Sunteți pe pagina 1din 7

privind s€rviciire' un cod de etici trebuie

l;*,. rt"".1?l#"$i::i;'fi.:lJJfil: si incrudi, ih


-d) atat modalrlilrle
de comuricare-comercrale refeflloare la pro[esrrle
reglementare, car
referroare rd condrr're de e\ercrldre a acrirrr;rrror profesronilt,ror. $r retulrle
?a sr regurr
vr/andsiisaranrezein."oo"":10^,.t-ll1:l:"9."ro.,,.prrriui,.,"'ui,...,.rrt deontoroerce
b) modaliralile de comunicare comercrale referrtoare la piofesrrle
pror"..,onat. -
reglemenrats;
c) regulile refentoare Ia condrliile de ererclare *,,"i,;i,i;; ;;"
., ;;;;;,"
i, ."J "
i.","u,i fi;;;"i.""i".:;l:,,,H1::l:"j r:",.:::iJ;
m,".,""m "i-,a.d
2. Codul €tic rulional este structurat in urmitoar€le sectiuni:
'a)parreaA'Apricareagenerariacodurui,paneaB-desiinarip.ofesionrgrirorcontabrri
.
parrea C _ deslinata profesionr$tilor in pracrica
. publice_$i contatilr aneai;li;
contabi,i ansajari$i
" I:[::l-i3]fiffir11',1i,:rilfilll',Ll;l1[:i;,;i,.,::,;i,iJ..i.sion,sr,,or
c) partea A - generartr
Apricarea a Codurui ;i ra"" n - a..,1"uu p.ofesronirtiror conrabirr.
O ceracterislicd distinctivi a profesiei contabile este asunrarea
1. .
in interesul public, P.l, ur.""", iopfu"biliratce profesionisri'--' '- ' -v-"sabilitSfii de a acfion.
rcsDon!
. a) nu se limiteazd doar la satisfacerea nevoilor
unui ctient sau angaluri."l'nO;"iar"f,
b) se limiteaztr doar la satisfacerea nevoilor clienlilor;
c) presupune satisfacerea nevoilor unui client sau angaiator individual.

4. Conformprincipiuluiihtegritifii, un-profesionist contabil


az trebuie sd lie asocLt ct
rapoarte, declaratii, comuniciri sau alte informalii, in
cazul in care profes;onistul
co[sid€rI cl acest€ infonnalii: contabil
a) conftn o afirmalte false sau care induce in eroare
in mod semhificati\ r/' conlin declaralii
informatri furnizate fere discemamant: sau
b) omit sau ascund informatii a c,ror includere esre
obligatorie, in cazurile in care
omisiune sau ascundere poate induce in eroare; o asemenea
"c) confin o afirmalie falsi sau care induce in eroare in mod sehnificati\ confin
informalir furniiate firi discernamint,uu o,o,,*u declaralii sau
obrisarorie, in cazurire in
"*"
o *.."n." o.";;";;,;;;;;.;l1X,,i,flll
"rlon-a'ilo.o,'"i::-
"".
5. Serviciul prof€sionat c.mn"hlj^113u1 "li,Jlir"
unui ralionament solid in oplicarea
lercirarea
cuno$tinlelor 9i aptitudinilor profesionale pentru realizarea acctui s erviciu. competenla
profesionaltr poate fiimpr4iti in i6ul faze disrincre:
incercarea de a menline corhpetenra
'b) Djbandirea
r'.",*1li;:i;:T::'::i:ii'""i?:l;J:",:'
mentrnerea
proresionare in
$i comperenlei profesionale prin plata obligaFilor
anuale fafi de bugetul
" c) Dobandirea comperen{ei profesronale $i menlinerea comperenlei profesio0ale.
. prez€ntate inrormatii conndenriare, racrorii
f;." ,,"t1'ilii""iil::"$:lllil:il:,." rerevanti
a) DacA inreresele tururor pe4ilor implicate,. inclusiv ale ptr4ilor re(e
ale cdror rnterese por fi
afectate, pot fi vetemate chiar dace cltentut sau angajalorul nu.rnr
a"- #.a cu prezentarea
informaliilor de cdrre profesionisrul conrabil;
b) Dace sunt cunoscute o pa(e din informaliite relevante St daca por
m2lsura in care acest Iucru
fi suslinute cu dov€zj, in
este posibil;
'c) Dace sunt cunoscure loate informaliile relevante g; 6ua5_rot t, sl.tsttnute cu dovezi,
in mtrsura in
care acest lucru este posibit. Arunci cand situafia implictr t"pr. n.aor"aii.,
lnlirmalii incompler€
sau concluzii nefondate, trebuie sd se re-curga la ralionameniul prof"rionut
p"niru a se determina
tipul de pre,,entare care trebuie fecul, dacd este cazul.

