Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

14.11.2019
Mun.Chișinău
SRL„ Bansconslux„ , numit în continuare „ ANTREPRENOR„ , în persoană d-nul Florea
Maxim activ în baza statului, pe de o parte și
Rudenco Alexandru , numit în continuare „ CLIENT„ activând în baza procurii pe de altă
parte, numite în continuare „ PĂRȚI„ au încheiat prezentul contract despre următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Clientul încredinţează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, în
conformitate cu condiţiile prezentului contract, o lucrare, iar Clientul se obligă să
recepţioneze lucrarea şi să o achite.

2. Caracterul lucrărilor îndeplenite de către Antreprenor sunt: montare


sistemului de încălzire, bansamentul apei reci și calde, montarea sistemului de
canalizare și instalării uși la intrare.

3. Cerințele clientului față de obiectul antreprizei

3.1. Obiectul antrepriză constitue : rezultatul lucrărilor nominalizate la pct.2 din prezentul
contract.
3.2. Caractereristicele cantitative a obiectului antrepriizei: lucrările se vor efectua la casa
personală de locuit a clientului amplasat pe str. I.Vatamanu 12.
3.3. Calitatea obiectului de antrepriză trebuie să corespundă următoarelor condiţii: sistemul de
încalzire de rang calificat cu cazan „ Romstal„, ușă de la intrare de culaore albă din
lemn natural de origine germană , sistem de canalizare va fi amplasat în spatele casei.
3.4. Antreprenorul este obligat să respecte cerinţele Clientului în vederea realizării lucrării.
3.5. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Client în cazul în care îndeplinirea
cerinţelor Clientului ameninţă utilitatea lucrării.

4. Utilajul, materialele şi condiţiile realizării lucrărilor


4.1. Lucrările se execută din materialele Clientului, cu excepţia celor materiale care, conform
condiţiilor prezentului contract, au fost oferite de către Antreprenor.
4.2.  Lucrarea se execută din următoarele materiale ale Antreprenorului:
4.2.1. Calorifer din oțel tip panou preumim cantitatea 10(zece) bucăți, prețul 350 lei/
bucata.
4.2.2. Țeavă și fitinguri din plastic german. Cantitatea 30( treizeci) bucăți, prețul 50 lei /
bucata.
4.2.3. Țeavă de oțel pentru bansamentul apei reci și calde , cantiatea 20m.p. prețul 20lei
m.p.
4.2.4. Țeavă și accesorii necesare pentru reazlizarea sistemului de canalizare, cantitatea 20
m.p. , prețul 30lei m.p.
4.3. Calitatea materialelor Antreprenorului trebuie să corespundă standardelor înalte de calificare
și să permită realizarea cerinţelor Clientului la capitolul calitate.
4.4. Riscul pierderii sau deteriorării fortuite a materialelor Antreprenorului din momentul
transmiterii îl suportă Antreprenorul.
4.5. Antreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului
antreprizei.
4.6.  În termen de 3(trei) zile din momentul semnării prezentului contract, Clientul îi prezintă
Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum şi alte
documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

5. Costul lucrarii
5.1. Costul şi cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizului
estimativ care se acoperă din contul Clientului.
5.2.  În cazul necesităţii majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în
scris despre aceasta pe Client în termen de 5(cinci) zile. La înştiinţare trebuie să fie anexate
documentele ce confirmă majorarea devizului.
5.3. Clientul este obligat în termen de 5(cinci) zile după primirea înştiinţării, să-i acorde
Antreprenorului răspunsul cuvenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea
contractului.
5.4.  Costul lucrărilor la prezentul contract se indică fără TVA

6. Remunerația Antrprenorului.
6.1. Pentru realizarea antreprizei Antreprenorul primeşte de la Client o remuneraţie în sumă de
20 000 lei ( douăzeci mii lei ).
6.2. Pentru îndeplinirea lucrărilor, cu 10(zece) zile înainte, Clientul achită Antreprenorului
o plată suplimentară în mărime de 10 000( zece mii ) lei.

7. Modul și termenul de achitare.


7.1. Termen de achitare.
7.1.1 în termen de 5( cinci) din momentul semnării prezentului contract Antreprenorul va primi
de la Client un avans în mărime de 10 000 ( zece mii lei MDA).
7.1.2 În termen de 10(zece) zile din momentul actului de predare-primire a lucraărilor asigură
achiatrea deplina.
7.2. Modul de plată : prin transfer.
7.3. Forma achitării: dispoziție de plată.
7.4. Clientul este obligat să-l înştiinţeze pe Antreprenor despre efectuarea plăţii, în termen de 24
ore din momentul efectuării transferului prin e-mail sau fax.
7.5. Plata suplimentară, conform p.6.2 al prezentului contract, se achită în condiţiile
7.1-7.4 al prezentului contract

8. Termene de executare a lucrărilor.


8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de 7 (șapte ) zile din
momentul acordării materialelor, documentelor necesare.
8.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 70 (șaptezecei) de zile cu dreptul
executării anticipate.
8.3. Termene intermediere : 75( șaptezeci și cinci) zile.
8.4. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înştiinţeze înscris pe Client
despre pregătirea obiectului spre recepţionare în termen de 10(zece) zile.

