Sunteți pe pagina 1din 66

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Centrul Național de Management în Sănătate

Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi


Dependenţei de Droguri

Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din


clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015

Chișinău, 2016

Versiunea documentului din: 02/02/2016


Cuprins
1 Considerente metodologice ................................................................................................................................ 1
1.1 Eșantionul analizat ...................................................................................................................................... 1
1.2 Criterii de dezagregare la etapa de analiză a datelor .................................................................................. 1
2 Părinții, familia și prietenii .................................................................................................................................. 2
2.1 Statutul părinților și a familiei ..................................................................................................................... 2
2.2 Relația cu părinții și prietenii ....................................................................................................................... 3
3 Fumatul ............................................................................................................................................................... 4
3.1 Disponibilitatea percepută a țigaretelor ..................................................................................................... 4
3.2 Prevalența fumatului ................................................................................................................................... 5
3.3 Vîrsta debutului fumatului .......................................................................................................................... 5
4 Alcoolul ................................................................................................................................................................ 6
4.1 Disponibilitatea percepută a băuturilor alcoolice ....................................................................................... 6
4.2 Prevalența consumului de alcool ................................................................................................................ 6
4.3 Ultima zi de consum a alcoolului ................................................................................................................. 7
4.4 Ebrietatea /intoxicarea ca urmare a consumului de băuturi alcool ............................................................ 8
4.5 Vîrsta debutului consumului băuturilor alcoolice ....................................................................................... 8
4.6 Motivele consumului băuturilor alcoolice................................................................................................... 9
4.7 Probleme atribuite consumului (personal) de alcool .................................................................................. 9
4.8 Probleme atribuite faptului că altcineva a consumat alcool ..................................................................... 10
5 Drogurile ilicite .................................................................................................................................................. 10
5.1 Disponibilitatea percepută a drogurilor ilicite .......................................................................................... 10
5.2 Prevalența consumului de droguri pe parcursul vieții .............................................................................. 11
5.3 Canabisul ................................................................................................................................................... 11
5.4 Prevalența consumului de droguri ilicite, altele decît canabisul ............................................................... 12
6 Diverse substanțe .............................................................................................................................................. 13
6.1 Tranchilizante și sedative .......................................................................................................................... 13
6.2 Prevalența inhalării.................................................................................................................................... 13
6.3 Alte substanțe, utilizarea pe parcursul vieții ............................................................................................. 13
7 Vîrsta debutului consumului a diverse substanțe ............................................................................................. 14
8 Riscul perceput de consum al substanțelor ...................................................................................................... 15
9 Abstinenta pe parcursul vieții de la diverse substanțe ..................................................................................... 16
10 Utilizarea substanțelor psihoactive noi ............................................................................................................. 16
11 Internetul și utilizarea computerului................................................................................................................. 17
11.1 Utilizarea internetului în ultimele 7 zile .................................................................................................... 17
11.2 Scopul utilizării internetului în ultimele 30 zile ......................................................................................... 18
11.3 Dependența auto-estimată față de computer (calculator) ....................................................................... 18
12 Jocurile de noroc ............................................................................................................................................... 19
13 HIV/SIDA și tuberculoza .................................................................................................................................... 19
13.1 Cunoștințe referitoare la HIV/SIDA ........................................................................................................... 19
13.2 Cunoștințe referitoare la tuberculoză ....................................................................................................... 20
14 Anexe ................................................................................................................................................................. 21
14.1 Eșantionarea .............................................................................................................................................. 21
14.2 Colectarea datelor ..................................................................................................................................... 22
14.3 Descrierea metodei CAST .......................................................................................................................... 22
14.4 Tabele ........................................................................................................................................................ 23

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 I
Studiul de cercetare în școli privind consumul de alcool şi alte droguri (ESPAD) a fost realizat în Republica
Moldova în anul 2015 de către Centrul Național de Management în Sănătate cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene prin intermediul Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri
(EMCDDA -European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).
Conținutul acestui document este responsabilitatea exclusivă a Centrului Național de Management în Sănătate, și
nu poate în nici un caz să fie considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene.
Suport tehnic în realizarea studiului a fost oferit de către Ministerul Educației al Republicii Moldova, Instituţia
Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile și Instituţia Medico-Sanitară Publică
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 II
1 Considerente metodologice
(Anexele: ”Eșantionarea”, ”Colectarea datelor”).
Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind consumul de Alcool şi alte Droguri, identificat uzual prin
abrevierea ESPAD, a fost iniţiat în anul 1993 de Consiliul Suedez de Informaţii privind Alcoolul şi alte Droguri şi
Consiliul Europei.
Scopul studiului vizează obţinerea la nivel european de date comparabile privind cunoştinţele, atitudinile,
practicile elevilor de 16 ani în privinţa consumului de droguri, făcând în acest fel posibilă conturarea unor
tendinţe privind caracteristicile consumului la acest segment de vârstă, la nivel naţional şi european. Sondajele
sunt repetate la fiecare patru ani, în anul 1995 a fost realizat primul studiu în 26 de țări, fiind punctul de plecare.
În Republica Moldova runda din 2015 este cea de 3-a participare la acest exercițiu. Conform metodologiei se
anchetează toți elevii din clasele cu o pondere mare de elevi de vîrsta de 16 ani (în cazul Republicii Moldova a
aceștia sunt în clasele a 8-a și a 9-a), dar pentru comparabilitate între țări în baza finală a studiului la nivel
european se păstrează doar elevii din grupul țintă (în cadrul ESPAD 2015 aceștia sunt elevii născuți în anul 1999).
Acest document reprezintă raportul național în baza tuturor datelor colectate în rezultatul exercițiului ESPAD
2015. Raportul Naţional ESPAD reprezintă informații referitoare la toți elevii chestionați în cadrul exercițiului
ESPAD 2015 şi NU substituie raportul standard ESPAD unde sunt prezentate datele pentru toate țările
participante, inclusiv Republica Moldova doar pentru grupul țintă al exercițiului (elevii născuți în anul 1999).

1.1 Eșantionul analizat


Eșantionul analizat în cadrul prezentului raport este constituit din 5704 de elevi din clasele a 8-a și a 9-a, dintre
care 50,6% sunt băieți și 49,4% sunt fete (Tabelul 1). Circa 47,3% dintre elevi sunt din clasa a 8-a și 52,7% din a
9-a. În cadrul instituțiilor de învățămînt din mediul rural fac studiile 66,1% dintre elevii chestionați și 33,9% în
instituții de învățămînt din mediul urban.

Tabelul 1 Structura generală a eșantionului analizat


Limba în care a
fost completat
Sexul chestionarul Clasa Mediul de reședință
Urban Urban Urban
Total Băiat Fată Română Rusă 8 9 mare mic total Rural
Număr total de elevi 5704 2889 2815 4842 862 2699 3005 1003 929 1932 3772
Sexul, % Băiat 50.6 - - 50.7 50.2 51.2 50.1 50.9 53.6 52.2 49.8
Fată 49.4 - - 49.3 49.8 48.8 49.9 49.1 46.4 47.8 50.2
Clasa, % 8 47.3 47.9 46.7 45.6 57.2 - - 55.5 48.1 52.0 44.9
9 52.7 52.1 53.3 54.4 42.8 - - 44.5 51.9 48.0 55.1
Mediul de Urban mare 17.6 17.7 17.5 16.3 24.6 20.6 14.8 - - - -
reședință, Urban mic 16.3 17.2 15.3 13.2 33.9 16.6 16.0 - - - -
% Urban total 33.9 34.9 32.8 29.5 58.5 37.2 30.9 - - - -
Rural 66.1 65.1 67.2 70.5 41.5 62.8 69.1 - - - -

Circa 30,5% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a în ultimul semestru au învățat bine (cu media școlară auto-
raportată 9-10), 56,9% au avut o reușită medie (notele 7-8) și circa 12,6% au avut o reușită slabă pe parcursul
ultimului semestru; Tabelul 4.

1.2 Criterii de dezagregare la etapa de analiză a datelor


La analiza datelor studiului în toate tabelele (vezi anexa 14.4 Tabele) sunt incluse următoarele dezagregări:
 Sexul elevului: băiat sau fată.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 1
 Limba în care a fost completat chestionarul; s-a considerat că aceasta este mai relevantă mediului de
comunicare, comparativ cu limba de predare.
 Clasa în care învață elevul: a 8-a sau a 9-a.
 Mediul de reședință. S-a dezagregat în 3 categorii:
o ”urban mare” care include orașele Chișinău, Bălți și Bender;
o ”urban mic” include restul localităților urbane (centre raionale; localitățile urbane din cadrul
municipiilor, cu excepția orașelor Chișinău, Bălți și Bender; alte localități urbane);
o ”rural” – toate localitățile rurale, inclusiv cele din cadrul municipiilor.
 Media școlară din ultimul trimestru în conformitate cu chestionarul (9-10, 7-8, 5-6).
 Elevii trăiesc în familie completă cu variantele ”da” și ”nu”. ”Trăiesc în familie completă” s-au considerat
copii care au indicat că locuiesc în aceiași gospodărie cu ambii părinți (biologici sau vitregi), ceilalți au
nimerit în categoria ”nu trăiesc în familie completă” (inclusiv cei care locuiesc fără nici un părinte sau
singuri).
 Starea materială a familiei. Pentru această categorie au fost agregate răspunsurile din întrebarea
analogică din chestionar în 2 categorii:
o Elevii care au indicat unul din răspunsurile ”Mai bună cu foarte mult decât majoritatea din țară”,
”Mai bună cu mult decât majoritatea” sau ”Mai bună decât majoritatea din țară” au nimerit în
categoria ”Mai bună decît la majoritatea”.
o Elevii care au indicat ”Aproximativ la fel са majoritatea din țară”, ”Mai rea decât majoritatea din
țară”, ”Mai rea cu mult decât majoritatea” sau ”Mai rea cu foarte mult decât majoritatea din
țară” au fost categorisiți ca ”Medie sau mai rea decît la majoritatea”.
 Nivelul de studii a părinților. Din întrebările analogice din chestionar pentru fiecare părinte s-au creat
următoarele categorii: ”Nici un părinte cu studii medii complete”, ”Cel puțin un părinte cu studii
complete” și ”Cel puțin un părinte cu studii superioare complete”. În tabelele rezultante nu este indicată
ponderea elevilor care au indicat ”nu știu” sau ”nu am mamă/tată sau nu este cazul”.

2 Părinții, familia și prietenii


2.1 Statutul părinților și a familiei
(Tabelul 5, Tabelul 6, Tabelul 7, Tabelul 8).
Circa 32,3% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au indicat că cel puțin un părinte este plecat peste hotare pentru a
cîștiga bani, în 11,4% din cazuri peste hotare este
 Circa o treime din clasele a 8-a și a 9-a au cel puțin
plecată mama, în 14,3% din cazuri este plecat tata și în
un părinte plecat peste hotare pentru a cîștiga
6,5% din cazuri ambii părinți erau peste hotare în scopul bani și practic în fiecare clasă există cel puțin un
cîștigării banilor la momentul chestionării. copil la care ambii părinți sunt în afara țării pentru
Au indicat că cel puțin un părinte este plecat peste a cîștiga bani.
 Fiecare al zecelea elev nu are nici un părinte cu
hotare pentru a cîștiga bani, mai des comparativ cu
studii medii complete, în schimb fiecare al 3-lea
semenii lor, elevii din mediul rural (34,3%) şi cei din are cel puțin un părinte cu studii superioare
mediul urban mic (34,2%), cei cu media slabă la complete.
învățătură (34,5%) și elevii care au cel puțin un părinte  Practic fiecare al treilea elev (30,7%) dintre elevii
cu studii medii complete (35,6%). claselor a 8-a și a 9-a trăiesc în familii incomplete
(doar cu un părinte), iar fiecare al 6-lea (15,8%) în
Mai des sunt plecați peste hotare ambii părinți în cazul genere trăiește fără părinți.
elevilor din mediul rural (7,4%) și în cazul celor care nu
au nici un părinte cu studii medii complete (7,9%).
Referitor la nivelul de studii a părinților s-a stabilit următoarele: în 11,6% din cazuri nici un părinte a elevilor din
clasele a 8-a și a 9-a nu are studii medii complete, în 36,9% din cazuri cel puțin un părinte are studii medii

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 2
complete, cel puțin un părinte are studii superioare complete în 33,8% din cazuri și în 17,6% nivelul de studii a
părinților este necunoscut și/sau inaplicabil.
În cazul elevilor care nu au nici un părinte cu studii medii complete se evidențiază elevii cu reușita slabă la
învățătură (în 18,5% din cazuri), iar în cazul elevilor care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete cei
din centrele urbane mari (59,2%).
Starea economică a familiei a fost auto-apreciată mai bună decît la majoritatea în 35,5% din cazuri, cu un
procentaj de 40,4% în cazul băieților și 30,6% în cazul fetelor. Au indicat stare mai bună decît la majoritatea mai
des comparativ cu semenii lor elevii cu reușita bună la învățătură în ultimul semestru (39,0%).
Circa 8,3% au indicat starea materială a familiei mai rea decît la majoritatea cu o pondere de 6,8% în cazul
băieților și 9,8% în cazul fetelor. Se evidențiază la această poziție, comparativ cu semenii săi, elevii cu reușita
slabă la învățătură (14,8%).
Elevi din clasele a 8-a și a 9-a locuiesc în familii complete (ambii părinți, biologici și/sau vitregi) în 53,4% din cazuri,
în familii incomplete (doar cu un părinte) în 30,7% din cazuri și locuiesc fără părinți în 15,8% din cazuri.
Mai des locuiesc în familii complete elevii cu reușita bună la învățătură (60,3%) și acei care au cel puțin un părinte
cu studii superioare complete (59,5%), iar locuiesc fără nici un părinte elevii din mediul urban mic (17,5%) și cei cu
reușita slabă la învățătură (19,1%).

2.2 Relația cu părinții și prietenii


2.2.1 Controlul parental și suportul social
(Tabelul 9, Tabelul 10).
 Controlul parental îl resimte un elev din cinci
În cadrul studiului elevilor li s-a oferit o serie de (22,4%), iar de susținere socială beneficiază un
afirmații cu solicitarea de a indica în fiecare caz una din elev din trei dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a.
 Doi elevi din trei (69,3%) sunt foarte satisfăcuți sau
variantele de răspuns: aproape întotdeauna, deseori,
satisfăcuți de relația cu persoanele apropiate
uneori, rareori și aproape niciodată. Afirmațiile incluse
(mama, tata, prietenii), mama poziționîndu-se pe
în chestionar au fost: ”a. Părintele meu /părinții mei primul loc, urmată de prieteni și apoi tata.
stabilesc reguli stricte privind ceea ce am voie să fac  Doar în cazul al trei elevi din patru (76,9%) părinții
acasă”, ”b. Părintele meu /părinții mei stabilesc reguli ar interzice sau ar dezaproba starea de ebrietate
stricte privind ceea ce am voie să fac în afara casei”, ”c. și/sau consumul de canabis și ecstasy.
Părintele meu /părinții mei știu cu cine îmi petrec
serile”, ”d. Părintele meu /părinții mei știu unde mă duc serile”, ”e. Simt căldură și grijă de la mama și/sau tata”,
”f. Pot să obțin ușor sprijin moral de la mama și/sau tata”, ”g. Pot să împrumut (cu întoarcere) ușor bani de la
mama și/sau de la tata”, ”h. Pot să obțin ușor bani cu titlu de cadou (fără întoarcere) de la mama și/sau de la
tata”, ”i. Simt căldură și grijă de la cel mai bun prieten al meu” și ”j. Pot să obțin ușor sprijin moral de la cel mai
bun prieten al meu”. Pozițiile a-f sunt considerate ca acțiuni din categoria controlului parental și pozițiile e-j indică
suportul social.
Ca rezultat circa 22,4% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au indicat ”aproape întotdeauna” sau deseori la toate
pozițiile din categoria control parental, cu o pondere de 24,5% în cazul băieților și 20,4% în cazul fetelor. Mai des,
comparativ cu semenii săi, au indicat prezența controlului parental elevii care nu au nici un părinte cu studii medii
complete (30,4%).
În categoria elevilor susținuți social sunt 38,7% (au indicat ”aproape întotdeauna” sau deseori la toate pozițiile din
această categorie), ponderea băieților constituind 36,0% procente și a fetelor 41,3%. La această poziție se
evidențiază comparativ cu semenii săi elevii cu însușita bună la învățătură (44,1%).
La întrebarea din chestionar dacă părinții știu unde elevii își petrec serile/nopțile de sâmbătă circa 71,9% dintre
elevii claselor a 8-a și a 9-a au afirmat că părinții știu întotdeauna, cu o pondere de 80,2% în cazul fetelor și 63,3%
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 3
în cazul băieților. Se evidențiază la această poziție elevii cu însușita bună la învățătură, care în 78,2% din cazuri au
afirmat că părinții știu unde elevii își petrec serile/nopțile de sâmbătă.
Părinții de obicei nu știu unde elevii își petrec serile/nopțile de sâmbătă în cazul a 2,3% de elevi, cu procentajul de
3,6% în cazul băieților și 0,9% în cazul fetelor. La această poziție se evidențiază, comparativ cu semenii săi, elevii
cu însușita slabă (4,5%).
2.2.2 Nivelul satisfacției de relația cu părinții și prietenii
(Tabelul 11).
Elevii au fost rugați să clasifice nivelul lor de satisfacție de relația cu mama, tata și prietenii. În calitate de variante
de răspuns au fost prestabilite opțiunile ”Foarte satisfăcut”, ”Satisfăcut”, ”Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut”,”Nu
chiar satisfăcut”, ”Deloc satisfăcut” și ”Nu există asemenea persoane”.
Sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de relația cu mama 78,5% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu pondere de
76,2% în cazul băieților și 80,9% în cazul fetelor. De relația cu tata sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți 68,1%
dintre elevi, cu 68,6% în cazul băieților și 67,5% în cazul fetelor. Relația cu prietenii a fost clasificată ca foarte
satisfăcătoare sau satisfăcătoare de 75,% dintre elevi, mai rar în cazul băieților (72,7%) comparativ cu fetele
(77,4%).
Sunt foarte satisfăcuți de relația cu toți cei apropiați (mama, tata, prietenii) circa 69,3% dintre elevii claselor a 8-a
și a 9-a, cu ponderea de 71,8% în cazul băieților și 66,9% în cazul fetelor. Mai des au indicat nivel înalt de
satisfacție elevii care comunică în limba rusă (79,7%), cei cu reușita bună la învățătură (75,0%) și elevii care au
indicat o stare materială mai bună decît la majoritatea (73,5%).
2.2.3 Atârnarea părinților fata de consumul de alcool și droguri
(Tabelul 12).
În cadrul studiului elevii au fost rugați să aprecieze reacția părinților în cazul în care (elevii) ar face una din
următoarele: ar fi beat, ar consuma canabis, ar consuma ecstasy. În calitate de variante de răspuns s-au oferit
opțiunile: ar interzice, ar dezaproba, nu ar fi împotrivă, ar aproba, nu știu.
În rezultat tata ar interzice s-au ar dezaproba toate cele enumerate în 83,5% procente din cazuri și mama 82,3%
din cazuri. Ambii părinți ar interzice sau ar dezaproba în 76,9% din cazuri, cu 73,9% în cazul băieților și 79,8% în
cazul fetelor.
Mai des consideră că părinții ar dezaproba starea de ebrietate și consumul de canabis și ecstasy, comparativ cu
semenii săi, elevii care trăiesc în familii complete (82,1%) și cei cu însușita bună la învățătură (81,9%).

