Sunteți pe pagina 1din 200

BULETINUL CONSTRUCIlilOR

Vol. 2-3 1996

1. PRESCRIPTlI •

TEENIeE

Ordinul MLPAT n r , 31/N din 2'octombl'ie 1995 p rivind aprobarea : I!II Procedur ii priv ind aut or ixarca Iaborat oar e lor de iTIcerel.ri in constructii , ,. : ',' . , . . . . . .

5 211
259

;='rocedurii privin~
!ll

vcderea

~1.1ditul1aboratoarelor
,

de incercdri
,' ......•..•..•

in construct

ii

autOTlZarll,

',' •. , . .

'.

Procedur ii privind a.testarea av.di toritor perrtru aut.crizarea. Iabora+oarel or de incercari in const ruct ii ', ,.:.,., ,. Ins'truct iurr; pr iv inrl CrOgIea ~i im p lemen tarca c11111isistcm de oafitate in labotut oareje de incercar i in construot.ii .... , . , , . , , . , ,

297
309 321 3'11 383

G Ins+ruct iunit pr iv ind exigenteje P0 care trcbuie .Sft IC,ll1deplineasd, Iaboratoarele de. incercar i 111constr'uct ii in vederea antorizltrii ., G Procec1urii ,pr,ivind organizarea- 9i f'unc tronarea comisrilor de arrtor izare a Iabo-atoarelor de _inccrciiri in construct ii' ..... ,', .,...

Editat de : DE CERCETARI IN CONSTRUC'fIl CONSTRUC'fIILOR Bucurestl - Sos. Pantelimon nr. 266 , Telefon627.40.85/176 redactie

o
~I ECONOMIA

Procedurii privind autoriznrea personaIul ni de speciaj itate din Iaboratoarele de incercari :;;i din' ac+ivitatca de control de caj ita.te Instructiunir ]Jrlvind mcdejul ~i modul lor de incercari em ise de taboratoarele de com plctarc a bulet ine de incercari in const rucri i

2. DIVERSE '" Erata la "NonnatiV,11 prrvind proiectarea. executarca 'Ii exploatarea constructrilor fundate pe parnanturi sensibile la umezire", indicativ p.7 -1992,publicat in Birl.et irrul Construct lil or vol. 2/1993 . . .

116 -

difuzare

MIN1STERUL'LUCRARILOR PUBL1CE TERITOR1UL\Jl

$1

AMENAJARII

'.

.";.~

ORDIN NR. 31/N/ din 2.10.1995' AvfmCl in' vedere avize1e Consiliului Tehnico-Stiintific nr , 36;74;141~i.142/1995; , ",', In eonformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 11/1992 a Deeretului m. 223/1992; " . 1n t erneiul Hotarfrrii Guvernului ilr. 456/1994 privind organiz area si functionarea Ministerului Lucrari lor Publice si Arnenajarii TeritQri..{lui; '. ' ,' , Ministrul Lncrarilor Puulice 9i Amenajarii Teritoriului emit e urmatorul

ORDIN
1. S'e aproba : .

• Procedura privind autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii; .". . Eli Procedura privind auditul [ahoratoarelor de incercari in constructii in vederea -autorizarii ; • Procednia privinc} atestarea .auditorilor pentru autori,@

.Instructiune-privind crearea ;;i implementarea unui Si5tern de calitate In' laboratoarele de incercari in constructii; CI Instructiune privind exigenteie pe care tr ebuie sa,ie inde. plineasca laboratoarele de 'incerciiri in construct.ii 'in , vederea autorizarii ; ., 3

zarea Iaboratoarelor

dejncercar i in construct ii;

'~

., Procedura privind organizarea si functicnarea comisi ilor de antorizare a Iaboratoarelor de incercar i in constructii; , • Procedura 'privind rautorizarea personalului de specialitate. din laboratoarele dejncercari si din activitatea' de control decalitate (CQ); .. ' e Instructiune privind modelul ~i modul rle completare a , .buletinelor de incercari emise de laboratoarele de incer.' cari in constructii : G Instructiuni pri'vi~cl autorizirea responsabililor ell UTmarirea comportarii in exploatare a constructii lor : . .., Procedura privind autorizarea diriginfilor sant ier ; e Procedura. de control ih ter itoriuasupra fnstalat iilor de gaze-naturale; . . • Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de stat .' in constructii; lucrari publ ice, urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventrijn t imp asnpra construct iilor; . • Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta 1'1 stabilitatea constructiilor; . .• Sistem de proceduri privind· efectuareadE~ inspectii Ia . organele administratiei publice locale/judeterre 'care emit. autorizatri de construire/desfiintare.. precnm l'i Iactori i impl icati in .respectarea prevederilor acestora : ., Metodologie de stabilire a categoriei de important a a constructiilor : . «9 Instructiuni privind atestarea institutelor ~i societatilor comerciale .cu profil dejncercari in constructii pentru activitatea de agrementfehnic in constructii.

r
(:

i.
r ..···

Jf· .
I"

I( .

t,··

MINISTERUl> LUCRARILOR PUBLlCE .~i AMENAJARH TERrIORIULUI

de

rr ,.,
1, .

r
PROCEDURA
privind

.'
AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRU~'fU

.2. Procedurilesi insb:uctinnilede Ia .punctul L intra in vigoare Ia data. publicarii in Buletinul Constructiilor ..
3. Directia Generalade Reglementari' 9iAtestari va aduce 1a indeplinirepre:~derile prezentului vordin.: Tehnice

MIN I S·T RU, MARIN CRISTEA

·i/
1,·-,--',' ---;-'---:---~----i', .
M PA ,L... T. .PROCEDURA IPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN ,-- __

, t"
'I' .. '
"_',.

I'

'."

~_I'..;_S_.C_.L_._P_.U_._A_.T_·_~~ __

C_O_N_S_T_R_U_C_T_I~I

PROCEDURA
. privind

autorizarea laboratoarelor de incercari


, in constructii

Modificari Nr: modif.

(lmbunatatiri,

~dlla1i:i;iiri) capitol \ Data fit act~l prin care sc face mod.ificarca

Corrtinutul

Jllodiiidirii

"

I
-

\ pagin"

I
\

-------~

"

"I.

I
..

------~--~----~

I.S.C.L,.P.U.A.T.

M.LY.A.T.

PROCEDURA IPRIVIND AUTORIZAREA ' LABORATOARELOR DE INCERCARI IN , CONSTRUCTrr '

'. M.L;P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRucTn I

'CAPITOLUL

OBIECTUL PROCEDURU .Art , 1. Prezenta ,1)Yocedura stabileste cadrul. norma.t iv de desfasurare a activittitii de atrtor izare a laboratoarelor de incercar i in constructii , in'vederea aducerii Ia illcleplinire a prevede. r ilor "Legii rir. 10/1995 privincl calitatea in construct ii", a art. 10k din "Regulamentul pr ivind controlul de stat al calitaJ~ii in constructii". aprobat prin H.C,R. 272/1991, .precum si a "Reg1.1lamentului rpr ivind autor izarea :;;1acreditarea laboratoarelor de , .'Incercar i inconstructii"; aprobat prin H, C .R. 393/1994. •Procedura stabilestecriteriile de clasificare a laboratoarelor ...• e'. mcercari 'ill' constI\lctii, metodologia, d exigentele -si. criteriile de autorizare, precum ]i conditrile de valabilitate ale acestora .

RESPONSABILITATI
-P_entru.aducere~ la. in~~pI.inire -: I.S.C.L:P.U,A.T., org-anele' cenhal~ ~l locale, mst itut ii 91 agenti econorn ici care ccordoneaza _:;au d:tl~ JaboTatoare ~e Incercari In constructil; laboratoarele de' mcercari 111 construct'u.· " . Pentru modifidiri

(imbunatat.iri, actualizari) - LS.C.L.P.U.A.T

CAPITOLUL II

SCOPULPROCE1;mRII
'

b1-cep~nd Gu-data aprobiirii, aplicarea prezentei pl'oceduri este obligaiorie pent7u toti [actorii ,care concNra la 1'ealizMea c01~$tructiilor ..
".
.

'

Art. 2. -Obiectivele urmar it« de procedura sunt : - instituirea urrui sistem national de autorizare a, laborat~a~eloT de .inceruar i in constructriInditerent de statutul juridic, volumul si domeniul de activit ate , pe baza unui. sistem 1.111ita1' de evaluare a capacita tii tehnice; - stahilirea cr iteri ilor generale si a. condit iilor administrative privind activitatea laboratoarelor 'de incerc~~'iincol1structii; .. .__:__ stabilirea 0 biect ivelor si responsabilitatilor factorilor i111'plicati 111' autorizarea 9i funct ionarea laboratoarelor de incercari hi. .construct.ii ; -:- stabilirea competcntelor laboratoarelor si a unor regnli de etica care sa guverneze activitatea acestora in berieficiul partenerilor economici.
9

E.< 1
.Jj,<,'
M.L.P.A.T.
LS.C.L.P.U.A.T.

t'"

, PROCEI)URAiPRlvIND

AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE iNCERCARI jN , CONSTRUCrn

I,;

--~---'----~~~P-R-O-C-E-D-U-R-A'.~rp-R-I-V~I-N-'D-A-U~T-O-R-r-z-A-li-E-"A--

~,"'M.,L.P.AT. LS.C.L.P.U.A.T.

LABORA'!'OARELOR DE INClERCARI IN CONSTRUCT-II


'.

larg~l. de incerdiri' in domeniul. coustruct.i.ilor :;;i sa cmita > documente vcUabile 9i recunoscute de ,catre organismul abil.itat l·cucontrolul ~i .supravegherea cal itatii 111 constructii pe inheg DOMENIUL- DE Al'LICARE [i:'teritoriul VLrii,avand organizarea tehnica ~i de special ita.te susk:timlt~ de un isistem propriu de asignrare a cal itatii : , " . Art. 3, Preveder ile.prezentei proceduri se aplica pentru toate , ' - laborator de-zona -autorizat sa execute incercari pc 1113Iaboratoarele de incercari in eonstruetii care: . , teriale de construct.ii , construct ii sau elemente de constructii , In ' . ~emitbuletine,rapoarte tehn'iee,. studii valab ile in r a1in1it8. comnetentelor stabilite 'de autorizatie , si sa emita 'documura coristruct iilor , recunoscute de I.S.C.LP.U,A.T.; mente valabile pentru agentii economici ca~e re~liz.eaz~te~tlstruc': ,~ participa Ia actiunile de certificate a conformitati i rna,tii in zona, (judetul) pentru-care .a fast autorizat Oilrccunoscute terialelor de constructii ce se utilizeaza pentru realizarea l~cr3.ri-:deorganismul 'de control si supraveghere a cal itiit ii construct iilor. lor cu impl icat ii directe in asignrarea cerintelor esentiale ale constructi ilor ; , , " :, ,~laborator de unitate ~ Iaborator de incercari care Iunct ioD,neaza in-subordineaunui agent economic en capital de stat, privat _:_participa la actiunile agrerrientare a mater ialelor netradit ionale : ',' , ' ';sau mixt , autorizat sa efectueze incercari si sa emita documente .:_, emitbuletine de incercare pentru beton proaspa.t destinat ,.. \rala~ile pentru agentulecono:rnic in subordinea caruia functio~ comercializarii indiferent de profilul de activitate a agentului ':>'neaza ::)1 recunoscute de otgamsmul de control 9' supraveghere a economic respectiv." , ';:"ealitatii in constrnctii; , I',.> __: ,lncercare ~ operatie tehnica ~are consta inrleterminarea Art. 4. Procedura se utilizeaza in relatia organism de autorizare , institutii tutelare sau detinatoare de Iaboratoarede incer('lliieia .sau ma.i multor caracteristici ale nnui produs, sau serv iciu d.. si Iaboratoare de incercari 'in dorneniul construct iilor , ri ",confcirm unui 'mod de Iucru (operator) specific"; ;.; ,'-:- metoda de incercare ~ procedura tehnica definita pentru ("iealizarea unei incercar i in vederea determinarii uneia san mai , .'\',':IDu'ltor caracterist ici specif ice unui-material, produs san fazi de CAPITOLUf, IV

CAPITOLUL III

..

q.gal1:la

'f

de

''''.

.'

,,;;execu(ie;,

"

TERMENI,

DEFINITiI

ArLS. La redactarea procedurii s-au utilizat tenneni' Consacrati din care: ',' _'_'laborator defncercart ~ Iaborator care mascara: ex~mineaza, incearca, etaloneaza sau in general determina caraderis-,

';,~', '. incercari interlaboratoare -- organizarea, execut ia si eva:lnarea mcercjir ilor asupr3: ma ter ialelor ident ice san asemanatoare "['.",]nCe1 putin doua laboratoare diferite 111 condit ii prt;d,eterminate; k. ~ incercare de aptitudine ~ evaluarea performantelor unui

t icile si performantele materialelor


, - laborator national petel1ta este recunoscuta

sau produselor :

~'laborator de hicei·cari la riivel nationalyautorizat

a dinii .comsa execute

10

":f

•..'...•. :'(.~.'.",'.bQrator. ill ma.ter ie de' incercari • l., • .. a prin intermed iul incerciir ilor (;mterIaboratoare; ," , organism de autorizare -' organism impartial, gnverna~ care pose~~i competenta ~i este ab ilitat sa adrninistrez e :.,;;: n sistern de autor izare ; u , ;~", calitatcansarnblu de caracteristici aunei entitati,~are ,.r,~ '.-

W!;A)en~al~,
!;:

c~~,

11

---~--------,,-----------'------:-'------,-f..:...;~··
M.L.P..A.T. r.S.c.L.P.U.A.T. . PROCEDURA IPR!VIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE lNCERCARI IN CONS'l'Rt[q"U

'f"

~~M-.-L-.P-.. A-;T-· - ..:........._.,--r-.:-~-O-C-~:-~-¥-,~-'-~~\..·~-R-i-:6-~-ND-D-E-~~U-~-~-, ~N-~-~-'~-~-R-I E-j A


·I.S.C.L.P.U.A.T.

f,:
I

t,·.·.',·••.·.:····

_;__,.=-

...:__:_
exterior -

---'- __
controlul

CONS'l'RUC'fU
~cc-------'---~.

'-'

,"

.contro'l

care

se

efectueazii

asupra

ii confera acesteia apt itudiriea de a sat isface nccesitati exprimate:'iunei Intreprinderi (laborator] de catre un organism independent ~i implicite. :.:deacesta; . - conducerea calit;:1.tii - aspectul functiei generate de CO!1- .. , verif'icare ~. canfir~nare prin exal~lil~are 91 fur~i,l:are de ducere a calitatii care deterrninaai implement"eazacalitatea; ·:.:doveziobiective a faptului ca. a':l fast safisfacute conrlit iile spe. .~ asigurarea caHHitii _..: ansamblul activitatilor planificate;:cificate; siaistemat ice implementate 111 cadrul sistemului calitati i 9i deneconiormitate - nesatisfacerea unci condit ii specificate; monstr~~; a~at _?at este. .necesar, p~ntru fumiz.a:-~a i~cre~eri~ co- ;i".'· _ audit _ examinaJ.:c~ sis~ematic~ s,i independ:nta i~ scopul resJ:lUl1ZacOarc .ca 0 ent itate va satisface conditiile referitoare lab"de a determina daca activita.tile referitoare la calitate 5,1 rezul. cahtate;. ., :}:tatele aferente sa.tisfac dispa'zitiile prestabil!te .precum s,i da~rt . -:;-:-orgamzare~ cal_Itat.ll a~san:.blul "\dlSPOZltl~lO: _pr~s;,-;abI~::aceste dispozitii ~unt imp~em:ntate efectiv 5,1 sunt corespunza~:te?1l1pu:n~t ,c:e vedere sls~ematIc 3',1forrr.a!. car~. s~ permrta ob-,.:. toare pentru realizarea obiectivelor ; trnerea calI.tatIl cerute cu gradul de incredere dorit : . ,'. . d' I' l'tV~" calificat! pentru ofectua, 'I ca atn - manuarur 1 ca 1'"" ltatu - d'acument care enunta~ P? J".it ica de. e '.' au itor a l't~ It i '. - persoana -" "1 cal itate si descr ie sistemulde calitatea1 unei organizat ii rea al1dltur~ or <::a.1 a:,l1, ." _ 1, '1anu "1' ca I·t arB "'-- (1ocnmencare t" ' t IC} e, :;.. i 'I' " audita! - institutie In ems ue auditare. ~ II 1 precizeaza prac . ' resursele si succesiunea activitat ilor specifice calitatii pentru O.f,:i . anumita constructje (produs) pro iect sau contract;' CAPITOLUL V

..'

..

-r-t-

V•••

- . procedura-vmod

specificat

de

.i'

efectuareaunei

activitati

;J'.' .

- controlul caHtatii'__:_ tehnicile si activitatile cu caracterj;';'(,LEGI, ACTE NORMATIVE ,~I REGLEMENTARI TEHNICE operational utilizate pentm indepl.inireacondit iilor de cal itate ;,.!.;\ , " - control interior..::_ control efectuat de fiecare intreprin-:·'.' ..Ari. 6. Preveder ile prezentei proceduri au Ia bazii vurmatoa. dere (~a~ora~o.r!in cadrul 'organizarii sale pentru a asigura calita- '~{}ieleIegi, acte normative si r~g~ement~ri tehr:-ice mai iml??rtante: tea productiei; ..'. . .. :~t;:<\.:"_ .Legea nr. 10/1995 pnvmd oalitatea 111 constructn ; ~ control intern ~ansamblul de autocoritroale ~i controaIe":;n"\' .••.. _ Regulament privind autorizarea ~i acreditarea laboratoaierarhice efectuateIn .toate fazele de interventie ~i potrivit unor ;~~.':.,ielor incercari In construct ii; reguli definite; ", . '.' \:. _ Regulament privind controlul de stat a1 cal itatii In con~ 'autocontr~l.-: controlul jactivitatii indeplinite de 1~sa9i Jj\:structii;, ' executantul acesteia , conform unor reguli specifice;' . ;:. '. - Regulamcht privind conducerea ~i asigurarea cal itat ii in

de

de catre

'~~~control ierarhic =: ccntrolul exercitat .Ia diverseniveluri,'&;y,,e°,nstructii;. . . tIt hnic pentru n01 proresponsabil ii act ivittitilor asnpra muncii executantilor ; ~.;.i ..... . Regudlam~nt pr}vmd t·~g:Clnen u _ ~. ~.lC • tIUC 11, . .' -. ,.• i':·,;'.(luse prace ee slecll1pamen' e In cons . ---:-centro 1 extern ~. apsamblul controale!or efectnate., .p~m,;;?,,;,; ,..... ,'. _ O· 40.2' ' sondaj ,..asupra productiei III toate etapele prm responsahili in- :JU>. Standardul SR IS nr. ~ , dependenti fata de productie, imputernicif i ;;i depinzand direct {';'i Standardele SR-ISO seria 90.00; de coriducerea inst itutiei (laboratorului}:
il2

13

-~-------:-'"-----'-----'----c:----------'

