Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Chirica Lucretia Diana

Școala Gimnazială “ Leonardo da Vinci”, Sector 3 , București

Inspecție Speciala - Grad didactic II

Data 14.12.2018

Clasa a II – a
Activități integrate

AVAP :Ornamente pentru brad ;

DP  : Emoții de baza fericire/tristețe  ;

MEM  :Adunarea si scăderea numerelor naturale 0-1000 cu trecere peste ordin. Sistemul Solar

CLR :  ;

Ziua debutează cu “Întâlnirea de dimineață”.

 Salutul se realizează prin cântecelul “Bună dimineața”:- audiție muzicală.

 Apoi se realizează împărtășirea cu ceilalți, prezența, starea de spirit, completarea calendarului naturii.

 Noutatea zilei: - Scrisoare de la Zâna Primăvara

Învățătoarea citește scrisoarea de la Moș Crăciun.

“Dragii mei copilași, știu ca sunteți copii isteți, harnici și ascultători și de aceea m-am hotărât să apelez la voi .Am un brăduț trist. El își dorește
foarte mult sa fie împodobit si înconjurat de copii. Povestea lui este asemănătoare cu cea a unui brăduț cunoscut de voi. Împreuna cu doamna
învățătoare va veți da seama despre ce brăduț este vorba..

Cu drag, Moș Crăciun !

La ultima oră, învățătoarea găsește un plic cu o scrisoare.

“Mă bucur că ați lucrat așa de frumos și că ați reușit să-l ajutați pe brăduț .Va voi trimite un cadou frumos de Crăciun .
Vă mulțumesc pentru ajutorul acordat !.
Al vostru ,Moș Crăciun!
Învățătoarea va împărți stimulentele și bomboane și va face aprecieri globale și individuale asupra muncii lor din această zi.
DATA: 14.12.2018
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”
CLASA: a II- a C
PROFESOR ÎNV.PRIMAR: Chirica Lucretia Diana
ARIA CURRICULARĂ: Arte si tehnologii
DISCIPLINĂ: Arte Vizuale si Abilitați Practice
UNITATEA TEMATICĂ: Vin sărbătorile
SUBIECTUL: Ornamente pentru brad
FORMA DE REALIZARE: Lecție integrată
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi si deprinderi

DISCIPLINE INTEGRATE: Dezvoltare Personală

Comunicare in Limba Română

Muzica si Mișcare
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL : formarea deprinderii de a realizeze o lucrare după o temă dată; dezvoltarea capacității de a mânui corect
instrumentele și materialele adecvate adoptând o poziție corectă în timpul lucrului.

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE :


AVAP

2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale.

2.3 Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct.

CLR

1.4 Sesizarea sensului cuvintelor într-un enunț dat.

DP

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară.

3.2 Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar.

MM

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul si la sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
O1 – să realizeze, în urma explicațiilor date, un ornament pentru brăduț cu materialele puse la dispoziție și folosind tehnici simple de tăiere,
lipire, rupere, mototolire, decorare. Obiectivul se consideră a fi realizat dacă 2/3 dintre elevi la sfârșitul orei vor finaliza produsul;

O2 – să evalueze (autoevalueze) după criterii stabilite diferite lucrări. Obiectivul se consideră a fi îndeplinit dacă 2/3 dintre elevii numiți vor
identifica în lucrările lor și ale colegilor modul în care au fost respectate regulile stabilite înainte de începerea lucrării.

RESURSE:
I. Procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul, exerciţiul, turul galeriei

II. Materiale: lucrarea model, lipici, coli de hârtie imprimate, perforator, ața , acuarele, carioca, creioane colorate, sclipici,
videoproiector..

III. Temporale: 45 min

IV. Umane : 32 elevi

V. Spațiale: Sala de clasă.


VI. Forme de organizare: Frontal, individual.
VII. Forme și tehnici de evaluare :.

-De conținut : ornamentul realizat.

