Sunteți pe pagina 1din 3

PUNCT DE VEDERE al Comisiei de Etica a ISS

privitor la Raportul final din data de 28.01.2021 și Hotărârea nr. 2/2021 a CNECSDTI

Prin Adresa nr. 902/24.02.2021, transmisă de Consiliul Național de Etică a Cercetării


Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), Comisia de Etica a Institutului de
Științe Spațiale (ISS) – Filială INFLPR a fost înștiințată asupra Raportului final din data de
28.01.2021 și Hotărârii nr. 2/28.01.2021, privind soluționarea Sesizării formulate de Comisia de
Etică a ISS (CE-ISS), înregistrate la CNECSDTI cu nr. 690/03.02.2020.

Comisia de Etica a ISS (CE-ISS) face urmatoarele precizari, raspunzand astfel mai
multor sustineri problematice continute in acest raport:

1) Sesizarea primita de CE- ISS este o sesizare privind un concurs organizat de INFLPR si
un candidat salariat al ISS. Acest document a fost primit de INFLPR la 21.10.2019, trimis
catre ISS in 03.12.2019 (ca urmare a declinarii competentei de catre Comisia de Etica a
INFLPR), si primit la ISS in 04.12.2019. In aceste conditii, CE-ISS nu poate fi facuta
responsabila de nerespectarea termenului de 45 zile pentru a raspunde sesizarii, asa
cum procedeaza CNECSDTI, care, de altfel, invoca motive obiective pentru a arata
ca nu a putut raspunde sesizarii CE-ISS din 15.01.2020 decat un an mai tarziu, in
24.02.2021, cu mult peste termenul legal.

2) Temeiul legal al analizei facuta de CE-ISS. Validitatea raportului CE- ISS si lipsa
avizului consilierului juridic al ISS

          Asa cum am formulat in raportul CE-ISS:


„Comisia de Etica a ISS nu a inteles motivele declinarii competentei de catre Comisia de Etica a
INFLPR, in conditiile in care concursul pentru ocuparea functiilor de cercetator stiintific gradele
I si II nu se organizeaza la nivelul Filialei ISS, ci doar in cadrul INFLPR, iar rezultatele
concursului au fost validate intr-o sedinta a Consiliului Științific INFLPR. In mod evident, in
sesizare este vizata nu doar candidata, salariata a ISS, ci si Comisia de Concurs, alcatuita
de INFLPR. Cu toate acestea, Comisia de Etica a ISS a considerat necesara o judecata pe fond a
sesizarii in limitele atributiilor comisiei, care privesc respectarea normelor de buna conduita de
catre cercetatorii din ISS. Astfel, intrucat sesizarea vizeaza un cercetator din ISS pasibil de
introducerea de informatii eronate in dosarul de candidatura pentru un grad stiintific
superior, Comisia de Etica a ISS a decis sa analizeze temeinicia acestor acuzatii (cf. Art. 25 (
b vi, c) din Regulament) si sa ceara persoanei vizate punctul de vedere.”

            Precizam ca temeiul legal al analizei CE-ISS este Legea 206/2004 privind buna
conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, precum si alte coduri si
legi cu implicatii in etica activitatii de cercetare (asa cum sunt aratate in Regulamentul CE-ISS).
Este, desigur, acelasi temei legal in baza caruia este efectuata analiza CNECSDTI, care s-a
autosesizat privind aspectele semnalate, cu diferenta importanta ca, in timp ce CE-ISS a
putut analiza doar partea din sesizare care priveste un salariat ISS, CNECSDTI se poate
pronunta asupra intregii spete, care priveste si Concursul de Promovare organizat de
INFLPR.

              Desi CE-ISS a considerat ca, in baza temeiurilor juridice enuntate mai sus, are obligatia
analizei partiale a sesizarii in cauza, a fost pusa in fata problemei majore a diferentei de opinie
juridica intre CE-ISS si consilierul juridic al ISS, in a carui evaluare juridica CE-ISS „nu are
competenta in vederea solutionarii sesizarii cu privire la indeplinirea conditiilor pentru acordarea
gradului profesional de CS II”. Astfel, desi punctul de vedere emis de consilierul juridic nu
contine textual un „aviz pozitiv” sau „aviz negativ”, CE-ISS a alcatuit un raport care nu a primit
avizul consilierului juridic. Totusi, CE-ISS considera ca lipsa unui raport ar fi generat o situatie
de incalcare a legii. Se poate observa aici contradictia din raportul CNECSDTI, care
reproseaza CE-ISS ca nu are avizul consilierului juridic (refuzat de acesta pe motivul lipsei
de competenta a CE-ISS), reprosandu-i totodata si ca nu da un verdict („Comisia de Etica a
ISS fililala INFLPR este chiar institutia care trebuia sa analizeze sesizarea (...)”, etc., citand din
pag. 9). In final, CNECSDTI decide sa se autosesizeze.

3) Verdictul dat de CNECSDTI in urma autosesizarii

Enuntam mai jos observatii privitoare la verdictul dat de CNECSDTI in urma autosesizarii:
Art. 2 - (1) lit. a) din Ordinul de Ministru (OM) nr. 6560/20.12.2012, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 890/27.12.2012, este:
“La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile legale referitoare la
standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv:
a) prevederile art. 1-3, 5 si 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 4478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe
domenii fundamentale P1 - Matematica si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 –
Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 27
iunie 2011;”
Art. 5 din OM 4478/2011, abrogat prin textul de mai sus, este:
“În aplicarea prevederilor prezentului ordin se vor utiliza definițiile prevăzute în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.”
Pe cale de consecință, definițiile din Anexa 2 la OM 4478/2011, inclusiv cea din Art. 10,
referitoare la autorul sau autorii principali ai unei publicații, în particular Art. 10-lit e)-pct.
iii):
“Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii:
(...)
e) Toți autorii publicației (...) pentru publicații din următoarele domenii:
(...)
(iii) fizica experimentală a energiilor înalte”
erau abrogate si nu mai puteau fi folosite pentru calcularea punctajului P (acordat pentru
calitatea de autor principal), la data concursului care face obiectul Sesizării transmise
CNECSDTI de către CE-ISS.
Singurele articole pe care un candidat le putea lua în considerare pentru calculul punctajului P
sunt conform definiției din OM 6560/2012 Anexa Nr. 3 - Comisia Fizica:
“…articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate
ISI pentru care candidatul este prim-autor sau autor corespondent. Nu se iau în considerare
articolele la care autorii sunt indicaţi în ordinea alfabetică a numelui şi candidatul este prim-
autor exclusiv datorită numelui acestuia şi ordonării alfabetice.”
Conform acestei definitii, în vigoare la data concursului, calculul corect al punctajului P, la
care se face referinta în Sesizarea transmisă CNECSDTI de către CE-ISS, conduce la
rezultatul P = 0.59, indicat în Sesizare, diferit de punctajul P = 34, indicat în dosarul de
concurs supus analizei CE-ISS.

In concluzie, consideram ca solutia CNECSDTI ca urmare a autosesizarii este eronata,


deoarece o aplicare cu claritate a legilor in vigoare mentionate mai sus arata ca, la
momentul concursului, candidata nu indeplinea conditia punctajului minim necesar de 1.5
puncte pentru totalitatea articolelor pentru care candidatul este prim-autor sau autor
corespondent, nefiind deci indeplinite criteriile minimale necesare pentru acordarea
gradului stiintific de CS II.

Membrii Comisiei de Etica a ISS:

Octavian Micu

Mihaela Vatasescu

Gabriela Buica

Catalin Ristea

Octav Marghitu