-.c··· \i, .,>

__

M.L.P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T.

~~~~

PROCEDURliFRlvtND AUTQRIZAREA LABORATOARELQR DE tNCERCARI IN\' CONSTRUCTIi

__

~ ...~;;;.f,~_~_!...._ __
.. M.L.I'.A.T. LS.C.L:P.U.A.T.

~.':'.

PROCEDURA-'PRIVIND AUTOnIZAREt-\' LABORATOARELOR DE INCERCAm IN CONSTRUCTII

~~

__

- Standardele SE-EN seria 45000; . ',:i; Art., 10. Organ.ismul de a~tor.i~are co~rdo"neaza .a~tivitatea . - Procedura Retelei nationale de incercari in coristru~tii - (de an tor.izare , (c~erularea p:-o.pnu-zlsa a ?-ctl~lHlor' 12~~':'1n~ auto~~<'l.rl.a;nta pentru acreditarea laboratoarelor de mcerciiri in, e, n~tn.lc-,'t~."·:'·""·""",.,...rizarea o reautorizarea veriricarea mentinerii condi ~1l1OI avute . , "'in vedere Ia autor izare prin organizarea de audituri !71 inspect ii Norma, metodologic5. privind' autor.izarea laboratoarelor ,'. •'yeriodiee) . ' de incercari in constructiiI GSlC - ICCPDC: .'


,~.:..
.'

CAPITOLUL CAPITOLUL VI
.

VII

CATEGORIA LABORATOARELOR DE INCERCARI


Art. 11. Categoria Iaboratoarelor de incercar i in rapo:'t en rnarimea, irnportanta, capacita tea tehnica a acestora se stab~le.9te in eonformitate cu preveder ile art. 8 din "Regc:lamenvil:l pnvmd aut6rizareasi acreditarea Iaboratoarelor de incercar i in construct ii" in:
I

ORGANISMUL DE AUTORIZARE

;::.~ ': ': '.-

Art. 7:.1n Romania.conform prevederilor art. lO,din '"Hegu-' lamentul privind controlul de stat alcalitatii in' construct ii' organismul de autoriz.are a: Iaboratoarelor de ", .. este M.L.P.A.T. ~ I.S.C.L.P.U.A.T. '" . Art. 8. in scopul aducerii la .indeplinire a atribut iilor revinne Iinia de a'utorinre a laboratoarelor de incercari in C011structii din ramura constructiijor, M.LP.A.T.I.S.C.LP .U.A.T. in virtutea ;;;il,ll concordanta ell prevederile art. 10, 11, 12 ~i
~.i'

, anexa nr. 1 din "Regulamentul

Iaboratoarelor
de autorizare

ciir i In construct ii, denurnita in cont.inuare CCALlC cu. atributiiprivind Iaboratoare1e nationale' 9i Iaboratoarele de zona.' $ com isi ile judetene de autorizare a laboratoarelor de cercari in construct ii idenurnite In continuareCCALIC, cu atribut ii privind Iaboratoarele de un itate. Art. g~ Organismul de autorizare poate dclega in-cazur ib inejustificate atribut iiprivind autorizarea unor Iaboratoarevde zona. . de 1<1cornisia centrale de autorizare la comisiile judetene (san a municipinlui Bucuresti] de autorizare.
I

* com isia

dupii cum urrrieaza : centralji

de mcercar.i in constructii",
" de autorizare

privind

autorizareasi "

const ituie cornisiile

acred itarea .

national; de' zona; de unitate. Art. 12. -Condit iile ce trebuie indepl in ite pentru incadrarea in una din categortile de rnai sus surrt urmiitoarele :

, Laborator ~ Laborator ~ Laborator

'Art.
;satisfacerea

12.1. Obtinerea

unui .punctaj

minim

la audit

(priv ind

a Iaboratoarelor

de incer-'

de exigenta) prevazuta 'ill anexa nr. 3 "Proeedura pr ivind .auditul laboratoarelor de Oincerciiri in construct ii In vederea atrtor iz ar ii", dupa cum urrneaz a : .nivelului minim
.

Punc'taje La bora-

ruin imc
•. ':t .'

Nr.

crt.

Caregoria

de exigcnte

Punc+aj maxim

.Labo\:a-

acordat
3

tor ria-

1 1

----~
4

+iona!

tor de zona 5

tm . de
6

L"boraun ita te

SistElU

de c::tlitat6

120

110

gO

70
15

14

q=urwzzn

(,-___;_--~------,----------------~---,--M.L.P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T. PROCEDURA.iPRrVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII


,

;; r.~tI;tl.T.\
Ctru

PROCEDURA iPRIVIND" AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI :iN CONSTRUCTII


>

,.:.::."""---------~----------------'---~ ,metoda de -ineercare, iar echipamentul are agrement tehnic ;,'emis de "Comisia de Agrement Tehnieln Constructii". r In cazul in tare Iaboratorul nudispune numai de aparatura i;,~i metode de 111cercaretradition ale la nivelul prevederilor din :standa~dele respective, dar poate dovedi prin programul de invest it ii propriu existent a prevederilor, privind asigurareadotarii .. eu echipainente pyrfamiante sepoate acorda clasa solicitata de ' laborator national; Iaborator de zona san laborator de unitate conciitionat de respectarea programului de investi1;iiprezentat. Art. 12.3; Asignrarea unui numar minim de prof ile de incercari autorizate
Z,',

Personal:

2 x (tw. ~cji profile

I)

+
-15
1

I
'+
___

o-peratori

. ~-'-'-

_..::..1 ~____ 2 x (nr. o-peratoris ~ III conditii de medin.


r

\ __ \._~7_0 __ :,_~ 60 "~


70 65

45
--"-"0-.,/

_3~ Spatii

·75

·4

Ech ipamcrrte '" L..


'1
11-,

~ 6

I
!

Pwncto.j de prohl. nr.

pt.

ccal . echi]».

.
30
2() 25 •

50
profile __

45

40 25

Lab orator natioual.

Laborator de zona

Laborator de unitate

EtaJonare, Eviclentii,

ma~llrarC, testare manipujare, stocare

3_0_ _

~~

epr-nve+e 3J-" i---~----------------------I--~~--__

·1--------1--.-3-0JJ

30

'~T~O~T~A~L~' ~ ~38~5~~I~~1~fi~0 ~~310

1--230

,\

19 p rof ilc afereute 0 minim 3 profile profile aferent e dorneniul ui de dome n rul u i de ac activitate stab itivitate san spclit Ia autortzare cializarii stabilite ia a uterizare
ne- @ incercKrhe bazii pen tru care profit . cariiin tota,litate a caracterisuicilor produse1or .pentru 'profilele autorizate

Nota:

:l:sare~.labonitor,:,lui funct ie .~e critori:'~ de exigenta se face ell asigurarea rnrrumrn pumulahve a conditiilcr stab ilite in tauctul de mai Sus si anurne: cumularea pe total, a minirnului depuncte .stab il if pentrn 'categol'ia de laborai01' pentrn care SEl- soJicit5. autor izarea icu:nnl~:ea eel putin a .ininimu1ui de puncte' pentXll catesor iije de eXlgeny:, persona l , .spat ii, ccndi+ii de med iu ~iechipament~> sisteme de cajrtate : obfir.u,rea Ia exigentele "etalonare, masurare , testaxe" sau "ev'iden'ta . man ipulare, s'tccare epr nvete" a minim 80% din punctajul m inirn .

13 -ineercarile
I

cesare

irlerrt ifi-

de • fie-

lncerC{Lri neccsare pen tr u ac+i-

v ita.tea . curent\

. Art. 12.2.J\sigurarea dotarfi cu aparatura, echipamente en performante la nivelul reglementarilor 9i standardelor ih vigoare. Labor~toarele nationale, laboratoarele de zona si IaboratoaTele.de u.mtatecare efectueaza lncercari pentru .lnc~ari, de cat c- . gana ~e importanta A vor trebuisa dispun!de echiparnente rnoderne eu prelucrare automata sau afisaj , in masura in care acestea ' se produe ill tara sause importa, exista standard sau norma pen-

'a a.gerrtul ui eco1101]) ic , c1 rn in irmirn 111cerCr1..tile prevrtzute in a.ncxa 2 pentru [abora'toarele de u n ita.tc penhn profilel~

ar

.Perrrr u laboratoarclc strict specializate pe un pI"ofil san grupa de - incer. carl, orgallismul de autorizare poate da demgari ell pr iv ire la numarul de profile minim prcvazrrt pentru ca,tegoria de Iaborator peutru care se sol icrta autorizarea.
I

l6

cd. 802

!l.7

I.S.C.L.P.U.A.T. '

'M;L.P.A.T.

LABORATOARELOR

PROCEDURAPRJ'VIND

AUTORIZAREA PEIINCERCARr IN CONSTRUCTII '

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LADORAl'OARELOR DE tNCERCARI IN , CONSTRUC'fII

Nom:nc.~a!orullricercarilor ' es t e prevazuc In ariexa 2. , Art,' 12.4'. D,' t ilizarea de

pentru fjecar~/p-rofil de persona 'I ' speciaHzat autorizat

Organizarea.

Labora+or Laborator. national


'$ speciallsti

de unitate

Lab6rator de unitate ., seful 'de for_ _, ~efii C 9'efil 'de tor:',

Laboraror independent \
.
"

autorii~ti
.

G seful tor
.

de labora-

Labcrator ce fUhctibneaz{1 1n subord inea 'unei ' , (agent economic)


.
'

fa sefii de profile
CD Ioctiitorii

desem.,

e, "em
sefii

de pr'ofiIe

na+i 'pentru de profile

sefi i .

Laboratoarele de fnccrdiri In cazul in care l11] all dotarea necesara pentru un\l san ma i muj te 'lncerdiri din program pot prezenta progmmul .de invest i+ii pentru perioada de autorizare sau un contract cadr u de colabo., rare cu un laboraror autoriza.t de' acclasi grad san de gp:Ld ma.i mare "pentru efectu8:rea inccrciir ilor- respective, Toate ,laboratoarele de vmrtate , d ispersat e [a punctejc de Iucru , sta+iije , de, betcane san de m.i"dur~ asfa It ice se autorizeaza individual. Acestea , pot fi autorizate in,condi'j:ii1e prezentji.ri i documentatiui pentru incercarile pent.ru care sql icrta autor izarea ~i ia Iistei de inccrcarr cc. sc efec., rueaza cerrtra.Iizaf de urru l din Jaboratoarele din llnitat~a respect iva san a converrtiei incheiare en al te laboratoare autorizate. '

Perscnahn tehn ic din 'activitatea' d I b ' '_, '" de c~trell1stItut:ia sau laboratorul ind: a orat,o,I,:seautonzeaz neaza. Testarea cunbstlntelor teoret i p,e~deht, In care prezerita.' reprezentant~l~l{ T.J ,C.L.P .~~l.t:ractlce se, va ,face Art. 12.5. Gama de act' 'Ct:', ' petent sa Ie desfa-,?oare. IVl a, I pe care ~aboratorul es~e
" I'

.,lri

"
Activitatea Laborator n~tional Laborator de zona ,LabOl'ator de unit~te

judete le. In care nu exist{L .jabora+oare independentc carcsr, lndepli'neascr, conrlvtiije de a function a ca Iaboratoarerle zona, LS.c'L,P,U AT in cazuri foate, bine justif{cqte, 'poatfl acord,ast~tllt de labbrator ~1~z'on'~ . pentru anumi te profile .de incerdiri laboratoarelor deunitats care indepIinesc corrd i+i ile pI'evK'z'llte de art, 12 Idin prezenta pl;oce,dtira.
),

'0 studii tari


.. rapoarte

91 Da:
Da Da.* Da

to;:lmice,

.. lncerdiri
,Notii:*

Da

cu ap'i'obarea organislTIu]ui de 't"'· .', ' .' gn1peJe \ de lllcerdiri, aprobat~t~ orrzars nurriai pentrll j)rofiIele

12.7. Laboratoarele de incercari , pentru profilele solifi autorizate trebuie sa aiba -dotarea si capacitatea tehnica efectua toate. incerc~rile din ,grogram{ll din anexa l1r:. 2 a I""","".,;o.~ procedun, prevazute 'pentru gradul' Iaboratorului res,''''';''I"'tn,', la profilele sol icitate , direct sau sa, aiba convent ii de coTU alte Iaboratoare, LabOTatoarele nation ale si .Iaboratoarele de zona VOl' tr ebn i 'ut il izeze metodele 'de .incercare standardizate care asigura un mare de preciz ie ~l eel mai mic grad .de dispersare a rezul-

18

19
\

M.L.P.A.T;
I.S.C.L.P.U.A~T.

PROCEDURA ',IPRIVIND AUTORIZAREA' LABORATOARELOR .DE INCERCARUN , . CONSTRUC1'II '

.'
, M.L.P.A.T. , I.S.C.L.P.U.A.T.
j ,

PROCEDURA iPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

,CAPITOLUL
DERULAREA

VIII
DE AUTORIZARE

ACTIVITAtII

e incarirarea cu personal de speciaiitate (model anexa 111'. 9); G regll1amentlil de organizare,' funct.ionare (model anexa
hr. 10);,

Art. ~,~. Act~vitat~a ~e autorizare se declanseaza ca u~-maT ~' ~:;e~neI;: goe,cat1re, Idl1strtut1a{Iahoratorul sdlidtanta/. solicita:.n~ , :saru UI e autorizare cIUl)"CCALlC" res ectiv C] '., " a caz , ra secretanatul se depune cere;'e -" ALIC. Optl~ne:;t pentrn comisia Iacare Iaboratorului in~;~s~~.sarul de autonzare apartine agentului san
T • c :.

, _. . In cazul neintrunirj]

conditiilor pentru acordarea aut _. tlel.de labo:ator natlona~ sau laborator'de zona CCALlC ~I1Zapartiza toata documentatla de audit laC]ALIC _ ba a recumentelor respective si a vizite - d 'f" _ c~le m aza donirii eond·i'·l' . t ' c . ,:' 1, e con Irmal.e, 111 cazul intruernite aut~{:~at~a Pre~:;~~t~i~nzarea ca laborator de lmitate va Art. 14. ';DosanHdeatitoriiarei se co' 'd' __ piese; "" " rnpune In l1lmatoarele
A

--. rizar' ea,

cerer~a de autorizare (model' anexa nr , 3)' C?estlOna~ de evaluare (model anexa nr. 4): Iista profilelo '" - 'I . , r (?l mcercan or pentru care se solieita auto aSl?:urare~ eu a~ara~~lra (model anexa nr, 5); / ~

cercarileC°ta~~~l~P:u~~~;~1~~~~\llI.:=g1;:1~ute'1el(ltr~1,~;i Inaparatura d 1 ti .. "pena surse nucleare etc) . , .matice (1~~da:t~~e~~I~~~d6)~slgurarea condit iilor ,de me diu ~i cii~
, - p~anullaboratorului, de1 anexa nr, 7);

molrilare

"

echipament
L,

flr

uxurr

,,' ( , ,
mo-

- descrierea succinta a ele~e \ t 1 . " 1 -' , gurarea l'Ft.. . , . n e 01 sisternu Ul pentrn. asiin' snstinC~~aa~I~e~~~~~merarea documentelor ee pot fi 'ptezentate
~ prezentaraa informaliilor eli privire 1a: .

.e
20

~?111emadeorganizare e anexa 111". 8);

si functionare

a Iaboratorului

(mo-

. e fisele posturilor (model anexa nr. 10). " Art. 15. .Secretarul": "CCALlC" respectiv "C]ALIC" an alizeaza la primiTe completitudinea pieselor din dosarul de autorizare ,~i acceptajrespinge 111 vederea completar ii dosare1e incomplete. Dosarele acceptate se inregistreazri in registrul de evidenta a cererilor si activitatilor de autorizare, , , Art. 16. Secretarul "CCALIC' respectiv "qALlC" an al izeaza dosarele din punct deveclere a1 respectarii prevederilor legii, regulam.entelor, normelor tehnice, procedurilor din domeniul caIitatii si alautoriz arii Iaboratoarelor de incercari si prezinta comisiei respective, in prima 9cdinFl, concluzi1le analizei efectuate si propunerea de acceptare sau respingere a acestora. Rezu1tatele anal.izei se aduc la cunostinta comisiei de autori±are care hcita;raite admiter~a 'sau resping~rea dosarului. Hotararea comisiei de' autorizare se consemneaza procesul verbal intocmit. .. '" ' , Art. 17. .Dosarele respinse se: returneaza oficial solicitantuluiin maxim 7 zile de la ' prezentarea acestora in' sedinta '"CCALlC" respectiv "C}ALIC" .In vederea reanalizarii. ,Art. 18. "CCALle" respectiv "C]ALIC", pentm dosarele acceptate, stabilesc programnl viz itei de evaluare prelimiuara la un interval eel mult 14 zile de Iadata sedintei. Art. 19. in cazul confirrnar'ii datelor din dosarul de autorizare in termen de' maxim 7 zil.e de Ia depnnerca acestuia, ,,,CCALle" respect iv "CJALIC" desernneaza institutiajresponsabilul de audit,' de'nutnita in continuare auditor, si .informeaza of icial auditorul ~i institutiajlaboratorul solicitarttajsolicitant denumit ,'in ccntinuare auditat , in maxim 7 z ile dupa acordul. auditorului.
J

in:

de

21

,
! M.L.P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T.
I '.
r

.....

PROCEDURApRIVIND AUTORrZAREA ' LABORATOARELOR'DE iNCERCARI iN ', CONSTRUC'fII

·m
.r-. ..• ,

i:.<.:..•· .'

\.2_i

...:._____.....~~~==-=~~~~
.' M.L.P.A.T. '. LS.C.L.P.U.A.T.
.

P·AR .. L

·BOOCRAEDUTg!::{6~. N~E~~~~:~~~~~ . CTII


C'ONSTRU .

Art. 20. Auditoruldeclanseazii. auditul si ."CCALIC" respectlv ,,(JALIC" '"Raportul de. audit" 7 zi1e de la reunitrnan de inchidere"

transmite in maxim

: L'·

;,',

Art. 21. Comisia de autorizare analizeaza prevederile raportului de audit si sta,bile~te 'ciata'vizitei de confirmare a rezul., tatului auditului dupa. cumurmeaza: ,.

e in termen de maxiin 14 zi1e de la data depunerii dos'aruluiIt»

' de audit in cazul in care nu sunt prevazuts actiuni coreetive; '. ,

in terrnen de maxim 14 ~ile de la comuniearea 6ficlaU privind efeetuarea actiunilo} eorectiye stabiIite de auditor. Art. 22: Autorizatia (model anexa nr. 13), 'se elibereaza de . comisiile de autofizare, personal, delegatuTui imputernicit de institutia/laboratorul autor izat Ia Drezentarea acestuia. Durata de valabilitate a autotizatiei este eea stabilita fa art. 41 din, prezenta norma, continual:ea activitatii urmind a se elesfasnra inbaza reautorizarii efectuate de CCALlC "respectiv CJALIC'la SOlicitarea.laboratOTului.respectiv.. . r., (. Art. 23. NomenClaton!1l proftlelor de incercaripentnl care .se emite autorizatia SC· Drezinta inanexanr. 1.' Art. 24 tncercarile aferente fiecarui profil de incercaricu detalierea standardelor care impuh incercarea, ~andardelor care ~stabilescmodulcum se efectueaza'lTIcercarea, aparatura miniinii necesarapentru efectuarea incercarii si implicit pentru autorizare se prezinta: ill anexa .nr. 2.. ' .
e•

.. Art. 25. -Lista incercarilor prevazut'ein anexanr. Z nu este . Iimitativa aceasta pl,ltind- fi cOinpletata cu incercarile sau meto' dele de.1ncercare necuprinse san adoptate ulterior aparitiei proce, durii , pentru care. exista norme rectlnoscute oficial (standarde etc.) privind utilizarea acestora .
i

.dExtinderea prevederilor, listelor de incercar] se face de catre organismul de antorizare la sOlicitareaoficiaEi a 'laboratoarelor de incercari.
:22

M.L.PAT. I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA (PRIVIND A DTbRIZAREA LABORATOARELOR DE l'NCERCARI IN CONSTRUCtU


(,

PROCEDURA iPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR'DE INCERCARI, IN CONSTRUC'fII

, Art. 26.S.Comdoneaza adivit5.tile din domeniul zarii laboratoarelor .de incereatidesfasurale de: ® Comitetulzle evaluate a' audita'rilar in domeniul la toarelor de incercar] in constructii : ,,' @ Comisiile de autorizare a personalului de specialitate Iaboratoarele deincercari " constructii si din activitatea in ,

, . ~rt. 26.6. ,Asigura proteetia. pu:'iliilo.r implicate cu privire . act ivitateasa m domeniul autoriz.arri Iaboratoarelor de 'incercar iuconstrucfii. " Ar~. 2f/7. Emite autor.izat iile pentruspecialisti din domeni C.Q. ]1 al.Taboratoarelor ide incercari,de atestare a a din domeniul laboratoarelor de incercar! in constructii ""_~,..'''''' 9i penttu laboratoarele au'torizate,'· , '_' Art. ,26.8. Analizeaza cererile S1 reclamat.iile in' eazul soluticnarii acestora la nivelul cornitetului si' comisiilor nalizate la art, 8 ~i 26.,5, din prezenta procedura. ' Art. 26.9. OrgaIi.iz'eaza, dupa caz , direct 'san in en 'organizatii profesionale. din domeniul calitat ii constructiilor. simpoz ioane, conferinte , stagii de pregatire.' , ' , ..' Ar~. 26~10:- ~.~prezinta lvl.:L.~ .A.T. in. rela.tiile eu organismele ,91 organizati ile de prof il' dirr-domeniul Iaboratoarelor . inceIdiri ill constructii . '
UVllU-

CQ

.;

.'

.'

ReO'ulamentu1 privind antorizareasi acreditarea Iaboral::> • , deincercari in constrnct1i ----' to' aT.2 91 anexa nr , 1; Procedure privind o~'ganizare<l: i~functivo~a,reacornisii lor 9 de autorizare alaboratoaretor demcercan III constructir. 28. Comisiile de autorizare raspund de aducerea Ia. .a sarcinilor ce-i revin privind derularea act ivitati.i ',prevaznte in dreptul,acestora in prezenta pr?ceprecurn ~i de legalitatea, confidentia.litatea . int?cmneaa;tinerea Ia zia docti.nientelor ell ,pnvlre Ia autonzare. Aceste institute lsi tin Ia zi "Registrul de evidenta a1 cererilor , 'tatiior deauto~izare", "Registrul de evident-a al laborar' d~ lncerd\.ri autorizate" ~i "Registrul de eliberare a , ale caror--modele seprezinta 'in anexele 1, 2, 3 privind organizarea si .functionarea comisi ilcr de a laboratoarelor de incercari in constructi i":
',L~,_" -

UJolCl"'<J'

'perioada de valabilitat~ a autor~zatiilor, Comisiile de 'efeCtueaz3. periodic, dar cel putin 0 data Ia 12 luni .,:H,~-n'''C'TH" privind confinnarearoentinerii conditiilor, avute III Ia "autorizare. ...
"+,,\;",,,,,
:--.

'

CAPITOL UL Xl

CAPITOiuL X
ATRIBU'fULE ,,(OMI$IEI DE A;r.rrORIZARE A. LABORATOARELORDE iNCERCARI 'IN 'CON ~I "COMISIILOR JUUEl''ENE DE AUTORlZARE A 'LABORATOARELOR l)EiNCERCARI YNCONSTRUCTII'~
, Art. ."Comisi~ c~~:r<l:la \ d\( .a~l~tor~zai~ laboratoarelor a de incercari m -constructu , 91 "COITIlSllle]ucietenede autorizare a laborat~a!elo.rde In~e:·cari }n constructii" componenta ~ responsabIlItat:lle stahilite prin: .'

GAiIlLE

..

'.

DE INCERCARI

SI RASPUNDERlLE, LA.BORA,TOARELOR iN CONSTRUqi.I

??

,I

'

au

Laboratoarele de incercari in constructii an obligasta?ilite prin: nr. 10/199.) privind calitatea in constructi i ;
vn"~

, 'Regu.l~meritulprivind antor izarea si: acreditarea labora-, v'·'.,'dein:cerdiri in constructii ~' CapitolulV.
••

24 '

25

.................

---.-----------------~ .......

I.'

M.L.P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCED1JRA ik-RIVIND AUTORI;lAREA LABORATOARELORDE INCERCARI IN CONSTRUCTIL' ... '

PROCEDURA lPRIVlND AUTORIZAREA LAnORATOARELOR DE 'J'NCERCARI IN CONSTRUC'fn

&i
\ '.

Procedura pr ivirid auditnl laboratoarelor de urcercari in constructii ; . 3 Procedura privind. autor izarea se~s~nalulUi de .s,pe~ia~i~ tate clin laboratoareie. de incercan in constructii ~F din activitatea de C. Q. ; . .. . Instrnctiunirprivind niodnl ~i modelul de cornpletare a .' buletinelor de mcercari ; .. :, . @ Instructiuni privind inst ituirea sistemului propriu de asigurare a calitatii ; . ., '.. " Instructiuni privind exigentele ce trebuie indeplinite de. Iaboratoarele de incercari in constructii; . . @ .'reguiamente, proceduri de aplicare a. pr.evedeJ.-ilor Leg~i . cal itii.ti i irrconstructdivprin care se=stabilesc responsabilitatil'e pentru laboratoarele ~e. incercari , '. '. . .. ·Art. 30. Laboratoarele de mcercari .audeasemeneaobl.igati i .responsabrlitat i privind: •

purierea

efectuarea
concreta

de

acorc1 a prevederilor tipului

.* .

(schimbarea

incercarilor din laborator

.procednr ilor privind (model anexa nr , 11) cu situatia funetie de rnodificari le survenrte de aparatura ut ilizat , 'lnlocuirea

operatiilor etc.) . \e .informarea ierarhica si a cornisiei de autor izare privind . efectuarea de presiuni subjective de natura a influenta corecta determinareSau privind inscrierea in buletincle de incercare a rezultatelor incercar ilor efectuatc.

"

CAPITOLUL
;

XII
.SAU MODIFICAR.EA

". *

mentinerea condifiilor avute in vedere la autorizare , , , 20Inuniearea in ter:mende 48 de ore a rnodificar iioondij iilor .prevazute la autorizare : <0 realizarea masurilor dispuse la inspectii de organele de control aI, calitat ii in construct ii; e 'l'espectarea normelor t ehnice en .privire Ia efectuarea 111cercarilor , precup1 si a prevederilor regulamentelor, procedurilor si .instructiurrilor .enumerate 1a art. 29:' , . <9 utilizarea 'la deter~inarea caracter isticilor constructi ilor , . ' .. elemerrtelor si materialelor de constructii numai: a ,pro. cedeelor standardizate ,{i_aupentru care s-au erms norme . recunoscute la nivel. national; .
<.

ACTUALIZAREA,

IMBUNATATIREA
PROCEDURU

saurnodificata de I.S.C.L.P.U.~;T. in baza referatului 'comisiei centrale de autofizare. Art. 32. Referatul va cuprinde Iundarnerrtarea propunerii .•.demodificaie' precum si detalierea modificar ii ~i anume : capitolele , paginile, paragrafele propuse a se mOc1ifica; 'O'continutul initial. al procedurilor ;

Art. .31. Prezenta

tiH\.

procedura

poate fl actualizata

, imbunata-

formularea morlificarilor
justificarea modificar ii ;

\
intocmitorului

(~

'tinereala' z i a evidentelor labaratorului; .11 completarea corecta si completa eu to ate datele a buletinelor de incercari si 'a celorla.lte documente emisede .la.boratcr cu .privire Ia rezultatul I ihcerdirilor efectuate; . I @ perfectionarea' continua asistemulu~ de' asig'u:r~rea. eali- . ·tatii 'propr iu si aplicarea prevedenlor acestuia ;

e cornpletarea,

.nnmel~,

de modificare; data intocmir ii. I,

prenumele.,

func+ia

referatului

Art: 33. Refel:atul va fi viz at de inspectoral de stat sef al . .LP.U .A.T.,,;;i in~intat spre aprobare ministrului lucrflrilo r 91 amenajar ii teritoriului. . 27

26

~.'\-'-

.:

M.L.P.A.T .. I.S.C.L.P.U;A.T.

PROCEDURA 'PRIVlNDAUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ,INCERCARI IN . CONSTRUC1'II c

.M.L.P.A.T. I.S.C.L.P. U.A.T.,

PROCEDURA 'PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARE r.OR DE jNcERcAm IN CONSTRUCTII

'.

.,fuici care in subordine Iaboratoare de incercari , pre cum 9i laArt. 34. Du'pa, aprobare se vor ?pera modificarile In tabelul fboratoarele de incercari indepenclente ceemit documente valab ile modificari de lapag. 1 al prezentei procedur i. / '.' \··:reeunoscute de I.S.C.L.P.U.A.T. pentru ramura constructiilor , Modificarile operate vor fi publicate inBuletnul construc-T / , t,iilo'r<:ijsau' 0 revista t ehnica de- prom. . .'. Art. 39. Activitatile de autor.izare a Inboratoarelor de in, , cercari in constructii s~ suporta de catre iriatitut.iile san persoanelo ; interesate pe baza de tarife stabilite in anexa nr , 14 Ia prezenta . ;'procedura., CAPITOLUL XIII . Art. 40. Autorizarea de catre LS.C,L.P .U.A:T. a laboratoa: relor de 'lncercari in constructii nu exclude existenta celorlalte 'Jt,autorizari irripuse de .Iegislatia 'in vigoare in Romani~ ~i nu exoGESTlONAREA PROn!:DURIl . L'11ereaza labo'ra:toarele, de obl igat iil e ~i responsabil itatil.e ce Ie Art. 35. Prezenta procedura estegestionata'de'M.L.P.A;T.,. K.revin. . . D ,G.R.A.T. l?i se va publica in Buletinul ConstrnGtiilor, !?i::;") Art. 41. Autorizarea se acorda pentru 0 perioadji de 4 ani o revista de specialitate. / .' . id.flentru laboratoarele nat ionalesi de zona, de 2 ani pentru IaboraArt. 36. Proeedura seva multiplica pringrip 1vI.L.P.A.T- J!:toarele .deunitate en minim 3 profilesi de 1 an in cazul IaboraD.G,RA.T. .. .' . : ):;t.o~relo~-de un.itate de -tipul laboratoarelor de santier, statii de Art. 37. Originalul va fi 'arhivat la J:vLL.P.A.T~_D,G.R.A.T)(nllxtun asfaltlc~. . (. \ si va avea I'll mod obligatoriu atasate : . '.' (, '. ~c.' Art. 42. Cu 60 de z ile inaintea expirarii "perioadei de auto, a) tabelulde evidenta privind dj5~rib~irea acestuia.: ... ?~:.'i'riz~Te'~i; inst~tutia de:'inat.oare de la~oratoare .ant~rizate, re~p~~,?), dosarul refer~telor en pro'p~nenle 91/sau aP:,obanle de ac- ;",;lV l~?oratoIUl.!utonz~t!nc1epen~en", are<obhgatl~ de a _ ~~hClta tuallzare, 1mbunatatne sau modificare a procedurii ; 'X/Inscns reauton~area ;;1 sa d~pund. dosarul pentru, r.e~utollzare la · i ""1 "t'll" d.it ii'l t i 1.;: ::.. CCA"iLIC respectiv CJA. LIe 1Il component a stabil ita la art., 14' ,.c) d os.a~u .cu, pagml e, qpIO e e,e: I,ll e.r etrase a e proce~ d"dinprezenta,procedura. ', duri.i rnodificate. ...... . Art. 43. Comisiile de autorizare efectueaza anual+minim 0 Mvizita de confirmare amentiner~i conditiilor avute In. vedere Ia ·:··y'autorizare-. CAPITOLUL XIV •.......•.. Art. 44.. Neaducerea la indeplinire a prevederilor din Ca-' pitolul' XI privind obligatiile si raspunderile Iaboratoarelor de PREVEDERI' FINALE.incercari in constructii conduce; dupa caz Ia : / .... Art. 44.1. Suspendarea autorizatiei pentrU:··cu;cli"'-i~~~~if~7i . -Art. 38. De aducerea la indeplinire aprevederilor prezentei .sau a Iaboratorului perrtru 0 perioada Iimitata de timp pana Ia proceduri raspunde LS.C'.LP.U.A.T.Jn calitate de organism de- '.eliminarea din activitate a deficientclor, in cazul in care se autor izare a laboratoarelor de iricercari in constructri, preeum !?iconstata: t oate organismele centralesau locale. rnstitut iile, agentii-econoc
I .'

au

'.;i····

'>

',

.'; :i~·:-'
~l_f:

29

,;;::... . =

i:· :.
I, .

M.L~P.A.T. I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA: PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DEiNCERCAm.IN . . CONSTRUCTII'

;;., ..

'

I.S.c.L.P·V.A.T.

M.L.P.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTOmZAREA _ . LA.BORATOARELOR DE iNCERCARI IN CONSTRUC;JTIT

nement.iner ea condit iilor avute ,..Ia autorizare; , neimplementarea sistemuluiciea.sig'nrare. a adoptat. . ri -

"\

au eliminat

deficientele constatate;

neaplicarea de actiuni corective, jar neconform.ita'tile ~ au dobandit independent a in deciz ii : constatate 11U condue la measigurarea cerintelor stabilitepriti: art.' 'S din Legea nL. 1Of 1995 prrvind ccalitatea in constructii : 3U Iuat m asuri de inlocuire a perscnalului de conducere ~ deficients III evidenta laboratorului s8.~ in completarea ]ijsau a. perscnaluiui operativ care au contribuit' sau toler at apabulet inelor 'de' incercare , 'r itia abaterilor care an 'ccndus la reha'gerea autorizabei. \ ~<\'rt. 44.2'. Suspendarea \autcrizatiei 'pentru 0 perioada de :<:.i . Art. 46. Continuarea ernit er ii de btuetrne de incercare pen1-3 luni cazul neaducerii la indepl'inirea prevederilor art;' ,,'tiu prof ile ,sau incercari pentru icare laboratorul nu este autorizat _12..1, 12.2., 12.4., si art. 12.7 din Regulamentulprivind autori. se sanctioneaza conform prevederilor art. 32 din Legea nr , '10/1995 zarea siaCTeditarea labaratoarelor de mcercari in constructii, pr ivind. cal'itatea 'in ccnstructii. "exclusiv' abaterile' care fac obiectul art. 44.1 si art.' 44.3. dini Art. -47. Schema sintetica de desfasurare a activitatii de autoprezenta procedura. ]'i de audit are a laboratoarelor de incercari ill constructii Art. 44.3. Retragerea autor izat iei irrcazul inregistrarii unor ; prezin fa.. in anexa nr. -12.' abateri privind:. " Art. 48 .. Ariexele del Ia Dr. 1 pana la nr, 14 fac parte irrte- errriterea de buletine de jncercare pentruprofile sau in1, din prezenta procedura .. cercari peritru care 'nu este' autorizat; -. '" ": Art;:' 49. Prevederila prez entei proceduri se al)lica etapizat . ~ emitereade' bulet ine de incercare eu rezultate intentio-, ...._unrtand ca general izarea sistemului si incheierea actiunii de nat eronate; . '8:utorizare'sa,se faca iritr-un terrnen-de maxirr.um 18 luni de Ia - nei±nplententarea sau nefunctionarea sistemului xle asi~, data intrar ii acesteia in vigoar·e. gurare propriuadoptat san ,neasigurarii prin acesta a elirninarii. ArLSO. La data intrarii in vigoare a prezcntei. 'proceduri i~i . aparitiei d~ rieconformitati care pot conduce 1a vicierea rezulta-. ,ineeteaza valabilitatea "Norma metadologica privind autorizarea telor incer car ilor ell impl icatir in asigurarea: cer iritelor stabilite :~:Jaboratoarel(jr de incercari in ccnstructii" aprobatji prin Orclinu.l prin ad. 5 din Legea nr. 10/1995 prrvind calrtatea in constructii : 1.G.S.I.C, nr. 55/1989 s iCrdinul LC.C.P.D.C.j11T. 2/1989. -.inregistrarea de 2 suspendari i ntr-un interval 'de maxim 6.luni. ,'. Art. 51. Anexele nr . ] si nr. 2 sereactualizeaza :;i se eompleArt. 45. 'Laboratoarele de incercari carora li s-a.retrasauto-: teaza cu no i profile.sino i incercari de catre I.S.C.L.P.U.A.T. pe r izatia au drcptul de a depune 0 noua documentatie deautorizare: . acestora eu respectarea metodologiel stabilhe , \ daca Iac dovada, din prezenta procedura.'
•... ,. , I . ... '. t

- au adopfat ~i au implerr.entat un sistem de aSlgnrare a. ·····caliHitiicorespunzator :

in

..

",

'I

ca :

'

'. '30

31

Anexanr, 1PROFILE DEOi'NCERcARI .


'.
•. r,j

.,..,

.. 1 .

1-1 I
2 3
4

I ~,~: l

" ... " <: 0 '" Il<


>l

S'

bO

I~
.

0 +' <l
,D

...

~:j.1'q.!un op \ lO:t1~lOqIll: co 'lluoz ~p 10+'elOq13'1 . t13Uo~t~)I .IO:p,JOq '8'1

*\

.,
¥.,

'"
0

Simbol

.5:l
OJ ....

I""

G.T.l<;. .M K.B. .. M.B.NL


B,BA, BP

j. Geotehnica

"a 'tj

! 1,5,
'6
'7

V.N,C.E.C. Z.P. M.T.Z. F. ~.'o~T, IF.'

9i.,teren de Iunda.re . I Materiaje pcutru noroi bentonitic Materiate perrtr u betoane'1,li mortare Beton, 'oetonarmar, beron prccornprimat; Verificarinedistructive ~i a comportati i in cxploa.tarc
a ccnstructitjor Zidarie ~i. pe~eti

l~ I
::l
·n
CO

"

I ,.
I
,

"" .,
0\ <.D V'{

f269
.... ,.....c ~

....

\".')

0\

Ib '.
11

8.,

1.,1.N.M. 12 1.D.M. 13 AR·

, ;! [~D
'1'
.\ 19 ..'.1
'20

14 15 . A.N:C.F,D.

11'r.F.

. ' Armii.tur.itde I'ezistenti.din


plase sudate 1 ' Ma.teriale.de prctectie Materiale'peilhudrum\ui

Mortare pentru tencuieli ~i. zidlidi Finisaje •. -Hidroizola+i iZoJatii rermioe, izolatii fonice i, Constructii din otel !ncerciiri' nedistr~ctive metal
Incercari, distructi vs: metal ','

"1

"
"

<",

'" ....
<00

N''''''_'' 10,.-1 ("') n ...


. .....;..,. • .. ~t'"'l ... l..Do~Cl-I;"'l-M N...-i('l.1~~("'-.1

~"'b ~,~6

0Cl.~

0\
\Q
T_

Oi "'I

"'".... _. .

~l"S

r0-1

0\ ....

''''1" ('.1 r-

- -r.

(')

"'\

'.'
'f'

ot6i beton.. sarme' sau


corozivi

.1', ...

.1

contra'agentilOl: '

t--;N ,..., N .;:::: .... 0 S1 ~ r-,


(f) (/J

\0

"9
,-< <')

-(/J

...... a. ....
<T.!

Agrcgate natura1e pentru Drumuri


Suprastructura CF

lucrar'i deCf", 'drumuri


,:

~:::E;
1.5.

.~~
24' 25,
26

.1,

23I.G.N.

~:~.C.
,l .

Instalatti Instala tii Instala tii ,Insta.iati~~


Instalatii?c

~i aparata] e :ele.Ctrice sani tare de ~ncalzi~e de verrt ila.t ie !jii cl imat.izare gaze com bus tibile
{

I
j

['.

S
Z

(/J !5 !-----~:-- ---;---------------....;-----I rOJ· "2. >=l cl n ;:J .,

b1 b1
(f) (f)

f-'

~~
o

.,,-,:

E .~
0

'n

'! L.T ..
P.e.

naturale.'"

,_~_~.,_~_ 'l~'-l--~ _ __--,


U f-<In enU

~ ~S

"9

I ..... ,...,,,,
"G'

0\ N

tIlw

.,,;,6

oa co I ( ~ UU

rn rtJ 'C "" 'n N

--.~------OJ ;"

.1.(;.'fI.

Lncrari de-telecomunica+ii ,
Lnsta.la+ii decontacr.t semnajfzare, centratizare instajatiide arrtornat izare pentru C).?

bloc,

.,

-;:;

<d
~)

27 28 30

r.r.,
LA: • E.I.C.
(

29P:C.L

Protectia catodiCii' -.Instalatii Irigorifice Instilatii de automat izare. Protcct.ia contra incendijj or
Ecb.ipamerrte
.'

S
'c:J :cI
)(,~

"" 0
d
;.,

~;
ld

.G

+'

::J ,~o
C) C)

'OJ cj

"~
Ctf

:~ c,
<d
'~

'~I
-o
0 a.J
oj

-r-'

£nglobate
.

in construc+ii
I .

>=l 'M '0 I'i

)(1j T-'. [_)

'"

"J
<D
~~>

c.l

:-§ ~

+'

cil

"0 +'

"'u

t:r..
H

,~
G

Nota: Pentru Iucrarijede -drumuri h profile le M.D .. ~i D, se con s idera-par-te in\: tcgranta din accstea ~i incerciirilecoI'rluneprevuzutcill profileleM.B.1L ;;i B, 13A,· BP. .

!---------~~!,~~~-------'-.-.----~~~

___

z_~_E_'--, __

=---,--+-~,,"_,-,

~.

i. ~~

__
33

32,

I~*
1 ~ ... *
0:.0. \C t"""-.,........ r.~r~o ("1
OIM-"""""

I·x.

!
-e

.":-1-* T"~-;-*
j*

I
--'---'-7---.* ~~I

I* I
gj~~C;:?i
_ ........ ~ .,.....l

a'iii I ~~
""r· · · .... 0 0 1.0 ~., .....-t Nt--01......-i

0 ,.....

.,..

r-

\0

S
c-;

r-a
l.D"'-<

~ .~'"'tr8
~~

21
\0 \D

0.,
1--/'

In

'"'"\0

.... .:..--.~r-, s
\..OoMIr) .....-I

"<t'

""±"?

0-1'<flOO ·_· ... · .. ........c,.ON ',t'--- Ir) '1'0") O'l ........_ ......-1 ~ ,,,)t-

'~roO\

..,.,

10

~n r-.)
,,,.-<

. - \0

><,
0\

'........ "a .~""'t'" ~ 'DOOOON ........t r,") r-, C\.....-I.....-1.

;r-;-

\0
,,)

.,..

;:J

--.,

,...,. ""

," -_' ,'" ~


< f-<
[/) (/)

10 ~.

i--'---~--''----·-----------:---------~-l

0\"" ~"

""
\0 0\

coS
c,",
• ~ 'I""""i=

0\'-< \0 ..

··0

0\

't"

\D

.-< ,_., .-<

00""

..

II ,'"'

1--

-< f--;
(/)

(/)

.~ :0
::; .]:.

'" ;::
c~ oj "0 D

'-<

'" 0
15
s-,

I
·rl

"

~
OJ

'0 0
-l-' Q)

'"

'"
oj

..8<
.~

+' Q.

'"

'0.
0 +'

rn

" S

34

I/~
\0

35

I~*
or <"'1 "*'
M
'0

~I .. ~" 1 *------;-1 ~" 1_* ~

-,;I~" __

_!__I *--,---,1'_"

I~

r-,

~.

Ii
~I
°1 .f:!.
"-'

'~

co en

C\

~
fJ}.

Ul
fJ)

l'-<

~ (-l '0.,
o o
<'l M ((j

is

I. ~ N
J"
o
(J]

00

0M M

<"
(fJ

I~

lCfl

~ (-l

(fJ1

c:»

37 36

00

. -'---I~~_c___~>

'---'--<:-I~

~.I ,_. ~I- *.,-;1---;'I_I


r-

! ~I~I1 _\ I *I

Aparate

9i

dispo:dtive

pentru

l'tofilul:

geotelmica

\;i teren .de f'undare (GTF).-

Denumirea

apara.tur ii

-~

~t_--.,;g~
("'"")\O"_

~~.I1' __'" .~-;--;, I : :~-E '~-;~~ :::-i,


~ ~--------,-I -,-:-:-'" t.:
~~~O~~~_ --:7-:t.:

Il

o
Areomctru tip Aparat proctor Ararat pentru Aparat Apa.ra.t Aparat Aparat Aparat Aparat -Aparat Aparat Aparat .Agitator Agitator Balanta Balarrta Casagrande determiriarea umicliti'i~ii piimfmtmilor

~"'f6

n ....

MOO\{)

~.

~~O-S

~~
\::)

I~ ---.!__-~--+---:---l! I
23
T

~ i;i~-S

,;;~ S ~ ~iI· i
.

~t-.._01r--~

Apara.t en plact'L de suct iune Aparat perrtru ap licarou incerdirii:' axiale

r-,-

'" f::'

:I~'_
L

;::; r-,

:;;j ~t;

~ : t;; __

... _(f)_b,-

:';l:';l
,__

_. ---~--'------+---;--'-';---

.~
Jro

'" 8
::l

_,_. .

.;;

..I
~. ~~

~l ~I
~
l~ '-~

t;-

3C'"J

t ~-'~ l.j
~
lli ~

.--

-----7-7"'--'-----;---;---;----.

~-~7 1

g~~ ~
__!I"_.

~
&

~Ij II

~.

,__ ~~_~.
38

~__'.l_/_~L~/_'}

_~_l·""-I_· _~_·.!.1_~_1_. _l

pcntru deterrrunarea ech ivafen tu ln i mSlp en plaert sau·_111embranii de' pres iune de fortccare direeti'i Scheibter pcntru deterruinarea limitei de plasticitate tip cupa de pmieetie JOR tip APED 5 din sHeHl cu mercur en absnrb+io tip EUSLIN edometrn electric manual tehnieii 500 g si preciz ia 0,01 g tchn ica. 500 gsi.precizia O,S s ·Ba.lanFL tchnica 1 kg ~i precizia 0.1 g 20Ba]al;ltrt t ehnica 1 kg 9i preciz ia 0,5 g 21- Ba larrta. tehniea 2 kg 9i preciz.ia 0,1 s· '22, . Balantr,teliniea. 2 kg si preciz ia 0,5 g" ....:23 ' BalantE\, farrnaceutica en preciz ia de 0,01 g '24' Ba'lanta 200 g clasa Il)1'ecizie '" ·:'25 Balani"a cu dispozitiv pen tru canti'irir.e sub apl eu precizia de 0,01 g26 ·Balanti'i analitioEt cu 'preciz ia, de 0,001 g 27 Bascula semiautomata en sarcina. 100 kg .28 Hascu lii. semiautornata eu sarcina SO kg 29 Baja de nisip electridi ::,:-30 · Buia de apa >31Barometru eu preclz ia de 0,5 !TIm col. Hg. ::3Z ·Binreta. en rob inet de 50 em :33 Hiure ta gradati SO ... IOUem 34 Cil ind ri din metal inoxidab ij 35 . Cilindri de stic1a gradata . 36 Creuzet cu placa de 'i' 4.5 mrn" 37 Cr!lllzetdeportelan '-? +O mm? 38 Crrsta'l izor de laborator Capsula de portelan , meta l vinoxidabi l <p 120. '" 350 mm Capsula de partelan, metal .incxidabi l rp 200 ... 500 mm

de

.39

--,--------~--"--.

-'-----,-~.-------

o
41
42
43

o
Capsula cu acoper ire din mase plas+ice Capsule subpiri. diu/1lama crornata
Cutitc de Iabora+or Ciururi din tahlr, perforata cu ·oehiuri rctunde STASI078-73; STAS 1077-67 Ciurur i cu cutie '5i capac cu och iuri rotunde 31,5STAS 1078-67 Ceas cronometr-n Ceas .la.bora'tor Ce.lor imctr n tip Janet de 31,5; 20; 10; 5 rnrn 3,13; 5; 7,1; 10; 20;

I
Pipeta. Pipeta. tip l(ul.)iena
l'cnetrornetrn Pah ar Berzcl ius de 150-200\cl11~ Pahar Berzel ius c1e 100 Cm3 Pahar Derzc)ii.ls de 500 ern?