9. Controlul de către Client a procesului îndeplenirii lucrări .


9.1. Antreprenorul se obligă în termen de 10( zece) să informeze despre procesul îndeplinirii
lucrărilor.
9.2. Clientul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul şi
calitatea lucrărilor efectuate.

10. Ordinea predării-primirii obiectului antreprizei.


10.1. Predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părţi în baza unui act, în
termen de 10(zece) din momentul înştiinţării Clientului despre pregătirea obiectului
antreprizei spre recepţionare.
10.2. Locul predării-primirii: str.I. Vataman 12.
10.3. Obiectul antreprizei trebuie să fie prezentat Clientului sub formă de raport, în care se
includ toate cheltuelile ce s-au efectuat pentru finisarea casei.
10.4. Furnizarea obiectului antreprizei se efectuează de Antreprenor din contul achitat de
Client  în termen de 5(cinci) zile după semnarea actului de predare-primire.
10.5. Antreprenorul este obligat să-i prezinte Clientului materialele restante, darea de seamă cu
privire la utilizarea materialelor, precum şi să transmită ultimului toată documentaţia şi
desenele tehnice, acordate conform p.4.6. al prezentului contract, precum şi alte documente
pertinente obiectului de antrepriză ci semnate pe parcursul sau în legătură cu executarea
acesteia.

11. Termene de garanție.


11.1. Termenul de garanţie conform prezentului contract constituie 10 (zece) ani din momentul
transmiterii obiectului antreprizei.

12. Termenul de valabilitate a contractului.


12.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi şi este valabil
pînă la momentul executării lui depline pînă la 15. Noiembrie 2029.
12.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu consimţărnîntul expres al părţilor.

13. Responsabilităţile Părţilor


13.1. Pentru încălcarea condiţiilor prezentului contract Partea vinovată recuperează prejudiciul
adus astfel, inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de prezentul contract.
13.2. Conform prezentului contract, Antreprenorul este responsabil de:
a. Efectuarea lucrărilor pe propriu risc.
b. A efectua personal lucrarea când acesta reiese expres din contract.
c. De a informa clientul preventiv.
d. Să întocmească actul de recepționare a lucrării.
e. Să transmită lucrarea clientului fără careva vicii materiale sau juridice.
13.3. Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de:
a. Achitarea retribuției prevăzute în pct7 al prezentului contract
b. Să particie activ la executarea prezentului contract.
c. Să receăționeze lucrarea și să verifice calitatea lucrării în termenul stabilit și la locul
corespunzător.
13.4. Pentru refuzul neîntemeiat unilateral de la executarea obligaţiilor sale în perioada de
valabilitate a prezentului contract, partea vinovata va achita o penalitate în mărime de 40 000
lei MDA( patruzeci mii lei MDA).
13.5. Pentru încălcarea altor condiţii a prezentului contract partea vinovată va achita o
penalitate în mărime de 20 000 ( douăzeci mii lei MDA) lei.

14. Asiguraea prezentului contract: asigurare prin companii de asigurare.

15.  Modul de soluţionare a eventualelor litigii.


15.1. Toate litigiile dintre Părţi, la care nu s-a ajuns la un compromis, se soluţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova judecătoria economică
(judecătoria arbitrară, cu indicarea concretă a instanţei sau ordinea formării componenţei ei).
15.2. Părţile stabilesc că toate pretenţiile (reclamaţiile) posibile la prezentul contract trebuie să
fie soluţionate de către părţi în termen de 10(zece) zile din momentul primirii pretenţiilor

16. Modificarea condiţiilor prezentului contract.


16.1. Condiţiile prezentului contract au aceeaşi putere obligatorie pentru părţi şi pot fi
modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a înscrisului.
16.2. Nici una dintre părţi nu este în drept să transmită drepturile sale la prezentul contract unei
persoane terţe fără acordul în scris al celeilalte Părţi.
16.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, fiind distribuite cîte unul
fiecărei părţi. După semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile,
acordurile prealabile şi procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puţin la
prezentul contract, îşi pierd puterea juridică.
16.4. Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică numai în cazul
autentificării reciproce a lor de către reprezentanţii părţilor în fiecare caz aparte.

17. Anexe la prezentul contract.


17.1. La prezentul contract se anexează - Anexa nr.1 „Devizul estimativ" pe 5 (cinci) pagini
17.2. Anexele la prezentul contract constituie părţi integrante a lui.

18. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Adresa oficiului
Str. Lev Tolstoi 24/1, mun. Choșinău
Cod poștal: MD-2001
NR de contact:
+373 22 542524
+373 22 548096
+373 60 00 1599
+373 60 00 1577
FAX:
+37322898210
E-mail : info@bansconslux.md
Rechizite bancatr:
B.C Moldindconbank S.A
Cod bancar: MOLDMD2X99
Cont de decontare: 022246980
c/d lei MDA : MD 99 ML 000006811125681400
c/d euuro: MD 99 ML 000006811169540080

ANTREPRENOR : CLIENT: