COOPERARE EXTERNĂ
Relaţii cu structurile internaţionale:
FMI
BERD
BCDMN (Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre)
GSBECE (Grupul Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală şi de Est)
Relaţii bilaterale cu alte bănci centrale şi autorităţi
de reglementare şi supraveghere din străinătate
Asistenţă tehnică
INTEGRAREA UE - FMI
• FMI - Republica Moldova a acceptat Statutul FMI prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 1107 din 28 iulie 1992, iar la 12 august 1992 a
devenit membru al FMI.
• CONSTITUENŢA FMI: PROIECTE:
1. Republica Moldova
2. Armenia Programul FMI şi al Băncii Mondiale (din
2004) de evaluare a sectorului financiar
3. Belgia
(Financial Sector Assessment Program -
4. Bosnia şi Herţegovina,
FSAP), fiind actualizat în 2007 și în
5. Bulgaria,
2014.
6. Cipru,
7. Croația, ROSC - Data Module (raportul privind
8. Georgia, respectarea standardelor şi codurilor),
9. Israel, prin care experţii FMI au realizat în iulie
10. Luxemburg, 2005 o evaluare a calităţii statisticilor
11. Republica Macedonia, macroeconomice elaborate în Republica
12. Muntenegru, Olanda, Moldova.
13. România
14. Ucraina.
Băncile de sistem
REGLEMENTARE
• Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 – în
vigoare doar reglementări privind lichidarea băncilor
• Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie (în
vigoare 01.01.2018)
• Legea cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor,
asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care
aparțin unui conglomerat financiar nr. 250 din 01.12.2017 (în
vigoare 29.03.2018)
• Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din
03.10.2016
• Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008
• Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr.
114 din 18.05.2012 ( în vigoare 14.09.2013 )
Băncile de sistem
• Banca este o instituție financiară care are
ca obiect principal de activitate atragerea
de depozite și acordarea de credite.
Băncile sunt organizate sub forma
unei societăți comerciale pe acțiuni și își
desfășoară activitatea sub supravegherea
băncii centrale.
Băncile de sistem
ETIMOLOGIE
• „BANCĂ” (ital. „banko”) – masă de schimb a
monedei, iar persoanele care efectuau schimbul
se numeau „bancheri”, “banker” (eng.).
• „BANK” (engl.) – scaun. Schimbul şi împrumutul
de monedă era ocupaţia zarafilor şi cămătarilor
instalaţi direct în stradă. Revoltele clienţilor, în
caz de înşelăciune, ajungeau până la distrugerea
scaunului. Fraza „scaun stricat” în limba
engleză se pronunţă „bank rotten”. Aceasta şi
este originea cuvântului ”bankrupt”,
“bankruptcy”, adică faliment.
Băncile de sistem
ETIMOLOGIE

ZARAF REPREZENTAT ÎNTR-O


CĂMÂTAR MEDIEVAL (APLICAŢIE
MINIATURĂ DIN SECOLUL AL XI-LEA
DIN MUZEUL NAŢIONAL DE
ISTORIE, WASHINGTON, D.C.)
Instituţii financiare vizate
de Legea cu privire activitatea băncilor
•Băncile persoane juridice din RM, inclusiv sucursalele din
străinătate ale acestora;
•Sucursalele băncilor din alte state, în ceea ce priveşte
activitatea acestora desfăşurată în RM.

În scopul realizării supravegherii prudenţiale a băncilor,


dispoziţiile legii se aplică şi altor categorii de persoane
după cum urmează:
• Societăţilor financiare holding, societăţilor financiare
holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă –
persoane juridice din RM;
• Societăţilor de audit ale băncilor şi societăţilor de audit ale
societăţilor financiare holding, societăţilor financiare
holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă –
persoane juridice din RM.
Băncile de sistem
INTERDICŢII ALTOR CATEGORII
• Se interzice oricărei persoane care nu este bancă să se angajeze
într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri
rambursabile de la public.

• Nicio bancă din alt stat nu poate desfăşura în RM activităţi, decît


prin sucursale pentru care BNM a acordat licenţă în condiţiile
prezentei legi.

• Banca din alt stat poate deschide reprezentanţe pe teritoriul RM


numai după notificarea BNM. Reprezentanţele băncilor din alt stat
îşi vor limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de
reprezentare şi nu vor efectua niciuna dintre activităţile permise
băncilor.

