Sunteți pe pagina 1din 42

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

DULSCHI SILVIA

ÎNDRUMARUL DOCTORANDULUI DIN


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Chisinãu 2014
Autor:
DULSCHI Silvia, dr., conf. univ. inter., AAP
Recenzenți:
SPĂTARU Tatiana, dr. hab., conf. univ., AȘM
SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ., USM

Examinat și recomandat spre aprobare Consiliului Științific al AAP în ședința Catedrei științe
administrative, proces verbal nr.13 din 4 iunie 2014.
Examinat și recomandat spre aprobate Senatului AAP în ședința Consiliului științific al AAP,
proces verbal nr. 1 din 19 septembrie 2014.
Examinat şi recomandat spre utilizare în cadrul Catedrei ştiinţe administrative în şedinţa
Senatului AAP, proces verbal nr.1 din 23 septembrie 2014.

2
CUPRINS
Admiterea ………………………………………………………………………………………..5
Înmatricularea…………………………………………………………………………………...6
Organizarea studiilor prin doctorat……….…………………………………………………...6
Aprobarea temei tezei de doctorat şi confirmarea conducătorului (consultantului) ştiinţific
de doctorat…………………………………………………………............................................9
Elaborarea si perfectarea tezei………………………………………………………………...13
Autoreferatul……………………………………………………………………………………14
Procedura de susținere a tezelor de doctorat………………………………………………....14
Etapa I – Examinarea tezei la catedra de profil……………………………………….……..14
Etapa a II – a – Susținerea tezei la seminarul stiințific de profil…………………….……...16
Referenții oficiali ……………………………………………………………………………….18
Etapa a III-a – Formarea consiliului stiințific specializat şi susținerea publicã a tezei……19
Procedura privind susținerea publicã a tezei de doctor ………….….…..………………….21
Perfectarea actelor după susținerea tezei…………………………………………...………...22
Bibliografie………………………………………………………………………….…………..23
Anexa 1…………………………………………..………………………………………………24
Anexa 2…………………………………………..………………………………………………26
Anexa 3…………………………………………..………………………………………….…...27
Anexa 4…………………………………………..………………………………………….…...28
Anexa 5…………………………………………..………………………………………….…...29
Anexa 6…………………………………………..………………………………………………30
Anexa 7…………………………………………..………………………………………….…...34
Anexa 8…………………………………………..………………………………………….…...35
Anexa 9…………………………………………..………………………………………………39

3
NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Doctoratul este o formă de învăţămînt superior, care se bazează pe cercetarea ştiinţifică şi se


organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Finalitatea programului de
studii prin doctorat este obţinerea titlului ştiinţific de doctor. Acestui scop îi este consacrată, pe
parcursul studiilor, întreaga activitate a doctorandului şi a personalului ştiinţifico-didactic, antrenat
în procesul de formare a doctoranzilor. Doctoratul în Academia de Adminitrare Publică se
organizează şi funcţionează în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
doctoratului şi a postdoctoratului (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie
2008).

ADMITEREA
Admiterea la doctorat în Academia de Adminitrare Publică, se face în perioada lunilor
septembrie – octombrie, pe bază de concurs, în condiţii de transparenţă. La concursul de admitere la
doctorat, pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de masterat sau de
licenţă, cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.
Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor eliberate pînă în anul 1995 inclusiv, au
dreptul să participe la concursul de admitere în aceleaşi condiţii. La doctorat se admit şi cetăţeni
străini şi apatrizi, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, în baza acordurilor
interstatale, precum şi în bază de contracte individuale. Studiile se efectueazã în baza de buget și cu
taxă.
Coordonarea admiterii la doctorat este efectuată de Comisia de admitere, formată prin
ordinul Rectorului. Condiţiile de admitere şi data concursului de admitere se afişează pe pagina
WEB a AAP, cu cel puţin 3 luni inainte de organizarea concursului.
Pentru înscriere la concurs candidatul prezintă:
1. Cererea pe numele Rectorului AAP.
2. Diplomele de studii de masterat și de licență (original și copia legalizatã) cu suplimentele
respective. Pentru absolvenții cu diplomã de licențã în baza procesului de la Bologna, diploma de
master este obligatorie.
3. Lista și copia lucrãrilor stiințifice publicate sau un referat științific (în volum de 10-15 pagini) cu
tema la specialitatea aleasă, cu semnătura candidatului și a conducătorului științific.
4. Extrasul din procesul-verbal al sedinței Senatului/Consiliului știintific al instituției sau
recomandări a doi specialiști cu grad și titlu științific în domeniu.
5. Fișa personală de evidență a cadrelor și curriculum vitae.
6. 3 fotografii de dimensiunea 3cm x 4cm.
7. Copia buletinului de identitate.

4
Admiterea la doctorat în AAP se efectuează în baza a 2 examene: la specialitate şi la una din
limbile moderne. Examenele de admitere şi referatul se susţin în faţa unor comisii de examinare
specializate pe domenii, aprobate de Rector, în componenţa cărora intră 3 specialişti în domeniu (cu
grad ştiinţific, în cazul obiectului de bază, sau cel puţin unul din ei cu grad ştiinţific, în celelalte
cazuri). Reexaminarea nu se admite. Prima probă de admitere este specialitatea. Cunoştinţele la
examene se apreciază cu note de la 10 la 1, iar referatul ştiinţific - cu calificativul “admis” sau
“respins”.
Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru specialitatea şi instituţia respectivă şi
pentru anul în care a fost susţinut.

ÎNMATRICULAREA
Înmatricularea la doctorat a candidaţilor se efectueazã în limita locurilor stabilite și în ordinea
descrescătoare a mediei obținute de către candidați la fiecare specialitate. Media minimã a
examenelor de admitere nu poate fi mai micã de 8, iar nota minimă la examenul de specialitate nu
mai micã de 8. Înmatricularea candidaţilor se face prin ordinul rectorului. Candidaţii inmatriculaţi la
studii semnează, în mod obligatoriu, un contract cu conducerea AAP. Doctorandul care s-a înscris
la doctorat la o altă specialitate decît cea a masteratului sau a licenței, susține suplimentar 2
examene la disciplina de bază a specialității pe care o urmează la doctorat [1].

ORGANIZAREA STUDIILOR PRIN DOCTORAT


Obiectivele doctoratului rezidă în: formarea abilităţilor doctorandului pentru efectuarea
cercetărilor ştiinţifice, însuşirea metodologiei investigaţiilor ştiinţifice, dezvoltarea capacităţii de a-
şi asuma iniţiative teoretice şi experimentale, consolidarea competenţelor de documentare
aprofundată, de sintetizare a rezultatelor obţinute în formă de lucrări ştiinţifice şi de prezentare a
acestora comunităţii universitar-ştiinţifice în cadrul seminarelor, conferinţelor, sesiunilor ştiinţifice.
Asigurarea condiţiilor pentru formarea şi dezvoltarea acestor abilităţi şi competenţe, aplicarea
cărora trebuie să comporte îndeplinirea programului de doctorat şi susţinerea tezei de doctor, revine
Catedrei, în cadrul căreia, prin ordinul de înmatriculare al Rectorului, este prevăzută desfăşurarea
programului de studii a doctorandului.
Studiile la doctorat se desfăşoară în conformitate cu Programul individual de activitate a
doctorandului, aprobat de Consiliul ştiinţific al AAP. Programul prevede realizarea de către fiecare
doctorand a Planului de activitate individuală, elaborat şi aprobat la începutul fiecărui an academic
la şedinţa Catedrei.
Structura Programului de studii prin doctorat conţine activităţi de pregătire ştiinţifico-teoretică şi
aplicativă, specifice domeniului de doctorat, cu susţinerea examenelor şi referatelor, finalizată prin

5
elaborarea şi aprobarea tezei de doctor. Programul de studii este orientat pentru activitatea
individuală a doctorandului.
Anul de studii la doctorat începe la 1 noiembrie. Programul de doctorat prevede elaborarea a 3
referate ştiinţifice anuale (începand cu anul I de studii), care constituie un compartiment din teza de
doctorat, şi susţinerea examenelor de doctorat. În perioadă aflării la studii prin doctorat, doctoranzii
susţin: 4 examene de doctorat, conform planului individual al fiecărui doctorand:
a) la specialitate;
b) la istoria şi metodologia domeniului de cercetare;
c) la una din limbile moderne;
d) la informatică;
e) două examene suplimentare, stabilite de conducerea Academiei, la disciplina de bază a
specialităţii pe care o urmează la doctorat, în cazul în care doctorandul urmează la doctorat o altă
specialitate decat cea a masteratului sau a licenţei.
În Academie sunt planificate pentru doctoranzi, la anul I și II de studii, consultaţii la limbă străină,
informatică şi istoria şi metodologia domeniului de cercetare.
Examenele de doctorat se susțin în perioada sesiunii (luna mai), iar referatele științifice anuale
la sfîrsitul anului de studii (luna noiembrie). Tema referatelor ştiințifice (compartimente din teză),
structura și volumul acestora se stabilesc de către conducatorul (consultantul) de doctorat.
Susținerea referatelor știintifice este publică și se desfășoară în cadrul ședințelor catedrei Științe
administrative. Rezultatul susținerii referatului se apreciazã cu calificativul: „admis”, „respins”,
care se înscrie în programul individual de activitate al doctorandului. În cazul obținerii
calificativului „respins”, se va proceda la susținerea repetatã a referatului.
Examenele de doctorat sînt valabile pe parcursul a 7 ani. Doctorandul care nu obține la examenul de
specialitate cel puțin nota 8 și la celelalte examene –cel puțin nota 7 sau cãruia i s-a respins referatul
poate să se prezinte repetat la examen, la altã sesiune. Dacă nici a doua oarã examenul sau referatul
nu este promovat, doctorandul pierde dreptul de a continua studiile și este exmatriculat. Persoana
exmatriculatã din doctorat are dreptul să se prezinte la un nou concurs de admitere la doctorat
numai în baza de contract [1].
La sfîrşitul fiecărui an de studii, doctorandul prezintă o dare de seamă (referitor la realizarea
programului individual de lucru) la şedinţa Catedrei ştiinţe administrative, în cadrul căreia
efectuează cercetările, care il atestă.
Atestarea activităţii doctorandului de către Catedră şi promovarea lui la următorul an de studii este
reflectată în Planul individual de lucru al doctorandului, prin semnătura conducătorului ştiinţific şi a
şefului Catedrei, este confirmată şi aprobată de Consiliul ştiinţific al AAP. Doctorandul care nu
realizează Programul individual de activitate, este exmatriculat din doctorat. Ordinul de

