Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Catedra Drept

RAPORT

AL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Locul stagiului de practică: Compania Smart Click SRL

Durata: 25.01.2020 - 25.02.2020

Autor:
________________________

(semnătura)

Coordonator UASM:
__________________________

(semnătura)

Coordonator Smart Click SRL:


__________________________

(semnătura)

Chișinău 2021
CUPRINS

REZUMAT ........................................................................................................................................ 3
INTRODUCERE....... ....................................................................................................................... 4

1 PREZENTAREA GENERALĂ PRIVIND ACTIVITATEA VAMALĂ, BROKERULUI


VAMAL ȘI AL SPECIALISTULUI ÎN DOMENIUL VĂMUIRII
1.1 Serviciul Vamal........................................................................................................................... 5
1.2 Aspectele activității brokerului vamal și al specialistului în domeniul vămuirii
mărfurilor...........................................................................................................................................6

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMPANIEI DE BROKERAJ


2.1 Normele privind utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu............................ 14
2.2 Sistemul informaţional în domeniul vamal „Asycuda World”.
Modul de completare DV în SI „Asycuda World”..................................................................19

CONCLUZII ....................................................................................................................................37
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 38
ANEXE.................. .......................................................................................................................... 39

AGENDA EFECTUĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

CARACTERISTICA

2
REZUMAT

Subsemnatul, Fanea Nicolai , student anului V, la Facultatea Cadastru și Drept,


Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mi-am desfășurat practica în domeniul juridic, în cadrul
companiei de vinzare produse electronice Smart Click SRL in calitate de ajutor de jurist

La locul practicii am luat cunoștință cu:


 Regulamentul companiei;
 Tehnica securității;
 Activitatea întreprinderii;
 Programul și specificul de lucru;
 Fișele de post ale angajaților cu sarcinile obligatorii;
 Formularele standard ale diferitelor contracte, incheieri .
 Arhivarea electronică, cît și cea pe suport de hîrtie.
Am luat parte la:
 Instruirea preliminară înainte de muncă, precum și obținerea certificării în domeniu;
 Completarea documentelor;
 Cerere de chemare in judecata si reclamatii
Am îndeplinit funcția de:
 Ajutor de jurist

INTRODUCERE
Raportul conţine informaţii care atestă îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru perioada
practicii, precum şi concluzii, şi propuneri privind perfecţionarea activităţii în general, şi eventual în
ansamblu, al sistemului vamal.

3
Scopul stagiului de practică este ca prin intermediul stagiului de practică să mi se ofere
oportunitatea de:
 A mă familiariza cu specificul și cultura întreprinderii, de a cunoaște fluxul de activități din
cadrul unei unități sprijinind direct angajații îndeplinirea activităților zilnice.
 A aplica în practică a cunoștințele teoretice.
 Dezvoltarea abilităţilor muncii de sine stătătoare.
 Schimbul de experiență între stagiar și angajator.

Structura raportului.
Raportul este compus din două capitole.
Primul capitol se numeşte: „ Prezentarea generală privind activitatea vamală, brokerului
vamal și al specialistului în domeniul vămuirii ”. În acest capitol sunt prezentate sarcinile,
obiectivele, structura organizatorică și activitățile brokerului vamal.
Al doilea capitol se numeşte: ”Analiza activităţii companiei de brokeraj”. În cadrul acestui
capitol se descrie nemijlocit procesul de vămuire a mărfurilor, accentul punîndu-se pe aspectulele
practice, prelucrarea documentelor, elaborarea electronică a declarației vamale, interacțiunea cu
inspectorul vamal, etc.

1 PREZENTAREA GENERALĂ PRIVIND ACTIVITATEA VAMALĂ, A


BROKERULUI VAMAL ȘI AL SPECIALISTULUI ÎN DOMENIUL VĂMUIRII

1.1 Serviciul Vamal

Serviciul Vamal are misiunea de a implementa politica vamală, asigură respectarea


reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontiera

4
vamală a Republicii Modova, percepe drepturile de import și drepturile de export, efectuează
vămuirea, controlul și supravegherea vamală.
Activitatea vamală, cuprinde ansamblul operaţiunilor desfăşurate în domeniul vamal şi
reglementate ca atare, prin legi sau alte acte normative, fiind desfăşurate de organe competente, cu
participarea importatorilor, exportatorilor, avînd drept scop realizarea operaţiunilor de import -
export în acord cu obligaţiile instituite faţă de stat.
Dreptul vamal - este o ramură a sistemului de drept, format din ansamblul normelor juridice
privind activitatea vamală (import, export, tranzit ), care vizează:
 pe de o parte, realizarea în bunecondiţii a actului vamal,
 iar pe de altă parte, prevenirea acţiunilor de evaziune fiscală de natură vamală,
 precum şi a infracţiunilor săvârşite la regimul vamal.
Principalele atribuții ale Serviciului Vamal:
 Participă la elaborarea legislației vamale;
 Asigură executarea legislației vamale;
 Elaborează și întreprinde măsuri de combatere a fraudelor vamale;
 Asigură controlul mărfurilor și mijloacelor de transport;
 Creează condiții pentru accelerarea traficului de mărfuri;
 Apără interesele legitime ale PF și PJ în domeniul activității vamale;
 Stabilește originea mărfurilor, eliberând actele vamale respective; etc.

Drepturile serviciului vamal:


 Să exercite controlul legalității introducerii/scoaterii mărfurilor;
 Să emită acte normative executorii;
 Să solicite și să primească documentele necesare vămuirii;
 Să prezinte propuneri privind perfecționarea legislației vamale;
 Să efectueze auditul activității economice externe a plătitorilor vamali;

Structura serviciului vamal:


 Autoritatea Centrala;
 Biroul Vamal: (Centrul / Nord / Sud);
 Post Vamal: ( Intern / Frontieră ) , ( Rutier / Feroviar / Fluvial / Aerian).

5
1.2. Aspectele activității brokerului vamal și al specialistului în domeniul vămuirii
mărfurilor
Brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine
licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de organul de licențiere, şi care, pe principiile
reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte
operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută, brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul
vamal. Conform Codului vamal, raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă
se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care
urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de reprezentare. Contractul menţionat se prezintă
organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta
declarantul. 

Brokerul vamal. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal


Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine
autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal, şi care, în numele şi
pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni
vamale.
Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte
normative.
Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în contract.
Pentru a primi autorizaţie pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:
 să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul
vămuirii;
 să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker
vamal;
 să corespundă altor cerinţe prevăzute de legislaţie.
Procedura eliberării autorizaţiei şi termenul ei de valabilitate sînt stabilite de Serviciul
Vamal, în conformitate cu legislaţia.
Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice
operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale
impuse de organele vamale.
Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organul vamal nu pot fi
limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.

6
Serviciul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali şi asigură publicarea lui
periodică.

Drepturile brokerului vamal 


Potrivit art. 1641 din Codul vamal, brokerul are următoarele drepturi:
 să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate de el;
 să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor
vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decât zonele de control vamal;
 să asigure, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, cu permisiunea şi în
prezenţa colaboratorului vamal, până la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea
de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor,
operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot
afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport, cu excepția cazurilor de existență a unor
suspiciuni de încălcare a reglementărilor vamale;
 să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, precum şi
să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării;
 să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea drepturilor de import şi de export
plătite în plus;
 să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a
mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.

Obligaţiile brokerului vamal 


În cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, brokerul
vamal are următoarele obligaţii:
 să declare mărfurile şi/sau mijloacele de transport conform procedurii stabilite de
legislaţia vamală;
 să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia
vamală şi a celor stabilite prin legislaţia în alte domenii;
 să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, documente sau alte date suplimentare
necesare pentru vămuire;
 să asigure depunerea declaraţiei vamale şi a altor acte stabilite prin legislaţia în alte
domenii la biroul vamal competent, prin utilizarea sistemului informatic vamal;
 să verifice autenticitatea documentelor şi a datelor primite de la persoana pe care o
reprezintă, în dependenţă de tipul de reprezentare;

7
 să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, mărfurile şi/sau mijloacele de transport
supuse declarării şi/sau controlului vamal;
 să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport;
 să determine, conform legislaţiei, valoarea în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport declarate, precum şi codurile mărfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a
mărfurilor;
 să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import în
termenele prevăzute de legislaţie şi să achite cuantumul drepturilor de import cuvenite bugetului
de stat, în cazul în care această plată nu a fost efectuată de către titularul operaţiunii;
 să garanteze achitarea drepturilor de import în cazul depozitării provizorii a
mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile
stipulate în contractul încheiat cu persoana pe care o reprezintă;
 să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, a mărfurilor şi/sau
mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
 să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor obţinute care constituie secret
de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, care nu sunt destinate publicităţii;
 să elibereze persoanelor pe care le reprezintă documente justificative, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, care să confirme prestarea serviciilor;
 să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, până la punerea în liberă circulaţie sau
eliberarea condiţionată a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia
vamală aleasă;
 să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi până la depunerea
declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să
asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia vamală;
 să păstreze toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate în termenul stabilit
de legislaţie;
 să prezinte organelor vamale, la solicitarea acestora, orice informaţie privind
operaţiunile vamale derulate;
 să furnizeze organelor vamale informaţia deţinută cu privire la orice încălcare a
prevederilor vamale şi fiscale.
Brokerul vamal poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care
nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă.

8
Brokerul vamal, însă, nu este responsabil pentru:
 nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri
şi/sau mijloace de transport;
 nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbru de acciz;
 efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi/sau mijloacelor de
transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
 alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.