84
85

44 45
46· 47

86
87·

48 49 50
31 52

88 89 90 91 92 91 95 96 98 99
97

Pahar
"PMnie

Berzcl ius de 750 em"


de filtrare cal itat ivii. de tp 80 mm

CcluVi

t riax

iafa

93-

Pftlllie din sticHi cu coada scurta

53 54 55
56 57 58

59 60
61 63 64

62

66 67

65

Cadru de reierintit Dispozitiv ci1ind~ic perrtru dcterminarea grad ierrtujrri hidraulic critic Dispozit iv perrtru crearea si merrtinen.a grn.dientului constant ])ispozitiv de r'uja.rc en carucior 9i macara Daspoz.it iv de ll1carcare in hepte a edometrului Dispoz rt iv de ·incareare in 'trepte aeprubetr.i Dispozitiv de presare cu forjn 14,71 kN Drspoz it iv cu can STAS 12288-83 Dispozitiv en. eon Vas.i.l.iev Dispoz it.iv de lesta.re Dispozrtiv e1.1 maStll:arc;>y,rezistentC;i.la 'penetrare Dispoz.it iv de presare . . Dispoz i+iv automat pentru masurarea presiunii apci 'din pod Dispozitiv manual penhu rnasu rarea.vp res'iun ii ape i din pori Dispozitiv pcntru crearea 9i merrtinerer, constarrta a presiunii h idrostatice In cel1.11 e Disp ozitiv cu coardii, Dispoz it i» de ancorarc Densirnetru . Etuva clcctrica e1.1 termostat 105±2°g Exicator en placa cu clorura de ca.lciusau Exieatoi' de vacuum Eclriparuerrt de soridare (foreza)

ioo

102 10.1

101

104 105 106 107


108 109

Picnometru de 100 ern" cu termometru Perrneametnl eu gradient constan+ lara suct inne Permcamct ni cu gradient constant Cn suc tru ne Permeametrn en gradient var iab il Pcrnpa de vacu urn Frese ~i pompe h idraul ice Prcsa peutHl sees probelc din stuturI PEi.ei din metal 'Razaioare Reeipiente en: capac Righi metaj ica StieHi de ceas Stante ci l indrice eu pereti de 'P 2 cm Inaltime h

Spatula. Sita eu tesiitura Siti1 cu tesatura

1 em

110 111
112

70 ··91 12 73 75 76

68 69

Drscuri me tajice

'P 100 mrn

113

. sil icagclanhidru

114
·117 118 119 120 121 122 123

116

115

SiHi cu tesatnra Si1.:5;en tesiitura SHii cu tes1l.tnrrl. din sannrL Sii.il cutesatnrii din sarma Stante cu d = 9 em N = Stante ei}indrice din metal Stante cil indr ice din metal

din sancia din sarma din sarma din sarma

Stante

meta.l ice

0.10 STAS 1077-67 en oehi 0.08 ." 0.05 STAS 1077-67 cti och i 2.0 STASlO77-67 cu ochiuri 0.2 STAS 1077-67 cu cchiuri 0.5 STAS 1077-67 eu ochiuri patrate 3 em inoxidabf! D int ~O mm inox irlab i] 'f' 90 mm

..

74
77

Fiole

de canHrire

78

79
80 81 82

83

Eiole de stiell Geam uri de ceas Inel de 'P 50 mm din a.larna de 2 m rn r[,time Lnel metalic en discuri Lest ur i Mojar+cu pistil .din ate1 TvIoj cu pistil .din ceram ica a.r Ma;;inr, de cermrt Mal de cornpactare manual clx'ghidai 1\01 icrocompara tor

$nb1er Stante'ji·· contrasto.nte Stropitori Strrtur i meta.lice cu jniiltime8. de 250 mrn ~x :p 100 111111 .Scafii Termogra+ Trusii si greuta-\".i. 12.4 Trompa. de apii pcrrtru vacuum 125 Trust, geo· '126 Termomet rn de 0- 10QoC cu precizia de O.SOC 127 Termornet.rn de lO-40°C en precizia de O.loC 128 " .Tennometru· de 0 ... 58°C en pre'ciz}a o.t-c 129 Terrnornetru deO-40~C C11 p reciz ia de 0.5C

40

41

o
i

130 131 13'3 134 135


136 132

Tavi
UmidometruUnelte Vas conic pentru Iil trare sub v id Vas en capacitate de 3-41 Vas imersiune Volumc+ru rnetafic conform STAS 1913i15.75

~ ~I e ~ p:;
Z

.2
+'
k

....

.. "'
0 0:1 0

.0$ Q.}.,..--<-.j..) oj rom'" 0:1 .... ;cl Hk


I

I-f

Ii)

,c,

~ ~ ....
.::I
OJ

'0
0:1

..... ::; 0
Co

, ... 2,80)
0:1

,0:1

() O'-,Cl-~ ,c,+'roo:1

... ,.,
oj

'0 0

'"

-;::

0·,

j i1

0:1 0

I~ I I .. !~. I I I \~ I I .. I
"
¥

-e

..

"

"

"

I!I I ~ .. ,. I I "I " ! ,. ~ I "I "! I


,

, .

~ .

"

~:.

-."'-

'0 ....

..:

2 ....
OJ OJ

.~ & ~ m

B ~)~
-llJ
(J It")

lIT::~

~,

:3 ...
"';j
OJ

" ""
S

<~
t;
0)

~S

"' .....

~ll ~'I
<'l

"'

.....

:!: '..... .....


';::; '~

:!:

.....
.-<

"

\0

..

a
"'

.....
r-

.0\

<')

<"'l

'.

-r

'" .....

.-<

ra~
ol OJ

III +' "'-0) 0) Q

..... '

....
;:l
4

0 ""' ....

....

\.

OJ

'"

v\

co

Co

ro

'" '"
<:1 "

Co

::I o

0\

,"

..... ..... '"


U)

-a-

f?l

.N M "0"

"?

t--

:i :i :i ,.., a '" "<f' ..... -r0\

"?

c-

(')

'"

S; ,,.,
rE-<
't'

r-

t-.

,-...
E-<

U)

""
0..

(j)

f-t

<r:

-< t--

[f]

-< E-<
00

U)

[f]

.... ""' '" '" ...


OJ

«l

::I '" .... u

.
"': o

-~

\3

'" 0.. Q) ... k

.0)

,",~ tJ

.... Q

'"
o

<'l

0 <') 0. {/]

'n

"9

...

(fJ

-< E-<
..-<

U)

(fJ

4,

ifJ

U)

(j)

4,

o:

-<
co

-:;;

UJ

'n 0

..... '1
0.

,"

,,)

.r.
[IJ~

'n 0
n

'1- '1 <X> 'n . "In


-0 0\ b;

..-<

~
0

0\

4,

(fJ

E-<

<~
(j)

ifJ

'llJ

..;:

UJ'
(J)

'"
[f]

0\. (fJ

.r. ,,., n
0 0\

[f]

(j)

.....

.....
C()

0 c.., (j)

,r',

0\

(fJ

I:S

(j)

"'"

..;:

UJ
[f)

l-t

-< E-<

ifJ

'0


OJ

''" ...
,-4

·C
u u

.~ ...

.~
N

2",-.1

,S -;

u....,

o ,~
ctl

«l C .... «l 0:1 Q

if. '0
0)

::: ow ... ::I


0;

,~

co

:;::: "

)r;;

'0 OJ

''""
<II

0-

....
0

!:l
o

z
42

'e" "

Q if-<

"

...

"0 ...'0 0:1

'2 rt.
G
f.:":

<l!_ +' c;l +'


C)

'"

o,

.~
[J

'a
[J

.f?< tn

+'

zt

h'.,u"'

1-

~I~I~I~I~!~I- I
<"11
,~ c» .c 9
r--

0!

~ ...

.....

Ii 0-

;J

cd +' (fJ

;S

.~

'" ro

'" +'
;oJ

+'

'" '§

~ '" p

'0

r;.

'2 "~ .§ ~ "' 0


H

ro '-'

;::;
."l
ro

rd

01

u·~

c c: 6) :j:,h
0..0

::I

:p~

.::1

(5

'"

co
0

_;

""
43

- ,profiIul

Apara,te' $i. 'dispozitiv~ 'pentru materiale pentru. uoroibentonitic


Denurnirea aparaturii

(MNB) _.

Nr.
crt. 1 2 3 Palriie Marshall

'81 "iJ ,..


0 +'
o,j
k

::qll:j.fun 8p m:j.llJ0C\.1l'1

I
.

I
DO

"

4 5,
,6

Canr, eta'lon - 11 . Cronometr-i Hartie indicatoare p H


Cilindru CiIindru Cilindxu gradat gradat gradat pentru 1 000 m] 250 1111 100 ml fluide continutul'ni sau azot

:%
~ 'CJ
rd
k

~uoz 'lP lO:rem q_ 1l'J l1luo~:l-uu JO:j.u.wqu'I

I~
tr)

\)

!* II~!" I .
1

..

1*
*
.....
•I"-,_

\"
IN

1*
.\ ~

3
()

"

Balanta

-10 11 12 13 14 15

Vase volumetl'ice 3-41 'Hartle de filtrucalitativii


Agitator en 3 000 rot/min
.....

Presrt"Baroid Tub cu bioxid de carbon Balan t5. -:- 0 - 5 kg

Trnsii pentru determinarea

'de

n isip"

.~ " >'i
",.

.B ~ )~

~]~ :8
OJ

~.~~~

'0 I.f) ...... I"-\0


.-<

. '" .

E
:"",

<:I

t~~ ~
oj

......
" 0\

;:; ...... .;::

'"

..

p. >1 1'1 .q '" <~ .'

"

'" ..
N
.<,0
f

'" ~",~~ '"

''"J

.-

N .,

.....

'stCO

."

"'S .. S. ..
"0\

1* 1*
_,

('1 "n

......

oo,S
,

..-<

I
I

....-ir'),.......~r:.-,

.... _..... ~'t""-00; I()OO.r-.

"',.., .~ N ...,.,

:::l

'n

..
.,

~ M ~ .~
"0 \0 ,_.
<C]

''''00 ~O:-"),.....

In

2l

.• "0 N tfl 0., III r0


r0 O\ ......... ...-j

~~
."oJ

'" OJ
>"'l

'"

.c,

..... '"
-..-'I

..,

S
I ro .,._,

~" +'
ttl

~ro'-1---1
'Ill

"""

..;
<t'
tf)

00

;:::N N

"9 .c::_
rN N
tf)

.I~ £i
~
DO

"

.,g H .;:;
L.

t::N
o:
f-;
tf)

.......

N'

0.

oJ'o

tf)

-o:! E-<

-o:! E-<

-o:!

o:
tf)

01 N

tf)

-o:! E-<

~.

',"

45
A.

*
.~

*
.>

"
* *
. ~ ."':£:
r-.
0'1
,"

*
on'

\0

0\

n
t""J

\O.......-l ('1 '""

.~~
,.,1(") "....-t

.~ .\0

r-.l

N'-'~

h'l

a ";\
Co') Co')

DQ~

\Dr',
U)

r\D
\0

0-'"" :::;~
uP..

"'1:!
(f)

!-'

p '" 8

,,:;
'U

"

r-,
('I

o
o

46

47

I
"

II

0Gl

"

..

..

ir--,

'

..
"
""." '" "<1"10,,,,,, ('1",("')

I
0,1

..
*
"
co
("')

I
\

,.

I
r

I
"

..

I
\

..
*

-10

"

I
t-

\*

on

N r-, "'
•~ ... -r-f

("') on
Non,

.... .- ....
'D ....

o'"~1
'"

1*
...:3
"")

I
oc

I"
"
'0
'1" "'1" Of, .-<
'" __ 0Cl

..
'-O()~

l ..
00
'r) __

l ..
I
,..,
..

"
«-

"

....
on \0
....,\0

on

NN........t--,

--

.... "10 NO\I"'-"'" .......... MO\~

..
,I

•. ~ r-"I '1"t"-. £j.-l _., 10 ,....,

01 ....

'" .. ono
... I~

'"

'-

'" ·J:-.-r-'N
....
,...,00
tJ)\4-r-,)

\0'"

"' .... ..

-" 0 _ '0 tn O'l. ~ <'100

..
co

'-i"-

'1"

on ,-

--'""

..

"

N 'D

II I "I "
'" ,....
T

.......

t'-("') .,......r t.....


....

......-t~"'

'"
'n

,:::; °
on

<"'I ....

on"""t"-. M""',....(

.... t---{'''i

00

..

'0'"" <-;

..... !J.
" ".,

.....

on c'~

."' .~ N .. '-'n~
,....-!.

0"" ,...,0""
.-I

r-

'"

co ,_.,
,.".,
'"

'"or,

'"

. ('-1

on

..

'r) "" N ....

-"
IN
___

oq<

...0
0
\0

00

00·

'<t'
(fl

0 10
T (fJ

..0

G()

..0
_,.r;
(f)

0 00
\0

0 00

..,..
'D

<6

\0

""

0 \0

"? 'D
a
\0

00

4',

o
\D \0

'1 t''sr:
.~

-'"
--'

f:-i (fJ

f-<

<f!

(f]

f-<
(fJ 'DO

-< t-

(f)

'"
(f')

in

U)

-< f-<

"" m
(f)

-0::
f-<

° "" (f)
\0

<6

"?
\0

co
0 \0

.....

0 '0

..0

-< rUJ

~
I-<

(f)

'"
(j) U)

(f]

<f! I-<

r-C'I , , r-r-.

\DO

t"-.,O\ ,\
t-c r-, \D to

S\O

\D \D

f-<

,..,

;S'O
(fJ(fJ

'" ~
\0 \0 (fJ

(f)

<f!<t1a6 f-<f-<"'" (f]'(fJ U


;

(f)(f]OO

(fJ[f)

~~
~8
<II

"2
H

'D

"
(I)

't:!
H

"
,

El

'"

<11 'f--!
(fJ

"? 'I" .....


0

\D

~EE
>('l

<'l
.~

"''0 +' ....

c'.1
;

+'

';;j +' a

'M

I
'" ::< til u

.~ ~ H+'
+,'"
U),

'"
tl)

cl

,
+'-

.,

'"' ,!'J
8 ,8
't:l +'
.p"
,~

cD

0,«l

cl

'0

::l

~ ....t$
.~.~
~ til

rot"-.

;<,::

"cl-'
0 ,_, a p.,.
N

cl ...

tIl

'D

"

~_O~' __ ~I_·_O_'

~ I~ I~ lo~
~_O ~_

("'). I ....
,

.,.

IS;

;,
'"

--

48

,...' ....
"1 0

>-

,S a

Ei

~
"i 0

I
I

~ E ¢.

ru

&!
0

.~~.~

OJ ," 4-J r.j).,,~

In

.ES

~:3
.....
bo-+--

"'" E.
~
)fl
r;l +'-

::<

,;,l
H

,~

"',
.8
-

OD

+' OJ

OJ'''0 .. >:i ....

"

"t::j

l:L,;J

&!

8~

~.e

.~ ~o
~'t:l

+,"

I
I I
I

a ~ ::<
oj
H

8
>:i

" 2
-e
0

""', "

.:<l_ ::l
.0,-,

~ a)
G)~

.~ ~ S
8::l
>:i

,S

en
cl .0

~ ai

a U
N

....

....
~
.~

Ci

"u 0 ;S

'"

'M

00 ,..,. N

<:>

N
0
;

N 0

'"1

~
N

r..,
"l

01 0

~I

>-~r;;::I
on

r;;g

rork II
WJ
'd)

(:)

'4 - cd.

802

49

'-'0

ee

1
*

..
..
~.

I
I

..
"
ee

I *1

..

t:>-

I
I

II

.. I ..
"
.-~

"

\0

"
.-

0).....-1"...,

I-I

I()

. ~e:; ".,~ r-, .. .'0. s::;

:::J

,"

(Cl
'"
~
• ..,·ft .... ; ... ,_

c~ ... .... ..........,,_ . 0\ OOCl"::!""·!f)1.r)


........ 'C"")0\'!"""'l........c

• _'r'-i..,........j

,,1 '"

._~

.;.,' >b

1'"

-.........
If')

I
-

II I

..

I
I
~.._

.. ..
....
.....

I
I I

"

I
I

..
"

II, *

I*
I
*
::J
0

r-r_.
......--1

.", ._C<lg~
\0 • .,~

r-, n'f<"'-

D\.,........j...-r.

I.O CO-O<;:OO .,......,_ N c'"(--=t'·'n t-..--l .... - .......... " ." .......... tnc.or--I..OOO"O("') .,........j.,........j C'l·t';"'") -.q-.c t- CO

~""~"' ('1 -~

I ..

OO

r~ ~ .,.......rn""""''''''''''
00.

... .

'"
--

"<T' .,

"CO r-- 0\ "l"'-<

~
co
"

t-

r-. t..,

.1) ('"'.) \0-

'-

.•••

('.1V)

'f< 10

.......,r-nO'\r-....Vl.,.,...,..._.,........jN~
~.....--INN~t--CO........c

._

-,

·-OOt---

.........-t

.... r--

'" 10 ..
.r,

t-

'6"-' ,....,r--

......

,..... 0 \

.... n

.... . "

"" ..
,__,

"'t1.0,,-,
r,,)

O. \0

CO

';:d
,~

'"

\0

:>

"

.... r-.... \0

'0",
'"

r--

~IO

.-

._

,-1

1.0

'".

'. '.

.. . 'r, c-r
,

I" .. I I"

In

...

t-

.....\0 r-.

.... 0\

.... '"
i

~O

..,......,~I"')

"'0 "'0 01..0"""""\.0

'. "' ..... ," "' .....


•• or-,
......

~c::~1
OO\~

.. "'''" ."'~
-c,

"' .... .
,--,

-~n

...-1

"

co

'"
;:;-f
~ ,,., I
'1".

.O(J

r--

.(-~

"9 N.
n
(f]

'"
00

''1 co

fJJ

..t, f-<
if)

..t,

--

if)

E--<

..t, f-< o:

""
if)

00

"" "';'
I
C>

r-,

c,

-e00 d 0\
t<r;
E--<
[J)

CO

'f)

~
',11

";1

,.., '" .... ....


f-<

<"", '" .... ....

""
(f)

,,1
C\

"91
n

"..,

00

S
en ..t,

-c-,

Sf eu;

,,1

,"
f-<

..t, f-<

if)

r.IJ

u: c::,
C\

.. ..t,

(I)

u:

E--<

if)

E--<

<r;
(f)

1
r-, 00

'f"

"<T'

co
r--

"9 0

<'")

(1);:;<t,~ !-to [f).-<

. ...2,

oo

\0

o. r-.
(I)

00 , ,....,

r-,

c::,

UJ
tI)

:!:
'J

-OJ

..t, !-t
)ru· .~

~
f-i
tI)

"' , .~

[f)n

<r;tf-<~ tI) ....

to

'1

cl

'8
N

'"'

II
.s ~
+'

"1j

,,..

,,£ .
+" P

..., ~ v
0
<:1
oj ~IJ

oj

;:: p
p u
0 r

.n

rJ
u

"0 u,
to
+'

.S ~
ll~

(1) '" ;.....~

"" '"
'D r.l

't;
OJ

.... 0

.,.. .... ",.


';j

" ~;:l if)

.~
i

...

-.....

o,
'D

"" '"
.0
t-. 0
<')

;;;

0 0

...;

~~I = 'I, I I ~l
C,::

"

col

o
,tl

....
H

~o

.S:!

'D+I1J
H

0)''''

r::1~
,..-;

" >- p:; '"


;:l
('oJ

'""'"
~-~. o
to

ro

to '" u.~

'" ~~ ',~ " " o '" _,., . ..... " .iJ ~


ill ..

~.

.S
'll

r.l

·ro H
~'

+'

.
'c<
",.(1)

OJ
0

'd

";;j o

"" ...
>~

.~
k

,,..

::::

'"
<l.l
Q

•• < OJ
H

,~ ,~

+,'

t., rd

-..

.~~ru rd' "'V


+->~xd

'"

8
::::
(J

i=: o

"

...
OJ

Sb)~
H .,.. oj

'~

R o,
'd
oj

o,

+' OJ

OJ

Q)

p.,

~o.

... , '-+-'

P"d
"

EE
' c

" .... '" p;


';j

.."!El$
::0 to :>
r:1
H

'D

ro
0

«l

" El

+' OJ OJ +'

0'<1,.1
~

to

(J

8]" I8
;:l

'" '" '" Ju~


~.~
~

oj "1j

+'

CLl.--.I-l' II r:1 <> .... ."..


l"O (J

)ctl

eo

H rd

'" 8

M 0

,.;

I~

."..

I=
<"::!
'D

'r'/",

1'; ,,'
0
I,

.,-

~~)

>0 co

'"
0

>0
"

50

51

00

..
*

'I *1
1
*

I~
·1
*
"-' .~.-~. . • ~ • ~II)
., .•

1000 ,,"<t' '-t'N 't'~


~....-I:~.

,oJ 00

\0 . .~

'n
--01 ~0
."\0
......-I (':)

<'"ot"~f)

oa

.,

., M

., 0\.
t"-t"t.O 00

..,......I

.~ · ... 1 0 CO 0

'1""""1

.~.~.~ .-~ 0 .....-( \0 0

~ 0 ,.... In

'.,0\

~......-I.........-I""""'.........!~""';'!"""""It--~M-""""'_........!~~

M 0\-

\,Q\.,,()"q-l

-t- ~

,An ~~ "<I"''-t'
0\.
e,)

''OM -,_. ,_. ~

0\ 0\

(fJ

r:i
(Jl

-< E-<

(fJ

(f)

<'1

¥.

'V

'"
H

.'" g
0.,

p, '"
'd
ol

~ bt
l~
o

~.
\0 ·0

\D

r-,
O \0.

00

a <6

<D.
o

52

--"'J

53

Aparate ~i dispoxitive
Materiale Nr. crt. 1 pentru - bctoana

pentru proWul
si - mortare (MBM)

1 11 42 43 Creuzct din platina ell capacitatea Cuptor 900- 9S'oac


Cutii ci l indrice din tabla

2 de 30 "cma en capac

Denurnirea aparaturii
2 Aparat -pelltru masurareo. lungimii Aparat Vieat eu soncl{1_Tetmeyer Autoclavli , Aparat de incercarecu preciz ia 1% cu crestereIorta Aparat de incorcat; Ill. int.indere tip I{i\hl Agitator de laborator 1 500 rot/min

44
41

Cut it 45 46 . Cilindri

Cil indri grada+i din sticla 100 cms ~i 250'cm3

de ate]. galvanizat5.

4: 5
6

50±5

N/S

Areornetru

10 11
12

'9

13 14 15 16
,17 18

Aparataj densitate dens itate Aparat tip Bohme Ba.Iarrta +ehnica I-kg cls. III Ba.Iarrta analitica Ba1an+ll. tchni.c{L :5 kg cls. -III Be+onoscop .cu ultrasunete Ba1antal00 g Baie de apa Bee de gaz

aparenta

48 49 50 51 52 53 54 55 56
51

58 59 60
61

20

19

Balon cotat 250 cm3 Balon cotat 500cm3 Baloane cotate 1 000cm3 Balanta tehnicii de 500 g cla, :rrecizie III

21 22 23 24

25 26
27

28
29
3D' 31

Bagheta de st.icla Balanta analiticJi 200 g, crs. prcciz ie -III Baie de nisip Balanta lridrostat.ica Ba1anta +ehnica 10 kg CIs. III Ba]anta tehnica 2 kg cls. III Bee de-"gaz Meker Balon cotat 100 em3

62 63 64 65 66 67 68 69
70 71

72 73
H

gradat 1 dm3 50 em3 metal ica sau portelan Crumri din tabla perforata conf, STAS 1667-16 Cn-ptor electric pentru temperatura 7.50± 50°C Creuzet fil han t C4. . Con .etalon mortare cu vas mcta1ic t ronconic , Cij iudrn gradat 500 cm3 Creuzetde por+elan-cu fund poros tip A2 "Cut ie de st in gere Can ctaton din tabUi irrox eu tijii md.ner Cuptar 580 ± lOoC Cuptor 850±50°C Ciur tabH1. perforata 5 K STASI078-7~ Citindru
Capsula Disc' perfora t Dispoz.it iv de 1l1cereare Dispoz rtivpenrru dererminarea rez istentei la incovoiere Etuva, electrica pentrn uscare 1£1100- 110°C ' Fiole de cantarire Fir de platina Flacoanede stieHL

gradat i 100 cm3-2 000 cm3 Cre'uze t de platina Cuptor electric cu temperatura 1 000°- 1 100°C Capac de platina ' Creuzet de por+elan Ciur 1 STAB 1078-73 Ci ur 7,1 STAS 1078e73 Capsula por tetan Ciur cu och iuri rotunde 3, IS STAS 1078-75 Cil indru de atel eu piston Ciu r 16 STAS 1078-75 Ciururi 7,1; 31,5; 71 STAS 1078-73 Calibru gradat

BiureU

32
3"

34
35

200g cu precizie 0,5 g Balanta'telmica 200 g ell preciz ie 0,1 BalanVi t.ehnica 100 g- en precizic 0,25 g Balon -Er lenmaver de 100 cm3 Barom etru -, CeluI1L de permeabilitate

Bajarrta

tehnica

75 76
77

Exicat or

!:I8 f9
80 81

Fotocolorimetru
Fotometru

36
37 38 39 40

Cronornet.ru

Cutie ell acr umed Cifindri gradati Capsula meta.Iica

·82
83 84 ,

Erig ider perrtrn temperatura


Hartie filtru Inej eu ace Le Chat.ejier Lnel troneonie .

cu flacttra.

~ 17°C±2°C

Cajorimetru-cu

vas Dewar de'350 cm3

85 86

Instalatie

separare

a micii

54

55

2 Instalatie conf,'STAS 11394/2-87 Instalatie pentru titrare Lupa Lopatidi de Iemn Ma.nome tr n Malaxor eu paleta. Malaxor pjanctar cu arnestec fortat Masa cle imprast iere Mai cu mas" de 250 g Mojar de agat Mojar eu diametru 200 mm 9i'pistil Piston ", . Plllnie r.ichelata s,m st icla ' Placr, sticja Prisrna vde ' i-e.ferints. INV AR Pres[, 250 leN Pli1ci (l in otel Fresa Inccrc;are "la comprcsiune 200 kN Pahar conic 300 C11),3 Presa 3 kN Pahar- Iaborrrtor 200 cm3 Pahar laborator 2:50 emB ,'Paha,rlaborator 100 em" Pahar Iabcra.tor 600 ern" Pak,r cif ind.ric 1000 cm3 P]anset{t Pipctii , l~iuliHi. de otei Picn~metru t~rat 1;:0 0e 20 50 ems Presa pentru inccreih-i Ia compresiune Perie de sarma Picnornetru 50 em3 san 100 cm3 cu dop si.t ub cap il~r Pahar de plastic 'Pompa de vid Pliici poroase 100 X 100 X 5 de azbes t Rcson ara.gaz RigH't metalica Reactivi Recipient hat arc tennicK conform STAS 5296-77 Rec ip ierrt de gaz ' Recipient cu aer comp rimat React iv i RigHi p;radata Recipient tronconic din tabH de ate 1 Sitr, de t~sMurii din sanna 0,09 133 131.

2
Spatulil,', , Sita din tes1itura de si\.rma 0,8 STAS 1077/67 Set site 0,2; 1,0 "STAS 1077-67 Stieg ceas ' SittL de -axbest Set 'site STAS 1077.67 san ciurnri STAS 1078-73 Solutie satu'l'ata CaC12 Solutie 3% NaOH Sui]ritor Sursa de caldu"rii, Seafa S"blel' , Site 0,10;' 0 ,20; 0,50 STAS 1077 -67 ~i ser ciururi, STAS SitU. din tesKturl:1. de sarma. 0,125 Spectrofotornetru Set de oensimetre SiUt cu tesahira 0,6Jsi'l mm -Tip, 200 rum ' Termometru 0,- 100DC Trusa greut5.ti Terrnomet.ru de camera T'ipare STAS 5156-71 Termo~tat Termos - Val" Dewar Terrnorne'tru 0-50De 'Tipare casctit de trei prisme de 10 X 40 X 160 111m TIU.S8. 'greutati Tub de aspira'fie Teava sau tub stieU!. Teava din otel TruSt, pH ' Tava din tabla. 20 X 12 X 2 em Trepied eu srte azbcst

87'
88
90' 91

89
92

135 13u 138


139

tn
140 141 142 143 144
145

93 91 95 97 98 99 100 101

Masa

80C

sem ia.rtomata

96

1078-73

102 J04
103 105

1.06
107 103 109 110 112 114

146 '14.7 14,8 149 150 131 152


153 151

111

155 156
157 158

nJ

159

160

115
116 117 i 18

de

161 162
163 164

119
120

165
166 167

Unelte

121 122 123


12'1 125 126 ']27

168
169 170 17-1

-';Tas pentrn fie-tberea probelor ' Vas sfer ic .d in porte1an sau metal Vas de tabU!. smaltuit

v ergea

3- 30 dm3

128
129 130 13 i 132

172
173 174 175 176

metal Vas din s;tiCIrL ci liridr ic Vase 'Tolmilct'rice Cl1 prelungitoare

Vas ructafic pcntru irnersare Vas de tabla perforatii cu. ochiur'i 2 mrn Vas Etlenmayerde 500 ems Vas conic

56 '

, 57

;1__
r.'5 ':;l

~ !5

:),},eHut!. ap .to:re_roqTI'T
1--'llU-OZ-_

I~' .. I"

a-p--:-r-t'--

~_r_o_+~~X~o_q_TI_'T~I·--I------,------------------~~--------mo TI xore.!O·l'B'I \0 p 4u
'N

--,,'j-"-------.;./'-_:.___;:_, "I" .[..


co

"

I'

..

I" .,I
"oN
.... ~-v-O

I':~~:
'<t<COoo

il

0\0

NOOCO
17'-:[

~0NI;'; .... ~ '.


'"'1"'1

......00

'r;

~,:,,~,
,S:\bro

.-(0000

co

.'r;

d,

00

t'--

:g
oj

.~
vi-

g
k

,g

.3?:

,2jf!1

S~
I~
.' .

1- t.. ~~.,)
i'O .

I~"" :0\

is

i' ...; ) \.0

59

co

.•

J.

III
\0 <'1 ..,.\0

.~

..
.... ....
0\

.g~
.......00

\0

0 ..0\

~f~ ~~~
- ..dO-If) - ..~ C;r;.,
\0 C<l-''j
C()~

.......
.,........ 10 M
~"'--ct<O

000

J;-.

";';~"(;(">'l
.,.....,.{ ~ ~tJ

ao

·1:'1

'0
OJ
,D.

OJ

i;t
P,

OJ

'd

oS

o
~r

.... / ;.;.~~.)
..

'''_ 0

\('(1 .0

· 8.

at
IS

'd

;:i

o ...... M W.o 0

60

61

...

Aparate

si

!liSP0zltivc· pentru

profilul

beton , beton armat , beton precomptimat


Nr.

(B,

BA,

BP)
40 41 42 44 45

I
43 Masa raspandire
Mal.axor

2 Etuva electrica 'termoreglabija M~i peniru compactare din stejar Masa v ibrarrta de Iaborat cr 3000 pentru preparat beton

crt.

Dcnumire

aparate 2

sau dispozitive

si Iorma rtronconica

osciljmin. 50 1

arnpti+.

0,5 mrn

1 2 3 4.
S

11 12 13 14
15 16 17 18

6 7 8 9 10

19
20 21

Aparar ·Vicat cu accesorii " Aparat perrtrn deterrriinarea impermeabilitMii Ararat pentru' determinare,,-aerului oelus '. Aparaf de incercar i dinamice Aparat tip Gmf eu comparator eu cadran : Aparat pentru determinarea Iungim ii (tip Graf modificat) Ararat de uz ura Balanta anal it idl. Ha1ant5. tehnidi. eu sarcina ma,,·ima 200 .g Balanta tehnid. en sarcina maxima 5 kg - clasaprecizie III Bala!lta telmidl. cu sarcina ma':<ima 20 kg -. clas{\ preciz ie 5.1 l1a1ant{\ telmidi en sa.rcinii maxima 100 kg.clasa preciz.ie 5_1 Balantii h id rostat.ica . Balon eotat 200 em3 Bazine pentru pastrare probe in apa .. Baie de apa pentru temperatura constarrta 800_L lOC Biureta 500 ems ' ..L.. Borne Camera frigoxifica Capsula platina. . CaPS\1I(t metal.ica in forma de caleta sferica : D = 400 mm; H = 100 111m Capsula metaliea. sau de portelan Ceas eronornehu . ·Ciururi" din tabla perfora.ta cu cch iur i rotunde _ set Ciurur i din tabla. eu 'ochiuri de 3,15 rnm Ciurnri din tabla en och iur i > 3,15 mm - STAS 1667-76 _ Ciocan metalie de 500 '" 1 000 g . Compactometru Wajz _ Consistornetru Coliere Conta inere Con rrasare 30 - 4S ern Creuzet platintl Creuze t fi1trant G4 Cutie penti:u aer umed Cuptor electric 1 100 _._ 1 2000C Dispoz.it iv pentru masurat deformatii, 1ineare Dispozitiv pentru incercaJ-e con"fonll S TAS 5511-1971 Exicator cu cl orura de calc iu

46 49
47 48

Metru pliant

de minim

.50 51 52 53 54 55 56 57

~.

