Sunteți pe pagina 1din 2
6 MONITORUL GFIGIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Ne. 228/6 II, 2021 MINISTERUL EDUCATIEI Nr 3.458 din 6 martie 2021 MINISTERUL SANATATH Nr. 280 din 6 martie 2021 ORDIN privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului educagiei gi al ministrului sanatatli nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea misurilor de organizare a activitatil in cadrul unitatilorfinstitutiilor da invapimant in condifii de siguranta epidemiologicd pentru prevenirea imbolndviriler cu virusul SARS-CoV-2 Avdnd tn vedere peovederite: — art, 94, art, 95, art, 114 si art, 123 din Lopes educate! nafonale nr. 1/2011, cu madificirile gi completiriie uleioare; —ari. 10-din Legea nv. 95/2006 peivind refcrma in domneniu! sandtati, rapublicata, cu modificarlo si completirile uterioaro; — art 2d Ordonanta de urgent’ a Guvemului nr. 1441/2020 privind instituires Unor masuri pentru buna funsjonare & sistorului de Invatsmant si pentru modificarca gi complataroa Logii educatici nafionale nr. 1/2011: — Ordinului ministrulul educatiel, cercataii, tineretulu gi sportulul nr. 5530/2011 privind aprobarea Requlamentululcadeu do organizare gi tunctonare a inspectoratolor gcolare, cu modihicarie gi compfetarie ulterioare; — Ordinului ministrului educafei nationale si cercotani slintifice nr. 5.078/20 16 privind aprobarea Rogulamentului-cadru de organizare gi tunchonare a unitayler de Invatindnt preuniversitar, cu modificarile gf completaria uneroare, In conformitats cu provedorile at, 3 din Hatirdroa Conitetuiul Nafonal pentrs Siluayi de Urgenfa nr, 15 din 5.03.2021 privind aprobarea lestel tartor/.zonelor/teritodilor de risc.epidemiolegis pentru care se instituie ma sura carantinel asupra persoanelor care senese:In Romdnia din acesioa, peecum gi pentru stablirea unot misuri necesar a fl aplicate fn unite de invafient, tn ccontextul pandomiai do COVID-19, vaziind Referatul de aprobare nr. 9.86 1/CM din 6.06.2021 din care rezulld necesitatea moddiicdnilor Ordinulul ministrubit educofici i al ministrului sindtafi nr. 3.235053/2021. pentru aprebarea misurilor de orgmnizare a activitifi in cadrul uunitatloninstiujitor de Invatamént in condifi de siquranta epidemiologica pentru prevenirea imboina vrilor cu virusid SARS-CoV-2, in femeiu| prevederder art. 1Salin. (3) din Hotardires Guvernului nt. 242020 privind cxgonizorea gi tunctionarea Minésterului Educate’ gi Corcetani, cy modificirile ultorioare, gi alo art. 7 alin, (4) din Holararea Guvernull nr, 144/20 10 privind onganizaroa gi functionares Ministendui Sanatapi, cu modifcarie si complatarile utarioare, ministrul educatiel si ministrul sdndtaqil emit prezentul ordin. An. | — Ordinal ministrului educafei gi al minisiruti san ati fr. 3.23509/2024 pentru aprobarea masutlor de emganizare a activitifl th cadrul unitaplorinsthufilor de Invatamant In condi do siquranj® epidemiciogic’ pontru preveniraa Imbolndvinlor cu vinssul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial al Ftomsnici, Partes |, nr. 122 din 5 februare 2021, se modified gi se compictoaz’ dupa cum urmeaza 1. La articolul 2, alineatul (3) so modifica gi va aves urmidterul cupeins: 43) Sccnadul de funcfonare al untiiinsittiol de Invade pe parcursu anuhil scolanuniversita se va actualza RApLAMSNAL Ou raferinta la flecare zide vine in funcfe de evoiutia epidemicingics, prin raportare la prevederie art. 3, ou exceptia depslgirl pragudul de: ‘la mio, unde intraaa ih carantna 0 aplich imodiat” 2, La articolul 3, alincatul (1) s¢ modifica sl va avea ‘urmitorul cuprins: AA. 3, — (1) Conslid de admninistapic al unitate Invatimint propune ISJ/ISM3 aplicarea sconariuial de ‘organizare ¢i desta gurere a cursurtor inuritatea de invafamnant, pe baza critorilui epideriiogic rvind rata inciden fot curulate Ja fivelul localtai, respectiv mumirul total de cazun noi din ultimele 14. zile raportal la 1.000 de loculton, dupa cum urmeaza: [Scenorl1 [Parieipores ziinicd a tuluror prescolanice 91 clovilor Th unio de]ineidenfa comulaia In ulirmele 14 zie a jinvslimant, cu respectarea si aplicarea tutufor normelor de protectie | cazurilor din localtate este mak mic’ sau ‘gal cu 1/7000 de locator, ‘Sconarul a futuro normator de protectio fa} Pariepara ainica, cu peoranta Aiea In unitajin do Invapamant, a uturor pregcolarilor gi clevdior din