Sunteți pe pagina 1din 5
REPUBLICA MOLDOVA. REPUBLIC OF MOLDOVA JUDECATORIA CHISINAU THE COURT OF CHISINAU EDIUL CIOCANA CIOCANA COURT OFFICE mun.Chisinau,str.Mihail Sadoveanu,nr. 24/F Chisinau city,Mihail Sadoveanu street,nr.24/1, Republica Moldova, MD-2044, Republic of Moldova, MD-2044, tel./fax (+373 22) 33-36-65; (022) 337520 tel./fax (+373 22) 33-36-65; (022) 337520 e-mail: jei@justice.md e-mail: jei@justice.md Seda specatatin exanarecnelor cu priv la ata The Court Oficial te exainain of he eases concern, deer! de race mate nrc heat of th seston ude and contain] mars 03 martie 2021 NSTIUL SUPERIOR A MAGISTRATURT JUDECATORIA CHISINAU ‘SEDIUL CISCANA’ won IL COMUNICAT — INFORMATIV, 20 Judecatorii sediului Ciocana al Judecdtoriei Chisinau atrag atentia asupra riscurilor pe care comportamentul public al Procurorului General, domnul Alexandr Stoianoglo, exprimat in discursul sau in cadrul evenimentului de totalizare a activitatii Procuraturii pentru anul 2020, il genereaz& asupra bunei functionari a activitatii din justitie si statutului judecatorilor, si care contravine prevederilor art. 116 din Constitutie si, respectiv, art. 26 din Codul de pr. penala, care se refera la statutul judec&torilor, independenta judecitorilor si subordonarea lor fat de lege. Declarajiile si discursurile publice repetate prin care s-a indus opiniei publice ideea cA “judecitorii fie impiedic& ilegal activitatea procurorilor, fie tergiverseazi examinarea materialelor, sau c adopt solutii care nu le sunt pe placul procurorilor”, coroborate cu “amenintarea magistratilor prin "taxarea” oricdror actiuni si inactiuni”, au generat in randul judecatorilor un sentiment de nesiguranfa cu privire la statutul lor de magistrati. Esential este ca in acest discurs al Procurorului General sa se fac trimitere proiectat la dosarul cu genericul ”furtul miliardului”, dar si la "numele unor persoane care pentru societate ar impune o reactie, si nu neaparat favorabila pentru judecatori, cum ca in cadrul acestor cauze obiectivele procurorilor raman nerealizate din cauza judecatorilor, "desi procurorii, cu truda, buna credinfa si probe cu duiumul isi indeplinesc excelent atributiile”. Astfel, judectorii sediului Ciocana sunt in ipostaza de a constata ca, Procurorul General este dezinformat de citre subalternii sai, procurori, care in realitate mizeaza pe anarhie, pentru a crea o impresie iluzorie de inactiune a sistemului judecatorese, fiind astfel niste procurori care de fapt isi voaleaz’ insuccesele pe anumite categorii de dosare si care incearcd prin orice metoda de a plasa responsabilitatea si impotenta procesuala nerealizata — pe umerii instantelor judiciare, inclusiv instanta Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana. Referitor la exemplele aduse de Procurorul General in discursul sau in cadrul evenimentului de totalizare a activititii Procuraturii pentru anul 2020, magistratii sediului Ciocana al Judectoriei Chisinau constaté o denaturare totalé a adevarului, motiv din care urmeazi de scos in evidenta urmatoarele: - "Cu privire la invocarea faptului ci pe o cauza penal a fost anulati calitatea procesualé de persoana civilmente responsabili”, este de mentionat faptul ca pentru recunoasterea in aceasti calitate procesuaki este obligatorie existenfa actiunii civile, iar in lipsa acesteia nu se poate discuta despre menfinerea acestei calitifi procesuale. Astfel, procurorii in mod intentionat si tendentios nu au formulat nici-o actiune civila, astfel forménd temei de a contesta legalitatea recunoasterii persoanei in calitate de persoana civilmente responsabila si, ”culmea”, procurorii nu doar ca nu