- De utilizare a proceselor gândirii : observarea sistematică a rezolvării sarcinilor, criterială, informală, de produs, formativă-continuă,
internă, parțială, centrată pe obiective.
Etapele de realizare a lucrărilor :

1. Colorarea ornamentului.

2. Decuparea după conturul desenat.

3. Lipirea șnurului.

4. Finisarea lucrării

Criterii de evaluare a lucrărilor elevilor :

1.Respectarea etapelor de lucru corespunzătoare lucrării propuse (colorare, decupare după contur , lipire )

2. Realizarea integrală a lucrării

3. Corectitudinea execuţiei

4. Originalitatea lucrării

Resurse informaționale:

 Curriculum național. Programe școlare pentru învățământul primar, București, 2004


 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu- Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
 Iordǎchescu Carmen, Să dezlegăm tainele abecedarului, Ed. Carminis, 2004, Pitești
 www. didactic.ro
 www.twinkl.ro
 Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice, clasa
Pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, Bucureşti, 2013
 Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate ȋn ȋnvăţământul primar, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2010;
Nr Etapele Ob Conținutul instructiv-educativ al lecției Metode și Forme de Evalua-
. lecţiei . procedee organiza- rea
crt op. re
.

Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1 Moment Pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției. Pregătesc şi caietele auxiliare. conversația frontal orală
organizato
-ric Stabilirea ordinii și a liniștii în clasă.

2’

2 Captarea Așa cum am spus la Intâlnirea de dimineaţă , Moș Ascultă. conversaţia frontal orală
atenţiei Crăciun ne ajuta sa ajutam un brăduț.

4’ Va citesc îndată despre ce brăduț este vorba.

Citesc „Vreau sa trăiesc printre stele” de Eugen Eftimiu

Copiii își dau seama despre ce brăduț este vorba.

3 Anunţarea O1 Astăzi, la Arte vizuale și abilități practice, vom realiza o Recepţioneazǎ informaţiile
temei noi decorațiune pentru brăduț astfel încât sa-l facem fericit. transmise.
O2 conversaţia frontal orală
1’

4 Orienta- O1  Prezentarea modelului Recepţioneazǎ informaţiile conversaţia


rea … Se prezintă lucrarea model. Se va realiza descrierea transmise. frontal orală
elevilor în acesteia cu ajutorul elevilor.
organiza- O2
rea  Identificarea materialului didactic necesar
Se va cere elevilor să precizeze, orientându-se după explicaţia
activităţii
ornamentul-model, materialele necesare pentru
practice
realizarea lucrării ( foarfeca, lipici, șnur, carioca,
20’ creioane colorate, hârtie imprimata). demonstra-
ţia
 Demonstrarea modului de lucru
Se va demonstra frontal, realizându-se în acelaşi timp
instructajul necesar.

Se va lucra îngrijit, fără a murdări sau deteriora lucrarea. individual

 Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinilor


Înainte de a se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării,
se vor efectua exerciţii pentru încălzirea musculaturii
mici a mâinilor (morişca, închidem şi deschidem
pumnii, cântăm la pian, la vioară, plouă, batem din
palme).

 Activitate independentă
Se va cere elevilor să realizeze lucrarea ţinând seama de
explicaţiile primite. Pe parcursul efectuării lucrărilor,
exerciţiul
elevii care întâmpină dificultăţi vor fi ajutaţi şi
încurajaţi.

Pentru o ambianţă plăcută în timpul lucrului se va folosi


un fundal sonor: Colinde (audiţie)
Obţinerea O1 Lucrările vor fi arătate colegilor . conversaţia observare
perfor- curentă
5 manţei … Se va realiza turul galeriei pe rând, copiii numiți vor Analizează lucrările. turul frontal
analiza lucrările , critic şi autocritic, după următoarele galeriei verificare
8’ O2 criterii: orală

- corectitudinea execuției

- aspectul estetic

- gradul de finalitate

- ordinea şi disciplina în timpul lucrului.

6 Activitate Se intonează cântecul O, brad frumos! Cântă. observaţia frontal aprecieri


de verbale
completa- Se cântă colinde. individual
re

5’

