Sunteți pe pagina 1din 25

CAIET DE PRACTICĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ


(IFRS)

a). Pornind de la balanța de verificare elaborată în cadrul modulului Contabiliatte financiară


întocmiți, conform IAS 1, situațiile financiare: Situația poziției financiare, Situația rezultatului
global, situația fluxurilor de numerar, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Note (care
cuprind un sumar al politicilor contabile semnificative și alte infomarmații).

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Nr.crt. Denumire Sume


1 ACTIVE
1.1 Active necurente
Imobilizari corporale 870,349
Fond comercial  -
Alte active necorporale 114
Investitii in entitatile asociate 10,000
Investitii disponibile pentru vanzare -
Alte active necurente 3,500
TOTAL active necurente 883,963
1.2 Active curente
Stocuri 48,095
Creante comerciale 1,344,830
Alte active curente 405,069
Lichiditati si echivalente de lichiditati 2,305,506
TOTAL active curente 4,103,500
TOTAL ACTIVE (1.1 + 1.2) 4,987,463
2 CAPITALURI PROPRII SI DATORII
2.1 Capitaluri proprii 500,000
Rezerve - 
Rezultatul exercitiului 2,681,875
Alte elemente de capitaluri proprii - 
TOTAL capitaluri proprii 3,181,875
2.2.1 Datorii necurente
Imprumuturi pe termen lung 332,954
Impozite amanate - 
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - 
Alte datorii necurente - 
TOTAL datorii necurente 332,954
2.2.2 Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt - 
Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung  -
Impozitul pe profit curent de platit 100,107
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - 
Alte datorii curente 1,372,527
TOTAL datorii curente 1,472,634
TOTAL datorii (2.2.1 + 2.2.2) 1,805,588
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (2.1 + 2.2) 4,987,463

1
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Element Sume
Venituri din vanzari 9,538,681
- Costul bunurilor vandute 6,105,445
= Marja bruta 3,433,236
+ Alte venituri din exploatare 625,065
- Cheltuieli de distributie
- Cheltuieli administrative 251,854
- Alte cheltuieli de exploatare 739,672
= Rezultat din exploatare 3,066,776
Venituri financiare 94,754
- Cheltuieli financiare 31,029
= Rezultat din activitati financiare 63,725
= Rezultat inainte de impozitare 3,130,501
- Cheltuieli cu impozitul pe profit 448,626
= REZULTATUL EXERCITIULUI 2,681,875
Alte elemente ale rezultatului global -
Castiguri din reevaluarea imobilizarilor corporale -
Castiguri (pierderi) rezultate din conversia operatiunilor din strainatate -
Castiguri si pierderi actuariale aferente planurilor de beneficii determinate -
TOTAL ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL -
TOTAL REZULTAT GLOBAL 2,681,875

SITUAȚIA MODIFICĂRII FLUXURILOR DE NUMERAR

Nr.crt. Denumire Sume


I. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE EXPLOATARE - metoda directa
+ Incasari de la clienti 6,216,637
+ Incasarea altor creante din exploatare -
- Plati furnizori (6,383,363)
- Plati personal (104,910)
+ Alte incasari din exploatare 45,776
- Alte plati din exploatare (23,677)
- Plati TVA (439,667)
- Plati privind impozitul pe profit (360,897)
= Fluxul net de trezorerie in activitati de exploatare (1,050,101)
II. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE INVESTITII - metoda directa
- Plati privind achizitia de imobilizari corporale (626,955)
- Plati privind achizitia de alte titluri imobilizate (20,268)
+ Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale
+ Incasari din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt 18,100
- Plati privind achizitia de investitii financiare pe termen scurt (10,000)
+ Dividende incasate -
= Fluxul net de trezorerie din activitati de investitii (639,123)
III. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE FINANTARE - metoda directa
+ Incasari din majorarea capitalului social prin aport in numerar 200,000
+ Incasari din imprumuturi bancare 3,800,000
- Dobanzi platite (6,150)
= Fluxul net de trezorie din activitati de finantare 3,993,850
IV. VARIATIA NETA A LICHIDITATILOR (I+II+III) 2,304,626
+ Lichiditati la inceputul exercitiului -
= LICHIDITATI LA SFASITUL EXERCITIULUI 2,304,626

2
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII

Sold la 01 Creșteri Reduceri


Element al capitalului propriu Sold la 31
ianuarie 2018
Total, Prin Total, decembrie 2018
Prin transfer
din care transfer din care
1 Capital subscris 500,000 500,000
2 Patrimoniul regiei
3 Prime de capital
4 Rezerve din reevaluare (ct. 105)
5 Rezerve legale (ct. 1061)
6 Rezerve statutare sau contractuale
7 Alte rezerve (ct. 1068)
8 Actiuni proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau


9
pierderea neacoperită

9.1 Sold creditor


9.2 Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima
10
data a IAS, mai puțin IAS 29
10.1 Sold creditor
10.2 Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
11
contabile (ct. 1174)
11.1 Sold creditor
11.2 Sold debitor
Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din
12
rezerve din reevaluare (ct. 1175)
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
13 Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
CEE (ct. 1176)
13.1 Sold creditor
13.2 Sold debitor
14 Profitul sau pierderea exercițiului financiar
14.1 Sold creditor 2,681,875 2,681,875
14.1 Sold debitor
15 Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII - 3,181,875 - - - 3,181,875

3
NOTE: NOTELE EXPLICATIVE

Declarație de conformitate
Situația financiară anuală la data de 31.12.2018 a fost întocmită în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Moneda funcțională și de prezentare


Aceste situații financiare sunt prezentate în lei (ron).
Toate informațiile financiare sunt prezentate în lei și rotunjite la cea mai apropiată unitate.

