Sunteți pe pagina 1din 2

Tranzacția

Încheiat astăzi 26.05.2018, la Judecătoria Chișinău ( sediu Ciocana)


1. Părțile contractului
1.1. D-nul Viorel Ignat, domiciliat în or. Chișinău str. Mirceal Cel
Bătrân nr 26 , bl.2, scara 1, et.9, ap12, sectorul Ciocana, născut la 12
septembrie 1980 în or.Chișinău, str. Florilor nr 12/1, sector Râșcani, fiul
lui Ion Ignat și al Dinei Ignat posesor al B.I. seria A nr. 0600401, IDNP
20011000802351, în calitate de calitate de Reclamant, pe deoparte și
1.2. D-nul Grigore Vornices domiciliat în or. Chișinău str.Mircea Cel
Bătrân nr.26, bl 2, scara 1, et.4. ap 10, sector Ciocana, născut la data de
12 Iunie 1978, în mun. Chișinău, com Budești, fiul lui Vasile Vornices și
al Liudmila Vornices, posesorul a B.I. seria A nr 02456004, eliberat de
of.24, IDNP 2006009804051, în calitate de Pârât, pe de altă parte, părci în
proces civil, dosar nr.249005, aflat pe rolul judecătoriei sectorul Ciocana,
cu termen de judecare la data de 24.07.2018, având cs obiect cauzarea
pprejudiciilor în apartamentul de la etajul inferior.
În vederea închierii acestui proces, a intervenit prezentul contrat de
Tranzacție, cu respectarea următoarelor clauze.

2. Obiectul contractului.
2.1. Reclamantul va primi de la Pârât repararea prejudiciului cauzat în
urma inundației provocate de acesta, având ca vecini la N- Ursu Valeriu,
la S-Procopișin Vldamir, La E-Stejerescu Ivan, și la V-Haider Eugenia,
cu toate utilajele necesare pentru acesta și care va trebui finisată în termen
de 30 (treizeci) zile calendaristice
2.2. Pârâtul rămâne cu obligați de a repara prejudiciile cauzate în termenul
stabilit la pct.2.1 al prezentului contract.
2.3. Această înțelegere scrisă, neviciată , reprezintă voința liberă a părților,
act pe care îl depun la istanța de judecată cu rugămintea de a fi consființite
printr-o hotărâre judecătorească definitivă ( fără drept de apel ), în temeiul
art .271-273 Cod procedură Civilă.

3. Clauza penală
3.1. În cazul în care una dintre părți nu își îndeplenesc obligațiile
contractuale sau și le îndeplenește în mod necorespunzător , se obligă să
plătească ceilalte pîrți penalitatea în valoare de 600 ( șase sute) lei MDA
pentru fiecare daună comisă.
4. Clauze finale
4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 ( trei) exemplare,
din care câte unul la fiecare parte contractantă și unul pentru istanța de
judecată.

Reclamant:
Pârât: