Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și


acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu
COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice
------------------------------------------------------------
În temeiul art. VI2 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri
pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de solicitare și acordare a
indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul
instituțiilor medico-sanitare publice (se anexează).
2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile publice
competente în comun cu instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea
indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19, conform
Regulamentului nominalizat.
3. Indemnizația unică se stabilește personalului decedat în lupta cu COVID-
19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor/subdiviziunilor
medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării,
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Informații si
Securitate, al cărui deces a survenit începând cu 17 martie 2020.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităților publice
competente și instituțiilor medico-sanitare publice.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI


3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
REGULAMENT
cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației
unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19
din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește modul de solicitare și acordare a


indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul
instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare – indemnizație unică) din
contul alocațiilor aprobate în fondurile de urgență ale Guvernului, conform
prevederilor art. VI2 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe
perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.

2. Mărimea indemnizației unice constituie 100 000 de lei.

3. Personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-


sanitare publice, care desfășoară activități de combatere a COVID-19, se consideră
personalul angajat în instituțiile medico-sanitare publice din cadrul asistenței
medicale primare, asistenței medicale specializate de ambulatoriu, asistenței
medicale spitalicești, asistenței medicale urgente prespitalicești, serviciilor
medicale de înaltă performanță, instituțiilor/subdiviziunilor medicale din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației
Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Informații și Securitate (în continuare
– instituții medico-sanitare publice), al cărui deces a survenit ca urmare a infectării
în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu COVID-19.

4. Dreptul la indemnizația unică se acordă:


1) soțului supraviețuitor, care s-a aflat în relaţie de căsătorie cu persoana
decedată, la data decesului;
2) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții
de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la
terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani;
3) unuia dintre părinți, în cazul în care nu există urmași specificați la
subpct. 1) și 2). În cazul părinților divorțați, cuantumul indemnizației unice se
împarte între ei în părţi egale.

5. Evidența și organizarea plății indemnizației unice se efectuează de către


Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autoritățile publice competente
și instituțiile medico-sanitare publice în care a activat persoana până la deces.
4

II. MODUL DE SOLICITARE ȘI ACORDARE


A INDEMNIZAȚIEI UNICE

6. Indemnizația unică se acordă la cererea persoanei care a obținut dreptul


la indemnizația unică sau a tutorelui (curatorului) acesteia.

7. Indemnizația unică se acordă urmașilor, dacă decesul întreținătorului a


survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității
medicale în lupta cu COVID-19.

8. Cererea pentru stabilirea indemnizației unice se depune de către persoana


care a obținut dreptul la indemnizația unică sau tutorele (curatorul) acesteia, cu
prezentarea documentelor confirmative, la instituția medico-sanitară publică sau
autoritatea publică în care a activat persoana decedată.

9. Cererea se consideră completă și se acceptă pentru stabilirea


indemnizației unice dacă toate actele confirmative au fost prezentate de către
solicitant.

10. La cererea pentru stabilirea indemnizației unice se anexează copiile


următoarelor acte:
1) actul de identitate al solicitantului;
2) certificatul de deces al întreținătorului;
3) certificatul constatator de deces (formular 106/e), eliberat de Agenția
Națională pentru Sănătate Publică (care confirmă cauza decesului – COVID-19);
4) acte de stare civilă, care să adeverească căsătoria/gradul de rudenie cu
decedatul.

11. În cazul în care copilul decedatului a obținut dreptul la indemnizația


unică, se prezintă suplimentar, după caz:
1) copia actului de identitate al reprezentantului legal al copilului;
2) certificatul de studii, eliberat de instituţiile de învăţământ respective
(secundar, mediu de specialitate și superior), al copilului decedatului care are
vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani.

12. Pentru acordarea dreptului la indemnizația unică copilului, se ia în


considerare vârsta acestuia la data decesului întreținătorului, și nu la data solicitării
acestui drept.

13. În cazul în care copilul nu a atins vârsta de majorat, indemnizația unică


se acordă în baza cererii reprezentantului legal al acestuia, dar stabilirea
indemnizației se efectuează pe numele copilului. Indemnizația unică se utilizează
doar în interesul copilului.
5

14. În cazul în care copilul se află în plasament într-o instituţie educativă,


curativă, de asistenţă socială sau altă instituţie similară ori este plasat în serviciu
de tip familial și nu este plasat în serviciul de tutelă/curatelă, dreptul la
indemnizație unică se stabileşte pe numele copilului, în baza cererii şi a actelor
necesare, depuse de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază este locul
aflării copilului, iar plata se transferă într-un cont de depozit deschis pe numele
copilului la prestatorul de servicii de plată desemnat, în condiţiile legii, şi poate fi
ridicată de către beneficiar la atingerea majoratului.