1 ?rincipiul conduiaei profesionale impuhe tuturor profesionirtilor contabili


a) de a respecra legite si reglemenririle retevante apticibile domeniurui a.
oblitalia:

Srie .uu ""ii"ti,.;


b) de a evira orice acliuni despre care profesionistul contabil
drscredila profesia;
.'-,.liri sE $tie cd pot
.c) de a respecta legile $i reglementtrrile relevante de a evita
,r
profesionisrul conrabil llie sau ar rebui sa $rie ci por disiredira profe,iu.
-- -- "t
orice ac[iuni despre care

I ln derularea relaliilor cu clienlii, sunt es€rfiale:


a) CuhoaSterea clientulut $i educafia profesionale;
b) Educafia profesronal, ii comportamenrul etic;
c) Cunoa$terea clientului, educafia profesionali li profesionalismul;
,d) Cunoafterea.clientului, educalia profesionala, comportamentul etic
profesionalismul. $i calirarea servrciilor.

n",trr,u" Iiscala, ca part. corhpon.nta a profesi€i contabile, acopera


o arie larga dr
l;.ri",,,
a) Conformarea la regulile fiscale, plantficarea si consultanla fiscala;
b) Reprezentarea in fata instantelorjuridice,Jervicii legate de impozitarea corporatiilor;
c) Conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanra fi.."ia,--i""p,.r"n,"r""
i ns tan telor juridice;
in fara
, d) Conformarea la reguhle fiscale, planificarea si consultanta fiscala,
instantelor juridice, servicii legate de impozitarea corporatrrlor
reprezenlarea in fata
1 , In timp ce membrii indjviduali ai uneiprofesii_conlabile au obligatia
de a ser\i interesul public,
organismele profesionale au o responsabrlirate specifica si
,,,or .:,r..e regasesc in cele ,.ei
comandamente fundamenlale ale organismelor piofesionale : "r.n]oi
.a. Educatta, etica si caliratea;
b. Educalia, dockina sicalitatea;
c. Doctrina. etica si calitatea_
z Profesia contabila include urmdtoarelei
a totalttatea activitellor (serviciilor) care_presupun
cuno$tinfe in domeniul contabiliElii a
specialigtilor care le efectueazA (presteazo; $i
b lotalilatea actividlilor (serviciilor) care-. presupun cunoltinle
in domeniul contabilitalii, a
tpresteazi), pr".rrn qi o,guni.meI r"i
c
:L:: lll$tih.activilalilor
totatltatea :."r.:-l:."fectueazi
(serviciilor) care- presupun cunoitinte in i."i]r1"""r.
ao,i.r"niui conrutitiAlii,
(presreaza), p...u. pi a. ,-"!t'"ir"i'tu." p.or".i"i
a
:o#*illffi:"t"," "fectueaza "..in1.1" u tu

3. Misiunea IFAC o constituie

" *t.uTi'i"rlHl"il|i"",1"t'"'"nt*"
a profesiei la nivel nalional
$i promovarea profesiei
b Reprezentarea profesiei contabile in fare celorrarte
intitufiiror guvemamentare l5 niver
nalional;
'c rnrarirea profesiei contabile capabile sa
Ia dezvoltarea economiilor
-contribuie
prrn promovarea aderarii la srandarde profesionale internarionare
de inalti calitat .