au contestat aceste hotirari judecdtoresti, dar nici nu au inliturat omisiunile pentru a reveni in cadrul legal si apoi de a recunoaste repetat persoana in calitatea procesuala respectiva, ci din proprie initiativa au scos de sub sechestru bunurile ” sechestrate ca in prezent si invinuiasca instantele de aceste actiuni. -”Cu privire la multiplele amanari ale magistratilor, in luna iunie 2020, de a examina chestiunea privind arestarea in contumacie si anunjarea cet. Plahotniuc in cdutare”, [in realitate, acest demers a fost depus de catre procurorul XX la 20 mai 2020, examinat imediat la 21 mai 2020, iar hotdrarea fiind pronuntata la 22 mai 2020. Respectiy, nici © sedinj& nu a fost amdnat& pe acest dosar, iar afirmafiile impuse publicului se constaté a fi inexplicabile//. - "Cu privire la respingerea demersurilor procurorilor privind aplicarea sechestrului pe bunurile de peste hotare ale cet. Plahotniuc”, in realitate acelasi procuror XX a neglijat intentionat legea in vederea prezentarii probatoriului privind existenta anumitor bunuri, motiv care a gi stat la baza emiterii incheierilor judecdtorului de instructie, care au fost mentinute de c&tre Colegiul penal al Curfii de Apel Chisinau. ins, la acelasi subiect, Procurorul General a omis si se expuna vis-a-vis de ulterioarele actiuni/. - "Cu privire la respingerea demersului procurorului la autorizarea efectuarii perchezitiei la fostul sediu PDM”, in realitate acelasi procuror XX a neglijat intentionat legea in vederea prezentarii probatoriului privind proprietarul/posesorul legal al bunului, iar incheierea judecdtorului de instructie fiind mentinuta de c&tre Colegiul penal al Curtii de Apel Chisinau, Paradoxal, ins, procurorul XX in loc si prezinte documentul solicitat de catre instant, acesta depune un recurs, care se examineazi dupa mai bine de o luna de catre instanta ierarhic superioara, care la randul siu respinge recursul procurorului si mentine incheierea judecdtorului de instructie, ca, in aceiasi zi dupa respingerea recursului, acelasi procuror XX si dispuna efectuarea perchezitiei in baza ordonantei motivate, deja fra autorizatia judecdtorului de instructie. Or, o dat ce s-a procedat la efectuarea perchezitiei in baza ordonanei motivate a procurorului, riméne ca o enigma motivul din care cauz procurorul XX nu a procedat imediat la efectuarea acestei manevre iscusite, si anume dup& ce judecdtorul de instructie a respins demersul, ci a fost in asteptare o perioada de mai bine de o lund///. Cu privire la anularea “pentru prima data in istorie” a ordonanfei de disjungere si, astfel, cauza penala nu poate fi trimisa in judecati”, - in realitate incheierea judecatorului de instructie avea un caracter de inldturare a neajunsurilor, prin motivarea temeiniciei disjungerii, avandu-se in vedere ordonanta tipica a procurorului folosita pentru toate categoriile de cauze. Respeetiy, in situatia in care intengia procurorilor era ca cauza penal cu adevarat sa fie trimis& in judecata, procurorul urma si procedeze la o noua motivare prin adoptarea imediatd, in aceeasi zi, a unei noi ordonante cu respectarea indicafiilor din incheierea judecdtorului de instructie, pe cand procurorul a ales 0 cale anevoioasi, greu de infeles, si a procedat la contestarea unei incheieri irevocabile. insti din alt punct de vedere, referitor la ”admiratia” cum c& asemenea incheieri au fost adoptate “pentru prima data in istorie”, in acest sens s-a omis sa se indice perioada considerata istoricd in care procuratura ar cunoaste cd asemenea acte nu au fost examinate in ordinea art. 313 CPP, or, absolut toate actiunile, inactiunile si acte organului de