15. Cererea pentru stabilirea indemnizației unice cu toate copiile actelor


anexate se păstrează în dosarul personal al persoanei decedate în instituția medico-
sanitară publică sau autoritatea publică în care a activat persoana până la deces.

16. Indemnizația unică se stabileşte doar pe numele unuia dintre membrii


familiei, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 19.

17. În cazul în care solicitanţi, conform prezentului Regulament, pot fi atât


soțul supraviețuitor, cât şi copiii comuni ai acestuia cu decedatul, stabilirea
indemnizației unice se efectuează doar pe numele unuia dintre aceşti beneficiari.

18. Copiii întreţinătorului, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, precum şi


copiii născuţi în afara căsătoriei, dar asupra cărora a fost recunoscută paternitatea
au dreptul de a beneficia de indemnizația unică.

19. În cazul în care există mai mulţi beneficiari de indemnizație unică


provenind din diferite familii, cuantumul indemnizației unice se împarte în părţi
egale între beneficiari.

20. În cazul apariţiei unor noi beneficiari după ce a fost stabilit dreptul la
indemnizația unică, dar care încă nu a fost achitată, plata indemnizației unice se
sistează de către instituția medico-sanitară publică sau autoritatea publică în scopul
achitării indemnizației unice pentru toţi beneficiarii.

21. În cazul apariţiei unor noi beneficiari după ce a fost stabilit dreptul la
indemnizația unică, care a fost deja achitată, această sumă se împarte în părţi egale
între beneficiari din contul beneficiarului care a ridicat suma indemnizației unice.
În cazul în care beneficiarii nu pot ajunge la înţelegere pe cale amiabilă, aceştia se
pot adresa în instanţa de judecată, în condiţiile legii.

22. Instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile publice competente


specificate în pct. 3, în care au activat persoanele decedate ca urmare a infectării
în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu COVID-19,
6

întocmesc lunar listele nominale ale acestora și le prezintă Ministerului Sănătății,


Muncii și Protecției Sociale până la data de 5 a fiecărei luni următoare celei de
gestiune, conform anexei nr. 1.

23. Concomitent cu listele nominale indicate în pct. 22, se prezintă și


certificatul ce confirmă că persoana decedată a desfășurat nemijlocit activități
medicale în lupta cu COVID-19, eliberat de instituția medico-sanitară publică sau
autoritatea publică în care a activat persoana, conform anexei nr. 2.

24. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza demersurilor


instituțiilor medico-sanitare publice și autorităților publice menționate în pct. 3,
examinează și sistematizează listele nominale respective și estimează volumul
mijloacelor financiare necesare pentru plata indemnizațiilor unice.

25. În baza materialelor justificative, Ministerul Sănătății, Muncii și


Protecției Sociale elaborează și promovează proiectul hotărârii Guvernului cu
privire la alocarea mijloacelor financiare, în conformitate cu regulile de inițiere,
elaborare, avizare și expertiză a actelor normative ale Guvernului.

26. După aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor


financiare, Ministerul Finanțelor alocă suma respectivă Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale.

27. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza solicitărilor


conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și ale autorităților publice
stipulate în pct. 3, transferă pe contul instituțiilor medico-sanitare publice sau al
autorităților publice solicitante mijloacele financiare necesare pentru plata
indemnizațiilor unice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data alocării sumei
respective de către Ministerul Finanțelor.

28. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale emite ordinul privind


acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat ca urmare a
infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu
COVID-19.

29. Indemnizația unică se achită de către instituția medico-sanitară publică


sau autoritatea publică solicitantă, în care a activat persoana decedată, o singură
dată după stabilirea decesului.

30. Instituția medico-sanitară publică sau autoritatea publică solicitantă


efectuează plata indemnizației unice la contul bancar al solicitantului care a obținut
dreptul la această indemnizație, în termen de 2 zile lucrătoare de la data încasării
7

pe contul instituției a mijloacelor financiare transferate de către Ministerul


Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

31. Instituția medico-sanitară publică și autoritatea publică solicitantă


prezintă lunar Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale actul de
confirmare a recepționării sumelor transferate de minister și a efectuării plății
indemnizației unice.