59

-,

60 61 62 63 65 66 .67 68

64

22
23 24 25 26

27
28

set

VO

69

f12 '1/3 V'4 'iJ6

vI

M icrocomparat or Mojar de a.ga.t Moj arxle atel . MOal-it de Jaborator . Pahar Er lenmayer de 125 ern3 Perij de pir . Pilnie Picriorrtetru cu capacitate de 50 sau 100 cm$ Piesa reper din otel. inoxidabil PE1cute rneta.l ice 100 X 100 X 12 mm; 150 X 150 X 12 mrn ; 200'x 200 X 12 mm Placa de masa p las+ica +ransp arenta Pompa de vid Presa universala Presa de incerca.re la.. compresiune SO . __ 300 t Pr esa de incercare Ia compresiune 300 500 t Rigla metafica gmdata Rep ere tip STAS 2833-80 Recipient perrtru luarea probelor Reci.pient 200 x 200 x 100 mm Srta din tesatura de sarrna 0,2 mrn STAS 1077-67 Sitii dintesatura de sarmr, 0,315; 0,16 Sitii dintesatura. de sarma - set ~ipci' din Iernn (pHiel textolit) Subler Tava rneta.lidi

de

Terrn ograf
Termohidrogra:f Termcmetru 30 . __ sone Termomctru

32 33 35 36 37

29 30 31

a _.. loonc
camera

.'1/5 Termornetrude

31

n
178 179
80

T'ipa.re meta.j ice

100 x 100 x 550 sal]

140 X 110 X 600mm

Tipare inetaliee 10 X 40 X 160 mm san 100 X 100 X 500 rnm 'I'ipare metarice 100 X 100 x 100 mm; ·140 X 140 X 140 mm; 200 X 200 X 200 mm cuprelungiri

38
39

Trpare metal ice conform STAS 5440170


TiF1. a.lama Trusa de greutMi

8i

12

63

__1 __ 82 83
84

.j~

2_ _ ·~

'5 '"5
oj

0 '" ...,'

8l11:pun ;-;p ·lOf1uoq-e r


r

85 86 88 89 90

87

Unefte : scafe, mistrii, galeti, linguri metaliee, palnie 1l1etaliea, perri sirrna, ciocan .Vase volumetr ice eu prelungitor 1 drn3 Vase Volumetrieeen prelungitor 2dms Vase vclumetrice cu prelungitor 5 drri~ Vase volumetrice cu prolungrtor 10 dm3 Vase volumetriee" eu prelung'iror 16 dmB Vase volumetr-ice eu capac din otel inoxidabil 500 C1113J 75 cm~ Vergea rnetaliea 0 16 mm Vase metaliee

p
"~

... 0
oj
k

'\.luoz ;-;p m:p,!joq'll'I reuOl'j:eu


·lOVUO

~
C,)

q"'I

l~ l~
.,..,
,,1 .....
('oj u"")

00

!
*

I
I

*
ee

I
"

"I
.. ..
I~

"

;::l +' oj

~)~

h k C"$)o:;j .~

:~
<)
OJ

<1l II,) '" H


0

~'~<S

P.."'<)

'0

0>

'" ..
'n

'0

,..,
"

..

I
....
'" ,
t-.

'"

"-' ,,.,

I
.n
00 -,

I
I

I
~
..,r.
00

I
o.
"1

'"i E

..... 00

1-,:..,,"

o Z I---...,.-~~-

----;----+--0----+---+

('., ""
u

iJ!, ""

"
Q

.'"Cl
KJ
U

'8 :il .I7J

.~ u ,.
+' ;:l ~. '1j

)...,;;

,0 ;:ri~
.,,1)

,..,

+' d
oj
k

OJ ,")..

'"' _;j~ID ~~
H

cd
'1j

<J

1 .~~8

OJ ;"-

I
.S co

I
1

tit+->.----d
rJ
~r-f.V)

.~..g ,,~
o
aJ

.,.....+J ' qd

,~ "
0
i·,

~ ::>
"~

1-<.

~.~ JC:+,+'
L1) ... -d).0

0)~
~-:--'

"d
;~

.~ S ,2j.,....
o

.cl '" r:: '" .15.·:8 +~ E'+1-~ <8 o·~ "" e .$ .s'~ ru~ co .....-( ~
TJ r--.
.0)

S.E ~
'"
'"

bo'

<J

cO

0)

'1j
.(',~

OJ .....


0) ~

P
~.o

'"
I.

<1J Of) f-< +'

+'

0 u

r-:1

<:)

r:1 cj.~ .........;~I

.....

~~!D ?-I ,........,.LJ

~·'M Lfl )::-:l ~-.,!~

~
0

01

'" I· =
0

I.

."" c:;
"" a

}o:1P.

'" Ie: ,4t

CC ~
0

'r)

0. ~
0

<D"

5 _:...cd. 1\02

65

l-co'~I-_"'--1 --~--.--.
-~ 1'-,

~:'--I!--~---'--,."
1
• ... rr-;:. ~ 00

~
"

"~'l_:'~~ o~
I

'::':"':-.'?_ ~"Ot-t"--·c\O 'N r-r') '0 Lll

':'1";; ~

I
I

~r)

~~~~~.~

"'''' <'"l

.:'~

n
0
(1")

'" ~ .-\.0 "TIt:.:tr)~1JJ


n-o;""'")

"' ..
00
"¢'I (0") ....

·._:8 ;'~".
0:0,

r- 0
'" 'r)

r-, <"'1 ",,1 '"


~ ~ Ul

I .' N"'''''''' r---i----'-l

.:.;.;.;.;,.; ;.).;..,I

--('1 '" r-"q"L'-M N <'"l

-.' ,_0 "0


('.} (()

iJl ,,'I
("~

If) • ..,

. - '"
~ It)

.", -'0 N
.,......0:

~ r-. ~()

--

'~QlJ • ..,-r;. ......... i;""')..,.....,'f"')

0
.• ("-)

........~-..:t'I~s!1·

"- ·-n

·... 00

·"00,..-..1
...-:--'~<')Ir')~.-n

....

"'ti

~'1

--00
(I")

1~
<"

I -1~-:-;........--~____:_·
I

-....c....-;------~---:1 t
\'

1-1~,,2,
u--'--,

I
N

':~ i~ ~=~~i, ~] ~~ p.,~:::


-u -:}~ "
LI)

'. ~,
)~ ,'-' p.,

~-____.,.:...__..:.--.-.,",

:::i:~:01:~
-b

~ 8

't

HO ......

.~ 0, o

,or

II
.j
i6

_s

g e·~~ ..p.
'+I H ~., V

ti

LV

+' Tg (]) ~. -o

ffi
Q}

it; ~
U cd

1-=-

!__

:_.t_.B_. _~+-~_~_+,_:,,_. _1_~_,,_1_8~1_8_1_+,_''''_I'",,_S_''_I __r.>+-_~_::a-.,-I_·_o; 8

11)

E ~ 1-1 , ......0 Ol

:c.~ "C
cO

_=~RI-<2_gB_R~R~R,M ~,.,.." 0 -...- ,..- -.-.......


~~

·B ~. ~
III

~.

~ ~MO

:g:g ~ t s·c :~ ~ :€ ;.;., ~ t §] ~] 1 '8 ~ ~ ~8~


0 ~ "V
U

!--:::i ~,

ou~
~

vv

2.' .,~ ~
~

t> oj
~
-...-

C)

8
k

6.J;

'.jj

t
V

...

lD ~

8 ~ 8.i:l
G) (U.

Il).~

~..ci

a·~
.....

....,... ~. rD

1:1 p S ~
~

b'

-y-

'C, .......-t;
H~'

..... 'arnE S g

ro ro s-s s ~ 8
dl -~
H

t; $-:b
'it)

'-t;

.,..., ~

'd

.'"0

+'

ro ro IT; 'tl 0 'tl ., R,~R~R.~ ~ -..,....---,-t. ClJ..r:i S .)j 8,;,:) S p


IJ.) .~'.

~ bJJ

's \_]

[jJ

I.]
~

\8

.,1 ~
67

Aparate
· ...

~i dispozitive .~i a comportarii (VNCEC) -

pentru in

profiInl a constructiilcr

ver ificiir]

ncrlistructive

cxploatare

.......

;:~'. t-------7--~---.__2

DenumiTea

aparr.tetor si dispozitivelor

r -----'--_

r-1.O~t"1V) 01 .,01 •.•..


~4l~('l

·,C; .,~

...,..,

....

-e r-. ~1'-'~

·'00 N

1 2 3 4 '5 6 7 8 9 10 11 12

Aut011tilitarii de Iaborator Aparatu.i'\ topografica (teodpJit, niveja, mire etc.) Aparaturu. cu rigle conf, C 61-7" Ancora din otel 0 13 111m conf. C236-91 Acce] erometru . Ana.liz or vibratii Aparat; tip CANIN pentru detenninarea corozauni i ojelului c inclusiv acces.orille Ampermetru de c.c. cu clomenii de mrtsura 0-10 p.A si 0-1.A Bet onoscop Corriparatoare ell fir Comparatoare cu tij5_ Ciocan de impact beton

\13 /,14

15 16, "17 "18 .... 19

20
21 23
•• _._ •••• : •• , .cc

22

/24 25 26 27 28
29 31 32 33 34 35 '36 37

30

"

...

38
39

Ci lindrn din st iclll farii fund cu 0 inter.ior 70 'mm , 11 = 60 111m Doze Deforrnctre cu comparator Disc rrietalic C1J gular 0,50 tip IMEC Dinamometre Extensometre mccanice Extractornetru tip DYNA Fotoclast'icirnetru prin reflex ie . Flan,~a perrtru. transmiter(':a fortei Ia ancorii conf. C236~91 Fleximetre . . Generator Iuncti i Lupc gradate' cu divizinni de max. 0, 1m11{' Linie eta]onare traductorr Instalat ie de intederometl'ieholografidi 1H2 Inregistrator 'in cOGrdonate X- Y, .1nregistrator CFT Instalat ie demasura t ' v ibrat ii Mrcrome t.ru de exterior 50 - clasa 1 STAS 1374-70 Microscop electronic Mauorne tr n Mira cu f irrle invar M i.crocomparatoare Microcalctllator M 1l8-B Ma~inr, de ca.rotaj , Nieovaltt eta10n perrtru scleromctrn Osciloscop E 010314 Osci loscop E 010'1 PHici din otel OL 37 ell dimensiuni 80 x 80 X 0,2 111m

69

-:

~-

_1_.~1
10 41
42

~~2~~--~--~-

Pl~ci'ide sticE'. 80X80)( 3 mm


Pahometru.. profometrn Punte tenstoroetrica Brftel

13
44 45

Purrte RLC

& Kjaer

. Fresapentrl.1·lncercari Presarle tract iune tip IMEC 46 Presa de +ractiune 60 kN tip IMEC 4.7 Pompa h idrauhca actionata manual, tipIMEC 48 Repere fixe 9i rep ere mobile cOllLSTAS 2745.90 49 Sursa de curent ccnt inau ell 'tensiunca de iesirc 30 V 50 Sursa stabilizatoare . 51 SUTsa program.abiliot AN 190 52'· S ctercmc+ru- Schmidt 53 'I'ipare pentru cpruvete din mortar 100 X 100 x 120 mrn Turomat .. 54. 55 Traductori induct ivi sau rezistivi 56 Traduc+or capacitiv 57 Tija de trac+iune tip TMEC .'i8 Trusa perrtru masurirtor i (rnasuri geometrice; fisurietc.) 59 Traductori 60 Vibrometru Peak 61 Vibrornctrn portabil 62 - Vibromettu de c.c , in domcniu] de Iri8.Sur~\ 0-30 V.

c....
'D
'r)

'i

n r--

-c-:",)

r'""j

t-

(---.

~
~r)

'I'

'o::J-l

I.() ~ In In
"'f'I (f) UJ

.c. "? ,..... oc r;r---=:t"I

\D

, 'n
00
tr)

.r,.-<

«: «:.
U1(f)

U1U1

U1 U1

E-<E-<

«: !--l

.<t:
b

(il

u:

-< {--4

II

-1.?
71

-'I
''0

1-'/
~ I · I · I . I "I ~ I I ~ I

I
*

CO '.
~.

-\0

-\ *\ ,·I-N \
*
..... '"
0

"

..
..-

\ \

.~

",'

"1.
,,1

G\

--

.... ..,., -. co N -. ... ":-< t-. ,,1


0\

"-' ._'"

-,

\
.c--i ..,.,
0\ N

"*
a.

Fl' 0\.

·00

I
"uy
0\ 0\

·,,1 a
\D

~I
0

:1
c,ll

'"

-- --

::::; :3 ._
0\

.. .. ,"- ,,' t» -\D .0,

-,

--

'0 N

('I

..

-''1

0\

"91'
;2;1
a
'0 U)

I
\0

0\'" <'1

. ~ , ....

co

a
\Q

-< -[-<
'. U)

U)

U)

< «: [-< [-<


U) U)

.....

~ .....

,..,
U)

c-

-< [-<.
U)

"-'

\1

I'
.c. '-'
. 0)

~I
.;S
c _,_.
H .-<

,~

'-' 1-< c,

S
c

~~ '-' '§

<;l

.-<

..., " ~ ,,_


r:l

4-l

., "'

)d

,ell

.m

p..

-p"
c.l

E
o

,'" s ,_.
'3 ·0 "
ril Cl

-S

...

"S

~
~_.'c

:.;J u p 'g

:~ 0 '"
12

~I
,--<

~ ., ~@ .n -<E
H

'-'

._

"

,..,. I
0\

o
,-<

<:>

I
73

Aparate ,;;i dispozitive

'Nr.j' .
crt,

pentrn prbfilt;Izidari~ ~i peretr (Z.P.) D~n1Jmire apal'ate

sau dispoZitive

1 2

J
4
j

Aparat

Apamt

tip' Dr. Back

GOrM-Kaufmann 9 'incoyoie;'e 1 ._ . oo
r--<

11 12
13

10

8 9

Balan"(:1l.tehriic[, cll,500 s, precizie ,1 g Balanta tehnica lkg cu precizie l'g Br.lail cotat 1 000,cm3 Bazin de apa

Balanta

incercarea rezisienj:ei la tractiulle specifica lab orator termotehnica Aparatu:d( specifica labbra,tor aCt]stici:i. BaJantii tehnicii ~ kg AparattJ;rt,

AJ;larat pentru

tehnieii 20 kg

'n

.0

0\

-11
1.5

34 37
38 39 35 36

33

32

31

021 22 Pliki fnealzitoare cu ineI de garda 23 Pliici ele i'aeire 21 Presa hidraulica 25 Presii hidraulieii 50 kN 26 27 Pl<esii hidraulica 200 kN cu subdi'vizimli'de Pres1\. hidraulieii 2 000 lrN 28 Rc;;ou cu pIita 29 rnetaIica 30 '. ,Riga eilindrica grada tit RoE
,Ruletl Spioni metaliei din role semicilindrice SUport Subler

16 17 18 19 20,

Camera frigoriiici.\ Cu,psuEl portelan , Capsulii'IJol"telan 500 cm3 Cil inch-i grac!aj:i
Cutie de pastrare 'Cutie probe de pastn\l'e a"probelor lnaer umed _ ' Cutie etan$a din material plastic 350 X 350 X 300 inrn Et.uva tBrmoreglabila ,. EXicator 'Izolatie perifericii

~~ GO~,~~
hll.t) 1("', .."l'~r')

o~ '. b~ --::r0'1, ~

'"<I'"'

""'
c"'
"

t-,

!
~ -tN ""'
(f)

.. ""' .. --<C\ .. '" 01 "''''


<-1
0

.~;

.".
".,

r-, 't1 \D
'/' v-,

-_

DO",

'"r,,., .

...,
0

..

,0

'" '"..
0

.''0
~-q-l

" ''''I.r)''''l ("'~ ~ ..... t'

~
'"I'

l§_
1">< ,"
-o
N (f)

!
;;,;:;<'1 '0 DO

£<!.. I
r')

C", \0

("-,

"".
10 N (f)

I
!

~~ -eM

0
"'i':I ,~

,
1N

-< H
,.
,

(f)

(fJ"

-< H
1(fJ

-< s(fJ

-< b
(f)

"" sr:
(f) i

<0

N ..:.~~

'C

n t--<
(f)

T
I

I
I

« f-<

(f)

(f)

r-.
(fj

«
\

V) 00

"", .,-,
U

Tesaruri din silrma Tesaturadin sanna Unelte

$ubler cu precizia O,lmm nr. 02; 0.09 STAS 1077-73 0;09; 0,06 STAS 1Q77-73 "

42

10 11

Vas pentru saturare eu apa a epmvete]or ,(imersie), Vase pentru imersie la Corozi:cine Vase tabla i1:hersie din material rezistent Vergele de Sticlil. (Suport-nri)

..
0
'rl

,-;

'0.

.-< ,0

l~

Aparatc

~i dispozitive tencuicili

pentm ~i zidarie

lltofilul (M.. .Z,) T

_ nwrtarepimtru

Nr.

ill:: _.
\ 1 2 3' 4 5 6 fJ 8

~----~----~----------2--------------~-------------1
10, 300. '\

Denumire

aparate

~i dispozitiv-e

'" ;;:,
S;

"7

N-

r-.;

l~
"-'

10 .11

12
13

<'1 ..

s;

t-. N.

14

Aparat din vas de sticH\. ~i })il.lnie de 'lid Aparat tip FRURLlNG-MICHAELlS Aparat pentru' determinareaadeziun,ii cu di·na.illoHHitn',pfcna Aparat pentxn dcterminarea contra.ctiei. a.xiale Aparat v ioa.t cu ac ' Aparat tip Graf Bile din dtellO rom' Bala.llta allalitic[t Balallta farmacenEd\. Balantatell1lica' - ZOO g - cls. prcc1Z1eO,1 g Balanta tehnica - 500 g - cls, precizie III .Balanta fehnica - _1 000 g - cls. preciz:ieIII B"alanta tehniCr. - 2 000 g - cIs, plecizie 1 g Bec gaz " .

en

..

b1/ en
I

en

I
I

~ ..·IJ
U'

.11

15 Bee Meker '16' Con din tabla inoxidabil 300 g 17 Con eta.lon.: 18 Comparator 19 Ceascronometrt1 20 .. ,. Capsula~1e.alum iniw. 21 Creuze"t . 22 .Cuptor electric 1000°C±5D"C 23" Creuzetde:platina . 21 Capsula pOl'telan 2S Capac platina 3 .26 . Cilindru gradat 250 cm 2} Dispozitiv de compactare . 28" Dispozitiv de turnare a ipso~t1hli.

32 " 33

29 30 31

Durometru
Dilatometru Etuva termoreglabiUl E~icator eu clorud\' de cajciu Fiola de cantarire Fir de platili[~ Inel mctalic0 20 mm H = 50 mm " !nel'din tablti de al1.1mi.nin . Inele metal icc de formahonconidl Instalati.e frigorifiC:l pentru temperaturi . Leucometru Mai c'lin [ern n de sectinnepatrata

\
\
de - 17'C±20°C
2

34

35

- .I~I~I~ I~ I~' ;-l~~- I~


C\
~.

36 37 38
-N

00

j9 40

A = 4'cn1

,,)

N 0

'6

~\\ '\.
oJ

.",\~

77

11

.i :

Pompa de vid .Presa 20 1<N


Presit . PHici

Mai cu masa de 068- 072 kg Masa v ibrarrta tip VE - BE: }VIa:nometru cu mOl'eur nOlrN. metalice;

;:':pqlun op ~o:p'110q 'B'l '!luoz op


JOli3JOq_11"1

00

."
.*

Rigl1t meb,lica' gmdata Ral1ir~.prelungired'in tabE\' de otel Supoxt eu dispozi\iv de masurare a eonsistentei

40 x 40 xlO mm Prisrr.a de referinta din otel Pahar Berzeliu);' 250 e~3' . Recip ierrt tronconrc din, tablii de'

!'euarl:eu .1O:pUO q '8'1

!~ I
1
I
Lf)

,*

I !*. I~ ., I l~1*
"
*
r-.
lI""l

II

J!
"

'.r)-.:f-l

otel,

'DO\ _'" 0\

!I 1 I 1* I ! I I I 1* !* !*!*. I· '" I
N
>D ('l

"

.0\0\

OC)

Cl ",'-<

Subler

V'\o~

..... - ....

0\ o.."'<t'

.0 ~

<"lID
\00\ \0

,...('l9

Supor+ mctalic cu sim 0.75 ... I111m SticU\, de. c eas Tesatura din s:1rma _ set

., . i-.

Tiparemetalice

. ;,
-v

Unelte. Vas cilindricdin tabla: d'e o1el'2 dm3 Vas ciIindric din metal Vas trollconic Vase perrtrn 'imersi:e epruvete Vascilindric din tabla. de atel

~'., 3 dm3 Dn _ 300 mm


~'-_-'" ....s:~'_

I,.
.:./,:' , :

r-

ir,

"000

~'<t"\O

c,

'"
t''''; DO

'"
co
n t"-" rl

~
0\

'"
('l

r-a '"
.0\

t-

,..,
0,

"

O\N

cc o,

1DLf)

~
0

00

r-.

:2 ;;::
0

'<t"

!:;
0\

-- -- --n

N 01 ·N ';,........ C'l .........


,......,

ooc.oco

r-~r-

-...:.. t> t-. l........ ,...-t . ..-I..-I {"'""J n-rJ 0\ 0\ Co."

trl

---'" <"
-c
f-<

oo ..2.

t-

, ......
-c-,

DO

!:;.
({l

,... ;::::- --...

co ,

~ ~
0\

r,....;

'"'
OJ

P-<

.'- __
,

....!.._\_T_e_l'_,g_e_a_cl_e_n._l_e_t_~,_1_0. __ 1_0-_1_2_._m_l_ll

__

'-~.~;

.g.,.. .
,
0.

::;

8
Z
0
k

~
f-r
(/)

(fJ

""
f-r
<1j

t')

.,.
"'n
({l (/)

"'I

-c-,

r'") ..

~
c;,

,.-,
({l

({l

(/)

-< -< f-r f-r

({l

-0::
f-<

u:

If)

00
00

co

".;J

tl ..... '"
<J

'"

<-,

0\

e!-.

"'i'
0. 0,

r>

0--.

1.

···;;1

~
\

.,

u:
f-;
(/)

-<

;:5
(/)

U')

..... .:;::
.S d' '"'
0. '" 0
</; •

..... ..... ...


.,.:.",.

>ell u

~ ......

co u

'"

79

'00

/. I I
.. -*

co

1*,1

1--*.1 ._
'" "",
*I,:~
~.:

.....
"n
,-<

..... 0
'"

. 9: ..S

CO ~

00

00

-r")O....-...J,

DO CO-,CO
: G\ \0 I.rJ L..D·(T) .......

6,' ('l
or-. 00 ~l

-._

DO ..... ---'----"';r='j--'-'--·+......;..:.-~......;..:.-_;_:.c..:...c-~::....:....-::--..:.;-:-_;__:_~;--'----;---=---:-I "'

.~

....

("'..1 CO

.'0 '<Xl
"V)

t--..

co
.,..,.,

~:::~9;::;,~
•-.-I .......... ....

"

N·,
• ~ •tr)

r-, 00

..... :

<::'111/

r-. -..:t'.,......

OC~·'") C

--

t--

t:")

Ie") II)

-_ N r"';C,") ~

'CO

r-,

.<'_'

'"
t---

"..: &; .
.
,

N ._.

.~

E-< ... U) I

..~.I·
U)

.0\

"'"" M

r--

"'-.~

1-<


.
I
-

~ s:
M

~ 00

-[2" ,0',0·",;

OCJ
C'1 ,0

\0 .

... ",-, "1

0\
(I)

01

'"

c<

'n 01 t-;-~ 'n ~


J:""--. OCJ
M -QC 0 "" (fJ

.til :
~.

(f]

...

~ 1-~ .:~

U)

[-< UJ

-<

E-<
(j)

<:

,I

.'

,.

1
6-

.~

""1"'~ )

cd. 302

," ,
*

1*1 *] *1*1/

*1*1*1~1*1~
'l'l,

*\*

,....;

~.
'0

~~
!.Cl
(-

,....;

::! ~
C:O~
CO
t-

.......

0\
(-

,0\

--'

~~~ oo0o0o ---'__-"+-_;"+-+-'---:---i-'-'--!f-'--i---"",-"" ':_' -i-~-+-+--:---I


f-i
~'

-c

tr»

CO t-' U'l
'<l;

U)

",~

«\

!tJ tJ;'

1~I -1'0,'

'='

.'c:

0'

t-, 0

12

83 '

Aparate

~;i

dispoz iti ve

pcntru

rprofilul

'finisaje

(F)

Nr.\
1

1.

Denum.ire aparate 2

sau dispdzrtive

1
43 44 45 47

!
I

2.
Shore.

I Durometr'u

._,
r

Apa.ra.t elcch'ic de masu'rat umiditatea Aparaturi; de reglare a d itererrtelor de prcsiune Aparat pentru masurarea cant itat ii de apa Apara t icxtractic 5 Apa.ra.t elimatizare ,6 Aparat pent ru absorb'tie de apr, 7 Apara+ prevazut eu dorrruri 8 Apa.ra+ tip A STAS 2312-87 9 Aparat tip B STAS 2312-87 10 Ba.rorriet ru . 11 Balant[L anafitica eu preciz'ie de. 0, 001 g 12 Balanta analitid1 cu preeizie deQ,Ol g 13 BalanF1 a.nal it ica, 14 BaJauta ana'l itica cupreeizie de 0,000 1 g 15 Dalanta tehnica 1 000 g cu prec izie ± 0 1 g 16 Baie de apa 17 Baie peutru ulei 18 Pahar Berzej ius 19 Bile otel .Coltar' . 20 21 Cutie de pres.iune cu garrrituri de etansare Cmnometru' . , .22 Ceas cronomctru . 23 24 Carlr-u de lemn, cu 2 Ia+uri adiacerite rigide 25 Cadru din lemn orizontal eutija regiabihi Corp cilindric din durajurnin.iu ' 500 g 26 Comparator .. 27 23 Cadru vertical' 29 Cadru·vertlcal.cndispozitiv eu scripeti !?i cabl u de tracjillne Criatal.izs.tor de stieila. . 30 Creuzet; 31 32 Cnptor electric 1 oao°c Cupa, vascozimetr1ci:\. 33 Con eta.lori 34 35 Capsula 36 "1 Crtptome+ru 37 Cnpa de al um in iu eloxat STAS 20%-68 38 Dispoz rtrv de strop ire cu api:', 39 Dispozitiv de apficare.a for te i 40 -Dispoz i+iv de ;neereari Iiz ico-meca.nicc STAS 9317/2-87 41 Dispoz itiv mecanic cu micromc'tru ell palpator ..' .

2 3 4

46 48 19 50
51

52
53

.54
55 56 57

58
59 60

2, 3, 4, '5, 6 ~i 8 mrn Dorn cilindric Dispcz.it iv de i:aiere STAS 3661-88 Etuvi'\. termm'eglabila Exicator Etuv5.. Etuva tcrmoreglabija 150± 5°C Epruve te supor t metalic pregatite conf, STAS 5624-68 .Forie a.lum in iu Fiola. de cantarire Gr indometru Hartie indicatoare tip Liphan Hartio filtru carrtitativa Lnstrumerrte .obisnu'ite de masurar Iristajatie de presiune Lnstajatie electmpl1eumaticii Lerii
Linie gradata Leneometru Lupa cu grosimentul lOx Lupa cu grosimentul 3,2x Masa. de rcfer inta Masa de !llCI'U Masa de lucru (suport plan) Micrometrn eu 9urul1 Micrometru Piess, metajica de forrnii. paralelrp ipcdicli eu d imensinnije , 5 X 10 x20 mm Pftrghii ejastice Picndmetru meta.lic . Placi Ieritn fag Presa tip WPM 100 PVC p las'tifiat cu suport tcxt il Presa tip FMA 500 Plaeute PVC d1.1I Placa.' 'din tabla ote! Plae! de stielii l"laca de. sticH\. incolora Perisu'la iata 4 em Pulverizator sa" aparaf de shop it Placi 150 X 300 mm din tabla. otel decapa.t TDS STAS 1988-65 Pistol de pulverizat Pahar Jaborator 250 em3 Placa de tablaJ,_de otel pcntrn arnbut isare 120)( 90 X 0',3 mm Pliki din tabl5. de otel lOP X 50 X 1,0 mm

Duze de scurgere

61 62
63 64 65 67

66 68
69 70 71

72
rigid 73

74 75.
76

77 78 .79 80 81 82 83 84 85

42

...1.

Dispozitiv

electro-pneumatic

automat

de lnchidere~deschidere

86
87

84

90 91 92
93

88 89

94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105


106 101

Recipient 500 cm3 Raciror electric perrtru tempemturi _ 200G Spioni Stand incercare Stand incercare On dispoz it iv cn cabju $i scripete Set de p;reutati Suport mortar Subjer

.Ruleta

Pensuja moale Placi Rigle ell dimensiuni

-1,5 ~i 3 in

$ablon
de camera Doe Ia 1000e Termometru OOG 50°C en div iz iuni O,2~C Ia 'Vas eu apa . -Vascozimetrn Heppler Vas troncouic Vag, Vas de fierbere cu suport.reticujaTermomefrn Termometru
'!""""!

........c 01

00 ~

\D ..... -..--. C"'4

_~
r;<")

107 108

I
OJ•

('

~5
o
N

~
~u ~o
~N ~;'~
;. oj

'"

oj

·~o

~u-

-1- ~I ~

00

"-'

·__ 0

0..

1<,
CO "

~q~s
t--

r-

""

N
08

00 10
~co
t--li)

v-, 1..0
\D
~-t

"""""00

co
l"....

CO

r- .....

v.r _~
or,
U)

0\

1.0

co '~.

~~

r-~

ST~<:> c; ~IG

c;
DO

'I

0\

c"" co

0\

t';\D

00 U) ::;j ::;j f-;


u)

co 1.0
G')

'" co ,,., ['1


[-< . f-; (1) (1)

~ -<

8.

U)'

(f)

r:s ..~ en .

U)

~·~:I ~
cr_ ~ '" rC"'}

I,
I
j
",. 00
~,

C9
r') .;~

..,., J:-.

U)

'"

.~

(1)
'~~

u)
-e..-:;

.(1)

f-i

tJ)

H
(f)

, ...... "".,a I. S:.l::::~ .~~ 1 ,8,8


. 0 '0·.0 .........
<:)

o
1.
I

'""'

"".J ,.., ""1 .r, ~ I.~ ~ j ~ ~ I ~ 0 ~ c; ~0~ o00a0a 0


0,0
_

D
.

'D 'I [~.'

.. a:l.. ,

"

I~
89

~ 1*
-c~.

I·.'·
j'-"

---:---1I'" ~I'~I *~I··-i---'*;-! .. ~ l


¥,

I!

I 1"1 .. I *1 *.! * I ~ I
s.
--+--:c--,-!

,!--'---i-*

I-I
;(r

o:

-r--

!*!
,I "1
7'

(. 1'*

lr

1* I

I
<:)

I*
o ,...,

I * I * I I.. II"'! *1 .. I * I'" I

-ID

1 * I" I *

...,

I ! I*!* 1*.1* I*!~ 1* l~ I I 1* 1.*1"1 " 1* 0.. I "" )0 ..., ""' '" I .. '" .. 0 NI .. '11D .... .... ..,.. '"
* *
'D ."..
<:)

II II!IIII I j *,1 ., I 1 I 1·* I *1 I


i* I
'D

'

'IC

.....

.,

\0

co
'r
<:)

..

co

..

'-='

co a

oo a
"

DO

co

cr:

oo

.. .

N v-,
""

<YO

"

C<l

C'J

<'1

alcXl \D {"i

0\ 10

;:2. co
tn

.,

"1"

on

., 0\

I
co

<')

co

""

,.,.,

0()

c'D

0Cl

<')0>

.\0 , CO

0\

C-. ·00

0.

<,.,

~
N

c0.:1;"'")

0.

~~
.",

..,..
UJ
(/) \0 0\ (/)

C-.

01

-n

'N.

;:J
<>:i f-<

r-.
0\ 0\

f-< .m

...::

(/)

m m
~.

(/) ~ m

~.f.'j
(/)

(/)1

...:: r (/)

(/)

'" ~ "' '" c, P1 o., a 0 , 3: D.. " ... '" i; D.. D.. D.. a S! M "CJ "CJ "CJ >fl t-'" .<d <d '" "CJ "CJ ciJ 'd "CJ ...,
co ,
0."., 0

P1
H

;:!

;:!

cJ

0\ 00

10.

0\

\0

t-'-:1
'D

::J c, o
k

"' '" ;:! ::J p..


§?" 0 ,_,
k

m ;:! 0

p..

c,

'1j
H

(f)

(f)

• Oil

H Oil

0\

m
0\

(I).

~ U) ~ ~ (f)

oj _.., (f) 0\ 00

J::

J::
cd

tJ

oj +' rJ).

>=i

J::

U)

'"'

oj

...::
f-<

(f)

cco m

D../D..
'1j

....
,_,

'" P:;l 0

,_,

o, co
0\

P1

p..
'1j
k (~

"U 'D >=i


(I)

H' roo

(.Ii

~ (I)

.....

'd iOi ol UJ

ro

'0

'1j '"Cl "'-' (/)

iJ
Ir)

...
,,1

.... UJ
Oil

"CJ l'l

oj

ro

rt cd

"CJ

>OJ Oil +' U)

.f-<

...::

(f)

(I)

co

.f-<

...::
u:

(/)

'""

t-

."., \D

'"
(I)

N
.

D? cr ...........

.".. '1:"-

\Ol\O'"
l:"(/) ~ (/) [:'i

""'1"'"

.".. ~. \D'

."..

N i-ID

, ,.,

r(I)

--

,
.;d P-4
<.)

~ (/)
'M

UlIUl

00 M co 00 00 . 00 w· ,._ r-!: "\' t- (/)~ r-!: eC- '1 eC- r-!: eCt-. <f'C'J <>:I ...:: ' c- ~ S co S S ~ ..... r j-;. S U S f-<.".. S (/) (/)

""'

co

"1

M
I

.""
00

('.1

,,1

C'9

"1

'1

Ul

UJ\()

UU

<'" ' rt--I -.:r


(/)\0

('JJ~,

~~ ~
J::
k k

p..
Oil

'-<

N\
··N,

,;j ~o
~,

.,... .,... .....

'"
0 III

p-

;:!

....

'I.'

'"Cl;:! $;:! III

ro ~
U

:<;:;

+' oj

;:l ro Q)

,«I +' J::

's
I-<

,Oil

,ol OJ .... ,~' ol +' r:: .2; 't 'oj


k

.... '" .rd


oj

+' cd
<0

"

,cd D..
oj OJ '1j
,~

.-I

p..