• Se interzice oricărei persoane, alta decît o bancă licenţiată sau


sucursală licenţiată a unei bănci din alt stat, să utilizeze denumirea
de “bancă” sau derivate ale acestei denumiri (excepţia - cazul în
care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege/acord
internaţional sau compania respectivă nu desfăşoară activitate
specifică unei bănci.
Băncile de sistem
CERINŢE PRIVIND ACCESUL LA
ACTIVITATEA BĂNCILOR
1. Licenţa (CERERE+ANEXE+5 LUNI+ASP)
2. Capitalul iniţial – min. 100.000.000 MDL
Capitalul iniţial = Capitalul social – chelt. organizatorice de deschidere

3. Sediul

4. Conducerea activităţii (min.3 PF)


5. Acţionari (identificaţi, beneficiari efectivi)
6. Programul de activitate şi structura organizatorică
(obiective, istrumente de realizare)

7. Activităţi permise
Băncile de sistem
ACTIVITĂŢI PERMISE BĂNCILOR

• a) atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile;


• b) acordarea de credite (de consum, ipotecare, factoring cu sau fără recurs)
• c) leasing financiar;
• d) prestarea serviciilor de plată;
• e) emiterea şi administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor şi altor
instrumente de plată;
• f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
• h) participarea la emisiunile de valori mobiliare şi alte instrumente
financiare;
• i) consultanţa acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului
social, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale;
• j) brokeraj monetar (intermediere pe pieţele interbancare);
• m) servicii de informaţii privind creditele;
• n) servicii de păstrare în casete de siguranţă;
• o) emiterea de monedă electronică;
• p) orice alte activităţi sau servicii, permise de BNM.
Băncile de sistem
LICENŢIEREA
2 LUNI LICENŢA

50000 mdl

Pregtirea SET
Cerere HOTĂRÎRE SETULUI DE DE ACTE
APROBARE ACTE
Prin prezenta,
Prin prezenta, PREALABILĂ
solicit...........
solicit...........
5 LUNI a înregistrării

Anexe: Anexe:
ACCEPTAT

RESPINS

a) documentele de constituire ale băncii;


b) capitalul iniţial al viitoarei bănci,
c) conducerea băncii; Înregistrarea
d) identitatea acţionarilor; de stat
e) programul de activitate pentru următorii 3 ani;
f) orice alte informaţii şi documente prevăzute în
actele normative ale BNM.
Băncile de sistem
RETRAGEREA LICENŢEI
a) banca nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an de la data acordării
licenţei, renunţă în mod expres la aceasta sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult de 6
luni;
b) licenţa a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) banca nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării licenţei;
d) banca nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale privind fondurile proprii pentru acoperirea riscurilor,
expunerile mari sau lichiditatea impuse;
e) banca comite una dintre faptele sancţionabile prevăzute la art.140;
f) banca îşi încetează existenţa în urma reorganizării acesteia;
g) banca este lichidată conform hotărîrii luate de acţionarii săi;
h) activităţile desfăşurate de bancă în primii 3 ani de funcţionare se deosebesc considerabil de cele
preconizate în programul de activitate prezentat.

BNM retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca
se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate:
a) banca nu este capabilă să execute cererile creditorilor privind plata obligaţiilor pecuniare scadente
(incapacitate de plată);
b) activele băncii nu mai acoperă obligaţiile acesteia (supraîndatorarea);
c) valoarea absolută a fondurilor proprii ale băncii este mai mică de 1/4 faţă de valoarea minimă a
fondurilor proprii stabilită în actele normative ale BNM;
d) indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii calculaţi conform art.60 alin.(5) sînt sub nivelul de
1/4 din indicatorii de adecvare a fondurilor proprii stabiliţi de BNM.

Hotărîrea BNM de retragere a licenţei va cuprinde motivele de retragere a licenţei.


Despre retragerea licenţei se comunică în scris băncii respective, Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar şi Serviciului Fiscal de Stat.
Băncile de sistem
ORGANIZAREA BĂNCILOR
• Băncile se constituie şi funcţionează în condiţiile
prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni şi
cu respectarea prezentei legi şi actelor normative emise
în aplicarea acesteia.

• Băncile dispun de independenţă juridică, operaţională,


financiară şi administrativă faţă de orice persoană,
inclusiv faţă de Banca Naţională a Moldovei, Guvern şi
de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia
nu prevede altfel.

• Băncile trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în


conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi
sănătoase, cu cerinţele prezentei legi şi ale actelor
normative emise în aplicarea acesteia.
Băncile de sistem
ORGANELE DE CONDUCERE

Consiliul Băncii Organul Executiv

Rolul de
supraveghere şi monitorizare a Funcţia de conducere curentă a băncii sub
procesului decizional de conducere supravegherea directă a consiliului şi
Responsabil de activitatea băncii per gestionează eficient şi prudent activitatea
ansamblu şi de soliditatea financiară a băncii într-un mod corespunzător cu
strategia şi cadrul de administrare a
activităţii băncii, aprobate de consiliu
acesteia
Băncile de sistem
ORGANELE DE CONDUCERE
Consiliul Băncii Organul Executiv

Comitete specializate

Comitet Comitet
Comitet Comitet
de de
de de
Admin. Remu-
Audit Numire
Riscuri nerare
Băncile de sistem
ORGANELE DE CONDUCERE

