Sunteți pe pagina 1din 7

Tema: Contabilitatea consumurilor

Introducere
Ca proces de bază al întreprinderilor producătoare se consideră procesul de
producţie. În acest proces bunurile depozitate se utilizează şi în contabilitate se
prezintă sub forma consumurilor de producţie. Conform prevederilor SNC 3
„Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, consumurile care se
atribuie produsului fabricat formează costul de producţie al acestora. În
componenţa costului se include:
• Consumuri directe de materiale;
• Consumuri directe privind retribuirea muncii;
• Consumuri privind contribuţiile la asigurări sociale;
• Consumuri indirecte de producţie;

Consumurile de materiale cuprind: la întreprinderile de producţie - consumurile


directe de materiale, la întreprinderile de prestări servicii - consumurile de
materiale. La întreprinderile comerciale consumurile de materiale nu se includ în
costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei.

Consumurile privind retribuirea muncii includ: la întreprinderile de producţie


consumurile directe privind retribuirea muncii, la întreprinderile de prestări servicii
- consumurile privind retribuirea muncii. La întreprinderile comerciale
consumurile produselor fabricate şi soldurilor producţiei în curs de execuţie în
sumă totală, indiferent de nivelul utilizării efective a capacităţilor de producţie.

Consumurile indirecte de producţie sunt legate de deservirea şi gestiunea


subdiviziunilor de producţie (secţiilor, sectoarelor, unităţilor de producţie). Acestea
apar la întreprinderile activităţii de producţie şi de prestări servicii şi se
subdivizează în:
• consumuri variabile, a căror mărime depinde de modificarea volumului
producţiei (retribuirea muncii prestată de muncitorii auxiliari, costul
materialelor consumate etc.);
• consumuri constante, a căror mărime nu depinde relativ de volumul producţiei
(uzura calculată, consumurile privind întreţinerea şi exploatarea clădirilor şi
utilajului).

La calcularea costului de producţie se ia în consideraţie şi producţia în curs de


execuţie, dacă există. Producţia în curs de execuţie reprezintă consumurile de
materie primă sau materiale, care nu au trecut toate stadiile de prelucrare conform
procesului tehnologic.

Pentru evidenţa consumurilor de producţie se utilizează următoarele conturi de


activ: 811 „Producţia de bază”; 812 „Producţii auxiliare”(în cazul acordării
serviciilor reciproce de către însăşi întreprindere. La activităţile auxiliare se pot
referi: secţia de scule, transport, energie electrică, termică, reparaţie, cazangeria);

1
813 „Consumuri indirecte de producţie”. Aceste conturi n – au sold, iar la
sfârşitul fiecărei perioade ele se închid:
• Conturile 811 „Producţia de bază” şi 812 „Producţii auxiliare” cu contul
215 „ Producţia în curs de execuţie”;
• Contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” cu conturile 811
„Producţia de bază” şi 812 „Producţii auxiliare”.

1. Contabilitatea consumurilor activităţii de bază


Contul 811„Producţia de bază” este destinat generalizării informaţiei
privind consumurile pentru fabricarea produselor, prestarea de servicii şi
determinarea costului lor efectiv.
În debitul acestui cont se reflectă soldul producţiei în curs de execuţie la începutul
perioadei de gestiune (care se trece din contul contabilităţii financiare 215
„ Producţia în curs de execuţie” ), consumurile pentru fabricarea produselor în
perioada de gestiune,
iar în creditul contului – costul efectiv al produselor fabricate, rebutului definitiv,
deşeurilor recuperabile, precum şi soldul producţie în curs de execuţie la sfârşitul
perioadei de gestiune (care se trece în contul contabilităţii financiare 215
„ Producţia în curs de execuţie” ).

Costul de producţie se poate calcula:


• Pe producţia totală;
• Pe feluri de produse;
• Pe o unitate de produs.
Costul producţiei totale (C. Pt) se determină în felul următor:

(C. Pt) = Producţia în curs de execuţie + consumurile pentru fabricarea


produselor în perioada de gestiune - producţie în curs de execuţie la sfârşitul
perioadei de gestiune

Costul unui fel de produs (C.Fp) se calculează pe baza aceloraşi consumuri, dar în
baza datelor pe fiecare produs separat (analitic).

Costul unitar (C.U) se determină prin raportul costului felului de produs la


cantitatea produsului fabricat (Q).