7 Încheierea La sfârşitul orei fac aprecieri individuale şi colective Recepteazǎ concluziile şi conversaţia frontal aprecieri
lecţiei asupra modului de desfăşurare a lecţiei şi de participare aprecierile adresate de către verbale
al elevilor. Se scot în evidenţă aspectele pozitive ale învǎţǎtor.
5’ lecţiei.
DATA : 14. 12. 2018
UNITATEA SCOLARA: Școala Gimnaziala “Leonardo da Vinci”
CLASA: a II-a C
PROFESOR. INV.PRIMAR : Chirica Lucretia Diana
ARIA CURRICULARA: Consiliere si orientare
DISCIPLINA : Dezvoltare Personală
UNITATEA TEMATICA: Vin sărbătorile
SUBIECTUL: Emoții de bază- bucurie/tristețe
FORMA DE REALIZARE: Lecție integrata
TIPUL LECTIEI : Formare de priceperi şi deprinderi
DISCIPLINE INTEGRATE: Dezvoltare Personală
Muzica si mișcare
Comunicare in limba română
Arte Vizuale si abilități Practice
COMPETENȚE SPECIFICE : 2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea
 Dezvoltare personală sugerată de text şi de ritm.
2.1 Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de  Comunicare în limba română
limbaj nonverbal şi paraverbal; 3.4 Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple,
2.2 Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple susținute de suport imagistic.
despre propriile experiențe de viață.  Arte vizuale şi abilități practice
2.2 exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea
liniei, punctului, culorii şi formei.
Muzica si mișcare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
Pe parcursul si la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili sa:
O.1 interpretarea în grup a unui colind (Obiectivul va fi considerat O.5 realizarea desenelor pentru Moș Crăciun (Obiectivul este
atins daca 2/3 din copii vor cânta in cor colindul). considerat atins daca 2/3 dintre copii reușesc sa realizeze desenele
O.2 identificarea emoțiilor trăite de personaje/ de sine pentru Moș Crăciun).
( Obiectivul va fi considerat atins daca 2/3 din copii vor identifica
emoțiile trăite de brăduț );
O.4 formularea răspunsurilor orale (Obiectivul este considerat
atins daca 2/3 din copiii numiți răspund corect ) ;
RESURSE
I .Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, lectura explicativă, explozia stelară
II. Resurse materiale: brăduţ artificial, videoproiector, calculator, fişe de lucru, jetoane cu feţe vesele şi triste, foi albe, creioane colorate.
III. Resurse temporale : 45 minute
IV. Resurse Umane : 32 elevi
V. Resurse Spațiale : sala de clasa
VI.Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
VII. Resurse informaționale :
Elena Carp, Nicolae Carp – Texte literare, Antologie, Editura Istru, Galaţi, 2005;
Dumitru Pârâială, Viorica Pârâială, Teodora Tănasă - Planificarea calendaristică, Proiectarea unităţilor de învăţare- modele orientative, Editura
Euristica, Iaşi, 2013.
www.twinkl.ro
www.didactic.ro

Desfăşurarea lecţiei
Strategii didactice

Etapele lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Obiective


Resurse Resurse Forme de
operaţi-
procedurale materiale organizare
onale

Moment Se pregătesc materialele necesare Se pregătesc pentru lecţie. explicaţia Brad artificial Frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei.

Captarea O.1 conversaţia


atenţiei
Copiii privesc o imagine cu un Observă brăduţul trist.
brăduț trist.
videoproiector Frontal
Li se spune ca brăduțul este trist
deoarece nu este încă împodobit. O2

La ora trecuta am confecționat Imagine cu un


podoabe pentru el si in aceasta ora brăduțul trist.
si in următoarele îl vom împodobi.
O.3
Astăzi, dragii mei copii,

Un brăduţ vom ajuta

Brăduţul va fi fericit

Şi Moş Crăciun mulţumit.

Anunțarea Elevii sunt anunțați că după ce au Ascultă şi reţin informaţiile explicaţia frontal
temei aflat povestea Brăduțului, vor primite.
identifica sentimentele trăite de
acesta şi vor prezenta momente din
viața lor, când au trăit sentimente
asemănătoare.

Dirijarea Solicit elevii să formuleze Elevii înşiruie motivele posibile. O.4 Explicaţia Brăduţul Frontal
învăţării răspunsuri pentru întrebările expuse
pe ecran: Prezintă un moment trăit de ei în videoproiector,
care au fost trişti.
Cum era brăduţul la începutul exerciţiul calculator
povestirii?

De ce era trist brăduţul? Găsesc soluţii pentru a-l putea


înveseli pe Brăduţ.
Cine a ajutat brăduţul să îşi
împlinească visul?

Unde l-a dus Moş Crăciun pe puiul


de brad? Explozia
stelară
Când s-a împlinit visul micului
brăduţ?

Ce sentimente a trăit brăduţul în


Frontal
momentul în care visul său s-ar
împlinit? O.2
Se cere elevilor să îşi exprime
părerea cu privire la motivele
tristeţii brăduţului.

Solicit elevilor să prezinte o


întâmplare trăită care le-a provocat
sentimentul de tristeţe.