Tnvéifimantul primar, a elelor din clasole a Vill-a gi a Xil-a, a XilLa gi a color din anit torminali din invayimantul profesional gi posticeal, cu respectarea i aplicarea Tneidonja comulais tn ulimato 14 ai a azurior din localitate este mai mare| @1/1,000, dar mai micd sau ogala 84 9/1.000 ae locuiton, b) Paricparea zinict.in sistem onkne, a clever din colelate claswlani ide study turtaror presecota fa} Pariepares Sinica, cu prezenta Reied in unite de Taplin, a lar i elevlor din Invikamdntul primar b) Partsiparea xinics, cu peezenta fizicd in unitate de invayimAnt, a elevilordin clasolo a Villa sia Xll-a, a XIlba sia coke din ani torr Tneidenfa cumolals In ullimele 14 aie a cazuake din localitate este mai mare de3/1.000 do locuiton, dar mal mica do 611.000 de locuiter” din inveqamartul profesional si posticeal, cu raspectares si aplicarea futuror normetor de profactic, cu prazonta fizicd de pnd ia jumAtato| din numarul total de elev! inmatrioulat In resqeetivele clase: terminate! \c) Participares zilnicd, in sisiem oniine, a clevitor din colelatic clasa/ani de shui MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTES1, Ne. 22806112021 vr 3, La articolul 3, dupa alineatul (3) s¢ introduc doud nod alineate, alineatele (4) $1 (5), eu urrsdtorul cuprins: 4) La nivel localitatior unde este instiuita rmdsura caranting| zonalo nu sunt permise activtaiie care impun prozenfa fizicd a preseolariior i olevilor in unitate. de Invaiimant si activtateadidacicl se destayoard exclusiv ontine. (5) Este perish organizarea simaldritor cxanrenelor nationale, evaluarilor nationale, orator ramediale ‘oxamnnelor pontns anil terminal, Gx prezonga fizie’, tru do invajamdnt din localitajile in care inciden{a curulata in ultimele 14 2ile este mai mica de 611,000 de locator cu condlifa ‘asigurddi stricte a normelor do peevonire a Imbolnaviriior cu ‘vinisul SARS-CoV-2, respoctiv, distanfare cored i igionizarea ‘iinilor gi purtarea obligatorie a magti.” 4. La ariicolul 9 alineaiul (1), literete a), b) gi e) se modificd $1 vor avea urmatorul cuprins: a) La apartia unui ¢az confirmat da. Imbolnvire cau viusul SARS-CoV-2 nt-o rupa do Iatambnt iar sou casa do invalamdint primar. In aceosld situajie se efectueazd testarea ‘colagilor, ge guspenda cursurile grupel sau clasei respective pantry o perioads do 14 zip, iar anchata epidemiologic’ ‘stablegte parsoancie cara vor fi carantinato. In situatia in care in oeeeas! sald cursutile sunt osganizate in schimburi, se vor Suspenda doar cursurile pentru clasa in care a tost coatirmat ‘eazul de Imbohuivire ex vrusul SARS-CaV-2, umbnd ca elevil din schimbul urmétor s& tsi dostagoare cursurile, dup’. o dezinteciare prealabill a sali de das6. b) La aparitia unui caz confimat de-imboindvire cu vieusul SARE.CeV.Z Intt-o clash de Invajamant gimnaziol, Teal, profesional si posticeal so etectueazh ancheta epidomiotagica i testarea cologtor acestuia gi a cadrelor didactice, conform indicailor anchetei epidemiclogice. Conduceraa unitate Tnvatamaint va decide Th wma consutini DSPLIDSPMS dacs ¢ inmpune caraminarea coder caro tae parte din aceeagi clas Sau suspendaroa cursunior, dupa caz. ¢) La aparija a dow cazun contemate de imbalnévire ext Minusul SARS-CoV? in-o claed de invatSmsint gireazial, coal, Profesional gi pasticeal se suspend’ cureurio chase respective pentru operioad’ do 14 zio, iaranchets epidemiologic) stabllogte orscanole care vor f tnstate gi caraninaln, In sitsafa tn care Ta Aoneagi sali cuteurile sun organizate in schinburi, #6 wor sugponda door eursurie penta clasa in care a fost conirmat cazul do Imbolnivire: cu virusul SARS-CoV-2, urmind ca slevi din Schimbul umiior s2 igi destagaare cursurle dupa finalizaroa beocedurilor de dezinfectare a sali de clas’. Masura suspendaii ‘este dispust prin decizia cenducesi uniliji de Invafamint! insftutiol conoxn, duph consultarea DSPADSPMA, as aplcarca ewvettorior at. 8 afin. (4) din Regulamontul-cadru de organizare gi retknara outitr do nalinandprourboniac arma pe inal ministuks! educate si corcetini nr, §.447/2020, cu mxificdle gi cormpaotanie ulieroare.” 