Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic la matematică

Profesor: Chitic Lilia


Grupa:
Data:
Durata lecţiei: 2x45 minute
Modulul: Numere complexe
Subiectul lecţiei: Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea numerelor complexe
Competenţe: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
1. Să determine conjugatul şi modulul unui număr complex scris în formă algebrică;
2. Să efectueze operaţii cu numere complexe scrise în forma algebrică;
3. Să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu numere complexe la rezolvarea exerciţiilor;
4. Să rezolve ecuaţii cu coeficienţi reali în mulţimea numerelor complexe.
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor.
Tehnologii didactice:
a) forme: frontal; în grup (câte 6); individual.
b) metode: conversaţie euristică; metoda exerciţiului; lucru în grup; implementarea TIC în învăţământ.
c) materiale didactice: PC; video-proiector; ecran de proiecţii; fişe individuale; postere; carioci; lipici; Matematică, Algebră, manual de alternativă cl. XI,
aut. I. Baltag; Matematica, manual cl. XI, aut. I. Achiri ş. a.; Matematica, culegere de exerciţii cl. XI, aut. I. Achiri ş. a.
Evaluarea: curentă, întrebări orale; exerciţii în scris cu aprecieri cu note; lucrare independentă cu aprecieri cu note.
Scenariul lecţiei
Nr. Secvenţele Timpul
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
crt. lecţiei Obiectiv
Salut elevii. Pe tablă este indicată data, maxima Salută profesorul. Elevul de serviciu anunţă absenţii.
zilei (la proiector): „Nu este îndeajuns să ai o Meditează asupra maximei afişate la ecran. Citesc
1. Evocarea 2 min minte bună. Scopul principal e să o foloseşti competenţele lecţiei (obiectivele).
bine.” (René Descartes). Anunț competenţele
lecţiei (obiectivele).
Întreb oral: 1) Enumeraţi proprietăţile Elevii care au primit fişe lucrează individual. Ceilalţi
operaţiilor de adunare şi înmulţire a numerelor răspund la întrebări: 1) Adunarea/ înmulţirea este
complexe. 2) Care este forma algebrică a comutativă, asociativă. Înmulţirea este distributivă faţă
numerelor complexe? 3) Ce numim conjugatul
de adunare. Numerele complexe posedă element
numărului complex z? 4) Ce numim modulul
numărului complex z? 5) Care este forma neutru la adunare şi înmulţire, element opus, invers,
conjugat… 2) Forma algebrică este z=a+bi. 3) Lucru
15 min trigonometrică a numărului complex z? 6) independent
CO1 Determinați conjugatul numerelor: z = - 2 – 3i; Conjugatul numărului complex z=a+bi este numărul cu aprecieri
CO2 z = 5 + 4i; (Răspuns: z = -2+3i; z = 5–4i) 7) cu note
Realizarea CO3 Determinați modulul numerelor: z = 3 – 4i; z = =a – bi 4) Modulul numărului complex z=a+bi este Întrebări
3. - 8 + 6i. (Răspuns: |z| = 5; |z| = 10)
sensului orale
numărul |z| = . 5) Forma trigonometrică a
numărului complex z=a+bi este

unde r = |z|, φ = arg z.


Pe fișe sunt prezentate exerciţiile pentru Câte doi elevi concomitent la tablă rezolvă ecuaţiile Exerciţii în
45 min
rezolvare frontală la tablă. (Anexa 2) propuse. Ceilalţi rezolvă în caiete, urmăresc mersul scris cu
CO3
rezolvării la tablă, corectează dacă e nevoie, propun aprecieri cu
CO4
idei de rezolvare. (Anexa 2) note
15 min Clasa este divizată în 4 grupuri câte 6 elevi. Fiecare grup de elevi rezolvă pe poster ecuaţia primită. Lucru în grup
CO3 Fiecare grup primeşte câte o ecuaţie, o coală Apoi prezintă posterul la tablă şi explică pe scurt cu aprecieri
5. Reflecție CO4 mare de hârtie, carioci. (Anexa 3) mersul rezolvării. (Anexa 3) cu note
De repetat tema: „Rezolvarea ecuaţiilor în Elevii notează în agende tema pentru acasă.
1 min
mulţimea C”. De rezolvat exercițiile din fișe
Cantitativ: Ce am realizat azi la lecţie? Care Elevii enumeră realizările şi obiectivele atinse în
obiective au fost atinse? cadrul lecţiei.
7. Extindere 10 min
Calitativ: Anunţ notele primite pe parcursul Elevii notaţi aduc agendele pentru semnarea notelor
lecţiei. primite.
Anexa 1
Fişe individuale:
1. Calculaţi:
a) (1+i) + (2+3i)= 3 + 4i;
b) (5 + 6i) – (3 + 7i) = 2 – i;
c) (7 + 4i)2 = 72+2×7×4i+(4i)2 =49+56i+16×(-1) = 49-16+56i = 33 + 56i;

d) ( – i)( + 2i) = 5+ i.

2. Calculaţi:
3. Rezolvaţi în C:( i2 = -1)
x2 – 2x + 2 = 0; ( ∆ = - 4, x1 = 1 – i, x2 = 1 + i;)
a)
x2 – 4x + 5 = 0;( ∆ = - 4, x1 = 2 – i, x2 = 2 + i;)
b)
x2 – 2x + 10 = 0.( ∆ = - 36, x1 = 1 – 3i, x2 = 1 + 3i.)
La tablă:
1. 5i ∙ 0,2i ∙ 1,7i ∙ (- 0,3i) = - 0,51
2. i7 + i18 + i25 + i35 + i97 + i100= – i – 1 + i – i + i + 1 = 0;

3. = ((3 + 3i)2)3 = (9 + 18i – 9)3 = - 183i;

4. (1 + i)2010= ((1 + i)2)1005 = (1 + 2i – 1)1005 = 21005i.


Anexa 2
Rezolvaţi ecuaţiile în mulţimea C:
1. (x + y) + (x – y)i = 2 + 4i; 3. (z – 3)(z2 + 3z + 9) = 0 S
2. (x + 3yi) + 1,5y + 2xi = 4 + 8i;
3. z3 – 27 = 0;
4. z4 – 81 = 0; = .
2
5. t – 10t + 29 = 0;
6. 4y2 + 24y + 43 = 0;
7. z4 + z2 – 2 = 0;
8. z4 – z2 – 6 = 0; 4. z4 = 81 S=
9. z6 – 9z3 + 8 = 0;
10. z8 + 82z4 + 81 = 0.
Rezolvări:

1. S= . 5. ∆ = – 16, S= .

2. S= .
6. ∆ = – 112, S= .

7. ∆ = 9, S= .
8. ∆ = 25, S= .

9. ∆ = 49,

S=.

10. ∆ = 6400,

S= .
Anexa 3
I. 7z2 – 2z + 1 = 0;
II. 2x4 – 3x2 – 2 = 0;
III. 2z2 + z – 2 = 3z – 7;

IV. z2 – 2 z + 4 = 0.

Rezolvare:

I. ∆ = - 24, S=

II. ∆ = 25, S=

III. 2z2 – 2z + 5 = 0, = - 36, S=

IV. ∆ = - 4, S= .

S-ar putea să vă placă și