III. DISPOZIȚII SPECIALE

32. Răspunderea pentru acordarea dreptului la indemnizația unică și


efectuarea în termen a transferului indemnizației unice la contul bancar al
solicitantului o poartă instituțiile medico-sanitare publice, autoritățile publice
solicitante menționate la pct. 3 și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
în limitele atribuțiilor.

33. În cazul depistării cazurilor de acordare a indemnizațiilor unice


necuvenit, beneficiarul restituie suma indemnizației unice primite pe contul
instituției medico-sanitare publice sau autorității publice solicitante, care,
respectiv, asigură transferul acestora pe contul Ministerului Sănătății Muncii și
Protecției Sociale, cu ulterioara restituire în bugetul de stat.
8
Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul de solicitare și acordare
a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu
COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice
Denumirea completă a IMSP sau a autorității publice
Adresa
Codul fiscal
IBAN
Denumirea băncii
Codul băncii
LISTA NOMINALĂ
a personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice sau autorităților publice
la situația din _______________20__

Numărul certificatului constatator


Numărul certificatului de
de deces care confirmă cauza
Nr. Numele, prenumele Funcția și subdiviziunea Numărul și data confirmare, eliberat de instituția
Anul nașterii decesului de COVID-19, eliberat
crt. decedatului (INDP) unde a activat certificatului de deces medico-sanitară publică în care a
de Agenția Națională pentru
activat
Sănătate Publică
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.

L.Ş. Conducătorul IMSP sau al autorității publice


(semnătura) (nume, prenume)

Contabil-şef
(semnătura) (nume, prenume)

Şef al serviciului resurse umane


(semnătura) (nume, prenume)
9

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul de solicitare
și acordare a indemnizației unice pentru personalul
decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul
instituțiilor medico-sanitare publice

CERTIFICAT

Se confirmă că domnul/doamna _________________________________________,


(numele și prenumele, anul nașterii)

a participat nemijlocit la acțiuni medicale de combatere a COVID-19, activând în subdiviziunea


_______________________________________, __________________________________,
(denumirea subdiviziunii) (funcția deținută)

a ____________________________________, în perioada ___________________.


(denumirea instituției)

Numărul de înregistrare a certificatului ____________


Numele, prenumele persoanei care a completat certificatul ______________
Semnătura________________

Numele, prenumele conducătorului instituției medico-sanitare publice sau al autorității


publice ___________________________
Semnătura__________________

Ștampila L. Ș.

Notă: Certificatul se imprimă pe foaie cu antet


NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și
acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu
COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat
în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice” a fost
elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul în cauză este elaborat în contextul realizării prevederilor Legii
nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Or, conform alin.(6)
al art. LIII din Legea prenotată, modul de solicitare și acordare a indemnizației
unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor
medico-sanitare publice se stabilește de către Guvern.
3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Scopul de bază al proiectului constă în stabilirea modului de solicitare și
acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19
din contul fondului de urgență al Guvernului, conform prevederilor art.VI 2 din
Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de
urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.
Mărimea indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-
19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice constituie 100 000 lei.
Indemnizația unică se stabilește personalului decedat în lupta cu COVID-
19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor/subdiviziunilor
medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării,
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Informații si
Securitate, al căror deces a survenit începând cu 17 martie 2020.
Or, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea ocrotirii sănătății
nr.411/1995, prestatorii de servicii medicale pot fi publici sau privați. Prestatorii
publici de servicii medicale sînt instituțiile medico-sanitare publice și
autoritățile/instituțiile bugetare. Instituţia medico-sanitară publică se instituie
prin decizie a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau a autorităţii
administraţiei publice locale. Instituţia medico-sanitară publică departamentală
se instituie prin decizie a autorităţii centrale de specialitate.
Dreptul la indemnizația unică se acordă soțului supraviețuitor, copiilor până
la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ cu
frecvență (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea
acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. Iar în cazul în care nu există urmași
din categoria celor menționați supra, indemnizația unică se va acorda unuia
dintre părinți.
Indemnizația unică se va achita de către instituția medico-sanitară publică,
sau autoritatea publică în care a activat persoana decedată, o singură data din
momentul stabilirii decesului.
5. Fundamentarea economico-financiară
Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi
acoperite din contul fondurilor de urgență ale Guvernului.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul în cauză este avizat de către Ministerul Finanțelor, Casa Națională
de Asigurări în Medicină, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova,
Federația Sindicală „Sănătatea” și Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În normele proiectului supus expertizei anticorupție n-au fost identificați
factori și riscuri de corupție.
8. Constatările expertizei juridice

Secretar de stat Tatiana ZATÎC