Modalitatea de asigurare de către brokerul vamal a obligaţiilor sale faţa de organele


vamale
Brokerul vamal, în exercitarea atribuţiunilor sale, are ca principală obligaţie asigurarea, în
faţa organelor vamale, a respectării legislaţiei vamale şi fiscale pentru operaţiunile efectuate în
numele agenţilor economici. De asemenea, el răspunde solidar cu agentul economic, în condiţiile
prevăzute de Codul vamal, de obligaţiile privind achitarea drepturilor de import sau de export, şi
altor plăţi aferente prolongării termenului de achitare.
La solicitarea titularului operaţiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul său
plata drepturilor de import ori de export sau, în cazul operaţiunilor suspensive, poate asigura
garantarea acestora. Garantarea drepturilor de import sau de export poate fi făcută prin depunerea la
biroul vamal a unei scrisori de garanţie bancară, în mărime egală cel puţin cu drepturile garantate,
emisă de o bancă agreată, ori prin depunerea în contul organului vamal a unei sume băneşti (în
monedă naţională) care să asigure plata drepturilor de import sau de export. Atunci cînd se
utilizează o scrisoare de garanţie în mărime care depăşeşte suma calculată, diferenţa disponibilă
poate fi utilizată pentru alte operaţiuni vamale. De asemenea, după încheierea regimului suspensiv
pentru care brokerul vamal a garantat drepturile de import sau de export, garanţia respectivă poate fi
utilizată pentru alte operaţiuni, în limitele valabilităţii sale. Pe timpul derulării regimului suspensiv
pentru care garantarea obligaţiei vamale s-a făcut de brokerul vamal, garanţia constituită iniţial
poate fi eliberată cu condiţia depunerii unei alte garanţii, fie de către agentul economic, fie de către
o terţă persoană.
Pentru operaţiunile de depozitare provizorie a mărfurilor destinate a fi plasate ulterior sub o
anumită destinaţie vamală, brokerul vamal poate asigura garantarea drepturilor de import sau de
export. În vederea derulării eficiente a operaţiunilor vamale şi pentru a evita staţionarea nejustificată
în vamă a mijloacelor de transport, la eliberarea Autorizaţiei, acesta trebuie să prezinte Serviciului
Vamal o garanţie bancară globală în mărime nu mai mică de 8000000 de lei.

9
Garanţia indicată se depune în orice formă stabilită de legislaţie, inclusiv garanţia bancară şi
depozitul bănesc, ce se depune pe contul organelor vamale. În cazul depunerii garanţiei bancare,
aceasta trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
 denumirea, codul fiscal/codul IDNO şi adresa juridică a garantului;
 termenul de valabilitate a garanţiei;
 mărimea garanţiei depuse în lei moldoveneşti;
 conturile bancare de pe care este posibilă perceperea (în acelaşi timp şi incontestabilă) a
sumelor garantate pentru achitarea drepturilor de import/export;
 condiţia irevocabilităţii garanţiei depuse.
Termenul de valabilitate a garanţiilor bancare constituite trebuie să fie de cel puţin 1 an, cu
excepţia garanţiilor suplimentare, care pot fi valabile pe un termen care să acopere cel puţin
perioada în care se desfăşoară operaţiunea în cauză. Brokerul vamal este obligat să reînnoiască
garanţia bancară în termen de 7 zile pînă la expirarea acesteia.
Serviciul Vamal ţine evidenţa valabilităţii garanţiilor bancare prezentate şi suspendă
acţiunea Autorizaţiei în cazul în care obligaţia de reînnoire sau suplimentare nu a fost executată.
Pe timpul păstrării mijloacelor băneşti în contul organului vamal nu se calculează dobînda şi
nu se efectuează indexarea.
Originalul garanţiei se păstrează la subdiviziunea împuternicită a Serviciului Vamal, în
locuri special amenajate pentru aceasta.
Birourile vamale, sub supravegherea autorităţii centrale a Serviciului Vamal, asigură
evidenţă centralizată şi în mod electronic a sumelor totale ale garanţiilor bancare globale ale
brokerilor vamali, disponibile la moment, rezervarea (blocarea temporară) sumelor utilizate pe
perioada derulării operaţiunii sau regimului suspensiv, anularea rezervării sumelor eliberate şi
evidenţa soldului final. Evidenţa garanţiilor izolate se pune în sarcina nemijlocită a birourilor
vamale.
Atunci cînd este necesar, brokerul vamal sau titularul operaţiunii poate constitui o garanţie
suplimentară. În cazul în care pentru operaţiunile de depozitare provizorie nu este suficientă
garanţia depusă iniţial, depozitarea provizorie este posibilă numai după suplimentarea acesteia.
Suplimentarea garanţiei poate fi efectuată şi prin depunerea unei garanţii adiţionale. In cazul
în care, ca urmare a nerespectării legislaţiei vamale, pe perioada depozitării provizorii sau derulării
regimului suspensiv pentru care s-a depus garanţia apare o obligaţie vamală, organele vamale pot
efectua măsurile datorate pentru încasarea din garanţia constituită a sumelor necesare. În această
situaţie, în termen de 5 zile lucrătoare, brokerul vamal este obligat să reîntregească suma minimă a
garanţiei, în caz contrar Autorizaţia se suspendă.

10
Evidenţa utilizării garanţiei depuse intră concomitent şi în sarcina brokerului vamal şi poate
fi realizată cu orice metode care asigură efectuarea suficientă a controlului vamal (documental,
electronic etc.). Organele vamale sînt în drept să efectueze oricînd controlul asupra ducerii evidenţei
privind utilizarea garanţiei depuse de către brokerul vamal.
Brokerul vamal poate garanta achitarea drepturilor de import/export pentru mărfurile
depozitate provizoriu prin depunerea declaraţiei sumare, în modul stabilit, sau prin emiterea unei
scrisori de prezentare a garanţiei bancare, care se anexează la declaraţia de plasare în regim
suspensiv.
Dreptul de a semna declaraţia sumară sau scrisoarea de prezentare a garanţiei bancare îl au
numai persoanele special împuternicite în acest sens.
În cazul aplicării reglementărilor specifice răspunderii solidare, brokerul vamal are obligaţia
plăţii drepturilor vamale în termen de 5 zile bancare de la rămînerea definitivă a obligaţiei de plată.
În caz de neplată în termenul stabilit, Autorizaţia se suspendă. Pe perioada în care Autorizaţia este
suspendată, brokerul vamal nu mai poate efectua operaţiuni vamale, cu excepţia celor care la data
suspendării erau în derulare.

Evidenţa operaţiunilor de perfectare a actelor vamale de către brokerului vamal


Toate operaţiunile brokerului vamal privind vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport,
precum şi îndeplinirea de către acesta a altor operaţiuni de intermediere în domeniul vamal sînt
supuse evidenţei obligatorii, conform procedurii stabilite.
Evidenţa acestor operaţiuni se duce în formă scrisă sau electronică de către brokerul vamal.
Brokerul vamal este obligat să păstreze documentele referitoare la operaţiunile de mediere în
domeniul vămuirii efectuate pe durata prevăzută la art.187 din Codul vamal.
Brokerul vamal va ţine evidenţa actelor vamale, după cum urmează:
În Oficiul Central se vor păstra obligatoriu următoarele documente:
 originalul Autorizaţiei;
 originalele autorizaţiilor de funcţionare a depozitelor provizorii, deţinute de brokerul
vamal respectiv;
 originalele contractelor de prestare a serviciilor de broker;
 documentele de cadre, referitoare la specialiştii angajaţi;
 copiile atestatelor de calificare a specialiştilor angajaţi;
 originalul registrelor de evidenţă a mărfurilor depozitate provizoriu la depozitele
provizorii deservite de oficiul central;
În filiale şi reprezentanţe se vor păstra cel puţin următoarele documente:
 copia Autorizaţiei;

11
 copiile autorizaţiilor de funcţionare a depozitelor provizorii, deţinute de brokerul
vamal şi deservite de filiala sau reprezentanţa respectivă;
 copiile contractelor de prestare a serviciilor de broker;
 copiile ordinelor de angajare (contractelor individuale de muncă) şi atestatelor de
calificare a specialiştilor angajaţi, care activează în filiala sau reprezentanţa respectivă;
 originalul registrelor de evidenţă a mărfurilor depozitate provizoriu la depozitele
provizorii deservite de filiala sau reprezentanţa respectivă.

Drepturile şi obligaţiile specialistului în domeniul vămuirii


De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în
domeniul vămuirii (denumit în continuare specialist), care deţine atestat de calificare, eliberat de
Serviciul Vamal.
În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal, se
consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal, dacă acesta din urmă nu
demonstrează contrariul.
Brokerul vamal nu poate limita obligaţiile specialistului faţă de organul vamal.
Procedura de eliberare a atestatului de calificare, termenul lui de valabilitate, precum şi
obligaţiile specialistului sînt stabilite de Serviciul Vamal.
Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condiţiilor prevăzute sau
eliberat pe bază de date false se anulează de către Serviciul Vamal.
Serviciul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care:
 nu îndeplineşte în repetate rînduri obligaţiile faţă de organul vamal;
 încalcă în repetate rînduri cerinţele actelor legislative şi ale altor acte normative în
domeniul vamal;
 este vinovat (culpabil) de falsificarea documentelor, de delapidări, de mituire şi de alte
contravenţii în domeniul vamal;
 cauzează prejudicii persoanei reprezentate, inclusiv prin utilizarea ilicită de informaţii
care constituie secret comercial sau de informaţii confidenţiale;
 încalcă legislaţia fiscală.
Retragerea atestatului de calificare al specialistului produce efecte din momentul adoptării
hotărîrii de retragere.
Dacă brokerul vamal este considerat incapabil sau dacă el se declară incapabil, atestatele de
calificare ale specialiştilor săi sînt considerate automat nevalabile.

12
Cererea repetată de eliberare a atestatului de calificare al specialistului poate fi examinată
după expirarea a 6 luni de la data hotărîrii de anulare, retragere sau declarare a nevalabilităţii lui, cu
condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru emiterea hotărîrii.
Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat în cazul în care există motive
temeinice de a considera că acesta nu-şi îndeplineşte conştiincios atribuţiile.
Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat de organul vamal pe un termen de
pînă la 2 luni.
Hotărîrea de anulare, retragere, declarare a nevalabilităţii sau de suspendare a atestatului de
calificare al specialistului poate fi atacată în conformitate cu prevederile prezentului cod.
Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de calificare
al specialistului, precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor sînt stabilite de legislaţie.
Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de calificare
al specialistului, precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor nu se restituie în cazul anulării,
retragerii sau suspendării acestor documente.
Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă
Informaţia pe care brokerul vamal şi specialiştii săi o primesc de la persoana pe care o reprezintă
poate fi folosită numai în scopuri vamale.
Informaţia care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege, precum şi
informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal şi de specialiştii lui în
scopuri personale, nici transmise altor persoane sau autorităţi publice (în afară de organul vamal),
cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie.