EiQ)xtl

:t:
0
N

~
....

.-

-......

+'P1

~"8
H

90

1~lb!~lg!81~1~ !,~I,~ !~I~I~I~13!S" I~!~


U
'0 0 0 ............_ ............

p..,

+'oJ c:l 2><1:1 :t:c- o ::J :t: R D.. co 'D on 0 .§ [oj '0) R on 'k 1'1 OJ 0 '..0 p..,.§ A U ..0:: A
+'

,,;::/ p'

+'

:t:

tI

""
cO

o,

(:0.,
oj

,::;

.-e

OJ +'

,~ "
-o
0)

;:l
m

'§ :§ 0 '" '" ,_, o +'


o
+'

()

't
'0.
p-

,cl
+' III

eo ....

('j

:t: :9 8

"~.

..0

"
"'
H 0

~~?

:€ o ..:2 '" ~ '8 u


<:=1
0)

+'

~S +' cJ ~ +' ~~ :9· +'- P1


.~J '"

C 0

.
,cO D..
0)

,,...
()

>Cl

,cd
III +! c)

R
Oil

G) H

'0
co

r::

oj

c,

C, c)

,~ '"
~
+'

E ,_,

+'

'd

...
0)

;::

if.
0
H

d .--t::

+"'

'"
OJ

.~ c

,~ " cO
o

" ~
.-J,

.iii

ec

... '" ::: ~


..0 0 u,

:,:J.

III

§?"

cc

.~
'V

0) k

bo

0:1

~
0

~ s=l ~
..,....,-

r:

.,.....,_ ......,

r-.1
....-I

.,...-\

..,......,

N
~

(,.1
.,.-\

91

00

"
.\

\0

'"

r-.. W):

-.;;;.

'" I
~,

'-_;'____--'--

I ~I ~ 1~
93

.....
k

[JJ

<tl
1-< ir:
0 In

'~J\parhte hid~oi;,;olatii;
"

9i dispozitive

pentru

profilul: fonice (H~ IT, IF) _

8
;_j. h

'0

"'; c
\0

i;wlatiil terrnicc

~iizola\ii

J.:: v

P oJ p.,

"'"

Nr.
..

<~ 51 ""
(JJ

fS
'ro ;0-

(JJ

crt .. 1

Dcnnm ir ea apa.ra.tel or sau d ispcz it ivelor

2 Aparat soxhjer
Aparat pentru impermeabilitate en cuva

.....,
ro

OJ

S :2 o
,8
"CI
OJ ID '\j

...., "
p
N

~
;:;
o
tl

'"
H

"-<

"<l
. (f~

"§ S '" "' '0 ~


j

ro

...,

'5..
m
U
0)

+'

P a

'p..
~.
\1)

" t·· c,
;... 0) .C) H

;0"

1 2

.-3 +'
-l-'
(j)

.8
l

oj

0
0
'-<

3 ~

~
"

,s ....,
H H

><:

.. · s
S
"CI
,«) OJ

,S
OJ +-'
Q)

"

,cd

-l-'

g
Q

.., ~ ,s
"~

'-' H

" 8
'"
ro
<Il'

'0 ';;l (j).

'l;j

.~ ...,
V>

~ ..., ~ '" ,_. ~0 1=1


H 0)

.;:1

'"

oj

:t::

C,)

+'

0oj o

p.,

~~
°1_ ...., '" OJ

'\j
Q) H

§
3
u
TI

"CI OJ

'm
,

£ ...,
....

"-<

~. ..., '" '-' " '" ..... a .S +' -e ,.r:; 5. ~ 'ro ..... ... " ~ ~ ;g ;g .... 0' 8 . ..., .-~ +" ro oJ "0"" g '0 'd 'd s ~ OJ .11 o ..... .... oJ " +' ';:;!

" "0 Ei ...


.. "0 Ie

ro ~ '0 .~ ,Cj
.0 .0 .0

+' 'j:l

0 +'

ro

,<Il'

+'
N

8 ,...

1':1 cO u

0 "0,
0)

cl

'"
H

l-<

oJ

0 .~. .,.,
l,OJ

.,_,

G.I
,~

... -S 8 ...,._
';; p.,
ro

;:;

a
N

-;.
0 'd
I-< U1

':3
cO

.::
OJ

·0,
.H

oJ

ro

.r:-;
0

-0
ol ",.

,_;

8 p +' :_a
>=l
0)

'"

S$

s
0
<.1

..;..0

"., ...... ro
"0

t p
.,~

;;:;
;::l. "0'

·ro t-;o,
-~

1'1

""
0..

'"

c,

oJ· +'

",.

+'

0'.

·el

oj

0)

>ol

<!)

'0

p,

0 Ie

p.,

0 H P,

+'

+'

C.J '00

OJ ,0-

'd

ro

+' ~ ... " '" p<. :p., c, :E t:i ~::: '" p., o, p., '" ..... ..... ..'" ..... ..... .0,. <> .~ '" "..... ~ .... ..... ... k

Ie +'

'::J

::J ,., ...,

H +'

::J 1=1

P
+' >=l
H

.... q
....

.<J

...., 'H "


j:l
H

.'0

" ~
H

'

.~.
u).

... P-

;:,
O''"'

DO N

,fS
(JJ

'"
(JJ

t-

j:l

P ;...

""CI

.5

~ ·S "'" ;;1
:t::'
.0

.t!'
ol

r-, -t-

<=>

~/

P,

.b
(j)

"'

co
::J +' oJ

..,

o '-' ... '" o " '" '-' o ,,_, .,.s P


o OJ
U

,,~

'ro

.H

H >m

)~

H >«1

io;:j

',_,

.... ~, <1 '......


0 ;"(;;.1

<~

2. " '" c1
I
\i:l

>~

)r;j <.J
H (!)

'" "' '" ... ° ""


>cl OJ U
U H

i:I
0;

<l"-J

05

<.1

<'-I

>=l

<J' <.1


}('j

'"

... '" ~ o,
if) (JJ 't'

0 .,..

<'-I

<=i

'" '" ,ro


0

:~

"';

~ ::J .S ,_,

e-. ;:; ~ ~ ,....

::s ""
-<

<"" ',_,

i..i' o
;;1

'0 .", .", (J

~ <=>
a
N In

<=i

,'" '0
z

Apa.rat tip .TEBA 'I'im isoara Apara.t de dctcrrnmare a aderen+e i 6 I Aparat conform STAS 58)81"1-76 pentru dcterminarea densit5.tii aparente" , 7 Aparat pentru deterrn inarea coeficientului cle revenire 8 Aparat pentru deterrninarea clensitiitii aparente STAS 6881-80 9 Aparatmaconform STAS 6891-70 W Aparat tip dr , BACK 11 Act in om efru 12 Anemometru cu fir ca.ld 13 Anernometru cu palete , 14 Aparat perrtru dcterm inr.rea pcirozitatii 15 t. Albedometru 16 Balarrta anaJitid , 17 Ba.larrta +ehnica cu preciziaO, 1g 18 Balantll. 100 s cu pre('izia 0,01 s 19 Balanta 500 g cuprecizia 0,01 g 20 Ba.lan tii telmica -de 1 000 g . . 21 Balanta tehnica 2 000 g cu pXEcizia ±5 g 22 BalantK tehnidi. de 10 hg 23 Baie de apa 24 . Bee cu 'gaz 25 Baterie' t'errnostata 26 Camera de rcverbera tie ' 180 rn3 27 . Capsuta din tabla ' 28 Capac de ote] 29 Ceas cronornetru 30 Ciur cu- och iuri '7,1 mm; 16 mm 31 Baie termostatata 'cit circulat.ie cu apii 32 Crliridru . de ate! Cll piston ' 33 Can tar cu prec'iz ia 0,1 g 34 Cupt or electric eu mula 'ii temperat'uri J'eglabile 3.5 Cuptor electric, reglabij : temp. 7DD"C 36 -Cu+rt de Iaberat or 37 Cu~:inet de tabla 0 100 Gel capac 38 Couduc+iv imctru terrritc

" 4
5

Aparat tip SchoppEr

39

Conducta

indllzitii.

elec+rrc

14

95

,1
1

40 11
42 -4,3
~~::!~~

Cam err\. de c lima 'cu +emperat-rri ~l nmd ita Capsul>'i.,conform STAS 9613-71 Capsula Camera cu te.mperatura reglabilii"autornatizata,

ti' reglab

ile

,
2'

44
45 16 47 48 49

cald irrtre - 15° si +55"

pentru

cioluri

'

de rece-'

..

50 51
52 53 54 ,57

55 56

58
59 60'

61
62 63, 64 65 66 67 69 70 71 72\ 73 :]4 7S

68

9'6
77 78

v9

80 8L 82 83 81

Catorimetru semiid'iabatic Dispozitiv de incercare Dilatometru d ifererrtial Dornuri 0 10' rnrn , 30' mm, 50 .mm Etuv}, termoreglahila 105±5"C Etuv,'< 'termorcgjab ija 180'" C Echer dvep+ungh ic Exicatcr. Ex ica.tor cu solrrrie apoasa deSO~H2 , Frdgider .c'u congejator Fiol~\. de -cantarire Higrograf " Tnsta'laj.ie pentru dcterm inarea punctului rona' Instalati~ pentru deterrninarea conderisul.ui ,organic Lncirita termos+atrrta cu circula+ie de apa ' Instalatie de termoreglare.in ..nfrarosu i Lns'tr urnerrte de masura.t Inel ceramic Liele ell ace Le Chateljier lzolatie perifcrica Lampl urtraviojete Lamcle de sticli Lupii , Microcompal'atoare M'il.ivol trnet ru Mieroscop en proiectie 'cu grosiamctrnj 700x ' Microscop cu grosismentul 450 x Pompa de vid . Psihorne+ru Paha1' Berzel ius Pahar de Iabora.tor 400 cni.3 Pahar. de laborator 600 ern" Placa de 'otel ' Fresa hidra:ulica Placi de incMzi~e cu Inej de garcia. PHici de racire Picior adificial +errnostar.. Rescu tip Pades Rig'la gradata Rigla. metul ica

87 88 89

85 86

90 91 92 93

96 97,

91. 95

98

Spatulli de cauciuc SticHI. de ceas Sitad~n tesatura d~ sarma 0',2 Stand 'de incercarc Terrnograf Termornetru eu glob Tcrmomefru , Termoelemerrt Tesatura din sarma 0,1; 0,25 'Vas cu. apa Vas enra.ijat 3 clm3 Vas. cilindrie 20 dm3 Vascozimetru ell cupa Ford eu duze Wattmetru . ,

"

'cre

Sita din, i:esatura de sarma O,5~ l;STAS

W77-67

cd.

802

co

..
..
*

.I
1

I~ I
1* . 1*
.J ..

!!I
J~

r--

-\0

I"I" I"
" ~ M M
N

I;

I
1

~
0
'

"..,
o r-,,.,

I
n
<'-I
"-

I" 1* I" I" I I * I..I 1·*1* I"'I" 1* I * I * I


co co
M
<'1 N

I" I" 1* I

I" l'~I

o 1.Q' " r....,

II
\

-_
'"

:!:
<'1

.. ..
r-.

.,

<'1

..
'f<

::s.
,
:("'j

..

n
N

,..... ,.....
,.....

00

,:
M '0

.. ,.....

..

""
N
V)

'N

.. N ,....

..
"-

8 ':_"

,,) 0\
0) .

~"" 88

.8 ....

,.,0

'" '" '" n .. 0

'"

"

'" ~
<'1

"

I
ro ~
10
1(")

00
'r)

00

"-'

N
0,


S
N

.r, 00

<'1 0:. \00 -... 0 n r--",

"'9C9

or .."N
0> '"
(J)(J)

NN

\0 0Ci

:t
0

"YO?

'" M

op J,.

It;

~f)

.r, 00 ir:

'1'
'r)

00

If)

.c
ItJ

-_
,,.,.

.<
!-<
(J)

Ul.

.U'l tr:

-<G. f-<

-<r,

f-<

"'"' <G<r,
Hf-<
U)U)

'"
tr:

w-

U)

U)

-<G f-<

..., "'
(J)

·01.0 0 -e+r-. lr) '" 0> 'r)

. or or ~::: -... 3: ;:0- ~ ;:0,..._ ,..._


r-.
\0

r--

.'" "'
f./)(J)

....
~'

-10 0>
V)

l(') N

r-,
0\ (J)

-~
N
l(')

t-.

-<G H

<.,;

u:
U)

UJ

Hf-< film

in '" '" ..,; ~ f-< r-s m U'l


f./) (fJ

0..

S;

0..

UJ

~
if) -.'

r
-e-. ..,...

tr)

'n

C{)

0-

00

II")

D?
'-0
~(J

Ilf

or
0

If)

__,

--

00

".,

b .r,
.I
p,

IX)

00 '" ,

'f'

ooN
'00

0
M

I~t-C ~N
0-

'" OON '<t' OON "" '"1[;3 0, 0, '"" ~N ~~ ~N -N "',..._


".,,..._

0-

0 ...... · 0H

..

r-. co

a ,..,
".,

I
<'I 00

E 0
o

0H ...... "
01

~ N

oo
H

t-C N
Q)

,.~

'"

'8
oj

<.1

......

,_, ..., ~ ::l

'" E
'0

i:

·3
,....,
::l u
0)

S p,
o
.-<

'"
::l

....

.'

v],

<n

,_,

rE
,18
..."

.!<I
<)

OJ

... .~
OJ
k

'" .Sl

,,\I

,~

-.~

+'

.....

p..

o ct
U <11
k

0 ,_,...,

~.ro

I~
98

~0

·I·~·I~
0

U,n

0.8

U~

+>+' i::I i::I o oJ

+'

8",

+' 0", i::I

;:::'~

<.1

'0

Q) k

" '0
0<.1 ';::I <H

." "
a

~
+'

f-<

....,

..... 0
0

j~

1\0 c:> n
0

I~

l~I~ 'Is
,...;
0

.,...,

'tJ i::I

:!::
::l

"
ro

....

+> " ,_, ~ ~, 'CI '" 0 a ~ f:r.! oS


,~ <11 <.1

,_. '" "


o!

~. ~ or:: $ 0
P,

a .s .<::
Q '"

M. 0 I'P

';,J ,_.

OJ

+' .'

"J

M 0

10 oj .~. ~;jt> ,::l H


!'to.
<H

.;:::~

.... ::1

";;)

'"

<

>=1,

" 'G' " .'Ei ro ~ .~ U


<.1 P, .~

.._,

,;l
U)

'8
;::

on '"

Ei 0

"') +'

+',
'1-1

~,

0 p,

....
OJ .O!

ru

...,.

1~1~1~1~ /g

I~I~I~
'99

Aparate

~i dispozitive

pentru: _profilul

constructti Nr.
crt. Denumirea

din orel (C.O.) "".

aparatelor

p dispoz itivelor

<1.

·0

'"'

'0

'2 3

~,

~
u

")

6 7 8
9

4 5

.$.

~~ ~ ,.."
V

r:;t

10 11
12

+'

..., ~ <d.
<l)

,,;:I

~..,. .s: .,: ~ . '0

::l t:1

13 ~4. 15 16, 17 ,, 20
21 18 19

.... ..., ...


:::::,; ..0
::l
H H 1-<'

.5 i:1
k

'" t:1" ..... ' "'~ .S ." '"


crH

..... • .-..4: ..... ... "'~"]~ ,,~ t:1 .S t:1 . :0,


I-<

Poi

0..

<d '0'

",. OJ

~'


'1-<

...

~ ~ ~ u

""' .J:: +> t:1 0, .0.. '" :;..., ..... '" p:. ..., ,,>"3 '"' '""' \:', u
ol.l 0: 1-< .",. U ,oj.
k

'... ...... " ... .t:1 '"

::l

::l'

22 23 24. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .34

Aparatura pentru deve10pat fi lme Aver tizcr iscncr de radiatii .-Blocu.ri etalonare ' Casete de ecran intensificatoare Casef5.· totodoz imerr ir.a Chei- dina.rnometrice C hei obisnuite Ciccan penduj Ciocan Deuitrnetr u de rad.iat ii Dispozitiv de incerc~rc (role, darn, n1atrit1i', bancuri) .Dispozitiv pen tru 111cercare Ia forfecare D'isp oz it ive speciale' Defecroscop ultrasonic Gamade"fcctoscoape pcr+abije eu izotop i rad ioact iv i .. 'Generator de raze X . Indicatori de caf irate a imaginli radiografiee Instalatie stat ica de corrtroj pulberi magnetite .Ins tr umen te .de llliJ;SUl~5. .' Jug metaj ic 'pentru control cu p ulber i magne+icc " Lam ph. Iluorescenta . Lupii Masini ur.iversara de :il1cercat N toscop . Pa.na meral ica . Palpatori .: incjnsiv cabluri de leg5.h{ta Penetometiu p iram.idal drept F'laci' metal ice . 'Presh Riglii gradata 'RighI. .de calcul :tip ~xpunere. ·Suport rigid Sp ioni . Sub l er

'de

ega

",j

~. l.oJ-.Ej,-(J-\:

'p

,,'-' o
Q
0-<

~ ~ ; ~
)

,...,
0

'0

<"'1"

.",

Aparatura tncercarr Nr.


crt.

pentru

profilul
I.N .1\'1.)

nedistructi

ve metal

Denumirea

aparatejor

si dispozit ivelor

Ir)

"-'

.....
N

.~,s
....

......

_2

'1

5
6 'V 8

Apara.tura pen tru dcvelopare A vert'izor SOpor de Tad~atii Blocur i de et ...lonaro . . Cas eta Ictodczimetriclt

filme

Caseta en ecran intcnsif icare 'Feritoscoo


Deb itrne'tru Defectoscop

'T' .

~lo. ~~
.'~ . - ao
\0-

..0

111trasonic

de radiatii
r':

'I

9
10 11

'", '" CO '"


00 0\

0('.)......-.1

CC 00 ('1 ..... 10 or,

,, .,.~ 1.0
""

o,CO",

\Q

00 0\

(fJ ol

tfltfltfl

<G<G-O::
tfl(fJtfl

E-<[-;< (-<

.!

21. '22

20

18 19

12. 13 1-1 15 16 17

·Rigli gmdata
~ubler

Gal11@.def~ctoseoape p()rt:a.bile eu izotopi radioaetivi Generator de razcX Lndicator-i de calitate ai . imaginii radiograHce Instajatie staticil, de control en pulberi magneticc Instrument de masura Jug meta [ic perrtru control en pulberi rncgnetice Larnpa fhlOteseent5.Lupa· Micromehu Negatoseop Palpafori , incl naiv cablui i ,1e.logatnrll. RigJii. do ca.Inu] tip cxpnner~

• .co

.S

<D

'<D

...
~
<!l

t
oj k

.0

" en
'-'
k

s o
bO
<D

S p..
OJ <D

.j:; <H

"
U

'0

~ <1

..... o

..~¥
~S

'a o
+><!l OJ

'8, o g
+'

{l~

<1

g.

l,02

[0.3

S «i. t" 0'··


~.

:]I-J6i:.r~--'-7~:~ ~I "I 1 "'------'I-~~I-~~I -';---1 I~·I- * ;-1 *. -\~Jol:~~~:~ /- * ) : I ~ I * I * I * I. * 1~ • I~ *


.*
"---7---"
,-j

'~ ~>~~~o~:~,. /'* 1* /ro


1-----·'-' -'-

I *) " )' *:j

.1 *

co

.r-,.

c_--"-_.....:._-'- _ __;..-'--,.-~-_;..~-__;..--

.. *.r !I r I I I " I, *-1 ,. I * I " I " I*


*
.*

" j " :"

I
.",

1* I ~ I
-:::;

"1

"

I" I

.(f)

It')

'0

""
,
f-<
[/J'

." ,_, "" oo.Ji


DO

,.-.i'

f--.

r-,1

'" --;s
,

crv.

:s
-,

,"

<")

" 00

'I"

00 't'
(f)

".. (f)

r-,

r-.

DO

.~
[/J:

~
.IJ)

:;,::

-- ''-'0 c'",

Oi

\D \D

t-.

o.

~ ,....

,_,

~ ,_,
.....
Ul

._ ._
..\ ,_, ,_,
,.."

'" :2 .-.
(I)

0\

r-,

.",

r-.

<t!<t! l-<l-< (/)[/J

IJ)IJ)

.r::
IJ)

u:

""
,-;

<t! f-<

(f)

(/)

u:

(f)

~
I

(f)

<t! f-<'
[/J

I
<">

o ';; t;

.,

I
III

s
'o

J
I

~
-

I
,

I
i

!
•H

'2
oJ

Q!
p,

01

"' S
'iiJ
oj ,oj +'>

" A .... m~
.~ Q.)

~.-"""l

p,Po.

", .~~

"

<1)

I-<-~

'-'

H"'J

!-

-_
....

.'1j • <H

'0

...

.~~
u
oj

" >1 ~ ...

I '" '"
oj N

d).- . '1-<

:;:;

'~I

f-< .

P. <:

OJ

.!:o'
>oJ

" " :~. -6{, '" '" .gl H p:: ~ H


~'-x

'" M

.S
h

>1

<oj

,oj

o "" ~I 0 "" I sj! sj sj 'g


'0.0 It') \D 0

I I ~I

CC

0.
0
N

·.:.F' ....

:~

-.

Aparate

~i dispoz'itive

pentru

profilul
Qll'l.).;m(::lp
.iO:p!lO (\.13'1
00

- incercari distructive Nr.


crt. 1 2 3 -1 5 6
':{

metal (I.D.M.) ~.
9i dispozitivelor

"
,

Denumirea

aparatejor

1!uoz op
lO:pl,IOQ'B'1

I~
Ii")

..
\

.,

1.1 12 13 16 17 18
19 14 15

8 9 10

Aparat fotogntfiat Ba.ne metalografie .r:: .Bili:\. din otel caIit Ciocan pendul Discuri abraz ive Dispozitiv de incercare Ia. 111(10ire(role, doni, Dlspoz rt-v cu rola, cane lata 'Dorn conic Laborator foto Lupa cu putere de madre de 10 or i Masina en discuri abraz ive Ma;ina de slefuit Ma~ina de {neercat vmiversaja (prcsa) . Masina de incercat eu clasa de precizie I Ma~ina de ~lefuit probe metalografico . Mandrinatronconica Mandrina de aplat izare Microscop metalografic

tT!uO~:\'{!U .1O+'BlOQ'B'1

l~ I
..
0\

~I"I
"

"
*

I I I III ..
"
1
*

.,

• wi"

I"
:!:
co
'"

I *11 .. I "
-,
0 N

mafrije,

bancur i)

~ . 8 ~:2
-{~

I*I
I

.. ..
\

HV duG.)

cd

.,-:<:: ,8

U ""'" P,Q)U

("J)~ if.

! 81
M

a~ ._
-'-'

C\ T
,-'<

"

\.(3 ', .....,...

'"00

2:;

or)

.....

._

'D .....

:1 ~.~
OCJ;;o~ '" ~
r-r.J (f)

0\

0\

.p r-,
00 \0 0 \D 1'1

,A~

....
It'"")

20 21
22 23

Nicovala

01

Penetrator piramiclal. ,Pliici metaliee Pol izor Rez isten+o

drept

§
Z
o

<!
(il

(f)

(-<

~ UJ

~..t, f-!(-<

UJ[J)

,,.,
M

00
U
<>\

cn(f)

21 25 26 27

Refrigerator Stetoscop portabil Supor t r igid


Terrnoruetru

I
I,
" .~
+'
k

S o
N

'"

)6
./

(?\ ~)

(~

co

-* ,-;

I~ll
-e

Aparate

~i dispozdtive

.pentru

profi lu!

-1* I *

f
r

-*

armaturi

de rezi~tent5, din o!el befon , sarme sauvplase


Denumirea' aparatelor

(A,R.l -_ sudate

-",-

"

I I " I " I- I " I " ,I


~
1-

..

\0

-.

I1
on

~ll 8/2
:!;
'?

I ~!
5:
"<!" U)
~"

"

1*1~1~- "
r

I"
I
I · I " I " I " I * 1·*

Nr. \ crt. 1 2 3 4 5 6 .7 8 -9

~i d ispoz it ivejor

""
r

.1

I
81
c-.
DO "<!"

I ~,0\
"

I [. I t----'I

1-

-I
--<

-.

;!;
,_ .
..,.....".

"'I

'"

t:; _. ·1 ~ '*' ....


I

~I't'--I

IN

~.I 211 :s
/'
~'I

'

Apara tura de rnasura, ~i control pentru prclucra,ea Ciocari 0,5 kg Dispozit iv de masura ~i control a dimensiunijor Dispoz it.iv pentru- prinderea epruvctejor Dispozit iv pentru 'prinderea epruvetclor din pIasa Dispoz it iv 'de fixare a epruvctclorpentru rncorcare Dispozitiv de fix-are' a epruvetelor pent ru iucerca.re Extensornetru mecanic Instalrrtie de rclaxare .

".

automata

a da.tclor

sudatii la indoire 1<1tractinne

-'

'0-

"<!"

C\

~
"<!"

c-,

r-,
DO

DO

,"
<i
f-i

;;0-

," ~ ~
'U)

.r:-!-

.r-, 0 '1 ~ ~ 0 N c> N


U) (/)

'1 ---- ;;s- Co_ ''-' '" <'1


D ',-.:p

."" '1 ~
<i
f-i
U)

t----

U)

U)

t;;1

;:i

U)

<i f-i a:

~~
',

(/). Ul

VJ

f-i

(fJ'

I'

ill -,' "9 <: CO t--'< N.

""

u:

-~I ~'I'
<"'1

::?!
Vi
H

--J

10 11. 12 ' 13 14'

Lupa Metru pl iant


Micrornetru Menghiria Masina de incerca.t universaia

15 .16

20

-l7 18 19

Ma~ina pulsator perrtru sarcirri cuprinse intre 0 LleN ~i 1 kN Mijloace adecvate pentru anafize chiruice conform STAS20 15~72 ,Ruleta
~. .' _ Set aparatura pentru analiza cl iruat icit, determinarea structuri i metalografice '9i a caracterts+icijor mecanice Set.idornuri Subler _

n
(_)

IX)

cO <'-1

""' 00

00

00

co

""
0
N

U.

I
,~

"Cl 0

'"
;J

;::

I

I-<

'V
;J 00

'" v ro '" '"

1*

l10

111

00

~
r-.

"
--

\0

.. I ~ I I
/

II
*
NI
....

I,
,I

..
*1
'*

!
i

»; !

, .. I
'-I

~-

-~I .. !I *1 I ~..'".
",,,,

r ..
/

00-

00 ""N M \0

'"

0 't'

'" '".

'"

"<t'

.",.",

"'''' .- ..... \Oc;,

t"--o

.........

DO

co oo

--~'I.
~'~~

I
1 1

I ..
,

!*

j
* *

I.

''-' t-.

'"

, .....

1..Ot"--ln~· 1..O""f' 00 (.-" t"--<n't'O


....... ~'O()

................

"'-,0 '" .o

. t"--"''t' OOEtltr'.l

~I
'" 00 '"
;:I ed

t"--

.. '"

\0

0\

::::l

't'

- C\

'"
-,

I
II
f
I

I1

(f)'

~) ~I
0

,-

I
'S +'
;:I

1
o
N

I ..~ '"
1
+' (:; ,oj OJ

I
>OJ +'oj

co ,

I
;0 0 .... +' p.,-<U () ;:I "

I
,~

\0

'""'u:2.g
0

"'>

:) OJ,

_,

I
~
__.

-f-'-

ce ,
t:1

"

r::<

,;Q N v

+'

"

.~.

+'

q-~

~r!l
I ro ,~ B
t;Tj

.... .~ ....
oj

I ~)'"
to ;:I

,S

>OJ

~ o
OJ

I .~ ~ g-]'~. , .8.8
't-<
'",

):;13

+' ~

' .....r

I;Il

";i
;:1-

;:I '" c-d_

p.,

'-'

+'
oj

'-' o

'"

ro,--

"'d .,_,
:::s
_H

+'"--'~-+",'1j
~

S.~ 8 ... ~'-e~ ~.' 2-1) .... '-' ru~::! Oro rn


~D~ bi) OJ
C!)

.§..~

c '" !lJ .....

ol -0

"(j-

+'V

I~
~,~I

+' 0
i-<

;:I

;:1-

...

001 ~I ~I I ~°1 Of
t;

'"' '" ,6 [jl

'~ s~s
~.g;'1
0 N N 0

-J--,}-v

(j,)

'1-1 .:d 0 '"tj • .......:,+-'

i-I

.rl

t;- t ~ ~
ru 0 ~~:$~
~_U ~ -' d .~)~

I-<

('ij"

,O-!'p...<..-t

cl 1rX":!I
oj

~ ~&·a,5

~- fj ~ 'G)

E ~-- ~
'-' ...

~.S

'"'

$ ·~,v u . "d ;j·~·c~ ii ~


bJJ
H

g [) ~.~
...I

o ,ro
0

+'

:;3'- ~
,-

I I 'A, I :;:; e..§fllp,gl


-I

00

~r
C\

-,

....

0-

I _°1

'" g' p.
<m

:t:::

= M

'-1 8/811
_ ~ _0 ~

~I 0

61,I, 8,1-g
~ 0 '~

.0,

.~ 0,

81

~ 0

2.1

~ 0

gil

-01

sOl ::;/ ~I ~
a

S': - ~il
_ 0

M 0

:::;

8 .;

cd, 802

-_I
00 r-, \0

..

r ..

"

I
I

..
"

I
I

,.
" ..,..
Cl ,...;

I
I

..
.. -eS
~'~

I I
... r--

,~

..

"

'",

1:*, I
..-!

..

I ..
I
"<t' .,._,

00

.. j
I

"

I
,J

"
"

I
r

..
"

)-.

"

-\0

" "

I' "

I
I
!
*
!3
" N

..
"
i

I I*
I
"

..

I I

!*
I
1

..
..

'"
"

:
tr)

S'-<
$::J
N

N-

..

,oN
(,1 .-<

~"I ..
""
\0

-"~I
..,..

.....

\00

.,..,-

" , .a,

.,.., Cl \D .....

,.

"..,

,.

.,.., ..... ..... , .....

. :s , . eo

S
,

00

J. ::1
~ .....
, l()

... I ~.
'

"
S

...... .....
.....

'"

r--

..

"'"
(

'0 .,..,

..

.. ..... 2l
..

""
\0

..
..

I" I
..,.. N .....
"-' ~-I)
,,)

9.,...-L
'.r--

(')..-<

......
0

0'"
.,~~

"' .....

.. ..... 0 N ,..... "' "" .,., .. .. ..


21 S
N

10 0
,,)

,,¢, .. ..... S 'ro

..,.. 21
<')

. 0..... ..... ,_
,

.. ..
N

<'l

05 S ......

,,)

<"

'.

r--

..... r-\0

..... N c-

..... ........

..... .....
0

S's::1

..

'"

"

.",

'¢'

,I
J

!
<')

I
..
.r

:
,

,,

I
<"
1
.,

-,

I
oi ... eo :~ ....,.
;:l

,I
,~ io,

I
'-' " ~_')d o +'
(,I),'

I
,," <1l "" '"
;:l

I
0 ol
H

,,.,
+'

Q)

ro'l k

8 ro

oJ

o.

,S .....
+'
l.) ('j k

OJ <=:

t:
OJ
k

" E

.N

0
1

;:::S

v;!

o
o
;.:!

+'

'" 2)~
k

<1l

~
+'" OJ +'

"'

~,§

~ .....

'"
1'1
co

I J!,,., I
~
., 1-< I!J' ~r\l

.s
'N

-.....

U'd

c. " 0" o

ON ~

~ gI ~ ~~
" P::;";;j ::J

.8
"
~-

~ '"
.

,;10 § .. ~ 1J1-"""""

.~

<'.l

8 'U ~

''0

C1,

,~
..'P
N

<> ;::: +' '-' k


;:l

lC'j,~',ru

"t-'N

eWs
ton

b.O.--.
U

«, ""'

;:l

o
,~

.s oJ." 'U '" o


Q) • .....-1 •

:s tC
c
..-1

JW.

1;

;::I .~ k

!::~

-Sr"

"d.

.~ 'dg
P::;

1;;

'"

Il.l~

~ 0~'"d o'

" ~
P::;
N 0)

.,.

~~;t '"
., k

~ .S
(I)."

'-< ,d

,~ k

,~
OJ
0)

+' 'V

" 's
;:!
k

",I

OJ

+'

I::::. I~.

s:;
,,.;
0

'I

;:s ," 0

,I

I .....
Co

c:: ..,..

..,..
0

N 05

I ..,..
.

c=:
a

j
.

~I
..,..
.
0

P::;

"

'V

'" "
I

:~+:.. +', U .t::~


I-..~

-o -~
ej. oj

:::; .~ ~ g
OJ
.(J

co· '" ., c;

'" " :~
+'

I
!
!
"

.0
c.l

t-"

;::i '"

.p.. ::J r.n

" s ..... 'i.>··


<'.l

2.

8 .....
Co 0

n..

,'"T'

'" a:
a

.... I=
\0 '0

I~j

..,..

oo

" ,,; :.;:; .s ',8 .~ " :§ 'OJ ·ft " ~ 0. ~ ," :.. ..: rn '" .,+> rn .~ ro ·S~.'d .c .S '" " ~ .S '$ ~ .S ... '" "" 0 w .~ d) E ... <> u ';:: - :8 "" .o ° i:S 0 p::;g ';;) I
«d
k

'" ';:;
:..

I I

'"
'-<

+' ,d ,D

"0

r::i 0 +'

OJ

,~ ,~

.a

<D

'3 '2 p.,


S cc
;:J
'~

or;

... '"

Q) H

'" .,.,0 -o
cd
H

,...,
<lJ

'H

+'

Q)

'" EE. '"' '" "' .~ '" .,., .:J


:<;:',
Vl

" .os ~ ~
«l +'p +'
N
"~

'0

't!
rn

OJ

.,..,
$

~.
<lJ +'
,~

., ~]:
+' ,)
+'
'M

., 0..

