Sunteți pe pagina 1din 4

,,Aprobat” ,,Aprobat”

Școala Profesională Nr.4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


mun. Bălți al Republicii Moldova
”____” ”_____________ 20___” ”____” ”_____________ 20___”

Coordonat
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale
”____” ”_____________ 20___”

CURRICULUM
La disciplina ,,DESENUL TEHNIC”

Autor:
Berlodean Alexandru
Profesor de discipline tehnice

Bălți, 2017
I. Preliminarii
Cursul de ,,Desenul tehnic” face parte din stagiul de pregătire teoretică cu un număr de 28 ore.
Scopul cursului: Formarea aptitudinilor pentru aplicarea standardelor desenului tehnic în vederea
executării schiţelor şi reprezentărilor, precum şi analiza acestora.
Fiind un limbaj tehnic internațional ”Desenul tehnic” este utilizat în domeniul tehnic pentru a
putea fi realizată comunicarea între proiectanți, producători și benefeciarii produselor acestui domeniu
larg.
Datorită acuității simțului vizual al omului, imformațiile dobîndite pe cale vizuală sunt foarte
bogate, de aici și cantitatea de informație înglobată într-o reprezentare grafică este mai mare. Aceeași
informație ar necesita multe cuvinte și fraze, pentru a putea fi redată textual.
Pornind de la această idee, în realizarea oricărui produs industrial, fie o piesă simplă sau
complexă, sau un edificiu etc., desenul tehnic este prezent, permițând reprezentarea formei,
dimensiunilor, condițiilor de amplasare și pozoționarea a componentelor una față de alta, condițiilor de
precizie și de funcționare, etc.
Din cele expuse mai sus conchidem că prin desen se exprimă, se ordonează și se sistematizează
gândirea tehnică, pentru ca produsul ce urmează a se executa să răspundă tuturor cerințelor de ordin
tehnic, economic, estetic, etc.

II. Administrarea disciplinei


Orele totale Evaluare
Forma de
Denumirea Semestrul,
învățământ TOTAL C S L LI
disciplinei Luna
(zi, f/r, la distanță)

Zi Desenul tehnic 28 10 4 8 6

Notă: C-curs; S-seminar; L-laborator; LI-lucru individual.

Unități de conținut și repartizarea orelor


Nr. Ore
d/o Unități de conținut Lucru
Curs Seminar Laborator
. individual
1. Conținutul, rolul, sarcinile cursului. Rechizite. 1
2. Standarde fundamentale 1
3. Liniile desenului. 1 1
4. Formatele desenului. 0,5
5. Scările numerice. 0,5
6. Scrierea în desenul industrial 1 1
7. Cotarea în desenul industrial. 1 1 1 1
8. Racordări. 1
9. Executarea proiectiilor pieselor. 1 1 1
10. Schița piesei după model.
11. Desenul la scară. 1 1 1
12. Secțiuni. 1 1
13. Simboluri grafice pe schemele electrice 2 2 2 2
TOTAL 10 4 8 6

III. Competențe
Competențe cheie
 Trasarea liniilor desenului industrial.
 Trasarea corectă a elementelor grafice ale formatelor și completarea indicatorului.
 Cotarea corectă a elementelor constructive ale piesei.
 Amplasarea corectă a proiecțiilor piesei pe format.
 Reprezentarea grafică a elementelor unei scheme.
Competențe specifice
 Reprezentarea racordărilor.
 Reprezentarea pieselor în vedere.
 Reprezentarea pieselor în secțiune.
 Elaborarea desenului la scară și a schiței piesei.
 Identificarea elementului electric după simbolul grafic.
IV. Obiectivele cross-curriculare și generale ale cursului
 Recunoașterea instrumentelor de executare a desenelor tehnice.
 Identificare și reprezentarea liniilor pe desenul industrial.
 Respectarea etapelor de întocmire a desenului la scară.
 Respectarea etapelor de întocmire a schemelor electrice.

V. Conținuturi și strategii didactice


Obiective de referință Unități de conținut
- Identificarea și trasarea diferitor tipuri
Conținutul, rolul, sarcinile cursului.
de linii.
- Cunoașterea diferitor tipuri de
Construcții geometrice.
racordări.
- Respectarea formei piesei și scării
Sisteme de proiecție.
corespunzătoare.
- Respectarea regulilor de întocmire a
Secțiuni și tăieturi.
secțiunii piesei.
- Reprezentarea, notarea și cotarea
Scheme electrice.
elementelor electrice pe scheme.

Forme și strategii de organizare a activității didactice


Nr. Forme de organizare, Nr. de Strategii și activități
Crt. tipuri de evaluare ore didactice dominante
1. Activități frontale.
 Curs introductiv despre Desenul
tehnic.
 Clasificare instrumentelor.
Expunere.
 Descrierea instrumentelor.
Explicare.
 Analiza tipurilor de linii.
18 Descriere.
 Cotarea corectă a elementelor. Povestire.
 Reprezentarea proiecțiilor. Demonstrare.
 Reprezentarea secțiunilor.
 Simboluri grafice utilizate pe scheme
electrice

2. Seminar de dezvoltare.
 Cotarea elementelor grafice pe Discuția ghidată.
scheme. Studiul de caz.
4
 Desenul la scară. Învățarea prin cooperare.
 Simboluri grafice pe schemele Sarcini de grup.
elctrice.
3. Activități individuale ale elevilor. 6 Însușirea temelor pentru acasă.
 Cotarea schemelor Studierea literaturii suplimentare.
 Reprezenarea proiecțiilor.
 Elaborarea desenului la scară.
Întocmirea referatelor.
 Reprezentarea secțiunilor.
 Elaborarea schemelor electrice.

VI. Lista temelor pentru rapoarte / referate


 Caracteriarea cursului de desen tehnic.
 Standarde fundamentale în desenul industrial.
 Cotarea în desenul industrial.
 Clasificarea secțiunilor.
 Simboluri grafice pe schemele electrice.

VII. Bibliografia
1. A.D. Botvinicov – Desenul liniar, Chișinău „Lumina”, 1991.
2. G.P. Viatchin – Desenul tehnic de construcții de mașini, Chișinău „Lumina”, 1991.
3. F. Macarie, I. Olaru – Desen tehnic - note de curs și aplicații practice, Bacău „Alma
Mater”, 2007.
4. E.A. Ghiță, G. Lichiardopol – Desen tehnic, „Aramis”, 2007.