Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic

DATA:
CLASA: pregătitoare
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ:„Iarna”
TEMA:Sunetul și litera „N și n”
TIP DE LECŢIE: predare-învățare
SCOPULACTIVITĂȚII: dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe sunetul/ litera „N/n”;
familiarizareacopiilor cu sunetul şi litera „N/n”
COMPETENŢE GENERALE:
 Exprimarea de mesajeoraleîn diverse situaţii de comunicare;
 Receptarea de mesajeoraleîncontexte de comunicarecunoscute;
 Identificareasemnificaţieiunuimesajscurt, petemefamiliare, rostitclarşirar;
 Realizarea de creaţiifuncţionaleşi/sauesteticefolosindmaterialeşitehnicielementare diverse;
 Utilizareanumerelorîncalculeelementare .
COMPETENȚE SPECIFICE:
CLR:
1.3. Identificareasunetuluiiniţialşi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelorşi a cuvintelor din propoziţiirostiteclarşirar;
1.4 Exprimareainteresuluipentrureceptarea de mesajeorale, încontexte de comunicarecunoscute ;
2.1 Pronunţareaclară a sunetelorşi a cuvintelorînenunţuri simple.

2.3. Participarea cu interes la dialoguriscurte, însituaţii de comunicareuzuală


MEM:
1.1. Recunoaştereaşiscriereanumerelorînconcentrul 0-31
DP:
2.2 Identificarearegulilor de comunicareînactivitateaşcolară
AVAP:
1.1 Sesizareasemnificaţieiunuimesaj visual simplu, exprimatprindesen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desenanimat, care reflectăun context
familiar
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să dea exemple de cuvinte ce conțin literele învățate;
O2 – săformuleze răspunsuri la întrebările adresate cu privire la fragmentul citit;
O3 – să reprezinte grafic propoziția dată, cu ajutorul învățătoarei;
O4– să identifice locul sunetului nou învățat în cuvintele spuse de către învățătoare ;
O5 - să coloreze doar imaginile corespunzătoare cuvintelor care conțin sunetul „n”;
O6 - să numească singularul/pluralul cuvintelor ce denumesc imaginile avute la dispoziție .
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, demostrația, jocul didactic.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:cutie, cartonașe cu litere, planșă cu orașul, fulgi, carte de povești, cartonașe colorate, imagini de colorat, imagini
cu diferite obiecte .
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
RESURSE UMANE: 29 elevi
BIBLIOGRAFIE:
1.Cursformare: “Organizareainterdisciplinară a ofertelor de învăţarepentruformareacompetentelorcheie la scolariimici - program de
formarecontinuă de tip “blended learning” pentrucadreledidactice din învătământulprimar;
2.MECTS -„ProgramapentrudisciplineleComunicareînlimbaromană, Matematicăsiexplorareamediului, Arte vizualesilucru manual,
Dezvoltarepersonala, aprobatăprinordinulministrului ;
3.Dumitru D.Pârâială,Viorica Pârâială, Cristian- George Pârâială - Comunicare în limba română, Editura Euristica, Iași, 2012
4.MinisterulEducatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,-Curriculumpentrueducatiatimpurie a copiilor de la 3 la 6\7ani, 2008
5.AngelicaHobjilă, Suportcurs - Didacticalimbiișiliteraturiiromânepentruînvățământul primar
Strategiididactice
Momentele Ob. Evaluare
lecţiei Op. Conţinutulinstructiv-educativ Metodeşi Mijloace de
Forme de
organi-
procedee învățământ
zare
Pregătireamaterialelornecesaredesfăşurăriilecţ

1. Moment iei.
conversaţia frontal
organizatoric Asigurareacadruluiorganizatoricnecesardesfăş
urăriiîncondiţiioptime a lecţiei.
-Copii, vă mai amintiţi care a fost ultima Conversația
literă învăţată? Evaluezcapacita
Explicația Cutie Frontal
2. O1 -Ce litere am învăţat noi până acum? teaelevilor de a
Reactualizareac da exemple de
-Daţi exemple de cuvinte care încep cu Observația Cartonașe cu individual
unoștințelor cuvinteculiterel
sunetele învăţate. litere
einvatate

3.Captarea Se prezintă elevilor o planșă cu orașul. Conversația Planșă cu Frontal


atenției orașul
(Anexa 1)
Explicația individual
Pentru că suntem în anotimpul de iarnă, cea
Observația Fulgi
mai mare bucurie a noastră ar fi să ningă. Astăzi,
noi putem să facem să ningă pentru că avem fiecare
câte un fulgușor. Dacă suntem atenți și rezolvăm
corect sarcinile date, vom putea lipi fulgii pe oraș,
astfel acoperindu-l cu zăpadă (Anexa 2). Se va
prezenta o ghicitoare, elevii trebuind să identifice
sunetul n din cuvântul „nasturii”.
Pe cămăși, haine, flanele
Sunt bănuți cu găurele. (nasturii)

-Unde se aflăsunetul n in cuvântulnasturii?