6
exmatriculare este emis de către Rectorul AAP, în baza demersului Direcției știință și cooperare
internațională. Neachitarea taxei de studii în termenii stabiliţi constituie temeiul pentru
exmatricularea doctorandului.
Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi data
emiterii ordinului Rectorului cu privire la încheierea studiilor prin doctorat (exmatriculare). Studiile
la doctorat pot fi intrerupte la cererea doctorandului, în temeiul unor motive justificatoare.
Întreruperea studiilor este acceptată în baza acordului conducătorului ştiinţific şi a şefului de
Catedră. Catedra poate încredinţa doctoranzilor, desfăşurarea anumitor activităţii didactice (pînă la
0,25 normă didactică), în cazul în care acest lucru nu afectează regimul studiilor doctorale efectuate.
Pe parcursul studiilor, doctoranzii au acces la fondurile bibliotecii științife a Academiei, la
echipamentul ştiinţific, utilajele şi alte mijloace moderne de studiu şi cercetare. Doctoranzii au
dreptul să participe la manifestări ştiinţifice organizate de Academie, să fie delegaţi la conferinţe,
simpozioane în alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, să publice rezultatele cercetărilor
științifice în revista Administrarea publică.
Teza de doctorat poate fi prezentată pentru susţinere la Catedră (în termenul fixat de planul de
pregătire individuală) numai după ce doctorandul a încheiat programul de pregătire generală, a
promovat examenele de doctorat şi referatele şi a obţinut certificatul respectiv. În cazul în care
doctorandul susţine teza de doctorat înainte de expirarea termenului, calitatea de doctorand
încetează din ziua în care Senatul AAP confirmă componenţa Consiliului ştiinţific specializat pentru
susţinerea tezei prezentate şi adresează demersul respectiv către CNAA.
Pe parcursul studiilor la doctorat, dosarul doctorandului, prezentat la admitere Direcţiei ştiinţă
şi cooperare internaţională, va fi completat succesiv cu toate actele aferente procesului de studii,
inclusiv:
a) Extras din ordinul cu privire la înmatriculare la studii prin doctorat în AAP.
b) Extras din procesul verbal al şedinţei Catedrei cu privire la desemnarea conducătorului ştiinţific
şi aprobarea temei tezei de doctor.
d) Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific cu privire la desemnarea
conducătorului ştiinţific şi aprobarea temei tezei de doctor.
e) Extras din procesul verbal al şedinţei Senatului cu privire la desemnarea conducătorului ştiinţific
şi aprobarea temei tezei de doctor.
f) Planul individual de studii prin doctorat.
g) Dările de seamă semestriale ale doctorandului (pentru fiecare semestru al perioadei de aflare la
studii).
h) Dările de seamă semestriale ale conducătorului ştiinţific (pentru fiecare semestru al perioadei de
conducere ştiinţifică a doctorandului).

7
i) Extrase din procesele verbale ale şedinţelor Catedrei cu privire la aprobarea dărilor de seamă
semestriale ale doctorandului şi conducătorului ştiinţific.
j) Extrase din procesele verbale ale şedinţelor Consiliului ştiinţific cu privire la aprobarea dărilor de
seamă semestriale ale doctorandului şi conducătorului ştiinţific.
k) Extrase din procesele verbale ale şedinţelor Catedrei cu privire la atestarea anuală.
l) Extrase din procesele verbale ale şedinţelor Consiliului ştiinţific cu privire la atestarea anuală şi
promovarea doctorandului la următorul an de studii.
m) Procesele verbale ale comisiilor de examinare în cadrul susţinerii examenelor de doctorat.
n) Certificatul despre susţinerea examenelor de doctorat.
o) Referatele ştiinţifice anuale.
p) Copiile chitanţelor de achitare a taxei de plată pentru studii (pentru toţi anii de studii).
q) Cererea cu privire la demararea procedurii de susţinere a tezei în cadrul Seminarului Știinţific de
Profil.
r) Alte materiale şi documente vizînd aflarea doctorandului la studii în doctoratul AAP.

APROBAREA TEMEI TEZEI DE DOCTOR ȘI A CONDUCÃTORULUI


(CONSULTANTULUI) STIINȚIFIC

În termen de 3 luni după înmatriculare în cadrul catedrei sunt examinate și recomandate se


aprobare Consiliului științific/Senatului temele tezelor de doctorat și se confirmã conducătorii
(consultanții) de doctorat.
Îndeplinirea programului de doctorat și elaborarea tezei de doctor se efectuează sub îndrumarea
conducătorului ştiinţific. Doctorandul beneficiază de un conducător ştiinţific, desemnat de Catedră
şi aprobat de Senatul Academiei, la recomandarea Consiliului ştiinţific. În calitate de conducători
ştiinţifici sunt numiţi doctori habilitaţi şi doctori, conferenţiari universitari (deţinători, prin decizia
CNAA, al dreptului de a efectua conducere de doctorat).
Dreptul de a conduce doctoratul se acordă nominal, printr-o decizie specială, de către CNAA, la
propunerea Senatului AAP. Pentru abilitarea cu dreptul de conducător ştiinţific, Senatul adresează
un demers către CNAA, cu anexarea dosarului cu actele ce confirmă calificarea pretendentului.
Dosarul conducătorului ştiinţific, prezentat la Direcţia ştiinţă şi cooperare internaţională, trebuie să
includă:
1. Demersul instituţiei.

2. Curriculum vitae.

3. Copiile documentelor ce confirmă participarea pretendentului la cercetări din arealul

ştiinţific al temelor de doctorat propuse.


8
4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani şi cea a forurilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale la care pretendentul a participat cu comunicări în această perioadă.

5. Două teme de doctorat originale, cu argumentările corespunzătoare, propuse de solicitant,


aprobate şi recomandate de către Catedra știinţe administrative.

6. Hotărîrea Senatului cu privire la recomandarea pentru abilitarea cu dreptul de conducător


(consultant) de doctorat (postdoctorat).

7. Copiile a 3 lucrări ştiinţifice, publicate în ultimii 5 ani.

8. Copia diplomei de acordare a gradului ştiinţific de doctor/ doctor habilitat.

9. Copia atestatului ce confirmă titlul ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar/profesor


universitar.

Conducătorului ştiinţific cu titlul de doctor habilitat i se permite de a îndruma simultan cel mult
6 persoane, iar celui cu gradul ştiinţific de doctor – cel mult 3 persoane (din ani diferiţi de studii). În
conformitate cu Regulamentele CNAA, Senatul Academiei, în termen de cel mult 3 luni după
decizia de înmatriculare la doctorat, confirmă conducătorii ştiinţifici ai doctoranzilor şi aprobă
temele tezelor de doctorat ale acestora, iar Consiliul ştiinţific aprobă planurile individuale de lucru
ale doctoranzilor.
Doctoratul poate fi organizat şi în cotutelă. Doctorandul în cotutelă işi desfăşoară activitatea sub
îndrumarea concomitentă a unui conducător ştiinţific din AAP şi a unui conducător ştiinţific de
peste hotare. Doctoratul în cotutelă se organizează pe baza unui acord semnat între cele două
instituţii implicate.
Senatul AAP, poate schimba tema tezei și conducãtorul (consultantul) de doctorat, din motive
întemeiate, doar o singurã datã, dar nu mai tîrziu decît cu un an înainte de finisarea studiilor de
doctorat.[1] Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului ştiinţific în următoarele situaţii:
a) nedisponibilitatea conducătorului ştiinţific pentru o perioadă mai mare de un an;
b) modificarea temei tezei de doctor, comportînd necesitatea schimbării conducătorului ştiinţific;
c) transfer la altă instituţie organizatoare de doctorat;
d) constatarea de către Senat a unei incompatibilităţi pronunţate între argumentele ştiinţifice ori de
altă natură ale doctorandului şi cele ale conducătorului ştiinţific.
Cererea doctorandului de schimbare a conducătorului ştiinţific, aprobată de Catedră şi de
Consiliul ştiinţific, avizată de noul conducător ştiinţific, este prezentată pentru a fi aprobată de
Senatul AAP. În cazul transferului la altă instituţie cu activitate de doctorat, în baza avizului
Catedrei şi a aprobării Rectorului, este emis ordinul de exmatriculare.