urmirire penal care afecteaza drepturile si libertajile constitutionale ale unei persoane pot fi contestate in condifiile art. 313 CPP, cu exceptia acelora expres prevazute de lege. in alta ordine * de idei, anume judecatorul de instructie, si nu procurorul, este persoana cu competenta legala -de a concluziona asupra actelor care pot sau nu fi supuse contestarii in condifiile art. 313 CPP”. . ”Cu privire la anularea unor ordonanfe de pornire a urméririi penale sau de punere a persoanelor sub invinuire”, - in realitate sediul Ciocana nu a inregistrat 0 astfel de situatie ca ordonantele de pornire a urmiririi penale sau de punere a persoanelor sub invinuire s& fie anulate, motiv din care astfel de afirmatii se constata a fi doar declarative si cu scop denigrator. ”Cu privire la adoptarea unor decizii vadit ilegale”, in acest sens judecatorii catalogheazi aceste afirmatii ca o depisire a limitelor admisibile, or poate cA in opinia Procuraturii 0 decizie legala poate fi consideraté doar atunci cand drepturile si interesele cetatenilor sunt incalcate, iar judecatorul admite orice demers depus de procuror, fara ca acesta si fie insofit de probe si nu neapirat si se inainteze in cadrul legal!? Sirul de exemple in care procurorii in general omit, intentionat, si insofeascd demersurile cu probe — ar putea continua la infinit. intr-o perioadi de doar un an, asemenea invinuiri nefondate dar convenabile procurorilor au fost exprimate public inclusiv in alte comunicate a Procuraturii Generale, in special atunci cand s-a vehiculat ci conducatorii unor filiale a diferitor Banci au fost eliberati de sub arest de cdtre judecatorii sediului Ciocana, pe cand in realitate toate persoanele au fost puse in libertate anume la demersurile procurorilor, fie cu concursul acestor procurori, in aceiasi ordine de idei, este inadmisibil atunci cand Procurorul General, care este garantul respect&rii legalitiii intr-un stat de drept, nu indruma procurorii din subordine la respectarea legislatiei si imbunatatirea actelor si actiunilor sale, dar instig’ intr-o maniera agresiva procurorii la reactionarea impotriva hotirarilor judecdtoresti prin care au fost respinse anumite solicitiri ale procurorilor, numind aceste hotiréri, (absolut nejustificat drept — silegale”), sau si mai grav, inclusiv pentru care judecatorii nu ar satisface pe viitor aceste solicitiri, or, in asemenea circumstante se incurajeaz& aceiasi subordonare a judecdtorilor fafa de procurori, respectiv, despre care intentii nobile s-ar putea discuta atunci cénd este folosita maniera imixtiunii in actul de justitie prin intermediul sensibilizarii opiniei publice, or, aceste actiuni si expuneri nu sunt altceva decat o justificare ieftina fata de politic si societatea civila despre incapacitatea si imposibilitatea administrarii cu succes a dosarelor avute in procedura. Nici un dosar de rezonanfi nu permite nici unui subiect procesual sA nu respecte Legea si si diminueze din probatoriu sau din calitatea actelor si actiunilor procesuale care in final ar afecta drepturile si libertatile persoanelor, pentru respectarea clirora Republica Moldova aratificat prin aderare la legislatia internationald, or, deja istoria neindepartata cunoaste exemple cAnd 0 alta oranduire a procurilor a venit cu anumite acte de invinuire impotriva judecatorilor care, mai devreme, au acceptat anumite actiuni ale acestora. Este notoriu cunoscut ca, o data cu schimbarea conducerii procuraturilor, inclusiv a Procurorului General, materialele si cauzele penale examinate anterior sunt reverificate si ca consecinta se declanseazi actiuni de urmarire penal impotriva procurorilor