Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE FIDEJUSIUNE Nr.

S190078/466-a
Încheiat întru asigurarea Contractului de Credit nr.S190078/466 din 19.03.2019
(”Contract de credit”) GP “Multioptional-Agro”.
PREZENTUL CONTRACT DE FIDEJUSIUNE, denumit în continuare “Contract de
Fidejusiune”, este încheiat la 19 martie 2019, în or.Lipcani, Republica Moldova, între:------------
BC “Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun.
Chişinău, MD-2005, Republica Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice
la 21 mai 2001, cu numărul de identificare de stat - codul fiscal 1002250003778, licenţa seria A
MMII nr. 004506, eliberată de Banca Naţională a Moldovei la 23.02.2018, denumită în
continuare “Creditor”, în persoana dnei Protuc Veronica Parfin, Director al sucursalei Lipcani,
buletin de identitate A07033491 din 29.06.2001 of.07, codul personal 2007286204945, care
acţionează în temeiul procurii nr.2375 din ”13” martie 2019, autentificat de notarul public
Pulbere Vera, sediul biroului mun.Chisinau, bd.Stefan Cel Mare si Sfint 126, ap.1 şi--------------
Romanova Olga, denumita în continuare “Fidejusor”, domiciliata pe adresa: rn.Briceni,
sat.Tetcani, numărul de identificare (IDNP) 0981905075879, buletinul de identitate
nr.A07774082, eliberat la 29 martie 2007, de către of.07, Creditorul şi Fidejusorul, împreună
denumiţi în continuare “Părţi“, iar în mod individual „Parte”, au încheiat prezentul Contract de
Fidejusiune.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SECŢIUNEA I - FIDEJUSIUNEA
Articolul 1.1. Obligaţii Garantate
(a) Prezentul Contract de Fidejusiune este încheiat pentru garantarea executării obligaţiilor,
care decurg din Contractul de Credit nr. S190078/466 din 19 martie 2019 (“Contract de Credit”)
GP “Multioptional-Agro”, prin care Creditorul acordă Romanov Piotr (“”Debitor”), un Credit
(„Credit”) GP “Multiopţional -Agro” în sumă de până la şi nu mai mult de Saizeci mii noua
sute (60.900,00) MDL, iar Debitorul se obligă să restituie Creditorului Suma Principală a
Creditului şi să plătească Creditorului dobândă şi celelalte plăţi aferente Creditului stabilite în
Contractul de Credit. Termenul-limită de rambursare a Creditului în conformitate cu Contractul
de Credit este 27 decembrie 2019.---------------------------------------------------------------------------
(b) Toate noţiunile desemnate cu litere majuscule în textul prezentului Contract de
Fidejusiune, dacă altfel nu va decurge din context, vor avea înţelesul stabilit în Contractul de
Credit. ----------
(c) Prin fidejusiunea (“Fidejusiune”) constituită în virtutea prezentului Contract de
Fidejusiune, Fidejusorul garantează executarea cuvenită a tuturor obligaţiilor de plată ale
Debitorului stabilite în Contractul de Credit, inclusiv, dar fără a se limita la obligaţia de plată a
Sumei Principale a Creditului, Dobânzii, comisioanelor, dobânzii de întârziere, cheltuielilor de
urmărire, întreţinere, administrare şi vânzare a bunurilor gajate, cheltuielilor legate de
perfectarea şi stingerea gajului, despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate Creditorului prin
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Debitor a Contractului de Credit şi a
celorlalte instrumente juridice de asigurare a rambursării Creditului, precum şi orice alte plăţi, la
care Creditorul este sau va fi în drept să pretindă de la Debitor în temeiul Contractului de Credit
(“Obligaţii Garantate”).-------
Articolul 1.2. Constituirea şi Executarea Fidejusiunii
(a) În scopul asigurării executării depline şi la timp de către Debitor a Obligaţiilor Garantate,
Fidejusorul prin prezentul garantează, în mod irevocabil şi necondiţionat, executarea de către
Debitor a Obligaţiilor Garantate în strictă conformitate cu Contractul de Credit şi se obligă faţă
de Creditor să execute Obligaţiile Garantate în mod solidar cu Debitorul. ----------------------------
(b) Fidejusorul se obligă să execute orice Obligaţie Garantată, devenită scadentă şi plătibilă,