9
Conducătorul ştiinţific are obligaţia de a îndruma doctorandul în probleme ştiinţifice, în special,
în cele legate de elaborarea tezei de doctor, şi de a controla realizarea planului individual de lucru al
acestuia.
Activităţile conducătorului ştiinţific includ următoarele:
a) Consultă doctorandul la etapa alegerii temei.
b) Stabileşte împreună cu doctorandul tema tezei de doctor, coreland-o cu tematica instituţională de
cercetare a Catedrei.
c) Prezintă tema disertaţiei pentru aprobare la şedinţa Catedrei.
d) Participă nemijlocit la elaborarea planului individual al doctorandului şi urmăreşte modul de
realizare a acestuia.
e) Consultă doctorandul la etapa elaborării planului tezei de doctorat şi aprobarea lui la Catedră.
f) Stabileşte temele referatelor ştiinţifice anuale, structura şi volumul acestora, termenii prezentării
lor (3 referate).
g) Evaluează referatele de doctorat în termenii stabiliţi.
h) Oferă sau organizează pentru doctorand consultaţii în vederea pregătirii pentru susţinerea
examenului la specialitate.
i) Face propuneri în vederea modificărilor în planul tezei de doctorat.
j) Consultă periodic (cel puţin 1 dată pe lună) doctorandul în probleme teoretice şi practice legate de
realizarea planului de lucru.
k) Urmăreşte modul în care doctorandul realizează activităţile din Programul de studii şi gradul de
elaborare a tezei de doctorat.
l) Solicită doctorandului prezentarea la finele fiecărui an de studii (pană la 1 noiembrie) a dării de
seamă privind îndeplinirea planului individual anual.
m) Prezintă la şedinţa catedrei (octombrie-noiembrie) darea de seamă anuală privind activitatea cu
doctoranzii.
n) Controlează şi avizează calitatea lucrărilor ştiinţifice, pregătite de doctorand în vederea
publicării.
o) Examinează materialele scrise ale doctorandului în termen de maximum 1 lună de la data
prezentării lor.
p) Examinează capitolele tezei de doctorat, efectuează analiza lor critică şi expune doctorandului
observaţiile, oral sau în scris.
q) Examinează şi apreciază integral teza elaborată de doctorat, expunînd obiecţiile finale înainte de
discutarea preventivă a lucrării la Catedră.
r) Examinează calitatea aparatului ştiinţific al tezei de doctorat.

10
s) Permite prezentarea tezei de doctorat pentru discuţie la catedră doar în cazul respectării de către
doctorand a cerinţelor stabilite.
t) Prezintă teza definitivată la şedinţa catedrei, participă la discutarea şi aprobarea ei.
u) Consultă doctorandul în vederea înlăturării lacunelor din teză, expuse la şedinţa catedrei, în
scopul pregătirii tezei pentru susţinere la nivelul calitativ corespunzător.
v) Analizează rezumatul tezei, face observaţii referitoare la îmbunătăţirea lui structurală şi
calitativă, după caz.
w) Supraveghează ca conţinutul şi structura rezumatului să corespundă conţinutului şi structurii
tezei de doctorat.
x) Consultă doctorandul referitor la procesul de înaintare a tezei pentru susţinere în cadrul
Seminarului ştiinţific de profil şi Consiliului ştiinţific specializat.
y) În cazul, dacă tema tezei de doctorat depăşeşte cadrul specializării, propune să fie cooptat
suplimentar un consultant ştiinţific.
z) În cazuri motivate, propune prelungirea termenilor de finalizare a tezei de doctorat. La expirarea
duratei studiilor prin doctorat (sau la exmatricularea doctorandului), obligaţiile conducătorului
ştiinţific încetează.
Tema tezei de doctorat trebuie sã se încadreze în direcțiile prioritare ale științei naționale și sã
coreleze cu tendințele științei mondiale, de asemenea, să ținã cont de interesele economiei naționale.
Ea se formuleazã reiesind din interesele stiințifice ale instituției, conducătorului de doctorat și cele
ale doctorandului. Dacă conducătorul de doctorat sau doctorandul sunt antrenați în realizarea unor
proiecte de cercetare, se recomandã corelarea temei de doctorat cu obiectivele proiectului respectiv.
Tema propusă trebuie să aibă un subiect concret și formulatã concis în limitele a 4 – 12 cuvinte. La
începutul studiilor de doctorat se admite o formulare mai largă a temei, urmând ca până la
finalizarea lucrului asupra tezei ea să fie formulată cu precizie [2].
Doctorandul, sub îndrumarea conducătorului științific (în caz de necesitate pot fi consultaţi şi
alţi experţi din domeniu) formulează sarcinile şi obiectivele cercetării, stabileşte reperele
metodologice şi elaborează baza conceptuală a tezei de doctorat proiectate, schiţează planul de
activitate pe etape, cuprinzând elementele ce urmează: denumirea temei tezei; actualitatea temei;
identificarea problemei şi argumentarea locului şi importanţei acesteia pentru ştiinţă şi practică;
obiectul şi subiectul de studiu; scopul şi obiectivele principale ale cercetării; cadrul teoretic, şi, dacă
e posibil, axiomele şi ipotezele de lucru preconizate a fi utilizate; reperele cercetării cu indicarea
materialelor, echipamentului şi a metodologiei de cercetare prevăzute a fi utilizate; rezultatele
preconizate a fi obţinute, cu specificarea valorii lor teoretice şi practice; indicarea proiectelor
instituţionale, naţionale şi internaţionale în care se preconizează a fi încadrată cercetarea.

11
Tema tezei se formuleazã laconic, reflectã ideea, sensul principal al investigațiilor. Nu se
recomandã repetarea cuvintelor în denumirea tezei, folosirea sintagmelor de tipul „contribuții la…”,
„cercetãri referitoare la…”, „studiu privind…”, „aspecte privind…” etc. [6]. Modificarea
(precizarea, concretizarea) temei tezei de doctor se permite la orice etapã pânã la formarea
consiliului stiințific specializat pentru susținerea publică [8].

ELABORAREA ȘI PERFECTAREA TEZEI

Studiile de doctorat se finalizeazã cu susținerea tezei de doctorat. Modalitatea de perfectare și


de susținere a tezelor de doctorat este reglementatã de actele normative ale CNAA [3, 5, 6, 7]. Dacă
teza este susținutã pe parcursul a doi ani dupã absolvirea studiilor de doctorat, atunci cheltuielile ce
țin de susținerea tezei, remunerarea membrilor consiliilor stiințifice specializate și a referenților
oficiali sînt suportate de către instituția cu activitate de doctorat. Persoanele care nu susțin teza în
termenele indicate suportă cheltuielile din cont propriu [1].
Tezele se scriu în limba de stat a Republicii Moldova. La o solicitare motivată, cu
consimțămîntul Consiliului Științific/Senatului instituției, teza poate fi scrisã în limba rusã sau
englezã. În acest caz este obligatorie scrierea autoreferatului și în limba română. Teza conține partea
principalã și partea complementară. Volumul părții principale a tezei constituie 115-120 pagini,
inclusiv materialul ilustrativ. În cazul stiințelor socio-umanistice acest volum poate varia între 145-
150 pagini. Volumul materialului ilustrativ nu va depãsi 30% din volumul părții principale.
Volumul părții complementare nu se limiteazã, dar, în caz de depășire a volumului total al tezei de
350 pagini, se copertează aparte. Conținutul tezei de doctorat trebuie sã fie în concordanță cu cel al
lucrărilor stiințifice publicate de autor la tema tezei [6].
La prezentarea tezei de doctor pretendentul trebuie să dispunã de cel puțin 5 lucrãri stiințifice
publicate la tema tezei, inclusiv:
• 2 articole de fond (fiecare de cel puțin 0,33 c.a.) în reviste stiințifice cu recenzenți (din lista
revistelor internaționale cotate ISI, revistelor din străinãtate recunoscute și revistelor din Registrul
național al revistelor stiințifice) publicate în reviste stiințifice diferite, dintre care un articol să fie
fără coautor, copiile lor fiind prezintate la CNAA la solicitarea formării consiliului științific
specializat;
• 2 publicații fără coautori;
• 1-2 comunicãri la foruri științifice de specialitate, inclusiv unul internațional.
Volumul total al publicațiilor stiințifice - cel puțin 2.0 c.a. [3, 5].
(1 coalã de autor = 40 000 de semne tipografice).

12
Conținutul tezei de doctorat trebuie să fie în concordanță cu cel al lucrãrilor stiințifice publicate de
autor la temă, care se prezintã ca un supliment la teza de doctorat, conform modelului propus de
CNAA.

AUTOREFERATUL

Concomitent cu finalizarea lucrului asupra tezei, doctorandul trebuie sã scrie un autoreferat, în


care e necesar sã fie prezentate reperele conceptuale ale cercetãrii, ideile și concluziile principale
ale tezei, aportul autorului la realizarea investigațiilor, locul lor în contextul cercetãrilor de
specialitate din țarã și din lume, noutatea stiințificã și importanța practicã a rezultatelor obținute.
Autoreferatul tezei de doctor nu va depăși 30 pagini. Publicarea autoreferatului (cca 40 ex.) este
autorizată de Consiliul ştiințific specializat [5, 6].

PROCEDURA DE SUSȚINERE A TEZELOR DE DOCTORAT


ETAPA I – EXAMINAREA TEZEI LA CATEDRA DE PROFIL

Etapa finalã în elaborarea tezei este prezentarea și discutarea tezei la catedra Științe
administrative. Catedra examinează tezele de doctorat prezentate pentru discuţie şi materialele de
bază: publicaţiile pretendentului în original sau copiile acestora; susţinerea examenelor de doctorat
cu respectarea prevederilor regulamentare; monitorizează întregul proces de pregătire ştiinţifică a
doctorandului.
Teza de doctorat se examinează în baza cererii depuse de pretendentul la grad ştiinţific pe
numele rectorului instituției. Termenul de la semnarea cererii şi până la organizarea şedinţei de
examinare nu trebuie să depăşească 30 de zile calendaristice. Şedinţa de examinare a tezelor de
doctorat poate fi ordinară sau lărgită, cu invitarea specialiştilor în profilul /specialitatea respectivă.
La şedinţa de examinare a tezei de doctor trebuie să fie cel puţin 3 doctori în profilul /specialitatea
tezei din membri catedrei şi cel puţin 1-2 invitaţi (după caz). În şedinţa de examinare a tezei de
doctor habilitat trebuie să fie cel puţin 3-5 (după caz) doctori habilitaţi în profilul /specialitatea
tezei (inclusiv cu cei invitaţi). Dreptul de vot deliberativ la şedinţă îl au membrii catedrei cu grad
ştiinţific sau titlul ştiinţific /ştiinţifico-didactic titulari, prin cumul extern, prin contract, inclusiv
membrii invitaţi.
Șeful catedrei numeşte cel puţin 2 experţi care fac o analiză a publicaţiile ştiinţifice ale
pretendentului, a materialelor experimentale, stabilind nivelul corespunderii tezei cerinţelor
regulamentare şi o prezintă în şedinţa catedrei. La teza de doctor /doctor habilitat preconizată
pentru examinare în şedinţa catedrei se elaborează cel puţin 3 avize ale experţilor în profilul
/specialitatea tezei.

