Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Albuminele: c) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură rigidă, stabilă


a) [ ] sunt proteine conjugate d) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură stabilă
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine e) [ ] formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă
a mecanismului de acţiune a enzimelor
c) [ ] sunt proteine bazice
7 – reactie chimica
d) [x] menţin presiunea oncotică sangvină
8.Ligazele:
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi
a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu
2)Enzimele, afirmaюii corecte: utilizarea ATP-ului
a) [x] sunt catalizatori biologici b) [ ] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente
b) [ ] prezintг catalizatori anorganici c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
c) [ ] se pot forma numai оn celulele vii d) [ ] în reactiile catalizate de ligaze ATP-ul serveşte ca donor
d) [x] pot fi sintetizate єi оn condiюii de laborator de grupare fosfat pentru substrat

e) [ ] existг numai оn forma activг e) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile

3 Centrul activ (CA) al enzimelor: 9. Natura chimică a enzimelor:

a) [x] este locul de legare a substratului a) [ ] toate enzimele sunt doar proteine simple

b) [ ] CA este alcătuit din aminoacizi amplasaţi succesiv în b) [ ] sunt glicolipide


lanţul polipeptidic c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
c) [ ] în CA se fixează activatorii si inhibitorii enzimei d) [ ] sunt numai nucleoproteide
d) [ ] CA se formează numai la proteinele cu structură e) [x] sunt proteine simple si conjugate
cuaternară
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si
10 Care enzime posedă stereospecificitate?
cuaternara
a) [x] fumaraza
4.Clasificarea enzimelor
b) [ ] ureaza
a) [x] se clasifică în şase clase
c) [ ] citratsintaza
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică
d) [ ] carbanhidraza
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului
e) [ ] alcooldehidrogenaza
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre
11 Centrul activ al enzimelor reprezintă:
e) [x] joacг rol de reglatori in metabolism
a) [ ] linie frintă în molecula enzimei
5. Izomerazele:
b) [ ] un plan in molecula enzimei
a) [ ] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
c) [x] structură compusă unicală tridimensională
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
d) [ ] un punct din structura terţiară a enzimei
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze
e) [x] locul unde se fixează substratul
d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
12 Centrul alosteric al enzimei:
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile
a) [x] este un centru diferit de centrul activ
6. Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt
corecte afirmările: b) [ ] este locul fixării substratului
a) [ ] formarea complexului enzimă-substrat nu este c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor
obligatorie
d) [ ] este locul fixării doar a activatorilor alosterici
b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului
enzima-substrat
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii d) [ ] se leagă de centrul activ al enzimei exclusiv prin legături
alosterici covalente
e) [ ] este parte componentă a enzimei
13 Coenzima NAD+ :
19 La formarea centrului activ al enzimelor participă
a) [x] transferă hidrid-ionul grupele funcţionale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):

b) [ ] se uneste cu apoenzima prin legături covalente a) [x] OH - Ser

c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe b) [x] COOH - Glu

d) [ ] contine riboflavina c) [ ] COOH - Asn

e) [ ] vitamina componentă este B3 d) [ ] COOH - Gln

14.Coenzima NADP : e) [ ] NH2 - Val

a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere


20 Liazele:
b) [ ] contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
a) [ ] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu
c) [ ] participă la reactii de hidroliză utilizarea ATP-ului
d) [ ] se leagă covalent cu apoenzima b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
e) [ ] contine B1 c) [x] fumaraza se referă la liaze
15.Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD): d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere e) [x] decarboxilazele se referă la liaze
b) [ ] catalizează reacţii de izomerizare 21 Oxidoreductazele catalizează:
c) [ ] adiţionează şi cedează doar electroni a) [ ] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si p b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
16 .Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin c) [ ] reacţii de transfer al restului fosfat
faptul că:
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
a) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la temperaturi înalte
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] activitatea lor nu poate fi reglata
22 Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor
c) [ ] posedă viteză catalitică mai mică, comparativ cu anorganici:
catalizatorii nebiologici
a) [ ] modifică direcţia reacţiei
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
e) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la pH extrem acid sau
basic c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde
17 .Functiile coenzimelor în cadrul activitatii enzimatice: d) [ ] activitatrea lor se reglează
a) [x] stabilizează conformaţia activă a enzimelor e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
b) [x] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică 23 Proprietăţile generale ale enzimelor:
c) [ ] determină specificitatea de acţiune a enzimei a) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate absolută de
substrat
d) [x] leagă substratul la enzimă
b) [x] enzimele sunt termolabile
e) [ ] determină directia reactiei chimice
c) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate relativă de
18 . Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat: substrat
a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la
b) [ ] toate enzimele fixează numai un singur substrat un pH optim

c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi e) [ ] activitatea enzimelor nu depende de pH mediului
24 ? c) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură rigidă, stabilă
d) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură stabilă
e) [ ] formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă
a mecanismului de acţiune a enzimelor
25 Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:
Afirmaţii corecte referitor la mecanismul de acţiune a
a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele enzimelor:
alosterice
a) [ ] în componenta complexului enzimă-substrat substratul
b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a nu se modifică
enzimelor obişnuite
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul
c) [ ] efectorii alosterici fixîndu-se la centrul alosteric nu se modifică
modifică conformatia moleculei enzimei
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza
d) [ ] modulatorii alosterici se leagă covalent în centrul activ al covalentă
enzimei
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei bazică
enzimei
e) [ ] la interacţiunea substratului cu enzima conformatia lor
nu se modifică
26 Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:
a) [ ] specificitatea este determinată de cofactor 30 Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:
b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă |
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul NH2
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei
27 Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte a) [ ] este asparagina
afirmaţiile:
b) [ ] este glutamina
a) [ ] contin nicotinamida
c) [ ] este aminoacid esential
b) [ ] vitamina componentă este B6
d) [x] dă reacţia ninhidrinică pozitivă
c) [x] vitamina componentă este B2
e) [ ] este aminoacid bazic
d) [ ] participă la reactii de hidroliză
. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare
HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
28 Hidrolazele:
|
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu
adiţionarea apei NH2
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze a) [ ] este încărcat pozitiv
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici b) [ ] dă reacţia Fol pozitivă
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile c) [ ] dă reacţia xantoproteică pozitivă
29 Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt d) [x] posedă proprietăţi acide
corecte afirmările:
e) [x ] este precursorul acidului gama-aminobutiric
a) [ ] formarea complexului enzimă-substrat nu este
obligatorie 31 din caiet

b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului 32 reactii


enzima-substrat 34.Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:
a) [x] lipaza d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
b) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului
c) [x] pepsina
39 Activitatea specifică este:
d) [x] amilaza
a) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1
e) [ ] fosfofructokinaza
µmol de substrat in 1 min la 250 C
35 Enzime care se refera la oxidoreductaze :
b) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1
La oxidoreductaze se referă: mmol de substrat in 1 min la 250 C

