Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Data:.02.2021
Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Conținutul învățării: Biserica-lăcaș de închinare și de sfnțire a omului
Tipul lectiei: Lecție de transmitere și însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lectiei: : însuşirea cunoștințelor despre biserică; cultivarea sentimentelor morale potrivite faţă de Dumnezeu; deprinderea unui comportament de bun
creștin în biserică
Locul de desfășurare: sala de clasă
Durata lecției: 40 min

Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală și în societate, în acord cu valorile religioase

Competenţe specifice vizate:


1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură religioasă.
1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală și a grupurilor de apartenență, în relație cu normele
civice.
3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca membru activ al acesteia.

Competențe derivate:
a) cognitiv-formative:

1. să descrie biserica, privită din exterior;


2. să identifice părțile componente ale unei biserici și principalele obiecte de cult;
3. să manifeste comportamente de bun creștin în biserică, dând dovadă de aplicarea practică a educației religioase primite la școală și în familie..

1
b) afectiv-atitudinale
1. să manifeste preocupare pentru oră și disciplină.
2. să respecte învățăturile desprinse pe parcursul desfășurării lecției și să le aplice în viață.

c) psiho-motorii
1. să participe activ la oră respectând limbajul și ținuta adecvată în procesul educativ.
2. să deprindă o poziţie corectă la rugăciune
3. să-și formeze deprinderea de a participa la sfintele slujbe.

Nivelul inițial al clasei:


Elevii aparțin în totalitate cultului ortodox. Colectivul clasei este omogen și are un nivel bun de pregătire religioasă, manifestând interes pentru religie și
fiind deosebit de activi la lecție.
Strategia didactică
Principii didactice:
A. generale:
1. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştințelor
2. Principiul intuiției
3. Principiul accesibilității şi individualizării învățării
4. Principiul legării teoriei de practică
5. Principiul însuşirii temeinice a cunoştințelor, deprinderilor şi priceperilor
6. Principiul sistematizării şi continuității în învățare
B. specifice: principiul eclesiologic

Metode (resurse procedurale): conversaţia, explicaţia, conversația catehetică, jocul didactic, metoda cubului, metoda ciorchinele, metoda lotus
problematizarea, dezbaterea, rugăciunea, expunerea,
Mijloace de învăţământ (resurse materiale): planşe, laptop,videoproiector, fişe de lucru, textul biblic.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, pe grup

Evaluare:
- formativă pe tot parcursul activității prin:
A. probe orale:
 conversația de verificare,
2
 evaluarea orală cu suport vizual
B. probe scrise:
 fișa de lucru
C. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017.
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a VII-a;
Temporale:
durata: 40 min.
Locul desfăşurării: sala de clasă

Bibliografie:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparita cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cu aprobarea Sfantului
Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxa, ediție 2008;
2. Oprea, Crenguța-Lăcrimioara, ,,Strategii didactice interactive”, Editura Didactică și pedagogică R.A., București, 2008.
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, ,,Metodica predării religiei”, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
4. Cucoş, Constantin, ,,Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice”, laşi, 1998.
5. Mihaela Maria Guicin, Florina Despina Mihală, Mioara Dobre, Elena Clasa a VII-a, Manual, Editura Litera, 2019;
6. Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Clasa a VII-a, Manual, Editura Corint, 2019.
7. Alexa Cristian, Ciucă Sorina, Dogaru Gheorghe, Șova Mirela, Clasa a VII-a, Manual, Editura Didactică și Pedagogică, 2019

3
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul informațional Strategia didactică

Etapele lecţiei Evaluare


/ Timp Metode și Mijloace de Forma de
Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ învățare organizar
e
1. Momentul Salutul • Salutul Rugăciunea Frontală
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea Catalogul
5’ • Notarea absenţelor •Anunțarea absenților Conversația Individuală
• Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru
începerea orei