3 Fumatul
3.1 Disponibilitatea percepută a țigaretelor
(Tabelul 13).
Elevii au fost întrebați cît de dificil consideră ei că ar fi să cumpere țigări, în cazul în care ar vrea să o facă
(categoriile de răspunsuri sunt: imposibil, foarte dificil,
 Practic fiecare al 3-lea elev din clasele a 8-a și a 9-a
destul de dificil, destul de ușor, foarte ușor, nu știu). din centrele urbane mari (orașele Chișinău, Bălți și
Circa 36% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au afirmat Bender) poate procura destul de ușor țigări, iar în
că este imposibil să procure țigări, tot odată circa 18% mediul rural fiecare al 7-lea elev consideră țigările
destul de accesibile.
consideră că pot procura destul de ușor sau foarte ușor
țigări.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 4
Băieții mai simplu pot procura țigări (22,8% - destul de ușor sau foarte ușor) comparativ cu fetele (12,8%), de
asemenea elevii din orașele mari (Chișinău, Tiraspol și Bender) mai ușor pot procura țigări (30,3% - destul de ușor
sau foarte ușor) comparativ cu ce-i din alte localități urbane (17,4%) și din localitățile rurale (14,6%).
Mai des consideră că este imposibil de procurat țigări fetele (41,1%) comparativ cu băieții (30,7%) și elevii din
mediul rural (40,5%) comparativ cu ce-i din centrele urbane mari (21,9%).

3.2 Prevalența fumatului


(Tabelul 14, Tabelul 15).
Circa 30% dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a au fumat cel puțin o dată pe parcursul vieții. Prevalența fumatului
pe parcursul vieții este cu mult mai mare printre băieți
 Trei elevi din 10 din clasele a 8-a și a 9-a au fumat
(45%), comparativ cu fetele (15%). Cifrele la această
vreo-dată și 1 din 12 a fumat în ultimele 30 zile.
poziție diferă după mai multe criterii de dezagregare:  Ponderea fumătorilor printre băieți este de 3-4 ori
elevii din clasa a 9-a mai des au declarat că au fumat mai mare comparativ cu ponderea fetelor
vreo-dată (32,7%) comparativ cu cei din a 8-a; printre fumătoare.
elevii din centrele urbane mari prevalența fumatului pe  Viciul fumatului printre elevi este mai răspîndit în
parcursul vieții (38,5%) este mai mare comparativ cu centrele urbane mari, comparativ cu alte localități.
alte medii de reședință (30,2% - urban mic; 27,9% -  Elevii cu o însușită mai bună și cei care locuiesc în
familii complete mai rar fumează comparativ cu
rural); de asemenea se evidențiază elevii cu o medie
semenii lor cu media școlară mai mică sau care nu
mai mică la învățătură (la cei cu nota media în ultimul locuiesc în familii complete.
trimestru 5-6 prevalența este de 47,0%) comparativ cu
cei care învață mai bine (la cei cu media 9-10 prevalența
este de 19,8%); elevii care trăiesc în familii complete (împreună cu ambii părinți) mai rar fumează (27,3%)
comparativ cu restul (32,8%).
În ultimele 30 zile 7,8% din elevii din clasele a 8-a și a 9-a au fumat, cu diferențe la majoritatea criteriilor de
dezagregare: băieții (12,6%) mai des ca fetele (2,9%); elevii din clasele a 9-a (9,5%) mai des decît cei din a 8-a
(5,9%); cei din orașele mari (10,7%) mai des ca cei din centrele urbane mici (7,1%) și localitățile rurale (7,2%);
elevii cu media școlară mică (17,3%) mai des comparativ cu cei cu o însușită mai bună (3,7%); elevii din familii
complete (6,4%) mai rar comparativ cu restul (8,9%). De asemenea se evidențiază elevii din familii cu o stare
materială mai bună (9,3%) comparativ cu cei din familiile cu stare materială mai rea (6,6%), probabil poate fi
explicat prin existența resurselor materiale pentru procurarea țigaretelor.
Circa 0,7% din elevi au indicat că în ultimele 30 zile au fumat zilnic mai mult de un pachet de țigări (20 țigarete),
1% în cazul băieților și 0,4% în cazul fetelor.

3.3 Vîrsta debutului fumatului


(Tabelul 16).
Circa 21% dintre elevii eșantionului analizat au fumat
pentru prima dată în viață la vîrsta de 13 ani sau mai  Fiecare al 5-lea elev din clasele a 8-a și a 9-a a
încercat să fumeze pentru prima dată în viață la
devreme, iar 2,5% fumează zilnic începînd cu 13 ani sau
vîrsta de 13 ani sau mai devreme și circa 2,5%
mai devreme. dintre elevi fumează zilnic începînd cu această
Băieții au indicat mai des (32,8%) comparativ cu fetele vîrstă.
 Proporția elevilor, care au început a fuma la 13 ani
(9,4%) debutul fumatului pînă la vîrsta de 13 ani sau mai
sau mai devreme, este de 2 ori mai mare în cazul
devreme. De asemenea la această poziție se elevilor cu reușită slabă comparativ cu elevii cu
evidențiază: elevii din clasele a 8-a (22,0%) comparativ reușită bună.
cu cei din a 9-a (20,5%); elevii din orașele mari (25,7%)

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 5
comparativ cu restul mediilor (urban mic – 21,9%, rural -19,9%); elevii cu media școlară scăzută (31,8%)
comparativ cu cei cu o media bună (14,0%); elevii care nu locuiesc în familii complete (24,2%) comparativ cu cei
din familii complete (18,5%).
În cazul fumatului zilnic începînd cu 13 ani sau mai devreme se evidențiază aceleași grupuri ca și în cazul
debutului fumatului pînă la această vîrstă.

4 Alcoolul
4.1 Disponibilitatea percepută a băuturilor alcoolice
(Tabelul 17)
Elevii au fost întrebați cît de dificil ar putea face rost (gratis sau contra plată) de băuturi alcoolice din următoarele
categorii: a) bere (exclusiv cea fără alcool); b) alcopop
 Practic fiecare al doilea elev din clasele a 8-a și a 9-
(băuturi alcoolice slabe cu un conținut de alcool de
a pot face ușor rost de băuturi alcoolice, și doar 1
aproximativ 5%); c) vin (inclusiv șampanie și vinuri elev din 6 consideră că este imposibil să facă rost
spumante); d) băuturi tari (inclusiv amestecuri de de alcool.
băuturi tari cu alte băuturi /cocteiluri).  Cea mai accesibilă băutură alcoolică pentru elevii
din clasele a 8-a și a 9-a este alcopopul.
Ca rezultat, circa 46% dintre elevii din clasele a 8-a și a  În mediul urban alcoolul este mult mai accesibil
9-a au afirmat că pot face rost ușor sau foarte ușor de pentru elevi comparativ cu cel rural.
cel puțin una dintre băuturile alcoolice menționate, iar
15,4% au afirmat că este imposibil de a face rost de aceste băuturi.
La gruparea elevilor după anumite criterii se evidențiază următoarele: băieții mai des au indicat că pot face rost
ușor sau foarte ușor de băuturi alcoolice (50,1%) comparativ cu fetele (41,9%); elevii din centrele urbane mari
(58,3%) mai ușor pot face rost de alcool comparativ cu cei din localitățile urbane mici (48,8%) și localitățile rurale
(42,1%); elevii cu reușita bună (47,8%) consideră mai accesibil alcoolul comparativ cu cei cu reușita slabă (45,1%);
elevii din familii complete au acces mai mic la alcool (45,7%) comparativ cu restul (47,0%); nivelul mai înalt de
studii a părinților creează premize pentru o accesibilitate sporită a alcoolului (51,7% dintre elevii care au cel puțin
un părinte cu studii superioare consideră alcoolul accesibil și doar 40,4% dintre elevii cu părinți fără studii medii).
La dezagregarea după categoria băuturilor alcoolice, per general, cei mai mulți elevi au indicat că pot face rost
ușor sau foarte ușor în primul rînd de alcopop (35,5%), urmat de vin (29,9%), apoi bere (27,4%) și băuturi tari
(10,8%). Ca excepție în centrele urbane mari ordinea accesibilității băuturilor alcoolice diferă: primul de
asemenea este alcopopul (46,0%) după care urmează berea (37,0%), apoi vinul (34,2%) și băuturile tari (14,9%).