13
Conducătorul/consultantul ştiinţific expune în şedinţa catedrei avizul său privind valoarea
ştiinţifică a tezei, calitatea tezei, menţionează aspectele ei pozitive; o atenţie deosebită acordă
neajunsurilor depistate, motivează posibilitatea /necesitatea prezentării tezei spre examinare şi
susţinere. Conducătorul /consultantul ştiinţific este prima persoană care certifică faptul că teza de
doctorat are valoare ştiinţifică şi respectă cerinţele regulamentare. În cadrul unei şedinţe a catedrei
poate fi examinată o singură teză de doctor / doctor habilitat. O teză de doctor /doctor habilitat poate
fi examinată doar la o singură şedinţă a catedrei. În cazul când teza nu corespunde cerinţelor
regulamentare, se elaborează un aviz negativ şi pretendentul decide singur dacă prezintă teza în
Seminarul ştiinţific de profil sau o perfecţionează şi o prezintă repetat în şedinţa catedrei peste un
an.
La şedinţa repetată a catedrei pretendentul la grad ştiinţific prezintă teza şi un raport privind
înlăturarea lacunelor. În cazul în care la şedinţa repetată a catedrei teza de doctor /doctor habilitat
nu este recomandată spre examinare la SŞP, pretendentul se poate adresa la conducerea instituţiei
cu un demers în vederea examinării problemei. În caz de refuz, pretendentul se poate adresa în
CNAA cu un demers în vederea examinării problemei respective.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI CATEDREI

Şedinţa catedrei este monitorizată de șeful catedrei, în afară de cazul în care acesta este
conducătorul /consultantul ştiinţific al tezei de doctor/ doctor habilitat al pretendentului, fiind asistat
de secretarul ştiinţific al şedinţei. Preşedintele şedinţei anunţă ordinea de zi, prezenţa specialiştilor
în şedinţă. Secretarul ştiinţific prezintă dosarul pretendentului (activitatea profesională şi ştiinţifică
a pretendentului, publicaţiile ştiinţifice, distincţiile şi menţiunile pretendentului).
Prezenţa în şedinţa catedrei se înregistrează în lista de prezenţă, confirmată prin semnătura
personală. Pretendentul la gradul ştiinţific de doctor expune în cel mult 30 minute conţinutul şi
rezultatele ştiinţifice ale cercetării, iar în cazul tezei de doctor habilitat – în cel mult 45 minute,
răspunde la întrebări, face anumite precizări. Experţii desemnaţi expun avizele (cel puţin 2 avize
pentru teza de doctor şi 3 avize pentru teza de doctor habilitat).
Avizele sunt elaborate de specialişti cu grad ştiinţific identic cu cel al tezei examinate sau de
nivel mai înalt. Urmează expunerea opiniilor membrilor catedrei, a invitaţiilor la şedinţă. Prin vot
deschis se adoptă hotărârea şedinţei catedrei. Catedra elaborează un aviz în care expune valorile
esenţiale ale tezei examinate, și care constituie o expertizã prealabilã a tezei, semnat de preşedintele
şi secretarul şedinţei şi aprobat ulterior de conducătorul instituţiei. Avizul respectiv se prezintã în
dosarul de atestare privind examinarea tezei la Seminarul științific de profil și formarea Consiliul
ştiințific specializat ad-hoc de susținere a tezei de doctor. Luînd in considerație toate obiecțiile de la
susținerea preventivã, candidatul la grad stiințific perfecteazã și completeazã teza. Dupã aceasta,

14
candidatul la grad ştiințific depune cererea pe numele rectorului, cu privire la prezentarea tezei la
Seminarul ştiințific de profil și colecteazã actele pentru a depune dosarul la Seminarul stiintific de
profil (SSP).

ETAPA a II –a – SUSȚINEREA TEZEI LA SEMINARUL STIINȚIFIC DE PROFIL (SSP)

Șeful catedrei de profil în care a fost depusã cererea pretendentului la grad ştiintific, expediazã
teza și dosarul acestuia presedintelui SSP.
Dosarul pretendentului include urmãtoarele acte:
1. Teza de doctor sau doctor habilitat.
2. Extrasul din procesul-verbal al senatului sau Consiliului ştiinţific al instituției cu privire la
aprobarea temei tezei de doctor sau doctor habilitat şi conducătorului (consultantului) ştiinţific.
3. Adeverinţa privind susţinerea examenelor de doctorat, în cazul tezelor de doctor (Formularul 3)
4. Lista lucrărilor ştiinţifice la tema tezei, semnată de autor şi certificată de secretarul ştiinţific al
instituţiei (Formularul 1); suplimentul Publicaţiile la tema tezei de doctorat (Anexa 3)
5. Avizul primar la teza de doctorat a doctorandului, semnat de conducãtorul/consultantul stiințific.
6. Avizul pozitiv al catedrei în cadrul cãreia a fost elaborată teza.
Secretarul științific al SSP analizeazã dosarul pretendentului și dupã ce se constatã cã acesta
corespunde prevederilor Regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului stiințific de
profil [4], propune presedintelui examinarea tezei în SSP. În termen de o lunã conducerea SSP
împreunã cu membrii seminarului efectueazã expertiza prealabilã a tezei, elucideazã condițiile în
care aceasta a fost elaboratã, convoacã sedința seminarului de profil. În cadrul sedinței SSP
pretendentul la grad stiințific prezintã un raport detaliat (30-40 min.). Membrii SSP examineazã
materialele tezei, îsi expun imparțial obiecțiile și pãrerile referitor la valoarea tezei, precum și la
corespunderea tezei rigorilor cerințelor regulamentare. În procesul dezbaterilor și analizei stiințifice,
ținând cont de evaluãrile experților care se conțin în formularele prezentate de aceștia, membrii
seminarului prezenți în sedință cu o simplã majoritate de voturi se pronunțã asupra valorii tezei în
baza criteriilor din Formularul evaluãrii tezei de doctor (Anexa 6) de către SSP.
În funcție de punctajul acumulat pe baza completãrii Formularului evaluãrii tezei de doctor de cãtre
SSP, membrii seminarului vor adopta una din urmãtoarele decizii asupra valorii tezei:
• teza se apreciazã ca bunã și se recomandã spre promovare în Consiliul ştiințific, dacã punctajul
acumulat este cuprins între 71÷75;
• teza se apreciazã ca bunã și se recomandã spre promovare în Consiliul ştiințific cu condiția
efectuãrii de cãtre pretendent a modificãrilor necesare și verificarea acestora de secretarul şiințific și
presedintele Seminarului ştiințific de profil, dacã punctajul acumulat este cuprins între 61-70;

15
• teza se apreciazã la nivel suficient, necesitã modificãri substanțiale, dupã care urmeazã
reexaminarea la sedința repetatã a SSP, dacã punctajul acumulat este cuprins între 46÷60;
• teza este executatã la limita de jos a cerințelor, necesitã revizuire majorã, dupã care urmeazã
reexaminarea începând cu catedra, dacã punctajul acumulat este cuprins între 31÷45;
• teza este executatã sub limita de jos a cerințelor, necesitã refacere totalã și poate fi prezentatã spre
reexaminare nu mai puțin decât peste un an de zile, începând cu catedra, dacã punctajul acumulat
este pânã la 30.
Decizia SSP se adoptã cu majoritatea simplã (nu mai puțin de 50 la sutã plus un vot) de voturi
din numãrul total de membri ai seminarului care au participat la votare.
În cazul când teza corespunde tuturor actelor normative ale CNAA, SŞP face un demers cãtre
senatul universitar al instituției (la care se anexeazã teza, dosarul pretendentului la grad stiințific și
hotãrârea Seminarului ştiințific de profil în baza examinãrii tezei cu lista de prezențã a membrilor
seminarului și formularul evaluãrii tezei de doctor de cãtre Seminarul ştiințific de profil), în care
solicitã instituirea Consiliului ştiințific specializat ad-hoc pentru evaluarea tezei, propunând
componența nominala a consiliului și referenții oficiali.

Hotãrârea SSP în baza examinãrii tezei de doctor cuprinde:


• decizia SSP privind evaluarea tezei;
• propunerile referitoare la componența nominalã a Consiliului ştiințific specializat;
• propunerile privitoare la referenții oficiali.
Hotãrârea este semnatã de presedintele și secretarul ştiințific al Seminarului ştiințific de profil şi
aprobatã de conducãtorul instituției în cadrul cãreia activeazã SSP.
Şedința SSP se considerã deliberativã dacã la ea au fost prezenți cel puțin 2/3 din membrii
Seminarului și dupã caz 2-3 reprezentanți ai instituțiilor în care se efectueazã cercetãri similare în
domeniul tezei, cu drept de vot consultativ.
Dacã SSP decide cã teza examinatã este executatã la limita de jos a cerințelor, necesitã revizuire
majorã, dupã care urmeazã reexaminarea începând cu catedra sau teza este executatã sub limita de
jos a cerințelor și necesitã refacere totalã, ea este remisã autorului însoțitã de copiile stenogramei
sedinței Seminarului şiințific de profil și a formularului de evaluare a tezei de doctor cu motivația
argumentatã în scris [4].

