Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE - DREPT CIVIL-

I PARTEA GENERALĂ
1.Categoria drepturilor reale accesorii include :
a) dreptul de servitute ;
b) dreptul de ipotecă ;
c) posesia ;

2. Dreptul de urmărire :
a)constă în posibilitatea titularului oricărui drept patrimonial de a urmări bunul în măinile
oricărei personae s-ar afla ;
b) constă în posibilitatea titularului unui drept real de a fi satisfăcut cu prioritate faţă de alţi
titulari ;
c) este specifică dreptului real , nu şi dreptului de creanţă ;

3.Dreptul real şi dreptul de creanţă se aseamănă prin aceea că :


a) au determinate atât subiectul activ ,cât şi subiectul pasiv :
b) sunt evaluabile pecuniar ;
c) sunt însoţite de prerogativa preferinţei ;

4. Abuzul de drept subiectiv civil :


a) înseamnă depăşirea limitelor externe ale dreptului respectiv ;
b) constituie o excepţie de la principiul pacta sunt servanda ;
c) dă naştere unei obligaţii de a face în sarcina promitentului ;

5 . Prin obligaţia de a da se înţelege îndatorirea :


a) de apreda un lucru ;
b) de a transmite un drept de creanţă ;
c ) de a transmite sau de aconstitui un drept real ;

6. Constituie o obligaţie de mijloace :


a) obligaţia medicului de a depune toată priceperea la tratarea pacientului ;
b) obligaţia asumată de avocet de a câştiga un proces ;
c) obligaţia de apreda un anumit lucru ;

7.Obligaţia propter rem ;


a) este obligaţia corelativă unui drept real ;
b) constă în a transmite un drept real ;
c) se transmite odată cu bunul ;

8.Obligaţiile naturale :
a)nu se bucură de vreo sancţiune juridică ;
b)pot fi valorificate numai pe cale de excepţie ;
c)sunt îndatoriri care decurg din regulile de convieţuire socială .

1
9.Este un imobil , prin obiectul la care se aplică :
a) fondul de comerţ ;
b) dreptulde creanţă ;
c) dreptul de propietate asupra unui teren ;

10.După cum pot fi înlocuite sau nu ,bunurile sunt :


a) divizibile sau indivizibile ;
b) frugifere sau nefungibile ;
c) fungibile sau nefungibile ;

II DREPTURILE REALE PRINCIPALE


1.Limitele exercitării dreptului de propietate în raporturile de vecinătate :
a ) cuprind numai obligaţiile legate de servituţii ;
b) pot rezulta şi din convenţia părţilor ;
c) sunt expres şi limitativ prevăzute de lege .

2.Clauza de inalienabilitate a anui lucru ;


a) este lovită de nulitate ;
b) constituie o limitare a exerciţiului dreptului de proprietate ;
c) este balabilă necondiţionat ;

3.Dreptul de propietate :
a) se stinge ,în principiu , prin neuz ;
b) este un bun imobil sau , după caz , un bun mobil ;
c) nu se stinge prin înstrăinarea bunului ;

4. Dreptul de propietate publică :


a) aparţine numai statului ;
b) se exercită numai de subiecte de drept administrativ ;
c) este inalienabil , imprescritibil şi insesizabil ;

5. Despăgubire stabilită în caz de expropiere :


a ) se compune din valoarea imobilului ;
b) trebuie să acopere şi valoarea prejudiciului cauzat ;
c) se plăteşte , în principiu , în cel mult 30 de zile ;

6.Procedura expropierii :
a) nu poate fi evitată prin cesiune amiabilă ;
b) debutează cu declararea unităţii publice ;
c) este o procedură exclusiv administrativă ;

2
7.Concesionarea :
a) este specifică numai dreptului de propietate publică ;
b) are ca efect schimbarea formei dreptului de propietate ;
c) presupune încheierea unui contract de concesiune ;

8.Aparţin domeniului public :


a.)bunurile afectate uzului sau interesului public ;
b) toate bunurile statului ;
c) bunurile afectate folosin’ei colective ;

9. Dreptul de propietate privată :


a) are acelaşi regim,indiferent de titular ;
b) poate avea ca obiect bunuri de uz sau interes public ;
c) poate avea ca titular numai o persoană de drept privat ;

10. Construcţiile propietate privată :


a) sunt în circuitul civil general ;
b) pot fi înstrăinate numai cu autorizaţie ;
c) pot fi înstrăinate numai prin act autentic ;

III. CONTRACTE SPECIALE

1.În materia contractului de vanzare-cumpărare :


a) obligaţia de predare a lucrului vândut este , în lipsă de stipulaţie contrară şi nu poate fi
localizat ,portabilă ;
b) transmiterea proprietăţii nu este de esenţa , ci numai de natura contractului ;
c) cheltuielile vânzării sunt suportate , în lipsă de stipulaţie ,de ambele părţi eagal ;

2. Clauzele îndoielnice ale contractului de vânzare –cumpărare se interpretează în favoarea :


a)debitorului ;
b)vânzătorului ;
c) cumpărătorului ;