si/sau judecdtorilor. Justitia nu poate fi formala, iar acceptarea acfiunilor procurorilor nu poate fi * desdivarsité, or, anume pentru aceasta s-a procedat la controlul judiciar al actiunilor organului -de ancheta, pentru a fi curmate anumite ingerinte nejustificate la etapa declansirii acestora, iar procurorul in astfel de situafii find obligat s& intreprinda actiuni de acumulare a probelor in vederea realizarii scopului propus, inclusiv prin multe alte actiuni de urmarire penal care deja cad in desuetudine din motivul neutilizarii lor, or atét organul de urmirire penala cat si procurorii au format o practic’ vicioas% de a inainta demersuri, deseori nejustificate, in instante cunoscdnd pozitia magistratilor la acest capitol, aceste demersuri fiind respinse, ultimii mai apoi indirect incearca s& caute pe ,,cel vinovat” in calitate de fap ispasitor”, tocmai in asa fel au procedat procurorii cu calitatea de informatori in vederea elaborarii discursului anual pentru Procurorul General. Sistemul procuraturii gi astzi este supus unei scari ierarhice prevazute de Legea cu privire la Procuratura, in acest sens este evident c& toate aceste actiuni descrise de catre procurorii din subordine au fost cu titlu de dezinformare in vederea argumentarii pozitiei sale si justificarii incapacitaii de finalizare a unui numar de cauze penale, or, din continutul discursului Procurorului General rezulta cd toate insuccesele procurorilor se datoreaza judeciitorilor care sblocheaza activitatea procurorilor”. in aceast& ordine de idei este foarte simplu de a verifica numarul de demersuri admise in raport cu cele respinse, iar toate invocarile de genul tergiversarilor si blocarilor sunt doar cu titlu declarativ, Tot cu usurinti, printr-un act legislativ privind instituirea unei Comisii cu accesibilitate la secretul urmaririi penale, ar putea fi verificate si identificate diferite stratageme, inclusiv numarul dosarelor in cadrul carora s-au autorizat diverse actiuni de urmarire penala si misuri speciale de investigatie, inclusiv rezultatul acestor activitati si, respectiv, soarta anumitor dosare. La capitolul tergiversare, daca tot se evidentiazi acest subiect, inclusiv Procurorul General ar fi responsabil de redresarea situatiei in cadrul sediului Ciocana al Judecatoriei Chisinau, care, in calitatea sa de membru al CSM, este in cunostinta de cauzi de problemele cu care se confrunta aceasta instan{a - ins& nu a ridicat problema si nu a reactionat vreo dat la multiplele adresari/demersuri ale judecatorilor catre CSM, cu referire la volumul excesiv de dosare in raport cu numérul diminuat de judeciitori. Pe final, judecdtorii sediului Ciocana al Judecatoriei Chisinau recomand’ Procurorilor, ca cu intdietate, pind a "fixa”, “taxa” si contesta anumite actiuni si acte judecatoresti”, si se procedeze mai intai la dobandirea si prezentarea probelor in sustinerea demersurilor si materialelor inaintate, tocmai asa dup cum obligé cadrul legal, iar in situatia in care hotirarea judecdtorului de instructie nu va coincide cu asteptarile procurorilor, urmand si se procedeze prin exercitarea cdilor legale de contestare a actelor judecatoresti, ceea ce gi reprezinta un stat de drept, iar oricare alta forma de reactionare in interiorul puterii judecatoresti se va asimila imixtiunii nejustificate in actul de justitic, or, impunerea indirect prin intermediul opiniei publice de a favoriza realizarea scopului propus urmeazi a fi calificata la justa sa valoare. Judecatorii sediului Ciocana al Judecatoriei Chisinau Fudeesorii sediului Ciocana al Judecitoriei Chisinau Bias els Ap = SF =, az | Zoe SEs Sa El Cop = c) LEE