a) [] hidratazele; c) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol


de substrat in 1sec la 250 C
b) [x] hidroxilazele;
d) [ ] numărul mol de substrat ce se transformă in 1 min cu
c) [x ] reductazele; ajutorul 1 mol de enzimă
d) [ ] hidrolazele; e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea
1µmol de substratîn 1 min la 250 C raportată la 1mg
e) [ ] kinazele.
protein
Subclasele : 1)Dehidrogenaze ( AlcoolDH ; GluDH ; LDH ;
PirDH ; Glucozo-6-P DH ; GliceraldehidFosfatDH 40 Inhibitia competitivă:
, IsoC-DH ; CetoGlutarat-DH ; SDH ; MDH ) a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
• 2) Reductaze b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă
HMG-Coa-Reductaza ; Dihidrofolat-Reductaza etc. c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
3) Oxidaze ( MAO ; CitocromP450-oxidaza ; Xantin-oxidaza ; d) [ ] se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a
NADPH-oxidaza ) substratului şi a inhibitorului
4) Peroxidaze e) [ ] inhibitorul competitiv se leagă în centrul allosteric
5) Hidroxilaze ( PAH , Tir-H ) 41 Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele
lactat dehidrogenazei (LDH)?
36 Vitamina C :implicat în producția de glucocorticosteroizi
și de anumiți neurotransmițători (substanțe care permit a) [ ] sunt proteine dimere alcătuite din 2 tipuri de subunităti -
transmisiainfluxului nervos), în metabolismul glucozei, al M si H
colagenului, al acidului folic și al anumitor aminoacizi, în
neutralizarea radicalilor liberi și a nitrozaminelor, în reacții b) [ ] sunt proteine dimere
imunologice, care facilitează absorbția fierului la nivelul
c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite
tubului digestiv.
d) [ ] lanţurile proteice M si H sunt codificate de aceeaşi genă
37 Specificitatea enzimatica: e) [ ] LDH are 4 izoforme
a) [ ] e determinată de coenzimă 42 Creatinfosfokinaza (CPK)
b) [ ] depinde atât de partea proteică, cât si de coenzimă a) [ ] este compusă din lanţuri M si H, prezentînd 3 izoenzime;
c) [x] poate fi absolută de substrat b) [ ] este compusă din lanturi M si B, prezentînd 5 izoenzime;
d) [ ] este o proprietate a catalizatorilor nebiologici c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul
unui stereoizomer al substratului miocardic;
38 Transferazele catalizează: e) [ ] creşterea concentraţiei serice BB confirmă infarctul
miocardic;
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
- este o enzimă care se găseşte în cantităţi crescute în muşchii
b) [ ] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor striaţi, miocard şi creier. Nivelul seric al CPK
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la creşte în condiţiile lezării acestor ţesuturi.
altul
43 Influenţa pH-lui asupra activităţii enzimelor: c) [ ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;
a) [x] fiecare enzimă are pH optimal de actiune d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
b) [ ] pH-ul optimal pentru pepsină este 7-8 e) [ ] se formează un complex dublu: EI.
c) [ ] pH-ul nu modifică activitatea catalitică a enzimei 47 Izoenzimele:
d) [ ] pH-ul optimal al tripsinei este 1-2 a) [ ] sunt proteine cu structură tertiară
e) [ ] pH-ul optimal al arginazei este 7 b) [x] sunt proteine oligomere
44 Inhibitia alosterică: c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
a) [ ] este caracteristică tuturor enzimelor d) [ ] catalizează diferite reacţii
b) [ ] este ireversibilă e) [x] sunt alcătuite din diferiti protomeri
c) [ ] se înlătură prin exces de substrat
d) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului în centrul 48 Exprimarea activitгюii enzimatice. Katal prezintг:
activ al enzimei
a) [ ] cantitatea de enzimг (E) necesarг pentru transformarea 1
e) [x] este reversibilă mkmol de substrat (S) оn 1 min la 25o
45 Inhibitia competitivă: C
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă b) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mmol de
S оn 1 min la 25o
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă
C
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
c) [x] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mol de
d) [ ] se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a substrat оn 1 sec la 25o
substratului şi a inhibitorului
C
e) [ ] inhibitorul competitiv se leagă în centrul allosteric
d) [ ] numгrul mol de substrat ce se transformг оn 1 min cu
Inhibiţia competitivă: ajutorul 1 mol de enzimг
a) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului la centrul e) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol
alosteric al enzimei de S оn 1 min la 25o
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui C raportatг la 1mg protein
concentraţie e mai mare
49 Pepsina:
c) [ ] inhibiţia competitivă se inlatură prin exces de inhibitor
a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora
d) [ ] inhibitorul este scindat fermentativ participă grupările -NH2 ale Phe, Tyr, Trp
e) [ ] inhibitorul concurează cu substratul pentru fixarea în b) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice
centrul alosteric
c) [ ] scindează legăturile peptidice din keratine, histone,
46 Inhibitia Necompetitiva protamine şi mucopolizaharide
a) [ ] inhibitorul se aseamănă după structură cu substratul; d) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi
b) [ ] se inlatură prin exces de substrat; e) [x] este o endopeptidază
c) [ ] între inhibitor şi substrat se realizează o competiţie Referitor la pepsină şi activarea ei sunt corecte afirmaţiile:
pentru a se lega de enzimă;
a) [ ] este o hidratază
d) [ ]V max scade dar creşte Km;
b) [ ] face parte din clasa liazelor
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;
c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
Inhibiţia enzimatică necompetitivă:
d) [ ] se activează prin fosforilare
a) [ ] inhibitorul se fixează în centrul activ catalitic;
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalytic
b) [ ]inhibitorul influenţează asupra legăturii S cu E;
Referitor la pepsinг єi reglarea activitгюii ei sunt corecte C
afirmaюiile:
d) [ ] numгrul mol de substrat ce se transformг оn 1 min cu
a) [x] face parte dinclasa hidrolazelor ajutorul 1 mol de enzimг
b) [ ] face parte din clasa liazelor e) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol
de S оn 1 min la 25o
c) [x] apare la proteoliza limitatг (PL) a pepsinogenului
C raportatг la 1 mg protein
d) [ ] proteoliza limitatг e un proces reversibil
59 Repararea DNA, afirmaюiile corecte:
e) [x] оn rezultatul PL se modificг structura terюiarг
a) [x] DNAp (I)– reparatorie sintetizeazг fragmentul corect
50 Referitor la succinatdehidrogenazг єi reglarea
activitгюii ei sunt corecte afirmaюiile: b) [x] DNAp (I) utilizeazг ca primer cap3'OH liber al lanюului
оntrerupt
a) [x] acid malic este un inhibitor competitiv
c) [x] DNAp reparatorie posedг acюiune exonucleazicг
b) [x] face parte din clasa oxidoreductazelor
d) [x] DNA ligaza sudeazг capatele de DNA
c) [ ] face parte din clasa transferazelor
e) [ ] DNA – glicozidazele hidrolizeazг leg. 3' – 5'
d) [ ] acid malic provoacг o inhibiюie ireversibilг fosfodiesterice
e) [ ] оn inhibiюie se modificг structura primarг a substratului 60 Caracteristic pentru replicarea DNA este:
51 imaginea a) [ ] participarea nucleozidmonofosfaюilor respectivi
52 Mecanismele de activare a enzimelor sunt: b) [ ] replicarea DNA are loc оn citozol
a) [x] proteoliza parţială c) [x] direcюia de sintezг a catenei este 5'-3'
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare) d) [x] prezenюa ionilor de Mg2+, Mn2+, Zn2+
c) [ ] autoasamblarea secundară e) [x] participarea dezoxinucleozidtrifosfaюilor respective
d) [x] activarea alosterică 61Complexul DNA – replicaza cuprinde:
e) [ ] activarea competitive a) [x] DNA – polimerazele I, II, III
53 Termolabilitatea enzimatică: b) [ ] NAD - dehidrogenazele
a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 c) [x] helicaza
C majoritatea enzimelor denaturează d) [x] topoizomerazele
b) [ ] e determinată de coenzimă e) [x] RNA – polimeraza
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este 62 Referitor la telomerazг sunt corecte afirmaюiile:
de 20-40 C
a) [x] previne scurtarea de DNA
d) [ ] la temperatura mai înaltă de 50 C activitatea majoritătii
enzimelor creşte b) [ ] enzima este o nucleotidazг
e) [ ] la temperatură scăzută, mai joasă de 10 C, activitatea c) [x] ea posedг funcюie de reverstranscriptazг
enzimelor nu se modifică
d) [ ] enzima adiюioneazг un decapeptid repetabil multiplu
54 Unitatea internaюionalг este:
e) [ ] enzima adiюionerazг un decanucleotid repetabil multiplu
a) [x] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mkmol
de S оn 1 min la 25o Telomeraza prezintг (afirmaюii corecte):