., '" '" rn '00 'S c' "


Q)

i,

c,
;:J

oj ,_,

.s
Ie oj ..."
0)

'H

" '3 S
U)

$
k

~
~

,~

"II
d

O'H
I~

,,03
+'
,~

~~
Ie:
~o

~B

~s
. '" ~.n

:'5 tJ
'H

'" ... ,C13 o


'd

0'0

-1-',

~
I

olE

'H

'0

---.,.- :

,_,

-.-' 0.

~I~I I
't'

.,.,
0

,_,

_,

'" ;::J
0

""

;0

1'1 " " '" '0 S "" I I i ~'" u·~


H

;.,

"'

N ij) H

.~
N H

+'

+'
,~

<lJ
N k

!::

,~

""
I I

t o

P p..",

'm

'" oJ i;l ''-'OJ ()


8'~
Up.,
~p

'"

(I)

"' ~

.,

8g

S ,,.,
0

o :'::

~ 05

,_,

,..,

~
<:;>

:!:

[14

.'

U5

I
(

!.
\

\.

1-

'"
*

\~

I I

I •.
I,
'n
. ~co ._.,
~ L() \D ........-1-.-1.,...-.1,........
'I;'I"')

'n

\D

to,..............-l.....-l

. "-.-100.,....... ("') \,0-'\0

r-.

I
,,) -

1;

N ..

'

"

1.'1
'n

""··.1
.6

II

::::o'D·

"!J

·· .....

1.· ~ I ~ 2"' ~

I~

'n o

!l.17

Aparate
Xl

~j

disp'ozi,tivepentm profilul
agenti lor ~'co"rozivi:c (M ,1' .)

-matedale
>

de protectie contra

.. ..
,_.

Nr,
C1"t.

------------------------------------------------~
2
1

Dcn um irca aparatej or

5"U

dispoz it ivejcr

2
3 4

5
.-~ ........ Ir)

<Kl<'l

\0-\0

N~.,....-1."""-(~

r-

6 7

8
9 10

11
12 13 . 14 15

16
17
J8 19

20
21

Umidometru Higrometru. Psihrometrn Tcrmomctru Terrnometru digital A gitator magnetic pH-mehu Comparator deprofijo 'tip .Keam-Taror Perthometer C·34 Perthograph .C 10 , Comparator tip 101 Scala 15 Comparator tip 123 Surface Profile Gauge Vascozimetru Hopp ler Cronome tr n . Cupa DIN pentruvlscozitate cu duza de 0 J, 5, 8 rom Vas Dewar . Dalanta anal rtica cu trusa de gre~ltati '1 .. _ 100 g F'iole de eantarirc; de cca., .50 mm 0 Balanp. farmaceuticii' de 1000 s ,eu prcciz ia de 0,1 s Set de ciururi pen+ru granulometrie agregate Balanta sem iautorriattt pana 180 llcg~i greuti1ti snplimentare .10 kg -'

pina 180 .

22 -23

21 25 26
.1

27 28 29
30

Instalahe de tcrrnostatare Ia dctcrminarea calduri! de reactie Consist~metru Hopp lcr, e1.1: " a) riispozit iv I b) d isp oz it iv II c) dispozitiv III d) d ispoz i+iv IV e) clispoziti\ispecia1. Ma.laxor de ehituri Agitator adapta.t la 0 borrnasiria electrica portab ila del:urat:ie (cca. 300 rot/min) ';\t putere mare (600-800 W) Tipare .mctatice : 2 X 2. X 12 em, 1. X 4 X 16 em, 7 X 7 X 7 em, .. 12 X 12 X "l em 12 X 12 X 12 em Cifindru H= ;0 em ~i 0 10 mm Discur i en h 3 mm ;;1 0 5 mm Camera. de cfimat izare'. Etuv(\ electrica STAS 9057(74 Aparat Kraft-Kaufman Presa defncercare 180comprcsiulle: (20 tf)

mica.

118

2 3132 33 34 36 37 38 39 Aparat -Fl'uhling-Michaelis - J\ parat I<\iihbJ}g-lVIichaelis moclificat 'Lracluct carc elect rice rez ist ive Disc'111ctalic-c:u 0 5 em, prevazut cu- sistcm- de p rindcre Marter de lemn in tormii. dcT prin care se apl icl; tor ta Punte de rnasura tip Huggenberger - Apara.tura, peritm incercaro pdn metoda rezonantei (gene'ratDr deaudiofrecven t~t, amp l ificat cr de -pntere e111i tator·,de v ibra ti.i, receptor de vibrat ii amp lificrrtor de recept.ie ell indicator.c.e rezona.ntal Aparar V lea+ Aparat Martens Punte .Philips Inregistrator tip OH -~ :814/ 1 ~ Racelki\. _ Aparat,l?ohmc cu 11is)p s.icu Ioa ic a,braz~\~ Dispoz it iv pentru deterrninarca rez isicntei 1,,· 9?C prin r::5.dere a unci bile de Ia Q ,2~ 1a 5 kg greutate Aparat Br inel I ... , ' DinamODletru pentru determinarca rez isterrte i lasmulgere Ampennctru eu scale difcri'te -Vol'tmctr u en sca.le diferite·_ . Calvun0l1'tdril de:. nul Cuva de plast.ic Mereu}' Iriele de cnpru san de alama-cn 9 50; 70., '80 111m A para.t El Chm-ge._,: .. - ,- . Ararat de de term inerec. . caracter'ulu i ,antiseantei_e,. prevazut eu cutit de, 0,5 kg neprelucrat , pentru condi ti iarrt iex Dcrivatcgratt .p 1500.D~MOM en acccsoru ,Microcompara.tor cu picioru~e difercnt ia.le Micrometr u ... On1:p~Tator (:1.1 t~lpa pen tru masurarea grosh~1_ii c Sistem de cut ite ~ tr1155. Eriksen pentru deterrninarca adez iun ii, eu

35

10 41

42-

13 14. 45
47 43 49

45

,~O
51 52

53 54 5S
5.6

57 58 59 60 61 62 G3
6't 65 66 67

. griltv

70

69

68

Banda adez.iva , Adhesion Tester 106 ~ portabil ~ Firma Ejcometer pen tru rez isterrte ,[a srnujgere Ciocan cle·O,2~0,5 -r-; 1 kg Split DaW't Pcnsu le d iverse Fenoffta lciua _Pal18,fe Berzel ius, de 50 cm3 ~ 1 l itru Apa, clistilat5. Capsule de porjclan GheaE, . Vase 'metalicc de 1, 3, 5 l itri Solverrti organ ic i '(Exemplu: .toluen , acetona, d iluant apoxidic)-

-7X 7 x.2 em, armate eu armatura pozatrc ra 1 em de suprafata probejor , 73 Flaci de, mortar de cnnent tip RILEM de 12 X 12 X 2 em Placi de mortar de cimerrt tip RILEM de 20 X 20 x 2 em 71 -S~lbler 75 Stiele- de ceas 76 77 -Hart ie de filtru Tifon sau lavete de burnbac 78' _·.· 79 , Placllte de ,metal de Z x-Z X 0,5 em cu repere 80. Reperi metaliei 131 Laveta de 11na 1 Borcane.de.sttcja de 0,5-1~2 kg 82 Medii agresive 83 Conductori electr ici 81 95 Solutie NaC15% Har+ie m il imetr ica 86 Cui de otel ' '87 88 ': Palnie de Iaborafor Rheotest -tip RV-RDG 89, Picnornet.ru 90 Elcornetru 91 Pendul Persoz ·pcntru deterrninarea duritatii 92 ,93 , Drn-n'nr i eu diametrul 1, 3, 5, 7, 10 mm p~ntl'1l detcrminarca flexi, bilitlitii Grindon~etru 94 Trugator pentru pef icuj e cu grosime '·100~300 f195 Pieptene li1.ctalic· penhu de terrninarea curgeri iLa cllinga 96 Car ton de contrast (Tabla de sah) 97 'Der.simetru 98 Instalatie ·de ceata saliria 99 , 100 -- Cong'ela.tor Arctic' ~ 20°C Reci p ierrte pentru medii agresive 101 102 Aparat universal de incercare .la tractim1e, compresiune 9i incovoiere , cu camerade temperaturr,~29°C [a + 120"C, iort{L de 500 daN, vited, de depar'tare a bacur il or de 50~500 m mj m i nut , tip ZJ:vf6 103 Aparat. de tractiur;e coni, 102; pentru ._fUme de polimeri a'-rand in tei-calat red uc tor de v iteza pentn1 game .2;- 10 mrnj rrrinut rcgtat a) 1 5:1: lrnm/m inut 104 Recur! cu ~mru de strangere CH pIaei 600 x25 mrn b Perccho de bacuri pentrn cpruvcte tip A (iig- 10 din STAS) ~ tip B " 105 1 (fig. 11 din STAS) 106 ", Bccuri speciaje .Yn care placa snport aluneca lateral pe 2 rolc-si for ta de jupuiere este obtinuti prin clema 101aparatul constru it de
72

71

~~

Placi' demor+ar

I
I

,.IMEC
Stanta

de

107

paratela

perrtr u epri';'et~

de 10 X J20 em

'_.

2.0

121

2 Stantf,pcmtrn t~1iat epruvetc 40 x 210 mm Stanta perrtru epruvete Iirnbiide p isica tip II STAS'i642j73 StanF~ in forma de rinichi saunrac de parrta.[on pentr.u rcz istenre la sfa=?l ere. " \. .. . Dispoz it iv de presare a. 9tantelor tip AVE: - Buda pestn , tip MK-lc.1a.sa As-106 RPU, cuparghie tlp yEB Th~lr\nger Iridustrie \Vcrke Rouenstcin eu sp inkjn si roata de actionare, ' pUiei de lernn , placajPz.L. .PFL, ca suport foa ie de 9tanti,pentru a ev ita deforrna.reaiatarrte i ' Clor ura de niet ilen perrtru separare s tra tur i (cca. 500 cm3pentruo ser ie de 111cercari' ' Dispozi~i\r cu plan inc linat 9i do 30 g pentru detcI'm'inare<t rezisten tea de a.l u n ecare ' , Aparat cu cil iudru pen tru dote minarca rcz istontei Ia uZllra a covoa, 'relor ' Apara.t tip Sturtgnrd pen tru de term inarea rez istentei.ja uzudi a co" voarejor (metoda cu 20 "cieluri DIN 51963.80) cu a.ccesor ii Aparat optic pentru determinarea stabi'litat ii .dimensiona.le preciz ie 1/100 rnm ' Apara.t perrtru deterrnir.area sup letii Ia covoare Dispoz it iv cil iudr ic pentrn -masurarea absorb tiei de 'apr, 13. eD'IOaXe (actiunea apei riuma i peJata de nz ura] , Foarfeca de crortorie , 'pcntrll taierea epruvete.or , Aparat de i:nbatranire xenotest eu e'Xpunere Ia lampa Xenon, 1500 V! Aparate Atlas de imbatr.inire cu.arc electric>ploaio si .inca lz irc cuaer -Aparat de imbatdl1ire'\Veather - 0Mabie care rea.Hzeaza c icIur i de -iIlcalzire (IRE), dus, -raze 'UV Static automata de imbitranire ,(eicludo 21) aimultan eu fl uaj In Lrac, t iune sau incovoicre ' , ' Balant8, automata. de 10 kg, cu incl de ,sanna pcunuj din b ra.tele care , sus'tirie p latoulei clerna de prindcre pe capul epruvetei ' PJaei de bcton B 200 de 20 X 20 cm Capsule de cupru alitmite pontru t umarer; a.Iternat.iv : b iturr; topit, disc de ',folie si b i+nm touit ' Stand de fluaj,,'collstand din 2 profile L~i V, san patrate, montate pc snportiIu cca 1 ern inaltime, clemedin 2,bucati profil L 25 x 25x x 150 cm , ~llnite dil: srrrub ur i, care 'prind 0 extremitatea cpruve+ei.. De cea.laf ta ext-emrtate se pnnde 0 clema Mohrv.pe care este fixa.ta o t~je cu 0 talpa cirec,lar,a pecarese aseaza grebfitti cu' ~!it, de 20, ,10, 5, 2, 1, 0, 0';5,0,2, 0,1 kg pentru a rea.liza sarcina Doua ernisfere unite pr in ilan!'je, Intra care seaseazr, 0 p lacii cu patru " gih1rl do 10 x 25 em pc' dena d irec+ii perpendiculare. Em isfera 8Uperioara are 2 g1iuri,pc pil.rtiopuse peiltru a observa everrtuajcje infiltra{iidc apa. Emisfera inferioara are un ~tut [a carese insurubeazji, conducte-perrtru apa :

2 para de st.icla cu :)tut la fund , un itii. cu un tuh de cauciuc la ciispozit iv eonducta eu manometre perrtru montarca la 0 pornpa de prcsiune rnauua.la pent ru presiune de '2, 4" 5 panrt la 24 bari , pon ttu , act iona.rea asup ra Iol iei 1 or5.-24 ore P]aca de Iem n Ia care so bate un cui, pcntru l'czistcllta Ia 8fa~iefe Surubur i mecariice perrtru f'ixarea fol iil or irrtr o de Becu ri sau borcane de sticri'\. ill care sunt scufnudatc cp ruvct.cle PHici' de sticlll. de 40 X 60 imn Spac lu pen+ru ap Iicar pe.licula de 0,5 ern IiTosim~ Dispoz it iv-pctrtru amestecarea clrituritor din 2 compnnen ti ryi incercarca In' tnburi de pistol ' Pistol de apl icarc a chrturilor, manual san pneumat ic Recipiente cijindrice 0 50 rnm ~i h = 40 111m Eiole de cantarire de cca. SO mm 0 Ex ica.tor 0 200 mm san 0 250 mm Supo:l'ti beton eu 1i\timc,de 20 cmsi 0 adincime vari ind de lalla 20mm Supor ti de beton cu~allt de liitime variab ila de la 10-'10 nun ;;1adan'Dime .constanta dc 8, 12 san 16111m Penetrometru cu con STAS 2392/69 cu masa total5. a conului ~i' tijei mobile de 150±0,1 g , Urtratermoplnst pentru temperatura rcc ip ien+ul ui de chit , Reclpicntercifindrice cu fund plat" avinc1 di~"metrul'min" 55 nun irialtime 35 em, manta de apir Spatula f lcx ib i'la Baia ;pentru apa cu gheata. Pungi de po}ieti]ena200'x 100 tum Corrrpresor pentr u 1(}0 kPa Reduct or de presiune pent.ru 250 lrPa sau 500 kPa pistol pneumatic cu duza 0 10 mm~i 111ngime,lOO em san apara.t pentru determ iriarea extrudobrlrtati i chitiJlul Baie terrnostatat5. ', Cronometru cu prccizie 0,2 sec, , Supor tur i din mortar en ad5.ncime constanta ~i latime de 10, 20 san 1,0 mm ' Suporturi meta.lice din ajumirriu cu dimensiuni!e 200 >( 30 x 20 §i 200 X 15 x 10 em Fa9ii Adeband de 10, 20' san 40 mrnllit imc Sursa de radiatti.: infrarosi i, care real izeazti 0 iradiere un iforma pe toata Iata eprl1vetei,l~, determilliri serie , regtata Ia 70:l:2°C
Q

Placa,

Epruveted in tabm'a1uminin cu latimea dc20 rnm., inr11timca de, Hilum Iungimea ISO linn, cu ambele'capete, inchise Spat ii condrtionate la 5±2ot san lO::!-:2°C 20,mm, IunEpruvete din tabla aluminiu , Eitime 10 mrn , In[tltirne gime 250 mrn - eu ambele capete inch ise

123

I.
i9

'SupoHuri prismiticetip 'A .,.' '- Mortar 60 X 25 X 15 min. ;__:: Alnrniniu,.ot"'l YO-ps_itsausticlf, 80 X 1~ xomm )0 ; ; Suportlli'itip'B # tipare'metaIice pen tru tumarea lor' )1 Dispozrriv de asamblare aepruYetelor )2 . '-nistantieridin Ph sau PVC dur', de 15 x 12x 12mm pentiil

II *1 ...
*
epruvete

tip A'

'6

PFlci stieHL 'en .dimeasmnijc mrn , 'acoper ite- cu folie 'PE sau cclofa n " . ;4 Pe,fii din prLX aspru . . .' . ;5 Rccip io.rt pentr-uin1.ersa-rea eptuYete16J' in clis-pozitiv:uI de .·asan1bljre ;6. Ddspoz it iv detrugere cnfanti reglat{L.del6 mm' -. i7 Apara.t de illeercare,la oboseala .. ' ., ;8 Dispozitiv penh-n intinderea epruvetelorun chit ;9 Dispoz it iv pentmcompriiriareaepru'ie'i.'eloJ:cuc:fiit· '0 . Dis'tarrtier-i perrtru mentinel'eachituhii h1,stateJntin~a '1 .Lirr ita.tor de cursii. penrrumentinerea clt itului In·starea ..em-n'primat"a: '2' Illstala:tie de ploa io. artificiala' (dus) Ia 23± 3°C . '3 Instalntjo de expunere la l'aze·UY~. 1.adistanta' de 40 eln,la .:tampa 'de 500 W'~i 28 min Ia larrrpa 3001'1' , . Placi de azbociment.100x 115 X 6 mm . Benzi d israrrtier'e din' PVCplastificllt d-elOO x10X3 mm ...• probe i Cri!:italizator cu 0 200 mrn Solutie NaOH tehnica 4% YaH

;3

de

-.

.•.

. 300 x 200 x3-5

.,

-I "

, I ii
'.-

..

;;;;I:;;; ,
a
t-"

<"

t--

,.-,

G~e'ntatea eli rnasa 1 kg prev{(:i:uta.cu.'clem.8. Mohr pentru prinderea pro"


.", "

ro

CfJ CfJ
,

S 5

<r! H

CfJ

..-r.: f--<

[/]

-+ co
·n
\0

~
"" UJ

< f--<
CfJ .;.,
"

CfJ-

..-r.:

f-<

CfJ

.2 u·
,"=J

cO

c ""' ....

~- '. ca

....
OJ 0

"" .~ "'_
,oj 'OJ U

.~ ...

.s -

"
"-

,818 \"6';;

I~
125

Aparate agregate naturale pentru

91' dispozitive Iucrari

pentru

profilul

de cai fer ate ~i drumur i (AN, CF, D) _

.' 2

Nr. crt .. ·1 1

Dcnum irea aparatejor


'.
."

;;i di:;pozitivelor

*
•~ •~ • ~ ..-j

;:J

"" >.",

2 Ac de ote] Apa.ra.t. COnf01'lTl STAS 730-81 Apal'at pcnt ru dcterrriina-en echi:.ralentci STAS 730-84 Ba.larrtii tehnicii cls. III Balan+a tehnic5. 3 kg Batanta tchnica .'5'kg cls , 'III Balanta tehnica 5 000 g c ls. III Balanta tehnidt 3 000. g cl s. III Ba laritii tehn ica 10 kg cls., III Balarita anal i'tica clasa de prccizie 2.2 Dalanta h~hnica adoptata ~i ca bal_un1a hidrostatica (sens,ibihtatea 0,05 g) Balanta t ehn i ca cu sensibili+atea 0,05 g Baie electricii deriisip (apa) Ba.ie de apa pentn] temperatura 20±YC Capsula de portetan sau sticjji Ceas cronomet m CHindm -cn piston din ore] STAS 730-84 Ciocan tip Foppl Gocan,21{g Ciurdin tabla pertorata 1 san 3.15 STAS 1078-73Ciururi din tabE\, pcrforata CD ochiuri rotunde 2; 10; 31; 5: 50 ,STAS ,1078"73 Ciuiur idin tabla perforata ell ochiuTYTotunde STAS 1078-73 set Ciururi din tahU\. perforata en oehiuri rotunde 1; 6 Ciururi ·din tablii 'perforat5. en cch irrri rotnncle 63; 50: 10; 31; 5; 1 si 0.2 mm,. ' Ciuvuri din tabla perforata en ocb iuri rotunde.2; 4; 6; 6,3; 7; 10; 14 Ciur 5 mrn Echerc deote] Etuva 'terrnoreglab ijji 105± 5"C Exicator cu clorura de ca.lc iu Fr igider- pentru 'temperaturi - l?OC::l=2"C

....

01C7000t')tr)C\ It! N('")~ t-~

N
0\ ~ '", CO
~'l.(j.

0\

(">.1

,'/
tr)

l~'"
.,......0;

f:'l ~

~lM

00: M
N

0\

.,_,. §
~.,r._:::

p.,

2
3 -1

0:',,,,)

~ ....;;~ ...0'" M~ ." vN ~ ~:: ... ~...::


u).

....r:: ~

OO~t
~~.~

..,~ r-,

00

~Nn~

C\ O\'·"lQ

-.:-I4).........-Ien,.......,~

':"'N

• ...N

N-~

I!:. _"
~n-

--:"'=t'"

l"l"'l.-

_._,....-,

= ~:

~
r-;-

1.0

5 8

co

c, .,.....

6 7 :9

I~ ~,
~-

..

10 001 \0

O<l

00~-. q
c- r-.
[!) \0 U)',

",

11

0-

~
[JJ
~,

12
13 14 15 16 17

~<:

f-< f-<
VJVJ

·ti
"¢'

fJ)

o: ..,..
CO , \0 , \0

en

"

"'"

00
\0

..... ,,:,

~ ~ ~~ t-!.
'0
fJ) to'\O ~ \Cl to ~

co

00

co

18
19

<'-

~ ~~?'i
U) u)

U) U)

.co

[JJ

20 21 2223

VJ

,[fJ

r~.

[JJ

24
,cO u

26

25

27 28 29 31 32
30

Hdrtie Iiltru

'I '0 ~.
:..J

"

Instalatic vacuum Lupr, . 33 34· 1\1a9i115.ip Los Angeles. t 35. Ma:;;ini'i tip .Dcvaj 36 Ma si r.i tip micro Dcva.I 37 ( M a~il1r1 de taiat piatra

z
'0

126'

127

2
18
)9 [0

'S

II 12

ts

14 :5 ,6 7

Mojar ell pistil ceram ica dura Per.ie de, sarma Picornetru cu capacitatea ,100 san 506m3 Pip eta PiuliVi .cupist il din a.lama Pilll1ie de sticH'\, 'cu gilt Presa hidrauIiea Presa hidraufica 600 EN Reactivi Sifa din tesatura de sih'ma 0,5; 0,20 STA$ 1077-66 Sita din tesituJ:a dinsarma 0;09 STAS 1077-66
Rigle de atel Scafl me'taj ica , Spatn]}\. ' Subl er

'3 0 '" ....,

g:pq~un ~p
lO:j.'\llOq'll'I
1

00

'"

oj

'!lUQZ

;>P

~ 'i'i' '0
oj
k

,to~13~Oq'll"1

'I\mo~:j.'lltr
lO+'ll~Oqll'I

I~ I~
on

..
..
*

"

"
ii'

I
I'

..
.,

I
I
\

,.

..
~'""
.".~

I I
1

*
~,

;;

"

/~

8 9

+~
"

e ~-e
~}(lj

~ )~:2
;5.,~ti
.;1
N

..

M t"-

c\0

..

t-.

II.:?

oo
'.".t"-

....

'0 <"l

..

<'1 t"-

....

<n,
.".

N 10

..

3
4

5
6 7 8 9

Tavi tabHi ema.ilata Vas din tabla smaItllita 3000 ems Vase emaijate 5 elm3 , Vas tabla perfora+a cu. och.iur i 2 mrn Vas pentru saturarea epruvetelor en apa Vas pentru t op irea rparafinei Un ette : '

~~~ ~OJ .~..., ~ +'


<D U OJ

al

" z
0

0:1

" ~

8
:::

'"

<D

~
I

't' l~
<'1
..-<

I
C\ \0 \0

.....

(fJ

0,

~
f-<

[JJ

'9
\0

00

00 \0

~
(fJ

~I

s:
C\ 00

10

U'l

~
[JJ

< f-<
[JJ

(fJ

(fJ

"'G f-<

[JJ

<r:

"
'" ;::l ,~

0..'-'
OJ

OJ
oj k

8 1}

:1_1

~ ~E· u
';j

"', U

'"

I
II
'"
OJ '-<

:;:;
,';3
e.,

~
'_',

'O~
D O.l

t+' I=i
oj' I-<

O.l)('j

,C=,
N
,

oj

u .~
c;I
oj

oj

§ ".'0 ..

,_, "
'0
OJ

o, '"

's
'0
<.)

'" '-' .,
8

..,~

ro' cl

8 ,~
c;I'"

.8
OJ

t-. OJ 0-<

1'1

..U

P,

", ~
'~

...,
P

..~ '.;3
oj

CIl .,
oj
~-.

~.~ 0.. 0.."


r.,

'"

+-'

IU

.,...., UJ"'_ 'M

rr H

p"

,_, ., c: .,
ol

'··~'C

r~

-.

'N,8-<E" u· .........
0

>,~ j:1 ~
cd

'1j.~

:z;t

~.~

1-

.....

0,

.-< ,0

0.

,?

'''l 0,

<'0.):::'

~ a

0,

""

\0 ....

.">

.... 0

9-

cd.: 802'

129

)r
"

;;

~1----~--~~~~~~~.~~7'~'0~'~7"~'~~~~~'~~7'~'-o-----.~II--~~T-----~~7,-'------£"l-"o;j,->\D

,~.~

1*

1'"1*1

"

~'01,'1tr)'D-t'-

Nn~ N~~

t;0b~ ,''J"'

~~~~~~~ _NM~~~
• ..,:.._~ ~ 8'(""1.1
L",

~ ~.
~ ... ~-.
L(J

;;;

~M~~--N~~~~

0" c:; ~1':~

,...... ~.J..::l

(""),'"¢"1

\Cl

ro" ~ ....: .; ..; .:;.

t-.Iln
I~'"

~
~
l~

01

J
~
~

In

~M ~~ "0\ vo
"......j

Ie)

\0

""tl \D
.,....... t')

~.

0\

_~~~

lr)

w~ ~g ~g ~.~ ~
t-.
0)

= ~~ ~~
~~
r-,

o:~ ~;,:..;::: c;~ 0'" ,~~ Q .:


r':)

{"~:\O

~..

~ 0.

'"
t'

-I

I
~

r.:...N

n" r-

r--

S
C\

de

00

00

00.00

<

00

00

r"'O()

DO UJ

t00

,~
....

I~
""

~I:
N

CO

r.iJ

-I----~---~----~--~------------·~-~----~-~-·i_-~->T_-~--------------I

~I ~

I al
v-

I~
t--,

\CJ \D

~G
\C \C

~ ~

...,
~

I8

i,

.,J

~ Cl
o

131

"<, •.

---

__

..

c~~

,..
0

.. ! ..
."
~"

*
1

\*

N
<'-I

.-

I"

"

I *1
j
,l* 0. 10
<'-I

I " I
,"_ ,

"
~.

¥,

"

Aparate

~i ,dispo'.'itive

nentru

profilul (M.D,).-

mater iale

pcr_tb·t! drumur.i

;_:-·co
() <,10_<"'l

..... t

.... . .,_

" 0 ..... NN .....r-......... ('1!

... .

'" .. ..... "'~ ".........

.....

00< "-'_ ,

I "I
0. <'1

"
"

lI
"
_

II
or,

..
..
C', t>

1
"NT, 'j' .crt. . Denunrirea ap"mtelol' 2
']i d ispoait ive'[or

--1-1
1 2 3 4, 5 () 7 il

'" ..

,"_
,

"'" ~'i
('oj

r-, ,.,..

.-

,.....
~.

'"
<"l

10 10 ir:

co "-' .,..,

r;-

c'r)

fi
<"l

<"'l '
.,_~

<'1

,.

00. Me')

:.:;
.....
t00

l~ ,_

0'\

10 10
,

._

0. N'

.....

~ o: ~

< ._
","00 (fJ"'"

N (fJr--

"" ....., '" '"


00
.

r;-

, t-

....
co

10 ·r:-.l
'0'\

0\

'" '"
CIJ

'n .,..,
(J1

N
",

N Cf.J

;::
(J1

(fJ

TJJ

~!
,

"'"

<

-.:d
(J1

CIJ

"'" "'"
1

<
(

{f]

_'
S ;:!

1 ;.c1

,"

I
1.

<;j

.8 ....
to !D

,03

;,-

'"
~+L
;:!

.0
0
k

~ ~
::: :::

:!:::
N 't:I

,n
+' p
.r<

'"
:::
0

.~

..,.

o
......
. co C<
.. 0

.'" 't:I <


N

.... '" ..., ·:E


.....

oJ

't:I

.~r

~ ""
oJ 't:I

.~

~~
.0 c,
",,~

8:;1

Ansnm'hju motor-pompri v id Apnrat. tip Fraass ' Al~8.ra tC1.1 incl si l)'il[t Apa.rat tip Scheppcr Apamt ti"p Teba ~ T'irn isoara Aparat tip Soxh)et .. Aparat conf , STAS 1096913-83 Apara+ penhu dcterrn ina.rea cont inrrtuj ui de ::tpr, STAS 24 ..64 I) Aparat de couipactar 10 Daie de n is ip 11 .Baie .ej ectrica de indtlzire 12 Ba ie de apr, 13.. Dalant5. sarcina lkg en preciiia 0',1 g 14 Bal::tntli. ltnaJ)tier, 200±0, 1 Tn,"" 15 Balarrta +chnica cu. preciz ia 0', l g 16 Dal::tnFt tehnica cu aarcina .max. 500 g cls de preciz ic III 17 Ba.lanta anal il icii. 18 Baloa~c cota ic '.')0 cm3, 100 cma, 1 000 cm3 19 Bagheta de stiel5. 20 ' Bee de gaz 21 Buton monostab i l de porn ire 22 Capaujc de porte}an 23 Capsule de portelan qJ 16 mm 2-1 Ceas cronornetru .., 25 Ci ur-ari clin tablr, pcl'forata 5; 8; '1' 12,;imm STAS 1073-73 26 Ciurur.i din t8.hHi l)ctloratrl VI; R7'1 STAS 1073-66, 27 Ci.lindri grudatic1e sticl5. cu clop 50 cm3, 100 ems 23 ContactorlO A 29 Con cto Ion en' tij5. 30 Cristaj izo.toaie dill st.ic lii,

]$ ,'" g
r:r:< .....

tl :::
<1 0

'"

.0
't:I

8 ;:! :t:

31
32 33 34. 35 36 37 38 39 10

'+>

:;:;. u

"', p,,;! ~~ ~ .. ro
O,~
<::j~

"V .~

't:
:::
U
0

'"

+'-

ctI

+1~

<1

'" .~
+-' m .",

(::.

'"

0
0

0
0

32

I~J "~l I
"<r< 0

U.c:

'11'1

III

C<
t0

.....

Creuzct D = "i0 m m Cuptor en mum (1 2000Cj Dispoz.it iv de rec icl ar c a sol n l ici Dom 0 20 !TIm; 0 30 lllli1 Duct il omet.ru 'Epn1'letc ca.lcr imctr ice Ehwa termoreglabij[, tip ITN 20' Etuva tcrn1oregla1)i]5. E'x ica.tor 0rp 25 ern

Creuzct

200°C

133

oS'
.~ •• ,:..:._._.--. --· .. ~~~,.._·_···-_..,...,_."~ ... u~ •• ~_:-,_ ••• _,_. __ ,.~., ••

Exicatol"
1"rigider cu congclc\tor I\ilcrobiurei::tt l\1(JJar cu pi$til Pahare Berzelius 600 cm3 Pahare ciIindr:ice Penehometru Rich,ndsoll FenBnlii Perle de sticIfl PflllJie de siiclii P]acr, de sticl{L Hacorcl ,le legiitud q:> 6 mrri H.ecipi~nte de stielii Relee 1'1; '1',,; Ts J:~csou tip Padis Robinet de l'eg)aj n.obinct de legi.J.tu]·il,cu atmosfera Selewmetrll Clement Set din tesiitllr;\ de s~'lrma 063'; 020; 009; 0071 STAS 1077-67 Siti, san" ci1.li· Sitii elin tcsiihu·iJ. de silrma 063 Sit1\. 071 Spatule metalicc Spec.trOfoto111 erru invizibile She] e "ceas . . Stativ cu ,mura, clerna si vergea Tcrmom~tn.1 en mercur . Tcrtncmetr-, 0 ... l000C

+'

~ E c
ct!
H

8'}-;q~un 8P) _1O'} uroq 'L"1 'I

:x, I

I
ii

~
'1j .ct!
k

~uoz ;)p lO:pUOq'll'I l'\luo!~t!n ,J~+'\lJoq'll"I

l~ I~
.''-'

"
+~

I
""~ "'''''\0 .•. ~O
In r--...-I
....... ",'1':"'"1 'I-l c'1t"'-'."

I .. ... I
-1(-

..

"
. ~. ~
ID
..-I ."
.....-I

I
'"

<-

~~
<=> "" .....

I I

"
*

I ,.
[

:1
,_

..
.....

I .. I
~ ¥.. ." O~ \001 0,,,,,

E'~ ~~

ct!

.~

"

ot'-

'"

\D 0\

I
~,

"'i

o.,gg
0:

"m 0 "k d ill v


h <ri,

"''''\00
-r~_\O , ..... OI.rjCO~ """"'N'-'")O\

I
OJ .,..,
",

~........

0'1"" NCO
~-; L.q

.~

.'" ('\.1 ."" lj)

"""n
> '"

6'~• ~

"'\0
Of") ",

\0 ,;,.."

~S . ., ....
('-..1·,......!