Consiliul Băncii Organul Executiv

Fiecare membru trebuie să fie aprobat de BNM înainte de începerea


exercitării responsabilităţilor sau, după numirea în funcţie, BNM să fie
notificată potrivit actelor normative emise în aplicarea prezentei legi.
Rolul de
Fiecare dintre
supraveghere şi monitorizare
membrii organului
a de Funcţia de conducere
conducere curentă a băncii
şi persoanele care subdeţin
procesului decizional supravegherea directă a consiliului şi
funcţii-cheie trebuie desăconducere
dispună, în orice de o şibună
moment,eficient
gestionează reputaţie,
prudent activitatea de
Responsabil de activitatea băncii per
cunoştinţe,
ansamblu şi deaptitudini şi experienţă
soliditatea financiară a bănciiadecvate
într-un mod naturii, extinderii
corespunzător cu şi
strategia şi încredinţate
complexităţii activităţii băncii şi responsabilităţilor cadrul de administrare
şi trebuiea să îşi
activităţii băncii, aprobate de consiliu
desfăşoare
acesteia
activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare
prudente şi sănătoase.
Băncile de sistem
SUCURSALELE

1
BANCA

1
2 2

2 1
BANCA 1

2
1
Băncile de sistem
SUCURSALELE
• Băncile avînd sediul în alt stat şi care sînt licenţiate în alt
stat pot desfăşura activităţi pe teritoriul RM numai dacă sînt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei
sucursale;
b) sucursala este licenţiată de către BNM;
c) autoritatea competentă din statul de origine nu se
opune înfiinţării sucursalei în RM.
• Toate sucursalele înfiinţate pe teritoriul RM de către o
bancă din alt stat sînt considerate o singură sucursală.
• Sucursalele băncilor din alte state nu sînt persoane
juridice.
•Licenţierea Sucursalei = licenţierea Băncii Comerciale.
Băncile de sistem
SECRETUL BANCAR
• Banca este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra:
-datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea sa,
-datelor sau informaţiilor, aflate la dispoziţia sa (persoana,
bunurile, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau
de afaceri ale clienţilor băncii)
-informaţiilor referitoare la conturile clienţilor (solduri,
rulaje, operaţiuni derulate), tranzacţiile încheiate de clienţi,
etc.

▪ EXCEPŢIE: Obligaţia de păstrare a secretului bancar nu


poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea
atribuţiilor sale de supraveghere pe bază individuală şi/sau
consolidată.
Băncile de sistem
SECRETUL BANCAR (2)
SITUAŢII DE DEZVĂLUIRE A SECRETULUI BANCAR:

a) la solicitarea clientului băncii sau a reprezentantului;


b) decesul clientului băncii (la solicitarea moştenitorului acestuia, cu
anexarea certificatului de moştenitor, sau a notarului);
c) la solicitarea organului de urmărire penală, cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie;
d) la solicitarea instanţei de judecată;
e) la solicitarea scrisă a altor autorităţi publice;
f) la solicitarea MF a informaţiei (privind împrumuturile acordate ÎS,
ÎM, SC cu capital public şi UAT, necesară pentru monitorizarea sectorului
public);
g) la solicitarea executorului judecătoresc;
h) cînd banca justifică un interes legitim.
Băncile de sistem
SECRETUL BANCAR (3)
NU CONSTITUIE DIVULGARE A SECRETULUI BANCAR:
a) furnizarea către BNM a informaţiei necesare exercitării atribuţiilor ei;
b) furnizarea informaţiei întocmite astfel încît identitatea privind
activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;
c) furnizarea obligatorie organelor fiscale a informaţiei privind
deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare;
d) furnizarea informaţiei societăţii de audit a băncii, în limitele necesare
exercitării de către aceasta a activităţii de audit;
f) furnizarea informaţiei birourilor istoriilor de credit referitoare la
creditele acordate;
g) furnizarea informaţiei Serviciului prevenirea şi combaterea spălării
banilor despre orice activitate sau tranzacţie suspectă;
i) furnizarea lunară către MF a informaţiei privind încasările, plăţile şi
soldurile de mijloace băneşti în conturile deschise în bănci de către
instituţiile publice finanţate de la BPN;
k) furnizarea informaţiei în limitele Acordului de cooperare dintre Guvernul RM şi
Guvernul SUA pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea
obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).
Băncile de sistem
PREVINIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI
Banca trebuie să dispună de politici şi proceduri interne în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului şi trebuie să aplice cerinţele
legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului.