4.2 Prevalența consumului de alcool


(Tabelul 18).
Elevii au fost rugați să răspundă la întrebarea de cîte ori
 Jumătate dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a au
au consumat alcool pe parcursul vieții, în ultimele 12
consumat alcool în ultimele 30 de zile.
luni și în ultimele 30 zile. În calitate de variante de  Fiecare al 12-lea elev (circa 8,5%) a indicat că a
răspuns li s-a oferit gradarea: niciodată, 1-2 ori, 3-5 ori, consumat alcool mai mult de 40 ori pe parcursul
6-9 ori, 10-19 ori, 20-39 ori și de 40 ori sau mai mult. vieții.
 Elevii din orașele mari (Chișinău, Bălți, Bender) mai
Au afirmat că nu au consumat alcool niciodată pe
des consumă alcool comparativ cu cei din alte
parcursul vieții 20,5% dintre elevi, în ultimele 12 luni localități.
28,2% și 46,9% în ultimele 30 zile. Totodată, în cazul  Băutura alcoolică preferată a elevilor este vinul,
elevilor care au consumat, majoritatea au indicat urmat de bere.
consumul de 1-2 ori: 28,2% (din eșantion) pe parcursul
vieții, 34,0% în ultimele 12 luni și 36,3% în ultimele 30 zile.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 6
Pe parcursul vieții au consumat alcool mai des de 40 ori circa 8,5% dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a, băieții în
11,6% din cazuri și fetele în 5,2% din total fete. La această poziție de asemenea se evidențiază: elevii din centrele
urbane mari (12,4%) comparativ cu localitățile urbane mici (9,2%) și cele rurale (7,2%) și elevii care au cel puțin un
părinte cu studii superioare (11,3%) comparativ cu cei care au cel puțin un părinte cu studii medii complete (8,0%)
și ce-i la care nici un părinte nu are studii medii complete (5,9%).
Consum de alcool în ultimele 30 zile au raportat circa 53% din elevi, 57,6% în cazul băieților și 48,4% în cazul
fetelor. Se evidențiază elevii din centrele urbane mari (55,0%) comparativ cu localitățile urbane mici (52,4%) și
cele rurale (52,7%); elevii cu medie școlară slabă (58,0%) comparativ cu cei cu media înaltă (47,7%).
4.2.1 Tipurile de alcool consumate în ultimele 30 de zile
(Tabelul 19).
Cea mai des consumată băutură alcoolică în ultimele 30 zile a fost indicat vinul (41,4%), urmat de bere (31,4%),
apoi alcopopul (23,7%) și băuturile tari (9,2%).

4.3 Ultima zi de consum a alcoolului


(Tabelul 20, Tabelul 21, Tabelul 22).
Chestionarul conține o serie de întrebări referitoare la ultima zi cînd s-au consumat băuturi alcoolice, inclusiv
cantitățile consumate per tip de alcool (bere, alcopop,
 În ultima zi cînd au consumat alcool majoritatea
vin, băuturi tari). Acestea au fost utilizate pentru
elevilor au consumat vin (54,9%), urmat de bere
estimarea cantității de alcool consumate în ultima zi de 31,4%).
consum; cantitățile estimate sunt reprezentative pentru  Au dat o preferință mai evidențiată berii: băieții,
elevii care au indicat consum de alcool (în ultima zi de elevii din mediul rural, elevii cu medie școlară
consum al acestuia), dar nu pentru toți elevii mică și cei care nu au nici un părinte cu studii
chestionați. medii complete.
 În ultima zi de consum a băuturilor alcoolice per
La întrebările referitoare la tipul băuturilor alcoolice general un elev în mediu a consumat 20 mililitri
consumate în ultima zi cînd au consumat alcool, elevii de alcool pur și circa 4,6% din elevi au consumat
din clasele a 8-a și a 9-a cel mai des au menționat vinul în exces băuturi alcoolice.
cu ponderea de 54,9%, apoi urmează berea (31,4%),  Ultima dată cînd au consumat băuturi alcoolice,
alcopopul (21,4%) și băuturile tari (4,4%). Există mai mult de jumătate dintre elevi (57,7%) au
consumat alcool acasă la sine sau la altcineva.
diferențe în dependențe de sex: băieții mai des ca fetele
au consumat bere (39,7%) și băuturi tari (5,2%), iar
fetele alcopop (23,8%) și vin (60,2%). În mediul rural mai des s-a indicat consum de bere (65,2%) și alcopop
(23,6%), iar în cel urban vin (65,0%) și băuturi tari (6,9%); elevii cu o reușită bună la învățătură mai des au
consumat vin (60,6%) comparativ alți semeni de-ai săi, iar cei cu reușită slabă au evidențiat consumul de bere
(39,8%); copii care nu au nici un părinte cu studii medii complete au indicat mai des consumul de bere (35,1%), iar
cei care au cel puțin un părinte cu studii superioare au indicat vinul (59,8%) și băuturile tari (6,4%).
Rezultat a estimării cantității de alcool pur consumat în ultima zi cînd s-a consumat alcool, per general s-a căpătat
cantitatea de 20 mililitri (2 centilitri), 24 ml în cazul băieților și 16 ml în cazul fetelor. Transformând cantitatea de
20 ml în băuturi alcoolice căpătăm aproximativ 400 ml de bere, 150 ml de vin sau 50 ml de băuturi tari.
Din cantitatea de alcool pur (20 ml) consumat în ultima zi cînd s-a consumat alcool, circa 44,6% sunt datorate
consumului de vin, 32,2% consumului de bere, 15,6% - alcopopului și 7,5% băuturilor tari.
Per general circa 4,6% dintre elevi au consumat în exces băuturi alcoolice în ultima zi cînd au consumat alcool;
printre băieți această proporție constituie 7,3%, iar printre fete 1,6%. Ponderea este mai mare: în cazul elevilor
din centrele urbane mari (8,2%) comparativ cu alte localități și printre elevii cu însușita slabă la învățătură (7,4%)
comparativ cu semenii lor cu reușita medie și bună.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 7
4.3.1 Nivelul de ebrietate, în ultima zi cînd s-a consumat alcool
(Tabelul 23).
Elevii au fost rugați să-și auto-estimeze nivelul de ebrietate în ultima zi cînd au consumat alcool pe o scară de la 1
la 10, 1 presupunând ”nu am fost deloc amețit/beat” și 10 ”foarte amețit”.
Per general rata medie de intoxicare a constituit 2,1; băieții s-au intoxicat mai tare (2,4) comparativ cu fetele
(1,8), de asemenea se evidențiază elevii din instituțiile de învățămînt din centrele urbane mari (2,4) și cei cu
reușita slabă la învățătură (2,6).
4.3.2 Locurile unde s-au consumat băuturile alcoolice, în ultima zi cînd s-a consumat alcool
(Tabelul 24).
Fiind întrebați ”unde au consumat băuturi alcoolice, ultima oară cînd au consumat alcool” circa 57,7% dintre
elevii din clasele a 8-a și a 9-a au indicat acasă la sine (42,9%) sau la altcineva (19,1%); locurile pentru distracții
(bar, cafenea, discoteca, restaurant) au o pondere de 15,2%.
La poziția ”acasă la sine sau la altcineva” se evidențiază fetele (60,7%), elevii din centrele urbane mari (66,5%) și
elevii cu o însușită bună la învățătură (60,2%). La poziția consumul de alcool în locul de distracții se evidențiază
băieții (18,6%) și elevii cu reușita slabă la învățătură (18,0%).