REFERENȚII OFICIALI

Pentru susținerea tezelor de doctor SSP propune 2 referenți oficiali, cu grad ştiințific, cel puțin
unul – cu grad de doctor habilitat sau cu grad de doctor în stiințe secundat de titlul de professor
universitar/profesor cercetãtor.  Referenţii oficiali trebuie să fie specialişti în domeniul tezei, să nu

16
aibă lucrări ştiinţifice în comun cu pretendentul, să dea dovadă de obiectivitate, principialitate şi
nepărtinire. Activitatea referenţilor oficiali şi numărul lor este reglementat în actele normative ale
Consiliului Naţional.
Referentul oficial prezintă în aviz, semnat şi certificat, privind teza de doctor/doctor habilitat,
inclusiv corespunderea dintre conţinutul tezei şi lucrările publicate, de asemenea, conţine aprecieri
generale şi analitice, concluzii temeinic argumentate privind valoarea şi originalitatea tezei în
contextul preocupărilor actuale din domeniul abordat. Referenții oficiali sunt obligați sã depunã
avizele asupra tezei la Consiliul ştiințific specializat cu cel puțin 12 zile înainte de susținere.
Specialistul din strãinãtate propus ca membru al consiliului ştiințific specializat ad-hoc sau referent
oficial pentru susținerea tezei de doctor trebuie sã deținã gradul stiințific de doctor sau doctor
habilitat. Prezența cetãțeanului strãin în calitate de referent oficial în sedința Consiliului poate fi
asiguratã în regim "on-line" [5].

ETAPA a III-a – FORMAREA CONSILIULUI ŞTIINȚIFIC SPECIALIZAT (CSS) ŞI


SUSȚINEREA PUBLICÃ A TEZEI
Consiliile şiințifice specializate se organizeazã ad-hoc pentru fiecare tezã aparte. Se consideră
format din ziua semnãrii ordinului de formare al acestuia de cãtre presedintele CNAA. Se constituie
din 5 membri, inclusiv presedintele și secretarul stiințific.
Pentru formarea CSS ad-hoc, instituția prezintã în CNAA urmãtoarele materiale în varianta scrisã și
electronicã:
1. Demersul instituției conform Formularului nr. 10 (Anexa 5) din Regulamentul cu privire la
funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice
și stiințifico-didactice în Republica Moldova [5].
2. Teza de doctor.
3. Hotãrârea SSP în baza examinãrii tezei de doctor, la care se anexeazã copiile listei de prezențã a
membrilor seminarului și Formularul evaluãrii tezei de SSP (Anexa 6), conform punctului 7 din
titlul III al Regulamentului privind constituirea si activitatea Seminarului ştiințific de profil [4].
4. Datele privind membrii CSS si referenții oficiali cu acordul acestora de a participa la susținerea
tezei confirmat prin semnătură, prin e-mail sau prin altã formã scrisă, conform Formularului nr. 7
(anexa 6) din Regulamentul cu privire la funcționarea consiliilor ştiințifice specializate şi conferirea
gradelor stiinţifice şi titlurilor stiinţifice şi stiinţifico-didactice în Republica Moldova [5].
5. Actele prezentate în seminarul stiinţific de profil.
Drept motiv pentru declanşarea procesului de formare a Consiliului ştiinţific specializat serveste
cererea pretendentului la grad stiinţific, depusă pe numele conducãtorului instituţiei abilitate cu

17
dreptul de instituire a unor asemenea consilii la specialitatea solicitată, la care se anexeazã actele
depuse de pretendentul la grad stiinţific la seminarul stiinţific de profil.
Consiliul ştiinţific specializat acceptă teza spre examinare doar dacă pretendentul a prezentat
următoarele acte:
1. Teza şi autoreferatul (numărul de exemplare după necesitate).
2. Actele prezentate în seminarul stiinţific de profil.
3. Hotãrârea seminarului stiinţific de profil în baza examinãrii tezei de doctor, la care se anexeazã
copiile listei de prezenţă a membrilor seminarului şi Formularul evaluării tezei de către SSP (Anexa
6).
4. Ordinul de formare a consiliului stiinţific specializat ad-hoc pentru organizarea şi desfăsurarea
susţinerii publice a tezei de doctor.
5. Adeverinţa de depunere a tezei de doctor în fondul Bibiotecii Naţionale a Republicii Moldova.
6. Lista organizaţiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele sau referatele ştiinţifice (cu
stampila poştei).
7. Suplimentul la teza de doctorat: Publicaţiile la tema tezei de doctorat (Anexa3).
Ulterior, fiecare membru al CSS ia cunoştinţă de teză, apreciază originalitatea, noutatea şi
veridicitatea rezultatelor obţinute, precum şi capacitatea pretendentului la grad stiinţific de a efectua
cercetãri teoretice şi experimentale. C.S.S. va monitoriza respectarea succesiunii termenelor de
aprobare a temei tezei, prezentării tezei la catedră, la seminarul stiinţific de profil, Consiliul
ştiinţific / Senat etc.
CSS autorizeazã publicarea autoreferatului/referatului ştiinţific şi stabileşte data susţinerii
publice a tezei de doctor, precum şi organizaţiile/instituţiile care vor fi informate obligatoriu despre
susţinerea tezei. Tezele care nu corespund rigorilor stipulate în actele normative sînt remise
autorilor spre perfectare sau reluare a cercetãrilor stiinţifice cu motivarea respectivă în scris. CSS
este în drept să nu examineze tezele redactate neglijent.
Cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere, secretarul ştiinţific al CSS în mod obligatoriu
expediază membrilor consiliului, referenţilor oficiali, precum si bibliotecii organizaţiei/instituţiei în
care va fi susţinutã lucrarea – câte un exemplar identic de tezã si autoreferatul stiinţific al acesteia
cu semnătura secretarului ştiinţific al CSS, a conducãtorului/consultantului stiinţific şi a autorului
pe reversul copertei (Formularul nr. 6 (anexa 7) din Regulamentul cu privire la funcţionarea
consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor stiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi stiinţifico-
didactice în Republica Moldova [5]); Consiliului Naţional – autoreferatul ştiinţific, varianta
electronicã (format pdf) a acestuia şi varianta electronicã a tezei (format pdf, font -12-14), pentru a
fi afisate pe site-ul.
Cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea publicã a tezei, CSS:

18
- informeazã specialistii din domeniu referitor la data, ora şi locul susţinerii tezei şi afisează un
anunţ în instituţia respectivă;
- pune la dispoziţia pretendentului la grad stiinţific avizele referenţilor oficiali.
Erorile depistate în perioada examinãrii şi susţinerii tezei se anexeazã sub formã de eratã la
sfârsitul exemplarelor de tezã depuse în biblioteci şi în varianta electronicã a tezei expediate la
CNAA. Teza de doctor poate fi înaintatã spre susţinere şi în cazul unor avize negative ale
referenţilor oficiali dacă pretendentul la grad ştiinţific nu-şi retrage teza. Teza de doctor se susţine
public conform prevederilor Anexei 7 din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor
ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor stiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi stiinţifico-didactice în
Republica Moldova [5].
Dacă se stabileste că teza de doctor nu corespunde cerinţelor CNAA, Consiliul ştiinţific
specializat recomandă pretendentului refacerea ei, procedura de susţinere urmând să fie reluată.
Dacă se constată că pretendentul a comis plagiat, compilaţii, fraude stiinţifice, CSS respinge teza
fără dreptul de a fi resusţinută, anunţând CNAA despre decizia luată.
Susţinerea publică a tezei poate avea loc în prezenţa tuturor membrilor CSS sau în lipsa motivate
doar a unuia dintre ei.
În cazul prezenţei tuturor membrilor CSS se admite lipsa motivată doar a unui referent oficial, dacă
acesta a prezentat aviz favorabil (avizul referentului absent se va citi integral în şedinţa de susţinere
a tezei) [5].

PROCEDURA PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

1. Presedintele Consiliului ştiinţific specializat deschide şedinţa şi prezintã publicului membrii


consiliului şi referenţii oficiali.
2. Dupã aceasta presedintele prezintã pretendentul la gradul ştiinţific, numeşte tema tezei de doctor,
gradul ştiinţific la care acesta aspirã, conducãtorul/consultantul ştiinţific.
3. Secretarul ştiinţific al consiliului trece în revistã actele prezentate în dosarul pretendentului,
corespunderea acestora actelor normative ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu
evidenţierea prevederilor pp. 21 si 22 ale Anexei 3 din Codul cu privire la ştiinţã şi inovare [7],
rãspunde la întrebãrile care apar în aceastã privinţă.
4. Pretendentul la gradul şstiinţific de doctor expune pe parcursul a 20/40 minute conţinutul tezei şi
rezultatele obţinute, rãspunde la întrebãrile adresate de cei prezenţi.
5. Secretarul ştiinţific dã citirii obiecţiilor şi sugestiilor expuse în avizele catedrei în cadrul cãreia a
fost elaboratã teza, ale Seminarului ştiinţific de profil, ale altor centre ştiinţifice referitor la valoarea
ştiinţificã şi aplicativã a tezei.
6. Pretendentul la grad ştiinţific îsi expune părerea pe marginea avizelor.