Banca nu poate ascunde, converti sau transfera bani sau


alte valori, stiiind ca acestea provin din activităţi
criminale.
Băncile de sistem
SANCŢIUNI (1)
• Se aplică de BNM pentru următoarele
fapte săvîrşite de bancă:
1. a obţinut licenţa pe baza unor informaţii false sau prin orice
alt mijloc ilegal;
2. nu informează BNM cu privire la fapte prevăzute
3. nu dispune de cadrul de administrare, solicitat de BNM;
4. nu respectă cerinţele prudenţiale prevăzute de lege;
5. nu raportează sau raportează informaţii incomplete sau
inexacte către BNM cu privire la fonduri, lichiditate;
6. nu deţine active lichide;
7. este expusă riscului de credit;
8. a comis o încălcare gravă cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
Băncile de sistem
SANCŢIUNI (2)
• Se aplică de BNM pentru următoarele
fapte săvîrşite de bancă:
9. permite uneia sau mai multor persoane care a comis încalcări
să devină ori să rămînă membri ai organului de conducere;
10. realizează operaţiuni fictive şi fără acoperire reală în scopul
prezentării incorecte a poziţiei financiare sau expunerii băncii;
11. permite periclitarea credibilităţii şi/sau viabilităţii sale prin
administrarea necorespunzătoare a fondurilor atrase;
12. admite orice încălcări prevăzute de lege;
13. nu respectă măsurile dispuse de Banca Naţională a
Moldovei
Băncile de sistem
SANCŢIUNI (3)
• avertisment scris;
• avertisment public prin care se indică persoana fizică, persoana
juridică, inclusiv banca şi natura încălcării;
• amendă băncii pînă la 5% din fondurile proprii ale băncii,
calculate la data ultimei raportări, şi/sau deţinătorilor direcţi şi
indirecţi de deţineri în capitalul social al băncii pînă la 100% din
mărimea deţinerii în capitalul social al băncii, calculată la
valoarea nominală;
• amendă aplicabilă persoanei juridice, de pînă la 10% din
valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exerciţiul
financiar precedent;
• amendă aplicabilă membrului organului de conducere sau
persoanei care deţine funcţii-cheie, de la 1 la 100 de salarii
medii ale persoanei fizice sancţionate, pentru ultimele 12 luni,
care includ toate beneficiile (suplimente, prime şi alte adaosuri
la salariul de funcţie);
Băncile de sistem
SANCŢIUNI (4)
• amendă aplicabilă persoanei fizice, alta decît cea menţionată la
lit.e), de la 5000 de lei pînă la 100 de milioane de lei;
• retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art.43;
• amendă egală cu pînă la valoarea dublă a beneficiului obţinut
ca urmare a încălcării, dacă acesta poate fi determinat.
Măsurile sancţionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi
sînt:
• a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei şi de abţinere de la
repetarea acesteia;
• b) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o bancă de către
persoanele prevăzute la art.43 responsabile de săvîrşirea încălcării;
• c) retragerea licenţei acordate băncii, potrivit prevederilor art.22;
• d) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau
acţionarilor responsabili.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
• LEGEA Nr. 550 din 21-07-1995 a
instituţiilor financiare*
• Capitolul VI (prim, secund)
• Art. 38/1 – 38/16
• În cazul retragerii licenţei băncii ca urmare a
constatării a cel puţin uneia din situaţiile de
insolvabilitate BNM, din oficiu, hotărîrea de
iniţiere a procesului de lichidare silită a
băncii.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
PROCEDURA
1. CONSTATAREA TEMEIULUI DE
INSOLVABILITATE DE BNM
2. ADOPTAREA HOTĂRÎRII DE RETRAGERE
A LICENŢEI ŞI ÎNCEPEREA PROCEDURII
DE LICHIDARE
3. NUMIREA LICHIDATORULUI
4. Hotărîrea CA al BNM nr. 29 din 15.02.2012 Cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A. de
desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită
https://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-ca-al-bnm-nr-29-din-15022012-cu-privire-la-retragerea-licentei-bc-
universalbank-sa
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA A BĂNCII
EFECTE
• BNM închide conturile în lei ale băncii respective şi
deschide un nou cont cu specificarea „bancă în proces
de lichidare”.
• Lichidatorul închide conturile VALUTARE, iar
valuta străină disponibilă, va fi virată, în unul sau mai
multe conturi, deschise la o bancă/bănci din RM;
• Lichidarea silită - în mod extrajudiciar;
• Procesul de lichidare a băncii - MAXIMUM 5 ani de la
data de retragere a licenţei. Termenul indicat poate fi
prelungit de BNM pentru cel mult 2 ani, în baza
demersului argumentat al lichidatorului băncii.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA A BĂNCII
LICHIDATOR – CONDIŢII NUMIRE
• LICHIDATOR = ADMINISTRATOR AL BĂNCII.
În funcţia de lichidator se numeşte o persoană fizică care
corespunde exigenţelor înaintate faţă de administratorul
unei bănci, stabilite în regulamentul BNM.
• Nu poate fi lichidator persoana care:
- are antecedente penale;
- în ultimii 5 ani a fost trasă la răspundere civilă pentru acte
juridice fictive sau simulate, acte afectate de eroare, etc.;
- este învinuit într-o cauză penală sau pîrît într-un proces
civil;
- nu şi-a onorat obligaţiile de plată a datoriei sau de achitare a
dobînzii către o bancă.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA A BĂNCII
LICHIDATORUL NU ARE DREPTUL(3)
• a) să-şi desfăşoare activitatea în situaţia în care există conflict
de interese, cu excepţia cazului cînd despre acest conflict s-a
comunicat BNM, iar aceasta îi permite să-şi continue activitatea;
• b) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice
servicii, cadouri, alte valori şi beneficii din partea vreunei
persoane despre care lichidatorul ştie că aceasta urmăreşte să
obţină anumite avantaje în legătură cu lichidarea;
• c) să utilizeze sau să permită utilizarea bunurilor BNM;
• d) să facă promisiuni sau să-şi asume angajamente în
numele BNM fără autorizarea acesteia.
• e) să divulge informaţia ce constituie secret bancar, comercial
sau un alt secret protejat de lege decît în măsura în care este
necesară în exercitarea atribuţiilor sale.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA A BĂNCII
LICHIDATORUL – ATRIBUŢII (4)
• Comunicarea lichidării (la subdiviziuni - în termen de 3 zile; în
Monitorul Oficial, în ziarele de circulaţie generală, precum şi în
ziarele din localităţile în care banca are subdiviziuni separate;
• De a conduce, a gestiona şi a controla banca (în continuare –
gestiunea băncii) şi de a lua orice măsuri în vederea lichidării ei
eficiente şi obţinerii sumei maxime din vînzarea activelor, inclusiv
dreptul;
• De a colecta datoriile faţă de bancă şi de a recupera bunurile
acesteia aflate în posesiunea terţilor, de a intenta acţiuni în
instanţele de judecată;
• De a executa în numele băncii orice operaţiuni, ţinînd cont de
necesitatea obţinerii aprobării prealabile a BNM pentru
efectuarea următoarelor operaţiuni:
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA A BĂNCII
LICHIDATOR – CONDIŢII NUMIRE (2)
Pentru constatarea existenţei/inexistenţei conflictelor de
interese, lichidatorul va prezenta, înainte de numirea sa, BNM
informaţie despre interesele sale personale şi de afaceri,
precum şi despre relaţiile financiare ale sale, ale soţiei sale
şi ale copiilor, inclusiv despre:
a) datoria faţă de banca în proces de lichidare, activitatea în ea sau
neonorarea datoriei faţă de oricare altă bancă în ultimii 5 ani;
b) relaţiile din ultimii 5 ani cu orice altă bancă în calitate de angajat,
administrator sau acţionar;
c) despre posedarea unei proprietăţi ce concurează cu bunurile
imobile ale băncii dacă lichidarea băncii presupune evaluarea,
dispunerea şi gestionarea acestora;
f) despre alte interese financiare şi de afaceri care pot afecta
exercitarea în mod imparţial a funcţiei de lichidator.
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
Băncile de sistem
LICHIDAREA SILITA
A BĂNCII
BANCI ÎN PROCES DE
LICHIDARE
• Bancosind SA
• Investprivatbank SA
• BIID MB SA • Universalbank SA
• Basarabia SA • Banca de Economii
• Banca „Guineea”, • Banca Socială SA
• Întreprinzbanca SA • Unibank SA
• Oguzbank SA
NR. DENUMIRE DATA FONDATORI DATA MOTIVUL DATA
FOND INCEPE RADI
ARE RII ERII
LICHID
ARII
1 BCA BANCOSIND 11.09.1991 / Lideri sindicali 15.12.1997 Retragerea licentei 25.01.2018
(Banca 15.08.1 (inclusiv de BNM pe
sindicatelor) 996 Serafim motivul
Urecheanu) depistarii
iregularitatilor
si a datoriilor
de 2,2 mil.
doll.
2 BIID MB SA 11.09.1996 02.11.1999 Retragerea licentei -
(Banca Internationala de de BNM -
Investitii Moldo- contravine Le
Bulgara) gii
instituţiilor fin
anciare şi
actelor
normative ale
3 CAPITALBANK SA

4 BC Basarabia 21.05.1996 Retragerea licentei


de BNM -
contravine Le
gii
instituţiilor fin
anciare şi
actelor
normative ale
NR. DENUMIRE DATA FONDATORI DATA MOTIVUL DATA
FOND INCEPE RADI
ARE RII ERII
LICHID
ARII
5 BC Finistbank Capital rusesc
(filiala)

6 Dacia Felix SA (filiala) Romania

7 BCA Bucuriabank 14.07.1994/1 3 iulie 1998 Nerespectarea


5.08. prevederilor
1996 legale si
conducerea
neadecvata
8 BCIA VIAS 17.01.1994 / Romania 18 martie 1999 încălcările legislaţiei
15.08.1 în vigoare,
996 situaţia de
incapacitate de
plată a băncii,
lipsa la bancă a
unei strategii
9 GUINEA SA 10.01.1995 / 17 iunie 1999 Nerespectarea
15.08.1 prevederilor
996 legale si
conducerea
neadecvata
10 BCI „Oguzbank” SA 20.12.1991 / Romania 23 noiembrie
15.08.1 2000
996
NR. DENUMIRE DATA FONDATORI DATA MOTIVUL DATA
FOND INCEPE RADI
ARE RII ERII
LICHID
ARII
11 BC „BTR” Moldova SA 11.05.2000 25.07.2002

12 „Chişinău” SA” 20.07.1993 / BANCA 20 septembrie


15.08.1 MUNICIPA 2002
996 LA
13 „International
Commercial Bank
(Moldova)” SA
14 BC „BUSSINESBANK” 13.08.2004 29.06.2006
SA

15 BC 08.08.1994 / 19.06.2009 încălcările legislaţiei


„INVESTPRIVATB 11.07.1 în vigoare,
ANK” SA 996 situaţia de
incapacitate de
plată a băncii,
lipsa la bancă a
unei strategii