4.4 Ebrietatea /intoxicarea ca urmare a consumului de băuturi alcool


(Tabelul 25, Tabelul 26).
Nivelul de ebrietate, pe lîngă nivelul auto-estimat de ebrietate în ultima zi cînd au consumat alcool (paragraful
precedent), s-a mai măsurat prin 2 metode diferite: o
 În ultimele 30 zile circa 7,7 dintre elevii din clasele
metodă, mai subiectivă, presupune întrebarea directă
a 8-a și a 9-a s-au intoxicat în rezultatul
de cîte ori s-a îmbătat elevul în diferite perioade de timp consumului băuturilor alcoolice pînă la starea în
(ultimele 30 zile, ultimele 12 luni și pe parcursul vieții); care ”au mers clătinându-se, nu au mai putut vorbi
altă metodă, aparent mai obiectivă, se referă la numărul clar, au vomitat sau nu și-au mai amintit ce s-a
de ocazii cînd s-a consumat de la 5 porții în sus de întâmplat”.
 În ultimele 30 zile circa 38,7% dintre elevi au
băuturi alcoolice.
consumat 5 sau mai multe porții de băuturi
Au afirmat că cel puțin odată s-au ”îmbătat după ce au alcoolice la o ocazie.
consumat băuturi alcoolice, astfel încât au mers
clătinându-se, nu au mai putut vorbi clar, au vomitat sau nu și-au mai amintit ce s-a întâmplat” pe parcursul vieții
circa 23,1% dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a, în ultimele 12 luni -16,8% și 7,7% în ultimele 30 zile. Se
evidențiază, la poziția frecvența intoxicării ca rezultat a consumului de băuturi alcoolice, băieții (pe parcursul vieții
-30,1%; în ultimele 12 luni -22,4%; în ultimele 30 zile -10,6%) și elevii cu reușita slabă la învățătură în ultimul
trimestru (pe parcursul vieții -33,4%; în ultimele 12 luni -25,8%; în ultimele 30 zile -15,2%).
Circa 38,7% dintre elevi au consumat 5 sau mai multe porții de băuturi alcoolice la o ocazie în ultimele 30 zile,
ponderea băieților fiind de 42,8%, iar a fetelor -34,4%. La aceasta poziție se evidențiază vorbitorii de limba
română (42,2%) și elevii cu reușita slabă (45,7%).

4.5 Vîrsta debutului consumului băuturilor alcoolice


(Tabelul 27).
Per total, circa 59,2% dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-  Mai mult de jumătate dintre elevii din clasele a 8-a
și a 9-a au încercat un pahar de băutură alcoolică la
a au încercat pentru prima dată în viață un pahar de
13 ani sau mai devreme.
băuturi alcoolice la vîrsta de 13 ani sau mai devreme,  Circa 8% dintre elevi au fost în stare de ebrietate
ponderea băieților constituind 65,1% și a fetelor 53,1%. alcoolică la vîrsta de 13 ani sau mai devreme.
După tipul de alcool la debutul consumului în
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 8
majoritatea cazurilor îl deține vinul (cu 50,0%), urmat de bere (44,7%), apoi de alcopop (21,2%) și băuturile tari
(9,8%). Ponderea mai mare a celor care au încercat prima dată alcool pînă la vîrsta de 13 ani se evidențiază în
cazul elevilor din clasele a 8-a (62,9%), din centrele urbane mari (71,1%) și a elevilor care au cel puțin un părinte
cu studii superioare complete (64,4%).
Au indicat că s-au intoxicat /îmbătat pentru prima dată în viață 7,8% dintre elevi, cu 11,1% în cazul băieților și
4,4% în cazul fetelor. La această poziție se evidențiază elevii din clasele a 8-a (8,9%), cei din centrele urbane mari
(9,9%) și cu media slabă în ultimul trimestru (11,2%).

4.6 Motivele consumului băuturilor alcoolice


(Tabelul 28).
În cadrul studiului elevii au fost rugați să indice motivele din care au consumat alcool în ultimele 12 luni. Per total
au fost prestabilite 12 motive grupate la etapa de
 În ultimele 12 luni circa 1/3 dintre elevii din clasele
analiză în 4 categorii: plăcere (motivele din chestionar: a
a 8-a și a 9-a au consumat băuturi alcoolice în scop
primi plăcere la o petrecere, le place cum se simt, de plăcere și/sau socializare.
senzații tari, este distractiv), imitare (ajută atunci cînd  Fiecare al patrulea elev de asemenea a motivat
sunt deprimați sau nervoși, ridică dispoziția, uită de consumul de băuturi alcoolice în ultimele 12 luni
problemele personale), socializare (aceasta aduce prin imitare și unul din șapte prin conformare.
veselie distracției comune, a fi parte din grup / gașcă,
îmbunătățește petrecerile si aniversările) și conformare (a plăcea altora, a nu se simți excluși/marginalizați).
Pentru fiecare motiv s-a permis una din variantele: niciodată, uneori, des, foarte des, întotdeauna.
În literatură de specialitate motivele consumului de alcool des sunt analizate prin intermediul categoriilor de
motive interne-externe și pozitive-negative, astfel plăcerea este clasificată ca motivare internă pozitivă, imitarea
ca motivarea internă negativă, socializarea ca externă pozitivă și conformare ca externă negativă.
La etapa de analiză elevii au fost incluși în careva categorie dacă au indicat cel puțin uneori careva motiv de
consum al băuturilor alcoolice în ultimele 12 luni.
În rezultat circa 33,2% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au indicat că au consumat cel puțin uneori alcool în
ultimele 12 luni pentru plăcere, ponderea băieților constituie 37,5% și a fetelor 28,7%. Mai des au consumat
alcool pentru plăcere, comparativ cu semenii săi, elevii cu reușita slabă la învățătură (39,1%).
În scop de socializare au consumat alcool în ultimele 12 luni circa 32,9% dintre elevi, procentajul băieților
constituind 33,5% și a fetelor 32,3%. La această poziție se evidențiază elevii care nu trăiesc în familii complete cu
o pondere de 35,2% și cei care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete (37,5%).
Următorul motiv de consum al alcoolului în ultimele 12 luni este imitarea, care a fost indicată de circa 26,3%
dintre elevi; ponderea băieților constituie 28,5% și a fetelor 24,1%. Mai des au motivat consumul de alcool prin
imitare, comparativ cu semenii săi, elevii cu media slabă la învățătură (31,8%).
În scop de conformare au consumat alcool circa 14,5% dintre elevi, cu 17,1% în cazul băieților și 11,9% în cazul
fetelor. La fel s-au evidențiat elevii cu media slabă la învățătură cu un procentaj de 17,2%.

4.7 Probleme atribuite consumului (personal) de alcool


(Tabelul 29).
Elevii au fost întrebați de cîte ori în ultimele 12 luni au avut anumite situații neplăcute din cauza că au consumat
băuturi alcoolice. Chestionarul conține 14 întrebări la acest subiect, care sunt grupate în 4 categorii ”probleme
individuale”, ”probleme interpersonale”, ”probleme sexuale” și delicvențe.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 9
Printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a care au consumat alcool în ultimele 12 luni circa 34,5% au indicat că au avut
cel puțin odată probleme din cauza consumului de
 Fiecare al treilea elev din clasele a 8-a și a 9-a care
alcool. Atît per general, cît și la dezagregarea per
a consumat băuturi alcoolice în ultimele 12 luni a
categorii de probleme, se evidențiază băieții (44,5%) și avut anumite probleme asociate consumului de
elevii cu reușita slabă (54,0%). alcool.
 Fiecare al patrulea elev care a consumat băuturi
La categorii de probleme din cauza consumului de
alcoolice în ultimele 12 luni a avut probleme
băuturi alcoolice în ultimele 12 luni pe primul loc se individuale, iar fiecare al 5-lea a fost implicat în
poziționează problemele individuale (26,2%), urmate de săvîrșirea unui delict.
delicvențe (19,1%), apoi probleme interpersonale
(11,7%) și cele sexuale(5,1%).
La poziția ”probleme individuale” se mai evidențiază elevii care nu au nici un părinte cu studii medii complete
(32,1%), iar la poziția ”probleme personale” elevii care nu trăiesc în familie completă (13,7%).

4.8 Probleme atribuite faptului că altcineva a consumat alcool


(Tabelul 30, Tabelul 31, Tabelul 32).
Elevii au fost rugați să specifice dacă în perioada ultimelor 12 luni au avut careva probleme cauzate de cineva care
a consumat alcool, la 7 categorii de probleme s-a
 La 3 elevi din 5 li s-au cauzat probleme în ultimele
solicitat să se specifice de către cine acestea au fost
12 luni de cineva care a consumat băuturi
cauzate (o persoană străină, un prieten sau un cunoscut, alcoolice.
altă persoană apropiată). În altă întrebare se cerea de  Practic fiecare al treilea elev din clasele a 8-a sau a
indicat dacă printre persoanele apropiate există cineva 9-a are printre persoanele apropiate pe cineva
care consumă excesiv băuturi alcoolice și dacă acest care consumă excesiv băuturi alcoolice și fiecare al
fapt provoacă elevilor probleme sau daune în viața 8-lea elev are probleme sau daune în viața
personală din acest motiv.
personală.
Ca rezultat circa 60,8% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au afirmat că în ultimele 12 luni cineva care a consumat
băuturi alcoolice le-a provocat anumite probleme, la această poziție se evidențiază fetele (71,4%) și elevii cu
media școlară înaltă (64,5%).
Cea mai des întîlnită situație cînd elevii au afirmat că li s-au provocat probleme în ultimele 12 luni de cineva care a
consumat băuturi alcoolice este ”punerea în frică” (51,2%), urmată de abuzul verbal (28,2%) și cel fizic (6,1%).
La poziția ”punerea în frică” se evidențiază fetele (71,4%) și elevii cu media școlară înaltă (56,9%). Au fost victime
a abuzului verbal mai des băieții (30,1%), elevii din centrele urbane mari (35,9%), elevii cu media școlară slabă
(30,4%) și cei care nu trăiesc în familie completă (31,2%). De abuz fizic mai des au suferit fetele (6,9%), elevii cu
media școlară slabă (8,5%) și cei care nu au nici un părinte cu studii medii complete (7,9%).
Ca regulă problemele au fost cauzate de o persoană străină (52,9%), urmează ”prietenii sau cunoscuții” (12,1%) și
”alte persoane apropiate” (7,2%).
Circa 29,1% dintre elevi au afirmat că printre persoanele apropiate lor există cineva care consumă băuturi
alcoolice în exces. La circa 12,2% dintre elevi persoanele apropiate care consumă băuturi alcoolice în exces le
provoacă probleme sau daune în viața personală; mai des suferă fetele cu 15,3% și elevii care nu au nici un
părinte cu studii medii complete (15,9%).