4 serviciile' un cod de etica trebuie se


,".r.:,tfltT"*til;fr.euroPene Privind includa, in funcrie
.a. Atet modalitatile de comunicare referiroare la.profesiile reglementate
regulile referitoue la ::.:r.,"j:
condiliile exercitare a activitiliior profesronrgtilor
cat $i
.de
vizand se saranteze in mod deosebir ilt;."r".i;;",tiarirarea ca reorli
fi'[:';::T si secrlrur
b. Modalitilrle de comunicare comerciale referitoare la orofesiile reot"-..,,
c. Regulile referitoare ra a. ;l;;;;:";;;iqi,l?'"iililli,",u,,".
vrzend "o"ai1iir. in
se saranteze mod deosebir i"d;;"#;i;,H;:,riariratea *r,,,
".secritur
:H::l,Xfft
'i
) Un cod de conduita este in general definit de profesionisti ca fiind
a un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercifjul
profesional al unor
activitaIi;
b. un ansamblu de reguri $i concepte ce reglementeazd exerciliul profesioDal ar unor activiteti:
c. un ansamblu de norme. standarde Ei reglementdri aplicabile unor profesii liberale. I
6 o caracte sticd distinctivd a profesiei contabile este asumarea responsabiliterii de a
ac(iona in
interesul public. Prin urmare, responsabilitatea profesionistului contabil:
a nu se limiteazi doar la satisfacerea nevoilor unui clieni sau angajator
individual;
b se limiteazi doar la satisfacerea nevoilor clienlilor;
c presupune satjsfacerea nevoilor unui client sau angajator individual.

7 Principiul obiectivitafii presupune ca profesionistul contabil j


a. sE fie direct $i onest in toate rela{iile sale profesionale
!i de afaceri;
,b sa nu permite ca prejudecilile, conflictur de inrerese_ sau infruenra hecorespunzatoale
exercitad de alte persoane sa-iafecleze ralionamentele prolesiona" auu aa ufu"aai;
c str respecte principalele legi gi reglementdri $i se evite orice acliune care
discrediteaz[
profesia.

8 principiul conduitei profesionale impune tuturor profesioniitilor


contabili obligafia de a respecta
legire gi regrementdrire relevante 9i de a evita orice acliuni despre care profesionistu-l
ar trebui se ltie cd pot discredita profesia. Acestea includ acliunile despie care:
;o*"ir qtii .".
a. o te4e parte rezonabild $i informatA. care analizeaza toate faptele $i circumstanlele specifice
disponibile profesionistului contabir in acer mom€nt, ar .oncluziona
cE afecieazd^po;ii;
reputalie a profesieii
b. o te46 parte rezonabild $i informatd, ar,alizeef:d toale faptele $i circumsta[fele
specifice
disponibile profesionistului contabil in .care
acel moment, ar coniluziona ce nu este afectat[
niciun sens reputalia profesiei;
in
, c. o te4e parte rezonabili {i informatl, cate.analizeaze toate faptele qi circumstanlele
specifice
disponib e profesionisturui co[tabil in acel mohent, ar concluzionace afecteaza
negativ buna
reputalie a profesiei.

9 Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera o arie latga


de servicii:
a. conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscali:
b reprezentarea in fata instanterorjuridice. servicii regate de impozitarea corporatiilor;
c conformarea la regutile fiscare, planificarea si consultanta fiscari, reprezefltarea
i., fata
instantelor juridice;
.d. conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscald, reprezentarea in fata
instantelor juridice, servicii legate de impozitarea corporatiilor.
l. , Un profesionist contabil angajat trebuie si parcurgi o serie de etape remnabile
aslfel incit informatiile p€ntru care este responsabil:
a ranzacfiilor, a acttvelor sau a datoriilor;
Se nu descrie clar natura realtr a
.b. SI reprezinte faptele cu acuratele $i in mod complet din toate punctele de vedere
semnrficative:
c. Se fie inlelese in conrextul lor $i sE poatd fi utilizate de anumite petsoane din interiorul
organ izaf iei angajatoare.

1. ,. Dintre situatiile care po( conduce la amenintari g€nerate de interesul propriu


poat€ face parte:
a. Delinerea unui interes financiar in organizalia angajatoare sau primirea unui imprumut de la
o organizatic angal atoare;
b. Asocierea de lunga durata cu contracte din domeniu care influenreaza deciztile de afaceri;
c. Delerminarea tratamentului contabil adecvat pentru combtnatie de intreprinderi dupa
/* L-a'14
efectuarea studiului de fezabilrtate care a srat la baza deciziei de achizitie - *^L a.<<.)^.a,

8. Misu le d€ protecfie impotriva ameninfirilor la adresa independenfei


profesion4tilor cortabili pot include:
a. Utilizarea personala adecvata a activelor companiei atat in orele de program cat li in afara
acestora;
b. Controale interne in anumile perioade ale anului ( in apropierea srrbe(orilor legale);
.c. Programele de etica sau conduita al organizatiei angajaloare li sisteme de supraveghere
corporative