Politici contabile semnificative

Stocuri
Stocurile se introduc la valoarea de intrare.
Evaluarea la ieșire a stocurilor se realizează conform metodei FIFO, respectiv primul intrat,
primul iesit.
Atunci cand stocurile sunt vândute, valoarea lor contabilă este recunoscută drept cheltuială în
perioada în care este recunoscut venitul corespunzator.
Imobilizări financiare
Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea
determinată prin contractul de dobândire a acestora.
Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea
determinată prin contractul de dobândire a acestora.
Datorii financiare
Caracteristica esențială care face deosebirea dintre o datorie financiară și un instrument de
capitaluri proprii este existența unei obligatii contractuale a entitatii emitente fie:
- de a livra numerar sau un alt activ financiar unei alte întreprinderi (deținătorului
instrumentului);
- de a schimba instrumente financiare cu o altă entitate (deținătorul instrumentului) în condiții ce
sunt potențial defavorabile entității emitente.
În cazul în care există o asemenea obligație contractuală, instrumentul respectiv se încadrează în
definiția unei datorii financiare, independent de maniera în care obligația va fi decontată. Dacă
instrumentul financiar nu generează o obligație contractuală pentru emitent de a livra numerar
sau un alt activ financiar sau de a schimba instrumente financiare cu o altă întreprindere în
condiții ce îi sunt potențial defavorabile, atunci acesta este un instrument de capitaluri proprii.
Venituri și cheltuieli financiare
Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi aferente sumelor investite, venituri din
dividende, câștiguri din vânzarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, modificările
valorii juste a activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în baza contabilității de
angajamente, utilizând metoda dobânzii efective.
Câștigurile/Pierderile din vânzarea activelor financiare disponibile pentru vânzare se
înregistrează în urma fiecărei tranzacții. Descărcarea din gestiune a titlurilor se face la cost
mediu de achiziție ponderat cu numărul de acțiuni achiziționate, după fiecare tranzacție.
Diferența dintre valoarea de vânzare a titlurilor și valoarea medie determină câstigul/pierderea
din vânzarea titlurilor.
În conformitate cu IAS 39, activele financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere se
evaluează la valoarea justă, iar orice creștere sau scădere a valorii juste va fi reflectată în contul
de profit și pierdere ca și un câștig din reevaluarea activelor financiare, respectiv o pierdere din
reevaluarea la valoare justă a activelor firranciare.

4
Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu comisioanele bancare, modificările valorii juste
a activelor financiare recunoscute la valoarea justă, prin contul de profit sau pierdere,
pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, pierderile din tranzacționare.
Imobilizările corporale
Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale se realizează la cost.
Costul cuprinde prețul de cumpărare plus orice cheltuieli atribuibile. Cheltuielile directe
atribuibile includ comisionul plătit agenției imobiliare și taxele notariale achitate în vederea
transferului dreptului de proprietate.
Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale este cea liniara.
Reevaluarea activelor corporale s-a realizat la valoarea justă.
Imobilizări necorporale
Cheltuielile de constituire au fost derecunoscute, deoarece nu indeplinesc criteriile de
recunoastere, respectiv:
- probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate, atribuibile imobilizării să ii revină
entității;
- costul imobilizării să poată fi evaluat în mod fiabil.
De asemenea, acestea nu sunt identificabile, ceea ce înseamnă că trebuie să fie :
- separabile sau desprinse de entitate și vândute, transferate, cesionate printr-un contract de
licență, închiriate sau schimbate, fie individual, fie impreună cu un alt contract, cu un activ
identificabil sau cu o datorie identificabilă aferentă, indiferent dacă entitatea intenționează sau nu
să facă acest lucru.
Datorii
Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii:
împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe
termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este
legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile
aferente acestora.
Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data
bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce
priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: entitatea are o obligaţie curentă
generată de un eveniment anterior.

5
b). Entitatea dorește să aplice referențialul IAS/IFRS. În vederea retratării situațiilor
financiare trebuie să se efectueze următoarele ajustări (conform IFRS 1, IAS 12 și IAS/IFRS-uri
menționate la fiecare dintre tranzacțiile următoare:

1. Pentru toate imobilizările corporale se va estima o valoare rezoduală care va fi luată în


considerare pentru determinarea valorii amortizabile (conform IAS 16):

Valoarea amortizabilă = Cost – Valoarea reziduală

Componenta Cost Metoda amortizare/Durata Valoare reziduală Valoarea amortizabilă


Hala producție 480,000 Liniar, 35 ani 15,000.00 465,000
Linear sewing machine/Mașină de cusut liniar
DS-5942C-2 8,359 Liniar, 8 ani 1,000.00 7,359
Printing machinery for textile materials/ Mașină
de vopsit și de imprimat materiale textile 15,459 Liniar, 10 ani 7,000.00 8,459
Autoturism Opel Insignia 74,786 Liniar, 4 ani 4,500.00 70,286
Mobilier sediu 3,500 Liniar, 6 ani 800.00 2,700

a. Hala producție
Valoare amortizabilă: 480.000 - 15.000 = 465.000 lei
Amortizare anuală: 465.000 lei/35 ani = 13.286 lei/an
Amortizare lunară: 13.286 lei/12 luni = 1.107 lei/lună
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 05.06.2018) = 1.107 x 6 luni = 6.643 lei
Valoarea contabilă netă: 480.000 lei (cost) – 6.643 lei (amortizare cumulată) = 473.357lei

b. Echipament - Linear sewing machine/Mașină de cusut liniar DS-5942C-2 computerized


papper cutting machine

Valoare amortizabilă: 8.359 – 1.000 = 7.359 lei


Amortizare anuală: 7.359 lei/8 ani = 920 lei/an
Amortizare lunară: 920 lei/12 luni = 77 lei/lună
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 15.06.2018) = 77 x 6 luni = 460 lei
Valoarea contabilă netă: 8.359 lei (cost) – 460 lei (amortizare cumulată) = 7.899 lei

c. Echipament – Printing machinery for textile materials/ Mașină de vopsit și de imprimat


materiale textile

Valoare amortizabilă: 15.459 – 7.000 = 8.459 lei


Amortizare anuală: 8.459 lei/10 ani = 846 lei/an
Amortizare lunară: 846 lei/12 luni = 70,49 lei/lună
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 01.06.2018) = 70,49 x 6 luni = 423 lei
Valoarea contabilă netă: 15.459 lei (cost) – 423 lei (amortizare cumulată) = 15.036 lei

d. Autoturism Opel Insignia

Valoare amortizabilă: 74.786 – 4.500 = 70.286 lei


Amortizare anuală: 70.286 lei/4 ani = 17.572 lei
Amortizare lunară: 17.572 lei/12 lunis = 1.464 lei
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 10.10.2018) = 1.464 x 2 luni = 2.929
lei
Valoarea contabilă netă: 74.786 lei (cost) – 2.929 lei (amortizare cumulată) = 71.857 lei