Cer elevilor să identifice acţiuni


care să-l ajute pe Brăduţ să uite de
tristeţe, să se înveselească.
Evaluare Elevii vor realiza un desen cu Rezolvă sarcina de lucru în echipă. O.3 exercițiul individual
momentele din poveste (fiecare
rând, un moment). O.4 Foi albe,
creioane
colorate

Activitatea Copiii vor juca un joc ” As fi fericit Completează propoziția, O.5 Exercițiul Foi albe, individual
recreativă daca….” completând propoziția . creioane
Cânta colindul. colorate
Cânta un colind.
videoproiector

Încheierea Copiii pun in brad câteva ornamente Împodobesc bradul Ornamentele individual
activității . realizate la
prima ora.
Data: 14.12.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”
PROF. ÎNV. PRIMAR : Chirica Lucretia Diana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Vin sărbătorile
SUBIECTUL: Adunarea si scăderea numerelor naturale 0-1000 cu trecere peste ordin. Sistemul solar
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

DISCIPLINE INTEGRATE ÎN LECŢIE: Matematică și explorarea mediului


Comunicare în limba română
Muzică și mișcare

COMPETENTE GENERALE :

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare.


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul înconjurător.
3. Identificarea unor fenomene/relații/ regularități/structuri din mediul apropiat.
4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică.
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.

COMPETENȚE SPECIFICE:

MEM:

1.3 - să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu şi fără trecere peste ordin;

3.1 - să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme;

4.1 - să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme.
CLR
 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
 3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
MM
 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text şi de ritm.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul si la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1: Să efectueze adunări in concentrul 0 -1000 cu trecere peste ordin. Obiectivul se considera realizat daca toți elevii numiți efectuează corect
operația de adunare.
O2: Să efectueze scăderi in concentrul 0 -1000 cu trecere peste ordin. Obiectivul se considera realizat daca toți elevii numiți efectuează corect
operațiile de scădere date.
O3 : Sa identifice întrebarea/întrebările problemei. Obiectivul se consideră realizat dacă cinci echipe din opt identifica corect întrebarea/întrebările
problemei pe baza explicațiilor profesorului.
O4: Sa compună corect problema . Obiectivul se consideră realizat dacă doi elevi din cei numiți au compus corect problema pe baza exercițiului
dat.
O5: Sa răspundă corect la întrebările despre Sistemul solar. Obiectivul se considera realizat daca elevii răspund corect la cel puțin doua întrebări.

RESURSE:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, dialogul, jocul didactic, demonstrația, problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: foi cu exerciţii, marker, videoproiector, tablă, fişe de lucru , jetoane.
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe
II. Temporale - 45 minute
III. Bibliografice:
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012
2. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
3. *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
4.www.twinkl.ro
5.www.didactic.ro
CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
Secvențele Ob. EVALUA-
Activitatea Metode şi Material Forme de
Instruirii OP Activitatea cadrului didactic RE
elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Se asigură condiţiile necesare Se pregătesc Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurării în condiţii optime a pentru activitate
orei de Matematică şi explorarea
mediului:
- aerisirea sălii de clasă
- amenajarea spaţiului de
desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului didactic
2. Colegii de banca își verifica tema Elevii își Conversaţia
Reactualizare unul altuia. pregătesc caietele
a cu tema la
cunoştinţelor Verific noţiunile teoretice şi se fac matematică pentru Manual
exerciţii de calcul oral. a le da spre
-Ce operaţii matematice am verificare. Individual
învăţat?
-Cum se numesc numerele care se Elevii răspund la Dialogul Observarea
adună? întrebări, rezolvă sistematică
-Dar rezultatul adunării? exerciţiile oral şi
-Cum se numeşte numărul din care ghicesc Frontal
scădem? răspunsurile la
O1 -Cum se numeşte numărul pe care ghicitorile Conversaţia Aprecieri
O2 îl scădem? matematice. verbale
-Cum se numeşte rezultatul
scăderii?
- Care sunt numerele cuprinse între
O3 78 şi 85?
-Care este succesorul numărului
O4 24? Dialogul
-Micșorați cu 2 numărul 51.
-Care este suma numerelor 64 şi
27?
3. Captarea Prezint copiilor o imagine cu Elevii ascultă Conversaţia Imagine, Frontal Observarea
atenţiei Grinch , cel care vrea sa fure explicaţiile videoproiec sistematică
Crăciunul. învăţătoarei. Explicaţia -tor
El nu isi dorește ca voi sa
împodobiți brăduțul deoarece Individual
lucrul acesta ar însemna apropierea
Crăciunului, sărbătoare pe care nu
o iubește.

