Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de administrare fiduciar

Mun. Chișinău 12.01.2017


S.R.L. „Pro-Imobil„ numit în continuare FONDATORUL ADMINISTRĂRII certificicat de
înregistrare de stat a întreprinderii nr.95 din 12.01.2014, în persoană, Postov Ivan, manager care
acționează în baza Certificatului de Înregistrare din 14.06.2011, pe deoparte și:
S.A. „Chirilenco Fabian „ denumit în continuare ADMINITRATORUL FIDUCIAR, certificat de
înregistrare de stat a întreprinderii nr.0112 din 14.06.2012, licența pentru activitatea de administrare
fiduciară a investițiilor nr.047298 din 06.08.2012 valabil până la 06.08.2022, în persoană Chirilenco
Fabian care activează în baza licenței, pe de altă parte au încheiat prezentul contract privind
următoarele.

1. Dispoziții generale
1.1. Scopul încheierii prezentului contract este administrarea eficintă din punct de vedere economic al
obiectului acestuia care ar garanta obținerea de venituri.
1.2. În conformitate cu prezentului contract, beneficiarul este S.R.L. „Pro-Imobil„ certifivat de
înregistrare de stat nr. 0110112, în persoană Postov Ivan care acționează în baza licenței nr
037928 din 08..08.2010.

2. Obiectul contractului
2.1. Administratorul fiduciar va efectua în folosul beneficiarului adminissrarea fiduciară a
patrimoniului fondatorului administrarii indicat în pct 2.2 al prezentului contract.
2.2. Bunul care intră în componența patrimoniului este spațiu pentru birou cu suprafața de 37m.p.
2.3. Valorile mobiliare ce face parte din patrimoniul vor fi transmise în deținerea nominală a
administratorului fiduciar.
2.4. Fondatorul administrariia transmite administratorului fiduciar patrimoniul și actele necesare în
următorul mod:la semnarea prezentului contract de către ambele părți.

3. Drepturile obligațiile ți garanțiile părților.


3.1. Pîrțiile prezentului contract exercită funcțiile, au drepturi ți obligații prevăzute de regulamentul cu
privire la activitatea de administrare fiduciară a investițiilor. Drepturile și obligațiile suplimentare
care nu contravin legii.
3.2. La efectuarea tranzacției cu patrimoniul administratorului fiduciar va respecta următoarele
condiții:
3.2.A. Să înstrăineze valorile mobiliare: la orice preț curent de piață, la un preț nu mai mic de 30%
din valoarea nominală, la un preț ce nu depășește valoare nominală.
3.2.B. Să procure valorile mobiliare divesifiate, și valoril mobiliare corporative.
3.3. Administrarea fiduciară este obligată să prezinte fondatorului administrării și beneficiarului darea
de seamă asupra activității de administrare fiduciară a patrimoniului trimestrial pe adresa mun.
Chișinău, str.București 41.
3.4. Părțile confirmă corespunderea lorcerințelor indicate în cap 7 al Regulamentului cu privire la
activitatea de administrare fiduciară a investițiilor.

4. Venitul obținut ca rezultat al administrării patrimoniului.


4.1. Venitul obținut de către administratorul fiduciar ca rezultat al administrării patrimoniului se
include în patrimoniul administrat și constitue proprietatea fondatorului administrarii.
4.2. După includerea veniturilor indicate în pct 4.1 al prezentului contract , administratorul fiduciar va
efectua trecerea în cont propriu a unui părți din venituri în calitate de remunerare în modul,
mărimea și termeni stabilici în cap 5 al pezentului contract.
4.3. La decizia fondatorului administrării se va indica una din următoarele variante:
I. Vrianta I . Mijloacele bănești, dividentele , și alte plăți vor fi remise benificiarului S.R.L.
„Peo-Imobil„ săptămânal după reținerea din acesta a unui părți în calitate de remunerare
potrivit cap.5 al prezentului contract.
II. Varianta II Mijloacele bănești, devidentele și alte plăți vor fi administrate ( investite și
reinvestite) de către administratorul fiduciar în condiții stabilite de prezentul contract , după
reținerea din acesta a unui părți în calitate de remunerare potrivit cap. 5 al prezentului
contract .
4.4. Mijloacele bănești inclusiv devidentele și altele plăți obținute în urma administrării patrimoniale
vor fi remise benefiarului în rmătorul mod: condorm pct 4.3 al prezentului contract , Vrianta I.

