Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Danubius Galati

Facultatea de Drept

Forma de Învățământ: ID

ORGANIZAREA SI ETICA PROFESIILOR JURIDICE

TEMA NR 2

STUDENT: SIMION PAULA

AN: II

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: Lect. Univ. Dr. Angelica Daniela Staicu


Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere în profesia de consilier juridic

Legea nr. 514/2003 prevede obligativitatea efectuării unui stagiu de pregătire


profesională cu durata de doi ani pentru orice consilier juridic aflat la început de carieră. În
această perioadă, acesta dobândește calitatea de consilier juridic stagiar.
Condiții de îndeplinit de cei care vor să devină consilieri juridici

 să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;


 să fie licențiat al unei facultăți de drept;
 să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei (este necesară
obținerea unui certificat medical);
 să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate pe care le vom descrie în cele ce
urmează.

Pasul imediat următor după terminarea celor doi ani de stagiatură este, pentru orice
consilier juridic stagiar, susținerea unui examen de definitivat. Mai precis, fără „Certificatul de
promovare” a acestui examen, candidatul nu se poate înscrie în Tabloul anual cu mențiunea
„definitiv”
Definitivarea în funcţia de consilier juridic se face pe bază de examen. Examenul de
definitivare în funcţie se organizează pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor
profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi
rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Examenul se organizează anual sau ori de câte ori
este necesar.

Condiţii pentru înscrierea la examenul pentru definitivarea în funcţia de consilier juridic


Poate participa la examenul pentru definitivare consilierul juridic stagiar care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) a efectuat un stagiu de pregătire cu durata de cel puţin 2 ani la începutul exercitării profesiei;
b) a îndeplinit toate obiectivele prevăzute pentru perioada de stagiu.
Îndeplinirea condiţiilor se constată prin decizia motivată a Consiliului director al
Asociaţiei Consilierilor Juridici, luată pe baza raportului consilierului juridic îndrumător. În baza
deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, consilierul juridic stagiar va solicita
Consiliului director al asociaţiei avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în funcţie.
Examenul constă în susţinerea în scris a unei probe teoretice şi a unei probe practice.
Data examenului pentru definitivare în funcţie, precum şi tematica şi bibliografia vor fi
aduse la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea examenului.
Tematica pentru examenul de definitivare va cuprinde subiecte din legislaţia care
reglementează activitatea consilierilor juridici, activitatea instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară
activitatea, precum şi noţiuni generale de procedură penală şi civilă. Tematica va fi stabilită de
Consiliul director al asociaţiei.

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru definitivarea în funcţia de consilier juridic


Comisia pentru definitivarea în funcţie este alcătuită din preşedinte şi 4 membri numiţi de
Consiliul director al asociaţiei, dintre consilierii juridici definitivi cu o vechime de minim 5 ani.
Anterior desfăşurării examenului, comisia de examen va elabora subiectele din tematica, precum
şi baremele de corectare.
Locul desfăşurării examenului, ora începerii acestuia, timpul afectat elaborării lucrării,
precum şi modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.
În caz de fraudă sau tentativă de fraudă, pe lucrare se va face menţiunea „Fraudă” şi se va
încheia proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.
La sfârşitul susţinerii probei se va afişa baremul de corectare. Comisia de examen va
aprecia atât proba scrisă cât şi proba practică cu note de la 1 la 10, nota finală fiind reprezentată
de media aritmetică obţinută la cele două probe şi vor fi declaraţi reuşiţi candidaţii care au
obţinut cel puţin nota 7.
Pentru fiecare probă nota minimă necesară promovării examenului trebuie să fie 5.
Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor la decanul
asociaţiei. Rezolvarea contestaţiilor se face de o comisie desemnată de Consiliul director al
asociaţiei, având aceeaşi componenţă numerică cu cea a comisiei de examen în termen de 3 zile
de la data limită de depunere a contestaţiilor. Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu
pot fi şi membri ai comisiei de examen. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza
punctajele obţinute pentru fiecare probă şi va admite contestaţia, modificând, după caz, punctajul
final acordat de comisia de examen, în situaţia în care:
a) constată că punctajele nu au fost acordate conform baremului;
b) după recorectare a rezultat un punctaj superior celui acordat de comisia de examen;
Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit
baremului;
b) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic sau egal cu
punctajul acordat de comisia de concurs.
Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ,
în condiţiile legii.
Rezultatele examenului vor fi validate de Consiliul director al asociaţiei şi vor fi afişate la
sediul instituţiei publice.
După promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de consilier
juridic definitiv şi va fi înscris în Tabloul consilierilor juridici definitivi.
Consilierul juridic stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de
definitivare este înscris din oficiu la următoarea sesiune de examen.

Principii de etică în profesia de Consilier Juridic

Conform Art. 1 din Legea 514/2003 “Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice
şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor
juridice de drept privat, în slujba cărora se află şi în conformitate cu Constituţia şi legile ţării.”

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, codului


de deontologie profesională şi prezentului statut al profesiei.

Relaţia profesională dintre consilierul juridic şi beneficiarul serviciilor sale se bazează pe


onestitate, probitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale

Conform art 18 din Statutul profesiei de Consilier juridic este nedemn de a fi consilier
juridic acela care:
- a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei
de consilier juridic;

- în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi
şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

- este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de Condsilier juridic


2. Statutul profesiei de Consilier Juridic adoptat de CECCJR – 2004
3. Gh. Moroianu, Organizarea judiciară, Ed Fundației “România de Mâine”, București,
2013
4. F. Măgureanu, Organizarea sistemului judiciar, Ed. Universul Juridic, București, 2006
5. Note de curs Universitatea Danubius

S-ar putea să vă placă și