6
e. Mobilier sediu

Valoare amortizabilă: 3.500 – 800= 2.700 lei


Amortizare anuală: 2.700 lei /6 ani = 450 lei/an
Amortizare lunară: 450 lei/12 luni = 37,50 lei/lună
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 18.02.2018) = 37,5 lei x 10 luni = 375
lei
Valoarea contabilă netă: 3.500 lei (cost) – 375 lei (amortizare cumulată) = 3.125 lei
Valoarea contabilă Diferențe amortizare în urma Diferențe temporare
Baza fiscală (valoarea reziduală Amortizare Amortizare
Componenta (cost achiziție- retratării imobilizarilor (valoarea contabilă-baza
nu este recunoscută dpdv fiscal) cumulată OMFP IAS
amortizare IAS) conform IAS 16 fiscală)
Hala producție 473,357 473,143 6857 6643 -214 214
Linear sewing
machine/Mașină de cusut
liniar DS-5942C-2 7,899 7,837 522 460 -62 62
Printing machinery for
textile materials/ Mașină
de vopsit și de imprimat
materiale textile 15,036 14,686 773 423 -350 350
Autoturism Opel Insignia 71,857 71,670 3116 2929 -187 187
Mobilier sediu 3,125 3,014 486 375 -111 111

Valoarea contabilă a tuturor activelor este mai mare decât baza fiscală a acestora, rezultând
pentru fiecare dintre activele prezentate mai sus o diferență temporară impozabilă, respectiv o datorie cu
impozitul amânat:
Diferențe temporare
Valoarea contabilă (cost Datorie cu impozitul
Componenta Baza fiscală (valoarea contabilă-baza
achiziție-amortizare IAS) amânat (16%)
fiscală)
Hala producție 473,357 473,143 214 34
Linear sewing machine/Mașină
de cusut liniar DS-5942C-2 7,899 7,837 62 10

Printing machinery for textile


materials/ Mașină de vopsit și de
imprimat materiale textile 15,036 14,686 350 56
Autoturism Opel Insignia 71,857 71,670 187 30
Mobilier sediu 3,125 3,014 111 18
Total 148

2. Pentru mobila care a fost achiziționată (în valoare de peste 2.500 lei) se va înregistra o modificare de
estimare contabilă generată de modificarea duratei de viață utilă (conform IAS 16):

Mobilier sediu – cost achiziție 3.500 lei, data achiziției 18.02.2018, durata utilizare 6 ani;
Durata de viață utilă reestimată este de 4 ani:

Valoarea contabilă netă: 3.500 lei (cost) – 800 lei (valoarea reziduală) = 2.700 lei
Amortizare anuală: 2.700 /4 ani durata reestimată = 675 lei/an
Amortizare lunară: 675 lei/12 luni = 57 lei/lună
Amortizare pentru anul 2018 (Data punerii în funcțiune: 18.02.2018) = 57 lei x 10 luni = 570 lei
Valoare netă: 3.500 lei – 570 lei – 630 lei = 2.930 lei

Valoarea contabilă(cost Amortizare Amortizare Diferențe amortizare în urma retratării Diferență (valoarea contabilă-
Componenta Valoarea fiscală
achiziție-amortizare IAS) IAS b.1 IAS imobilizarilor conform IAS 16 valoarea fiscală)

Mobilier sediu 2,930 3,014 375 570 -195 (84)

7
Valoarea contabilă a activului = 2.930 lei < Baza fiscală a activului = 3014 lei, rezultând o
diferență temporară deductibilă, respectiv o creanță cu impozitul amânat de 13,44 lei.

3. Laptopul care a fost achiziționat cu valoarea de intrare sub limita de 2.500 lei este reclasificat în
categoria imobilizărilor corporale (conform IAS 16). Se va estima o valoare reziduală și o durată de
viață utilă pentru calculul amortizării (conform IAS 16):

LAPTOP ASUS X541UA - GO137 2T PROCESOR INTEL CORE I3, 7100U 2.40 GZ – valoare
2.100 lei a fost clasificat conform OMFP ca si obiecte de natura obiectelor de inventar.
Pentru includerea în categoria imobilizărilor corporale - aparatură birotică, am considerat
durata estimată 2 ani și valoare reziduală 200 lei.

Valoare amortizabilă: 2.100 lei – 200 lei = 1.900 lei


Amortizare anuală: 1.900 lei/2 ani = 950 lei/an
Amortizare lunară: 950 lei/12 luni = 79 lei/lună
Data achiziției: 25.02.2018
Amortizare cumulată pentru anul 28=018 = 79 lei/lună x 10 luni = 790 lei
Valoarea contabilă netă: 2.100 lei – 790 lei = 1.310 lei

Valoarea contabilă (cost Amortizare Amortizare Diferențe amortizare în urma retratării Diferență (valoarea contabilă-
Componenta Valoarea fiscală
achiziție-amortizare IAS) OMFP IAS imobilizarilor conform IAS 16 valoarea fiscală)

LAPTOP ASUS 1,310 - - 790 790 1,310

Valoarea contabilă a laptopului = 2.100 lei > baza fiscală = 0, rezultând o diferență temporară
impozabilă în valoare de 1.310 lei, respectiv o datorie cu impozitul amânat de 1.310 lei x 16% =
210 lei.

4. În luna noiembrie hala de producție a îndeplinit condițiile pentru a fi clasificată drept activ deținut în
vederea vânzării. Se va estima o valoare justă și cheltuielile generate de vânzare astfel încât în urma
transferului să rezulte o pierdere din evaluare (conform IFRS 5). De asemenea, se vor analiza și justifica
îndeplinirea criteriilor de recunoaștere ca activul să poată fi clasificat drept activ deținut în vederea
vânzării.

Clasificarea halei ca activ deținut în vederea vânzării –în luna noiembrie:, estimând o valoare justă de
410.000 lei și cheltuielile generate de vânzare de 10.000 lei.

