Sunteți pe pagina 1din 5

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE

Către
Secretariatul General al Guvernului
Unitatea de Politici Publice

1) Instituţia iniţiatoare Potlog Radu-Dumitru


2) Formularea problemei Resursele naturale ale României au favorizat dezvoltarea activităţilor din industria extractivă, metalurgică, chimică,
energetică etc. Urmare a desfăşurării acestor activitătăţi, solul şi subsolul au fost poluate cu hidrocarburi, metale grele,
substanţe organice naturale şi sintetice, determinând în timp apariţia şi dezvoltarea siturilor contaminate care afectează
sănătatea oamenilor şi a mediului.
O alternativa viabila la folosirea pentru producerea de energie elecrica folosind combustibili si surse de energie oventinale
este prodcerea energiei folosind resursele regenerabile cum ar fi energia solara, eoliana, atomica sau alte surse ce pot
produce energie fara a produce in acelas timp si poluare.
În prezent, problemele de protecţia mediului au căpătat o prioritate deosebită şi orice activitate antropică, începând cu
tehnologiile „curate” şi terminând cu activitatea de monitoring a mediului, trebuie să se supună cerinţelor stipulate de
reglementările /legislaţiei comunitare.
La nivel naţinal zonele cu potential energetic sunt foarte puţin tilizate, multe din ele fiind încă neidentificate,ne fiind puse in
valare si ne producand energia verde de care avem nevoie .
În contextul celor prezentate se impune elaborarea reglementărilor tehnice privind metodele de investigare şi evaluare a
zonelor cu potential energetic si aducerea i aceste zone a celor mai moderne tehnologii de producere energiei verzi
De asemenea, urmare a complexităţii aspectelor ridicate de producerea de energie verde, este necesară stabilirea cadrului
legal pentru utilizarea şi gestionarea zonelor cu potential energetic din România.
Pentru a fundamentam politica publică de gestionare a zonelor cu potential energetic, s-au realizat două studii pilot privind
„Realizarea atlasului naţional cu hărţi monoelementale ilustrând distribuţia zonelor cu potentila energetic,in functie de tipul
de energie verde ce poate fi produsa in fiecare din zone(solara, eoliana, atomica) şi „Monitoring geofizic al hazardului
geologic si a impactului care il are asupar mediului construirea centralelor electrice in aceste zone. Prin aceste studii s-au
stabilit capacitatile de productie a fiecarei zone în factorii de tipul de energie produsa care vor fi utilizate ca repere pentru
construirea de centrale electrice .
3) Denumirea politicii Resurselor regenerabile in România

4) Scop Utilizarea zonelor cu potential energetic ridicat si utilizarea rsurselor regenerabile

5) Obiective Identificarea resurselor si zonelor cu potentiel energetic


generale/obiective specifice Prioritizarea în vederea măsurilor de expoatare a resurselor regenerabile
Crearea de medii faforabile creerii de energie verd
Monitorizarea si administrarea resurselor existente
6) Beneficiari Direct: comunităţile
Indirect: populaţia, operatori economici, specialişti în domeniu, mediul inconjurator
7) Variante de soluţionare Varianta 1 Impact 1 Buget estimat 1
Nerealizarea vreunei acţiuni în gestionarea Economic Această variantă nu presupune un buget,
resurselor regenerabile Scăderea valorii imobiliare a dar efectele neacţiunii vor duce la
terenurilor contaminate creşterea costurilor de remediere pe viitor.
Accentuarea dezechilibrelor
dezvoltate în zonele defavorizate
ca urmare a condiţiilor de mediu
Neutilizarea resurselor
regenerabile mai ieftine in
davoarea utilizarii comustibililor
conventionali
Social
Mărirea riscului pentru sănătatea
umană şi a mediului
Ecologic (dacă e cazul)
Afectarea aspectului peisagistic
Distrugerea biodiversităţii