C.U. = C.Fp / Q

2
Schema generală de evidenţă a consumurilor producţiei de bază

Debit 811 „Activitatea de bază” Credit

Se reflectă soldul producţiei în curs de Se reflectă soldul producţiei în curs de


execuţie la începutul perioadei de execuţie la sfârşitul perioadei de
gestiune – Ct 215„ Producţia în curs de gestiune – Dt 215„ Producţia în curs de
execuţie”; execuţie”;

Consumul de materie primă, materiale Valoarea deşeurilor căpătate sau a


în procesul de producţie – Ct 211 materiei prime prelucrată - Dt 211
„Materiale”; „Materiale”;

Consumul de combustibil, energie Valoarea produselor rebutate – Dt 714


electrică şi termică – Ct 521 „Datorii „Alte cheltuieli operaţionale”;
pe termen scurt privind facturile
comerciale”; Costul produselor fabricate – Dt 216
„Produse”.
Salariul calculat muncitorilor direct
productivi – Ct 531 „Datorii faţă de
personal privind retribuirea muncii”;

Contribuţii la asigurări sociale şi


medicale - Ct 533 „Datorii privind
asigurările”;

Cota consumurilor indirecte inclusă în


costul produselor fabricate – Ct 813
„Consumuri indirecte de producţie”.

2. Contabilitatea consumurilor activităţii auxiliare


Contul 812 „Producţii auxiliare” este destinat generalizării informaţiei privind
consumurile în activităţile auxiliare. În debitul acestui cont se reflectă soldul
producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune (care se trece din
contul contabilităţii financiare 215 „ Producţia în curs de execuţie” ), consumurile
de producţie (servicii prestate) în perioada de gestiune, iar în creditul contului –
costul efectiv al produselor fabricate (serviciilor prestate), rebutului definitiv,
deşeurilor recuperabile, precum şi soldul producţie în curs de execuţie la sfârşitul
perioadei de gestiune (care se trece în contul contabilităţii financiare 215
„ Producţia în curs de execuţie”). Evidenţa consumurilor auxiliare se ţine în mod
analogic ca şi evidenţa consumurilor producţiei de bază. Costul serviciilor prestate

3
de către secţiile auxiliare se determină în baza unor metode de repartizare a
consumurilor secţiilor auxiliare altor secţii.
Schema generală de evidenţă a consumurilor producţiei de bază

Debit 812 „Activităţi auxiliare” Credit

Se reflectă soldul producţiei în curs de Se reflectă soldul producţiei în curs de


execuţie la începutul perioadei de execuţie la sfârşitul perioadei de
gestiune – Ct 215„ Producţia în curs de gestiune – Dt 215„ Producţia în curs de
execuţie”; execuţie”;

Consumul de materiale în procesul Valoarea deşeurilor căpătate - Dt 211


activităţii auxiliare – Ct 211 „Materiale”;
„Materiale”;
Valoarea serviciilor rebutate – Dt 714
Consumul de combustibil, energie „Alte cheltuieli operaţionale”;
electrică şi termică – Ct 521 „Datorii
pe termen scurt privind facturile Costul serviciilor auxiliare vîndute – Dt
comerciale”; 711 „Costul vănzărilor”

Salariul calculat muncitorilor auxiliari Costul serviciilor auxiliare pentru alte


– Ct 531 „Datorii faţă de personal sectoare, de producţie – Dt 813
privind retribuirea muncii”; „Consumuri indirecte de producţie”

Contribuţii la asigurări sociale şi Costul serviciilor auxiliare pentru alte


medicale - Ct 533 „Datorii privind sectoare,comercial – Dt 712 „Cheltuieli
asigurările”; comerciale”

Cota consumurilor indirecte inclusă în Costul serviciilor auxiliare pentru alte


costul serviciilor auxiliare – Ct 813 sectoare,administrativ – Dt 713
„Consumuri indirecte de producţie”. „Cheltuieli generale şi
administrative”

3. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie


Contul 813„Consumuri indirecte de producţie” este destinat generalizării
informaţiei privind consumurile aferente deservirii subdiviziunilor (secţii, sectoare)
structurale ale întreprinderii şi dirijării acestora. În debitul acestui cont se reflectă
pe parcursul perioadei de gestiune consumurile pe articole stabilite de
întreprindere, , iar în creditul contului – trecerea consumurilor colectate pentru
includerea în costul produselor fabricate ( serviciilor prestate) pentru producţia de
bază şi activităţile auxiliare sau raportate la cheltuielile perioadei.