Cost achiziție: 480.000 lei


Data punerii în funcțiune 05.06.2018
Data reclasificării în categoria activelor deținute pt.a fi vândute: 01.11.2018
Amortizare cumulată confom OMFP pentru perioada 05.06.2018 – 01.11.2018 = 1.143 lei x 4
luni = 4.572 lei
Baza fiscală = 480.000 lei – 4.752 lei = 475.428 lei
Amortizare cumulată confom IAS (b.1) pentru perioada 05.06.2018 – 01.11.2018 = 1.107 x 4
luni = 4.428 lei

Valoarea contabilă = 480.000 lei – 4.428 lei = 475.572 lei


Valoarea justă – costurile vânzării = 400. 000 lei
Conform IFRS 5, la 01.11.2018, entitatea trebuie să evalueze activul clasificat ca fiind
deținut în vedera vânzării la cea mai mică valoare dintre valoare contabilă și valoarea justă minus
costurile vânzării.

a) Evaluarea clădirii:
8
Valoare contabilă = 480.000 lei (cost) – 4.428 lei (amortizare cumulată) = 475.572 lei
Valoare justă minus costurile generate de vânzare = 410.000 lei – 10.000 lei = 400.000 lei
Entitatea va evalua activul destinat vânzării la minim(475.572 lei; 400.000 lei) = 400.000 lei.

b) Tratamentul amortizării:
Începând cu data de 01.11.2018, când hala este clasificată ca fiind deţinută în vederea vânzării, ea
nu se mai amortizează.
Valoarea contabilă este de 475.571 lei > baza fiscală în valoare de 475.429 lei, rezultă o diferență
temporară deductiilă în valoare de 143 lei, respectiv o creanță cu impozitul amânat de 23 lei.

Valoarea contabilă (cost Diferență (valoarea contabilă-


Componenta Valoarea fiscală
achiziție-amortizare IAS) valoarea fiscală)

Hala producție 475,571 475,429 142.87

O entitate trebuie să evalueze un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat ca
fiind deţinut în vederea vânzării la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă şi valoarea justă
minus costurile generate de vânzare.” Diferența dintre valoarea mai mică și valoarea justă diminuată
cu costurile generate de vânzare din momentul transferului se recunoaște în contul de profit și
pierdere drept pierdere din evaluare (în contul 6531 „Pierderi din evaluarea la valoarea activelor
deținute în vederea vânzării).
Un activ deținut spre vanzare este un activ a cărui valoare contabilă se va recupera în
principal printr-o operațiune de vânzare, și nu prin utilizarea sa continuă. Criteriile pe care trebuie
să le îndeplinească un activ pentru a fi clasificat drept activ deținut în vederea vânzării sunt
următoarele:
- activul trebuie să fie disponibil pentru o vânzare imediată, așa cum se prezintă la momentul
respectiv;
- vânzarea să aibă o probabilitate ridicată: aceasta presupune că un grup adecvat al conducerii să fie
hotărât să aplice un plan de vânzare al activului. Aceasta se poate demonstra printr-un program
activ de căutare a potențialilor cumpărători și de încheiere a planului. Prețul activului trebuie să fie
corelat cu valoarea justă a activului.
- vânzarea se consideră că ar trebui sa aibă loc într-un an de la data clasificării. Dacă totuși se
depășește un an, trebuie prezentate dovezi obiective care să justifice menținerea clasificării activului
la categoria disponibil spre vanzare.
„O entitate nu trebuie să deprecieze (sau să amortizeze) un activ imobilizat cât timp acesta
este clasificat ca fiind deţinut în vederea vânzării sau atâta timp cât face parte dintr-un grup destinat
cedării clasificat ca fiind deţinut în vederea vânzării. (...)”

5. Entitatea trebuie să derecunoască o parte din activele necorporale pentru că nu îndeplinesc


criteriile de recunoaștere din IAS 38. Valoarea cu care activele necorporale trebuiesc ajustate
este de 70 % din valoarea lor inițială (conform IAS 38).

Derecunoașterea imobilizărilor necorporale care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere din IAS 38:

Licența antivirus
Cost achiziție: 165 lei
Durată utilizare: 1 an
Amortizare lunară: 165 lei/12 luni = 13,75 lei/lună
Amortizare cumulată: 13,75 lei/lună x 10 luni = 137,50 lei
Valoare rămasă: 165 lei – 137,50 = 27,50 lei

Derecunoașterea licenței antivirus care conform IAS 38 nu îndeplinește condițiile:

9
1172 = 285 27,50 lei
2805 = 205 137,50 lei

Valoarea contabilă (cost Diferență (valoarea contabilă-


Componenta Valoarea fiscală
achiziție-amortizare IAS) valoarea fiscală)

Licență antivirus - 27.5 -27.50


Ca urmare a diferenței calculată între valoarea contabilă și baza fiscală a activului, rezultă o
diferență temporară deductibilă, respectiv o creață cu impozitul amânat în valoare de 4,40 lei

Licența windows - Cost achiziție: 270 lei


Durată utilizare: 12 luni
Amortizare lunară: 270 lei / 12 luni = 22,50 lei
Amortizare cumulată: 225 lei
Ajustare constituita = 70 % x 270 lei (valoarea inițială) = 189 lei

6. Entitatea trebuie să recunoască un provizion pentru protejarea mediului înconjurător în valoare


de 50.000 lei (conform IAS 37):
Recunoașterea provizionului pentru protejarea mediului înconjurator:

Valoare contabilă: 50.000 lei


Baza de impozitare: 50.000 lei
Diferențe temporare deductibile/impozabile: 0

Nu este cazul să se înregistreze impozit amânat.

7. Pentru utilajul de producție achiziționat din China există o ajustare pentru depreciere în
valoare de 10;% din costul acestuia, nerecunoscută în contabilitate ca urmare a aplicării OMFP
1802/2014. În vederea calculului ajustării pentru depreciere se va determina valoarea
recuperabilă (se vor estima încasările nete de numerar din utilizarea activului; se vor estima
ieșirile de numerar din utilizarea activului; se va justifica alegerea ratei de actualizare folosite),
conform IAS 36.

Calculul valorii recuperabile:


Se calculează valoarea recuperabilă în umătoarele condiții: încasările de numerar din
utilizarea activului au fost în anul precedent 12.500 lei și se estimează ca vor crește anual cu
15% față de anul precedent. Ieșirile de numerar din folosirea cativului au fost anul precedent
5.500 lei și se estimează ca vor crește anual cu 15% față de anul precedent. Estimarea se face
pentru o perioadă de 5 ani, utilizându-se o rată de actualizare 15%.