4. Anunţarea .A făcut o înțelegere cu Moș Explicația Individual Observarea


temei şi a Crăciun ca vă va lăsa sa împodobiți Elevii notează sistematică
obiectivelor bradul doar daca rezolvați corect titlul și data în
operaționale exercițiile si problemele de caiete. Frontal
adunare si scădere cu numerele
naturale de la 0-1000 , cu trecere
peste ordin
Voi anunța tema și obiectivele
operaționale într-un limbaj
accesibil.

Voi scrie data şi titlul la tablă.


5. Rezolvare model Exerciţiul Frontal Observarea
Consolidarea Va fi rezolvată la tabla o operație Elevii răspund la sistematică
şi de adunare si una de scădere, cu întrebări
sistematizarea trecere peste ordin. Problemati-
cunoștințelor Joc 1 zarea Individual
dobândire Telefonul fără fir.
anterior O1 Fiecare echipă primește o singură
O2
O3 foaie de lucru. Aceasta va circula Aprecieri
O4 pe la fiecare elev, rezolvând verbale
fiecare câte o sarcină.
Vor fi scrise la tabla 4 exerciții.
Restul vor fi verificate oral.
Joc 2 Observarea
Elevii sunt împărțiți în grupe a Frontal sistematică
Elevii rezolva Exerciţiul
câte 4 elevi fiecare.
sarcinile. Conversaţia
O3 Fiecare echipa își va alege un euristică
O4 nume, apoi va rezolva sarcinile. Elevii prezinta
Se prezintă la videoproiector o rezolvarea
sarcinilor.
problemă si o întrebare despre
Exerciţiul Saculet Aprecieri
Sistemul solar. Elevii asculta Conversaţia fermecat Individual verbale
cântecelul si se euristică
Fiecare echipa va primi câte o fișă
mișca in ritmul sarcini
pe care vor rezolva problema. muzicii. Problemati-
zarea
Fiecare echipa care a rezolvat
Tablă
corect problema va veni şi va pune
un ornamentul in brăduț.
Rezolvarea va fi prezentata de
către un reprezentant al fiecărei
echipe.

Activitate de relaxare :
Cântecelul „Iarna”-audiție

6. Obținerea O1 Activitate independentă Elevii compun Conversaţia caiete Individual


O2
performanței O3 Elevii vor compune o problema problema si o Observarea
si asigurarea O4 după exercițiul dat si vor scriu pe caiete. Exerciţiul sistematică
feed-back-ului O5 răspunde la o întrebare despre
Sistemul solar: Problemati- Aprecieri
278+343= zarea verbale
Care sunt planetele care fac parte
din sistemul nostru solar?
Datele problemei si rezolvarea vor
fi scrise pe caiet.
Doi elevi vor citi problemele
compuse de ei.

7. Activitate Elevii cânta un colind . Cânta un colind. Laptop, Aprecieri


recreativă boxe verbale

Individual Observarea
sistematică
8. Încheierea Se vor face aprecieri generale Elevii ascultă şi Explicația Frontal Aprecieri
activității și individuale asupra participării primesc verbale
elevilor la lecție, precum și asupra aprecierile, apoi
comportamentului lor pe parcursul ies în recreație în
orei. mod organizat.
Tema pentru acasă.
DATA: 14.12.2018
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”
CLASA: a II-a C
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Chirica Lucretia Diana
ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Comunicare in limba romana
UNITATEA TEMATICĂ: Vin sărbătorile
SUBIECTUL: Textul narativ. Lectura textului
Text suport : Spiridușul năzdravan
FORMA DE REALIZARE: Lecție integrată
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare in limba romana
Dezvoltare Personala
Muzica si Mișcare
SCOP : familiarizarea cu noile conținuturi , îmbogățirea și activizarea vocabularului
COMPETENTE SPECIFICE :
DP 2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate
CLR- 1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
MM
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text şi de ritm;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul si la sfârșitul activității, elevii vor fi capabili sa:
O1 – să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar, respectând semnele de punctuație. Obiectivul se
considera realizat daca 2/3 din elevii numiți citesc fluent;
O2 – să utilizeze în contexte noi cuvintele întâlnite în text, Obiectivul se considera realizat daca cel puțin doi copii din cei numiți
folosesc intr -un enunț doua cuvinte noi ;
O3 – să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte şi complete referitoare la conținutul textului .Obiectivul se considera atins daca
2/3 din copii numiți , răspund corect la întrebări.