2. Reactualizare Profesorul adresează cateva întrebări Raspund la întrebările Conversația Frontală Aprecieri
a din lectia anterioară ,,Comuniunea profesorului și Anexa 1 verbale
cunostintelor credinciosilor în biserică” si le completează rebusul Individuală
solicită elevilor sa completeze un
rebus
Profesorul va ruga 8 elevi să ia câte Elevii urmează
un biletel, pe biletele fiind scrise instrucțiunile Jocul
Pregătirea literele: Ă,B,C,E,I,R,S. Apoi, ei profesorului și didactic Biletele/Cartonas Frontală
3. elevilor pentru trebuie să așeze biletelele astfel încât descoperă cuvântul e
receptarea să descopere cuvântul cheie al lecției. cheie al lecției:
noilor BISERICĂ.
cunoştinţe
3’
Profesorul anunță și scrie pe tablă Elevii notează în caiete
titlul noului titlul lecției Biserica – Individuală
Anunţarea lăcaș de închinare și de sfintire a Tabla
4. titlului şi a omului Expunerea
obiectivelor Elevii sunt atenți la
lecţiei Profesorul precizează obiectivele explicațiile
1’ lecției: profesorului. Videoproiectorul
-prezentarea formei unei biserici, Laptop Frontală
privită din exterior;
-părțile componente ale unei biserici

4
și principalele obiecte de cult din
biserică;
-stilurile arhitecturale;
-regulile de comportare în biserică.
Observație
Pe tot parcursul lecției profesorul
Comunicarea/ se va folosi de un material power Expunerea
însuşirea point pentru a facilita înțelegerea
noilor noilor informații. Video proiector Frontală
5. cunoştinţe ,,Sfânta biserică a lui Dumnezeu Imagini PPT
25’ este icoană a lumii sensibile. Ea are
drept cer dumnezeiescul altar, iar ca
pământ, frumusețea naosului”.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Biserica a fost întemeiată, în Aprecieri


chip văzut, de Mântuitorul Iisus verbale
Hristos, în momentul pogorârii Elevii sunt atenți la Povestirea
Duhului Sfânt peste Apostoli, la explicațiile Video proiector
Cincizecime. Însă, din cauza profesorului și Imagini PPT
persecuțiilor, primele lăcașuri creștine urmăresc prezentarea
de rugăciune au fost organizate în PPT.
casele creștinilor, în locuri ascunse Frontală
din munți și păduri, în peșteri și în
catacombe.
În anul 313, Sfântul Împărat Explicația
Constantin cel Mare a acordat
libertate creștinilor, aceștia ieșind din
munți, păduri și catacombe și
zidindu-și locașuri de rugăciune. Aprecieri
verbale
Profesorul formulează o definiție
a bisericii și cere elevilor să o noteze
în caiete: Povestirea
Biserica este locașul sfânt în care
credincioșii se adună pentru a se
ruga și asculta învățătura lui
Hristos. Frontală