C a) [ ] un ribonucleotid

b) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mmol de b) [x] un ribonucleoproteid


S оn 1 min la 25o c) [x] enzimг, ce previne scurtarea capetelor ADN-ului
C d) [ ] o enzimг, ce utilizeazг ribonucleotide
c) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mol de e) [x] enzimг ce utilizeazг dezoxiribonucleotide
substrat оn 1 sec la 25o
63 Componentele structurale ale RNA – ului sunt: c) [x] e caracteristică pentru căile catabolice
a) [ ] inozina d) [ ] în calitate de inductor serveşte produsul final al căii
metabolice
b) [x] pseudouridina
e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive
c) [ ] timina
67 La reglarea expresiei genelor la om participă:
d) [ ] dezoxiriboza
a) [ ] catecolaminele
e) [x] adenine
b) [ ] glucagonul
Componentele structurale ale RNA-ului sunt:
c) [x] cortizolul
a) [ ] timina
d) [x] calcitriolul
b) [x] citozina
e) [x] retinolul
c) [x] adenina
d) [x] guanina
68 Modificările posttranscripţionale ale RNAm
e) [ ] ribuloza (processing-ul RNAm) includ:
a) [ ] sudarea fragmentelor Okazaki
64 Referitor la DNA-polimeraza RNA-dependentг sunt b) [x] adăugarea la capătul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei
corecte afirmaюiile:
c) [x] poliadenilarea capătului 3' al RNAm
a) [x] este numitг єi reverstranscriptaza
d) [x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor
b) [ ] necesitг o catenг templatг de DNA (splising-ul)
c) [x] sintetizeazг DNA pe matriюг de RNA e) [ ] înlăturarea dimerului de timină
d) [x] se utilizeazг оn ingineria geneticг pentru sinteza DNAc
e) [ ] permite intrarea unui RNA viral in genomul uman 69 Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-
ul RNAt) includ:
DNA-polimeraza-RNA-dependentă:
a) [x] adăugarea la capătul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice
a) [x] este numită şi reverstranscriptază CCA
b) [ ] posedă activitate 3' b) [ ] ataşarea la capătul 3' al RNAt a 7-metil-guanozinei
 c) [ ] poliadenilarea capătului 5' al RNAt
5'-polimerazică d) [x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea
bazelor azotate minore)
c) [ ] participă la replicarea RNA
e) [ ] înlăturarea primer-ului
d) [x] se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor
gene 70 Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:
e) [x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman a) [x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA
65 Histonele: b) [ ] modificarea covalentă a RNA
a) [ ] sunt proteine bogate în Asp şi Glu c) [x] tranziţie şi transversie
b) [x] formele fosforilate favorizează transcripţia d) [x] deleţie de nucleotide
c) [ ] sunt componente structurale ale ribozomului e) [x] inserţie de nucleotide
d) [ ] se leagă covalent cu DNA 71 Mutaţiile prin deleţie:
e) [x] sunt proteine bazice a) [x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed
mutaţia
66 Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):
b) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază
a) [x] necesită prezenţa represorului purinică
b) [ ] necesită prezenţa corepresorului c) [ ] nu afectează structura şi funcţia proteinei codificate
d) [x] pot conduce la formarea codonilor-stop Afirmaţii corecte referitoare la RNA:
e) [x] pot cauza maladii ereditare a) [ ] este preponderent bicatenar
72 Mutaţiile prin transversie: b) [ ] compoziţia nucleotidică se supune legităţii
complementarităţii
a) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază
purinică c) [ ] cantitatea de RNA în celulă este constantă
b) [x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei d) [ ] se conţine doar în nucleu şi mitocondrii
proteinei codificate
e) [x] conţine uracil, citozină, adenină şi guanine
c) [x] pot determina formarea unui codon-stop
78 RNA polimerazele:
d) [ ] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed
mutaţiei a) [ ] nu necesită matriţă

e) [x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi b) [ ] necesită primer

73 Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte c) [ ] utilizează ca substraturi ribonucleozid-monofosfaţii


afirmațiile: d) [ ] posedă activitate 3'
a) [ ] substraturi pentru sinteza RNA sunt ribonucleozid- 
difosfaţii
5'-exonucleazică
b) [x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-
dependentă e) [x] au activitate 5'
c) [x] este un proces procesiv 
d) [x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului 3'-polimerazică
e) [ ] la transcriere participă şi dezoxiribonucleotidele 79 RNAr – afirmația corectă:
74 Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile: Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:
a) [ ] este implicat în activarea aminoacizilor a) [ ] sunt macromolecule bicatenare
b) [ ] este copia exactă a catenei codificatoare de DNA b) [ ] servesc matriţă pentru sinteza proteinelor
c) [ ] la capătul 5'conţine o secvenţă poliadenilică c) [ ] se conţin doar în nucleu
d) [x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor d) [x] sunt componente structurale ale ribozomilor
e) [ ] este parte componentă a ribozomilor e) [ ] reprezintă o conformaţie în „foaie de trifoi"
75 Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:
80 Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:
a) [ ] angajează simultan întregul cromozom
a) [x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor
b) [x] este un proces asimetric
b) [x] aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al RNAt
c) [ ] are loc în citoplasmă
c) [ ] bucla anticodon conţine un triplet de nucleotide identic
d) [x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă
codonului de pe RNAm
e) [ ] RNA este sintetizat în direcţia 3'→5
d) [ ] aceeaşi moleculă de RNAt poate transporta mai mulţi
76 Represia enzimatică: aminoacizi

a) [x] necesită prezenţa represorului e) [ ] conţin doar baze azotate majore

b) [ ] necesită prezenţa inductorului 81 Selectați bazele azotate majore din componența ARN
sunti:
c) [ ] e caracteristică pentru căile catabolice
a) [ ] 5 - metilcitozina
d) [ ] în calitate de corepresor serveşte substratul căii
metabolice b) [x] adenina

e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive c) [ ] 2 - metiladenina