5 Drogurile ilicite
5.1 Disponibilitatea percepută a drogurilor ilicite
(Tabelul 33).

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 10
Elevii au fost întrebați cît de greu ar putea face rost de substanțe ilicite dintr-o listă prestabilită (canabis,
amfetamine, metamfetamine, ecstasy, cocaină, crack,
 Practic în fiecare clasă de a 8-a și a 9-a există cel
opiacee produse local). Pentru fiecare substanță a fost
puțin un elev care poate face rost ușor de droguri
posibil de indicat una din variantele ”imposibil”, ”foarte ilicite.
greu”, ”destul de greu”, ”destul de ușor”, ”foarte ușor”  Circa 4,3% dintre elevi consideră accesibil
și ”nu știu”. Ca rezultat s-a analizat ponderea elevilor canabisul.
care au indicat unul dintre răspunsurile ”destul de ușor”
sau ”foarte ușor”.
Circa 6,1% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a consideră că pot face rost ușor de careva drog ilicit, se evidențiază
băieții (6,9%) comparativ cu fetele (5,3%). Proporția este mai mare în cazul elevilor din centrele urbane mari
(14,3%), în familii cu starea materială mai bună decît la majoritatea (7,8%) și în familiile unde cel puțin un părinte
are studii superioare complete (9,5%).
Cel mai accesibil drog se consideră canabisul (4,3%), urmat de ecstasy (2,1%). În cazul tuturor drogurilor (din lista
prestabilită) acestea sunt percepute mai ușor disponibile în centrele urbane mari (14,3%) comparativ cu alte
localități și printre băieți (6,9%) comparativ cu fetele (5,3%).

5.2 Prevalența consumului de droguri pe parcursul vieții


(Tabelul 34).
Pentru o serie de droguri ilicite (canabis, ecstasy, amfetamine, metamfetamine, cocaina, crack, LSD sau alte
halucinogene, heroina, GHB, opiacee produse local) în
 Circa 5% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au
chestionar a fost formulată întrebarea ”de cîte ori elevul consumat vreo-dată droguri ilicite.
a consumat acest drog pînă în prezent”.
În rezultat 4,9% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au afirmat că cel puțin o dată în viață au consumat droguri
ilicite (dintre cele menționate în chestionar), ponderea băieților este de 7,1% și a fetelor de 2,7%. De asemenea
se evidențiază elevii din centrele urbane mari (8,3%), cei cu media slabă la învățătură (8,2%), cei din familii cu
starea materială mai bună decît la majoritatea (6,8%) și elevii care au cel puțin un părinte cu studii superioare
complete (6,4%).

5.3 Canabisul
5.3.1 Prevalența consumului de canabis  Circa 3,5% dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a au
(Tabelul 35, Tabelul 36, Tabelul 37). încercat canabisul.
 Practic în fiecare clasă de a 9-a din centrele
Printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a, consumul de urbane mari există cîte un elev care a consumat
canabis pe parcursul vieții au indicat 3,5%, în ultimele 12 vreo-dată canabis.
luni 2,5% și 1,2% în ultimele 30 zile.  Circa o cincime dintre elevii care nu au consumat
nici odată canabis, au avut această oportunitate,
La toate perioadele analizate se evidențiază băieții (pe dar nu au făcut-o.
parcursul vieții -5,1%; în ultimele 12 luni -3,7%; în  Circa 0,7% din elevii din clasele a 8-a și a 9-a și
ultimele 30 zile -1,8%), elevii din centrele urbane mari 17,9% dintre cei care au consumat canabis în
(pe parcursul vieții -5,8%; în ultimele 12 luni -4,7%; în ultimele 12 luni, sunt predispuși la ”risc sporit de
ultimele 30 zile -2,7%) și elevii din familii cu stare a confrunta probleme legate de consumul de
canabis”.
materială mai bună decît la majoritatea (pe parcursul
 În mediu în fiecare clasă dintre clasele de a 8-a și
vieții -4,8%). a 9-a există cel puțin un elev care săptămînal se
5.3.2 Oportunități de a încerca canabis întîlnește cu o gașcă în care se obișnuiește
consumul de canabis.
Elevii au fost întrebați dacă au avut vreodată
posibilitatea de a încerca canabis și totuși nu au făcut-o.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 11
În rezultatul, 19,6% dintre elevii care nu au consumat vreo-dată canabis au avut cel puțin o oportunitate de al
încerca. Mai des aceasta a apărut la băieți (24,0%), printre elevii din centrele urbane mari (23,8%), la elevii cu
media școlară slabă (26,4%) și printre elevii din familii cu stare materială mai bună decît la majoritatea (23,5%).
5.3.3 Testul de screening a abuzului de canabis
(Tabelul 39, anexa ”Descrierea metodei CAST”).
Rezultat a aplicării testului de screening a abuzului de canabis, s-a constatat că circa 17,9% dintre elevii claselor a
8-a și a 9-a care au consumat canabis în ultimele 12 luni pot fi considerați ”cu risc sporit de a confrunta probleme
legate de consumul de canabis”. Ponderea nu diferă esențial între băieți (18,0%) și fete (17,8%), dar este mai mult
evidențiată în cazul elevilor care nu trăiesc în familii complete (22,7%), printre cei din familii cu starea materială
mai bună decît la majoritatea (25,6%) și printre elevii care au cel un puțin un părinte cu studii superioare
complete (24,0%).
Din eșantionul general (nu doar cei care au consumat canabis în ultimele 12 luni), circa 0,7% sunt în categoria
elevilor ”cu risc sporit de a confrunta probleme legate de consumul de canabis”, cu ponderi evidențiate printre
elevii din centrele urbane mari (1,1%) și cei din familii cu starea materială mai bună decît la majoritatea (1,2%).
5.3.4 Găști în care se practică consumul de canabis
(Tabelul 40).
Chestionarul a conținut întrebarea ”Ești parte dintr-o gașcă de prieteni, în care se obișnuiește consumul de
canabis și dacă da, atunci cît de des vă întîlniți?”
Ca rezultat circa 11,7% dintre elevi au menționat că sunt parte a unei asemenea găști, băieții în 14,4% din cazuri și
fetele în 9,0% din cazuri. Se evidențiază elevii cu reușita slabă la învățătură (18,9%), cei din familii cu starea
materială mai bună decît la majoritatea (14,5%) și elevii care nu au nici un părinte cu studii medii complete
(14,5%).
Dintre elevii care sunt parte a unei asemenea găști, circa 51,9% se întîlnesc săptămînal sau mai des cu gașca sa, cu
56,1% procente în cazul băieților și 44,9% în cazul fetelor; de asemenea se evidențiază elevii cu reușita bună la
învățătură -58,0%.
Per total circa 6,0% dintre elevi se întîlnesc săptămînal sau mai des cu o gașcă în care se practică consumul de
canabis. La această poziție se evidențiază băieții (8,1%) comparativ cu fetele (4,0%) și elevii cu reușita slabă la
învățătură (10,3%) comparativ cu restul semenilor săi.

5.4 Prevalența consumului de droguri ilicite, altele decît canabisul


(Tabelul 41, Tabelul 42, Tabelul 43).
Cel mai utilizat drog ilicit în Republica Moldova este canabisul, dar totodată există elevi care au utilizat și alte
substanțe.
 Circa 2,5% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au
În vederea măsurării răspîndirii fenomenului consumat pe parcursul vieții careva drog ilicit, cu
consumului altor droguri ilicite decît canabisul, excepția canabisului.
 Al doilea după canabis cel mai răspîndit drog ilicit
chestionarul conține o serie de întrebări referitoare la
printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a este ecstasy,
consumul pe parcursul vieții a diverse droguri ilicite
care a fost consumat vreo-dată de circa 1% din
(ecstasy, amfetamine, metamfetamine, cocaina, crack, grupul menționat.
LSD sau alte halucinogene, heroina, GHB, opiacee
produse local) și în perioada ultimelor 12 luni (ecstasy, amfetamine, metamfetamine, cocaina, crack).
Ca rezultat circa 2,5% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au consumat pe parcursul vieții careva drog ilicit, cu
excepția canabisului; pe parcursul ultimelor 12 luni procentajul este de 1,5%.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 12
Pe parcursul vieții se evidențiază băieții (3,4%) comparativ cu fetele (1,5%), elevii din centrele urbane mari (4,6%),
cei cu media slabă la învățătură (3,7%) și elevii din familii cu starea materială mai bună decît la majoritatea (3,6%).
În ultimele 12 luni mai des au consumat droguri ilicite, altele decît canabis (dintre cele menționate în chestionar),
băieții (2,2%) comparativ cu fetele (0,8%) și elevii cu media slabă la învățătură (2,9%).
Cel mai consumat drog ilicit, cu excepția canabisului, este ecstasy cu un procentaj de 1,2% pe parcursul vieții și
1,0% în ultimele 12 luni. Pe parcursul vieții la poziția consum de ecstasy se evidențiază băieții (1,6%) comparativ
cu fetele (0,8%) și elevii din centrele urbane mari (2,5%).