9. Situatiile care genercaza ame[intari la adresa capacitalii unui profesionist contabil


_
angajat d€ a-si indeplini cu sulicienta competenta profesionala indatoririle, includ:
a. Timp suficient alocat,
, b. Informatii incomplere, restrictionate sau uneori inadecvatei
c. Experienta, pregatrre si/sau educatie corespunzdtoare;
l. Sunteli profesionist contabil
li pa(ener intr_o societak
de contabilitate
un an, avend mare nevoie ,i audit. in urmi cu
de un credi pentru a ve
achizitiona un software
audit destinat clienlilor dumneavoat nou de evidenra
$i
ali apelat la bunevoinla unui
'
imprumubt suma de bani client care v-a
na""r".e a dobendE mult sub cea pretinsa
de banctr
respectiv v-a fost aproape clienrul
in urtimi ani' firma dumneavoastrd fiind
cea ca'e ii
contabiritarea. Din dorinfa
o. u ," ] '' clientul vE cere o oferti pentru
line
revianire asiruariilor financiare servicii de
," !"tno'u
re acesta intenfioneaz
str le depunS la o banc5, in
vederea oblinerii unui
credit pe tenner lung La ultima inte'nire' directorul
de inteles ce dacr nu ob(ine clientului v-a dat
creditur de la bancd va trebui si ve ceare
anticipat imprunutul
acordat cu atata buntvoir[d.

Cerinle:
a). Enumerali
ii
explicali succinct .3 principii
fundarrcntale mentionate
profesionirtiror contabili. de codul Etic al

b). Purefi accepta misirn""


a" ."ri,
,!inalg' cont de ;formatiile
anterior? Arsumenrari ,r"",n",0"", Drezentate
o'ltli,,"l',"ltnu
c). Afi putea accepta o misiune
de c
acordari,i servicii de ,;
i,I:l"T"jlTffir;: rJ;
consurranrtr
::.ffi; ; _.
terenurilo. fi cltdirilor
din situafiile financiare? Argumentati ". ".
su;;;-'-.
Ce condilii lrebuie s, indeplineasci
o so<.
a coryurui?
3. care sunr rtrspunderire
*r*,,,, ;;;;r:::ffiffi:;}l::itre

I
DOCTRINA 5I DEONTOTOGIE PROFESIONALA
Experti contabili si contabili autorizati

I confidenrialitarea in prolesia contabi]i. in luarea deciziei cu privire ra prezentarea


de informatii
confidentiale. care considerari ce sunt factorii relevanri pe care profesionistul contabili trebuie
sd ii ia
in considerare?

2. Independenla in profesia contabile.prezentali cel pulin doue exemple de situafii care pot genera
rmcninfiri de interes propriu pentru un profesionist contabil in practic6 publice

3. Independenla in profesia contabild.prezentali cel purin doue exemple de situalii care pot genera
ameninliri de ,uto-revizuire pentru un profesionist contabil in practice public6.

4' Independenla in
profesia contabiltr.prezentari cet purin doue exemple de
situa[ii care pot genera
ameninftrri de reprezentsre pentru un profesionist conlabil in practicd publica.

5. Independenfa in profesia contabil..prezentafi cer pulin doua exemple de situarii care pot
genera
ameninftrri de famili.ritat€ pentru un profesionist contabil in practic[ publice.

6 lndependenla in profesia contab


e.prezentari cel pulin doue exemple de situarii care pot
genera
rmeninflri de inaimidare pentru un profesionist contabil in practica public6.

7. Competenfa profesionald. prezentali cel puin doue exemple de situalii care pot genera ameninliri
l8 sdress capacitifii unui profesionistur cont.b rngajal de a-gi indeprini indatoririle cu suficienle
competenle profesionale $i atenlie cuvenite.

8. Masuri de proteclie ce pot elimina sau reduce ameninlerile la adresa principiilor


fundamentale ale
eticri la un nivel considerat acceprabil. Definilie gi clasificare. Exemplificafi
mrsuri de proteclie
create de profesie, legislalie sau reglementiri

9. Masuri de protecfie ce pot elimina sau reduce ameninFrile la adresa principiilor


fundamentale ale
eticri la un nivel considerat acceptabil. Definilie qi clasificare. Exemplificali
mlsuri de proteclie
aferente mcdiului de activitat€ ( interne).

10. Unui profesionist contabil i se poate cere se rezolve un conflict referitor la conformitatea cu
principiile fundamentale ale eticii. in cazul inilierii unui proces
de sorulionare a unui conflict, formar
sau informal, care apreciali ce sunt factorii relevanli pentru procesul
de solulionare?