13
2 ANALIZA A CTIVITĂŢII COMPANIEI DE BROKERAJ

Fondată la finele anului 2012, compania de brokeraj „Profibrok”S.R.L., prestează servicii de


brokeraj vamal, de consultanță precum și alte activități anexe în domeniul transporturilor.

Companiile cu care colaborează sunt:

 „STEAUA REDS” S.R.L.

 „ABS” S.R.L.

 „VELITEXTIL” S.R.L.

 „CECCONI” S.R.L.

 „ACE CABLING” S.R.L.

 „STUDIO LINE” S.R.L.

 „ARTSTILUX” S.R.L.

 „MARIVELA STIL” S.R.L.

 „TTT SPORTSWEAR” S.R.L.

În marea majoritate a declarațiilor elaborate sunt cele de import temporar pentru materia
primă care urmează a fi exportată deja ca produs finit. Un exemplu constituie țesăturile care
ulterior, după prelucrare, sunt exportate ca haine.

Indicii de performanță sunt în creștere, ceea aceștea se datorează companiilor mijlocii și


mari care activează în idustria ușoară, iar volumul grație cererii pe piața europeană este în creștere.

2.1 Norme privind utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu


Instrucţiuni privind utilizarea declaraţiei vamale în detaliu
În aplicarea normelor privind utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu se
înţelege prin:
Declaraţie vamală în detaliu - act unilateral cu caracter public, prin care o persoană
manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile
sub un anumit regim vamal. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde
numărul de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal şi este format din declaraţia vamală
primară şi, după caz, declaraţia(iile) vamală(e) complementară(e);

14
Declaraţia vamală primară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate pentru
declararea în detaliu a bunurilor clasificate la un singur cod tarifar;
Declaraţia vamală complementară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate
împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea bunurilor care se clasifică la
coduri tarifare diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar, prezintă caracteristici diferite,
în special în ceea ce priveşte originea şi care determină regimuri tarifare preferenţiale diferite.
În cazul bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoanele fizice, Serviciul Vamal
poate dispune, în cazuri justificate, că acestea fac obiectul declaraţiei vamale în detaliu.
Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru:
Bunurile importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în
vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 EURO, cu excepţia bunurilor care se declară pentru un
regim vamal suspensiv;
Bunurile introduse sau scoase din ţară de persoanele fizice, cu excepţia subiecţilor
antreprenoriatului, atunci cînd la vămuirea acestora se utilizează alt formular;
Mijloace de plată legale, titluri şi acţiuni;
Ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale;
Bunuri avînd statut diplomatic sau de rang similar care:
Beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară ori de rang similar (valiza diplomatică şi
valiza consulară);
Constituie cadouri către conducătorul statului sau către membrii Guvernului sau
Parlamentului;
Circulă conform prevederilor unui acord cadru de asistenţă administrativă mutuală.
Următoarele bunuri pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale:
Decoraţii, distincţii şi premii onorifice, insigne şi medalii comemorative;
Echipament de călătorie, provizii şi alte articole, inclusiv echipament sportiv, pentru uz sau
consum personal, care însoţesc, preced sau urmează călătorul;
Trusouri şi articole de nuntă, articole legate de schimbarea locuinţei, amintiri de familie;
Coşciuge, urne funerare, ornamente funerare şi articole pentru întreţinerea mormintelor şi
monumentelor funerare;
Material publicitar tipărit, instrucţiuni de folosire, liste de preţuri şi alte articole publicitare;
Produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale, cu excepţia substanţelor
care sînt considerate dopante, steroizilor, combinaţiilor de substanţe ce dau efect stupefiant sau
halucinogen;
Produse folosite în cadrul măsurilor excepţionale luate pentru protecţia mediului sau a
persoanelor;

15
Bunurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum ar fi
dischete, benzi pentru calculatoare, filme, planuri, casete audio şi video, CD-ROM-uri, care sînt
schimbate în scopul furnizării de informaţii, precum şi bunurile care sînt complementare la o livrare
anterioară, cum ar fi actualizările bazelor de date sau programelor informatice pentru care nu este
necesară facturarea;
Sateliţii destinaţi lansării:
La exportul sau importul către locul de lansare în spaţiu;
- în momentul lansării în spaţiu.
Mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoane rezidente în zonele de
frontieră (traficul de frontieră); produse obţinute de producătorii agricoli pe proprietăţi aflate în
afara, dar adiacente teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea principală, potrivit
reglementărilor în vigoare.
Declaraţia vamală în detaliu se compune, de regulă, dintr-un set de 8 exemplare consecutive,
de la 1 la 8. In cazul folosirii procedeelor informatice se utilizează formularele alcătuite din seturi a
cîte patru exemplare avînd fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5.

Instrucţiuni privind completarea declaraţiei vamale în detaliu


Datele se înscriu în declaraţia vamală în detaliu în limba de stat. Completarea declaraţiei
vamale se poate face:
În procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau
similar, cu completarea de mînă cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală,
folosind majuscule în cazurile temeinic justificate - pe baza aprobării prealabile a şefului biroului
vamal unde se realizează declararea mărfurilor;
În procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin
procedee informatice.
Semnătura olografă a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia
vamală în detaliu - atestată, după caz, cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul
original şi autentic.
Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale destinat biroului
vamal.
Atunci cînd completarea rubricilor din declaraţie se realizează prin intermediul sistemelor
informatice, semnătura olografă şi ştampila aplicată manual pot fi înlocuite printr-o altă tehnică de
identificare, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal, bazată pe utilizarea unui cod şi care
produce aceleaşi efecte juridice ca şi în situaţiile în care semnătura şi ştampila sînt aplicate manual.

16
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu depuse şi înregistrate la biroul vamal nu trebuie să
conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.
Este interzis colaboratorilor vamali să participe la redactarea sau completarea rubricilor din
declaraţiile vamale în detaliu, altele decît cele destinate uzului oficial al autorităţii vamale, cu
excepţia cazurilor cînd, conform prevederilor legislaţiei prin dispoziţii emise de Serviciul Vamal, se
prevede altfel.
Exemplarele declaraţiilor vamale în detaliu corespunzătoare fiecărui regim vamal se prezintă
şi se depun la biroul vamal desprinse din set.
Rubricile din declaraţia vamală a căror completare este, în funcţie de regimul vamal
solicitat, rezervată declarantului sau reprezentantului acestuia sînt următoarele:
Pentru export, export temporar, perfecţionare pasivă, reexport: rubricile nr.1 (prima şi a 2-a
casetă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50 şi 54; în cazul
încheierii regimului de antrepozit vamal prin reexport trebuie completate aceleaşi rubrici ca şi în
cazul plasării mărfurilor sub regim de antrepozit vamal,
Pentru tranzit: rubricile nr.1 (a 3-a casetă), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21,25, 27, 31,
32, 33 (prima casetă), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 şi 56;
Pentru import, perfecţionare activă, admitere temporară, reimport, transformare sub control
vamal: rubricile nr.1 (prima şi a 2-a casetă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a,
17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 şi 54.
Pentru antrepozit vamal: rubricile 1 (prima şi a doua subdiviziune), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a,
16, 17, 17a, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 49 şi 54.
Rubricile indicate prin litere A, B C, D, E, F, G, H, I şi J din declaraţiile vamale sînt
rezervate uzului oficial al autorităţilor vamale.
Formularele declaraţiei vamale complementare se completează la rubricile 1-56 după
aceleaşi instrucţiuni privind declaraţia vamală primară, cu următoarele excepţii:
În situaţia în care rubrica 31 a declaraţiei complementare nu este utilizată, aceasta se va bara
cu semnul „X”, aşa încît să fie eliminată posibilitatea utilizării ulterioare;
Rubrica 47 cuprinde 4 casete, ultima avînd caracter recapitulativ. Dacă sînt utilizate mai
multe declaraţii vamale complementare, caseta cu caracter recapitulativ se completează numai pe
ultima declaraţie complementară.
Atunci cînd formalităţile de vămuire se realizează prin intermediul unor sisteme informatice
care asigură inclusiv tipărirea la imprimantă a declaraţiilor vamale în detaliu, autoritatea vamală
poate aproba autentificarea declaraţiilor direct prin aceste sisteme. Pe măsură ce declaraţiile sînt

17
prelucrate, parcurgîndu-se etapele prevăzute în procesul de vămuire, ştampilele aparţinînd
colaboratorilor vamali, precum şi semnăturile olografe ale acestora pot fi înlocuite conform
prevederilor cu coduri atribuite de sistemul informatic vamal, în mod corespunzător.Exemplarele
declaraţiei vamale în detaliu pot fi utilizate:
În set complet;
În set fracţionat.
Setul complet se utilizează numai în situaţia în care legislaţia permite ca pentru toate etapele
unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri din ţara de plecare, tranzit, introducere de mărfuri în
ţara de destinaţie), să fie completate de la expediere toate exemplarele declaraţiei vamale în detaliu
necesare acestor operaţiuni.
Setul fracţionat se utilizează atunci cînd pentru fiecare din etapele unei operaţiuni complete
(expediere de mărfuri, tranzit, introducere de mărfuri) se depun separat seturile de exemplare ale
declaraţiilor vamale aferente fiecărei etape.
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu au următoarea destinaţie:
Exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal de expediţie sau export;
Exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind exportul;
Exemplarul 3 revine expeditorului sau exportatorului, după acordarea liberului de vamă;
Exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi este reţinut de biroul
vamal de destinaţie;
Exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit pînă la biroul vamal de destinaţie şi este
retrimis biroului vamal de plecare pentru confirmarea încheierii regimului de tranzit;
Exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import;
Exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice privind importul şi
tranzitul;
Exemplarul 8 revine titularului, după acordarea liberului de vamă.
În cazul dispoziţiilor legale potrivit cărora sînt necesare copii ale declaraţiilor vamale, se pot
utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale exemplarului destinat declarantului.
Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiei vamale în detaliu pot fi folosite şi în alte scopuri
administrative, precum organizarea evidenţei operaţiunilor suspensive, controlul ulterior, controlul
fizic în alte amplasamente decît cele ale biroului vamal, etc.
În set fracţionat, în funcţie de procedura de prelucrare a datelor din declaraţia vamală în
detaliu, se utilizează următoarele seturi de exemplare:
Dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedura manuală:
Pentru regimul vamal de export, export temporar, perfecţionare pasivă sau reexport -
exemplarele 1, 2 şi 3;