19
8. Referenţii oficiali îşi expun pãrerile asupra tezei, obiecţiile si sugestiile fiind citite din aviz.
9. Pretendentul rãspunde la obiecţiile şi sugestiile fãcute de referenţi.
10. Discuţie asupra valorii ştiinţifice a tezei; pretendentul rãspunde la obiecţiile şi sugestiile fãcute
de vorbitori.
11. Membrii CSS îsi expun pãrerea asupra noutãţii, valorii ştiinţifice şi aplicative a tezei;
pretendentul la grad răspunde la obiecţiile fãcute.
12. Membrii CSS se retrag într-un birou separat pentru votare secretã. Rezultatele votãrii secrete se
indicã în procesul verbal privind rezultatele votãrii membrilor CSS. Buletinele de vot se plasează
într-un plic, se sigilează şi se transmit secretarului ştiinţific pentru păstrare.
13. Preşedintele, în prezenţa membrilor consiliului şi a referenţilor oficiali, anunţă publicului
rezultatele votării.
14. Secretarul ştiinţific dă citirii proiectului de hotãrâre referitor la gradul de noutate şi valoarea
ştiinţificã şi practicã a rezultatelor obţinute în tezã şi la conferirea gradului ştiinţific solicitat, pe care
membrii consiliului îl aprobã prin vot deschis.
15. Se oferã cuvânt de încheiere pretendentului la grad ştiinţific.
16. Presedintele închide şedinţa CSS.
Dupã procedura de susţinere a tezei, CSS decide, prin vot secret, Formular 9, 9a, 9b, 9c (anexa 8)
din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor
ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova [5], asupra conferirii
gradului ştiinţific. Decizia CSS referitor la conferirea gradului ştiinţific de doctor se adopta cu cel
puţin 2/3 din voturile membrilor prezenţi. În cazul când pretendentul la grad ştiinţific nu a acumulat
2/3 din voturi pro, CSS expediazã în adresa CNAA teza şi dosarul de atestare cu decizia prin care se
anunţã rezultatele votãrii [5].

PERFECTAREA ACTELOR DUPÃ SUSŢINEREA TEZEI

Dupã susţinere, în termen de 45 zile, pretendentul înainteazã la CNAA teza şi dosarul


pretendentului, cu urmãtoarele acte:
1. Demersul Consiliului ştiinţific specializat.
2. Hotãrârea Consiliului ştiinţific specializat privind susţinerea tezei de doctor.
3. Stenograma Consiliului ştiinţific specializat la care se anexeazã avizele referenţilor oficiali, alte
avize sau contestaţii parvenite în consiliu.
4. Teza şi autoreferatul sau referatul ştiinţific (1 ex.).
5. Fisa de evidenţã a cadrului stiinţific (Formularul nr. 2 (anexa 9) din Regulamentul cu privire la
funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor stiinţifice şi titlurilor stiinţifice
şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova.

20
6. Copia buletinului de identitate [5].

BIBLIOGRAFIE
1. Regulamentul privind organizarea si desfãsurarea doctoratului si a postdoctoratului
(http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-doctoral/phd/)
2. Recomandãri privind numirea conducãtorului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare si a
temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitatea a doctorandului.
(http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-
doctoral/recomandaritema-doctorat/)
3. Regulamentul atestãrii cadrelor stiințifice si stiințifico - didactice de înaltã calificare
(http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/normative-acts-parlament/specialists-attestation/).
4. Regulament privind constituirea si activitatea seminarului stiințific de profil
(http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-
attestation/seminaractivity/)
5. Regulamentul cu privire la funcționarea consiliilor stiințifice specializate si conferirea gradelor
stiințifice si titlurilor stiințifice si stiințifico-didactice în Republica Moldova
(http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaaattestation/
regulation/).
6. Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat si autoreferatelor, aprobat de Comisia de atestare a
CNAA la 23 aprilie 2009 (www.cnaa.md/normative-acts/guide_thesis/).
7. Codul cu privire la stiințã si inovare al Republicii Moldova (http://www.cnaa.md/normative-
acts/normative-acts-parlament/science-innovation-code/)
8. http://www.cnaa.md/guide_master_degree/

21
Anexa 1
LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
ale dlui/dnei ______________________________________________________________
(numele, prenumele)
_________________________________________________________________________
(gradul ştiinţific, funcţia, instituţia în care activează)
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la profilul respectiv)
1.1.monografii monoautor
1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale)
2. Articole în diferite reviste ştiinţifice
2.1. în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS
2.2. în reviste din străinătate recunoscute
2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
2.4. în reviste aflate în proces de acreditare
3. Articole în culegeri ştiinţifice
3.1. culegeri internaţionale
3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
3.3. culegeri naţionale
3.4. culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale
4. Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
4.1. conferinţe internaţionale (peste hotare)
4.2. conferinţe internaţionale în republică
4.3. conferinţe cu participare internaţională
4.4. conferinţe naţionale
5. Studii ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)
6. Lucrări ştiinţifice cu caracter informativ (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu)
6.1.cărţi
6.2. enciclopedii, dicţionare
6.3. atlase, hărţi, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice)
7. Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
(aprobate şi publicate în ordinea stabilită)
8. Manuale
8.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort)
8.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul instituţiei)
9. Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
10. Note de curs /Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
11. Indicaţii /îndrumări metodice (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind elaborarea tezelor de an,
licenţă, masterat), aprobate de consiliile metodice, consiliul facultăţii

22
12. Protocoale clinice (aprobate de ministerul de resort)
13. Compendii (aprobate de comisiile metodice, consiliul facultăţii, consiliul ştiinţific /senatul instituţiei)
14. Alte materiale didactice (hărţi, atlase, tabele murale, planşe, filme didactice, culegeri de texte comentate, culegeri
de teste, softuri didactice, caiete de lucrări), aprobate de comisiile metodice, consiliul facultăţii pentru învăţământul
universitar şi de ministerul de resort pentru învăţământul preuniversitar

AUTOR: _________________________________
(semnătura)
Secretarul ştiinţific al Consiliului ştiinţific /Senatului instituţiei gradul ştiinţific, numele prenumele
___________________________
(semnătura)

Ştampila, data

NOTĂ: 1. Responsabilitatea pentru veridicitatea listei o poartă autorul şi secretarul ştiinţific al instituţiei
2. Semnăturile şi ştampila se aplică pe fiecare pagină a listei.
3. Publicaţiile pot fi şi în variantă electronică, însă obligatoriu trebuie să fie aprobate în ordinea stabilită.

23
Anexa 2
Formular 3
__________________________________________________________________
denumirea completă a instituţiei emitente

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că dl / dna _______________________________


numele, prenumele

a susţinut examenele de doctorat şi a obţinut următoarele calificative:

Nr. Denumirea disciplinei Nota Data Numele, prenumele examinatorilor, gradele ştiinţifice şi
titlurile ştiinţifice/ştiinţifico–didactice (abreviate)
crt. susţinerii

Adeverinţa este eliberată în baza proceselor-verbale:


nr._________ din _______________ care se păstrează în _____________________
_______________________________________________________________________;
denumirea organizaţiei/ instituţiei în care a fost susţinut examenul

*** Dl / dna _________________________________


numele, prenumele
a susţinut suplimentar 2 examene la disciplinele de bază ale domeniului în care se preconizează a fi susţinută teza şi a
obţinut următoarele calificative:

Nr. Denumirea disciplinei Nota Data Numele, prenumele examinatorilor, gradele ştiinţifice şi
titlurile ştiinţifice/ ştiinţifico - didactice (abreviate)
crt. susţinerii

Documentul este eliberat în baza proceselor-verbale:


nr._________ din _______________ care se păstrează în _____________________
data, anul
______________________________________________________________________;
denumirea instituţiei în care a fost susţinut examenul

Director/rector,________________ ______________ ______________


gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

Şef departament/secţie doctorat,

________________ ______________ ______________

gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

Ştampila cu stema Republicii Moldova

Data eliberării

24
Anexa 3
MODELUL
Suplimentului la teza de doctorat
Publicaţiile la tema tezei de doctorat
Foaia de titlu
Publicaţiile la tema tezei de doctor/doctor habilitat ___________________________________,
specialitatea_____________________________,
autor ___________________________________
anul________
Pagina 1
Lista completă a publicaţiilor la tema tezei de doctorat
 Monografii
 Articole ştiinţifice în reviste de profil recunoscute
 Comunicări la forumuri ştiinţifice naţionale/ internaţionale
În continuare se prezintă copiile publicaţiilor obligatorii, conform Regulamentului cu privire la funcţionarea
consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în
Republica Moldova după următoarea structură:
1) Preliminarii
 Adnotarea publicaţiei (tematica, problematica expuse în 3-5 rânduri de text)
 Indicarea volumului în coli de autor
 Rezumatul în una din limbi: engleză/franceză/rusă
 Indicarea capitolului tezei în care este valorificat conţinutul publicaţiei respective şi paginile din teză
2) Copiile xerox ale publicaţiilor
 Se prezintă, în cazul monografiilor, copia titlului, datele bibliografice, cuprinsul şi recenzia la monografie, publicată
într-o revistă recunoscută;
 Se prezintă copia titlului revistei, anul, numărul, indexarea şi copia articolului respectiv;
 Se prezintă copia titlului publicaţiei cu materialele conferinţei, localitatea, anul şi copia publicaţiei respective.
3) Referinţe la publicaţia respectivă (în reviste, alte teze, alte lucrări etc.)
Autorul poate prezenta şi alte lucrări publicate (în culegeri, cărţi, lucrări comune, lucrări ştiinţifico-metodice), reieşind
din relevanţa lor pentru teza de doctorat
Suplimentul se prezintă în formatul paginii A4, copertă spiralătă”.
[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]

25
Anexa 4
Lista materialelor incluse în dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat sau confirmarea gradului ştiinţific de doctor

