Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea de Urbanism și Arhitectură


Teorie Urbană 1

E1 Evaluare
Disciplina Teorie urbană 1 a propus o metodologie de abordare a orașului care permite o înțelegere a sa ca sumă
unor fragmente culturale, mobile și imobile, aflate în deplină conlucrare. Au fost studiate probleme relaționate de
mediul urban: de la prezența unei funcțiuni comerciale ca activator al unei mici piațete publice, la scara regiunii ca
entitate primară în cadrul căreia este necesară manifestarea democrației. Obiectivul evaluării este de a testa
abilitatea de a reacționa creativ în cadrul unui sistem de valori predefinite, prin capacitatea de ilustrare a unui limbaj
care să ajute la dezvoltarea durabilă/descreșterea necesară a unei componente din cadrul unei așezări.

Astfel, tema de evaluare presupune parcurgerea Criterii de evaluare


următorilor pași:
Cantitativ:
1. Identificați o comunitate de 7000 de locuitori
1. Predare conform formatului de lucru
(2-10.000) aparținând de o localitate urbană;
(paginare, mărime, font etc..)
2. Caracterizați comunitatea prin 10 elemente
de limbaj urbanistic (pattern-uri predefinite
Calitativ:
sau moduri personale de relaționare);
1. Capacitate de analiză cu caracter holistic;
3. Enumerați 3 probleme spațiale cu care se
2. Sistem propriu de gândire în urbanism și
confruntă comunitatea;
planificare teritorială, dovedind creativitate în
4. Expuneți nucleul soluției la fiecare dintre
interpretarea circumstanțelor urbane;
cele trei probleme;
3. Înţelegerea fenomenelor care influenţează
5. Identificați o legătură între soluția propusă și
forma urbană;
elementele de limbaj descrise mai sus.
4. Înţelegerea conceptului de dezvoltare
urbană durabilă;
Format de predare
Lucrările vor fi realizate individual. Nu este acceptată Predare
suplimentarea paginilor sau modificarea formatului de
Format digital pdf: ziua anterioara examenului, ora
lucru. Numărul final de pagini este 5, care trebuie
20:00, în folder drive transmis prealabil. Dimensiune
completate direct pe tiparul primit. La ziua și ora
maximă document: 5 mb. Format listat: ziua
stabilite pentru evaluare, fiecare student se va
examenului, ora 9:00, conform tabel programare
prezenta cu răspunsul la tema de evaluare (listat A/N
transmis cu o seară înainte. Nu se acceptă întârzieri
sau color, la alegere) și își va prezenta lucrarea în
faţă de ora stabilită.
limita a 3 minute.
Redactat,
Mihai‐Ionut Danciu
Noiembrie 2020

E1 Rezolvare
Data: __ Ianuarie 2020
Student: Sestacov Maria

1. Comunitate 7000 de locuitori (2-10.000):


Denumire: Sectorul Nr.4
Localitate urbană: Bucuresti, Romania

2. 10 elemente de limbaj urbansitic (pattern-uri predefinite sau moduri personale de rela ționare). Cele
10 elemente vor fi marcate pe plan (chenarul de pe pagina aceasta) şi descrise în corpul textului în
chenarul de pe pagina 2. Elementele de limbaj se vor îngroșa în corpul textului:

Figura 1: Plan comunitate 7000 locuitori


Comunitatea analizatata este o comunitatea de aproxomativ 7000-10 000 de locuitori, face parte din
sectorul Nr. 4 a orasul Bucuresti , Romania. Este delimitata de doua strazi importante si anume : partea
nordica de Bulevardul Gheorghe Sincai, sud- vest de Bulevardul Tineretulu - cu orientare spre parc si
partea sud-est de Strada Calea Vacaresti. Aceasta comunitatea este delimitata doar de trei strazi.

Descrierea comunităţii prin 10 elemente de limbaj urbanistic:

1. Retea verde – albastra – din partea Bulevardului Tinerelui este prezent Parcul Tineretului si Parcul
Copiilor. In cadrul comunitatii sunt zone verzi mici amenajate .

2. Animale - in incinta parcului Tineretului sunt zone acvatice, ce permite traiul diferitor specii de
animale.

3. Strazi verzi pietonale – pe langa zonele amenajate in fata blocului, comunitatea data mai are doua
zone verzi mici, care s-au format la intersectia a trei strazi, astfel s-a format o parcela cu trei laturi,
care acum e zona de recreere.

4. Retea comerciala – centrele comerciala sunt pe intregul comunitati, atat la la periferi cat si prin
centru. La nordul comunitatii se afla Piata Norilor, care in componenta ei fac parte mai multe punte
de comercializare. Pe restul teritoriului sunt prezente centre comerciale de dimensiuni diferite, de la
market la alimentara mica.

5. Retea educationala – este prezenta doar o institue de invatamant, se afla in partea nord-est
Scoala Nr.97.

6. Teren Sportiv – sunt doua terene, unul face parte din complexul Scolii Nr. 97 , celalt se afla la
marginea Bulevardului Gheorghe Sincai.

7. Centre medicale – in cadrul comunitatii sunt prezente cateva Farmacii ,,Dona ,, , ,,Catena ,, , ,,Orbit
93,, , ,,Doina,, si doua clinici Stomatologice, Toate sunt amplasate pe intreg teritoriu

8. Statii de transport public – statiile sunt amplasate pe toate cele trei strazi care delimiteaza
comunitatea.

9. Cafenea Stradala – sunt prezente in partea sud – est si est nord un numar mare de cafenele si
restaurante.

10. Monument Sacru – pe teritoriul comunitatii sunt doua biserici ,,Biserica Sfanta Treime,, si ,,Biserica
Caramidarii de Jos,, .
3. Trei probleme spațiale cu care se confruntă comunitatea:

Problema 1:
Lipsa pistelor pentru biciclisti pe cele mai importante strazi. Pentru a fie creata comoditatea si siguranta
celor care conduc un transport nemotorizat.

Problema 2:
Lipsa unei gradinitei atat in cadrul comunitatii cat si in apropierea ei.

Problema 3:
Lipsa cararilor pentru pietoni.

4. Soluția pentru fiecare dintre cele trei probleme;


Soluţie problema 1:

Soluţie problema 2:

Soluţie problema 3:

5. Identificați cel puțin o conexiune între solu țiile propuse și elementele de limbaj din descrierea
comunității, de mai sus:
Data: 15.01.2021
Student: Sestacov Maria