Intrări de numerar
Anul 1 3,500 + 3,000 x 15% 3,950
Anul 2 3,950 + 3,450 x 15% 4,468
Anul 3 4,468 + 3,968 x 15% 5,063
Anul 4 5,063 + 4,563 x 15% 5,747
Anul 5 5,747 + 5,247 x 15% 6,534

10
Ieșiri de numerar
Anul 1 2,000.00 + 2,000 x 15% 2,300
Anul 2 2,300.00 + 2,300 x 15% 2,645
Anul 3 2,645.00 + 2,645 x 15% 3,042
Anul 4 3,041.75 + 3,042 x 15% 3,498
Anul 5 3,498.01 + 3,498 x 15% 4,023

AN INTRARI IESIRI FLUX DE NUMERAR RATA DE ACTUALIZARE FLUX ACTUALIZAT


1 3,950 2,300 1,650 0.909090909 1,500
2 4,468 2,645 1,823 0.826446281 1,506
3 5,063 3,042 2,021 0.751314801 1,518
4 5,747 3,498 2,249 0.683013455 1,536
5 6,534 4,023 2,511 0.620921323 1,559
25,761 15,507 10,254 Valoarea de utilizare 7,620

Echipament – Printing machinery for textile materials/ Mașină de vopsit și de imprimat


materiale textile

Valoarea recuperabilă = maxim (Valoarea justă – costul aferent cedării; Valoarea de utilitate)
Valoarea recuperabilă = maxim (14.000 – 514 lei; 7.620lei) = maxim (13.486lei;7.620lei)
Valoarea recuperabilă = 13.486 lei
Pentru efectuarea testului de depreciere se compară valoarea recuperabilă cu valoarea netă
contabilă:

Valoarea contabilă netă: 15.459 lei (cost) – 423 lei (amortizare cumulată) = 15.036 lei
Valoarea recuperabilă = 13.486 lei
=> Valoarea recuperabilă este mai mică decât valoarea contabilă netă, prin urmare se va
înregistra cu pierdere din depreciere în valoare de 15.036 lei – 13.486 lei = 1.550 lei
(reprezentând 10% din costul utilajului = 15.459 lei x 10% = 1.550 lei)

Ajustarea pentru depreciere nu este recunoscută în contabilitate ca urmare a aplicării OMFP.


Pe de altă parte, deprecierile de valoare înregistrate din punct de vedere contabil, nu pot fi
recunoscute din punct de vedere fiscal. La calcului bazei fiscale, nu se va lua în considerare
această ajustare.

Valoarea contabilă(cost achiziție- Diferență temporară (valoarea


Componenta Valoarea fiscală
amortizare IAS- ajustare) contabilă-valoarea fiscală)
Printing machinery for textile
materials/ Mașină de vopsit și de 13,486 14,686.0 (1,199.95)
imprimat materiale textile

Valoarea contabilă = 13.486 lei


Baza fiscală = 14.686 lei , rezultă o diferență temporară deductibilă, respectiv o creanță cu
impozitul amânat de (15.036 – 14.686) x 16% = 192 lei

7. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia inventarierii,
aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%. Conform noilor condiții
existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile nete, această ajustare nu trebuia
înregistrată în contabilitate.

11
Aplicând prevederile OMFP 1802/2014, la 31.12.2018 s-a înregistrat o depreciere de
valoare a produselor finite în valoare de 2.215,50 lei.
Anularea ajustării pentru depreciere de 5% a produselor finite:
3945 = 1172 2.215,50 lei.

Cheltuiala cu ajustarea de depreciere, înregistrata în debitul contului 6814 nu a nedeductibilă la


calculul rezultatului fiscal. Anularea acestei ajutori nu va genera diferențe temporare
deductibile/impozabile.

c). Se calculează impozitul amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12)
Impozitul amânat a fost analizat și calculat după fiecare retratatare, rezultând datorie cu
impozitul amânat sau creanță cu impozitul amânat, după caz. Ca urmare a înregistrărilor
efectuate asupra contului 4412 „Impozitul pe profit amânat”, a rezultat un sold final debitor în
valoare de 171 lei, reprezentând creanță cu impozitul amânat.

Fișă cont 4412


D C
34.26 210.00
9.93
56.01
29.99
17.76
13.44
23.00
192.00
4.40
380.79 210.00
SFD = 170.79

Fișă cont 1172


D C
(214.30) 34.26
(62.48) 9.93
(349.97) 56.01
(187.50) 29.99
(111.10) 17.76
195.00 13.44
790.00 2,100.00
210.00 23.00
(4,572.00) 4.40
4,428.00 192.00
75,572.00 2,215.50
27.50
189.00
50.000,00
1,550.00

77,464.15 4,696.29
SFD = 72,767.86

12
Explicații Registrul jurnal
B.1
1172 = 2812 (214.30)
Se înregistrează retratarea imobilizărilor 1172 = 2813 (62.48)
corporale cf IAS 16 – diferențele din 1172 = 2813 (349.97)
amoritzare 1172 = 2813 (187.50)
1172 = 2813 (111.10)
4412 = 792/1172 34.26
4412 = 792/1172 9.93
Recunoaștere impozit amânat 4412 = 792/1172 56.01
4412 = 792/1172 29.99
4412 = 792/1172 17.76
B.2
Se înregistrează retratarea IAS 8 1172 = 2814 195.00
Recunoaștere impozit amânat 4412 = 792/1172 13.44
B.3
Se înregistrează reclasificarea cf. IAS 16 214 = 1172 2,100.00
Scoaterea din gestiune – extrabilanțier 999 = 8035 2,100.00
Se înregistrează amortizarea 1172 = 2814 790.00
Recunoaștere impozit amânat 692/1172 = 4412 210.00
B.4
Anularea amortizării cumulate ca urmare a
6811/1172 = 2812 (4,572.00)
aplicării OMFP 1802/2014
Înregistrarea amortizării conform IFRS 6811/1172 = 2812 4,428.00
Anulare amortizării cumulate 2812 = 212 4,428.00
Transferul activului în categoria active
deșinute spre vânzare (la cea mai mică
311 = 212 400,000.00
valoare dintre valoare contabilă și
valoarea justă minus costurile vânzării)
Înregistrare pierdere din evaluare =
diferența dintre valoarea mai mică și
valoarea justă diminuată cu costurile 6531/1172 = 212 75,572.00
generate de vânzare din momentul
transferului
Recunoaștere impozit amânat 4412 = 792/1172 23.00
B.5
Derecunoaștere licență antivirus din 2805 = 205 137.50
categoria imobilizărilor necorporale
1172 = 2805 27.50
Recunoaștere impozit amânat 4412 = 792/1172 4.40
Înregistrarea ajustării de 70% pentru
6813/1172 = 2908 189.00
sistemul windows cf IAS 38
B.6
Înregistrarea provizionului pentru
6812/1172 = 1518 50,000.00
protejarea mediului
B.7
Recunoaștere pierdere din depreciere 6813/1172 = 2913 1,550.00
Recunoaștere impozit amânat 4412 = 792/1172 192.00
B.8
Anularea deprecierii produselor finite 3945 = 7814/1172 2,215.50
d). Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS (conform IAS 1)