18
Pentru regimul vamal de tranzit concomitent cu regimurile de la lit.a - exemplarele 1, 2, 3,4,
5 şi 7;
Pentru regimul vamal de tranzit - exemplarele 1, 4, 5 şi 7;
Pentru regimurile vamale de import, admitere temporară, reimport, antrepozit, perfecţionare
activă şi transformare sub control vamal - exemplarele 6, 7 şi 8.
Pentru transferul mărfurilor dintr-un antrepozit vamal în altul se utilizează exemplarele 1, 4,
5 şi 7.
Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiilor vamale în detaliu folosite pentru colectarea informaţiilor
statistice se transmit la Serviciul Vamal - direcţia tehnologii informaţionale şi statistică vamală.
Ii) dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedee informatice se folosesc următoarele
seturi de exemplare avînd dublă utilizare:
Pentru regimurile vamale de export, export temporar, perfecţionare pasivă, perfecţionare
activă, admitere temporară, antrepozit vamal, reexport, reimport, import sau transformare sub
control vamal, exemplarele - 1/6, 2/7 şi 3/8;
Pentru regimul vamal de export simultan cu tranzit, exemplarele - 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 şi 4/5;
Pentru regimul vamal de tranzit , exemplarele - 1/6, 2/7, 4/5 şi 4/5.
Pentru tranzit sau tranzit concomitent cu regimurile de export, export temporar,
perfecţionare pasivă sau reexport cele 2 exemplare 4/5 însoţesc mărfurile pînă la biroul vamal de
destinaţie, care reţine unul din exemplarele 4/5 şi confirmă încheierea operaţiunii prin transmiterea
celuilalt exemplar 4/5, la biroul centralizator sau, după caz, la biroul vamal de plecare - emitent al
tranzitului.
Rubrica conţinînd numărul exemplarului neutilizat de pe formular, funcţie de regimul
solicitat, se barează prin însemnarea cu semnul "X" a cifrei corespunzătoare exemplarului care nu
se utilizează.

2.2 Sistemul informaţional în domeniul vamal „ASYCUDA WORLD”.


Modul de completare DV în SI „ASYCUDA WORLD”

Prezenta Concepţie este elaborată în conformitate cu planul de acţiuni strategice, adoptat


anual în cadrul Serviciului Vamal şi cu Conceptul General al sistemului informaţional ASYCUDA
World (Legea nr.301-XV din 11 iulie 2003 privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare
(Proiectul “Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud-Est”) dintre Republica
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare).
Concepţia stabileşte scopurile, sarcinile, funcţiile, precum şi totalitatea sintezelor privind
dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal şi implementarea noilor tehnologii

19
informaţionale în activitatea vamală. Ea prezintă baza metodică pentru crearea unui sistem
informaţional complex, în scopul asigurării activităţii organelor vamale.
În sensul prezentării Concepţiei, se definesc următoarele noţiuni de bază:
Mijloace informaţional-tehnice - mijloacele informatizării: tehnica de calcul, echipamentul
pentru reţea, echipamentele specializate pentru efectuarea controlului vamal, inclusiv pentru
depistarea substanţelor radioactive, echipamentul de laborator, mijloacele tehnice electronice
auxiliare;
Produse de program - totalitatea sau o parte a programelor, procedurilor, regulilor şi
documentelor asociate ale unui sistem de prelucrare a informaţiei;
Sistemul Informaţional ASYCUDA World (ASYCUDA: Automated system for customs
data) - produsul de program elaborat de către Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi
Dezvoltare în scopul susţinerii reformelor în organele vamale, precum şi acordarea suportului la
facilitarea comerţului şi controlului vamal;
Sistemul Informaţional Integrat Vamal (în continuare - SIIV) - totalitatea mijloacelor
informaţional-tehnice şi a produselor de program utilizate în procesul tehnologic al organelor
vamale;
Protecţia informaţiei - totalitatea procedurilor organizaţional-tehnice şi actelor normative
utilizate pentru a se evita cauzarea oricăror pagube intereselor deţinătorilor de date, sistemelor
informatice, precum şi utilizatorilor de informaţii;
Securitatea informaţiei - atribut al datelor ce caracterizează siguranţa lor faţă de
evenimentele ce le-ar putea afecta integritatea.
SIIV se include în Sistemul Informaţional Naţional al Republicii Moldova, şi anume
“Administrarea şi securitatea de Stat” (figura 1).

Prezentele Norme stabilesc procedura şi modul de perfectare a formularelor tipizate TV-20,


TV-25, TV-26 şi TV-28, aprobate ca formulare de strictă evidenţă prin Hotărîrea Guvernului RM
nr. 294 din 17 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art.288).
Formularele tipizate indicate în pct.1 sînt documente primare cu regim special de evidenţă,
eliberarea, păstrarea şi utilizarea cărora se efectuează în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Formularele tipizate TV-25, TV-26 şi TV-28 se imprimă în două exemplare, formularul
tipizat TV-20 se imprimă în trei exemplare, în seturi a cîte 25 de file. Fiecare exemplar se
numerotează în mod tipografic.
Exemplarul care se eliberează persoanei fizice în mod obligator va fi autentificat cu ştampila
organului vamal emitent.
Formularele tipizat indicate în p.1 se completează personal de către colaboratorul vamal

20
împuternicit în mod electronic sau manual în cazurile imposibilităţii completării în mod electronic.
Introducerea informaţiei în modulul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se va
efectua imediat la momentul apariţiei posibilităţii tehnice. Completarea primului exemplar se
efectuează cu cerneală albastră, completarea celorlalte exemplare - prin hîrtie de indigo de culoare
albastră sau violetă. Semnătura colaboratorului vamal şi ştampila personală se aplică pe fiecare
exemplar în original.
Completarea rubricilor care conţin date despre persoană se efectuează în prezenţa persoanei
respective şi în baza documentelor respective prezentate.
Formularele indicate în pct. 1 sînt semnate personal în rubrica respectivă de către persoana
fizică cărei i se eliberează. In cazul în care această persoana nu este aptă să semneze personal sau
refuză semnarea, colaboratorul vamal împuternicit face inscripţia respectivă şi aplică ştampila
personală în prezenţa unui martor.
În documentele indicate în pct. 1 nu se admit corectări sau ştersături neautorizate. Orice
corectare se efectuează prin tăierea informaţiei greşite şi introducerea datelor corecte. Fiecare
corectare se autentifică prin semnătură şi ştampila personală a colaboratorului vamal împuternicit.
FORMULARUL TIPIZAT (TV-20)
Se eliberează pentru bunurile trecute peste frontiera vamală în cantităţi mai mari, decît limita
maximă permisă de legislaţia în vigoare, de asemenea pentru mărfurile interzise sau condiţionate la
intrarea în Republica Moldova a persoanelor fizice, care le-au predat spre păstrare organului vamal,
li se eliberează formularul tipizat TV-20 (cu condiţia declarării în modul stabilit);
În rubricile corespunzătoare se indică date complete despre persoană (cetăţenia, numele şi
prenumele, numărul şi seria paşaportului sau altui document, care confirmă identitatea persoanei,
domiciliu (viză de reşedinţă);
In rubricile corespunzătoare se indică date despre bunurile predate spre păstrare:
1. Denumirea obiectelor primite spre păstrare cu indicarea particularităţilor lor
generale;
2. Cantitatea bunurilor în unitatea de măsură corespunzătoare;
3. Cantitatea bunurilor permise trecerii, omogene cu cele primite spre păstrare.
Bunurile luate spre păstrare se depozitează de către biroul vamal respectiv în condiţiile
prevăzute de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021) pentru aprobarea “Regulamentului cu
privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor
alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune şi a comorilor”.
După completarea corectă a formularului tipizat aceasta se semnează în rubricile respective

21
de către colaboratorul vamal şi de către persoana fizică care a predat bunurile spre păstrare.
Formularul tipizat TV-20 se întocmeşte în trei exemplare:
1) Primul exemplar se transmite persoanei fizice, care a predat bunurile spre păstrare;
2) Al doilea exemplar însoţeşte bunurile luate la păstrare la depozitul organului vamal;
3) Exemplarul al treilea rămîne în setul formularului tipizat.
Proprietarul bunurilor sau persoana abilitată cu drepturi legale în baza formularului tipizat
TV-20 (exemplarul 1) poate primi bunurile de la organul vamal în termenele stabilite spre păstrare
numai după îndeplinirea cerinţelor necesare punerii în circulaţie liberă a lor pe teritoriul Republicii
Moldova sau scoaterea lor peste frontiera vamală.
In cazul eliberării se încasează plăţile vamale pentru păstrarea bunurilor în mărimea stabilită
de legislaţie.
După restituirea bunurilor persoanei fizice exemplarul unu se restituie organului vamal.
FORMULARUL TIPIZAT (TV-25)
Se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova, conform
destinaţiei vamale “import” şi a prevederilor legislaţiei în vigoare, cu condiţia declarării şi achitării
plăţilor vamale corespunzătoare. Pentru eliberarea formularului tipizat TV-25 este necesar de a
prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a mijlocului de transport, actul ce
confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport (actul de vînzare/cumpărare, factura, actul de
donaţie şi altele), formularul tipizat TV-14.
Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-25 cu semnarea şi
aplicarea ştampilei personale.
Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-25 se eliberează persoanei după semnarea ambelor
Exemplare.
Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
FORMULARUL TIPIZAT (TV-26)
Pentru înregistrarea de către Direcţia Principală Înregistrare a Transporturilor şi Calificare a
Conducătorilor Auto a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a mijloacelor de transport introduse
temporar în Republica Moldova se eliberează formularul tipizat TV-26.
Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-26.
Rubrica “Declaraţia vamală” se completează în cazul introducerii temporare a mijloacelor de
transport de către persoane juridice.
După achitarea drepturilor de import conform legislaţiei în vigoare persoanei i se eliberează
exemplarul 1 al formularului tipizat TV-26 după semnarea ambelor exemplare.
Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
FORMULARUL TIPIZAT (TV-28)