77 RNA-afirmația corectă d) [x] guanina


e) [x] uracilul e) [x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm
82 Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA: 88 În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:
a) [ ] ambele procese necesită primer a) [ ] conține 3 codoni de inițiere
b) [x] decurg în nucleu b) [x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
c) [x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii c) [ ] conține un singur codon de terminare
d) [ ] ambele procese angajează simultan întregul cromozom d) [x] codul este colinear
e) [ ] sinteza catenelor decurge în direcţia 3'→5' e) [ ] codul are semne de punctuație
83 Activarea aminoacizilor: 89 În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:
a) [x] are loc în citoplasmă a) [x] înlăturarea RNAt din locusul P
b) [ ] constă în legarea aminoacidului la ARNm b) [x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt
c) [x] necesită energia a 2 legături macroergice c) [x] disocierea ribozomului în subunităţi
d) [ ] are loc fără participarea enzimelor d) [ ] transpeptidarea
e) [ ] necesită GTP e) [ ] translocarea
84 Aminoacil-RNAt-sintetazele: 90 Iniţierea sintezei proteinelor necesită:
a) [ ] participă la formarea legăturilor peptidice a) [x] subunitatea mică şi mare a ribozomului
b) [x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid b) [x] RNAm
c) [x] are capacitatea de autocontrol c) [ ] peptidiltransferaza
d) [ ] nu necesită ATP d) [ ] factorii Tu, Ts, G
e) [x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor e) [ ] ATP
85 Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din:
91 . Modificările posttranslaţionale-alegeți afirmația
a) [x] ribozomul integral
corectă:
b) [ ] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul A
a) [ ] poliadenilarea
c) [x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P
b) [ ] „cap"-area
d) [x] N-formilmetionil-tRNAfmet în situsul P
c) [ ] transversia
e) [ ] factorii de iniţiere: IF-1, IF-2, IF-3
d) [ ] tranziţia
86 Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:
e) [x] carboxilarea glutamatului
a) [x] complexul de initiere
92 Modificările posttranslaţionale includ:
b) [ ] aminoacil-RNAt-sintetaza
a) [ ] formarea prolinei din hidroxiprolină
c) [x] peptidiltransferaza
b) [ ] excizia intronilor
d) [ ] factorii IF-1, IF-2, IF-3
c) [x] fosforilarea unor proteine
e) [ ] ATP
d) [x] metilarea lizinei, argininei
87 Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se
e) [x] formarea punţilor disulfidice
caracterizează prin:
93 Referitor la codul genetic este corectă afirmația:
a) [x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A
a) [ ] este singlet
b) [ ] legarea fmet-RNAtfmet în locusul P
b) [ ] codonii sunt citiţi în direcţia 3'
c) [ ] legarea aminoacidului la RNAt

d) [x] formarea legăturii peptidice între aminoacizi
5' b) [x] posedă reacţii şi enzime comune
c) [ ] în RNAm codonii sunt separaţi între ei prin introni c) [ ] sunt identice
d) [x] codul este degenerat d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente
celulare
e) [ ] un codon specifică mai mulţi aminoacizi
e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului
94 Structura şi funcţile ribozomilor:
99 Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:
a) [x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi
a) [x] glicerol-3-fosfat
b) [ ] reprezintă sediul de biosinteză a RNAm
b) [ ] ATP
c) [ ] subunităţile sunt fixate rigid prin legături covalente
c) [ ] creatinfosfat
d) [ ] constau din RNAr şi proteine histonice
d) [x] glucozo-6-fosfat
e) [x] conţin RNAm
e) [ ] GTP

95 Afirmațiile corecte referitor la căile metabolice:


100 Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:
Căile metabolice:
a) [ ] glucozo-1-fosfat
a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate
b) [x] pirofosfat
b) [ ] toate constau doar din reacţii ireversibile
c) [x] fosfoenolpiruvat
c) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii
ireversibile d) [x] acetil-CoA
d) [ ] toate reacţiile unei căi metabolice sunt catalizate de o e) [ ] UDP-galactoza
singură enzimă
e) [x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o
enzimă distinctă
96 Anabolismul:
a) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
b) [x] necesită energie
c) [ ] decurge preponderent în mitocondrii şi lizozomi
d) [ ] nu necesită enzime
e) [ ] nu este supus reglării
97 Bioenergetica-selectați afirmațiile corecte
a) [ ] organismele vii sunt sisteme termodinamice inchise
b) [ ] energia liberă (∆G) este energia care nu poate fi utilizată
pentru efectuarea lucrului
c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem
termodinamic
d) [ ] energia legată (T∆S) este energia care poate fi utilizată
pentru efectuarea lucrului
e) [x] ∆E = ∆G + T∆S

98 Căile catabolice şi anabolice-selectați afirmațiile


corecte
a) [ ] coincid ca direcţie
405 Precursorul Histaminei
a) [ ] triptofanul
400 Neutralizarea produselor de putrefacţie a b) [x] histidina
aminoacizilor:
c) [ ] tirozina
a) [ ] are loc în intestinul gros prin conjugarea cu acidul
sulfuric şi acidul glucuronic d) [ ] fenilalanina

b) [x] forma activă a acidului sulfuric este e) [ ] aspartatul


fosfoadenozinfosfosulfatul (PAPS)
c) [ ] forma activă a acidului glucuronic este CDP- 406 Produsele finale de dezintoxicare a NH3
glucuronatul
a) [ ] glutamina
d) [x] la conjugare participă enzimele hepatice UDP-
b) [ ] asparagina
glucuroniltransferaza şi arilsulfotransferaza
c) [x] ureea
e) [x] are loc în ficat
d) [x] sărurile de amoniu
401 . NH3 este utilizat la sinteza:
e) [ ] acidul uric
[x] ureei
[ ] acidului uric 407 Putrefacţia aminoacizilor în intestin:
[ ] acetonei a) [x] este scindarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor
[ ] beta-hidroxibutiratului microflorei intestinale
[ ] acetoacetatului
b) [ ] are loc sub acţiunea enzimelor proteolitice gastrice şi
402 . NH3 este utilizat:
pancreatice
a) [ ] la sinteza aminoacizilor esenţiali
c) [x] conduce la formarea atât a substanţelor toxice
b) [ ] la sinteza corpilor cetonici
d) [ ] alcoolii, acizi graşi si cetoacizii sunt produse toxice
c) [x] în aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
e) [ ] crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice
d) [x] la sinteza glutaminei şi a asparaginei
408 reactii chimice
e) [x] la formarea sărurilor de amoniu
409 2. Reacţia chimică:R-CH2-NH2 + H2O + O2 → R-
403 Porfiriile: COH + NH3 + H2O2

a) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele a) [ ] este reacţia de formare a aminelor biogene
enzimelor implicate în catabolismul hemului
b) [x] este reacţia de neutralizare a aminelor biogene
b) [x] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele
c) [x] este catalizată de enzima monoaminoxidaza (MAO)
enzimelor implicate în biosinteza hemului
d) [ ] cofactorul MAO este piridoxalfosfatul
c) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele
enzimelor implicate în catabolismul bazelor azotate e) [ ] cofactorul MAO este NAD-ul
purinice 410 Reutilizarea bazelor purinice:
d) [x] se caracterizează prin excreţia crescută de porfirine şi a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu
precursori ai acestora fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)
e) [ ] porfiriile sunt exclusiv cutanate b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-
fosforibozil-transferaza (APRT)
404 Precursorul catecolaminelor:
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima
a) [ ] glutamatul
hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza (HGPRT)
b) [x] tirozina
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
c) [ ] triptofanul
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat
d) [ ] histidina
411-412 )Precursorii sintezei nucleotidelor purinice:
e) [ ] glutamine
d) [x] fragmente cu un singur atom de carbon din componenta
tetrahidrofolatului (FH4) e) [x] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + AMP +
H4P2O7
e) [x] CO2
a) [x] argininosuccinat → arginină + fumarat
b) [x] enzima reglatoare este
glutaminfosfopirofosfatamidotransferaza b) [ ] argininosuccinat + H2O → arginină + fumarat
c) [x] IMP, AMP, GMP sint inhibitori alosterici c) [ ] argininosuccinat + ATP → arginină + fumarat + AMP +
H4P2O7
d) [ ] IMP, AMP,GMP sint activatori alosterici
d) [ ] arginină → H2N-CO-NH2 + ornitină
e) [x] IMP inhiba sinteza proprie
e) [x] arginină + H2O → H2N-CO-NH2 + ornitină
412 Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza
nucleotidelor purinice: 490. Serotonina se sintetizează din:
a) [x] ribozo-5-fosfat a) [ ] histidină
b) [x] glutamina b) [ ] glutamat
c) [ ] acidul glutamic c) [ ] tirozină
d) [ ] asparagina d) [ ] fenilalanină
a) [x] glicina e) [x] triptofan
b) [ ] alanina 491. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF) a) [x] are loc prin două reacţii succesive
d) [x] CO2 b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
e) [ ] serina c) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este oxaloacetatul
414 Produşii catabolismului timinei: d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
a) [x] СО2 e) [x] procesul este activat de GTP
b) [x] NH3 492. Sinteza carbamoilfosfatului (prima reacţie în sinteza
ureei):
c) [ ] alfa-alanina
a) [ ] HCO3-
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
+ NH4
e) [ ] beta-alanina
+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
415 Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:
b) [x] HCO3-
a) [x] СО2
+ NH4
b) [x] NH3
+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [ ] alfa-alanina
c) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
d) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [x] beta-alanina
e) [x] carbamoilfosfatsintetaza I este activată de N-
489. Selectaţi reacţiile ciclului ornitinic: acetilglutamat
a) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + 2ATP→ citrulină + 2ADP + 493. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) - prima
2H3PO4 reacţie în sinteza nucleotidelor purinice:
b) [x] carbamoilfosfat + ornitină → citrulină + H3PO4 a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP
c) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + ATP→ citrulină + ADP + b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
H3PO4
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H4P2O7
d) [ ] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + ADP +
H3PO4 d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):
ATP şi GTP
a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat +
494. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat ADP + H3PO4
(PRPP) - a doua reacţie din sinteza nucleotidelor
b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
purinice:
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat +
H4P2O7 d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O

b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+
H4P2O7 a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H4P2O7 (OMP)

d) [x] reacţia este catalizată de enzima b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) →
amidofosforiboziltransferaza orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7

e) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi c) [ ] OMP + CO2 → UMP


este inhibată de AMP şi GMP d) [x] OMP → UMP + CO2
495.Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP): e) [ ] OMP → CMP + CO2
a) [ ] are loc prin patru reacţii succesive 498. Sursele atomilor inelului pirimidinic
b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina a) [ ] glicina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic b) [x] acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
e) [x] procesul este activat de ATP d) [x] CO2
496. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea e) [ ] asparagina
carbamoilfosfatului):
a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o
499. Tipurile de dezaminare a aminoacizilor:
moleculă de ATP
a) [x] reductivă
b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este
amoniacul b) [x] intramoleculară
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este c) [x] hidrolitică
glutamina
d) [x] oxidativă
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o
legătură macroergică e) [ ] omega-dezaminare

e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic 500. Transaminarea aminoacizilor (TA):

a) [x] HCO3- a) [x] reprezintă transferul grupării -NH2 de la un alfa-


aminoacid la un alfa-cetoacid
+ Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP +
H3PO4 b) [x] este o etapă a transdezaminării aminoacizilor

b) [ ] HCO3- c) [ ] este un proces ireversibil

+ NH4 d) [ ] Glu, Asp şi Ala nu se supun TA

+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4 e) [ ] numai Gln, Asn şi Ala se supun TA

c) [ ] HCO3- 501. Transdezaminarea aspartatului. Selectaţi reacţiile


procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează aceste
+ NH4
reacţii:
+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
a) [ ] Asp + H2O → oxaloacetat + NH3 + H2O
d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică) aspartatdehidrataza
e) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
b) [x] Asp + alfa-cetoglutarat → oxaloacetat + Glu e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru AA înrudiţi
aspartataminotransferaza structural
c) [ ] Asn + H2O → Asp + NH3 asparaginaza 505. Aminopeptidazele:
d) [ ] Glu + NADP+ a) [ ] sunt endopeptidaze
+ H2O → alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 b) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
glutamatdehidrogenaza
c) [ ] sunt secretate de pancreasul exocrin
e) [x] Glu + NAD+
d) [ ] scindează aminoacizii de la capătul C-terminal
+ H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
glutamatdehidrogenaza e) [x] sunt exopeptidaze

502. Transreaminarea aminoacizilor: 506. Bilanţul azotat echilibrat:

a) [ ] este un proces ireversibil a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît
a celui eliminat
b) [ ] este o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor
b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor
c) [x] în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa- faţă de cele de biosinteză
cetoglutaratului
c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide
d) [x] în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un
alfa-cetoacid d) [x] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi

e) [ ] la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+ e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a trei