RESURSE:
I. Procedurale: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, lectura independentă, ciorchinele
II. Materiale: videoproiector, calculator, fisa cu lectura, flipchart, fișe pentru notarea ideii principale
III.Temporale: 45 minute
IV. Spațiale: sala de clasă
V. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
VI. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale.
VII .Resurse Informaționale:
* MECTS -„Programa pentru disciplinele Limba și literatura română, , Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014”, Bucureşti, 2014;
*www.didactic.ro
*www.twinkl.ro

Nr. Etapele lecției Ob. Conținutul instructiv-educativ al lecției Strategia  Evaluare


crt. Op. didactică
Activitatea profesorului Metode, Mijloace de Forme de  
procedee și înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul organizatoric    Asigurarea unui climat educațional    
favorabil. Conversația Frontal
2. Reactualizarea    Verificarea temei din punct de vedere   Frontal  
cunoștințelor și calitativ și cantitativ. Exercițiul
deprinderilor
3. Captarea atenției      Joc didactic Frontal  Observare
Copiii vor viziona un scurt filmuleț cu Explicația sistematică
spiridușii si atelierul lui Moș Crăciun.

Exercițiul
 
4. Anunțarea temei și a     Pentru ca ați fost buni si isteți astăzi si l-  Explicația Frontal  
obiectivelor ați ajutat pe brăduț , Moș Crăciun vrea sa
va împărtășească câteva secrete despre ceea  
ce se întâmpla in Laponia, la atelierul lui de
jucării. Dorește sa va povestească despre
cel mai năzdravan spiriduș al sau.
Veți citi textul in gând , apoi pe
fragmente, vom scrie cuvintele
necunoscute, le vom explica , vom formula
propoziții cu ele și ideea principală a unui
fragment .
Se va nota titlul lecției pe tablă și în
caietele elevilor.
5. Dirijarea  O 1   Citirea model a textului o va face un elev.  Exercițiul Manual digital Frontal  Observare
Învăţării Propun elevilor citirea în gând a textului și Lectura Calculator sistematică
sublinierea cuvintelor necunoscute. independentă Videoproiector
Propun citirea în lanț, ștafetă.
O2 Se stabilește sensul cuvintelor
necunoscute și a expresiilor din text și se vor Exercițiul Chestionarea
formula propoziții cu acestea. Frontal orală prin
formulare de
Lucru în echipă răspunsuri
Fiecare echipa primește cate trei întrebări pe Explicația referitoare la
baza textului. În echipă conținutul
Răspunsurile se scriu pe fisa si se corectează textului
oral.
Echipele care răspund corect la întrebări Exercițiul
așază beteala pe brad, ultimul detaliu. Frontal
Se relatează întâmplările din acest
fragment pe baza întrebărilor cadrului
O3 didactic pentru a se formula ideea Fișe pe care vor
principală. Explicația nota ideea
Propun formularea ideii principale pe Exercițiul principală
grupe , după care se vor discuta toate ideile Pe grupe
și se va nota cea mai bună variantă. Exercițiul
6. Fixarea cunoștințelor   Completați cercurile cu informații din text.    
Exercițiul Frontal Probă practică
O1 Individual
O2 Planșă cu
O3 ciorchinele

Exercițiul
Spiridu-
sul
Ciorchinele

Frontal

7. Asigurarea retenției și    Explic elevilor tema pentru acasă.   Explicația Frontal  Tema pentru
transferului acasă
8. Aprecieri și recomandări    Se vor face aprecieri generale și    
individuale asupra participării elevilor la  Conversația Frontal
lecție, precum și asupra comportamentului
lor pe parcursul orei.
Se invită elevii în fața clasei. Vor sta așezați în semicerc şi fiecare elev va fi întrebat despre activitatea preferată a zilei (Ce activitate ţi-a plăcut cel
mai mult astăzi? sau Ce ai învățat astăzi? sau Cum te-ai simțit astăzi?)

Se citește scrisoarea de mulțumire de la Moș Crăciun .

S-ar putea să vă placă și