22
Formularul tipizat TV-28 se eliberează persoanelor fizice care trec frontiera vamală pentru
legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), documentelor de
plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietrelor scumpe
(diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articolelor din bijuterie din metale preţioase şi
din pietre scumpe, de asemenea deşeurile acestora, după anunţarea persoanei, care transportă
bunurile menţionate, declaraţiei vamale DV-6, completată în modul stabilit.
Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-28.
Colaboratorul vamal este obligat să verifice valuta sau valorile declarate, după verificarea
cărora, semnează formularul tipizat şi aplică ştampila personală. Proprietarul confirmă primirea
formularului tipizat TV-28 prin semnătura personală.
Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-28 se înmînează persoanei fizice care introduce
valuta sau obiectele de preţ în Republica Moldova şi se restituie organului vamal la scoaterea
acestora.
Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
Completarea declaraţiei vamale în detaliu în sistemul informaţional „ASYCUDA
WORLD”

Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul declaraţiei vamale în
detaliu sînt următoarele:
RUBRICA 1 - „DECLARAŢIE"
Prima casetă - se înscriu următoarele sigle:
EX - pentru o declaraţie aferentă scoaterii de bunuri din ţară
IM - pentru o declaraţie aferentă introducerii de bunuri în ţară
A două casetă - nu se utilizează în cazul tranzitului. Se înscriu codurile corespunzătoare
procedurii vamale, menţionate mai jos:
- export definitiv
Acest cod nu poate fi utilizat în cazul mărfurilor reexportate ulterior unei operaţiuni de
introducere temporară (vezi codul 3).
- export temporar
- reexport
Acest cod se utilizează numai în cazul bunurilor care au fost în prealabil introduse pentru a
fi plasate sub regimurile de perfecţionare activă, transformare sub control vamal, antrepozit vamal,
admitere temporară şi nu poate fi utilizat în cazul exportului temporar (vezi codul 2).
- import definitiv
Acest cod nu poate fi utilizat în cazul reimportului (vezi codul 6).

23
- introducere cu titlu temporar
- reintroducere / reimport
- plasare în antrepozit
Acest cod se utilizează pentru plasarea bunurilor în antrepozit vamal şi pentru plasarea
bunurilor sub alte proceduri de control vamal.
- transformare sub control vamal
Acest cod se utilizează pentru plasarea bunurilor sub regimul de transformare sub control
vamal şi pentru plasarea bunurilor sub alte destinaţii vamale.
A treia casetă - se completează atunci cînd formularul declaraţiei vamale este utilizat ca titlu
de tranzit sau export simultan cu tranzit cu sigla „T1”.
RUBRICA 2 - „EXPEDITOR/EXPORTATOR "
La operaţiunile de scoatere din ţară de bunuri se înscrie denumirea şi adresa completă a
expeditorului, precum şi codul unic de înregistrare al acestuia. Expeditorul - subiect al
antreprenoriatului indicat în documentele de transport, care încarcă marfa cu scopul de livrare a
acesteia de pe teritoriul Republicii Moldova.
Pentru toate operaţiunile de introducere a bunurilor în ţară se înscrie denumirea şi adresa
vînzătorului, iar în caz dacă acesta nu este cunoscut - al expeditorului.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (ne subiecţi ai antreprenoriatului)
numele şi adresa acestora şi codul numeric personal sau numărul actului de identitate se înscriu în
rubrica nr.44, al doilea rînd.
RUBRICA 3 - „FORMULARE"
Prima casetă: se completează în toate cazurile cînd se depune şi declaraţia complementară,
numerotîndu-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii
complementare datele se completează astfel:
1 - pe declaraţia primară;
2 - pe prima declaraţie complementară
3 - pentru a doua declaraţie complementară.
Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un
singur bun, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.
A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia vamală în
detaliu: declaraţia vamală primară şi declaraţiile vamale complementare aferente.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii
complementare în această casetă se înscrie cifra 3.
Dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic

24
gestionează automat această informaţie.
RUBRICA 4 - „ LISTE DE ÎNCĂRCĂTURĂ"
Se completează numai în cazul tranzitului şi atunci cînd nu se foloseşte rubrica nr.3, prin
înscrierea în cifre a numărului total al paginilor anexate, din care sînt formate listele de încărcătură
sau numărul total al paginilor din care sînt formate listele descriptive de natură comercială a
mărfurilor, autorizate de autorităţile competente.
RUBRICA 5 - „ ARTICOLE"
Se înscrie numărul total de coduri tarifare completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile
complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia vamală, inclusiv cele care, deşi se
încadrează la aceeaşi poziţie tarifară, au caracteristici diferite în ceea ce priveşte originea şi care
determină regimuri tarifare preferenţiale diferite.
Dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic
gestionează automat această informaţie.
RUBRICA 6 - „ TOTAL COLETE"
Se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc.) În care sînt ambalate mărfurile ce
fac obiectul declarării. Completarea acestei rubrici este facultativă în cazul tranzitului.
În cazul mărfurilor neambalate, în dependenţă de caz, se va indica numărul acestora sau se
va menţiona cifra 1, urmînd ca în rubrica 31 să se indice codul “VO” la tipul coletelor, avînd astfel
reprezentarea de o unitate de cantitate “în vrac”.
RUBRICA 7 - „NUMĂR DE REFERINŢĂ"
Această rubrică cuprinde numărul atribuit de către utilizator, care permite identificarea pe
server a declaraţiei vamale stocate şi va avea următoarea structură:
XXXX- anul,
FFYYYYYYYY - seria şi codul numeric al barcodului.
Indicatorii menţionaţi se vor separa prin spaţiu liber.
RUBRICA 8 - „DESTINATAR"
La introducerea bunurilor în ţară se indică denumirea completă, adresa şi codul unic de
înregistrare ale persoanei căreia îi sînt livrate bunurile - subiect al antreprenoriatului indicat în
documentele de transport, căruia i se transmit mărfurile de către transportator.
La scoaterea bunurilor din ţară se înscriu numele şi adresa destinatarului - persoana care
conform contractului este cumpărătorul mărfii în cauză.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (ne subiecţi ai antreprenoriatului),
numele şi adresa acestora şi codul numeric personal sau numărul actului de identitate se înscriu în
rubrica nr.44, al doilea rînd.
RUBRICA 9 - „RESPONSABIL FINANCIAR’

25
Se înscrie codul unic de înregistrare şi denumirea subiectului antreprenoriatului - responsabil
financiar de repatrierea mijloacelor valutare sau materiale. Persoana responsabilă financiar - subiect
al antreprenoriatului înregistrat în Republica Moldova, care a încheiat contractul de export sau
import al mărfurilor, şi care, în cazurile de scoatere a mărfurilor din ţară va primi achitarea pentru
marfa în cauză, iar pentru cazurile de introducere a mărfurilor va efectua achitările conform
prevederilor contractuale.
Responsabilul financiar este şi contribuabil, subiect al impunerii, care conform legislaţiei
fiscale, este obligat să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite sau taxe.
RUBRICA 10 - „ ŢARA PRIMEI DESTINAŢII / ŢARA ULTIMEI PROVENIENŢE"
Se utilizează facultativ. La export, în cazurile de prelucrare succesivă a mărfii în mai multe
ţări, se indică codul ţării în care vor avea loc primele operaţii de prelucrare. La import codul ţării în
care au avut loc ultimile operaţii de prelucrare.
RUBRICA 11 - „ ŢARA TRANZACŢIEI/PRODUCERII"
Prima casetă - cuprinde la export codul ţării cumpărătorului, iar la import codul ţării
vînzătorului. In cazul tranzitului nu se utilizează.
Ţara de tranzacţie este considerată ţara, pe teritoriul căreia se află, are sediu reprezentanţă,
organizaţia cu care a fost încheiat contractul.
Acest cod se exprimă prin 2 caractere alfabetice, conform anexei nr.2 la prezentele Norme.
A doua casetă - nu se utilizează.
RUBRICA 12 - „ ELEMENTE PENTRU VALOARE "
Se utilizează facultativ, putîndu-se înscrie datele necesare calculării drepturilor vamale sau
valorii statistice.
În cazul folosirii sistemului informatic nu se utilizează.
RUBRICA 13 - „P.A.C."
Nu se completează.
RUBRICA 14 - „DECLARANT/REPREZENTANT"
Se înscrie codul personal din cinci semne atribuit în autorizaţia de utilizator al sistemului
informatic vamal, numele şi prenumele acestuia şi denumirea întreprinderii din numele căreia
activează utilizatorul.
RUBRICA 15 - „ ŢARA DE EXPEDIŢIE /EXPORT"
Se completează în toate cazurile. În prima parte a rubricii se înscrie denumirea în clar a ţării
de expediţie/ export.
În caseta (a) - se completează cu codul ţării de export/expediţie conform anexei nr.2 la
prezentele Norme.
Caseta (b) - se completează numai în cazul scoaterii mărfurilor din ţară, şi numai în