13
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE - după retratări

Nr.crt. Denumire Sume dupa retratări


1 ACTIVE -
1.1 Active necurente -
Imobilizari corporale 395,411.35
Fond comercial -
Alte active necorporale (102.50)
Investitii in entitatile asociate 10,000.00
Investitii disponibile pentru vanzare 400,000.00
Alte active necurente 3,500.00
TOTAL active necurente 808,808.85
1.2 Active curente -
Stocuri 50,310.50
Creante comerciale 1,344,830.00
Alte active curente 405,069.00
Lichiditati si echivalente de lichiditati 2,305,506.00
TOTAL active curente 4,105,715.50
TOTAL ACTIVE (1.1 + 1.2) 4,914,524.35
2 CAPITALURI PROPRII SI DATORII -
2.1 Capitaluri proprii 500,000.00
Rezerve -
Rezultatul exercitiului 2,681,875.00
Rezultat reportat provenit de adoptarea pentru prima dată a IAS (122,767.86)
Alte elemente de capitaluri proprii -
TOTAL capitaluri proprii 3,059,107.14
2.2.1 Datorii necurente -
Imprumuturi pe termen lung 332,954.00
Impozite amanate (170.79)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50,000.00
Alte datorii necurente -
TOTAL datorii necurente 382,783.21
2.2.2 Datorii curente -
Imprumuturi pe termen scurt -
Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung -
Impozitul pe profit curent de platit 100,107.00
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -
Alte datorii curente 1,372,527.00
TOTAL datorii curente 1,472,634.00
TOTAL datorii (2.2.1 + 2.2.2) 1,855,417.21
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (2.1 + 2.2) 4,914,524.35

14
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL - după retratări

Element Sume dupa retratări


Venituri din vanzari 9,538,681
- Costul bunurilor vandute 6,105,445
= Marja bruta 3,433,236
+ Alte venituri din exploatare 620,369
- Cheltuieli de distributie -
- Cheltuieli administrative 251,854
- Alte cheltuieli de exploatare 612,207
= Rezultat din exploatare 3,189,544
Venituri financiare 94,754
- Cheltuieli financiare 31,029
= Rezultat din activitati financiare 63,725
= Rezultat inainte de impozitare 3,253,269
- Cheltuieli cu impozitul pe profit 448,626
= REZULTATUL EXERCITIULUI 2,804,643
= Rezultat reportat provenit de adoptarea pentru prima dată a IAS (122,768)
Alte elemente ale rezultatului global -
Castiguri din reevaluarea imobilizarilor corporale -
Castiguri (pierderi) rezultate din conversia operatiunilor din strainatate -
Castiguri si pierderi actuariale aferente planurilor de beneficii determinate -
TOTAL ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL -
TOTAL REZULTAT GLOBAL 2,681,875

15
SITUAȚIA MODIFICĂRII FLUXURILOR DE NUMERAR - după retratări

Nr.crt. Denumire Sume


I. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE EXPLOATARE - metoda directa
+ Incasari de la clienti 6,216,637
+ Incasarea altor creante din exploatare -
- Plati furnizori (6,383,363)
- Plati personal (104,910)
+ Alte incasari din exploatare 45,776
- Alte plati din exploatare (23,677)
- Plati TVA (439,667)
- Plati privind impozitul pe profit (360,897)
= Fluxul net de trezorerie in activitati de exploatare (1,050,101)
II. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE INVESTITII - metoda directa
- Plati privind achizitia de imobilizari corporale (626,955)
- Plati privind achizitia de alte titluri imobilizate (20,268)
+ Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale
+ Incasari din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt 18,100
- Plati privind achizitia de investitii financiare pe termen scurt (10,000)
+ Dividende incasate -
= Fluxul net de trezorerie din activitati de investitii (639,123)
III. FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE FINANTARE - metoda directa
+ Incasari din majorarea capitalului social prin aport in numerar 200,000
+ Incasari din imprumuturi bancare 3,800,000
- Dobanzi platite (6,150)
= Fluxul net de trezorie din activitati de finantare 3,993,850
IV. VARIATIA NETA A LICHIDITATILOR (I+II+III) 2,304,626
+ Lichiditati la inceputul exercitiului -
= LICHIDITATI LA SFASITUL EXERCITIULUI 2,304,626

16
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII - după retratări

17
e) Se va prezenta un extras din politicile contabile privind imobilizările corporale și stocurile
(conform IAS 16, IAS 36, IFRS 5 și IAS 2):
Extras din politicile contabile privind imobilizările corporale:
Recunoaşterea
Societatea recunoaşte imobilizările corporale atunci când:
- Este probabilă generarea pentru societate de beneficii economice viitoare aferente activului;
- Costul activului poate fi evaluat în mod fiabil;
Imobilizarile corporale sunt elemente corporale care sunt detinute in vederea utilizarii pentru
producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi
folosite in scopuri administrative, se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor
perioade.
- Nu se capitalizeaza: reparatiile si intretinerea si cheltuielile generale de administratie.
- Criteriile de recunoastere specifice pentru capitalizarea cheltuielilor ulterioare de natura
lucrarilor efectuate la imobilizarile corporale din categoria constructii:
- Durata de viata a lucrarii executate sa fie cel putin egala cu durata de viata utila ramasa a
cladirii respective;
- Costul lucrarii sa fie peste 25% din valoarea contabila a cladirii.
Piesele de schimb şi echipamentul de service sunt în general contabilizate ca stocuri şi
recunoscute pe cheltuieli atunci când sunt consumate. Dacă piesele de schimb şi echipamentul de
service pot fi utilizate numai în legătură cu un element de imobilizări corporale , ele sunt
contabilizate drept imobilizări corporale, in cazul in care se poate stabili valoarea initiala de
achizitie(la punerea in functiune) a piesei inlocuite.
Pentru a decide dacă recunoaşterea se face separat , pe componente separate se analizează
fiecare caz în parte utilizându-se raţionamentul profesional.
Conducerea societăţii a stabilit un plafon de capitalizare a activelor la 2.500 lei. Toate
achiziţiile sub sub această sumă vor fi considerate cheltuieli ale perioadei.