503. Ureogeneza: a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît
a celui eliminat
a) [x] are loc exclusiv în ficat
b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor
b) [ ] are loc în rinichi faţă de cele de biosinteză
c) [ ] este sinteza acidului uric c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide
d) [x] decurge parţial în citoplasmă, iar parţial în mitocondrii d) [x] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi
e) [x] este mecanismul de dezintoxicare finală a NH3 e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a trei
507. Bilanţul azotat negativ:
a) [ ] este sinteza de NH3
a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît
b) [x] necesită consum de energie a celui eliminat
c) [ ] are loc în toate ţesuturile b) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mică decît
a celui eliminat
d) [ ] ureea este compus toxic
c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide
e) [x] ureea este sintetizată în ficat şi eliminată cu urina
d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi
504. Absorbţia aminoacizilor (AA):
e) [x] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia
a) [ ] AA sunt absorbiţi prin difuzie simplă
508.Bilanţul azotat pozitiv:
b) [x] la transportul AA are loc simportul AA şi a Na+
a) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît
c) [ ] la transportul AA are loc antiportul AA şi a Na+ a celui eliminat
d) [x] la transportul AA participă Na+ ,K+ -АТP-aza b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor
e) [ ] la transportul AA participă GTP-sintaza faţă de cele de biosinteză

a) [ ] are loc in stomac si în intestinul gros c) [x] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide

b) [x] are loc in intestinul subţire d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi

c) [x] este dependentă de concentraţia Na+ e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia

d) [ ] este dependentă de concentraţia Ca+ + 509. Carboxipeptidazele:


a) [x] sunt secretate sub formă de zimogeni de pancreasul 514. Proprietăţile pepsinei:
exocrin
a) [x] pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de
b) [ ] sunt secretate de celulele mucoasei intestinale celulele principale ale mucoasei stomacale
c) [ ] scindează aminoacizii de la capătul N-terminal b) [ ] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 3,0-4,0
d) [x] sunt exopeptidaze c) [x] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 1,5-2,5
e) [ ] sunt endopeptidaze d) [ ] activarea pepsinei are loc prin fosforilare
510. Chimotripsina: e) [x] activarea pepsinogenului constă în scindarea de la
capătul N-terminal a unei peptide (42 de aminoacizi)
a) [ ] este secretată de celulele principale ale mucoasei
stomacale în formă de chimotripsinogen inactiv 515. Rolul HCl în digestia proteinelor:
b) [ ] este secretată de pancreasul exocrin în formă activă a) [ ] activează tripsinogenul
c) [x] este o endopeptidază b) [ ] activează chimotripsinogenul
d) [ ] activarea chimotripsinogenului are loc în pancreas c) [x] сreează рН optimal pentru acţiunea pepsinei
e) [x] activarea chimotripsinogenului are loc sub acţiunea d) [ ] creează рН optimal pentru acţiunea carboxipeptidazelor
tripsinei şi a chimotripsinei prin proteoliza limitată
e) [x] denaturează parţial proteinele alimentare
511. Funcţiile biologice ale proteinelor:
a) [x] posedă acţiune antimicrobiană
a) [ ] coenzimatică
b) [ ] este emulgator puternic
b) [x] catalitică
c) [x] activează transformarea pepsinogenului în pepsină
c) [x] plastică
d) [ ] inhibă secreţia secretinei
d) [x] de transport
e) [ ] stimulează formarea lactatului în stomac
e) [x] imunologică
516. Selectaţi aminoacizii semidispensabili:
a) [x] antigenică
a) [ ] asparagina
b) [ ] genetică
b) [x] histidina
c) [x] contractilă
c) [ ] glicina
d) [x] energetică
d) [x] arginina
e) [x] reglatoare
e) [ ] fenilalanina
512. Pepsina:
517. Tripsina:
a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora
participă grupările -NH2 ale Phe, Tyr, Trp a) [x] este secretată sub formă de tripsinogen inactiv

b) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice b) [ ] este o aminopeptidază

c) [ ] scindează legăturile peptidice din keratine, histone, c) [ ] este o carboxipeptidază


protamine şi mucopolizaharide d) [x] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea
d) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi enterokinazei şi a tripsinei

e) [x] este o endopeptidază e) [x] pH-ul optimal de acţiune a tripsinei este 7,2-7,8

513. Produsele finale ale scindării proteinelor simple: 518. Utilizarea aminoacizilor (AA) în ţesuturi:

a) [x] CO2 a) [x] sinteza proteinelor, inclusiv şi a enzimelor

b) [x] NH3 b) [ ] toţi AA pot fi utilizaţi în gluconeogeneză

c) [ ] CO c) [ ] surplusul de AA nu poate fi transformat în lipide

d) [x] H2O d) [x] toţi AA pot fi oxidaţi până la CO2 şi H2O

e) [ ] acidul uric
e) [ ] scindarea AA nu generează energie d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
519. Valoarea biologică a proteinelor este determinată de
aminoacizii indispensabili: e) [x] reglează funcţiile altor glande endocrine periferice

a) [ ] alanină 525. Hormonii adenohipofizari sunt:

b) [x] triptofan a) [ ] corticoliberina

c) [ ] acid glutamic b) [x] somatotropina

d) [x] fenilalanină c) [ ] gonadoliberinele

e) [ ] serină d) [x] tireotropina

520. Produsul final al catabolismului nucleotidelor e) [ ] prolactostatina


purinice: 526. Hormonii hipofizari glicoproteici sunt:
a) [ ] inozina a) [x] tireotropina
b) [ ] hipoxantina b) [ ] corticotropina
c) [ ] xantina c) [x] hormonul luteinizant
d) [x] acidul uric d) [x] hormonul foliculostimulant
e) [ ] ureea e) [ ] prolactina
521. Activitate biologică posedă: 527.Hormonii sexuali sunt:
a) [x] hormonul liber a) [ ] folitropina
b) [ ] prohormonul b) [x] testosteronul
c) [ ] preprohormonul c) [ ] hormonul luteinizant
d) [ ] hormonul legat cu proteina de transport d) [x] estradiolul
e) [ ] nivelul total al hormonului e) [x] progesterona
522. Adenilatciclaza: 528. Angiotensina II:
a) [ ] este enzimă citoplasmatică a) [x] măreşte presiunea sângelui
b) [ ] generează inozitolfosfaţi b) [ ] are efect vasodilatator
c) [x] catalizează formarea AMPc din ATP c) [ ] inhibă secreţia de aldosteron
d) [x] este inhibată de proteina Gi d) [x] se sintetizează în formă inactivă
e) [ ] participă la sinteza ATP-lui e) [ ] este de natură steroidică
523. Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina): 529. Hipocorticismul (boala Adison) se caracterizează
a) [x] stimulează secreţia gluco-, mineralocorticoizilor şi a prin:
hormonilor androgeni a) [ ] obezitate centripetă
b) [ ] amplifică sinteza glucagonului b) [ ] hipertensiune arterială
c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear c) [x] scăderea conţinutului de Na+
d) [x] activează transformarea colesterolului în pregnenolonă , Clşi
e) [ ] este un hormon de natură steroidică creşterea K+ în sânge
524.Hormonii adenohipofizari: d) [ ] hiperglicemie, glucozurie
a) [x] sunt de natură proteică e) [x] hiperpigmentarea tegumentelor
b) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor 530.Calcitonina
c) [ ] sunt steroizi a) [x] este sintetizată de celulele C adiacente celulelor
foliculare ale glandei tiroide
b) [x] reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor b) [x] activarea unor proteinkinaze
c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear c) [ ] expresia genelor
d) [ ] hormon de natură steroidică d) [ ] sinteza DNA
e) [ ] acţionează asupra intestinului, rinichilor şi a oaselor e) [ ] biosinteza proteinelor
531. Calmodulină: 538. Corticosteroizii se utilizează:
a) [ ] poate fixa Fe2+ şi Mg2+ a) [x] în tratamentul colagenozelor (reumatism, poliartrită
nespecifică)
b) [x] conţine 4 domenii de fixare pentru Ca2+
b) [x] ca agenţi desensibilizanţi (în astmul bronţic, bolile
c) [ ] este o nucleotidă alergice)
d) [ ] conţine multe resturi de Arg şi Lys c) [x] ca imunodepresanţi în transplantarea organelor şi
e) [x] în complex cu Ca2+ este mesager secund pentru unii ţesururilor
hormone d) [ ] ca agenţi fibrinolitici
532. Catecolaminele sunt: e) [ ] în calitate de hemostatice
a) [x] dopamina, noradrenalina, adrenalina 539. Diabetul zaharat se caracterizează prin:
b) [x] derivaţi ai tirozinei a) [x] hiperglicemie şi glucozurie
c) [ ] derivaţi ai treoninei b) [x] hipercetonemie şi cetonurie
d) [ ] hormoni ai cortexului suprarenal c) [ ] uremie
e) [ ] hormoni proteino-peptidici d) [x] polifagie, polidipsie, poliurie
533. Clasificarea structurală a hormonilor: e) [ ] oligurie
a) [x] proteino-peptide 540. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:
b) [ ] derivaţi ai fosfolipidelor a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei
c) [x] steroizi b) [x] activarea lipoproteidlipazei
d) [x] derivaţi ai aminoacizilor c) [ ] activarea triglicerid lipazei
e) [ ] derivaţi ai nucleotidelor d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
a) [ ] toţi hormonii sunt proteine simple e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi
b) [x] hormonii pot fi derivaţi ai colesterolului 541.Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:
c) [ ] toţi hormonii sunt proteine conjugate a) [ ] facilitează transportul aminoacizilor în muşchi
d) [ ] hormonii hipotalamusului sunt de natură steroidă b) [x] stimulează biosinteza proteinelor
e) [x] catecolaminele sunt derivaţi ai aminoacizilor c) [ ] determină bilanţ azotat negativ
534.Cofeina inhibă: d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor
a) [x] fosfodiesteraza e) [ ] stimulează degradarea proteinelor
b) [ ] adenilatciclaza 542. Efectele metabolice ale T3 şi T4:
c) [ ] proteina Gs a) [x] stimulează producerea ATP-ului
d) [ ] proteinkinaza A b) [ ] nu posedă acţiune calorigenă
e) [ ] fosfoprotein fosfataza c) [ ] scad viteza metabolismului bazal
535. Complexul Ca++ d) [ ] posedă efect anabolic asupra glucidelor şi lipidelor
-calmodulină reglează: (glucide, lipide)

a) [x] contracţiile muşchilor netezi şi a microfilamentelor din e) [x] intensifică catabolismul proteinelor (bilanţ azotat
celulelele nemusculare negativ)
a) [x] reglează diviziunea şi diferenţierea celulară, îndeosebi a c) [x] se sintetizează în celulele insulare alfa
sistemului nervos şi scheletic
d) [x] este o polipeptidă
b) [x] reglează metabolismul oxidativ prin inducţia Na+
e) [ ] este un compus de natură steroidă
/K+
a) [x] este sintetizat sub formă de pre-pro-glucagon
-ATP-azei
b) [ ] se sintetizează direct în formă activă
c) [x] stimulează fosforilarea oxidativă în mitocondrii şi
utilizarea de O2 c) [x] se transformă în hormon activ prin proteoliză limitată

d) [ ] în concentraţii fiziologice posedă efect decuplant d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