4
Schema generală de evidenţă a consumurilor indirecte de producţie

Debit 813„Consumuri indirecte de producţie” Credit

Consumul de materiale pentru Includerea consumurilor indirecte de


întreţinerea utilajelor şi necesităţile producţie în costul produselor fabricate
subdiviziunilor – Ct 211 „Materiale”; – Dt 811 „Producţia de bază” ;

Consumul de combustibil, energie Includerea consumurilor indirecte de


electrică şi termică – Ct 521 „Datorii producţie în costul serviciilor auxiliare
pe termen scurt privind facturile – Dt 812 „Producţii auxiliare”;
comerciale”;
Suma consumurilor indirecte de
Salariul calculat muncitorilor legaţi cu producţie nerepartizată se trece la
întreţinerea utilajelor şi aparatului cheltuielile perioadei – Dt 714 „Alte
administrativ al subdiviziunilor – Ct 531 cheltuieli operaţionale”;
„Datorii faţă de personal privind
retribuirea muncii”;

Contribuţii la asigurări sociale şi


medicale - Ct 533 „Datorii privind
asigurările”;

Valoarea serviciilor acordate de


subdiviziunile auxiliare – Ct 812
„Producţii auxiliare”

Uzura utilajelor de producţie şi a


clădirilor subdiviziunilor - Ct 124
„Uzura mijloacelor fixe”.

La finele fiecărei perioade de gestiune, consumurile indirecte de producţie se


repartizează între produselor fabricate. Repartizarea are loc conform unei baze de
repartizare. Ca bază de repartizare poate servi:
• consumurile de materiale;
• salariile calculate muncitorilor de bază;
• consumuri directe total;
• cantitatea de produse fabricate;
• ş.a.

5
În acest caz, consumurile variabile se includ în costul produselor fabricate în sumă
totală, indiferent de nivelul utilizării efective a capacităţilor de producţie.
Consumurile de producţie indirecte constante se repartizează între produse şi
cheltuielile perioadei în baza capacităţii normative a utilajului de producţie.
Capacitatea normativă reprezintă nivelul producţiei care poate fi atins în mediu în
decursul câtorva perioade sau sezoane, în cazul unor circumstanţe normale,
luându-se în considerare pierderile aferente capacităţilor rezultate din executarea
lucrărilor tehnice planificate. Dacă volumul efectiv al producţiei este egal sau mai
mare decât capacitatea normativă, suma efectivă a consumurilor indirecte de
producţie se include integral în costul de producţie. În cazul când volumul efectiv
de producţie este mai mic decât capacitatea normativă, consumurile indirecte
constante de producţie se trec în cost în baza cotei normative rezultate din
împărţirea sumei efective a acestor consumuri la capacitatea normativă. Suma
rămasă a consumurilor indirecte constante de producţie se consideră ca cheltuieli
ale perioada de gestiune în care au fost suportate.

Exempl:
Suma totală a consumurilor indirecte de producţie realizate în perioada de gestiune
constituie 38 400 lei, inclusiv consumurile variabile (CIPV) - 26 400 lei, constante (CIPC) -
12 000 lei. Conform politicii de contabilitate a întreprinderii, ca bază de repartizare
serveşte salariile calculate muncitorilor productivi:
• pentru produsul A 70000 lei;
• pentru produsul B 64000 lei.
În perioada respectivă au fost produse:
• produsul A - 5 200 unităţi de produse având capacitatea normativă de 6 000
unităţi;
• produsul B - 5 000 unităţi de produse având capacitatea normativă de 5 000 unităţi;

În exemplul dat consumurile indirecte de producţie vor fi repartizate în felul


următor:

Repartizarea consumurile indirecte de producţie


Produ baza de Capacitatea Gra CIPV CIPC CIP
sele repartiz de producţie dul de total
K. Suma K. Suma
are Norma Efec utilizare repa repa
(lei) tivă tivă rtiza rtiza
(unităţi) (unită re re
ţi)
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6*3 8 9=8*5*2 10=9+7

A 70000 6000 5200 0.87 0.19 13791 0.08 5454 19245


B 64000 5000 5000 1.00 0.19 12609 0.08 5731 18340
714 * * * * 0.19 * * 815 815

6
total 134000 * * * 0.19 26400 0.08 12000 38400

Col. 6 = CIPV total / baza de repartizare total = 26400 / 134000 = 0.1970149


Col. 8 = CIPC total / baza de repartizare total = 12000 / 134000 = 0.0895522
815 = 12000 – 5454 – 5731

Astfel, din suma totală (38400) a consumurilor indirecte de producţie, 37585 lei
(19245 + 18340) se includ în costul produselor, iar partea rămasă - 815 lei se trece
la majorarea altor cheltuieli operaţionale (contul 714 „Alte cheltuieli
operaţionale”).

S-ar putea să vă placă și