1. Demersul consiliului ştiinţific specializat.


2. Hotărârea consiliului ştiinţific specializat privind susţinerea tezei de doctor sau doctor habilitat.
3. Avizele referenţilor oficiali, lista avizelor la autoreferatul tezei de doctorat, contestaţiile parvenite în CŞS. In cazul
transmiterii on-line al susţinerii publice a tezei de doctor/doctor habilitat şi inregistrării electronice a acesteia, nu se
perfectează şi nu se include în dosarul de atestare stenograma şedinţei de susţinere publică a tezei. În caz contrar, în
dosarul de atestare se include şi stenograma. [pct.3 modificat prin Dispoziţia din 18.12.2013, în vigoare 01.01.2014] 
4. Formularul 16 (completat de fiecare membru al CŞS)
5. Procesul verbal al şedinţei preliminare a CŞS la care se autorizează publicarea autoreferatului /refetatului ştiinţific şi
se stabileşte data susţinerii publice a tezei de doctor/doctor habilitat.
6. Teza şi autoreferatul sau referatul ştiinţific (1 ex.).
7. Fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formularul 2 ).
8. Copia buletinului de identitate a pretendentului la grad ştiinţific.
9. Răspuns la Nota informativă a CNAA. [modificat în baza Hot. CA din 18.03.2010]

26
Anexa 5
Către Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare

Demers
Senatul / Consiliul ştiinţific (denumirea instituţiei) solicită formarea Consiliului Ştiinţific Specializat ad-hoc de
susţinere a tezei de doctor / doctor habilitat a dlui / dnei (numele şi prenumele solicitantului), cu tema (denumirea
temei), la specialitatea (cifrul şi denumirea specialităţii), conducător / consultant ştiinţific (numele şi prenumele,
gradul ştiinţific, titlul).
Temeiul demersului:
1. Satisfacerea tuturor rigorilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, adoptat la 15 iulie 2004;
Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi
titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, publicat în Monitorul oficial Nr. 78-79 din 18 aprilie
2008; Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.173 din 18.02.2008; Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat prin
hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT – 03/1-1 din 23 aprilie 2009
1.1 Ordinul de înmatriculare la doctorat nr.______ din „_____”___________ 20_____. Aprobarea /redactarea temei
tezei de către senatul / consiliul ştiinţific al instituţiei (denumirea instituţiei), proces-verbal nr.____ din    
„ _______”______________ 20______” .
1.2 Studii superioare (diploma de licenţă, de master) în ______________________(domeniul).
Susţinerea examenelor de doctorat, proces-verbal nr._____ din „ _____”  __________ 20 _____ ”.
1.3 Activitatea pretendentului în cadrul unităţii primare de cercetare (catedră, laborator, sector, secţie etc.) pe
parcursul a _____ ani. Unitatea primară de cercetare a examinat teza şi o recomandă spre susţinere, proces verbal nr.
_____ din „ _____” ______________ 20 ____”.
1.4 La tematica tezei autorul a publicat ______ (se indică numărul lucrărilor pentru fiecare specialitate) lucrări
ştiinţifice.
1.5 Solicitantul a participat la realizarea:
(a) temei de cercetare (denumirea acesteia ) din planul de cercetare al instituţiei în calitate de conducător/
executant ;
(b) proiectului de cercetare/transfer tehnologic, grantului (denumirea acestora) în calitate de conducător/ executant
(copia documentelor respective se anexează ).
2. Teza de doctor a fost examinată în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) al Instituţiei (denumirea
instituţiei) la data ______________ şi s-a luat următoarea decizie (se prezintă succint).
În cazul tezelor de doctor habilitat seminarul ştiinţific de profil care propune CNAA spre aprobare componenţa
consiliului ştiinţific specializat şi referenţii oficiali examinează teza ultimul.
3. Etapele de examinare a tezei de doctorat, anterioare şedinţei SŞP, sunt parcurse în strictă conformitate cu actele
normative ale CNAA.
Preşedintele Senatului / Consiliului ştiinţific (denumirea instituţiei), prenumele şi numele, gradul ştiinţific, titlul
ştiinţific / ştiinţifico-didactic (abreviate), semnătura
Secretar ştiinţific al Senatului /Consiliului ştiinţific
[completat în baza dispoziţiei nr.01-15 din 11.04.2014]

27
Anexa 6
Anexa 1 la Hotărârea Comisiei de Atestare a
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA
nr. AT 06/2-1 din 05.11.2009
Anexă la avizul SŞP /Comisiei de problemă

FORMULARUL

EVALUĂRII TEZEI DE DOCTOR /DOCTOR HABILITAT

DE CĂTRE SEMINARUL ŞTIINŢIFIC DE PROFIL / COMISIA DE PROBLEMĂ

a dlui (dnei) ______________________________________________________________________

Gradul ştiinţific solicitat _____________________________________________________________

Domeniul ________________________________________________________________________

Specialitatea ______________________________________________________________________

Denumirea tezei____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Denumirea SŞP_____________________________________________________________________

Preşedintele SŞP____________________________________________________________________

Secretarul ştiinţific al SŞP_____________________________________________________________

Numărul de puncte

5 4 3 2

1. Gradul corespunderii tezei de doctor /doctor habilitat specialităţii solicitate


completamente în mare parte parţial nu corespunde

2. Corespunderea temei tezei de doctor /doctor habilitat esenţei materialului lucrării


completamente în mare parte parţial nu corespunde

3. Corelarea temei tezei cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale ţării şi cu tendinţele ştiinţei
mondiale
corelează totalmente corelează în temei corelează parţial nu corelează

4. Reflectarea esenţei conţinutului tezei în publicaţii

28
completamente suficient parţial sub limita cerinţelor

5. Prezentarea materialului în capitole


total echilibrat suficient de echilibrat parţial total dezechilibrat

dezechilibrat

6. Metodologia cercetării
relevantă adecvată scopului generală, fără aspecte neadecvată
concrete

7. Completitudinea datelor experimentale, observărilor, simulărilor etc.


prezentate suficient prezentate parţial prezentate la general, prezentate insuficient
de bine fără aspecte concrete

8. Procesarea şi analiza teoretică, implicarea critică, interpretativă a autorului


bună suficient de bună la general, fără aspecte insuficientă
concrete

9. Noutatea ştiinţifică
expusă bine expusă suficient de expusă la general, fără expusă insuficient
bine aspecte concrete
10. Implementarea rezultatelor obţinute
relevantă suficientă parţială sub limita cerinţelor
11. Expunerea şi argumentarea concluziilor
expuse bine expuse suficient de expuse la general, fără expuse insuficient
bine aspecte concrete

12. Completitudinea surselor şi a referinţelor bibliografice

29
destul de suficientă parţială, lipsesc unele insuficientă, lipsa
consistentă surse/ referinţe de multor surse/ referinţe
valoare de valoare

13. Corectitudinea stilistică şi gramaticală a textului tezei


absolut corect corect în temei incorectitudini parţiale număr mare de
incorectitudini

14. Corectitudinea perfectării aspectului grafic al tezei


absolut corect corect în temei incorectitudini parţiale număr mare de
incorectitudini

15. Perfectarea generală a tezei


conform cerinţelor cu abateri cu unele abateri cu multe abateri
regulamentare nesubstanţiale de la substanţiale de la substanţiale de la
(ghidului) cerinţele regulamentare cerinţele regulamentare cerinţele regulamentare
(ghidului) (ghidului) (ghidului)

16. Aprecierea tezei.

Aprecierea se efectuează în baza punctajului acumulat conform criteriilor 1÷15 descrise în Tabelul 1.
Tabelul 1.

Nr. Nr de puncte acumulate Decizia


d/o
1. 71÷75 Teza se apreciază ca bună şi se recomandă spre promovare în Consiliul
ştiinţific/Senat
2. 61÷70 Teza se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora
şi verificarea de către Preşedintele SŞP se recomandă spre promovare în
Consiliul ştiinţific/Senat
3. 46÷60 Teza se apreciază la nivel suficient, necesită modificări substanţiale, după
care urmează reexaminarea la şedinţa repetată a SŞP
4. 31÷45 Teza este executată la limita de jos a cerinţelor, necesită revizuire majoră,
după care urmează reexaminarea începînd cu catedra / laboratorul
5. 30 Teza este executată sub limita de jos a cerinţelor şi necesită refacere totală.
Teza poate fi prezentată spre reexaminare nu mai puţin decît peste un an de
zile, începînd cu catedra/laboratorul

17.Comentarii şi informaţii legate de aprecierile la punctele 1-15 (în caz de necesitate pot fi anexate pe foi
aparte de fiecare persoană participantă la expertiză)

30
Data completării formularului Preşedintele SŞP __________________

_________________________
Secretarul ştiinţific SŞP_____________

31
Anexa 7
Formular 6
REVERSUL COPERTEI
AUTOREFERATULUI / REFERATULUI ŞTIINŢIFIC
Teză a fost elaborată în__________________________________________________
_________________________________________________________________________
denumirea laboratorului / catedrei şi organizaţiei/instituţiei în care a fost elaborată teza

Conducător/Consultant ştiinţific:_________________________________________________
______________________________________________________________________________
numele, prenumele, gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (abreviate)

Referenţi oficiali:
______________________________________________________________________________
numele, prenumele, gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic (abreviate), instituţia în care lucrează,
ţara( pentru cetăţenii altor state)

______________________________________________________________________________
Membri ai consiliului ştiinţific specializat___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Susţinerea va avea loc la ________________________________________________________,

data, ora

în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat______________ din cadrul ____________________

cifrul consiliului denumirea organizaţiei/instituţie

în cadrul căreia funcţionează consiliul, adresa_______________________________________

Teza de doctor/doctor habilitat / lucrările ştiinţifice în baza cărora se susţine teza şi autoreferatul /referatul ştiinţific pot
fi consultate la biblioteca
______________________________________________________________________________
denumirea organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia funcţionează consiliul ştiinţific specializat

Autoreferatul / referatul ştiinţific a fost expediat la __________________________

data, anul

Secretar ştiinţific al consiliului ştiinţific specializat, ______________ _____________ _____________

gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

Conducător /consultant ştiinţific ______________ _____________ ___________________

gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

Autor _________________________________ ____________________

numele, prenumele semnătura

32
Anexa 8
Formular 9
LISTA
membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au primit buletine de vot

_______________________________
cifrul consiliului

_______________________________________________________________________________________________
__________ denumirea organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia funcţionează consiliul

la şedinţa din________________________ de susţinere a tezei____________________________________________


data, anul denumirea

_____________________________________________________________________________________________

pentru conferirea/ solicitarea CNAA de conferire a gradului ştiinţific de doctor /doctor habilitat în
_________________________________specialitatea __________________________________,

__________________________, de către dl/dna________________________________________

Nr. Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic Semnătura


crt. (abreviate)

Secretar ştiinţific al Consiliului


ştiinţific specializat, _________________________ ______________ _____________________ ”
gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

33
Formular 9a

Procesul verbal
privind rezultatele votării
membrilor Consiliului ştiinţific specializat

________________________________________________________________
cifrul şi specialitatea, instituţia
_____________________________________________
data

în vederea conferirii gradului ştiinţific de doctor în ___________________________________

dlui/dnei ____________________________________________în baza susţinerii publice a tezei

de doctor în _________________________________ cu titlul______________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Au fost prezenţi la vot ____________membri ai CŞS


Numărul buletinelor de vot distribuite _______.
Numărul buletinelor de vot recepţionate _______.
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _______.

