Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT

DE DONAŢIE A BANILOR
Republica Moldova, or.Briceni
Anul două mii șaptesprezece luna martie ziua a treisprezecea
Subsemnaţii:
cet.Melnic Nina, născută la 07.05.1900, număr de identificare 1908151879652, buletin
de identitate A 20116589 din 01.09.2004, eliberat de oficiul 07, domiciliată în Republica
Moldova, r.Briceni, s.Balasinești - numită în continuare “DONATOR” şi -----
cet.Melnic Vladimir, născut la 31.05.1900, număr de identificare 2089634759125, bulletin
de identitate A20684158 din 09.08.2002, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Doina
104, ap.44 - numit în continuare “DONATAR”,
au încheiat prezentul contract ce prevede următoarele:
1. cet. Melnic Nina, transmite cu titlu gratuit fiului Melnic Vladimir, care primeşte cu
recunoştinţă în dar, bani în sumă de 10000(zece mii) EUR, echivalentul a 279057(două
sute șaptezeci și nouă mii cincizeci și șapte) MDL, calculaţi la cursul de schimb valutar
al Băncii Naţionale a Moldovei de 21,0609 MDL, din ziua efectuării donaţiei, în scopul
cumpărării unui bun imobil, cu destinaţie locativă în mun.Chișinău, R.Moldova.
2. cet. Melnic Nina, declară pe propria răspundere că aceşti bani provin din venituri
acumulate pe parcursul vieţii şi sînt supuse regimului fiscal de impozitare în conformitate
cu legislaţia Republicii Moldova.
3. cet. Melnic Vladimir, declară că acceptă cu recunoştinţă donaţia făcută de mama sa
Melnic Nina, privind suma de 10000(zece mii)EUR, şi declară pe propria răspundere că
îi va folosi pentru cumpărarea unui bun imobil, cu destinaţie locativă în mun.Chișinău
Republicii Moldova.
4. Părţile contractului declară, că nu sunt lipsite de capacitatea de exerciţiu, nu suferă de
maladii care îi împiedică să înţeleagă esenţa actului juridic semnat, inclusiv despre lipsa
circumstanţelor care îi impun să încheie tranzacţia data în condiţii extrem de nefavorabile
pentru sine.
5. Revocarea donaţiei sau rezoluţiunea prezentului contract poate avea loc doar în
cazurile şi în modul stabilit de legislaţie.
6. Contractul este întocmit în două exemplare, cite unul pentru fiecare parte contractantă.
7. Litigiile dintre părţi vor fi soluţionate în mod amiabil, în cazul în care părţile nu ajung la
un consens, litigiile vor fi soluţionate pe calea medierii sau de instanţele de judecată
competente din Republica Moldova.
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:
cet. Melnic Nina _________________________________________________________

cet. Melnic Vladimir _______________________________________________________