Sunteți pe pagina 1din 2

Selectați 2 indicatori din Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din

învățământul general, care să aparțină la 2 domenii diferite, și completați secvența de Raport


anual de activitate cu dovezi și constatări

Domeniu Resurse umane


Standard 3. Cadrul de conducere creează și menține mediul stimulativ și cooperant în vederea
dezvoltării continue a capitolului uman al instituției
Indicator 3.1 Coordonează procesul de recrutare, angajare, concediere a
personalului(didactic,auxiliar, nedidactic)
Dovezi  Dosarele personale: Fişele personale a ale angajaţilor grădiniţei (Fişa
postului, contractul individual de muncă, copia certificatului de studii, copia
certificatului de grad didactic, copia certificatului de perfecţionare, fişa T2,
copia buletinului de identitate)
 Cererile angajaţilor privind concediul, transferul, demisia
 Registrul înregistrării contractelor individuale de muncă şi contractele
angajaţilor.
 Tabelele lunare de evidenţă a muncii angajaţilor.

Constatări În rezultatul autoevaluării s-a constatat că în instituție sunt prezente actele


conform cerinţelor. Fişele de post sunt actualizate în conformitate cu Codul de
Etică a cadrului didactic. Angajaţii au luat act de cunoaştere, și sau contrasemnate
de reprezentantul organizaţiei sindicale.
Sunt prezente cererile angajaţilor cu privire la angajare, variate concedii anuale
ale angajaţilor.
Se deţine, contractele sunt încheiate cu toţi angajaţii, sunt transmise angajaţilor
sub semnătură.
În instituţie sun fişele de pontaj şi evidenţă a muncii salariaţilor se întocmeşte în 2
exemplare şi un exemplar se păstrează la primărie.
Pondere și Pondere: Autoevaluare conform criteriilor: - 0,5 Punctaj acordat: - 0,5
punctaj 1
acordat
Domeniu 6. Comunitate și parteneriate
Standard 6 . Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului
instituției de învățământ general și a comunității
Indicator 6.1 Conduce procesul de promovare a imaginii instituției de învățământ general la
nivelul comunității locale, naționale și internaționale
Dovezi  Contractul de parteneriat cu LT,,Universum,,
 Contractul de parteneriat cu Biblioteca Publică de copii din localitate
 Contractul de parteneriat cu Casa de Cutură din localitate
 Contractul de parteneriat cu CCAS ,,Viitorul,,
 Parteneriatul cu APL

 Planul managerial al instituției de Educație Timpurie pentru anul de


învățământ 2020-2021(capitolul V p.5.1,5.2.5.3,5.4)
 Consiliul de Administraţie este fondat în baza ordinului nr.1 din
25.08.2020, în care se regăseşte - reprezentantul părinţilor și un
representant al APL;
 Registrul proceselor verbale ale Ședinței cu părinții

Constatări Cadrul de conducere al instituției inițiază și realizează sporadic implicarea


reprezentanților APL în activitatea grădiniței. De asemenea Cadrul de conducere
realizează ședințe generale cu părinții aceste ședințe fiin înregistrate în registrul
proceselor verbale ale instituției.. Sunt planificate diferite activități de pedagogizare și
implicare a părinților în procesul educațional.
O colaborare , comunicare între grădiniță și bibliotecă planificată este: ,”Rolul cărții
în viața copiilor ”.
În cadrul parteneriatului cu școala acţiunile cadrului de conducere au sporit imaginea
grădiniței și totodată a contribuit şi la o adaptare mai uşoară a copiilor la viaţa şi
condiţiile din şcoală.
Aceste acţiuni de colaborare cu comunitatea au contribuit la stabilirea unor relaţii de
încredere şi susţinere reciprocă.

Pondere și Pondere: Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 Punctaj acordat: - 1,5


punctaj 2
acordat