S-a votat:
Pro__________membri ai CŞS
Contra _______membri ai CŞS.

Secretar ştiinţific al Consiliului


ştiinţific specializat, _________________________ ______________ ___________________ ”
gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

34
Formular 9b

Procesul verbal
privind rezultatele votării
membrilor Consiliului ştiinţific specializat

________________________________________________________________
cifrul şi specialitatea, instituţia
_____________________________________________
data

în vederea solicitării CNAA conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în _____________

_________________________ dlui/dnei ____________________________________________

în baza susţinerii publice a tezei de doctor habilitat în __________________________________


cu titlul _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Au fost prezenţi la vot ____________membri ai CŞS


Numărul buletinelor de vot distribuite _______.
Numărul buletinelor de vot recepţionate _______.
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _______.
S-a votat:
Pro__________membri ai CŞS
Contra _______membri ai CŞS

Secretar ştiinţific al Consiliului


ştiinţific specializat, ________________________ ______________ ___________________ ”
gradul ştiinţific (abreviat) semnătura numele, prenumele

35
Formular 9c

Buletin de vot

Numele, prenumele Pro Contra


pretendentului la grad conferirea gradului ştiinţific conferirea gradului
ştiinţific de doctor în ştiinţific
____________________ de doctor în
_____________________

Buletin de vot

Numele, prenumele Pro Contra


pretendentului la grad Solicitării CNAA conferirea Solicitării CNAA
ştiinţific gradului ştiinţific conferirea gradului
de doctor habilitat în ştiinţific
____________________ de doctor habilitat în
_____________________

36
Anexa 9
Formular 2a

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CADRULUI ŞTIINŢIFIC

(pentru pretendenţii la gradul ştiinţific de doctor)

1a. Numele de familie ___________________________ 1b. Prenumele _________________________

1c. Patronimicul________________________________ 1d. Sexul _____________________________

1e. Data naşterii (dd/mm/yyyy)_____________________1f. Cetăţenia___________________________

2. Locul de muncă de bază (la data completării)

2a. Instituţia_________________________________________________________________________

2b. Funcţia__________________________________________________________________________

2c. Telefon serviciu ______________________________2d. e-mail____________________________

3. Studii superioare:

3a. Instituţia _________________________________________________________________________

3b. Anul înmatriculării__________________________3c. Anul absolvirii________________________

3d. Specializarea______________________________________________________________________

3e. Seria şi numărul diplomei_____________________3f. Data eliberării_________________________

4. Studii postuniversitare:

4a. Instituţia _________________________________________________________________________

4b. Anul înmatriculării__________________________4c. Anul absolvirii_______________________

4d. Specializarea______________________________________________________________________

4e. Seria şi numărul diplomei____________________ 4f. Data eliberării_______________________

5. Studii prin doctorat

5a. Instituţia _________________________________________________________________________

5b. Data înmatriculării__________________________5c. Data absolvirii________________________

5d. Domeniul ________________________________________________________________________

5e. Cifrul şi denumirea specialităţii ______________________________________________________

5f. Forma de studii:

cu frecvenţă la zi cu frecvenţă redusă în calitate de competitor

5g. Forma de finanţare:

37
de la buget prin contract

5h. Studiile s-au făcut în cadrul

instituţiei în care a activat altei instituţii

5i. Data aprobării temei tezei de doctor şi numirii conducătorului / consultantului ştiinţific __________
____________________________________________________________________________________

5j. Numele şi prenumele conducătorului ştiinţific, gradul ştiinţific deţinut _______________________


____________________________________________________________________________________

5k. Numele şi prenumele consultantului ştiinţific, gradul ştiinţific deţinut ________________________


____________________________________________________________________________________

5l. Tema tezei de doctor________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

5m. Data susţinerii tezei de doctor________________________________________________________

5n. Consiliul ştiinţific specializat în care a fost susţinută teza ___________________________________


_____________________________________________________________________________________

5o. Susţinerea tezei a avut loc în cadrul

instituţiei în care şi-a făcut doctoratul altei instituţii

6a. Data completării fişei _______________ 6b. Semnătura pretendentului ____________________

*************************

7a. Gradul ştiinţific obţinut în rezultatul atestării: _________________________________________

7b. Domeniul ştiinţei__________________________________________________________________

7c. Cifrul şi denumirea specialităţii _____________________________________________________

7d. Seria şi numărul diplomei eliberate _________________________________________________

7e. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare nr. ______din ____________________________

38
Formular 2b
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE
FIŞA DE EVIDENŢĂ A CADRULUI ŞTIINŢIFIC
(pentru pretendenţii la gradul ştiinţific de doctor habilitat)

1a. Numele de familie ___________________________ 1b. Prenumele _________________________

1c. Patronimicul________________________________ 1d. Sexul _____________________________

1e. Data naşterii (dd/mm/yyyy)_____________________1f. Cetăţenia___________________________

2. Locul de muncă de bază (la data completării)

2a. Instituţia_________________________________________________________________________

2b. Funcţia__________________________________________________________________________

2c. Telefon serviciu ______________________________2d. e-mail____________________________

3. Studii prin postdoctorat / competitorie:

3a. Instituţia _________________________________________________________________________

3b. Data înmatriculării _____________________3c. Data finalizării studiilor ___________________

3d. Forma de finanţare:

de la buget pin contract alte forme

3e. Studiile s-au făcut în cadrul

instituţiei în care a activat altei instituţii

3f. Data aprobării temei tezei de doctor habilitat şi numirii consultantului ştiinţific______________
____________________________________________________________________________________

3g. Numele şi prenumele consultantului ştiinţific, gradul ştiinţific deţinut ______________________


____________________________________________________________________________________

3h. Tema tezei de doctor habilitat ______________________________________________________


____________________________________________________________________________________

3i. Domeniul ştiinţei __________________________________________________________________

3j. Cifrul şi denumirea specialităţii ______________________________________________________


____________________________________________________________________________________

3k. Data susţinerii tezei de doctor habilitat________________________________________________

3l. Consiliul ştiinţific specializat în care a fost susţinută teza _________________________________


____________________________________________________________________________________

3m. Susţinerea tezei a avut loc în cadrul

instituţiei în care a activat altei instituţii

4a. Data completării fişei __________________ 4b. Semnătura pretendentului _________________

*************************

39
5a. Gradul ştiinţific obţinut în rezultatul atestării __________________________________________

5b. Domeniul ________________________________________________________________________

5c. Cifrul şi denumirea specialităţii _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5d. Seria şi numărul diplomei eliberate _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5e. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare nr. _______din ________ ___________________

40
Formular 2c
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE
FIŞA DE EVIDENŢĂ A CADRULUI ŞTIINŢIFIC
(pentru pretendenţii la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice)

1a. Numele de familie ___________________________ 1b. Prenumele _________________________

1c. Patronimicul________________________________ 1d. Sexul _____________________________

1e. Data naşterii (dd/mm/yyyy)_____________________1f. Cetăţenia___________________________

2. Locul de muncă de bază (la data completării)

2a. Instituţia_________________________________________________________________________

2b. Funcţia__________________________________________________________________________

2c. Telefon serviciu ______________________________2d. e-mail____________________________

3a. Gradul ştiinţific deţinut: Doctor Doctor habilitat

3b. Domeniul ştiinţei:

3c. Cifrul şi denumirea specialităţii ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3d. Seria şi numărul diplomei _____________________3e. Data eliberării ______________________

4a. Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic deţinut

conferenţiar universitar conferenţiar cercetător

profesor universitar profesor cercetător

4b. Cifrul şi denumirea specialităţii ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4c. Seria şi numărul atestatului ___________________4d. Data eliberării ________________________

5a. Numărul de doctoranzi pregătiţi_____________________________________________________

5b. Titlul onorific deţinut (pentru pretendenţii din domeniul culturii, artelor, sportului):
____________________________________________________________________________________

membru-corespondent., academician, Om emerit etc.

5c. Numărul de discipoli cu titluri onorifice, laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale sau sportivi de performanţă
pregătiţi:____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5d. Numărul total al lucrărilor ştiinţifice publicate _________________________________________

6a. Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic la care pretinde

conferenţiar universitar conferenţiar cercetător

41
profesor universitar profesor cercetător

6b. Cifrul şi denumirea specialităţii _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7a. Data completării ______________________ 7b. Semnătura pretendentului _________________

*************************

8a. Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic obţinut în rezultatul atestării

conferenţiar universitar conferenţiar cercetător

profesor universitar profesor cercetător

8b. Cifrul şi denumirea specialităţii_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8c. Seria şi numărul atestatului eliberat __________________________________________________

8d. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare nr. _______ din _______ ___________________

42

S-ar putea să vă placă și