5
Elevii urmăresc cu Video proiector
FORMA EXTERIOARĂ A BISERICII atenție cele prezentate Imagini PPT
Privită de sus, biserica are formă de profesor și notează
de cruce pentru că Mântuitorul Și-a de pe tablă schița
întemeiat Biserica prin moartea Sa pe lecției.
Cruce. Explicația Aprecieri
Privită din lateral, Biserica este verbale
corabia în care străbatem marea
vieții, pentru a ajunge în Împărăția lui
Dumnezeu; formă octogonală – arată
rolul Bisericii de stea conducătoare
spre viața veșnică, forma de cerc –
simbolizează dragostea nesfârșită a
lui Dumnezeu față de oameni. Frontală
Deasupra bisericii se găsește
TURLA îndreptată spre cer, arătând că
acest lăcaș este casa Tatălui nostru
Care este în ceruri.
În vârful turlei se află CRUCEA
care arată iubirea sfântă a lui Hristos,
Care, prin moartea Sa pe Cruce, a Aprecieri
împăcat cerul cu pământul, verbale
deschizând Împărăția cea cerească. Povestirea
Biserica este orientată cu altarul Frontală
spre răsărit deoarece răsăritul Elevii urmăresc cu Video proiector
simbolizează lumina pe care a adus-o atenție cele prezentate Imagini PPT
Mântuitorul prin venirea Sa în lume. de profesor și notează
de pe tablă schița
INTERIORUL BISERICII lecției.
Interiorul bisericii este împărțit în
trei părți: pronaos, naos și altar; unele
biserici au și pridvor.
PRONAOSUL este prima încăpere în
care intrăm după ce trecem pragul
bisericii, care în vechime era separată Demonstrația
de naos printr-un zid cu uși de cu substitute
comunicare. Aici stăteau odinioară Aprecieri
catehumenii. Aici se păstrează Frontală verbale
cristelnița.
6
NAOSUL este următoarea încăpere,
după pronaos. Aici stau credincioșii
în timpul slujbelor. În mijlocul
naosului se află suspendat un
policandru mare, acesta simbolizând
lumina divină care se coboară din cer
peste cei care participă la sfintele
slujbe. De-a lungul pereților se află
stranele în care stau credincioșii în
vârstă și cei bolnavi. Acestea se
termină cu stranele destinate Explicația Video proiector Aprecieri
cântăreților. În partea dreaptă a Elevii urmăresc cu Imagini PPT verbale
naosului se află SCAUNUL atenție cele prezentate
ARHIERESC pe care îl ocupă arhiereii de profesor și notează
(episcopi, mitropiliți, patriarh) care de pe tablă schița Frontală
vin în vizită. lecției.
ALTARUL este partea cea mai
importantă a bisericii. Acest loc este
despărțit de naos prin
CATAPETEASMĂ sau ICONOSTAS. În
altar se săvârșesc cele mai importante
sfinte slujbe. Aici intră doar slujitorii
bisericii (dascăli, diaconi, preoți,
episcopi, patriarh).
În partea stângă a altarului se află Aprecieri
PROSCOMIDIARUL, locul în care sunt Frontală verbale
pregătite pâinea și vinul care vor fi
sfințite de preot în timpul Sfintei Povestirea
Liturghii și transformate de Duhul Elevii urmăresc cu
Sfânt în Trupul și Sângele Domnului atenție cele prezentate Video proiector
nostru Iisus Hristos. de profesor și notează Imagini PPT
La proscomidiar se află: SFÂNTUL de pe tablă schița
POTIR, SFÂNTUL DISC, STELUȚA ȘI lecției.
LINGURIȚA, obiecte liturgice foarte
importante.
În mijlocul altarului se află
SFÂNTA MASĂ, obiectul cel mai Aprecieri
important din biserică., în piciorul ei verbale
aflându-se sfinte moaște. În timpul
7
Sfintei Liturghii, pâinea și vinul puse Frontală
pe Sfânta Masă se prefac, la
rugăciunea preotului și a
credincioșilor, în Trupul și Sângele
lui Hristos. Explicația

OBIECTE AFLATE PE SFÂNTA MASĂ:

SFÂNTUL ANTIMIS este o pânză de


formă dreptunghiulară pe care este Elevii urmăresc cu
pictată icoana Punerii în mormânt a atenție cele prezentate
Domnului Iisus Hristos . Fără Sfântul de profesor și notează
Antimis nu se poate săvârși Sfânta de pe tablă schița Video proiector
Liturghie. În partea de sus a lecției. Imagini PPT
Antimisului se află o părticică din Frontală Aprecieri
moaștele unui sfânt. verbale
SFÂNTA EVANGHELIE este cartea de
slujbă care cuprinde fragmente din
Biblie, în care sunt prezentate viața și Demonstrația
învățătura Mântuitorului nostru Iisus cu substitute
Hristos. La fiecare sfântă Liturghie se
citește din această carte.
CRUCEA înfățișează răstignirea
Mântuitorului și ne amintește de
Jertfa Sa mântuitoare.
CRUCEA RĂSTIGNIRII este o cruce
mare din lemn, pe care este pictată
răstignirea Mântuitorului Iisus
Hristos.
SFÂNTUL CHIVOT este un obiect care
are forma unei bisericuțe. Aici se
păstrează Sfânta Împărtășanie
necesară pentru bolnavi și copii.
SFEȘNICELE cu lumânări aflate pe
Sfânta Masă simbolizează lumina lui
Hristos care luminează tuturor.
Aceste suporturi pot avea:
-un braț (simbolizează unitatea
dumnezeirii)
8
-două brațe (simbolizează cele două
firi ale Mântuitorului)
-trei brațe (simbolizează Sfânta
Treime)
-șapte brațe (simbolizează cele șapte
daruri ale Sfântului Duh).În biserică
se află multe ICOANE pe care sunt
înfățișate evenimente biblice sau
persoane sfinte. Icoanele înlesnesc și
comunicarea între credincioși și
Dumnezeu sau sfinții Săi.
Arhitectura bisericească (arhitectura
lăcașelor de cult creștine) se Elevii privesc Imagini cu Frontală
încadrează în unul dintre stilurile: imaginile prezentate stilurile
romanic, bizantin, slavon, gotic, de profesor arhitecturale
renascentist sau baroc și în funcție
de confesiune prezintă aspecte
specifice (de exemplu, altarul catolic
este deschis, situat central; coloanele
și ogivele sunt specifice bisericilor
protestante). Dacă creștinii au
biserica, mozaicii au sinagoga,
musulmanii – moscheea, religiile
orientale au templul.