16 BC „Banca de
Economii” SA

17 BC „UNIBANK” SA
NR. DENUMIRE DATA FONDATORI DATA MOTIVUL DATA
FOND INCEPE RADI
ARE RII ERII
LICHID
ARII
18

BC „BANCA SOCIALĂ”
SA
19 BCA Intreprinzbanca 06.04.1995 03 februarie
1997

20 Univesralbank SA 10.11.1994 / Romania 15.02.2012


10.09.1
996
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE
https://www.maib.md/
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE
https://www.victoriabank.md/
Băncile de sistem

ACTELE BANCARE
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE
Contractul de depozit bancar Ordinul de plată
Plata prin incasoul
Contractul de cont curent
documentar
Plata prin Cambie/Bilet la
Contractul de credit bancar
ordin
Plata prin Acreditiv
Garanţia bancară
documentar
Plata prin Card
bancar

https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numera

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ
Instrument de plată - orice
dispozitiv personalizat şi/sau orice
set de proceduri convenite între
utilizatorul serviciilor de plată şi
prestatorul de servicii de plată şi
folosit de utilizatorul serviciilor
de plată pentru a iniţia un ordin de
plată.
https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numera

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (1)
Ordinul de plată /
DISPOZITIE DE PLATĂ
Ordin de plată –
modalitate de plată
Ordinul de plată
simplă, prin care un
titular de cont bancar incasoul documentar

dispune ca banca să Acreditiv documentar

plătească o anumită Cambie/Bilet la ordin

sumă unui beneficiar. Card bancar


Eng - payment order.

https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numerar

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (2)
INCASOUL DOCUMENTAR

Incaso documentar – modalitate de plată


Ordinul de plată
în relațiile comerciale internaționale prin
care cumpărătorul acceptă plata
incasoul documentar

documentelor remise de vânzător, prin Acreditiv documentar

intermediul băncilor celor doi parteneri, Cambie/Bilet la ordin

reprezentând contravaloarea mărfurilor și Card bancar

serviciilor prestate.
https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numerar

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (2)
INCASOUL DOCUMENTAR
Incaso documentar – modalitate de plată în relațiile comerciale
internaționale prin care cumpărătorul acceptă plata documentelor remise
de vânzător, prin intermediul băncilor celor doi parteneri, reprezentând
Ordinul de plată
contravaloarea mărfurilor și serviciilor prestate.
incasoul documentar

Acreditiv documentar

Cambie/Bilet la ordin

Card bancar

https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numerar

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (3)
ACREDITIV DOCUMENTAR

Acreditiv documentar – Din punct de vedere


al exportatorului: promisiune irevocabilă de
plată din partea unei bănci, condiționată de Ordinul de plată

prezentarea de către el într-un anumit termen a incasoul documentar

setului de documente care atestă expedierea Acreditiv documentar

mărfii. Pentru importator (cumpărător): o Cambie/Bilet la ordin

dipoziție de plată irevocabilă, în favoarea Card bancar

exportatorului, condiționată de prezentarea de


către beneficiar la banca sa, a documentelor.
Este folosit în special în relațiile ecnomice https://www.bnm.md/ro/con

internaționale.. https://www.bnm.md/ro/con
serviciilor-de-plata-fara-num
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (4)
CAMBIE / BILET LA ORDIN / CEC
Cambie – efect de comerț prin care un creditor, numit
trăgător, dă ordin debitorului său, denumit tras, să
plătească la o scadență stabilită o sumă de bani unei Ordinul de plată

persoane desemnate, beneficiarul.


incasoul documentar

Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează Acreditiv documentar


să plătească unui beneficiar, sau la ordinul acestuia, o
sumă de bani determinată, la un anumit termen. Cambie/Bilet la ordin

Card bancar
Cec – înscris prin care proprietarul unor fonduri, depuse
la o bancă sau la un organism similar, dă ordin
bancherului său să plătească la vedere o anumită sumă
de bani în favoarea unui terț sau în favoarea celui care
https://www.bnm.md/ro/con

dă ordinul. Eng - cheque (U.K.), check (USA). https://www.bnm.md/ro/con


serviciilor-de-plata-fara-num
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (5)
CARD BANCAR
Card de plată – un istrument de plată electronic modern,
materializat într-un card de plastic dreptunghiular, dar care
a început să fie produs și sub forme din ce în ce mai Ordinul de plată
avangardiste: ceas, breloc, SIM pentru telefon, etc. incasoul documentar
Acreditiv documentar

Cambie/Bilet la ordin

Card bancar

https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numerar

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (5)
CARD BANCAR

CLASIFICARE:
Carduri de debit, unde fondurile sunt ale
Ordinul de plată
posesorului acestuia.
incasoul documentar

Carduri de debit cu overdraft (sau descoperit de Acreditiv documentar

cont), unde fondurile sunt ale posesorului dar Cambie/Bilet la ordin


există și o limită de creditare pusă la dispoziție de Card bancar
bancă

Carduri de credit, unde fondurile sunt puse la


dispoziție de către bancă.
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (6)
MODERNE (ELECTRONICE)
https://www.bnm.md/ro/content/alte-instrumente-de-plata-fara-numerar