6 Diverse substanțe
Acest capitol descrie utilizarea a diverse substanțe (tranchilizante și sedative, ciuperci halucinogene, steroizi
anabolizanți, alcool împreuna cu pastile, analgezice), care ca regulă nu pot fi clasificate ca ilegale.

6.1 Tranchilizante și sedative


(Tabelul 33, Tabelul 44).
Circa 2,4% dintre elevi consideră tranchilizantele și sedativele ușor disponibile (au indicat că pot face rost destul
de ușor sau foarte ușor; lista completă de răspunsuri
 Circa 2,4% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a
posibile: imposibil, foarte greu, destul de greu, destul de
consideră tranchilizantele și sedativele ușor
ușor, foarte ușor, nu știu), cu o pondere mai mare în disponibile.
cazul fetelor (2,6%) comparativ cu băieții (2,3%). La  Fetele, comparativ cu băieții, consideră
poziția disponibilitatea percepută a tranchilizantelor și tranchilizantele și sedativele mai ușor disponibile și
sedativelor de asemenea se evidențiază elevii din le utilizează mai des.
centrele urbane mari (5,8%), comparativ cu semenii lor
din alte localități (urban mic -2,3%; rural -1,6%).
Prevalența utilizării legale (cu prescripția medicului) pe parcursul vieții a tranchilizantelor și sedativelor constituie
6,2%; se evidențiază fetele (7,4%) comparativ cu băieții (5,0%) și elevii cu media școlară mică în ultimul trimestru
(7,4%).
În cazul utilizării ilegale (fără prescripția medicului) a tranchilizantelor și sedativelor prevalența pe parcursul vieții
constituie 1,2% per general, cu 1,4% în cazul fetelor și 1,0% în cazul băieților. La această poziție se evidențiază
elevii din centrele urbane mari (2,1%) și cei cu însușita slabă la învățătură (1,8%).

6.2 Prevalența inhalării


(Tabelul 45, Tabelul 46).
Circa 1,7% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au declarat că au inhalat intenționat careva substanțe (clei sau alte
volatile) pentru senzații tari pe parcursul vieții, în
 Circa 1,7% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au
ultimele 12 luni au inhalat 1,0% și în ultimele 30 zile inhalat vreo-dată intenționat careva substanțe
0,5% dintre elevi. volatile pentru senzații tari.
Pentru toate perioadele de măsurare se evidențiază
băieții (pe parcursul vieții -2,1%; în ultimele 12 luni -1,4%; în ultimele 30 zile -0,8%), comparativ cu fetele (pe
parcursul vieții -1,2%; în ultimele 12 luni -0,6%; în ultimele 30 zile -0,2%) și elevii din centrele urbane mari (pe
parcursul vieții -2,9%; în ultimele 12 luni -1,8%; în ultimele 30 zile -1,1%).

6.3 Alte substanțe, utilizarea pe parcursul vieții


(Tabelul 44).
Circa 1,4% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au consumat pe parcursul vieții analgezice pentru senzații tari, cu
1,5% în cazul băieților și 1,3% în cazul fetelor; steroizi anabolizanți au declarat 0,6% dintre elevi.
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 13
Pe parcursul vieții circa 1,1% dintre elevi au consumat
 Circa 1,4% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au
alcoolul împreună cu pastile pentru efectul sinergic al
încercat analgezice pentru senzații tari și 1,1% au
acestora, băieții în 1,3% din cazuri și fetele în 0,8%. amestecat alcoolul cu pastilele în acest scop.
Utilizarea ciupercilor halucinogene pe parcursul vieții au  Circa 0,5% dintre elevi și-au injectat vreo-dată
droguri.
declarat 0,8% dintre elevi, iar utilizarea drogurilor
injectabile 0,5% dintre elevi.

7 Vîrsta debutului consumului a diverse substanțe


(Tabelul 16, Tabelul 27, Tabelul 47, Figura 1).
Datele referitoare la vîrsta debutului fumatului și consumului de alcool sunt prezentate în paragrafele
precedente, acest paragraf conține tabloul general pentru consumul la vîrsta de 13 ani sau mai devreme a
substanțelor enumerate mai sus și a drogurilor.
Comparativ cu debutul consumului de alcool (59,2%) și debutul fumatului (21,2%) la vîrstă fragedă, ponderea
consumului altor substanțe (subiect a acestui studiu), este cu mult mai mică. După fumat și alcool la vîrsta de 13
ani sau mai devreme urmează inhalarea și utilizarea canabisului cu o pondere de 0,9%.
La toate pozițiile prevalența utilizării substanțelor pînă la vîrsta de 13 ani este mai mare în cazul băieților,
excepție fiind utilizarea ilicită (fără prescripția medicului) a tranchilizantelor și sedativelor (pondere egală și în
cazul băieților și în cazul fetelor -0,5%).

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 14
Figura 1 Proporția elevilor care au început consumul a diverse substanțe (și combinații din acestea) la vîrsta de
13 ani sau mai devreme

59.2
Cosnumul de băuturi alcoolice 65.1
53.1
50
Vin 53.7
46.2
44.7
Bere 51.7
37.4
21.2
Alcopop 25.8
16.6
21.2
Debutul fumatului 32.8
9.4
9.8
Băuturi tari 13
6.5
7.8
S-au îmbătat 11.1
4.4
2.5
Fumatul zilnic 3.9
1.1
0.9
Inhalarea de substanțe 1.2
0.6
0.9
Canabis 1.3
0.4
0.5
Alcool împreună cu pastile 0.7
0.3
0.5
Tranchilizante sau sedative, ilicit 0.5
0.5
0.4
Amfetamine sau metamfetamine 0.5
0.2
0.3
Ecstasy 0.5
0.1
0.2
Cocaina sau crack 0.3
0

0 10 20 30 40 50 60 70

Total Băieți Fete

8 Riscul perceput de consum al substanțelor


(Tabelul 48).
Elevii au fost întrebați ”Cît de mult riscă oamenii sa-și facă vreun rău (fizic sau de altă natură) daca..”, urmat de 12
poziții referitoare la fumat, consumul de băuturi
 Circa 37,8% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a nu
alcoolice, fumatul de canabis, consumul de ecstasy și
consideră riscant consumul a 4-5 porții de alcool
amfetamine. Variantele de răspuns au fost: ”niciun risc”, aproape zilnic. De asemenea nu se consideră
”risc minor”, ”risc moderat”, ”risc ridicat” și ”nu știu”; riscant de mai mult de o treime din elevi fumatul
analiza ce urmează este bazată pe ponderea elevilor regulat al canabisului și consumul regulat de
care au indicat ”risc ridicat”. amfetamine.
 Fumatul a unui sau mai multe pachete pe zi este
Cel mai des risc înalt de utilizare a fost menționat în perceput ca risc doar de ceva mai mult de
cazul ”consumului a 4-5 porții de băuturi alcoolice jumătate (55,4%) dintre elevi.
aproape zilnic” cu 62,2% dintre elevii claselor a 8-a și a
9-a, urmat de fumatul regulat al canabisului (61,8%), apoi consumul în mod regulat de amfetamine (60,3%).
Fumatul a unui sau mai multe pachete de țigări pe zi a fost considerat ca risc de 55,4% dintre elevi.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 15
In majoritatea cazurilor fetele percep consumul de substanțe mai riscant comparativ cu băieții, de exemplu
”consumului a 4-5 porții de băuturi alcoolice aproape zilnic” băieții îl consideră riscant în 54,3% din cazuri, iar
fetele în 70,2%; de asemenea fumatul regulat de canabis fetele îl consideră cu mult mai riscant (70,4%)
comparativ cu băieții (53,2%). Unica poziție la care părerea fetelor nu diferă esențial de a băieților referitor la
riscul potențial de consum este fumatul ocazional (băieții -18,2%; fetele 19,7%).
De asemenea un risc mai sporit percep în cazul consumului diferitor substanțe elevii cu reușita bună la învățătură
comparativ cu cei cu reușita slabă, de exemplu consumul în mod regulat al amfetaminelor îl consideră riscant
circa 70,7% dintre elevii cu media școlară mare în ultimul trimestru și doar 38,1% dintre cei cu media mică.