5. Remunerarea administratorului fiduciar.


5.1. Părțile care vor conveni asupra unuia din următoarele variante :
Varianta I . Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărimea de 45 (patruzeci și cinci)
% din valoarea câștigurilor obținute.
Varianta II, Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărimea de 7000 (șapte mii) lei/
lunar.
5.2. Calcularea remunerației se va efectua lunar.
5.3. Remunerarea administratorului fiduciar nu va depăși 25% din valoarea câștigului reale obținute
din administrarea patrimoniului.

6. Părțile legate de administrarea patrimoniului


6.1. Plățile refeitoare la administrarea patrimoniului se vor efectua în conformitate cu Regulamentul
cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investițiilor.
6.2. Cheltuelile legate de trecerea patrimoniului de la fondatorul administrării la administratorul
fiduciar vor fi suportate de către fondatorul administrării.
6.3. Cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la administratorului fiduciar la fondatorul
administrării în caz de reziliere a contractului vor fi suportate de către partea care va rezilia
contractul.
6.4. În caz de rezeliere a contractului, ca urmare a retragerii licenței administratorului fiduciar,
cheltuelile legate de trecerea patrimoniului de la dministratorul fiduciar la fondatorul
administrării vor fi suportate de către administratorul fiduciar.

7. Responsabilitatea părților
7.1. Pentru neîndeplenirea sau îndeplenirea necorespunătoare a obligațiilor sale părțile poartă o
răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
7.2. În caz de nexecutare sau executare necompletă de către administratorul fiduciar a prevedererilor
pct 4.3 , al prezentului contract administratorul fiduciar va achita fondatorului administrații
penalitatea în mărime de 0,30% din plata restantă pentru fiecare zi de întirziere.
7.3. Obligațiile născute ca urmare a depășirii de către administratorul fiduciar a împuternicirilor
stabilite în contract și care nu au fost consimțite de fondatorul administrăriii în scris , vor fi
executate integral din contul administratorului fiduciar.
8. Dispoziții finale și tranzactorii
8.1. Contractul poate fi modificat sau completat cu acoedul comunal ambelor părți , în condiții
stabilite de Regulament cu privire la activitatea de administrare ficduciară a investițiilor.
8.2. Contractul poate fi modificat sau completat la inițiativa unuia dintre părți, iar partea care
intentează să modifice sau să completeze prezentul contract este obligat să comunice în scris cu
cel puțin 30 (treizeci ) zile pânî la data modificării sau completării acestuia.
8.3. În cazul în care unul dintre părți își va modifica rechizitele acesta va înștiința cealaltă parte în
termen de 10 (zece) zile de la data survenirii schimbărilor respective.
8.4. Contractul poate fi reziliat în cazul stabilit de Regulamentul cu privire la activitatea de
administrae fiduciară a investițiilor.
8.5. Prezentul contract este întocmit în două exemlare , fiecare având aceiași putere juridică, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
8.6. Contractul se înregistrează în Registrul de evidență a contractelor de administrare fiduciară a
investițiilor ținute de către administratorul fiduciar și se consideră încheiat din ziua semnării lui
de către părți.
8.7. Prezentul contract este valabil până la data de 12.01.2020, și poate fi prelungit doar cu acordul
înscris a ambelor părți.

9. Rechizitele părților
Fondator al administrarii
Cod fiscal 10024010038049
Document de identitate Licența,
Seria 047298, nr. 0112
Eliberat de AGPI, la data de14.08.2011
Adresa juridică: str. București 41
Contacte tel: 022 878 880/ 060445026
Fac 022 887 880
e-mail: office@proimobil.md
Numele , Prenumele : Postov Ivan
Semnătuta : Adminstratorul fiduciar
Numele/ Prenumele : Chirilenco Fabian
Adresa: str. Trandafirelor 18/4
Contracte tel: 022 486 910/ 069589766
Fax: 022 488 900
E-mai : chirilencof@mail.ru
Data înregistrării: 06.08.2017
Semnătura:

Numele/ Prenumele persoanei care a înregistrat acest contract Lupenco Irina