la termen sau ca rezultat al survenirii consecinţelor unui Caz de Default, la prima şi simpla cerere
a Creditorului, prin care Creditorul anunţă Fidejusorul despre faptul că Debitorul nu a îndeplinit
întocmai şi la termen orice Obligaţie Garantată, şi fără nici o altă formalitate din partea
Creditorului, Debitorului sau oricărei alte persoane. ----------------------------------------------------
(c) Imediat cum orice Obligaţie Garantată a devenit scadentă şi plătibilă, aceasta va fi
opozabilă de către Creditor Fidejusorului în aceeaşi măsură cum aceasta va fi opozabilă
Debitorului. --------
(d) Creditorul va notifica Fidejusorul, despre neexecutarea Obligaţiilor Garantate de către
Debitor sau despre incapacitatea de plată a Debitorului, precum şi despre prelungirea scadenţei
Obligaţiilor Garantate. Nu va fi necesară efectuarea unei notificări suplimentare privind o nouă
neexecutare înainte de expirarea unui termen de 3 luni de la notificarea anterioară. Notificarea nu
este necesară dacă neexecutarea se referă doar la obligaţiile accesorii ale Debitorului, cu excepţia
cazului în care suma totală a tuturor Obligaţiilor Garantate neexecutate a ajuns la cuantumul de
5% din suma rămasă a Obligaţiei Garantate.----------------------------------------------------------------
(e) Dispoziţiile literei (d) nu se vor aplica în măsura în care Fidejusorul cunoaşte sau trebuie, în
mod rezonabil, să cunoască informaţiile respective.-------------------------------------------------------
(f) În cazul în care Creditorul intenţionează să urmărească Debitorul pe cale judiciară, Creditorul
va informa despre intenţia sa Fidejusorul, cu un termen de preaviz de 15 zile, pentru a permite
Fidejusorului să evite cheltuielile de judecată şi de executare silită împotriva Debitorului.---------
(g) Prezenta Fidejusiune este o garanţie complementară şi nu va fi afectată în nici un mod de
nici o altă garanţie prezentată Creditorului pentru asigurarea Obligaţiilor
Garantate.----------------------
Articolul 1.3. Regresul Fidejusorului
După satisfacerea tuturor Obligaţiilor Garantate, în cazul în care Creditorul va primi careva plăţi
de la Fidejusor în contul Obligaţiilor Garantate, Creditorul se obligă să transmită Fidejusorului
toate documentele necesare, care vor permite Fidejusorului să subroge Creditorul în raporturile
cu Debitorul şi să pretindă de la Debitor, în ordine de regres, recuperarea sumelor plătite
Creditorului de către Fidejusor în baza prezentului. -----------------------------------------------------
SECŢIUNEA II – REPREZENTĂRILE, GARANŢIILE ŞI ANGAJAMENTELE
FIDEJUSORULUI
Articolul 2.1. Reprezentările şi Garanţiile Fidejusorului
(a) Fidejusorul reprezintă şi garantează Creditorului următoarele:--------------------------------------
(1) dispune de drepturi depline pentru a deţine cu titlu de proprietare patrimoniul
său;----
(2) dispune de drepturi depline pentru a asuma şi executa obligaţiile sale de Fidejusor
în baza prezentului Contract de
Fidejusiune;------------------------------------------------------------------
(3) încheierea şi executarea prezentului Contract de Fidejusiune de către Fidejusor nu
necesită consimţământul sau aprobarea oricărei persoane, care nu a fost obţinut, precum şi nu
constituie un eveniment, care ar fi putut fi calificat de către un creditor terţ al Fidejusorului drept
temei pentru declararea scadenţei imediate sau pentru accelerarea plăţilor datorate de către
Fidejusor unui asemenea creditor terţ, fapt care ar fi putut, în opinia rezonabilă a Creditorului,
afecta capacitatea viitoare a Fidejusorului de a executa obligaţiile conform Contractului de
Fidejusiune;------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) prezentul Contract de Fidejusiune creează obligaţii legale şi valabile pentru
Fidejusor;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5) nu există nici un litigiu judiciar sau în arbitraj, sau nici o procedură