26
procedura informatică de întocmire a declaraţiei vamale; se indică codul teritorial din patru cifre din
baza de date a sistemului informatic vamal, în care îşi are sediul titularul operaţiunii.
RUBRICA 16 - „ ŢARA DE ORIGINE”
La introducerea de bunuri în ţară se înscrie în clar denumirea ţării de origine atunci cînd
aceasta se cunoaşte şi poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor, emise în baza
unor acorduri la care Moldova este parte.
Ţara de origine se determină în baza datelor înscrise în certificatele de origine eliberate
potrivit regulilor stabilite prin convenţiile sau protocoalele internaţionale la care Moldova este
parte. Dacă declaraţia cuprinde mai multe articole de origine diferită, se înscrie menţiunea "diferit";
în cazul în care declararea bunurilor se efectuează prin procedee informatice, această menţiune este
înscrisă automat de sistemul informatic.
Atunci cînd la declararea mărfurilor, originea nu este cunoscută sau nu poate fi probată, se
asociază ţara de tranzacţie cu ţara de origine.
RUBRICA 17 - „ ŢARA DE DESTINAŢIE”
Se completează în toate cazurile.
În prima parte a rubricii se înscrie în clar numele complet al ţării de destinaţie.
În caseta a - se indică codul corespunzător al acestei ţări, conform anexei nr.2 la prezentele
Norme.
În caseta b - se înscrie codul teritorial în care îşi are sediul titularul operaţiunii în cazul de
introducere a mărfurilor în ţară şi numai la utilizarea procedurii informatice de întocmire a
declaraţiei vamale.
RUBRICA 18 - „IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE
TRANSPORT LA PLECARE / LA SOSIRE ”
Nu se completează în cazul trimiterilor prin poştă sau prin instalaţii fixe şi al transporturilor
containerizate. În restul cazurilor completarea acestei rubrici este obligatorie.
Prima casetă - identitatea mijlocului de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau
denumirea mijlocului de transport ( navă, aeronavă) în care sînt încărcate bunurile.
În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca au
numere de înmatriculare diferite, ansamblul se înscrie cu codul aferent remorcii.
Exemplu: în cazul transportului pe cale rutieră realizat printr-un ansamblu alcătuit din
vehicul tractor şi containerul cuprinzînd compartimentul de marfă, mijlocul de transport este
considerat compartimentul de marfă.
A doua casetă - nu se utilizează în cazul mijloacelor de transport feroviar; pentru celelalte
mijloace de transport se înscrie codul naţionalităţii, potrivit anexei nr.2 la prezentele Norme.
RUBRICA 19 - „CONTAINER”

27
Se completează prin înscrierea unuia din următoarele coduri:
1 - în cazul în care transportul de bunuri este containerizat;
0 - în cazul în care transportul de bunuri nu este containerizat.
În cazul procedurii informatice, pătratul rubricii în cauză se bifează, atunci cînd transportul
de bunuri este containerizat şi lăsat liber în celălalt caz.
RUBRICA 20 - „ CONDIŢIA DE LIVRARE"
Prima casetă - se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentînd codificările condiţiilor de
livrare, potrivit regulilor INCOTERMS 2000, cuprinse în anexa nr.3 la prezentele Norme.
A doua casetă - se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în contractul de
transport.
A treia casetă - nu se utilizează.
RUBRICA 21 - „IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE
TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"
În această rubrică se înscriu date privind identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport
activ care trece frontiera de stat.
În cazul trimiterilor poştale sau prin instalaţii fixe ori transporturi containerizate, rubrica nu
se completează.
În cazul transportului combinat sau în situaţia în care există mai multe mijloace de transport,
se înţelege prin mijloc activ, acel mijloc care asigură propulsia ansamblului.
Exemplu: în cazul transportului pe cale rutieră realizat printr-un ansamblu alcătuit din
vehicul tractor şi remorcă, mijlocul activ care trece frontiera este considerat vehiculul tractor.
Prima casetă - se înscrie numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport
activ care trece frontiera de stat, chiar dacă mijlocul de transport activ şi mijlocul de transport în
care sînt încărcate bunurile coincid.
Pentru transportul pe cale rutieră sau cale ferată se înscrie numărul de înmatriculare, iar
pentru transportul pe cale aeriană, fluvială sau navală se înscrie denumirea mijlocului de transport
(navă, aeronavă).
Întocmirea declaraţiei vamale se va efectua pentru fiecare unitate de transport rutier sau
feroviar.
A doua casetă - se completează obligatoriu cu codul ţării de înmatriculare aferent mijlocului
de transport activ care trece frontiera de stat (anexa nr.2 la norme); caseta nu se completează în
cazul reexportului din antrepozit sau al introducerii în antrepozit vamal.
Nu se utilizează în cazul transportului feroviar.
RUBRICA 22 - „MONEDA ŞI VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"
În prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform anexei nr.4 la prezentele

28
norme.
În a 2-a casetă se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate.
Această valoare se exprimă în numere cu două zecimale.
În cazul reexportului sau reimportului de mărfuri în urma operaţiilor de perfecţionare activă,
transformare sub control vamal sau perfecţionare pasivă se va indica costul total al serviciilor
prestate de către prelucrător.
RUBRICA 23 - „ CURS DE SCHIMB "
Se înscrie cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de valuta straină indicată în
declaraţie, valabil pentru data înregistrării acesteia.
În cazul utilizării sistemului informatic, cursul oficial de schimb este completat automat.
RUBRICA 24 - „NATURA TRANZACŢIEI"
Se înscrie codul operaţiunii comerciale, conform anexei nr.5 la prezentele Norme.
În prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii.
În a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.
A treia casetă nu se utilizează.
Rubrica nu se utilizează în cazul tranzitului.
RUBRICA 25 - „MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"
În prima casetă - se înscrie codul format din 2 caractere corespunzător mijlocului de
transport activ care trece frontiera, conform anexei nr.6 la norme.
A 2-a casetă - nu se utilizează.
RUBRICA 26 - „MOD DE TRANSPORT INTERIOR"
Această rubrică este facultativă în cazul tranzitului şi la plasarea mărfurilor sub regimul de
antrepozit vamal.
Se utilizează în cazul importului, cînd modul de transport pe parcurs intern este altul decît
cel cu care s-a trecut efectiv frontiera. Codurile utilizate sînt cele prevăzute pentru rubrica 25. În
cazul exportului nu se utilizează.
Se completează numai în procedură manuală. În procedură informatică, rubrica este
facultativă.
RUBRICA 27 - „LOCUL DE ÎNCĂRCARE /DESCĂRCARE"
Rubrica este facultativă în cazul tranzitului.
Se completează numai în cazul procedurii manuale de întocmire a declaraţiei vamale.
La scoaterea bunurilor din ţară se indică în clar locul unde bunurile au fost încărcate în
mijlocul de transport activ ce urmează a trece frontiera de stat, cunoscut la momentul completării
declaraţiei vamale în detaliu.
La introducerea bunurilor în ţară se înscrie în clar locul unde bunurile sînt descărcate din

29
mijlocul de transport activ care a trecut frontiera de stat.
În procedura informatică rubrica nu se completează.
RUBRICA 28 - „INFORMAŢII FINANCIARE ŞI BANCARE"
În procedură informatică, rubrica se completează cu rechizitele bancare ale persoanei
responsabile financiar indicate în rubrica 9 după cum urmează:
Se va indica codul băncii (autorizate de Banca Naţională a Moldovei), al filialei ei, precum
şi numărul contului de decontare prin care se va efectua viramentul, precum şi termenul de achitare
conform contractului. Termenul de achitare se va înscrie reieşind din regimul financiar al
mărfurilor, exprimat printr-un cod format din trei cifre conform anexei nr.7 la norme.
RUBRICA 29 - „BIROUL VAMAL DE IEŞIRE /INTRARE"
Se completează în cazul importului sau exportului prin înscrierea codului şi denumirii
biroului vamal prin care mărfurile trec frontiera moldovenească, conform anexei nr.8 la prezentele
Norme.
RUBRICA 30 - „LOCALIZAREA MĂRFURILOR"
Se indică în clar locul unde mărfurile pot fi examinate în momentul vămuirii, respectiv: pe
chei, în depozit provizoriu, în depozitul beneficiarului pe mijlocul de transport etc.
RUBRICA 31 - „COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR „MĂRCI ŞI NUMERE;
NUMĂRUL CONTAINERULUI; NUMĂRUL ŞI NATURA"
Se înscriu în cîmpurile rezervate pentru datele respective:
a) Mărcilor şi numerelor coletelor:
În declaraţia vamală primară: primul rînd nu se completează în toate cazurile;
În declaraţia vamală complementară: în toate rubricile completate ale acesteia - datele despre
seria şi numărul barcodului formularului imprimat în rubrica A.
Al doilea rînd, atît al declaraţiei vamale primare, cît şi al celei complementare se va
completa numai în cazurile de declarare a mijloacelor de transport, vămuirea cărora necesită
eliberarea adeverinţei vamale de tip TV-25 sau mărfurilor care se încadrează la poziţiile tarifare
84.07, 84.08, 84.27, 84.29, 84.33, 85.01, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.07, 87.11, 87.16 din
Nomenclatorul Mărfurilor şi va conţine datele cu privire la numărul caroseriei, volumul motorului,
anul fabricaţiei şi tipul motorului conform structurii: TMBCK41U742951791/1595/2005/B Unde:
TMBCK41U742951791 - numărul caroseriei,
1595 - volumul motorului,
2005 - anul fabricaţiei,
B - tipul motorului.
b) Codul ambalajelor, numărul şi felul acestora în funcţie de modul de prezentare,
utilizînd codificarea din anexa nr.9 la prezentele norme; pentru mărfurile în vrac se utilizează cifra 1

30
Pentru cantitate şi codul corespunzător pentru tipul de ambalaj “VRAC”;
c) Dacă la transportul mărfurilor au fost sau urmează a fi utilizate containere, se înscriu
şi mărcile de identificare ale acestora;
d) Elementele particulare necesare identificării bunurilor, respectiv denumirea
comercială uzuală a acestora, în termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea
mărfurilor şi clasificarea lor imediată şi sigură.
Pentru operaţiunile de tranzit al mărfurilor sensibile se va înscrie şi menţiunea "Mărfuri
sensibile".
RUBRICA 32 - „ARTICOL NR."
Se indică numărul de ordine al fiecărui articol de marfa în raport cu numărul total al
articolelor declarate în rubrica nr.5. Atunci cînd declaraţia nu cuprinde decît un singur articol,
rubrica nu se utilizează.
În cazul utilizării sistemului informatic rubrica se completează în mod automat.
RUBRICA 33 - „ CODUL MĂRFURILOR"
Se completează în conformitate cu Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova.
In prima casetă - se înscriu primele 8 din 9 caractere numerice aferent codului bunului în
cauză conform Nomenclatorului Mărfurilor; această casetă se utilizează facultativ în cazul
tranzitului, cu excepţia mărfurilor sensibile. În acest caz rubrica se va completa conform cerinţelor.
A doua casetă - se completează prin înscrierea a două caractere:
Primul - corespunzător ultimului din 9 caractere numerice aferent codului bunului în cauză
conform Nomenclatorului Mărfurilor;
Al doilea se va înscrie:
0 - pentru mărfurile neaccizate,
1-9 pentru detalierea diferitor cote ale accizului; în procedura informatică codurile se găsesc
în tabela tarifară corespunzătoare.
RUBRICA 34 - „ CODUL ŢĂRII DE ORIGINE"
Prima casetă a - se înscrie codul corespunzător ţării de origine menţionate în clar la rubrica
16.
Atunci cînd la declararea mărfurilor, originea nu este cunoscută sau nu poate fi probată, ori
la rubrica 16 menţiunea este "diferit", iar mărfurile nu provin din ţări cuprinse în convenţiile sau
protocoalele internaţionale la care Moldova este parte, se înscrie codul corespunzător ţării de
tranzacţie care a fost asociată cu ţara de origine.
Atunci cînd în rubrica 16 menţiunea este "diferit", iar mărfurile provin din ţări cuprinse în
convenţiile sau protocoalele internaţionale la care Moldova este parte se înscrie codul
Corespunzător ţării de origine celei mai semnificative din punct de vedere valoric.