Profesorul împarte clasa in șase grupe Câte un reprezentant Metoda


Asocierea, de elevi. Fiecare grupă va primi o din fiecare grupă va cubului (Anexa 2) Observația
6. generalizarea ilustratie și un cub, pe fețele căruia se prezenta răspunsul la Pe grupe sistematică
află notată cate o cerință. Fiecare cerința primită.
7’ grupă va extrage un bilețel pe care se
află trecut numarul cerintei la care va
raspunde grupa respectivă.
Profesorul le va împărti elevilor Elevii răspund cerinței Metoda Frontală
Asigurarea fisa ,,Ciorchinele” si le explică profesorului. ciorchinele (Anexa 3)
7. feed-back-ului modul in care trebuie completat Aprecieri
și evaluarea individuală verbale
performanțe-
lor

9
5’

Profesorul va împărți elevilor Elevii citesc cu atentie Lectura


8. Aplicarea fișa ,,Cum să ne purtăm în Sfânta si identifica regulile de (Anexa 4)
2’ Biserică”, protosinghel Nicodim comportare în biserică. Frontală
Măndiță (anexa 4) și se cere elevilor
să identifice regulile de comportare în
biserică.”
Asigurarea Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă si Conversația Frontală Aprecieri
9. transferului individuale, privind atât pregătirea notează tema verbale
1’ elevilor pentru lecţie, cât şi
implicarea în predarea noilor
cunoştinţe.
Profesorul anunță tema: pană data
viitoare va rog să reflectat la:
,,Cum te comporti in biserica
-dacă se citeste Sfânta Evanghelie;
-dacă urmează să te împărtasesti”.

• Rugăciunea • Rugăciunea ”Cuvine- Rugaciunea


10. Încheierea • Salutul. se cu adevărat”
activităţii • Salutul.
1’

10
OGLINDA TABLEI

Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului

,,Sfânta biserică a lui Dumnezeu este icoană a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul altar, iar ca pământ,
frumusețea naosului”. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

- Biserica este locașul sfânt în care credincioșii se adună pentru a se ruga și asculta învățătura lui Hristos.

Biserica are formă de :


 Corabie Stilurile arhitecturale: - romanic,
 Cruce - bizantin,
 Octogonală - slavon,
 Cerc - gotic
- renascentist sau baroc

Biserica este împărțită în:


 PRONAOS (aici stăteau catehumenii și se păstrează cristelnița)
 NAOS (aici stau credincioșii în timpul slujbelor )
 ALTAR (cea mai importantă parte a bisericii)

Obiecte de cult:

 Sf. Potir, Sf. Disc, Steluța și Lingurița


 Sf. Antimis
 Sf. Evanghelie
 Sf. Chivot
 Sf. Cruce
 Sfeșnicele

Icoanele

11
ANEXA NR.1

Citește cu atenție definițiile și găsește cuvintele. Completând corect, vei obține pe verticala A – B denumirea lăcașului de cult.