Astăzi vom învăţa sunetul şi litera „N/n”,
vom da exemple de cuvinte care conţin sunetul „n”, Conversaţia

vom stabili locul sunetului și literei în cuvinte, vom Explicația


stabili corespondeța imagine-cuvânt, vom juca un
3. Anunţarea frontal
temei şi a joc de identificare a sunetului, iar spre final jocul:
obiectivelor „Eu spun una, tu spui mai multe” și vom fi
recompensați cu fulgușori pentru a acoperi orașul
cu zăpadă.
4.Dirijareaînvăţ În continuare voi citi un fragment din „Crăiasa Carte de Frontal Evaluez
ării O2 Conversația povești capacitatea
Zăpezii” de H. C. Anderson.
copilului de a
O3 Se adresează întrebări pe baza textului. Metoda formula
fonetică Individual răspunsuri la
Pentru recunoașterea literei „n” se utilizează
analitico- întrebările
metoda fonetică analitico-sintetică, ce presupune sintetică adresate de
către
următoarele etape:
Explicația învăţătoare;
-Izolarea unei propoziții din contextul
Exercițiul
comunicativ prin implicarea activă a elevilor și
reprezentarea grafică a propoziției „Geamurile erau
înghețate”.
-Identificarea cuvintelor propoziției Evaluez
capacitateacopil
respective și reprezentarea lor grafică; numărul
ului de a
cuvintelor, locul fiecărui cuvânt. reprezenta
grafic
-Izolarea cuvântului ce conține sunetul ce
propoziţia, pe
urmează a fi învățat. caietul cu foaie
velină
-Despărțirea cuvântului în silabe, identificarea
silabelor.
-Izolarea silabei care conține sunetul nou.
-Izolarea sunetului nou.
-Pronunțarea sunetului de către cadrul
didactic, cu demnostrarea și explicarea manierei în
care se realizează acest lucru.
-Pronunțarea sunetului,de către elevi,
individual și frontal.
-Recunoașterea sunetului în cuvinte enumerate
de către profesor, cu indicarea de către elevi, a
poziției acestuia în cuvânt; exemplificarea, de către Evaluez
Cartonașe capacitatea
elevi a unor cuvinte care conțin sunetul respectiv în
colorate elevului de a
poziție inițială, mediană sau finală. În acestă etapă identifica locul
O4 sunetuluin în
se va realiza jocul: „Unde se găsește sunetul?”
cuvintele spuse
Copii primesc 3 cartonaşe: unul roşu, unul albastru de către
învățătoare
şi unul verde (Anexa 3).
Învăţătoarea le spune diferite cuvinte care
conţin sunetul „n” , iar copiilor le revine sarcina de
a ridica cartonasul roşu când sunetul „n” se află la
începutul cuvântului, cartonaşul albastru când
sunetul „n” se află în interiorul cuvântului şi
cartonaşul verde când sunetul „n” se află la finalul
cuvântului.
Exemple de cuvinte: nor, iarna, albine,
înghețată, scaune, balon, crizantemă, nuci etc.
-Alcătuirea unor propoziții de către elevi ale
căror cuvinte să conțină sunetul nou învățat.
Studierea literei „N/n” de tipar, cu ajutorul
planșei menționând elementele componente.
(Anexa 4)
Copiii vor avea de colorat doar acele imagini Evaluez
capacitatea
corespunzătoare cuvintelor care conțin sunetul “n”. Conversația
5. Obținerea O5 Imagini de elevilor de a
Individual
performanțelor (Anexa 5) colorat colora doar
Exercițiul
imaginile
corespunzătoare
7. Asigurarea O6 Jocul: „Eu spun una,tuspuimulte”  imagini cu Frontal
retenției diferite Individual Evaluez
Pentrufiecaresubstantivpropusînjocvorexistad capacitatea
obiecte
ouăcartonaşe, unul cu un singur elementiaraltul cu Conversaţia elevului de a
numi singularul
douăsaumaimulteelemente de acelaşifel. Unul din explicația sau pluralul
cartonaşeva fi cuvintelor ce
exercițiul denumesc
pecatedrăiar celălaltrepartizatelevilorînaşafelîncâts imaginile avute
ăexisteatâtpecatedrăcâtşi la copiicartonaşe jocul
careconțin un singur element şi care
redaumaimulteelemente.Perândcâte un copil vine la
catedrăşialege un cartonaş. De exemplu, ridicând
un cartonaşcu maimulteelementecopilulspune:
„Euampecartonaşmaimultebanane”. Copilul la care
seaflăcartonaşul cu o singurăbananăse
ridicăşispune: „Euamcartonaşul cu o banană”.
Apoicopilulformulează opropozițiedesprebanană.
Elevul care se află la catedrătrece la plural
propozițiarespectivă.
Înpartea a doua a joculuipropunătorul (sau un
elev) spune un cuvânt care conținesunetul „n” la
singular (sauplu-ral),
iareleviitrebuiesăspunăacelaşicuvânt la plural –
respectiv la singular. Încontinuarea jocului se
voralcătuipropozițiiînlegătură cu
cuvintelefolositeînjoc. (Anexa 6)
Aprecierea efortului individual / colectiv
Conversaţia
depus de copii.
8.Încheierea Aprecieriverbal
explicația
activității e

Anexe
Anexa 1

Anexa 2
Anexa3
Anexa 4
Anexa5
Anexa 6

S-ar putea să vă placă și