..... 0

'1' \0
.,

..

cacoo,

. _H)

..... ""
Of")

N ".., .~.-.~\O 10 r----...-4 C) .....,.,_""=t' G\....-I

",1

,...., \0

"'('.l
<'1

- .-

co

. .,
III
L.fJ

" cd u .-;:: ",-C!"-rl

<', ..... ~

'" "9
<'1 0\
,-<

to
OJ

Gj

e: .....
...
!:l '1j

Z
III ;::I

E
D

ro

<.)

cO

8 ~
o

'"
,

.....
f-;
[J)

~ ~ <"1
0, ~<

.....
[J)

, CO co co,""
COO ('..llr) NCO
[J)[j) ..... 0\

''1 " 'n n


,.-<

"9

:....'3 ...-,~

0\ ..... [J)

..... 2l "'i

(f)

I
'"1

"'i

f-;
[J)

<

f-;f-;

-<:::"'i

-<:::
f-;
[J)

[J)

(J][J)

f-;
U)

0'\<,..,
\0 ....
<X)

Tel'l11ometru

o '"

200°C

Tesiitma de sarm{t STAS ]077~67 iral1Sfonnatm' de rctca 220',,"/20 V/65 V 1'1'1.1sa gTCtlHi.ti Vas de stiehl. Vas D1btalicpcntru topif bi tum Vas de shclii 1 500.cm3 cu ciur 0 3 mm din alal1l:, Vas de sticl,t 1 300 ern 3 Vase de stieW. 500 em.3 Vas conic SOO ems ell dop ~i l'cifrigerent ascendent uleta-lie din tabI[l, de o te] trOllconic Vas Erlenmaycr .. ' 'V,1sco%imctru EngleI'
Vas V[tSCozj,ll1etrl1

!:l ...

S
?

.~

8
OJ .., r:d

Gj ? OJ p." ...
H

e
III U ;::I

,,
C>

(")

""
co
[J)M •N (I) .....

"'-I

.'

··E
'

,cO u ":pt

u
<I>

8 0

< '" ,_,N .

[j)

f-;N i'fJ).".-'!

..,,-:In 'N

"9 ''l

"""'n

co
'<t'
00

"9

<')
OJ

0'1 CO
("-.10""1

co

CO

"" -< f-;


(f)

0
tXl 00. [J)

....
f-;

ifJ(fJU),A 'f-;f-;f-;N
[J)r.fl[J)

<~~~
.....

o:

-<:::

[J)

$):'j
0"'"

.,.,
k oj

III

" c:

"d N

c> «l

~.~ U ,~

P-

STY
-.

c:! 0

~.g

Ei

.~.

~
Gj

<>

·c

<H

c:

1iJ o

"" U
,.....
0

+> Ud a+' o
d

'" '" "'


P<. ,

~~
k

1- '0

~ :~ ~ 8 ~

..,
Gj

8 0
U

oj

OJ +' ,.~

'd 'ci

III

,~
c:!

S
oj' k

'3 c:
oj

'oj

.,.,

<J .,_,

.~

0
<'1

0. ,.....
C>

k.

;:::,

·S

a
0

,.....

.....;

·1

<'i

N
0

01

135

it

..
.,

..

..
..

..

..
*
",\0

! .. j *1 * I *! ,hi *1 - --~--~.,~ .. ~7-----~~~~----~.~,~.~,~.7.~~7.~,~~-------7---~-------2~9


'~NllJ

~OO9 ~~I;;;:
.,,, •• 0\
!r)

~r-.,......[

(") r-. ._

• ~~~
""=f'! 1.0

Gi

\0 01' ~ ~') \0 . - ... , .• '0 0"'00'<)0


":f'1 ~ 01 tn OII""'-C

0 ."

....

~V")

00

~~ ... ~ l~~
···• 0 ..
Or")"""": .~

0\9

'-

'[n~o
~V")~

•• 'D

~I ~ ~ I ~~ ~I~~.
~It ~
C!) C!)

'""'" 00~0~1
........, If"'l .........

(''')

·... .... - 00
......-I

.' ,.6:

01

'''1

. 01
"0'

.., ............. 'f)'r;.r-...O


't-f rl"j

r- .........

·s ,8:28

~,
~I
C!)

~"! I I ~,~, -----------~~------~---L------~~----~------~~--------+_--~~'-------I


(J) U) ,

~I~· ~

(J)

<OJ

1-<

(f)

<,., oy
o

""' C9

ca' '"
00

'co

""

o.

i;
0\ ('I

0\ \0

CO

<,.,

UJ

-l--------~--~+_~-----_+----~--~--+_-----l

t; t;;

U)

-or:
.• (J)

UJ

f-<'

S a

<')

o
"1 o

6
1o
N

' .~
o
(')

c:
<')

<'I

""
o
n

'f"1

137

..

l'
\

*.

00

*'\

"
'*

..

.c-

'.

* -*.

'.
"'0 ,_ "'00<'1 .... 't"

c"
llj

.~~~ :"'~
tr;,_~ _.
or-I)~O\

~
_... ~

"-'

... 0"1'"1" ",,0\""' M ,., · ... M 00\0

00
OJ")

.... ~~",.:_;
::::N

0lr-~

T
,(
(f)

~-l~:
I,
't' "1 ,,,-CO
<"]

"1
M

'f-<

~
(f)

ui
'~'
'~

(/)',

c:

(f:l

(;1

-< f-<'

sr:

~
o:

(fl.'

f-<

"

';'$
(f) (f)

;5
[f]

[f]

I
t,

~S

'"'

u u

:1 ~

o
-q+

38

..
139

*
,;:.

*"

"* j

co

0\

~!.~\ ...... --!--~--~----~--~~~--------------~~--~-~---

.-<

co

co

~I
00
<'1

I--

CO

,,., ,....
,')

M
f'')

("".1

. ·~l
.....-;.

1--. CO

I--

00

I--

00-

co
~
1;<"")

N.

CoO

03-

i'1

I--

co

I--

r,")

~
,....
<'l

co
~1
~.

,_.
<'1

<.-,
1

. ~.~

'(

.J )

<'1 D .r If) .,

I,~I~.

....
;:j

"d

40

o U

141

Aparate

si

,Iispozitive drumur]

pentmprofilul (D.) ~ 41
"

2 Cinr'uri din hhI5. perforata eu och iu ri rot unde 20; 10; .'5 111111 STAS 1078.73., , Ciururi din tab]i perfora.ta en och iur i rotunda 'STASI078-73 ~ set Ciur din tabIr, perforati ell och iuri patrate STAS 1078-73 ~ set Ciu r uri din tabla perforata en och iur i ro+ande ~ 5 mm Ciurur i din tab!ii perforata cu oehinri, patra:te ~set' , Canrar en sarcina nominafa 1000 g± 19 Cf\,ntar en sensib il itut.c 0,5 Coeziome tru Container Cut ii de tabli' en capac si gratar Dispozitiv en con conf , STAS' 12288 Dispoz it iv con Vasi.l iev . Dispoz rtiv ,mecanie san manual de sees cpruvetc Dispoz itiv rnccan ic pentrtl decofra rc a epruvctelor Dispoiitiv de rn ixt.uri asfat+ice Dispoz it iv perrtru incercarea epruvel.elor prisrnat ice Enruvcte O E1:uva termoreg!aoi1i:1; 105:i:j C Etuva termoreglabilii 20nC~200°C

'"

crt. Nr. ''I

DeJinmirea

apara.lejor

~i dispozifivelor

11-~---:--~-~----2:::-------~---1
2 3 1

1.

Agihltorde laboratcr 1.500 rot.jmin Alice l1e otel ' Apa.ra+ pcritrn dGtcrmina~ea echi'falen'tei Apara.trlo dist ilare ::cpr, "

42 43 41 45 16 47

STAS 730-81,

Aparr.t .SOXHLET

18 49
50 51 52 53 54 55

6 7 8 9 10 11· 12

Aparat'centrifllgat " Ararat pel~trudeter;minat"ca absor11tiei de apa Aparat pen+ru )ncercarea Ia ccmpresiur e triaxi,tll .Apara t SRT Aparat Proctor Baie de nisip 13aie .,de ae r

56
57

13
14 15

'Baie de apa

Ba io de ' apa. eu termostat Balai11:(t tehnici.1. 500 g~f:O,Ol g 1.6 Balantu tchn ica 5000,g±:J'g 17 BalantF' tehnica 500 s cjs. III J8 Balantii ·tchniert 1 000 g cts. III 19 Balan1:ii tehn i(:r~ , 20 Ba.lanta tehnicii 1 000 "'-1-0 1'~ 21 Balant5. telrnica 200,0 I, ~ 22 Ba]anp. tehnic8. 5'kg cjs. III 2.3 J3nJaJltrltelmid 10 kg cls. ,In L4 Bal~l*L h idrost atica 2 kg±O, 1H Z5 BaseuJi\. zccirnat.i, ,~O:kgUi Cnpsuje .. de porte/an 0 )20'111111 ~7 Capsn]r, de :porteIan 0 80mi-n W ~8.psule dc-poI:telan,mctal ii1()xq> 120 ". 300 mill ~9 Capsule Stlbt)!,ldll1·aJ8.]J1~1 c,fomatii 30' .Ca.psulC dcporteJan 200 ,,_ 500'mm em3, II Cart usc cilin9dee cleotc1 12 Ceas C]~011 ome+rn . 13 Centrihl,ga de ex'trnctie 14 Cilinc1r],1.-inele preJungitoaJ'e 15 Ci lindru gmdat de st:ieii:i.,250 ems ,6 'CilimTru 'grad<tt JOO ",_ 2 000 el11.3 7 Ci l iridr i grad<~ti de sticlr. '100; 250, 1 000 em3 S Ci'l i nd r i gradat·i-dS! "tient 500 em3 '~i .i.ooo ern" ' 9 CilincTm gradat C1.1 clop 500 n1l3 '

,'i8
59

60
61 62 '

Exica+or cujrlaca
'Exicator ell e16rura ele calciu F'iole de st icla Folic de pol ie't ilcna Grcutrtti ~ set InstaJatie frigol'iiid:\. ~ 5°C± Inc :1vlai de compactare rnanual C11 ghic]<;.j Ma'lax or ()-C ornogei.Izare Malaxor mccanic 120 rot/min ~ 51 capacitate Ma.laxcr mecanic. Microcompara+cr Masrna de cernut ' MOlar Pahar cil indric .1 000 Cli'S Patcntula QJ 160 rnrn Patcntul, 0180 S1 0 210 mm ,Perii de sarma ' "Fiaci metal 5 rnrn grosirne

~±0:

63 64
; '\

65 6667

68
6')

70 71 73 74 75 76 77 78 79

Plite elcctrice

SO
82 83

81 84

Ciocan , 1 };b"

Presa GOO l<N Presti Marshall Presa h idrau l ica 5 10 t Presa h idrauj ica 10 kN Prcsa hidr<tl1!id, 100 kN Razatoare . Rccip ierrti cu capac

85

~_';__-'-----'----:---~-_:__--,.,:--'-~_:____:___:__j'"

143

I.

1
R6

2
Resou aragaz Rigl8. mctalidi, .. Rondelarle cauciuc 9· 65 mm Rulet-iS. Seai1, ling-uri metal icc . Site din tesatl1ra de sarm5. STAS 1077~67 ~ set Sitede tesatura de sarma nr. 0,6; 0,4; 0,2; 0,09 Sonet5. m ecariicti,

g:rll.pun

op .,O:Plloq1l'1
llUOZ op zoa tl.1.O q'll'l

87 88
8'9

90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 WI 102 103 104 105 '10,6

; ],:::....:__

:rO'J.'Il.10q'll'I.

I_.tl_"_IO_~_t_"_U-'I_· \O_

"·1

Sonet5.

111a1..11..1a1a

Spatule StieW, eeas St iclii ceas en clema St icla ceas cu cjema tp 80 mm

Stropi+oare
Sutler

0'
rotundc .
'~~~

-l'a'Ti" meta.lice

sa.u sabloauc eu cchiuri

Hi?
108. 109 110 112

111 113 114.

Tcrmome+ru Tipare oi l indr ice ell doua pistoane T'ipar c il indr l <p 50,5 mm h ;= 130 ..rmu cu doua-p iatoane Tub aspiratie Uncrtc Ut ilaje ?i apara.turii conf , STAS 8942/3-76 (pIrlci rigide; prese 9i pompe .h id rau l ice , cadre de referinta , d ispoz it.ive de Lestare, d ispoz it ive de miisl1ra) Vase din tabliJ, srrialtuita 3 ,., 30 elms Vase calibrate. , Vase vojumetr lce 3 dm3; 10 dm3; 20 dni3; 30 drn 3 Vase metn.Iice emailate.20 1; 30 1 Vas metulic 3 .... j 1 Vase ..ruera.Iice inoxidab ile 'Vergei1 rncta.l icli

'" .~~
~~
S

8 ~ ~ I-< I-< ~ ~ ~ ~.I-------~--I~---+I------~~-------+-------_


5
on
N

oj

~E

.0
N UJ

- 'C

"9

"1

N ""

-r

"1

<r:
.,.(/)

tn

I-<

~. UJ

/144
'.
\.

. /

",
~

I~

10 --

cd, 302
.V

Aparate
.. Nr. crt. 1 2 '3

~r dispoz itive

pentru

profilul

CT

.....

'M

snprastructura Denum irea

'C.F.

(CS,CF)!j-i d ispoz it ivejor

S ce
hf.J

;0

;):].13:P'UH

....

aparatejor

p;

~
0 .D
H

"'

.10:j.",H)C C'1

"p
1

00

"

~
oj

1::n02 dP
:101,"-11)([,,'1

Balantii tehnicii 10__':-ZO kg Ciocan eu och iur i J:otunci,; STAS 1078-73


Unelte

;0 'D

'" 0

I'P-twrj.'BU JO:p.lO'rre'1

I~ I~'
""

I '~, I
.,

-I
,)

I*
~"<. 1

.. I"

"
"

I'
,C\
<')

'<;1

')

.~

,~

I~
gl
,'" '"

1*

00 ,,..,

C\ <"l C0

.-.
'CJ

;:0::
1'-" r<""J v-,

,,"

co
c"l

0 n

;:0::

::'.':

"'I ,...,

(")

""

DO GO c"l

~ '" co
r") ,....

co co ,

co::::: ,~

coG'>

""

00 '" 00 00 '" , ''Xl

DO

,....
{/]

~-~ ~ ~fl ,.-, ~H ,....f:!1


U

"",..., ~,....,....
oo~~

I~
co 00 ~ ,_,
:t..
(f) {/]

~ '"

0000-' '" I'-.-:t'"-'T'"00 ,.... 00 ""


(f)(f)(f)

(f)

'" §
Z
o

i2i .en

~ ,....

(f)

(f)(f).

~1 ,....f'!<

UJ{/]UJ

f-1f--jf-<

--r:..-r:-oe:

-oe: t-

,_, r00.,..-.1 .,......,


1("),00

0f.i1f.i1 0.0....0...

46

I~
147

~--~~~--~--'---~~--lj~--'----I

~...~I ~.I-;"---:--+-* ..
J*

-,;---,-'"

1*

1'·1*

~I.. .L~*I ..
--t---'-! "

..
.*

1*

1*

1*

.. ..

I·'
I"

"

--~--~~~--'~---~~--~~----~-----~'--~-------7-----",1

¥,

\*

I"
.

\~

I"

':

\ .. 1"
c
co

..
".,

I"

j.

r*

v-r co

"-'
OJ

~
o
In '~~
0'\,'1
0,

<..,

....
0,0 00 00 .0 . _ C\ 0'1" I:'._",

n~

co

0\

v- '"

'"

"-'

0-1'

rn

::!

'T'

<:.;'

'.

",1

'"
~
(f)

-.o'O, ..~
\O'\Ol-(f).(f)

co r-. co

e-s cc eo

"'I:'-

H ,.,;.

......-f..--r.o:-'/ \0 T"""'I -r'l

tx: ~l

DO

~I:'-

LA
(j)

co

I:'-

sj,
\0.
(j) 00-1

~DO
C\

__ r-!l
(fJ

u I

"" N
0100

UJ([J(f]

.~~
(f)Ul

~-<~ I-<I:-<f-i
(f).

UJ
ir:

u: '(f)

~~

f-i 1-<.
(j)

\O't' '>'0 01 G\. r-. C\ (j)(f)

If;

I-<

1
' 'T'

.f-if-< u: co

~~

~
I-<
(!)

'T' .
G'I

;8,

'"
o o

DC

o ...;

o
N C

149

J~"
*

.,---1

1* I * ! * t. * I" 1 -~~---~'---7---~~~--~1----------'
co
G"\

~----~--~----~~~~~~~----~---------------I

1"·1'· I~ l 1'·1
co

_;__:__I *-----;..-1_* -+--1 ~I

*~"

I,__,_* *.

__

<i<

<')

r
I

d£ ;;.
"" <,.,

co

CJ) .

..,;
f-<
CJ)

..'>1»
-,-'1

ru..., ....,

<rn

}~~.

p.,p.,

<tl

II
\C)

OX>

o
M

0"\

""
o

<>

""

I
~.51

.~

.r.

.. ..
* *

"
* *

~.

..
1*

!*
c-,
00 'f" '. . r'!"" . ,~\O

..
*

.,

......
'f"

t-

..

'f"
",

....N 000 00

'"\0

.~N . n-N"O~ r-- 'D ~'f'

o
00

r-. ......
fJJ

," -~
a
(/J

-<:
f-;

<t1
(/J

fJJ(/J

I
.q o

fJJ

f-;

;.:i~
fJJ(f)

I
I

r'!

I
2

s;
'r, <::>

'1.6 . ~

o
IE)

'r,

\0

""
'='

00

'"

'"
a

'"

'='

··1

'o "

153

_.~"~=~:""""'''''''''''''/''~'lC~'''W7f&'''''T1!'Jf''"'v"",;·q~"·'>f·· .. .... ,

--~-~ ·····:',/1 .. ,_,.,.:


~'

..

..
..,.:.

I~
*

I~I

I
*

I
I

'iI"
/,:l" 00* -t-.. -"

1'*

I I I I' I,.
*
*--;-.

_[__I -:----'1-+-1-" * *
*

-+-.1 -+-\ '-+-I *

l.
1

1 :----*

1-\

~I

'~I
I

-~ ",I
'" '0

J * 1*·[

~ I * I~' I * 1 *(

'j ~

!
o

.....

~ ~

ti
UJ

UJ

UJ

UJ

UJ

It;

-c

~
\0 (fJ

...-.

~
~

.,..._,.

t
H

~
\0,

~ ~ ~

I
j
t

.' I

I' I I' J
I
I

-'0

_!-_____:'_--":"_':~I ~l ~I~----';-_"I-:---'-"'-1
p,
UJ
UJ

:Q ~

s r-'1

~ b'

I f-i ~

rr-'1 c,

UJ

~. f-i

~ i-<
(JJ

-j

~ I<~ I

\~ 10

I:

..

.0

co c,.,

'"

'.

'"
D

0'''' "'-loa
........

0; ;",'
(".:.J

co
\0

o
N

o
t>

..;
U)

'00

o r>
U)

.U) .

-< 1-<

U)

.1-<

U) .

;:1
U)

I
N N

('.1 D'

...
o

'"
o

co

',8'"

156

157

.:;)
_"_.'

..... ..
'.

:_l
r-,
/ \0

"
*

1* 1*
"

/*

..

I~ 1*
I'
('1 N

I~ I'~ 1*\ !~. 1* 1* I'


1

I~

~.
Aparate
instalatii ~i dispozitive ~i aparataje pentru e lectr ice profilu] (I.AE)

I II I

.if.

..•.. r

Denllmirea

aparatelor 2

~i dispozitivelor

1*

1*

I'k

,.. I·; )*

o-,

.. 2
3

Al1tottansformator ATR 8-8A;" 0-220 V; 50 Hz Al)totransfonnator ATT\. 55-55 A; 0-220 V; 50 Hz Ararat pentru m5.surarea rigiditatil d ielectrice a uleruri lor electro. izolarrte AEU-3 pentru masurarea raportl1Iui de transforrnara ULTNL 1 Apara.t pen tr n tes+area cab}tlrilor eleehice -CABLOTEST Ampennctru cIs. 02 tip CYA. 0,01.5-' 30 A c.c. AlTIpCT111etrn cls. 02 tip D61; ·0-5 - lP A- c.c, 9i c.a. -" Aparat pentru .masuraroa vibratiilor lagarelor motoarcjor tip A Vp_l Aparat "._

',"""",

c-

I~'
O· 01·

4
.c'\ ,,1

I
.I

6
7

8
·'9

0 '<t'

C)

'" TJl
f-<

CO) C)

0
C"\ C"\ <0

c,

cO C\
C)

10
11

'D

.,,;

TJl

<: ,_,
(/J'

TJl

(/J:

-f-!

<:
',

12. 13 14 16
15

(/J.

<'l

I
I
1:

.
!

18
19 20 21

17

22 23
24

25 26 27 28
29

Apara.t perrtrn m5surarea luc iul ui .Amperrnerru VAl' - 5 c ls 1,5 11atede de aC"LlnlU]atoarc cu capacitate "10 380 Ah ~ Bane fotoinetric Chei dinamometrice d ifei-it e Crcnorner-u i mecanic 0 ~ 120 sec - .30 min Conc)ensator;etalon tip CE 2.1 pentrn p"Lmte scherlng Densimetru rentn. acid 1, 1~ 1,3 Dispbzitiv'pentru arsdefecte INTENS2 Dispoz it iv peni;Tu ars defecte INTENS 10 Dispozitiv de Incercaro Ia ;;;00 Dispozit iv de iucercar e la di.Ic1ur~L Di&pozitiv de inccrcare Ja coruprestuue Disp oz it lv de incercare Ja curbare Di$poziti'" de incercare la foc • Frecyentometru FRANC 40~ 60 Hz Potomein.i urriv ersaj

30
31 32 33

34

35 36 37 38

l\fegohm"etru 500/1000 V c;c. Megollmetru 2500 V C.c.

Cenerato- tr ifuzat cu frecvellp, variabila (150-300 Hz) Generator. pcntru sernnaj G.S. 5.1 900 Hz '~i 10 kHz Generator'pentru sem naj G.S .: ],5 al imcntat Ja 12 V.c.c. I11dicato1' Sl1CCCSiUllC fazatip DSF 3x (60~509 V; 50 Hz) Indicator de contimiitatc acircuitelor 1 ·c.c.~4 Indicator de ccrrtinuitate Lip buzer Indicator p_rezenti t~nsiune nredie tip \VINDI ~ '10 k V Instalatie pentrn'incel'carea cablutui tip TIC 60 kITe.c. lnstalatie pentru mccrcarea cablului tip KENOTRON 3/80kV c.c. Larn pn perrtr u faze U'F 10 kV Luxmet rn electronic LUX-22

tip

C'PT

'.'

159

,>"

I"

2
39 ,10 '11 13 44 1,5 J\1egohmetru 5 000 V c.c. Metru din Iemn <flhlitimetnl nurneric.cls. 0.01 tip E 030 4 NiveHi in mon tura para.lel ip ipedica. Osc iloscop cu2 spotur i E 0109 Osc.ilcscop cu 1 spot E 0104, Osci loscop cu film

12


i.

-I

84 85
86

Vol+ampermetru
Vojtamperrnetru Volrarnperrnetru Vcl ramperrne'tru

universall'vIAVO-35 cIs 1,5


cleste C_JTO~1000A; 0-600V; PK 111; 0-00 A; 50 Hz PK 110; 6~300 A; 50 Hz

50 Hz

87
88 89

46
4,7

Pilnle eu tea va metajica , ,Punte Wh~atstone cls. 0,01

90

48
49 50

51

52 ,53 55

54
56 58 59
60 57

61
62 '64

63
66 67

Pun te HLC Puntc Thomson cls. 0,01 Puntc schcrigncsch 2,0·I. Punte dublrL WeatstoneThompson Purrte penf.ru' cabluri F 3012.2 Raster cu a.nexe pentr'u A.P.P.-3" Receptor cu semna]e eu geafonR sol Rez istor in decade Rd 10 c'ls. 01 , Rezistor de sarcina Rllleta 2 m; 5 m;lO in Secundometru clcc t-lic EA W S1..USa stabilihta. /220 V 50 Hz - I 1201 SursrL.Sh1bilizati dubH't F 32 V G,C~,; 1.2 Ac.c.-L4102 Slust, stabilizata 0~40V c.e.; 5 A; 14104 'Sfera fotomcrrica cu bane Iotometric ' Sursa var iabi la de curen t -max. 300 A c.c,

91 92

Voltrnetru VAP-5; cls I Voltmetrti D61 cls 0,2; 0-450 V c ,a. Voltmetru c 4A-cJs 0,2; 0-300 V c.a.
Voltrnetru

Wattrnetru
Voltmetre,

cu furca cjs 0,5; ampermetre

~3;0;

+3

V c.c.

94

93

Amperrnetru

clasa < 1 cu valoare, minim 50 A

05,

Set de lero L.G. 1; L,G,Z . Sticleineo]ore -1 litrn cu dop ~lefllit .d in sticHl. Stand de tucercari Ia cicl uri de fmbMranire.a l~gMurilor 68 ' Stanel de _incerc1iri perrtru detenninarea curen+ilor. .maximi . conduc te eJ(':ctrice '_ -. - _ 69 Trusa pentru verificat izolafia TCS·2; 2 !(V ... 100 m A

, Stilbmetm

,
admi~iln

'

70 71 72 73

74
75 77

_v6 78
79 80 81 82 83

Trusa TMN . • ,Trusa curcnf 51 tensiune TCT-2; 0-2 kV; 20 A; 50 Hz TruSrl de curent 1200A- TC 12 . Tius-a de curerrt 2 000 A-->rC 2 000 Trusa- de curent .200 A" 'Term-orn:etru de exterior drept ,~SO"C± so-c -Tahometru calculator N 2603; 0 - 1 600 'rot/min Tub din_sticH1qoO,50cm; L= 30cm Trm,;a. MINUT
pentr'u lUasurarea'rezistentei de pi11TIantAPP-3 Transfcrmator :etalon de curent lATE 2,0005. ,,Tl:ansfonnator etaj on de fens iune -, 'I'r usa de +ermometre de suprafata 0 -40ane

,Trllsi

.1'

Transformaror de incerca-e loa inalta tensiune a rigiditi'Ltii eject rice.

I
u

_60

cd.

802

'q'(q.~un,8p .TO:J-'l2.!Oq_'ll'1

;~UOZ

8p

:rO:j.1HO q_ll'1.,

11lUO):].'llU JO:j.1l.Ioq_'ll'1

I~

I, ' .

I.,

"

00

"

"
.. ,. * *

'.
,,'
"'<r'c;
MOO-('1
..... .,-.-1

"1 '"

(J)

(J)

1-

<r:
(J)

f-<

< f-<
(J)

U)

<r:<r:

Ul

(!J

f-<f-<

U)(J)

< l-'
Ul

00

'0")

~ v-,

00

c» o o

162

163
\

Aparate

~i dispozitive

pentru

prof'ilul :

Instalatii sanitare

(IS)

Nr.] crt.
1

Dcrrum irua

aparatelor

si dispozitivelor

] I_\l_:;_:~~_;q_:~-:!_OO --* ;-1_*;-1 _";--I 1

2 3
4 5

Bazine

Cronomctru

termostare

eu circulaj ie de apa

6
':1

11
12

10

Compresor . Debitmetru Diafragme (diafrogenej Etuva ten;nostatala Terrnometn.i 0 ~ 100oe; .0 - 300?C. Manometru 0-10 bar ; o~ 16 bar; Manometi-a diferentiaI cu mercur Pompa manuata c; piston Pompe .Rezervoa-« de masura

I
0-40. bar; 0-100 bar

.::::...!_------.-,-1--7I
+c--·

J I .TO~:~~~:~ 1\0
1-*
·n

~ .":

1JUOZ ;)P .lO:plJOq1'!'1

j r-

..

I '1 ., 1

~_*i--:--I~*I;--*,I'-_*-·I
*

I ,: I ·'1

..

*+----1 '-+-1- 1
-T-*

~*].

~*

I - .. 1

~:\

.S

:2

t---

I~~ I ~
~

~ ___

I. ~ ! ~ I
165

'1'1

"I -'I

1 ·1

00

I.
* * * *

.-\

"'0

.-\

'" or

\D Of,

~I

(.I)

'(.I) (.I)

«'
,~

<:
(j)

(.I)

f-<

;:1
(.I)

(.I)

'''1

s::;
,..; o

.....

167

Aparate

~i dispozitive de

pentru

profiIul (1.1.) .:

instalatii Nr.

incalzire

N N

.::; S ~
~

13 8

::q'l):).~un. ap
.!OP)·!oq'll'I ~1i:OZ op .TO:).'l):roq'B"I

crt.
1 2 3

I
Balanta

Dcnumii'ea Anemometnl Apara.t perrtru determinare Analiza tor de gaze Ceas crouometru Diafragrne eta.l ona+e Debitmetru Manometru d ifererrtiaj Manometru indicator Pirometru

aparatelor

si dispozitivelor

I~
1~
OJ')

Jro

I.
.1

"
1

" "
1

I
1

*)

§ 5 co

"

" "
1

PH

I<:m;i!:i.llu
.!O:}'l)J:oq'B'I

4
:5 7

1 000

cu preciz ie 20 g

?I

I I

..
.,

.,

11 12 13 14

8 9 10

15
16 17

Recipient. etalonat Stand perrtr u detenninarea puterii term ice a. corpurilor de lndilzire (celulii termica INCERC) Stand de incercari Termometru de contact. Termometru cu a.Icoo] precizie 0,20r.~ .Termometrn en mercur nreciz ie O,YC Termometru tip terrnocuplu sau cu mercur precizie 0,10e

-..
"1
1

..... 8 ... Z
o
oj

or ;g

.,..,

t-;:':l

0\

c, r:':l

0\

:':l

t';-

""
r-. ,

:':l

M'
OJ')

"9
\0

"., U
'1:1
<!)

~ 'n

.,
...
;oJ

- ;\
0\

0\

'0

t';-

0\

('.-:;

t';'0
oj ,oj

'" '" .S
"';;i
'-'
oj

'.p~ ... 0 $ .~ oJ

~
oj

·s
).,

';;:
+'

co
oj

'-a
v~oj ...
oj

. ..., ... ...


o

1-

~I - I - I 0

~ '" ~ ~ '"
to-,

",. ,.0 oj .r<_

~ " .:t: ...


..p
i:i

0)

0) I1J

;0

{5 bo
$.~ ~~.~-~ oj

';;j

).,

.r;:;t .

oj

:;:;

'" ,s

oj

'-' v
oj H """,

rn .~

'-' r<1 i>


,,1

""

"
1

0·r< ~'r<

""~
..."

()

0~ oj oj

p::j o
0

'" '"

Mel

~ .S

....<

.....

"., =

<::::>

169

Aparatura pen tru profilul instalafii de vcnti laj ie si Nr.

M' N

.~

clirriutizare-

:='

crt,
1 2' Anernornetru cu palate Anernornetru cu cupe Barornetru aneroid C .. , +errnornezru Gonometru I-Iidro graf Micrometru cu tub incl ina t Microme+ru cu. tub V Prize de presiune statica. Psihometru cu ventilator cu arc

..., ~ " 0
0 .~

....

8~·U:l·pm QP .Io:re~oq 131:


~lJOZ

lw
I

~
'd
H

~O+U.IOq'lJ1:

op

I,~
I
' \D

,.

I I

*
,r.

3
4

" 0

Iuuo!·:j.mI .1.0:r8~Oq'lJ1:

*!
"l"'

5 6
7

E l>1)e

~,~:a
" '" I-<

8 9
10

<
O-lOO;C; tijei300, 0-150aC 500 ~i 1000 rnrn

~ ri:i. ~
b1

'n

/2

",
-<
" M

._

11
12

Sonda curen ti aer


Terrnome'tre

'iridust~'iale

0-50aC;'

13
14

Tahometru
Tuburi

Pitot-Pradtl

en lungimea

V m-'l) .

15
16

Termograf

.~$ ,.q
c" ....,
0)

.,

'-'

<.)

.!

Vej ometru

(l)

oj

'" S ,..
d
0

OJ

"l"'

:z;

2 ...

;:l

I
\

co
\D H

co

,.
I

\DGO CX; ~

'n

0
<J

~(3

~
El

c:j ;:l.O)

(:1,1-<
~

.1""-1

,_.
"

3 ..,

C,.,.
GO
\D

'" 0 .:::
0
<n

co

, ,. cc~

COCO

"-'

H ~'c:j

~0'

.~ ....,
OJ .,..,

~ ~m
0"'" ,_, oj "p «l 01 o .~

'"'

.~ .;!,
~. ....,

....,.
oj
(f)

o:l Q) 0 ,",'0
c:j 0 0 <H

.S
....,
Q)

oj

" .::
~,_;

..,

:<;::

ro
OJ

,cj -j.>.

(f).

z
70

tJ

I~ ~I
0

iii

c:j

.::

to .r<

,_,

I':
Q)

'" p::: '"


Z
$ o

0.

.....

J.71

Aparatura .Instalatfi de gaze combustibfle

pentru.

profiluI in avnl de statia de' predare

""
<'I

';;
tj
k

naturale

af'late

E!

p
0

(I.G.N.) ~
Nr. \ crt. 1 Denumirea aparateloJ

... ~o
0 ,_,

...

. ;J:p1l!un ap
.10:1.1::10 Q1l'I
'!ll'OZ 0p

p,.

,CJ

:;;i d ispoz it ivclor

.2 3 4

I.Manornetre
I !
Manometre

cu diafragrna Iineara " indicaroare eu element eJac:tie clasa de nrecizie Regujatoare izola.tc en f Ia nse oarbe Autolaborator

inregisrrat.oare

._;
I

d
-~ -;.