31
A doua casetă b - nu se utilizează.
RUBRICA 35 - „ GREUTATEBRUTTO (KG.) "
Se înscrie greutatea brută exprimată în kilograme, care corespunde masei cumulate a
mărfurilor şi a ambalajelor - excluzînd greutatea containerelor, prelatelor şi a altor materiale
accesorii mijlocului de transport, exprimată în numere cu trei caractere după virgulă.
RUBRICA 36 - „PREFERINŢE"
Se utilizează numai la introducerea mărfurilor în ţară şi numai în cazurile în care se solicită
un tratament tarifar preferenţial, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform
anexei nr.10 la prezentele norme.
RUBRICA 37 - „REGIM"
Se foloseşte pentru codificarea regimurilor vamale şi a destinaţiilor vamale.
In prima casetă - se înscrie un cod format din patru cifre; primele două cifre reprezintă
codul regimului vamal sau a destinaţiei vamale solicitate pentru mărfurile ce fac obiectul declaraţiei
vamale, iar următoarele două codul regimului vamal precedent sau a destinaţiei vamale sub care au
fost plasate anterior mărfurile - utilizat pe o declaraţie vamală depusă pentru marfa în cauză, într-un
stadiu anterior.
Pentru toate articolele aceleiaşi declaraţii vamale (primară şi complementară) trebuie să
apară înscris la rubrica 37 aceeaşi codificare a regimului vamal sau a destinaţiei solicitate şi a
celui(ei) precedent(e).
Codurile regimurilor vamale şi a destinaţiilor vamale utilizate sînt cele din anexa nr.11 la
prezentele norme.
Codul „00” se utilizează pentru codificarea regimului vamal precedent de tranzit, precum şi
în cazul în care nu există un regim precedent sau o destinaţie precedentă.
Pentru operaţiunile de export cu tranzit sau reexport cu tranzit, se utilizează numai codurile
regimurilor vamale de export sau reexport.
Atunci cînd mărfurile sînt plasate succesiv în mai multe regimuri vamale, respectiv iniţial
sînt plasate într-un regim de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau transformare sub control
vamal şi ulterior au trecut într-un regim de antrepozitare, admitere temporară sau au avut ca
destinaţie o zonă liberă, care precede exportul/reexportul sau reimportul bunurilor rezultate, pe
declaraţia vamală de export/reexport sau reimport, în caseta regimului precedent, se înscrie
obligatoriu codul regimului vamal de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau transformare
sub control vamal, după caz.
A doua casetă - se completează numai în cazul procedurii informatice de întocmire a
declaraţiei vamale.
Se înscrie un cod adiţional de trei cifre, din baza de date a sistemului informatic vamal,

32
corespunzător actului normativ care constituie temeiul legal al acordării oricărui fel de înlesniri
fiscale pentru operaţiunea în cauză.
RUBRICA 38 - „GREUTATENETTO"
Această rubrică este facultativă în cazul tranzitului. Se completează prin înscrierea în
kilograme a greutăţii nete a mărfurilor - corespunzătoare greutăţii proprii a mărfurilor fără ambalaj,
exprimată în numere cu patru caractere după virgulă.
RUBRICA 39 - „ CONTINGENT"
Se completează în toate situaţiile în care au fost instituite contingente cantitative sau
valorice, prin înscrierea unuia dintre codurile prevăzute în anexa nr.12 la norme.
RUBRICA 40 - „DECLARAŢIE SUMARĂ / DOCUMENT PRECEDENT"
Se completează prin înscrierea numărului şi a datei declaraţiei sumare sau a documentului
vamal precedent (numărul carnetului TIR sau numărul de înregistrare al declaraţiei de tranzit.).
Numărul documentului T1 va fi indicat în modul următor:
XXXXTYYYYY/00;
Unde:
XXXX - codul postului sau biroului vamal;
T - tipul documentului;
YYYYY - numărul de ordine atribuit de sistem;
00 - ultimele cifre ale anului.
RUBRICA 41 - „ UNITĂŢI DE MĂSURĂ SUPLIMENTARE "
Nu se utilizează în cazul încheierii regimului de antrepozit vamal prin reexport.
Pentru celelalte regimuri vamale, se înscrie cantitatea aferentă articolului în cauză, conform
cerinţelor Nomenclatorului Mărfurilor exprimată în unitatea de măsură suplimentară. Codurile
unităţilor de măsură specifice sînt cele din anexa nr.13 la norme.
În cazul sistemului informatic unităţile de măsură sînt specificate în tabela tarifară
corespunzătoare.
RUBRICA 42 - „PREŢARTICOL "
Se înscrie valoarea fiecărui articol care concură la valoarea total facturată pentru ansamblul
mărfurilor declarate - înscrisă în rubrica nr.22. Preţul se exprimă în numere cu două zecimale.
RUBRICA 43 - „METODA DE EVALUARE"
Se utilizează în cazul operaţiunilor de introducere de bunuri în ţară care au la bază tranzacţii
comerciale, înscriindu-se numărul metodei de evaluare utilizată pentru determinarea valorii în vamă
- din Legea cu privire la tariful vamal nr,1380-XIII din 20 noiembrie 1997.
Se utilizează şi în cazul bunurilor pentru care valoarea definitivă se determină pe baza
rezultatelor determinărilor cantitative şi calitative efectuate potrivit condiţiilor menţionate în

33
contractele comerciale.
RUBRICA 44 - „MENŢIUNI SPECIALE; DOCUMENTE ANEXATE/ CERTIFICATE ŞI
AUTORIZAŢII"
Se trece numărul licenţei, valoarea şi cantitatea mărfurilor importate sub această licenţă,
atunci cînd pentru acestea sînt stabilite contingente cantitative sau valorice. Cîmpurile date se vor
utiliza şi în cazurile de livrări de mărfuri în baza contractelor de cooperare, înregistrarea cărora se
efectuează de către Serviciul Vamal şi au următoarea structură 9999CXXXXXX.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (ne subiecţi ai antreprenoriatului)
se înscrie numele şi adresa acestora şi codul numeric personal sau numărul actului de identitate.
Concomitent se îndeplineşte borderoul documentelor anexate, care poate fi întocmit, în caz
de necesitate, pentru fiecare articol de marfă în parte, în care se înscriu codurile tuturor
documentelor depuse pentru susţinerea declaraţiei vamale, în conformitate cu prevederile legale,
potrivit anexei nr.14 la prezentele norme, numărul şi data emiterii documentelor în cauză. Se
permite indicarea unui singur număr al documentului pentru fiecare cod corespunzător al acestuia.
În caz de existenţă a două numere de documente cu acelaşi cod ce se referă la aceeaşi marfă, acesta
se va repeta de două ori.

Etapele procedurii informatice de declarare a mărfurilor


În aplicarea prezentelor norme se înţelege prin:
a) Procedura informatică de declarare a mărfurilor - ansamblul de instrucţiuni şi activităţi
care permit declararea mărfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal;
b) Utilizator al sistemului informatic - persoana juridică autorizată să folosească procedura
informatică de declarare a mărfurilor şi care poate fi declarantul sau brokerul vamal utilizator al
sistemului informatic, potrivit definiţiilor din prezentul capitol;
c) Declarant utilizator al sistemului informatic - persoana definită la art.1 p.13 din Codul
vamal al Republicii Moldova, care declară mărfurile fără a apela la brokerul vamal şi care este
autorizată să folosească sistemul informatic vamal pentru declararea mărfurilor, pe baza autorizării
accesului la modulul informatic necesar procesării declaraţiei vamale în sistemul informatic;
d) Brokerul vamal utilizator al sistemului informatic - persoana definită la art. 162 din
Codul vamal al Republicii Moldova, care este conectat la sistemul informatic vamal, pe baza
autorizării accesului la modulul informatic necesar procesării declaraţiei vamale în sistemul
informatic;
e) Modulul informatic - componenta software a sistemului informatic vamal, care permite
întocmirea declaraţiei vamale în detaliu şi obţinerea liberului de vamă;
f) Cod de autorizare - este codul atribuit în sistemul informatic declarantului sau

34
brokerului vamal utilizator al sistemului informatic;
g) Culoar de vămuire - grupare realizată pe baza unor criterii de selectivitate predefinite,
care determină aplicarea unor tipuri de control vamal diferite în procesul de vămuire a mărfurilor;
h) Culoarul verde de vămuire - culoarul de vămuire care determină acordarea liberului de
vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic;
i) Culoarul galben de vămuire - culoarul de vămuire care determină acordarea liberului de
vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar;
j) Culoarul roşu de vămuire - culoarul de vămuire, care determină acordarea liberului de
vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar şi fizic;
k) Punctul de recepţie-selecţie - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde declarantul
sau reprezentantul său prezintă declaraţia vamală în detaliu tipărită în setul corespunzător regimului
vamal solicîtat, semnată şi ştampilată, împreună cu documentele anexate, documentele de plată sau
de garantare a obligaţiei vamale şi lista de documente în care acestea sînt evidenţiate;
l) Punctul de control financiar - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se verifică
modul în care se efectuează plata sau garantarea obligaţiei vamale şi concordanţa obligaţiei vamale
indicate în declaraţia vamală cu plata efectuată sau garantarea obligaţiei vamale;
m) Punctul de control documentar - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se
efectuează controlul documentar atît pentru declaraţiile vamale selectate pe culoarul roşu cît şi
pentru cele selectate pe culoarul galben de vămuire;
n) Punctul de control fizic - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se efectuează
Controlul fizic al mărfurilor ce fac obiectul declaraţiilor vamale selectate pe culoarul roşu;
o) Punctul de validare - punctul de lucru stabilit de biroul vamal, unde se efectuează
verificarea circuitului declaraţiei vamale. La acest punct se realizează validarea informatică a
declaraţiei vamale în detaliu prin intermediul sistemului informatic urmat de acordarea liberului de
vamă;
p) Borderou de plată - document electronic ASYCUDA World care evidenţiază
instrumentele de plată folosite pentru acoperirea obligaţiei vamale;
q) Număr de referinţă - numărul atribuit manual de către utilizator, care permite
identificarea pe server a unei declaraţii vamale stocate. Numărul de referinţă se evidenţiază în
rubrica 7 a declaraţiei vamale în detaliu;
r) Număr de înregistrare - numărul şi data acestuia, de forma "I xxxxxxxx -zz/ll/aaaa",
atribuit unic de către sistemul informatic pe declaraţia vamală; numărul de înregistrare are
semnificaţia acceptării declaraţiei vamale, iar data înregistrării constituie momentul în care se nasc
drepturile şi obligaţiile aferente regimului vamal solicîtat. Numărul de înregistrare se evidenţiază în
rubrica A a declaraţiei vamale în detaliu;