guvernamentală instituită contra Fidejusorului, care, dacă ar fi soluţionată în defavoarea
Fidejusorului, o asemenea soluţionare nefavorabilă ar fi afectat
Fidejusiunea;--------------------------------------------
(6) a primit o copie a Contractului de
Credit;-----------------------------------------------------
(7) a fost informat de catre Creditor despre:-------------------------------------------------------
i) efectele generale ale prezentei fidejusiuni;------------------------------------------------------
ii) riscurile concrete la care se expune în cazul în care situaţia financiară a Debitorului
devine precară.--------------------------------------------------------------------------------------------------
(8) nu invocă lipsa discernământului deplin/capacităţii juridice necesare ale Debitorului.-
(9) (a) Fidejusorul declară că nu a tăinuit de la Creditor sau nu s-a abţinut de la
dezvăluirea oricăror informaţii sau circumstanţe, care, în opinia rezonabilă a Creditorului în
calitate de instituţie bancară prudentă, ar fi constituit temeiuri pentru ca Creditorul să refuze
încheierea prezentului Contract de Fidejusiune, sau să consimtă asupra constituirii unei
Fidejusiuni în baza unor alte condiţii decât cele stabilite în prezentul Contract de Fidejusiune.----
(b) Fidejusorul declară că a făcut reprezentările şi garanţiile stabilite mai sus în prezentul cu
scopul de a induce Creditorul să încheie prezentul Contract de Fidejusiune. Fidejusorul înţelege
că Creditorul a încheiat prezentul Contract de Fidejusiune cu Fidejusorul în baza acestor
reprezentări şi garanţii, şi cu încredere deplină în plenitudinea şi veridicitatea acestora. -----------
(c) Părţile îşi exprimă expres consimţământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter
personal ce le privesc, în vederea întocmirii actului notarial şi la furnizarea informaţiilor, privind
datele personale şi conţinutul actului notarial, către autorităţile abilitate de lege la cererea
acestora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părţile declară, că înainte de semnarea prezentului Contract de Fidejusiune, au făcut
cunoştinţă cu conţinutul acestuia, notarul ne-a citit Contractul de Fidejusiune, i-am înțeles
consecințele și efectele juridice și, constatând că este corespunzător voinței și condițiilor stabilite
de Părţi, consimţim la autentificarea Contractului de Fidejusiune și semnăm mai jos. De
asemenea, declarăm că notarul ne-a oferit consilierea juridică necesară încheierii prezentului
Contract de Fidejusiune.---------------------------------------------------------------------------------------
(d) Toate reprezentările şi garanţiile făcute de Fidejusor prin prezentul îşi vor păstra
valabilitatea pe toată durata valabilităţii prezentului Contract de Fidejusiune şi nici o anchetă
efectuată la orice moment de către Creditor nu va limita dreptul Creditorului de a se bizui pe
aceste reprezentări şi
garanţii.-----------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 2.2. Angajamentele Fidejusorului
Decât dacă Creditorul va permite în scris o altă conduită, Fidejusorul se obligă:--------------------
(1) să prezinte Creditorului întreaga informaţie necesară determinării şi evaluării, din
când în când, a capacitaţii Fidejusorului de a executa obligaţiile sale conform prezentului
Contract de Fidejusiune;---------------------------------------------------------------------------------------
(2) să înştiinţeze Creditorul imediat şi fără tergiversare despre toate divergenţele sale,
indiferent de natura lor, cu orice organ de stat, precum şi toate conflictele cu orice terţ în raport
cu patrimoniul său, în care Fidejusorul apare sau este supus riscului de a apărea în calitate de
pârât, atunci când valoarea pretenţiilor terţului în cadrul fiecărui conflict în parte depăşeşte
echivalentul sumei de 60.900(Saizeci mii noua sute)MDL, precum şi despre evoluţia, tranşarea,