3. Pactul de referinţă este o promisiune afectată de o condiţie :


a ) cazuală ;
b) pur potestativ ;
c) simplă potestativă ;

3
4.Promisiunea unilaterală de vânzare :
a) dă naştere unei obligaţii de a da în sarcina promitentului ;
b) este un act juridic unilateral ;
c) dă naştere unei obligaţii de a face în sarcina promitentului ;

5. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare :


a) poate fi executată în natură prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de
contract ;
b.)rebuie încheiată în formă autentică ,dacă are ca obiect înstrăinarea viitoare a unui teren ;
c) este translativă de propietate de îndată ce beneficiarul cumpărător a plătit anticipat preţul
convenit ;

6.În cazul vănzării unui lucru viitor :


a) cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul în caz de nerealizare a lucrului cu
excepţia situaţiei când şi-a asumat riscul neralizării ;
b) transferul propietăţii operează ,în principiu ,de la data încheierii contractului ;
c) nerealizarea lucrului afectează validitatea contractului ;

7. Vânzarea lucrului proprietatea exclusivă a altei persoane ;


a)este lovită de nulitate absolută în toate cazurile ;
b) transferă dreptul de propietate în momentul încheierii contractului în toate cazurile ]n care
vâzăorul este de bună credinţă ;
c) este lovită de nulitate absolută dacă ambele părţi sunt de rea credinţă ;

8.Nerespectarea interdicţei cu privire la vânzarea dintre soţi atrage :


a) nulitatea absolută ;
b) impozabilitatea ;
c) nulitatea relativă ;

9. Nu pot dobândi prin cumpărare dreptul de propietate asupra terenurilor agricole situate în
România :
a) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ;
b) persoanele juridice române cu capital integral străin;
c) persoanele juridice străine ;

10. Vânzătorul are obligaţia :


a) de a conserva lucrul vândut până în momentul preluării ;
b) de agaranta numai contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ ;
c) de suporta ,ca regulă , cheltuielile de ridicare a lucrului vândut ;

4
IV . SUCCESIUNI

1.Nedemnitatea succesorală :
a) desfiinţează toate acetele juridice , referitoare la bunurile moştenirii , încheiate de nedemn
cu terţe persoane ;
b) produce efecte şi faţă de descendenţii nedemnului ;
c) produce efecte de la data hotărârii care constată nedemnitatea ;

2.În ceea ce priveşte nedemnitatea succesorală :


a) copiii nedemnului pot veni la moştenirea defunctului prin reprezentarea tatălui nedemn ;
b) toate actele juridice încheiate de nedemn cu terţe persoane , referitoare la bunurile
moştenirii , sunt desfiinţate retroactiv ;
c) nedemnul este obligat să restituie fructele culese din moştenire ;

3. Nedemnitatea succesorală :
a) influenţează şi eficacitatea liberalităţilor mcute în favoarea nedemnului de către cel care
lasă moştenirea , afară de excepţiile expres prevăzute de lege ;
b) poate fi invocată numai de comoştenitorii susecvenţi ;
c) operează de drept ,instanţa doar constantând nedemnitatea ;

4. Nedemnitatea succesorală :
a) poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire cu nedemnul ;
b) este o pedeapsă civilă strict personală ,deci nu produce vreun efect faţă de copiii
nedemnului ;
c) operează de drept ,instanţa doar constatând nedemnitatea ;

5. Nedemnitatea succesorală este :


a) o incapacitate succesorală ;
b) opera legii sau a voinţei testatorului ;
c) o sancţiune civilă ;

6. Reprezentarea succesorală :
a) operează la infinit , pentru orice fel de descendenţi , indiferent de gradul de rudenie ;
b) profită reprezentantului , chiar dacă este nedemn faţă de reprezentat ;
c) se aplică şi atunci când reprezentantul nu are vocaţie succesorală generală proprie la
moştenirea lăsată de defunct ;

7. Reprezentarea succesorală :
a) poate opera per salta sau amissa media , iar nu numai din grad în grad vacant ;
b) este admisă numai în cazul descendenţilor copiilor defunctului şi al descendenţilor
colateralilor privilegiaţi ;
c) operează indifferent dacă reprezentantul are sau nu vocaţie succesorală proprie la
moştenirea defunctului ;

5
8. Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa :
a.) descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului ;
b) ascendenţlor privilegiaţi ai defunctului ;
c) descendenţlor defunctului ;

9. Reprezentarea succesorală :
a) nu poate opera per salta sau amissa media ,ci numai din grad ]n grad vacant ;
b) este admisă numai în cazul descendenţlor copiilor defunctului ;
c) operează de drept şi imperativ , deci reprezentantul este obligat să accepte
moştenirea ;

10 Dacă la o moştenire (legală) sunt chemaţi un frate bun şi doi fraţi consangvini ai
defunctului ;
a) fiecare va lua 1/3 din moştenire ;
b) fratele bun va lua ½ din moştenire ;
c) fiecare frate consangvin va lua 1/6 in moştenire ;