35
s) Număr de validare - numărul şi data acestuia, de forma "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa",
atribuit unic de către sistemul informatic pe declaraţia vamală, avînd semnificaţia validării
declaraţiei vamale prin intermediul sistemului informatic. Numărul de validare se evidenţiază în
rubrica B a declaraţiei vamale în detaliu;
t) Număr de borderou de plată - numărul şi data acestuia, de forma "R xxxxxxxx -
zz/ll/aaaa", atribuit unic de către sistemul informatic pe declaraţia vamală, avînd semnificaţia plăţii
sau a acoperirii garanţiei aferente obligaţiei vamale pentru mărfurile ce fac obiectul unei declaraţii
vamale. El se regăseşte în rubrica B a declaraţiei vamale în detaliu;
u) Lista documente ataşate - document electronic ASYCUDA World care conţine o listă
exhaustivă a tuturor documentelor ataşate declaraţiei vamale (facturi, certificate de origine,
prospecte tehnice, acte juridice etc.) Precum şi a referinţelor acestora (serii, numere, date
calendaristice);
v) Act de inspecţie - documentul electronic ASYCUDA World întocmit pe parcursul
fiecărei etape a procedurii informatice de declarare a mărfurilor, pe baza constatărilor privind
completarea declaraţiei vamale cu date eronate sau nereale referitoare la încadrarea tarifară,
valoarea în vamă, felul, cantitatea sau originea, cuantumul obligaţiei şi modul de aplicare a
facilităţilor vamale. Cuprinde următoarele date aferente fiecărei declaraţii vamale: denumire birou
vamal, număr de înregistrare, data înregistrării, regim vamal, numărul fiecărui articol ce face
obiectul declaraţiei, rezultatele examinării, măsuri luate şi sancţiuni aplicate, informaţii
suplimentare privind documentele întocmite cu ocazia măsurilor întreprinse sau sancţiunilor
aplicate. Semnarea lui de către utilizatorul sistemului informatic are semnificaţia luării la cunoştinţă
şi acceptării rezultatelor controlului;
w) Invalidarea informatică a declaraţiei vamale - acţiunea desfăşurată de lucrătorul vamal
desemnat, prin care o declaraţie vamală existentă pe serverul biroului vamal este nevalabilă să mai
genereze consecinţe în procesul de declarare a mărfurilor, în situaţiile stabilite prin prezenta
metodologie;
x) Redirecţionarea declaraţiei vamale - acţiunea de schimbare a unei declaraţii vamale
plasate de pe unul din culoarele de vămuire pe un alt culoar de vămuire;
y) Rectificarea declaraţiei vamale - acţiune care permite colaboratorului vamal modificarea
informatică a uneia sau mai multor date cuprinse în declaraţia vamală depusă şi acceptată;
z) Post-control - funcţie a sistemului informatic vamal care permite rectificarea sau
invalidarea din punct de vedere informatic a unei declaraţii vamale validate.

36
CONCLUZII

În concluzie, pot spune că sistemul automatizat de vămuire a mărfurilor este un avantaj


pentru economisirea timpului şi transmiterea automată a datelor, dintr-un sistem în altul, de la
broker la inspector vamal prin Asycuda.
Arhivarea electronică a oferit un acces centralizat al documentelor, declarațiilor vamale pe
termen lung și a redus riscul erorilor și pierderii informației.
Fiecare stat este într-un proces continuu de modernizare și adaptare la realitățile economice,
doar că cetățenii Republicii Moldova sunt mai puțin adaptabili la noile schimbări, fiind siguri doar
în ceea ce văd azi și cu temere de ceea ce poate fi mâine.
Datorită acestei practici, am obţinut deprinderi în domeniul vămuirii mărfurior. Mi s-a dat
posibilitatea de a înțelege cu adevărat importanța funcției alese. De asemenea, am înţeles că trebuie
să te atârni destul de serios faţă de ceea ce faci, deoarece, din propria experiență, lipsa unui simplu
act, unei simple ștampile, unei erori tehnice, poate duce la consecințe estimabile în numerar.
Am dedus că, stagiul de practică reprezintă o parte componentă a procesului educativ, și
este o perioadă importantă pentru mine, deoarece anume în timpul practicii valorific cunoștințele
acumulate în timp, de asemenea permite să aplic în practică și cunoștințele teoretice sau unele care
nu sunt scrise în foi.

37
BIBLIOGRAFIE

1. Codul vamal al Republicii Moldova. Nr. 1149. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
Nr. Ed.special art.98, din 01.01.2007
2. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a
specialistului în domeniul vămuirii. Nr. 1290. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
Nr.168-171 art. 1389, din 16.12.2005

CĂRȚI ȘI PUBLICAȚII MONOGRAFICE TIPĂRITE

1. VAMSERVINFORM, Norme Tehnice Privind Imprimarea Utilizarea și Completarea


Declarației Vamale în Detaliu. Chișinău: 2017
2. SÎRBU, E., MELNIC, V. Reglementări vamale. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2009, 308
p. ISBN 978-9975-4059-4-2.

SITE-OGRAFIE

1. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120483&lang=ro (vizitat la 15 decembrie


2020)
2. https://www.infobase.md/ro/companies/1012600037437/societatea-cu-raspundere-limitata-
profibrok (vizitat la 15 decembrie 2020)
3. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/ (vizitat la 15 decembrie
2020)

38
Anexa 1. Structura organizatorică al Serviciului Vamal

39
Anexa 2. Schema conceptuală generală a procedurii de vămuire

DECLARAȚIE VAMALĂ

IMPORT EXPORT

REPARTIZARE PE CULOAR REPARTIZARE PE CULOAR

VERDE GALBEN VERDE ROȘU


ROȘU

CONTROL CONTROL
DOCUMENTAR DOCUMENTAR

CONTROL CONTROL
FIZIC FIZIC

APLICAREA SIGILEI
LIBER DE VAMĂ
LIBER DE VAMĂ

40
AGENDA EFECTUĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

Locul stagiului de practică: Compania de brokeraj „Profibrok”(P.V.I. Industrială 2070)


Durata stagiului de practică: 05.10.2020 - 31.10.2020
Student: Martin Ilie, an. V, gr. III

DATA ACTIVITATEA
05.10.2020, 1. Familiarizarea cu activitatea întreprinderii.
luni 2. Studierea regulamentului - ghid al declarantul vamal.
3. Am luat cunoștință cu tehnica securității.
4. Am făcut cunoștință cu personalul și cum își desfășoară activitățile în fiecare
zi.
07.10.2020, 1. Participarea la ședința de planificare.
miercuri 2. Instruirea preliminară înainte de muncă.
3. Studierea regulilor de lucru cu calculatoarele, actele specifice.

09.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.


joi 2. Susținerea testului: tehnica securității.
3. Verificarea generală cunoștințelor.
12.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
luni 2. Instruirea suplimentară: „ procedura trecerii declarației prin vamă”.
3. Am făcut cunoștință cu personalul vamal, inspectorii, culoarul acestora,
economiștii, depozitul vamal, etc.
14.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
miercuri 2. Efectuarea primei declarații de tranzit T1.
3. Înregistrarea cererilor de perfecționare activă, pasivă, de admitere temporară.
16.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
vineri 2. Prelucrarea actelor Invoice , CMR, TIR, T1, Proforma Invoice.
3. Am luat cunoștință cu formularele standard (forme) ale certificatelor de
origine.
19.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
luni 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale Import, Export, Tranzit.
4. Efectuarea procedurii de văuire propriu zise.
21.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
miercuri 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale.
4. Stabilirea cu inspectorii procedurii de depozitare temporare a mărfurilor.
23.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
vineri 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale.
4. Repartizarea declarațiilor vamale.
5. Stabilirea cu inspectorul de serviciu condițiile de transbordare a mărfurilor.

41
26.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
marți 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale.
4. Repartizarea declarațiilor vamale.
5. Stabilirea cu inspectorul de serviciu procedura de soluționare a raportului de
suspiciune primit la intrarea pe teritoriul RM al camionului.
28.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
miercuri 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale.
4. Repartizarea declarațiilor vamale.
5. Notarea pozițiilor și închiderea Carnetului TIR.
29.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
joi 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale T1.
4. Elaborarea certificatului de origine CT-1 și EURO 1.
5. Repartizarea declarațiilor vamale.
6. Controlul superficial împreună cu inspectorul vamal al mărfurilor.
7. Sigilarea mijlocului de transport.
31.10.2020, 1. Instruirea preliminară înainte de muncă.
sâmbătă 2. Primirea actelor de la agenții economici/șoferi/transportatori.
3. Elaborarea declarațiilor vamale de Export.
4. Elaborarea certificatului de origine CT-1 și EURO 1.
5. Controlul superficial împreună cu inspectorul vamal al mărfurilor.
6. Sigilarea mijlocului de transport.

____________________________ ___________
(Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura)

____________________________ ___________
(Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura)

42

S-ar putea să vă placă și