soluţionarea, atacul hotărârilor şi alte circumstanţe de importanţă materială, care ar permite
Creditorului să dispună de informaţie curentă şi completă despre fiecare conflict sau divergenţă
în care este antrenat Fidejusorul în raport cu patrimoniul său;-------------------------------------------
(3) pentru a evita concurenţa cu Creditorul în procesul de urmărire a datoriilor de la
Debitor, să nu pretindă de la Debitor, în ordine de regres, recuperarea sumelor plătite
Creditorului de către Fidejusor în baza prezentului, decât după satisfacerea tuturor Obligaţiilor
Garantate faţă de Creditor;------------------------------------------------------------------------------------
(4) să execute sau creeze, din contul propriu, orice alte lucruri, asigurări şi
documente, care ar putea fi necesare sau pe care Creditorul le-ar putea considera ca fiind
necesare în mod rezonabil, pentru a institui, menţine şi proteja drepturile Creditorului garantate
prin prezentul Contract de Fidejusiune şi, la general, pentru a realiza scopul adevărat al
prezentului Contract de Fidejusiune.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SECŢIUNEA III – PREVEDERI DIVERSE
Articolul 3.1. Intrarea în vigoare şi termenul Contractului de Fidejusiune
(a) Prezentul Contract de Fidejusiune va intra în vigoare în momentul semnării lui de către
ambele Părţi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) Prezentul Contract de Fidejusiune şi toate celelalte obligaţii ale Fidejusorului conform
prezentului Contract de Fidejusiune vor înceta la data când Creditorul va remite Fidejusorului o
notificare, care confirmă îndeplinirea completă a Obligaţiilor Garantate. Asemenea notificare va
fi remisă de către Creditor, din contul şi la solicitarea Fidejusorului, în termenele cele mai scurte
posibile după satisfacerea tuturor Obligaţiilor Garantate.-------------------------------------------------
Articolul 3.2. Notificări
Orice aviz, notificare, solicitare, consimţământ sau altă comunicare, legate de prezentul Contract
de Fidejusiune trebuie să fie făcute în formă scrisă. Dacă prezentul Contract de Fidejusiune nu
prevede altfel, un asemenea aviz, notificare, solicitare sau altă comunicare va fi considerată
efectuată sau transmisă în modul corespunzător dacă ele se vor remite personal şi contra
semnătură, sau vor fi expediate prin poşta recomandată (cu aviz de recepţie), sau vor fi transmise
prin fax sau poştă electronică (cu condiţia transmiterii ulterioare în original în conformitate cu
regulile prezentului Articol), la adresele indicate mai jos în prezentul Contract de Fidejusiune.
Pentru a se evita necesitatea modificării prezentului Contract de Fidejusiune în legătură cu
schimbarea adreselor Părţilor, schimbarea adresei pentru notificări trebuie să fie comunicată de
către partea a cărei adresă se schimbă celeilalte părţi în conformitate cu regulile prezentului
Articol.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa de notificări a Creditorului: Adresa de notificări a Fidejusorului:
BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Romanova Olga
Sucursalei Lipcani Rn.Briceni, sat.Tetcani, Indexul poştal 4739
Strada Frunze 1 Republica Moldova
Or.Lipcani, Indexul poştal 4706 Telefon: 060163248
Republica Moldova Fax: _____________
Telefon: 024762778 Email: _____________
Fax:____________
Email: _____________
Articolul 3.3. Modificarea şi completarea Contractului de Fidejusiune
Nici o modificare şi / sau completare a prezentului Contract de Fidejusiune nu va intra în
vigoare, decât dacă va fi întocmită în formă scrisă, semnată de reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor
şi perfectată cu respectarea tuturor regulilor de formă, care au fost respectate la încheierea
prezentului Contract de Fidejusiune, sau respectarea cărora este obligatorie în virtutea legii
aplicabile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 3.4. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