Varianta 2 Impact 2 Buget estimat 2


Realizarea parţială a acţiunii de gestionare a Economic Bugetul estimat este reflectat in lucrarile
resurselor regenerabile Costuri mai scazute pentru de dezvoltare a utilizarii energiei
producera energiei dar in regenerabile iar in conditiile de fata
comparatie cu cantitarea necesara sumele e trebuesc alocate nu sint mari
de energi acoperirea unei parti dar nici nu pot reflecta eficienta folosirii
mici din aceasta resurselor regenerabile .
Defavorizarea unor zone slab
dezvoltate in detrimentul zonelor
cu resurse conventionale
Social
Conflict intre utilizatorii de
energie verde si cei ce utilizeaza
energie conventionala
Ecologic (dacă e cazul)
Reducerea biodiversităţii
Pericolul de extindere a poluării
datorita utizarii in continuare in
cantitati mari a surselor de energie
convntionala
Varianta 3 Impact 3 Buget estimat 3
Realizarea completă a acţiunii în gestionarea Economic Datorită complexităţii de estimare a
resurselor regenerabile Creşterea valorii imobiliare a costurilor de utilizare a resurselor
terenurilor utilizabile regenerabile, bugetarea acestei politici se
Dispariţia dezechilibrelor poate face numai după crearea unei baze
dezvoltate în zonele defavorizate de date cu fiecare tehnologie si costurile
ca urmare a condiţiilor de mediu aferente acestui procedeu de creare de
Corelarea politicii de mediu cu energie verde
activităţile sectoriale Derularea uni program pilot pentru aflarea
guvernamentale la nivelul necestatile de energie din zona si sumele
regiunilor economisite din folosirea energie verzi
Social duce la probarea utilitatii investirii unei
Indici de sănătate ridicaţi la sume de 1.000.000.000 EUR in periada
nivelul comunităţilor locale datorita 2011-2016 in dezvoltarea de tehnologii de
nivelului de poluare scazut producere a energiei verzi.
Stoparea migraţiei populaţiei
către alte zone
Ecologic (dacă e cazul)
Îmbunătăţirea aspectului
peisagistic
Remedierea ecosistemelor
terestre ce au fost afectate de
expoatarea surselor de energie
conventionala

8) Procesul de consultare Organizaţii, instituţii consultate Rezultatul consultării (variante alternative de soluţionare propuse, puncte de
vedere, poziţii exprimate)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geologie şi Geofizică
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Justiţiei
Pe parcursul consultării s-au discutat

9) Varianta de soluţionare Prezentarea variantei Termene preconizate de realizare Buget estimat


recomandată - beneficii - în termen de 9 luni de la Datorită complexităţii de estimare a
Creşterea valorii imobiliare a terenurilor pe publicarea prezentei hotărâri se costurilor de remediere, bugetarea acestei
care s-au amplasat si pe care se vor amplasa elaborează strategia naţională politici se poate face numai după crearea
centrale elcrice ce volosesc resurse pentru gestionarea terenurilor cu unei baze de date cu zonele cu potential
regenerabile potetial energetic ridicat şi tipul tipul de metoda folosita. Se
Dispariţia dezechilibrelor dezvoltate în - în termen de 5 luni de la intrarea derulează un program pilot pentru
zonele defavorizate ca urmare a condiţiilor de în vigoare a prezentei hotărâri – stabilirea unui cost estimativ de
mediu identificare preliminară a zonelor 1.000.000.000 mii EUR pentru perioada
Corelarea politicii de mediu cu activităţile cu potentia energetic 2011.2016.
sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor - în termen de 9 luni, de la
Indici de sănătate ridicaţi la nivelul publicarea prezentei hotărâri se
comunităţilor locale aprobă: lista zonelor cu potential
Stoparea migraţiei populaţiei către alte energetic in care exista deja un
zone proiect de dezvoltare a unei
Îmbunătăţirea aspectului nivelului de trai centrale electrice.
Remedierea ecosistemelor terestre ce au - în termen de 6 luni de la
fost afectate de foste explatari de combustibili publicarea prezentei hotărâri –
conventionali publicarea ghidului tehnic (pentru
- riscuri: metodologii de investigare, critrerii
Nerealizarea programelor de constructie de identificare a zonelor cu
datorită costurilor foarte ridicate potential, cuprinsul raportului
Neconformarea operatorilor economici cu geologic, etc.)
prevederile politicii de gestionare utilizarii - în termen de 12 luni de la data
resurselor regenerabile publicării prezentei hotărâri se
- grupuri vizate: elaborează ghidul tehnic pentru
comunităţile locale, populaţia, operatori aplicarea metodelor de producere
economici, specialişti în domeniu, de energie verde
- modalităţi şi termene de monitorizare/
evaluare:
Deţinătorul de terenuri cu potential
energetic are obligaţia de a monitoriza
dezvoltarea n acele zone de centrace
producatoare de energie verde
Rezultatele monitorizării sunt stocate în
Sistemul Informaţional Naţional de Mediu
- indicatori de performanţă:
Numar de centrale electrice create
Numar de cantitatea de energie verde
produsa
Numar de numarul de terenuri cu potential
energetic monitorizate
Gradul de creştere a procentului de energie
verde n total energi disponibila
Gradul de creştere a sănătăţii populaţiei din
zonele in care sa inlocuit producerea energiei
electrice cu ajutorul metodelor traditinale cu
producerea de energi verde