5, La aricolul 9, allneatul (7) se modifica si va avea ‘urmitorul cuprins: {7} Aciviaijle ce prasupun prezenja fiziea din unitagie da invajdmant preuniversitar din subordinga Ministendui Aparacit Nationale, Ministarula Alscartr Inoria s Ministers stl ‘yor fi gestionate In funciio de analiza siiuatiol epidorniologica realizate la nivelul directilor medicato din cadrul acestera si stabllte prin decizie a conducdtorior acestora ginu se supun dispozifiier prezentului ordin.” 6, La articolu! 12, dup& allnoatul (3) se Introduce un now neat, alincatul (4), cu. urmatonul cuprins: {4} Cal care au fost decarall centacgi ditecli al unor cazue eortirmate $i eare nu au sirpiome, in Situatia In care reluzl Yostarea, nu vor f peel) In unitatewinetitutia de Invagimant minimum 14 zile gi vor continua invatarea in sistem online.” Ministrul oducatici Serin-Mihai Gimpeanu 7. In anexs, 1a punctul Ml subpunctul 2, litera b) se modified sl va avea urmatorul cuprins: 2b) mages do protect aste obligatorio pentru clevii din Invatdmantul primar, gimnazial giticoal si pontru student si va purtata ip site de clas, In imp deplasdi In incinta uni der Invajamant 3 in enpul pauzcior, ati In inieror, cats In exteriae La orci de specialitate din invajamantul vocational este sbigatarie prtsea mist de protec, cu excep) orelor de se ale Instrumentelor de suflat. In acest caz esin necesard rea do spafil individuale pontna exarsaro: in anexi, la punctul ill sut moaRCL peo tues neice oc) masca de fe nu eett obligatore In. cazul larilor, indiferent de varst3, procum sin tinpul tuturor lor de odieato fica des!Sgurate ih spapi exterioaro:”, ony anexa, punctul Milsemoditiea gl va avea urmatorul a Utera c) se pret PU Alte di ig 3) cadrele didactica vor ofectua triajul cbservational al Wilorinlevier po tol parcursul act utailoe }Tn ca in care prescokari say levi prezina in timpal crelor de cae stare febrla sau alt sinnplomatologie specifica infect Gu SARS-CoV-2, 86 aplica ul de zolare. in cam in care feist un consinjimant informal si semnat al pariniuloreut lagal cu privire Ia acordul da eacoltaro a probolor de oxsudst aztaringian ih vederoa. testini iarilor sau eo Alor simplomatiel, acestia vor putea # testa, ineo prim faz, ou teste antigen rapide, ih cadnul cabinetelor modicale. Elevul care a impling varsta de 16 ani va semna consinmamdntul personal Toate tesiole rapide efoctuato In cabinotul rnedical geolar deka Abvolul uniapi de Invitimint vor f raportate caire direc de ‘Sindtato pulbécd judofeanda municpiulti Bucurosf, tn maximum 24 de ort -Dacd pimisleAuorele legal nu ie experas acordul poniru testare, th eazul existeniel uncr simptome specitice, pprocum qi in cazul in carenu exist cabinet madical in unitatoa ‘scolar, acosta va lua logatura cu modicul de familie in vodlorea stabilini pagilor urmateri: reveniroa in colectvtate in acosto cazui ‘8 va face dupa un repaus do 14 zo, ©} lestarea cu festa antigen rapide se recomanda sk {otedor udaclon oir angel of uri goals simptomatcl, 2 cdror simplomatologie de bool’ debutoaza In fimpul crotor do ours, 2, cologilor cazurilor confirmate ati pregcolari sau olev (colegi de grup sau clash), cA gi cadre digactico/personal Suxliae din unitatea de ined jamant (inclusiy color asimptomatc), ia iad od ae esata a rapids, inundatea de Invafimndet ) rovoniroa In coloctivitate a copier care au avut alte leme de sindtale i au absantat de la seoals minimum “Ble se va realiza obligates in baza une| adcverinte medicale care $8 procizaze diagnosticul, adiaverintd po care elev o va proda in format hdrlie sau o va transmite olectronic irigintolui/invafstonul, Adoworinjole vor ® can tralizate la nivelul ‘netuhii medical gcolar £3 la nivelld perecone deserinate In azul in care geoala nu henoliciaza de cabinet medical: °) . persenall didarkaunker gi nesta: care: proshis srmotoma apecice una slecunl cu pour eco (ebrd, fuse, dureri de cap, durori de gl, cifculta de winwitur, flr a se limita ka acestea) se izoleazd 1a domiciiu, conarinaza medical de fami si anunta de indata responsabdul dosernnat de ciire conmiucerea unital de ‘Art. Il. — Direclile de specialitaia din cadrul Ministerulul Educatioi. procum si directile do specialitate din cadrul Ministorului Sanatayi, directile de sinatate publica judetencia murieipiuiui Bucuresti, inspectoratcle geolare judelencial municipiulul Sucureet, uritale de inva iendint prouneoreitar vor duce In indoplinire prevederite prezentulut cedin. ‘Art. ll, — Prezentul erdin se publicd In Monitoral Oficial al Romanial, Partoa |. Ministrul singtafi, Vlad Vasile Voleulescu