(a) Prezentul Contract de Fidejusiune va fi reglementat de şi interpretat în conformitate cu
prevederile legislaţiei Republicii Moldova.-----------------------------------------------------------------
(b) Părţile vor tinde spre soluţionarea tuturor divergenţelor şi litigiilor, care ar putea surveni
în legătură cu încheierea, executarea şi/sau încetarea prezentului Contract de Fidejusiune, prin
intermediul unor negocieri amiabile. Obligaţia Părţilor de a soluţiona divergenţele şi litigiile
prin negocieri nu va limita nici una din Părţi în dreptul de a recurge la o soluţionare judiciară a
oricărei divergenţe sau litigiu în cadrul instanţelor de judecată competente ale Republicii
Moldova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 3.5. Renunţări şi remedii; Cumulul drepturilor
(a) Nici o condiţie sau prevedere a prezentului Contract de Fidejusiune nu va fi considerată
ca fiind renunţată şi nici o încălcare nu va fi considerată ca fiind iertată, decât dacă o asemenea
renunţare sau iertare va fi convenită şi perfectată în scris între Părţi.-----------------------------------
(b) Nici un drept sau remediu acordat Creditorului în baza prezentului Contract de
Fidejusiune nu exclude nici un alt drept sau remediu prevăzut în prezentul Contract de
Fidejusiune, în orice alt contract legat de prezentul, sau existent în temeiul legii, şi fiecare
asemenea drept sau remediu va fi cumulativ şi suplimentar oricărui alt drept sau remediu
disponibil Creditorului în prezent sau în viitor, în virtutea legii, contractului sau a altor temeiuri
legal justificate.---------------------------
(c) Nici o neexercitare sau întârziere sau amânare în exercitarea de către Creditorul a oricărui
drept sau remediu acordat conform prezentului Contract de Fidejusiune sau existent în virtutea
legii nu va acţiona ca o renunţare la asemenea drept sau remediu, şi nici o exercitare unică sau
parţială a oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice exercitare viitoare a acestora, sau nu
va împiedica exercitarea concomitentă a oricărui alt drept sau remediu accesibil Creditorului în
baza prezentului sau în baza unor alte temeiuri legal justificate. ---------------------------------------
Articolul 3.6. Succesori şi cesionari
(a) Prezentul Contract de Fidejusiune va fi obligatoriu şi opozabil oricărui succesor sau
cesionar permis al Părţilor, cu excepţia faptului că Fidejusorul nu va fi în drept să cesioneze sau
transmită în orice alt mod, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile sale ce decurg din prezentul
Contract de Fidejusiune, decât acordul prealabil scris al Creditorului.
--------------------------------------------
Articolul 3.7. Individualitatea clauzelor
Dacă orice clauză a prezentului Contract de Fidejusiune va fi recunoscută nevalabilă, în tot sau în
parte, celelalte clauze ale prezentului nu vor fi afectate. Părţile vor înlocui clauza nevalabilă cu o
altă clauză de conţinut similar, care va fi valabilă şi va corespunde scopului atribuit de către Părţi
clauzei nevalabile. -------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 3.8. Înţelegerea deplină
Prezentul Contract de Fidejusiune reprezintă înţelegerea deplină între Părţi şi substituie toate
înţelegerile anterioare în raport cu obiectul acestuia, în măsură în care asemenea înţelegeri nu
corespund sau contravin prevederilor prezentului Contract de Fidejusiune sau impun asupra
Părţilor obligaţii suplimentare celor stabilite în prezentul.-----------------------------------------------
ÎN LUMINA CELOR EXPUSE MAI SUS, Părţile au încheiat prezentul Contract de
Fidejusiune în trei exemplare originale, prin reprezentanţii lor autorizaţi în modul
corespunzător, la data indicată mai sus. ---------------------------------------------------------------------
PENTRU CREDITOR: PENTRU FIDEJUSOR:

__________________________________ ________________________________
(semnătura) (semnătura)
Protuc Veronica Parfin Romanova Olga
Director al sucursalei Lipcani
L.Ş