Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 09.03.

2021
Unitate de învățământ: Grădinița ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" Ploiești
Grupa: mijlocie ,,Îngerașii”
Tema anuală de studiu: ,,Cine și cum planifică/ organizează o activitate?”
Tema săptămânală independentă: ,,Învățăm să circulăm”
Domeniul experențial: Domeniu Științe
Activitatea- Cunoașterea mediului
Tema activității: ,,Așa da, așa nu!”
Mijloc de realizare: joc- exercițiu
Tipul activității: dobândire de noi cunoștințe
Scopul activității: Cunoașterea și aplicarea regulilor de circulație, a semnificației unor indicatoare și marcaje și
deprinderea de a respecta regulile circulației.
Obiective operaționale:
 O1- să răspundă corect la ghicitorile despre semnele de circulație;
 O2 - să recunoască semnele de circulație şi semnificația acestora;
 O3 - să deosebească comportamentele potrivite de cele nepotrivite legate de regulile de circulație și să
precizeze consecințele lor;
 O4 - să precizeze reguli de comportare în mijloacele de transport;
Strategii didactice:
1. metode și procedee- conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, demonstrația, observația;
2. mijloace- semafoare, indicatoare rutiere, mașini, autobuz, școala, șosea, treceri de pietoni, ghicitori, planșe;
3. forme de organizare- frontal, individual, pe echipe.
Bibliografie- https://www.didactic.ro/materiale-didactice/99335_proiect-de-activitate-integrata-reguli-de-circulatie
Loc de desfășurare- sala de grupă
Durata- 30 de minute
Regulile jocului “Așa da, așa nu!”
- sarcina 1 (dirijarea activității de învățare)
o Copiii vor ieși pe rând la tablă, vor extrage o imagine și o vor pune la “așa da” sau la “așa nu”, explicând de ce este
corect sau incorect comportamentul.
- sarcina 2 (obținerea performanței)
-COMPLICAREA JOCULUI-
o Copiii vor fi împărțiți pe echipe, echipa pietonilor și echipa mașinuțelor.
o Se va face un traseu aplicativ, unde vor trebui să aplice ceea ce au învățat despre indicatoarele rutiere și regulile de
circulație.
- sarcina 3 (asigurarea retenției și a transferului)
o Copiii vor fi solicitați să dea alte exemple de situații corecte sau incorecte, explicându-le.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂȚII OP. EVALUARE OBS.
Activitatea propunătoarei Activitatea Metode și Mijloace Forma de
preșcolarilor procedee didactice organizare
1.Momentul Se creează condițiile pentru Ascultă și urmează -conversația -frontal -observarea
organizatoric buna desfășurare a activității: indicațiile comportamentul
-se asigură ordinea și propunătoarei. ui inițial
disciplina prin cerințe
verbale;
-se pregătesc materialele
necesare.
2. Reactualizarea Propunătoarea pune câteva Răspund întrebărilor -conversația -frontal -observarea
cunoștințelor întrebări legate de anotimpul adresate de către sistematică
în care ne aflăm, despre propunătoare, privind
vestitorii primăverii. discutând despre capacitatea de
anotimpul primăvara și exprimare orală
vestitorii ei.
3. Captarea Propunătoarea le povestește Urmăresc interesați -conversația -scrisoarea -frontal -observarea
atenției despre întâlnirea pe care a cursul poveștii, apoi -explicația -planșe -individual capacităților de
avut-o pe drum spre descoperă împreună cu reprezentative rezolvare și
grădiniță, întâlnirea cu un propunătoarea ce le exprimare
domn polițist cu care este spune domnul polițist
prieten. Domnul polițist a în scrisoare.
avut o rugăminte pe care a
adresat-o propunătoarei și
anume să le citească copiilor
o scrisoare de la el.
Propunătoare îi întreabă dacă
vor să afle ce scrie în
scrisoare, apoi la confirmarea
acestora le citește scrisoarea.
O1 (anexa 1) Răspund ghicitorilor
Propunătoarea le citește adresate de către
următoarele ghicitori, (anexa 2) propunătoare.
arătându-le imagini -semafor
reprezentative pentru fiecare. -trecerea de pietoni
(anexa 3) -trotuar
- Cu trei ochi… -agentul de circulație
Mari sclipitori
Face atent pe pietoni,
Îţi indică
Fără grai
Când să treci
Şi când să stai.
(Semaforul)
- Dungi albe, orizontale
Aşezate la picioare
Te-ajută la traversare.
(Trecerea de pietoni)
-Când mergeţi la grădiniţă,
Tu, băiat şi tu, fetiţă,
Voi pe unde circulaţi
Viaţa să v-o apăraţi ?
(Trotuar)
- Cine joaca întrerupe
Când copii-s pe şosea ?
Cine are grija noastră
De-ncercăm a traversa ?
Cine e prietenul nostru,
Dacă circulăm corect ?
Cine se supără oare,
Când nu traversăm corect ?
(Agentul de circulaţie)

4. Anunțarea temei Propunătoarea le spune că Ascultă indicațiile -conversația -frontal


și a obiectivelor astăzi vor aprofunda și vor propunătoarei despre ce
dezvolta cunoștințele despre vor face astăzi.
regulile de circulație și
despre indicatoarele rutiere.
5. Dirijarea O2 Propunătoarea le spune că Sunt atenți la -conversația -planșe -frontal -observarea
activității de astăzi vor juca un joc foarte explicațiile oferite de -explicația -individual sistematică în
învățare interesant, cu scopul de a către propunătoare. -demonstrația situația
fixa regulile de circulație și Respectă regulile -exercițiul indentificării
indicatoarele rutiere. (anexa 4) jocului și vin pe rând să situațiilor
O3 -sarcina 1 extragă imagini corecte și
o Copiii vor ieși pe rând reprezentative. incorecte de
la tablă, vor extrage o traversare
imagine și o vor pune
la “așa da” sau la “așa
nu”, explicând de ce
este corect sau incorect
comportamentul.
6. Obținerea O4 -sarcina 2 (anexa 5) Se împart în două -conversația -șosea -frontal -observarea
performanței -COMPLICAREA grupe, grupa pietonilor -explicația -trecere de -pe echipe sistematică
JOCULUI- și grupa mașinuțelor. -jocul pietoni
o Copiii vor fi împărțiți Fiecare grupă respectă -exercițiul -indicatoare
pe echipe, echipa regulile de circulație și -demonstrația rutiere
pietonilor și echipa indicatoare pe care le -semafoare
mașinuțelor. întâlnesc pe traseu. -echipament
o Se va face un traseu diferențiat
aplicativ, unde vor echipe
trebui să aplice ceea ce
au învățat despre
indicatoarele rutiere și
regulile de circulație.

7. Asigurarea -sarcina 3 Vor da exemple de -conversația -planșe -frontal -observarea


retenției și a o Copiii vor fi solicitați diferite situații coreste -explicația -individual sistematică prin
transferului să dea alte exemple de și incorecte. Vor răspunsuri orale
situații corecte sau discuta despre
incorecte, explicându- comportamentele
le. necesare în transportul
Propunătoarea deschide o în comun
discuție despre
comportamentele necesare
în transportul în comun.
8. Încheierea Propunătoarea va face Acultă aprecierile -conversația -recompense -frontal -apreciere
activității aprecieri asupra modului în propunătoarei și -individual verbale
care copiii au participat la primesc recompensele.
activitate. Ea le oferă
recompense de ,,pietoni
civilizați”. (anexa 6)