Derecunoaşterea
Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale este derecunoscută la cedare
sau când nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa.
Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unei imobilizări corporale se include
în profit sau pierdere atunci când imobilizarea este derecunoscută.

18
Evaluarea la recunoaştere
Costurile la care se înregistrează o imobilizare corporală cuprind:
- preţul de cumpărare , inclusiv taxele vamale şi taxele de cumpărare nerambursabile net de
orice rabat şi reduceri comerciale
- costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locaţia şi starea necesară să poată
funcţiona în modul dorit de către conducere.
- estimarea iniţială a costurilor de dezasamblare şi restaurare a amplasamentului unde este
- situat.
Pentru contabilizarea acestor costuri se aplică prevederile IAS37 “Provizioane, datorii
contigente şi active contigente” Pentru determinarea costurilor de realizare a imobilizărilor
corporale, in regie proprie se aplică IAS 2 “Stocuri” .
Costul unei imobilizări corporale deţinute de societate în baza unui contract de leasing
este determinat în conformitate cu IAS 17 “Contracte de leasing’.

Evaluarea după recunoaştere


Societatea a ales drept politică contabilă modelul bazat pe cost. După recunoaşterea ca
activ , imobilizările corporale se contabilizează la costul lor minus amortizarea cumulată şi orice
pierderi cumulate din depreciere.

Reclasificarea în investiţii imobiliare si in active imobilizate detinute pentru vanzare


Atunci când utilizarea unei imobilizări corporale se modifică din imobilizare corporală
utilizată în producţia de bunuri sau prestarea de servicii sau folosită în scopuri administrative , în
imobilizare corporală utilizată pentru a fi închiriată, aceasta se reclasifică ca investiţie imobiliară,
conform IAS 40.
Atunci cand sunt indeplinite conditiile de clasificare a unui activ ca detinut pentru
vanzare, acesta este reclasificat in conformitate cu IFRS 5.

Amortizarea imobilizărilor corporale


Amortizarea este recunoscută în contul de profit şi pierdere utilizând metoda liniară
pentru durata de viaţă utilă estimată pentru fiecare imobilizare corporală sau componentă a
acesteia dacă este cazul .
Valoarea amortizabilă se alocă în mod sistematic pe durata de viaţa utilă a activului.
Metodele de amortizare , duratele de viaţă utilă şi valorile reziduale sunt revizuite cel
putin la fiecare sfârşit de exercitiu financiar şi sunt ajustate corespunzător. Ajustarea estimărilor

19
contabile se face în conformitate cu IAS 8 “Politici contabile,modificări ale estimărilor
contabile şi erori”.
Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare (adica atunci
cand se afla in amplasamentul si starea necesara pentru a putea functiona in maniera dorita de
conducere) şi încetează la data când activul este reclasificat în altă categorie sau la data la care
activul este derecunoscut.
Surplusul din reevaluare inclus in rezultatul reportat provenit din utilizarea valorii juste
ca si cost presupus la data trecerii la IFRS, este capitalizat prin transferul in rezultatul reportat
reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, pe masura folosirii activelor.
Amortizarea nu încetează atunci cănd activul nu este utilizat .
Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar şi atunci
când sunt dobăndite împreună.
De regulă terenurile au o durată de viaţă utilă nelimitată şi prin urmare, nu se
amortizează.
La fiecare perioada de raportare compania prezinta, in notele explicative, valoarea
contabila bruta a imobilizarilor corporale amortizate integral si care sunt inca in functiune.

Deprecierea
Pentru a determina dacă un element de imobilizări corporale este depreciat, societatea
aplică IAS 36 “Deprecierea activelor”. La sfârşitul fiecărei perioade de raportare societatea
estimează dacă există indicii ale deprecierii activelor . În cazul în care sunt identificati astfel de
indicii, societatea estimează valoarea recuperabilă a activului.

20
Extras din politicile contabile privind stocurile:
Stocurile sunt active :
- deţinute în vederea vânzării pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
- în curs de producţie în vederea vânzării;
- sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie
sau pentru prestarea de servicii.
În cadrul stocurilor societatea include şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau
în consignaţie la terţi. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri.
Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care
s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare
Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
Valoarea realizabilă netă reprezintă preţul de vânzare estimat pentru stocuri minus toate costurile
estimate ale finalizării şi costurile necesare pentru vânzare.
Costul stocurilor cuprinde: costurile de achizitie, costurile de conversie precum si alte
costuri suportate pentru aducerea stocurilor in starea si in locul in care se gasesc in prezent.
Costurile de achizitie a stocurilor cuprind pretul de cumparare, taxele vamale de import si
alte taxe (cu exceptia acelora pe care entitatea le poate recupera ulterior de la autoritatile fiscale),
costurile de transport, manipulare si alte alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de
produse finite, materiale si servicii.
Costurile de conversie includ costurile cu manopera directă, alte cheltuieli directe de
producţie, precum şi alocarea sistematică a cheltuielilor indirecte de producţie , regie fixă şi regie
variabilă.
Alocarea cheltuielilor de regie pe fiecare produs se face pe baza volumului de muncă
consumat pentru realizarea acelui produs. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza
capacitatii normale de productie, exprimate in ore de manopera directa.
Calculul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii
produse se determină prin identificarea specifică a costurilor lor individuale.
La ieşirea din gestiune a stocurilor şi a celor active fungibile, acestea se evaluează şi se
înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO.

Costul indatorarii
Costurile îndatorării se recunosc ca şi cheltuieli financiare conform prevederilor
contractuale, în perioada în care costurile îndatorării sunt scadente sau se produc efectiv si care
nu sunt atribuite direct achizitiei.

21
Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei
unui activ cu ciclu lung de fabricaţie se includ în costul acelui activ.
În costul de producţie al activelor cu ciclu lung de fabricaţie se includ numai acele costuri
ale îndatorării care sunt legate de perioada de producţie.
În cadrul stocurilor, in contabilitatea entitatii se cuprind:
a. mărfurile, adica bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau
produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
b. materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul
finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;
c. materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat,
piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile),
care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de
regulă, în produsul finit;
d. materialele de natura obiectelor de inventar;
e. produsele, care cuprind la randul lor:
- semifabricatele: produse al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de
fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de
fabricaţie) sau se livrează terţilor;
- produsele finite: produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi
nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în
vederea livrării sau expediate direct clienţilor;
- rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
f. ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate
produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii
în condiţiile prevăzute în contracte;
g. producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele
(stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse
probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de
execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau
neterminate.

Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului


permanent. In aceste conditii, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si
iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si
valoric. Periodic, conducerea societatii aproba nivelul pierderilor tehnologice normale.

22
Evaluarea la recunoaştere
Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului
riscurilor şi beneficiilor. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de
operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
Pentru evidenţierea stocurilor se asigură recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate
în societate de către comisia de receptie şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare.
Înregistrarea la locul de depozitare se efectuează de către gestionarul care are răspunderea
gestiunii respective.
Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se
recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune.
În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului.
Dacă există decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care sunt în proprietatea
societăţii se procedeaza astfel:
 bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de
depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare.
 bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează ca intrare în gestiune.

23
f). Alegeți un IAS/IFRS din cele studiate și prezentați, cu exemplificări, principalele
diferențe existente între acesta și cerințele speficice existente în reglementarea contabilă
utilizată la nivel național (OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare):
IAS 16 vs. OMFP 1802/2014
IAS 16 OMFP 1802/2014
IAS 16 se aplicăm pentru contabilizarea În cadrul imobilizărilor corporale din Ordin
imobilizărilor corporale intră mai multe categorii față de imobilizările
IAS 16 nu este aplicabil pentru: corporale ce intră în aria de activitate a IAS
(a) Active biologice aferente activității 16.
agrigole (IAS41 Agricultura) păduri si
alte resurse naturale neregenerabile; și
(b) concesiuni miniere, prospecțiuni si
extracție de minereu, de petrol, gaze
naturale și resurse naturale
neregenerabile.

Consecințe asupra procesului de retratare


Entitățile care aplică pentru prima dată IFRS vor analiza daca imobilizările corporale din bilanțul
conform OMFP 1802/2014 intră în sfera standardului IAS 16. Pot exista imobilizări corporale
care vor trebui încadrate în alte categorii conform IAS (de exemplu, investiții imobiliare, active
imobilizate deținute în vederea vânzării, active biologice). Pe lângă transferul în altă categorie de
active vor fi necesare retratări, deoarece politicile contabile utilizate pentru investiții imobiliare,
active biologice sau active imobilizate deținute în vederea vânzării sunt diferite.
IAS 16 OMFP 1802/2014
În cazul în care plata este amânata peste OMFP 3055/2009 nu conține o cerință de
termenele normale de creditare, diferența actualizare în cazul în care plata contravalorii
dintre prețul numerar echivalent și plata totală unei imobilizări este amânată în timp.
este recunoscută ca dobândă pe perioada de Reducerile financiare nu sunt deduse din
creditare, cu excepția cazului în care o astfel costul de achiziție, ci sunt recunoscute ca
de dobândă este recunoscută în valoarea venituri financiare ( 767 „Venituri din
contabilă a elementului, în conformitate cu sconturi primite”). Reducerile comerciale
IAS 23. Dacă efectul ratei dobândei este primite în facturi ulteriare ajustează
semnificativ entitățile vor trebui sa cheltuielile din exploatare ( contul de ajustare
actualizeze sumele de plătit și să reflecte – 609 „Reduceri comerciale primite”).
diferența drept cost al finanțării ( în planul de Potrivit OG 8/2013 sunt nedeductibile din
conturi din Reglementările conforme cu IFRS punct de vedere fiscal cheltuielile cu
contul 6681 Cheltuieli cu amânarea plății dobânzile, stabilite în conformitate cu
peste termenele normale de creditare). reglementările conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, în cazul
în care mijloacele fixe/ imobilizările
necorporale/ stocurile sunt achiziționate în
baza unor contracte cu plata amânată. Toate
reducerile de preț se deduc din costul de
achiziție.

24
Consecințe asupra procesului de retratare
Pentru prezentarea situațiilor financiare soldurile conturilor 767 și 609 vor diminua costul de
achiziție pentru reducerile aferente imobilizărilor existente. Este separată componenta de
finanțare la achiziție la care s-a depășit termenul normal de creditare. Ajustarea costului de
achiziție poate determina și ajustarea amortizării.
IAS 16 OMFP 1802/2014
Se amortizează valoarea amortizabilă (costul Se amortizează costul (nu există noțiunea de
din care este dedusa valoarea residuală). valoare residuală). Amortizarea imobilizărilor
Amortizarea unei imobilizări începe atunci corporale se înregistrează începând cu luna
când aceasta este disponibilă pentru utilizare, urmatoare punerii în funcțiune și până la
adică atunci când se află în amplasamentul și recuperarea integrală a valorii lor de intrare.
condiția necesare funcționării în manieră
vizată de conducere. Schimbarea metodei de amortizare este
Amortizarea ar trebui întreruptă atunci când considerată schimbare de politică și produce
valoarea reziduală depașește valoarea netă efecte începând cu anul următor luării deciziei
contabilă. de schimbare.
Perioada de amortizare
- începe când imobilizarea devine
disponibilă pentru utilizare
- încetează când imobilizarea este
disponibilă pentru vânzare (IFRS 5)
sau derecunoscută
- nu încetează atunci când imobilizarea
nu este utilizată (cu excepția în care
este complet amortizată)
Pentru revizuirea valorii reziduale, a metodei
de amortizare și a duratei de viață utilă se
aplică tratamentul pentru schimbările de
estimări din IAS 8.

Consecințe asupra procesului de retratare


Entitățile vor trebui să definească politici contabile în conformitate cu IAS 16 și să efectueze
retratările necesare sau pot să utilizeze opțiunea valorii juste drept cost prezumat IFRS 1 la data
trecerii la IFRS. Utilizarea opțiunii nu este dependentă de politica utilizată de entități pentru
imobilizările corporale. Acestea pot utiliza opțiunea chiar dacă nu doresc să evalueze
imobilizările conform IFRS. Politicile aplicabile conform IAS 16 pot fi selectate independent de
cele pe care le utilizau entitațile anterior conform OMFP 1802/2014.

25

S-ar putea să vă placă și