'" ... " o

~ S

mre.roq1l'1
I1lUO!·:).13U

m:plJoq'8'l

I~ I~ I~
.,.,

"
*

"
*

I
1
f

*
*' *

I
I I

"

!
I
t",-

"
*
r" ....
r-. "
t"-

"
,_
r-, .....
"

""
jj
.. t"-

.<.>

I*I II I "I
*
.r-, ",1 " N
'_

*
'K'

[; }ct! :;..::
...... ('j)~
~ ;....,I...

'2
EI e
.!:!
<J "d ;:l

~ ~ ~~~

t:j

~~~ ~o
(.I)

:::N
O'IN

CD 0

~N

,,0

..

c-

" c')

eo;:: ,..., .. ... co


'"

2
-t;.
<Ll <Ll

I .---E~
'-'
,v U

-'""'

"00

"

00 ,_.

" "0'1

N N

..

..

._ ~
.
0'1

C-N

"

t;
,-<

~-;:3

"

'n

"

"<t'

I
I I I

,.i:! ,oj ,_,

a .... ;; .. ....
p.. ;:l
+'

" Ei ....
Z
0

" '" '" s o ,_. p

"<t'

__

'"
<J ~

<J

l..
':

I
I

I
I

I
I

<')

;'d

s ""
;:l

.E E
0

., ., o .... <1
0:I.~

p "' p,.H

'"

0:

~
"d

'-' u

I
N

I
I'! 0 o

'r:1 .~ ~~

" "

><tl

-;:; co .;:
~

I ro '-"
"',0:1 H+' lcil1C't'3
.....'-l->

t-~ {d 'rl co

...

"tt
oj

oJ)",j +-'

03

0
,~

"'

.. "..
..:;-

"'_

""

;" ::

...
c

'" "' ' .,


c:J
i-<

v0

~'§
U

Q H

~
:0

'" +8 .~~
OJ 'Q
.,-1

t ~~

~~ ",'~
'rl

o::~

I,
I

i
,~

I'
';;l'D
U
Q)

';_'

.~

(J

'" ~
.8
[Il

.,
e:
'" C'j

Ei ,~

p,

';::

15 A<
:0 ';::
.j.>

S~ .,
p-l-> H 0::
'"

Ul~

"0
1-0

" " >::


;:l "'

:0 0:1
o .~
0 ,<;

:oJ

i-<

-.-1'.-1

'B
::<

'0:1

..8
~.
... ;:l

<H

rt

,.

~.:.p..

xj ~,,-I '",,""

!:i

::<

"" .....
i-<

.BaJQj
k

~ r;?~E

Zt>

~~

I~ =
0

~ ~

''
a

rn

::t

)d

;:: ;:l
~.--1

..8 5 o ~~, ~
;:J en '" )oj.O:: r-:::'i

"' .....

51 ~ p,.~ r: .~ oj
)ru
.p
i-<

-l->

l{ij.8
'''_''''-+-,

en g

(IJ

""'

o~

<1

" " ><tl.~ 0:1


;:l~

,.

,oj ;.; ,,>j

3~
'1j rnlD~

'r-!

"e;ro~

""

!~

'"

.",.,0:10::
r-::;NO

ro p loo H...c

....

<'1 0

.~

a '"
0

"<t'

,_.
<:>

I ~,j

o· ,_,
0

xo

r ~,

173

.co

1 -'0 ______;~

' -I*~

I~'~~[~I
~I
,

..

,_*--+--:I--,---,--~'--+--') _~*+*
J

t
*

_*1

*1

**

'.

."''''
.... ("0.1 ,,1
\D '·M
......--I.

. '" .'. ., "'I"

_' -····-1---

-<'1

I I
..1
1'1
--

I
I

---'-~--~-----~-7------------'-----~-~----. ~ __~

--------------------'------,..;--------,--~-

I
174

;;

N o

8
N 1

'"
o

'"

o o
,,)

'0

0,

o
a
"1

175

'----·-c-'------To. __._~L~~~~
(

... ........... . ~._.,h.,,_' _ _~,_

•.•. __

.~_

---.--

..~~, .:LIII ·

Aparate lii dispozitive pentru Iucrar l de te lecomunicarfi Nr. Crt.

prof'ilul : (L.T~) _

L'j

Denurn irea aparatelor

p di,spozitivelor

.~ ~~ (;i ,., ,,' ~

... '" bIJ 0 ,..


oj i oj

..8

'" ,.
"'
(J

·8
'3 ,_,
-I-'

8'1-1J:j.tun op 1 ·00 .IO~'IlJoq'll'1 I. '\luoz op JO:re.lO q"ll'T

,n

~ 0

~
S
ol

2 3

4.
5 6 7 8 9

Aparat de l1~iiSura universal curerrt .cbntinuu/curent al terne.tiv 2% precizie tensiune 1-1000 V intensitate 0,5-5 A rez is'terrtd, 1 MD. Aparut peniTl! masurarea 'tensiuuii de strapungere U .~ .5 kV c.c. _ 5% precizie . Aparar pent'ru masurat a.tenuarea de reflex ie 9i impedarrta Ia cab lu ri le coaxiato (tip ecomctru) ar.~90dB; Iz i·71D.-770 Aparaf pEmtru dererminarea locu lu i idc deranja.rnerrt prin impulsuri Aparat pentru deterrriinarca traseu]ul cablurilor

"j

11),'

....
ot

'D

.~
I.'! &
()

.'~ r-:
~
E
Co ".;:I

I'lmo~:j."Ilu mp.lOC['e'1

1~ I'
*
.

I~ \1

.*-," I

.,.

;e.

<,

I ..

I I I

.;,:.

·X·

~;:.

"

Cufie R.L.C.

-,

,
I

10 11
12

13 14 15
16 17 19

~8 20 21 22 23 25
26 27 24.

28

Fxer.verrtomctru f ;;, 20 Mhz : 10-5 preciz ie Ger.eratorde semnaj sensorial j oasa frecventa 'z = 016000. 1lin) ~ 20 dB; f.:;;' 20 Khz; ±O,5 dB precizie Genera 'tor de semna] s ir usoi dal lnaWi frecven Hi. z = 0f7 5( 1500. ; nivel ;;, 20 dB; f";;, 650 KHz ' Generator de :fl<ec:ventepseudoaJ.eatoare Indicator de n ivel de j oa511 Irecveuta z = 600/:; 000 0. ;niveI;;' .-50 dB; 20 Khz; 05 dB preclzle Indi,cator de nive1 de inalta frecventa z = 75( DOf5 000 D.; n iv el ;;, - 90 dB; f > 650 Khz; ± 0, S"dB preciz ie JvIegohmetru electronic Riz .;;. 20 Go. -5% pl:ecizie ,'i1anomL'.tru - Pl'esiun0 :;;, 2 atm J\rasurii.to~· distorsiun i te·]egrafice .Oscil oscop mono/dublu canal .f ;;, 10 MHz Pun+e -pentru masurat rczis tenta v- ourerrt .so~tinuu ~ 0,0 to 1 M Q - 1% preciz ie .' . P,""t'O ~elltru masu-a.t dczechi libru de rcz.isterrta Puutepcrrtru masura.t capaci tatea 10 pi - 1 micro F 2% preciz.ie Pun te pentru masurat dezech.i l ibr n] de capacitate Pun te perrtru rnas ura.t rez istonts, prizclor de pamlnt 01D.-1 000 f.l - 2 % precizie Pun te perrtru rnasurat rnodul ul iiupedarrte i ;;i defazajul Ia diferite trecvente 03 Khz - 30 Khz; z ;;, 10 KO; .5% preciz ie Psofornc+ru Receptor de secverrte pseueloaleatoare Set generator - receptor pentru masurarea zgomotujui de cuant izare ~ Set generator Tel efon por tab il Vobujosccp

., ti ] :;;l
G.!

~ " ,~cl
:'-1

,~

I ·I~-· .~-~--_ -.
I

-----

.B

d)

.,

~ ci:: ..~ ~ ~u ..~ ;: "' ," .r~ ~ o,


CJ
oj

'..)

. ,~r.Jl

roc ....

U 0
VI

.1·
'"'1-1

~c1
oj

c::
l-~

~§ ~G
o
.J'

+.'

?, ----------'.._

~--.--~,~---~--------------------. <0

,.
,.."

..8 ~~ i.;:;.
0 S .... ·r)
rJ

<"iT

" "

~
c:-J

"" ,J
<~

"" <~, .~ ea ::l .... ~ <.> .s ~ .S '" .., ,~


;~ <.l

" I:i
oj

·OJ
.<?

-.
V>-

'"0

.::: '" -;,;.


...
III

0 .... '~ 'C'<!

p.,

"'""

..,' '" u
u

6...

r-:

16

112

cd.

BO:;i"

177

co

,
\0

1:':-.

--

I I .~I I I ..I * I
I
*

it.

..
*

Aparate ~i dispozr tive pentru profilul 'instala!ii eIectrice de contact, semna lizare , ccntralizare bloc ~i insta Iati l de automatizare calea femta (I.e.F.) pentru Nr.
crt .
·'.A

Denum.irea

apara+el or 9i dispozitivelor

..

tilt ,

1
2

,j

I
""

3
4

I
J

5 6
7

8 9

,
't'
,

10 11

Aparat zig-zag Frecverrtomet.ru Generator Megohmetru Nepermetru Ohmetru . Oscil oscap Punte R:C.L. Radar tester Terohmetru Voitmetru

179

..

Aparate \~i dis1l0zitive pentru profilul - prot ectia catodicd (P~C.)

Nr.·j·
crt. 1
2

Derrum irea

aparatelor

~i dispoartlvelor

:3
<.

'1 5 6

.Aparat perrt-u masurarea rez isterrter solul iri Cutat " Defectoscop de izola+ie pentru concucte ingropate Dispozrtiv 'cn: ac de penet rare Defcc toscop ejcctr-ic ell ~cantei Statie de protectie catQdica mcbija

";!; · F:l'
H

iL80

Aparate
p 0 +'
ctI

'".... i1
H

;:qqHm

cp

lO:pJ,TOq TI'1 ~noz 8p ~O:j.1UOqB'1 ITIUO!~1m .1O:p:uoqTI'1

.'1j rd H

I~ I~ I
.~ ..
'f")

lro

-1~

II I *I " I

,o,;i . dispozitive pentru. _ instalatii· frigorifice(I.F.)

profil~l -

"
*

Nr.., .\.. crt,

Denuinirea apararel.or

~i dispozitivelor

2 3.

1 \ Aparat pentru determinarea PH-ului

Aparatura speciala cu instala.ti! a.nexe (l,paratu~a specia.la de distilare, ell anexe

,
a ~

;i
10. (f)

c:o~

§ o

<!I.
f--<

(f)

183

••. r-.
MV)

~rrJ-M.:"¢"IIr:l·

't'N 0\ MOO

V)O't'O\NM NNM'Cl'D· 'I"


0'\ ("-")t• ..,_~NN~~ •••• '.

''-'

"\0 0\'1"
N

~"~~"N';"';
-c

r-.'I"
N

"<'l

S~M-q-l1f)1.O
V)

co

"CO
M

0\

0\-1"'"-1

...~"t.: ~:-;' ("') ..,~~~~~ 0" N .• to' ~ to·;_:- 01..0,


M
'

0-1

t"}

ex co
" "

-_

-.,

M 'Vi ~

.,
I

./

.\

l~ I ~ \
·185

---J~".~-".'.~-~-' ',:f' Aparate ~i dispoz.itive ,pentru profilul

- instalatii

de automatizare
aparatelor _'___

(I.A.)-

2 Reostat de- reg laj 25: 0;6 A Reostat de reglaj P; 1; 0,6 A Reostat de reglaj 500- 1 00'0; 0,2 A Reosta't de reglaj 100 ~.500; a ,2 "A Rigle lueta1ice gradate de 1m Reductor de presiune de la 1,4 Ia 0,1 ba ri 'Rezistente chimice saubobinar-, 100~300 'Rezistente chitDice san bobinate de 10-100 Sub ler Sursa semnaj nnifica:tO - 50' A c. c. tip ELZ 101 Sursa tensiune continua 0 -·40 Sursa dubUl,de tensinne continua' 0±32 V c,c_: Sursa de aer instn:m,entaj reglabil1l ~i regulator

Nr.1
--I,
1 'crt. -----~

Denumirea _

si, dispozitivelor ;:---: 2

:__:_-I

"

2
3 4 ,5 6 7 8 '. 9, 10 11 12

13
11 15 16,

17
18
19 20 21 ·23c 24, 25 26 27

22

28 29
30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

a.na.l it ica cu -preciz ie 0,1 tchnica clasa I 151;150 bari en aer 15"1; 150 bari en: argon 1; 150bari en azot 151; 6 bar i Baie terrnostatatticu ulei tip BAU Cutie eu rez isterrte decac1ice (6, 10 decade) cls. 0,01 'Cuptor pentru etalonat tcrrnocupl uri .Ccorrnensator de e.c. 0-,69 m V.c.c. cIs. 0,01 Compensator de c.a. 0-60 mV c.a. cls. 0,01 Calibrator THOMEN cjs.: 0, 1 . Dispozitiv de verificiiri pneum<:_tice 0,2-1bar 0,2 Indicator numeric pentru masurarea 'temperaturn electroniccls fJ,l Lamp" de control pcr tabi la 380 V c.a. Multimdru numericE 0301.cls. 0,1 Multivojtmetru eta.Ion 0-11 V c.c. CIs, 0,::>' ,ManonlCtre etaion '(set) ,0 -,lOa bad cls. 0,3 san 0,6 Manometre era.Ion (set) 100-600 bar i cls. 0,3 sauO,6 Manometre cu piston ~i grenti:lti MPG c'ls. 0,1 , Ma.norr.etre cu piston 9i greutati MPG 60 cls. 0,1 ManOUi6hu'etaIol1 MRTI cls. 0,1 , Microma.novacumetru etaJon MMV 15 cls_ 0,1 Micrornanovacumet r u eta.Ion MMV 25 c1s. 0,1 Micromauovacumet ru cutub inclinat 0-8 bari cf s. Micromanovacumetre compensa.toara (ASCANIA) mqn zoo mm col. H20 cis. 0,1 . Mijiamperrnetru c .c. 0,015-30 Ac.c. cls. 0,2 _ Manometru diierentiaj tip Upana la 1200 mrn col H:pcls,'O, 1 Megohmetru 500 V c.c. cis I Milivo1tmeh'u 0-500 rn V c ,c. cis, 0.2 NiirelX,' in monturi'Lparalelipipedic:a Poteutiometru compensator' Pnu:te'RLC cjs, 0,5 Pungadin cauciuc en ghiata Pompa beton ver if ica't ,manometre 0-800 bari .Porripa dev id Punga din cauciuc cu . gheata , Punte Thompson cis. ,0, 1 ' Punte Wheas tone cis. 0,1

Balantr, Balanta ButeIj'e Butelie Bntelie15 Butel ie

10 11, 42 43 41.

45 16
48 49 , 50 51 '52'

47

de

I,

53
54'

Terrnos 2 I

'

1,2 A max ," 1,4 bari

=.

Trusa de verificari'pn-:ou111atice O,6-1,6kgf/cm 55 Trusa de ver ificiiri pne1ll11atice 0,1-4 kgf/cm 56 Tabele de etalonaro manomeirice ' 57 'Tabcle de coresponden+a R-'roC 53 .Tcrmorner--, tehnic de Iabora.tor -50-+-+50°C 59 Termopunte'TRCO 1.02 b cls. 0,1 GO Tennocuplu eta.Ion Pt-Roa-Pt cls , 0,1 61 , Trusa de grel1ta ti eta lou 0 - 10 kg 62 Vas dewar 6] Voltampermettu MAVO 35 64 Vas cu spuma de sapun ' 65 c Vol trnetrn- electric 0-100 m V,c.c.

cls. 0,6 cIs, 0,6

c ls. 2

,86 187

,~ '~... .:'
~, .'::

8:pl:j.~Un op

Aparate

~i dispoztnve

peritru

.rOl'B,w q_ 'WI

$I----~~--I-~~--~--~-----!
,\::UOZ op ,lO:relOqu'I

I co

I"

"1'

- protectia contra incendiilor


I"

ptofi1ul _

I ., ., I
"

,:§ I--IU":_U-O-T-:J.-U-U-i,!-\O-'
~ Jo:puoq 'e'1

I""'~,
I

I"" I
",I

Nr,

crt.
1 2 3 4

Denumir ea ap,tratelor

~i dispozitivelor

! C~lptor de
Dispozitiye Dispozrtivc Dispozitive

--~---+---T~.~,--ln,

I~

ardere S1'AS 7771/1-81 ,Cuptor de arrler e S1'AS 8558-78 Dispozrtive de :mil~urare a temperatu.r~i cuptorujui (termocupluri)
de masurure a temperaturii

5 6
7 8 9

spaj iulu i delimitat

de ccran

I
'f'
,

mctnl)j

de masura.re de masurare

a temperaturii u~ii (teJ:mocuplurij a radiatici termice a fetei neexpuso a presiunii

(radioS1'A5

Dispozit ive de masurare 7771/2-82

static'e in cuptor,

conf.

10
11

12 13 14 13,
16

,,.,
.

IrS. 0)
~.-

I-<

2, 2.:OJ

17 18

Dispozitive de m;-[sumre a etan~eitiq:ii conf. 51'11.5 7771/1..81 Dispoz rriv de manevrare a ,postepruyetci Disc de cuprn , iD 12 mm si grosirnea de 0,2 mrn Ecran conform S1'/I.S 7771/2-81 Echipament demasniil,1'C a tempel:aturilor (tormocupjuri -:- inre., gistrator.) ,, Etuv5. Coni. prcvederi STAS 855'8-78 Micropirometrn sau term ocup lu eu teadi de protce,1:ie Posteprnveta cont. STAS8558-78 Plaeut5. patrata din azbesf 30 X 30 X 2 rnm TermaclJplnri perrtr'n masurarca temperaturji elcmerrtnjui 'TermoeuPluri pentru masnrarea temperaturii cnptoTului

, "

11....:._~_I~~_~:_~~_:'I_p.;-IOO_II._____;I\-.· ---,--.;..-1 _-.;-1'

~ .IO:~~:~:~ * ];t] .I01:~~~:~ * I I ~ ,\,I


.* 1
I-~-----:--

~~'T-I ~-,I--'TI_1

__
00

.. ].

* /, *

.~ I

t-

1
.~

*
1

.'* I

~~-~_,ro-:~ __ ~\-! :;:I. .... 1-4


rj (j)

1-' * I

"

.0 __
_. "'l

,*

*1 ., 1

..

ro

OJ

H ]m ()

m "' <>=I<~

~0

ru
U

"
to

't'

. "1'

8 5
'. .. .. c·_

"l

..

'0

;:l
;:l

u
V
<l H
.~

OJ.

"1

'H

~ :::

m'
u N

~~.~ 'u ua
;:l
oj

V I'l

'ru H
OJ H

"0

.,

'" ....

oj ....

~a
H1;j 0", 'H~

S
S
Ul

b.o

ro ;_;
,oj

'" '(JP<P
<ll .p ,.0 .~

,gP.P
,oj

:I :3 o

I",

I~

.g ,cd p:~
~ ,....

,oj

~
ro
k

a ()

,.0 ,~ '" p

au
H

~.~

p,,~

'"

~ ,>

H OJ

00 0

....
0

I .....
0

'"

s
.....
0

',~

191'

Aparat'e~i

echipamente
[r,
rt , 'J

dispo:dtivepentr'u' profflul inglobatc in coustructli (Ere)


.'

'~nexa

nr .. 3

Inst ittl tia .•....•..........

,.

" . Model Cerere de autorizare

-.Denumirea

aparaielor

~i dispoz it ivelcr

I
.ApaiatT3rincll . '. Balau\,a anafrt ica Dinamornetru cu ceas comparator
Doza tensiometricaroentru Extractometru tij1 DYNA Micromctru irrtinderc ~i corup resiunc Prin prczcrrta,

1 2-

3
4 5 G

I.S.C.L.P.U .A,T. (1. C.L.P.1.).A. T. J ud. ,•••_:


sef

Domnului Inspector de stat (Domrrului. Inspector gef)


instrtutia noastrii

1
8.

Rcileti:.

Sub lcr

teprBzehtata

prin

---------.------------.- .• ----..... ---.... ---lc -------.... h____ eu sediul in .Joca.l itatea • ._.. ".__ ~ ." str, __ nr. __ . •__ iudetuj (sectorul)

_____________rugam sa dispuneti anatizarea preveder ilor "Chestionaru:lui de va evatuare" si a "Dosarului de au'tor izare" in vederea declansar ii acciurrilor priv ind autorizarea laboratoarelor de mccrcari in construcfii care fnnctioneaza in cadrul Instrtutiei noastre (independent) pentru urrnatoareje profile 9i: inceroa.ri :
Nr. crt.

Dcnum tre prafil 1

N omenclator incercari

----j !

--I~
------\

tati1 in construc+ii",
cons tr'uct precurri

prin prezenta ca am Iuat cuncst.inja de prevederije "Legii c:'ilia regulamerrtelor de ap licare ale acesteia , inclusiv a. "Regu[amerrtul ui priv.ind atrtorizarea si acreditarea .Iaboratoarelor de incercar+ in ir'", si a. 9i iunil de ap a 9i ne obIigam: ill . Declaram
proceduriIor· ins'truct or licare aces tora

13 -

.cd, 802

193

.innilor refcr itoare

sa

·sa

respectam prevederile 1egii, regulamenfelor, procedurilor si, instruc]a activitatea de lab orator ; . . aducem ja jndep1iniret~ateobligatii1e ce ne're,,:in ca urrnarea auto-

.Anexa Jnstrtrrtia
-~-""----"''''''---;_''''-------~-_,;.._ ....... ._-h_

nr ,

'izarii; sa. mentinem si sa. aducern imbunatatirile necesare sistemujui de asi.urarea calitatii adopt~t de 1a:borator si acceptat Ia atrtor'izare : - sa asiguram impjementarea ~i runctionarea permanerrta a. aisterrrului de .si'gurare a ca~iti,ltii; . - sa efiminam brice incercare de efectuare depresiuni comercial e, finaniare sau de alta natura. care ar putea influent-a decizia tehniea;. I .- sa sat.isfacern in orice moment prescrip'ti ile procedmii de autorizare si a.ltor criterii recomandate de organismuj de atrtorizare j : . ::....sa declararn ca. suntem autorizat; numai pentru tncercari;e pentru care "8. acordat autorizarea;.· .' '. ,. .'. - sa achitam taxele privind evajuarea, audrtul , autorizarea, ver+Itcari le ericdice, reautorizare, indiferent de rezujtatuj :act.iun ilor Intreprinse; .- sanu aducem prejudicn. sub nici un fel orgerrisrnului de autorizarc : S{L incetam S(L utij izarn autorizarea In rnomerrtul pierderii valabiIitatii cesteia; - .s~: trtij izam. linpreuna.cu cl ierrti.i docurnentcje emise In iimitele sta-. ij ite de organismul de autorizare : .•' - sa inforrnam imedia+ organismu1 de autorizare eu pr ivire [a oriee'schlin" are fa¢ de conditfile avute in vedere Ia autorizare (spatii , conditi i de rnediu, parataj , personal, .elementele aistemutrri de catrtate etc.), . Anexam ataturat "Chestionaru1 de evaluare"· si "Dosarul de autorizare" »npletnte cu dafele Ia z i.. , ,. Va rugarn ca dupa anaf izarea documcrrtelor Inaintate, in cazul In care .estea cor'espund ex.igerrtef or stab ilrre pentru autorizare, sa dispuneti efectua'a viz+tei de evaluare -pretiminara ~i declansarea actiunii de audit ifl vederea ~torizarii.. . '. ... . recizam ca taxa de autorizare In va.Ioare de " ""_s-a depus In contul nr , """"" ""__ "_____1a "__ "" "" ""___ cu (documcrrtul}, __ "" · " ~_c __ "."--""" __ n data de .

Modei qiESTIONAR DE EVALUARE

I . . . . Preaerrtu] chestronar are drepf seop prezentarea prlncipalelor elate privind labo~a~orul de lucerdin in vederea anal izari i opor tunittrti i vizrtel de evaluare . prehtnmare. A. Date generale .1. nate privind institutia tutelara (laborator:. indepcnderrt) "" ",,__,,,,
,,,_,,,,_,,,>ro __ _ _ __ .

1. 1. Den umrrea : ~""-----""""------"'------H""' 1.2 ..Adresa : "" "_."__ """"._""" _ _ ""_"-

~~_"

"_""".Nr, telefon : "_" de stat/particularajmixta)

""" __

1.3. Statut
..-...... ...... ..... ----

de funct.ionare
....... :--....... -.....

(Jntreprindere
-e- ... _..:... ... "' ................. __ ...........

.....

:.

......

_ ----

........

ono

...

.......

__

1.4. Prmcipajele

.domenii din
• ......

de

actdvirate

r.s. Persoana
...... ---... ...:.......-.........

....... ----- ..-----."'-----~ ----..,_------ ...... ---.... ..


,

eonducere
....... .-< .......

delegata
'-

pentru
.., .... ..:. __

reprezentare':
,1

.......

>n-

...

...

0-: .. .:

........

I--- ..... ........ .... ;,.--

....

.............

2.
.' i

Date

p rivind

Iaboratornj. :
- ....

de

incerdri
..... _---..,

DIRECTOR,
'Nurne prenume Sem nii.tura L.S"

CONTABIL

'~EF,

2. L Denuruirea 2.2. Adresa : 2.3. Profile

_-- ... ...... ---

.....

-----..,.-----

... _--- ...... --------- ........ -----.-.---- ..... --- ... ---- ...... _--- ....
H

Nume 'prenurne
Sernnatura

- ....-----~

... ""----...,.--

+-

··de incercari

(cod profile):'
.

r.s.

--....----- ...-----~----...... ----" "---", .._-- ... _-- ............ ....

. '.

2.4. Efect iv tot::il personal ., din care personal B. Organizare generala

Iaborator : tehnic :

1. Poli tica de cal ita te


L1.Care
.

surrt obiectiveie
I

actuaje>
viitol'?

L2. Ce va propuneti

pentru

195

,
j. Corrtro'[u]. rezul'tatelor mcercari'lor +ehnice pri-

1.'3'; Aveti un.sistem-propriu de ..asigurare 2"·ca.litatii? (Daca da,descrieti surnar sistemu1 adoptatj 1.4. Aveti , (Daca.' 1.5. Ave+i (Dad\. un manual a.I ca lrta+i i? da , enurncra+i succirrt ,structum sa). un responsabij cu cal itatea> da , 'precizati numeje ·ac'estuia ~i responsabiiii:atile

ce-i revin)

3.1. Aveti instrtuit un cori1:~oi. privindrespectal"ea norrnelor vind efect1.,area· incercar ilor? . Dad da., dcscricti .sumar modul cum este organizat

1'.6. Preze::t~~i organigral;:a 1aboratorului, .Iservic ii, comparttmerrte , fun:t.l1) ,1llcluslV 'relatrije acestuia.,cil ..serv.icii.le functionale ale institutlel (tn cazu] iunctionarii ln cadrul unei institutii). ' ersbnal Responsabij i

3.2. Dar pentru verificarea rnodurui de consemnare in documerrtele Daca da, descrie+i sumar modafita+ile ut ifiza+e. 4. Documen'teje 4.1. Ut.ifizaxi emise pcntru lneercari

.ernise?

docuruenteje

tip perrtr u iricercar i?


cu un exemplu concret de com-

Pre.ci za+; d,.oc,;mentf':,le tiputi1izate pjetarc. ·numele!li ca.Iificarea sefultri de Iaborator , sefilor de profile E. Aparataj pentru Incercihi, masma,

:1.1. Prezenta+i

etalonare

1:2. Aveti un ais tem de s~plinire a ·titulari1or? (Daca da , preciza+i deta.lii le necesare) 1.3. Aveti delimitate strict , nalului opera+iv? (Daca da, precizatrsuccint Operatori 2.1'. Prezerrtati rrurne'[e S1 cal ificarea personaj nju l care participa Ito efectuarea incerchrilor [cxclusiv personaluf de Ia pet. '2) . Formare-e-infcrmare " a persona'lul ui? direct atributiunile ' limitele sefilcr d e pro £'1' 1e ' , responsab ilitatijor
,,1

. 1. Ach iz itionarea ~ ale perso-.

apa rat ur ii specificate

1.1. Avet i

procedura de achizrtionare a aparaturii? , Daca da, desCT~eti prevederile acesteia .(responsabilitati, +ehnica, setectare' furnizori , reception arc etc.)
0

acestoraj, 2.· Ev iderrta. aparatur ii 2). Aveti un registru de evidcrrta a aparwtnrii de Iaborat.or? 2.2. Care surrt principalele categorii de informati i consemnate? . Daca surrt +ip se precizeaza t.ipul documentului. ,2.3. Aveti uTI -esponsabrj care se ocupt, de tinerea la z i a eviden tei? Daca da, specifica+i nurnel e ~i functia i'esponsabilnlui. 3. Verificarea aparatu6i' de rnasu-

3.1. Ave+i rm 'sistem propriu de formate sau reciclare Dad da,d",scrieti sumar sistemuj ut il izat ,

Daca nu, prezentati rnoda1it~tile

ut ilizate.
a personajujui>

3.2. Aveti un sis tem propriu de-informaro tehriica Daca da, descriet ; sumar sistemuj adoptat.. ea.lizarea de ln~erciiri de efcctu~re a fnccrc;:i,riior a t.uturor

J.L·Care.sunt performarrtete.tehnice care se yerifica si precizia rare 'perrtru prindpalele aparataje •.cle Iaborator? 3.2. Ce metode 3.3. Aveti Daca
I

'de_ verificare

utilizati? metrologice?

Instl'uctiuni

un sistem de ev identa a] verrficavilor da, preciza+i cum este 'organ iza+, aparaturir

1. 1. Ave ti procedur i. efectuare scl icrta autorizar ea? dura Iolosrti .Produse supuse

de

Incercarilor

pentru

care se de proce., F.

4., Ident ificarea

Da~a da , c~ inf?2'!1latii .n~ai impoztante


incercar ii

conj.in (sau ce tip daca se ut il izeaza u n rncde] consacratj

4.1. Aveti .un sistem de' iderrtificare, et.ichetar e? Daca da , descr ie [i sistemuj utilizat.

Supra veghere

interna

2.1. Aveti un' sistem de receptionare, (Inaince si dupa inccrcarcj? Dac'a da, descrieti

mregistrare,

etichetare,

depozitare

1. . Control interior 1. 1. Av'"'ti organizat


corrtrolul interior? Daca da, preciza+i succirrt prevederi le privind Iul ierarhic , corrtrofuj-extem. autocontroluj , corrtro,

surnar .sistemm utilizat.

"T'

.-.--- ...

-,-----;-----.----~-~~'.

2.

Gestiunea

neconronnrtat.ilor evideuta necoatorrnita+itor? succirrt modul"'deqrganizare materiulejor .consumab ile

1. Asigura.rea 1.

ca.li,taFi

2.1. Aveti organizata


Daca da, prezentatr 3. Corrtrofu] si

proc~duri,

reoeptiona.rea

3.1. Aveti un ~siste~,propriu.privin(i;.rerifiCareamaterialelor·c~nsu'!;labile? Daca da, descr iepi: proeedura utiIizata,' .rcsponsabi li ietc. 4. Supraveghere ~i ver ificare fu~ctionare 'ap~ratudl.

mod de IJperarei instructiuni. fiuni odun ,de operare in~tit>ute pentru 1 1 AveH proceduri, instrnc,mm, ~.~ .. acti;j.itatea pc care 0 desfa,;ura,l. d moduri de operare ~tilizate Denumititipl1rile dedocume~te sau e (eventu¥,l scurtaprezentare) . . d asigura~ea calita.tii pnvlU rtatiP' eriodie rapoarte pdvind asigurar:~ ca 1" . 2.1. In 0 , I', .' 1 i " ta cine se dlfuzeaZa. Daca da, precizatl mter'Ta u ~l
t emiti

de

Iabo;~tor

2. Rapoarte'

4.1. Aveti un sistern propciu-insfituit privind yerificareabunei funct ionari ,§i depistarea eventuajejor dereglari a aparaturi i de Iabora tor? Daca: da , descrie+i sumar-.gistemul,adoptat. D. Etalonarea

0.1. Cum rezolva.ti


Dcscrieti 6. Incercari

probjemcte de etalonare? ,modul de rczolvare

DIRECTOR, Nurnele ~i prenumele

iutcrlaboratoere

6.1. Par tioipa+i Ia inccrcari' inteilabor~toare? Daca cia, preciza+i in ce domeniu si eu ce ocazie. ' ,7. Audit , G. Cered intern cia, descriej.i-I 'sumar. semnatura

'1,1. Aveti organizat audi'tul urrtern a] iabora.toruluir


'Dadi

L.S.
de incercar i' ' cererilor de illcercati Data,,: ---------.--: .. . de betoane san :FIevazute lacap.

L Tratarea 1.1. Aveti

un rsis'tcm proprju

de tratare

a cererilor de incerdl.ri?

Nota' Pentru laboratQarele,det;U1

---------._.<------.-.------. , it t
"
A,

Daca da , 'descr leti sumar taistemul ". H.:Orgar;zizare

~m~~~~~e~oo~
, , ,

ae

.' 1 tele d e 111c(u statiite d' persate a pune ' .' 15 leta numai datele din chesbon~r
1-;-5}. ~

C D' E F (art.

•.

1.

.Modif'icare proceduri

1.1. Av:eti. un sisrern prop riu privind


dur ilor? Daca da, preclzatrjarincipalcle

actuafizarea . ejemerrte

sau modificarea

proce-

ale sistemului.

'2. 'Derogar.i,

acpiuni

corect ive si ac-

2.1. Aveti instituit un sistem propriu p riv ind tratal'ea'del'ogarHor tiunilor corect ive? , , Dadi da, doscrieti succint .sistemul. 3. Arhivare 3.1. Descrie'ti sumar sistemul de arhivare utifizat .

[98

\~