Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARIT CABINET MINISTRU ORDIN pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice de aplicare a programului nafional pilot de tip , Scoala dupa scoala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nz.3300/2021 Avand in vedere prevederile art. 58 din Legea educafiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, ale art. V alin.(1) gi art. VIalin.(1) si (2) din Ordonanta de urgenf’ a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea si completarea art. 58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completarile ulterioare, gi ale art. 4 din Ordonanta de urgent& a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administrafiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotéraérea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetirii, cu modificarile ulterioare, MINISTRUL EDUCATIEI emite prezentul ordin: Art. I. Normele metodologice de aplicare a programului national pilot de tip ,Scoala dup’ scoali”, pentru elevii pén& la clasa a VIlI-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr.3300/2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021, se modific’ si se completeaz& dupa cum urmeaza: 1. Laarticolul 4, alineatul (3) se modificd si va avea urmatorul cuprins: (3) Inspectoratele scolare sunt informate cu privire la numarul de elevi eligibili gi a grupelor constituite la nivelul unititilor de inv&timant care fac parte din lista celor care au optat pentru organizarea activititilor remediale in cadrul Programului pilot de tip “Scoala dupa scoala”. Sunt considerate, din oficiu, unitafi organizatoare, unitatile de invafimant in care se poate organiza cel putin o grupa de elevi, in infelesul prezentului ordin, fara a necesita aprobarea inspectoratului scolar.” 2. La articolul 5, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu urmatorul cuprins: (9) Unititile de invatamant actualizeaza, lunar, numarul grupelor gi lista elevilor care vor participa la activititile Programului pilot de tip “Scoala dup’ scoalé” in luna urmatoare, prin cuprinderea gi a altor elevi care indeplinesc conditiile de eligibilitate si pentru care se solicit’ includerea in program. Parintii sau reprezentantii legali ai elevilor pot depune solicitirile de cuprindere a acestor elevi in program si in afara a termenului prevzut in anexa la prezentele norme metodologice, in mod continuu, pand la data de 25 ale fiectrei luni.” . La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu urmétorul cuprins: (6) Programul orar al activititilor remediale se stabileste, la nivelul unititii de invtimant, de citre cadrul didactic, cu consultarea elevilor si a périntilor sau reprezentantilor legali ai acestora.” . La articolul 10, alineatele (2) gi (3) se modifica gi vor avea urmatorul cuprins: “(2) Inspectoratele gcolare vireazi lunar sumele primite de la Ministerul Educatiei unitafilor de invifimént, in conturile deschise la Trezoreria statului, in baza solicitirii acestora. (3) Lunar, in termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente, unititile de invatimant efectueaz plata personalului didactic implicat in activitatile de educatie remedial’.” . La articolul 10, dupa alineatul (3), se introduce un now alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(A) Activitatile de invajare remediala desfégurate in cadrul programului national pilot de tip “Scoala dupa scoala”, prestate de cadrele didactice, sunt remunerate cu suma de 100 lei brut/ora inclusiv contributiile angajatorului. Art. I. Prezentul ordin se public& in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I. MINISTRU- SORIN ~ MIHAI CIMPEANU