- Transfer de credit din contul tău


Ordinul de plată
- Transfer de credit în contul tău
incasoul documentar

- Debitarea directă şi plățile programate Acreditiv documentar

Cambie/Bilet la ordin

- Cumpărături online Card bancar

https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTE BANCARE –
INSTRUMENTE DE PLATĂ (6)
MODERNE - ELECTRONICE
AVANTAJE:
Simplitate– poți efectua plăți simplu.
Securitate – plățile fără numerar sunt mai sigure și te scutesc de
necesitatea de a purta sume de bani în numerar. Ordinul de plată
Convenabil – poți utiliza cardurile de plată pentru a accesa conturile
incasoul documentar
tale de plată în orice moment de oriunde în lume. Cardul de plată
reprezintă cea mai rapidă şi mai simplă modalitate de a face cumpărături Acreditiv documentar
la locul de vânzare sau pe Internet .
Flexibilitate – diversitatea de carduri disponibile în zilele noastre îți Cambie/Bilet la ordin
oferă mai multă libertate de a alege cum şi când plătești pentru bunuri şi
Card bancar
servicii. Cardurile de plată sunt acceptate oriunde, și-ți oferă acces sigur
şi convenabil la banii tăi.
Recompense – diverse bănci oferă carduri de plată cu programe de
loialitate care iți permit să câștigi anumite sume de bani, bilete de avion
sau alte recompense.
https://www.bnm.md/ro/content/avantajele-utilizarii-instrumentelor-si-
serviciilor-de-plata-fara-numerar
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (1)
Contractul de depozit bancar
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
curent
Depozit bancar – sume bănești depuse
Contractul de credit
bancar
în conturi bancare de persoane fizice sau
Garanţia bancară juridice.
Depozitele bancare se mai pot constitui
și prin acordarea unui credit la cererea
unui individ sau a unei firme. Deci,
depozitele bancare reprezintă un activ
pentru titularul contului bancar și un
angajament pentru bancă. Depozitele
bancare pot fi la vedere și la termen.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (1)
Contractul de depozit bancar
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
curent
ELEMENTE:
Contractul de credit
bancar
– părţile;
Garanţia bancară - suma bănească depusă în conturi;
- % negociat pentru depozit;
-termenul contractului negociat;
- capitalizarea dobînzii;
- condiţii privind garanţiile acordate de
bancă;
- condiţiile de reînnoire / încetare a
contractului, etc.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (2)
Contractul de cont curent
Contractul de depozit
bancar
Cont curent – cont care servește la
Contractul de cont
curent înregistrarea, în ordine cronologică, în debit
Contractul de credit
bancar sau în credit, a tuturor operațiilor intervenite
Garanţia bancară în tranzacțiile titularului. Sumele depuse în
cont curent primesc o sumă mai mică sub
formă de dobândă comparativ cu alte
depozite constituite de titular.
ELEMENTE:
1. Părţile
2. Condiţiile de deservire, cost servicii
3. Limite, drepturi şi obligaţii, etc.
Tipuri: De economii, Ordinare, Speciale.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (3)
Contractul de credit bancar
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
Credit bancar – relațiile economice
curent
Contractul de credit
dintre creditor și debitor. Se oferă contra
bancar plată cu condiția să fie asigurat,
Garanţia bancară
rambursat la termen, utilizat în scopuri
bine determinate.
ELEMENTE:
1. Părţile
2. Condiţiile de acordarea a creditului: Suma,
termen scadenţă, %, garanţii, grafice
3. Limite, drepturi şi obligaţii, etc.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (3)
Contractul de credit bancar
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
curent
CLASIFICARE:
Contractul de credit I. Acordate persoanelor fizice sau
bancar

Garanţia bancară
juridice;
II. Garantate / negarantate
III. Pe termen lung / pe termen scurt
IV. De consum / pentru afaceri
V. Imobiliare / pentru mijloace fixe /
pentru mijloace circulante;
VI. Credite / Linii de credit / Overdrafturi,
etc.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (4)
Garanţia bancară
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
curent
Garanție bancară – un angajament
Contractul de credit irevocabil prin care o bancă, denumită
bancar

Garanţia bancară
garant, își asumă în cazul în care o
anumită persoană fizică sau juridică
(denumită debitor principal) nu va plăti la
un anumit termen o sumă determinată și
indicată în garanție, să plătească ea
însăși suma neachitată în favoarea unei
alte persoane fizice sau juridice
(denumită beneficiar). Eng - bank
guarantee.
Băncile de sistem
ACTELE BANCARE (4)
Garanţia bancară
Contractul de depozit
bancar
Contractul de cont
curent
Contractul de credit
bancar

