Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Povestea melcului fără casă,

după Adina Popescu

1
PROIECT DE LECȚIE

Propunător: Dinu Stela


Data: 17. 05. 2018
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Holbav
Clasa: a III-a
Aria curriculara: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Ce prieteni necuvântători am?
Tema: Textul literar. Cunoașterea și interpretarea textului. Text suport – Povestea melcului fără casă, după Adina Popescu
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul lecției: mixtă
Discipline integrate: Arte vizuale şi abilităţi practice, Matematică și explorarea mediului
Scopul lecției: Formarea de noi deprinderi și cunoștințe și consolidarea cunoștințelor privind textul literar
.
Competenţe specifice:
Limba şi literatura română
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare;
1.5. Înțelegerea unui text literar necunoscut;
2.1. Descrierea unui obiect/unei fiinţe din universul apropiat;
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia.

2
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității, toți elevii clasei a III-a A vor fi capabili:
O1: să citească corect, fluent şi expresiv textul ”Povestea melcului fără casă”, după Adina Popescu, respectând intonația cerută și
semnele de punctuație;
O2: să identifice cel puţin un fragment al textului, cu sprijinul cadrului didactic;
O3: să caracterizeze personajul principal identificând fragmente din text, sub diferite forme (frază, propoziție, cuvânt) valorificând
textul și cunoștințele / experiențele personale;

Strategii didactice:
a. Metode didactice: conversaţia euristică, explozia stelară, lucru cu manualul, explicaţia, jocul fișelor colorate, exercițiul;
b. Mijloace didactice: manual, planşe, placă polistiren, marker, tabla magnetică, fișe de lucru, cochilii de melci.
c. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
d. Resurse temporale: 50 minute

Bibliografie:

 Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română - Clasele a III-a – a IV-a aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naționale nr. 5003/02.12.2014.
 Mihăilescu Cleopatra, Tudora Piţilă, Limba şi literatura română –Clasa a III-a, Editura Art, Bucureşti.

3
Momentele Tim O Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecției p b. didactice didactice organizar
o e
p.
1.Moment 2 Se asigură condiţiile necesare bunei Elevii iau loc în bănci şi Conversația Manuale Frontal
organizatoric min. desfăşurări a orei de limba şi literatura îşi pregătesc materialele
română: pregătirea materialelor didactice, necesare pentru
pregătirea elevilor pentru începerea orei. desfăşurarea orei.
Se notează elevii absenți.
2.Reactualizare 5 Reactualizarea cunoştinţelor anterioare o Elevii sunt atenţi şi Conversația Planșa pe Frontal Orală
a cunoștințelor min voi realiza pe baza unor întrebări pe care răspund la întrebările suportul din Apreciez
anterioare le voi adresa frontal elevilor: adresate de către cadrul polistiren Individual răspunsurile
-Cum se numea textul pe care l-aţi studiat didactic. elevilor
ora trecută?
- Era un text narativ?
- Ce înseamnă un text narativ?
- Ce trăsături are?
-Care era personajul textului anterior?
Și textul pe care îl vom studia astăzi este
despre o ființă necuvântătoare, la fel ca și
cățelul din textul studiat anterior.
3.Captarea 3 Se va realiza cu ajutorul unei planșe pe Elevii răspund Conversaţia Planșa Frontal Orală
atenţiei min. care o voi prezenta elevilor, ce reprezină ȋntrebărilor. Apreciez
un melc. De asemenea, se arată elevilor răspunsuri-
planșe cu alte specii de melci, cu sau fără le elevilor
cochilie. Plecând de la acest obiect, elevii
vor fi dirijați prin ȋntrebări către tema
lecției:
- Astăzi am vrut să vă aduc un melc, dar,
pentru că nu a plouat de ceva vreme, v-
am adus o planșă cu cel mai cunoscut
melc.
-Vă plac melcii? De ce? -...da, pentru că...
- Privind planșele cu alte tipuri de melci,
ce constatați? Există și melci fără căsuță? - da, există și melci care
- Și în manual avem o povestire frumoasă trăiesc în apă, și fără
despre un melc ce nu era atât de plăcut cochilie...;
1
tuturor. Sunteți curioși să o aflați?
Haideți să deschidem manualele la pagina -...Povestea melcului
64. fără casă, după Adina
Popescu.
4.Anunţarea 1 Scriu titlul lecției pe tablă: Povestea Elevii ascultă Conversația Frontal
temei și a min. melcului fără casă, după Adina Popescu. informațiile prezentate.
obiectivelor Anunț obiectivele ȋntr-un limbaj accesibil
elevilor: Pe parcursul orei, vom citi
textul, vom afla și vom înțelege
conținutul textului și vom rezolva diferite
sarcini de lucru.