puternic e) [ ] are efect hipoglicemiant
e) [ ] inhibă ATP-sintaza a) [x] activează gluconeogeneza
543. Feocromocitomul: b) [ ] activează lipogeneza
a) [ ] este determinat de hiperplazia cortexului suprarenalelor c) [ ] inhibă lipoliza
b) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită a aldosteronului d) [ ] stimulează sinteza proteinelor
c) [ ] este determinat de sinteza sporită a melaninei în piele e) [ ] inhibă catabolismul proteinelor
d) [ ] este cauzat de hiposecreţia de cortizol 548.Hiperfuncţia glandei tiroide se manifestă prin:
e) [x] se manifestă clinic prin hipertensiune arterială a) [ ] obezitate
544. Fosfodiesteraza: b) [ ] somnolenţă, memorie scăzută
a) [x] catalizează reacţia de scindare a AMPc c) [x] creşterea temperaturii corpului
b) [ ] catalizează reacţia de formare a AMPc d) [x] bilanţ azotat negativ
c) [ ] este activată de cofeină e) [ ] bradicardie
d) [x] este inhibată de viagră 549. Hiperparatiroidismul se manifestă prin:
e) [ ] e localizată în nucleu a) [ ] hipocalcemie şi hiperfosfatemie
545. Fosfolipaza „C" : b) [ ] hipercalcemie şi hiperfosfatemie
a) [ ] este localizată în citozol c) [x] hipercalcemie şi hipofosfatemie
b) [ ] scindează fosfolipidele membranare, generând d) [x] excreţia sporită a calciului cu urina
prostaglandine
e) [x] osteoporoză
c) [x] este activată de proteina Gq
550. Hipofuncţia glandei tiroide la maturi (mixedemul) se
d) [ ] este activată de hormonii steroidici manifestă prin:
e) [ ] este inhibată de cofeină a) [x] bradicardie
546. Fosfoprotein fosfatazele catalizează: b) [x] micsorarea temperaturii corpului
a) [ ] formarea AMP ciclic din ATP c) [ ] exoftalmie
b) [x] defosforilarea unor enzime reglatoare d) [ ] statură joasă
c) [ ] fosforilarea enzimelor reglatoare e) [ ] retard mental
d) [ ] activarea proteinkinazelor 551. Hipoparatiroidismului se caracterizează prin:
e) [ ] activarea proteinelor Gs a) [x] hipocalciemie şi hiperfosfatemie
547.Glucagonul: b) [ ] hipercalciemie şi hiperfosfatemie
a) [ ] este un derivat al triptofanului c) [x] depolarizarea membranelor şi hiperexcitabilitatea
b) [ ] se sintetizează în celulele insulare beta celulelor musculare şi nervoase
d) [ ] mobilizarea calciului şi fosfatului din oase
e) [ ] osteoporoză d) [ ] tireotropina
552. Homeostazia extracelulară a calciului este asigurată e) [ ] gonadotropinele
de:
558.Hormonul foliculostimulant(FSH):
a) [x] parathormonul
a) [x] controlează funcţiile glandelor sexuale
b) [x] calcitonină
b) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni
c) [ ] vitaminele K şi E
c) [x] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni şi pregătirea
d) [x] 1,25-dihidroxi-colecalciferolul (D3) lor pentru ovulaţie
e) [ ] tireotropină d) [ ] inhibă spermatogeneza
553. Hormonii hipotalamusului: e) [ ] este de natură steroidică
a) [ ] sunt de natură steroidă 559.Hormonul luteinizant(LH):
b) [x] prezintă peptide scurte a) [x] stimulează sinteza estrogenilor şi a progesteronei
c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor b) [ ] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni
d) [x] sunt liberinele şi statinele c) [ ] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
e) [x] reglează secreţia hormonilor adenohipofizari d) [ ] se sintetizează în corpul galben
554. Hormonii sexuali: e) [x] este o glicoproteină
a) [ ] se sintetizează numai în glandele sexuale 560.Insulina stimuleaza:
b) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular a) [x] transportul glucozei în ţesuturi
c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
d) [x] sunt reglaţi prin intermediul gonadotropinelor c) [ ] transformarea aminoacizilor în glucoză
e) [ ] utilizează receptori membranari d) [x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor
555.Hormonii somatomamotropi sunt: ) [x] viteza sintezei transportorilor de glucoză (GLUT)
a) [x] somatotropina 561.Insulina
b) [ ] tireotropina a) [x] este produsă de celulele beta ale pancreasului
c) [ ] corticotropina b) [ ] are acţiune hiperglicemiantă
d) [x] prolactina c) [ ] este hormon de natură steroidă
e) [x] lactogenul placentar d) [x] conţine 2 lanţuri polipeptidice: A - 21 resturi de
aminoacizi şi B - 30 resturi de aminoacizi
556.Hormonii sunt:
e) [ ] lanţurile A şi B sunt legate prin legături necovalente
a) [x] substanţe biologice active
562.Insulina
b) [x] compuşi chimici cu specificitate înaltă de acţiune
a) [ ] activează glicogenfosforilaza
c) [ ] sintetizaţi în sânge
b) [ ] inhibă glicogensintaza
d) [ ] catalizatori biologici
c) [ ] activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei
e) [ ] receptori cu activitate reglatoare
d) [ ] inhibă enzimele reglatoare ale glicolizei
e) [x] induce sinteza glucokinazei în hepatocite
557.Hormonul-derivat al proopiomelanocortinei(POMC)
este: 563.Iodtironinele:
a) [x] corticotropina a) [x] sunt derivaţi ai tirozinei
b) [ ] prolactina b) [ ] sunt sintetizaţi în glandele paratiroide
c) [ ] somatotropina c) [x] sunt triiodtironina (T3) şi tiroxina (T4)
d) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular d) [ ] se sintetizează în formă activă
e) [ ] reglează metabolismul calciului şi al fosfaţilor e) [x] acţionează prin AMP ciclic
564.Mecanismul citosolic nuclear este caracteristic pentru: 569.Parathormonul:
a) [x] iodtironine a) [x] creşte calcemia
b) [ ] glucagon b) [ ] creşte fosfatemia
c) [ ] adrenalină c) [ ] inhibă absorbţia calciului şi fosfaţilor din intestin
d) [x] cortizol d) [ ] creşte capacitatea osului de a fixa calciul şi fosfaţii
e) [ ] calcitonină e) [x] stimulează reabsorbţia calciului, dar inhibă reabsorbţia
fosfaţilor în rinichi
a) [ ] insulină
570.Prolactina:
b) [ ] somatotropină
a) [ ] se sintetizează numai în glandele mamare
c) [ ] corticoliberină
b) [ ] este un hormon de natură steroidă
d) [x] calcitriol
c) [x] controlează iniţierea şi întreţinerea lactaţiei
) [ ] hormonul paratiroidian
d) [x] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
565.Mecanismul membrano-intracelular de actiune este
caracteristic pentru: e) [ ] reglează funcţia glandelor sexuale
a) [ ] calcitriol 570. Prolactina:
b) [x] glucagon a) [ ] se sintetizează numai în glandele mamare
c) [x] adrenalină b) [ ] este un hormon de natură steroidă
d) [ ] cortizol c) [x] controlează iniţierea şi întreţinerea lactaţiei
e) [ ] aldosteron d) [x] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
566.Mecanismul membrano-intracelular de actiune mediat e) [ ] reglează funcţia glandelor sexuale
de AMPc:
571. Proteina Gs activă:
a) [ ] este specific numai insulinei
a) [x] activeaza adenilatciclaza
b) [x] implică activarea proteinkinazelor A
b) [ ] activează proteinkinazele
c) [ ] este caracteristic pentru cortizol
c) [x] reprezintă complexul alfa-GTP
d) [ ] reprezintă un mecanism de reglare a expresiei genelor
d) [ ] este mesager secund al semnalului hormonal
e) [x] conduce la fosforilarea unor enzime reglatoare
e) [ ] este inactivată de fosfodiesterază
567.Oxitocina:
572. Proteina Gs
a) [ ] este de natură steroidică
a) [x] sunt proteine-trimeri alcătuite din subunităţile alfa, beta
b) [x] exercită acţiune contractilă asupra uterului în travaliu şi gama
c) [x] contribuie la contracţia celulelor mioepiteliale în glanda b) [ ] sunt amplasate pe suprafaţa externă a membranei
mamară şi la ejecţia laptelui citoplasmatice
d) [ ] se mai numeşte hormon antidiuretic c) [ ] posedă un domeniu de legare cu proteinkinazele
e) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni d) [x] sunt cuplate cu adenilatciclaza
568. Parathormonul: e) [ ] catalizează sinteza AMPc
a) [ ] este sintetizat în glanda tiroidă 500. Proteinkinaza A:
b) [ ] este derivat al tirozinei a) [ ] este inhibată de adenilatciclază
c) [x] se sintetizează sub formă de preprohormon b) [x] este activată de AMP ciclic
c) [x] catalizează reacţia de fosforilare a unor enzime
reglatoare
d) [ ] este activată de hormonii steroidici
e) [ ] este localizată în nucleu

S-ar putea să vă placă și