1. Sfanta Taină prin care devenim crestini.


2. Catapeteasma.
3. Mladita.
4. Vasul în care se pune tamâie în biserica.
5. Persoană care suferă chinuri și își dă viața pentru credința în Hristos.
6. Vasul în care se botează pruncii.
12
7. Galerie subterană care servea primilor creștini drept refugiu
8. Numărul Sfintelor Taine.

13
ANEXA NR.2
Metoda cubului

1. Descrie biserica pe care o vezi in imagine.


2. Prin ce se deosebește biserica de celelalte clădiri care apar în imagine?
3. Cu ce poate fi pusă în legătură prin forma pe care o are?
4. Ce fac creștinii la biserică?
5. Care sunt părțile componente ale bisericii?
6. De ce credeți că este important ca oamenii să aibă biserică?

ANEXA NR. 3
CIORCHINELE
Completati ciorchinele de mai jos, al cărui cuvânt cheie este ,,obiecte de cult”, cu obiectele de cult care se află în cele
trei părți ale bisericii.

PRONAOS
NAOS

14
OBIECTE DE CULT
ALTAR

SFÂNTA MASĂ

ANEXA 4.

”Îndată ce am intrat în Curtea Bisericii, să ne pătrundem fiinţa noastră de fiorii


plăcuţi şi binefăcători ai cugetărilor religioase şi ai sfinţeniei Dumnezeieşti. Trecând
pragul bisericii: Toată grija cea lumească să o lepădăm. Să cugetăm serios, că am intrat în
cer, în Casa lui Dumnezeu, unde toate câte sunt şi se fac după sfânta rânduială: Grăiesc
slava lui Dumnezeu.
Nimenea să nu intre tropăind în Casa lui Dumnezeu, să nu vorbească şi cu atât mai
mult să nu râdă, să nu facă felurite semne sau neorânduieli, care tulbură pacea Bisericii şi
rupe firul rugăciunilor credincioşilor, care se roagă sau ascultă. Acei ce fac aceste
neorânduieli cad sub blestem greu, sub afurisenie.
Fiule zice Dumnezeiasca Scriptură - păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui
Dumnezeu. Apropie-te mai bine să asculţi (slujbele Dumnezeieşti) decât să aduci jertfa
nebunilor (tropăială, vorbărie, râsuri umflate, semne nepermise şi felurite neorânduieli),
căci ei nu ştiu că fac rău cu acestea. Nu te grăbi a-ţi deschide gura ta şi să nu-ţi rostească
inima cuvinte pripite (cereri şi rugăciuni fără de duh creştinesc înaintea lui Dumnezeu),
căci Dumnezeu este în cer şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe (lipsite de
atenţie şi duh). Nu lăsa gura să te bage în păcat... ca să nu Se mânie Dumnezeu din pricina
cuvintelor tale şi să nimicească lucrul mâinilor tale.”

(Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Protos. Nicodim Măndiță)

15
ANEXA 4
Raspunsurile la ANEXA 4

 Pozitia traditionala pentru rugaciune in Biserica Ortodoxa a fost si este de a sta in


picioare
 Cel mai bine ar fi sa ajungeti la biserica inainte de inceperea slujbei religioase
 În timpul slujbelor trebuie să respectăm liniştea
 Aprinderea lumanarilor cand ne rugam sunt ca un supliment/ajutor la rugaciunile pe
care le facem. Ortodocsii, in mod obisnuit, aprind lumanarile cand intra in biserica si
atunci e de obicei cel mai potrivit moment sa le aprindem
 Cand intram in biserica, traditional este sa ne inchinam, sa veneram si sa sarutam
icoanele cu evlavie
 Cel mai potrivit mod de a saluta sau a va arata respectful fata de preot sau episcop este
sa cereti binecuvantarea lui si sa-i sarutati mana dreapta
 Sa ne imbracam modest, nu intr-un mod care sa atraga atentia asupra noastra
 Sa nu plecam in timpul slujbei, ci dupa miruire.

16

S-ar putea să vă placă și