5.Dirijarea 25 Îi voi ruga apoi pe elevi să deschidă Conversația Tabla Frontal


învăţării min manualele la pagina 64. magnetică
Le solicit elevilor să citească în gând Marker
pentru a se familiariza cu textul și să Fişe de
O noteze cuvintele necunoscute pe măsură Elevii citesc textul Lucrul cu lucru Individual
1 ce parcurg textul. corect și expresiv. manualul Manuale
Se face citirea model de către un elev sau Elevii ascultă
cadrul didactic. informațiile expuse de
Se extrag cuvintele necunoscute din text către cadrul didactic și
și se notează în caiete și pe tablă; ȋși răspund cerințelor. Expunerea Frontal Observarea
Apoi se citește textul pe roluri; sistematică
Se pun întrebări din text folosind
exercițiile manualului: exercițiile 2 și 5;
După citire și efectuarea exercițiilor din
manual se efectuează înțelegerea și
aprofundarea textului prin metoda
exploziei stelare. Elevii sunt împărțiți în 5
grupe ce corespund întrebărilor: cine? ce? Apreciez
unde? de ce? când? Se alege un lider care răspunsurile
va scrie, pe fișa dată grupei, răspunsurile. elevilor
Se oferă un timp de aproximativ 5 minute
pentru soluționarea cerinței. Ulterior Conversaţia
fiecare echipă împărtășește întrebările, Identifică fragmentele
prin lider, întregii clase, iar colegii textului sub îndrumarea
O răspund. Copiii notează apoi în caiete învăţătorului.
2
2 răspunsurile și cadrul didactic la tablă.
Urmează „Jocul fișelor colorate”; elevii
primesc o fișă colorată diferit, în mod
aleator, pe care vor trebui să scrie sau să Elevii formulează ideile
transcrie din text următoarele: principale ale textului.
- dorința lui Bobiță cei cu fișă roșie;
- supărarea domnului Cârtiță cei cu fișa
roz;
- sfatul melcului bătrân cei cu fișa Completează fișele
galbenă; primite.
- părerea lui Bobiță despre locuințele
vizitate cei cu fișa albastră;
- concluzia lui Bobiță cei cu fișa verde.
Se notează câte o propoziție care
sintetizează răspunsul ce corespunde
fiecărei culori.
6.Obţinerea 10 Le voi prezenta elevilor planșa cu Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia Fişă de Pe grupe Observarea
performanţei min. „Melcul nemulțumitˮ. 3 elevi vor lipi explicaţiile cadrului lucru sistematică
planșele cu animalele ale căror căsuțe au didactic.
fost vizitate de melc (cuib de păsări, Planșă –
veveriță și cârtiță). „Melcul
O Vor fi întrebați ce sentimente a avut
3 melcul privind vizita fiecărei case. Vor fi
notate la tablă și pe caiete. Lucrează pe grupe şi Explicaţia
Apoi li se prezintă elevilor planșa cu cooperează.
„Melcul Bobiță”, unde, cu ajutorul
întrebărilor cadrului didactic, elevii vor Apreciez
rezuma, prin câteva cuvinte modul în
reprezentative, ce înlocuiește existența Reprezentantul fiecărei care au
unei case reci și neprimitoare. Vor scrie grupe va prezenta în Exercițiul rezolvat
pe cochilia melcului de pe planșă, ieșind faţa clasei rezolvarea sarcina de
la tablă, câte unul din aceste cuvinte sarcinii de lucru. lucru
reprezentative (dragoste, ospitalitate,
frumusețe, fericire).
Elevii notează și ei pe melcul primit pe
fișa de lucru.
7.Asigurarea 2 Se realizează pe baza unor ȋntrebări Răspund ȋntrebărilor. Conversaţia Frontal Aprecieri
3
feed-back-ului min. scurte: verbale
-Ce text am studiat astăzi?
-Care au fost obiectivele lecției?

8.Încheierea 2 Li se explică elevilor în ce constă tema Elevii notează tema şi Conversația Fișele de Frontal Se fac
activităţii şi min. lor pentru acasă. primesc recompensele. lucru Individual evaluări
tema pentru Elevii trebuie să realizeze o compunere asupra
acasă de 10 – 15 rânduri ȋn care să argumenteze modului în
ce este mai important pentru Bobiță decât care au fost
existența unei cochilii; ce trebuie să se atinse
regăsească de fapt în orice casă? obiectivele.
Dezvoltați.
De asemenea, vor primi fiecare câte o
cochilie de melc pe care vor trebui să o
coloreze / picteze / decoreze pentru data
viitoare.
Se emit aprecieri globale și individuale
asupra modului ȋn care elevii au
contribuit la buna desfășurare a lecției și
se oferă recompense.

4
5

S-ar putea să vă placă și