Garanţia bancară
SISTEMUL BANCAR
ELVEŢIA

Secretul băncilor elveţiene are mare legătură cu


neutralitatea tradiţională a ţării.
Primele bănci private elveţiene au apărut pe la 1680, iar
patronii lor garantau cu propria avere toate depozitele
clienţilor.
Primii clienţi mari au fost regii Franţei.
În preajma celui de-al doilea război mondial, evreii au
început să-şi depună fondurile în Elveţia.
O bancă elveţiană este extrem de sigură, întreaga industrie
financiară fiind strict supravegheată de Comisia Bancară.
2 NIVELE
SISTEMUL BANCAR
GERMANIA
Istoric
I. BANCA FEDERALĂ În 1916 odata cu apariatia Bancii din
Hamburg,formata dupa modelul Bancii din
II. BANCI UNIVERSALE Amsterdam ia nastere sistemul bancar german.
(comerciale, provinciale,
private) Initial aceasta o fost doar o banca de depozite,dar
mai tarziu a efectuat si operatiuni de viramente.
III. BANCI SPECIALIZATE Prin infiintarea Bancii de la Nurenberg sistemul
(de stat, cooperative, asociaţii
de credit) bancar din Germania reuseste sa se consolideze.
In anul 1995 existau aproximativ 3 700 de banci legale independente care
aveau mai mult de 48.000 de oficii bancare.Datorita numarului mare de banci s
oficii bancare,Germania era si este in continuare una din cele mai puternice
economii bancare din lume.
În perioada postbelica Germania a cunoscut o dezvoltare puternica,si actua
este considerata cea mai intarita economie a Europei si lider al UE.
"ALL FINANZ" este notiunea folosita in conducerea activitatii
bancare,sistemul bancilor univarsale,bancilor germane le-a fost permis sa se
implice in orice activitate financiara.
SISTEMUL BANCAR
FRANŢA

BANCA
CENTRALĂ

BANCI BANCI BANCI


COMERCIALE DEPOZITARE CREDITARE

În perioada Evului Mediu şi la începutul timpurilor moderne, activităţile bancare


din Franţa au cunoscut o întârziere şi mai dificilă de dezvoltare decât în ţările
vecine.
La începutul secolului al XVI – lea, singurul târg internaţional care se menţine pe
teritoriul francez, este cel de la Lyon unde desfăşoară sau activează în principal
băncile germane şi italiene.
În perioada 1945-1984 reglementările bancare din Franţa au favorizat
specializarea instituţiilor bancare şi o compartimentare accentuată a sistemului
bancar francez.
Sistemul bancar francez a înregistrat în ultimii ani şi un proces puternic de
concentrare bancară, în urma unor fuziuni şi achiziţii. Astfel, numărul instituţiilor
bancare a scăzut de la 2097 instituţii în anul 1989 la 751 la sfârşitul anului 2008.
SISTEMUL BANCAR
MAREA BRITANIE

BANCA
CENTRALĂ
BANCI SPECIALIZATE:
BANCI COMERCIALE DE
Bănci de comerţ, Bănci străine, Case de
DEPOZIT
conturi
Sistemul bancar englez deţinea supremaţia în cadrul sistemului bancar
mondial prin intermediul pieţei din Londra şi a rolului lirei sterline, în special în
sec. XIX-lea.
Începuturile Băncii Angliei sunt legate de Revoluţia din 1688, care i-a dus pe
Wilhem de Orania şi pe Mary la tron. Datorită acestui eveniment Anglia a
înregistrat o anumită stabilitate politică, necunoscută de aproape un secol.
Carta Regală a fost sigilată pe 27 iulie 1694, iar Banca şi-a început astfel
rolul de bancher al statului şi de gestionar al datoriei publice, roluri pe care le
îndeplineşte şi astăzi.
Aproape toate inovaţiile financiar- bancare au apărut prima dată în Anglia.
Sistemul bancar britanic diferă ca structură de majoritatea băncilor din
Europa, în principal datorită prezenţei semnificative a băncilor străine.
SISTEMUL BANCAR
SUA

BANCA FEDERALĂ DE REZERVĂ

BANCI COMERCIALE BANCI DE INVESTIŢII INSTITUŢII DE ECONOMII

Prima banca a SUA, “The Bank of North America " din Philadelphia, a fost creata
de Congres in 1781 la cererea lui Robert Morris, administrator al finantelor, pentru a
ajuta financiar Revolutia Americana.
In anul 1790, Primului Secretar al Trezoreriei Nationale, Alexander Hamilton a
recomandat fondarea unei banci centrale. Aceasta ia fiinta in 1791, sub forma Bancii
SUA.
Aceasta nu a functionat decat pana in 1811 din motivul izbucnirii razboiului. Imediat
dupa razboi, se infiinteaza cea de-a doua Banca a Statelor Unite, in 1816. Aceasta
reuseste sa ofere echilibrul financiar pierdut odata cu deflatia de dupa razboi. Totusi
nici aceasta banca nu reuseste sa se mentina decat pana in 1832.
In perioada 1863-1864, s-au adoptat o serie de legi de catre presedintele american
A. Lincoln privind crearea unui sistem bancar national, format din mai multe banci
federale.
La inceputul sec. 20, SUA avea deja cel mai larg sistem bancar - 20000 de banci
ale Americii detineau 40% din valoarea totala a depozitelor de pe intregul glob.
SISTEMUL BANCAR
BANCA MONDIALĂ

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)

Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID)

Corporatia Financiara Internationala (CFI)

Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale (AGIM)

Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul


Investitiilor (CIRCDI)