9 Abstinenta pe parcursul vieții de la diverse substanțe


(Tabelul 49).
Abstinența pe parcursul vieții este analizată pentru următoarele substanțe: tranchilizante sau sedative licite (fără
prescripția medicului), inhalante (inhalarea volatilelor
 Printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a, doar unul
pentru senzații tari), droguri ilicite, fumatul țigărilor și
din cinci s-a abținut pe parcursul vieții de la
consumul de alcool. consumul de alcool.
S-au abținut de la toate substanțele (enumerate în  Fetele mult mai des ca băieții au indicat abstinența
de la fumat, totodată abstinența de la fumatul
studiu) doar 18,3% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu
țigărilor pe parcursul vieții constituie doar 69,9%.
o pondere mai mare a fetelor (22,6%) comparativ cu
băieții (14,2%). De asemenea o pondere mai mare de
abstinență s-a constatat în cazul elevilor cu media
școlară mare în ultimul trimestru (20,0%), printre elevii care trăiesc în familii complete (20,3%) și printre cei care
nu au nici un părinte cu studii medii complete (21,2%).
Abstinența minimă s-a constatat în cazul consumului de băuturi alcoolice cu 20,5%, urmată de fumatul țigărilor
(69,9%), apoi consumul de droguri ilicite (95,1%). Valori mai mari de 98% s-au constatat în cazul inhalării
intenționate pentru senzații tari (98,3%) și în cazul utilizării ilicite a tranchilizantelor (98,8%).
În majoritatea cazurilor fetele au indicat mai des abstinența comparativ cu băieții, excepție constituind utilizarea
tranchilizantelor fără prescripția medicului (fetele -98,6%; băieții -99,0%). Diferența maximă s-a stabilit în cazul
fumatului de țigări, fetele s-au abținut pe parcursul vieții în 85% din cazuri, iar băieții în 55% din cazuri.

10 Utilizarea substanțelor psihoactive noi


(Tabelul 50).
Substanțele noi (psihoactive) sunt cele care au efecte analogice cu ale drogurilor ilegale si pot fi uneori
disponibile. Acestea pot fi numite ”droguri legale”,
 Cel puțin 2,2% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au
”etno-botanice” sau ”substanțe chimice în scopuri de consumat în ultimele 12 luni substanțe noi
cercetare” si pot fi sub diferite forme. În anul 2013 psihoactive considerate droguri legale.
CNMS a petrecut o cercetare (nepublicată) în vederea
stabilirii dacă în internet există site-uri web care livrează în Republica Moldova substanțe din această categorie, la
acel moment nu au fost găsite site-uri care indicau explicit livrarea către Chișinău sau Republica Moldova.
Chestionarul a conținut o întrebare referitoare la utilizarea substanțelor noi pe parcursul vieții și în ultimele 12
luni; pentru ultimele 12 luni s-a solicitat indicarea sub ce formă acestea au fost consumate: ”amestecuri din
plante care se fumează cu efecte analogice cu cele ale drogurilor”, ”prafuri, cristale sau comprimate cu efecte
analogice cu cele ale drogurilor”, ”lichid cu efecte analogice cu cele ale drogurilor” sau ”altele”.
Prevalența în ultimele 12 luni, printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a, a cel puțin o substanță din această categorie
constituie 2,2%, cu 2,8% în cazul băieților și 1,5% în cazul fetelor. La această poziție se mai evidențiază elevii din
centrele urbane mari cu 3,1% și elevii cu reușita slabă la învățătură cu 3,4%.
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 16
Cea mai consumată substanță nouă a fost indicată ”amestecurile din plante care se fumează cu efecte analogice
cu cele ale drogurilor” cu o prevalență a consumului în ultimele 12 luni de 1,1%.

11 Internetul și utilizarea computerului


11.1 Utilizarea internetului în ultimele 7 zile
(Tabelul 52, Tabelul 53, Tabelul 54).
Elevii au fost întrebați în ce zile a săptămînii au utilizat internetul în ultimele 7 zile. În ultimele 7 zile internetul a
fost utilizat în mediu în 5,4 zile, cu 5,2 zile în cazul
 Mai mult de o cincime (22,9%) din elevii claselor a
băieților și 5,6 zile în cazul fetelor. Se evidențiază elevii
8-a și a 9-a utilizează internetul 4 ore sau mai mult
din centrele urbane mari și cei care au cel puțin un în zilele lucrătoare ale săptămînii, iar în zilele de
părinte cu studii superioare complete prin utilizarea în odihnă circa jumătate (46,9%).
mediu a 6 zile din ultimele 7.  Cel puțin 4 zile în săptămînă elevii utilizează
internetul pentru comunicarea în rețele de
În zilele lucrătoare (luni-vineri) internetul a fost utilizat
socializare, în schimb pentru informare internetul
în mediu în 3,8 zile (băieții -3,6; fetele -3,9), iar în zilele este utilizat în mediu mai puțin de 4 zile (3,4).
de odihnă (sâmbătă, duminică) în 1,7 zile (băieții -1,6;  Cel puțin în una din zilele săptămînii elevii claselor
fetele 1,7). a 8-a și a 9-a î-și permit să joace on-line.
În următoarea întrebare din chestionar s-a constatat
cîte ore într-o zi în mediu s-a folosit internetul cu dezagregarea pentru zile lucrătoare și de odihnă; variantele de
răspuns propuse au fost: deloc, jumătate de oră sau mai puțin, aproximativ o oră, aproximativ 2 - 3 ore,
aproximativ 4 - 5 ore, mai mult de 6 ore.
Ca rezultat majoritatea elevilor au indicat utilizarea internetului în mediu 2-3 ore atît în zilele lucrătoare (28,3%
dintre elevi), cît și în cele de odihnă (25,7%). Totodată perioada de mai mult de 6 ore în zilele lucrătoare a fost
indicată doar de 9,7% de elevi, iar în zilele de odihnă de 25,1%.
Au utilizat în zilele lucrătoare în mediu internetul 4 ore și mai mult circa 22,9% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a,
cu 20,1% în cazul băieților și 25,8% în cazul fetelor. La această poziție se evidențiază elevii din centrele urbane
mari, dintre care 32,0% au petrecut în mediu mai mult de 4 ore în internet în zilele lucrătoare din ultimele 7 zile.
Au utilizat în zilele de odihnă în mediu internetul 4 ore și mai mult circa 46,9% dintre elevi, 43,0% în cazul băieților
și 50.8% în cazul fetelor; de asemenea se evidențiază elevii din centrele urbane mari cu 55,1%.
Elevii totodată au fost întrebați cîte zile din ultimele 7 au folosit internetul în anumite scopuri, cu următoarele
variante de răspuns: medii /rețele de socializare; jocuri on-line; jocuri pe bani; informare; muzică, video, filme;
consum (căutare pentru vânzare sau cumpărare produse).
În rezultat pe primul loc s-au plasat mediile de socializare care au fost utilizate în mediu în 4,5 zile din ultimele 7;
băieții au indicat în mediu 4,1 zile și fetele 4,9. La poziția ”mediile de socializare” se evidențiază elevii claselor a 8-
a și a 9-a din centrele urbane mari cu aproximativ 5,2 zile de utilizare în ultimele 7 zile și elevii cu cel puțin un
părinte cu studii superioare complete cu o medie de 5 zile.
Următoarea poziție este ”muzică, video și filme” cu număr mediu de 4 zile în ultimele 7, băieții au indicat în
mediu 3,8 zile și fetele 4,3. De asemenea se evidențiază elevii din centrele urbane mari care în mediu în circa 4,8
zile din ultimele 7 au utilizat internetul pentru ascultarea muzicii și privirea filmelor /video-urilor și elevii cu cel
puțin un părinte cu studii superioare complete cu o medie de 4,5 zile.
Pentru informare (citind, navigînd, căutînd informații) elevii au utilizat internetul în mediu în 3,4 zile din ultimele
7, ca și la toate pozițiile precedente fetele (3,9 zile) mai des ca băieții (3,0 zile). La poziția utilizarea internetului în
scop de informare se evidențiază elevii cu reușita bună în ultimul trimestru -4,0 zile în mediu din ultimele 7.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 17
Pentru pozițiile ”jocuri on-line”, consum (căutare pentru vânzare sau cumpărare produse) și ”jocuri pe bani”
numărul mediu de zile de utilizare a internetului din ultimele 7 constituie 1,4, apoi 1,0 și 0,1 corespunzător.
Pentru toate aceste activități băieții (jocuri on-line - 2,3 zile în mediu din ultimele 7; consum – 1,3; jocuri de noroc
-0,2) mai des utilizează internetul comparativ cu fetele (jocuri on-line - 0,4 zile în mediu din ultimele 7; consum –
0,6; jocuri de noroc -0,1).

11.2 Scopul utilizării internetului în ultimele 30 zile


(Tabelul 55).
Elevii au fost întrebați cît timp zilnic în mediu în ultimele 30 zile au folosit internetul în anumite scopuri, cu
următoarele variante de răspuns: medii /rețele de
 Fiecare al patrulea (28,1%) elev din clasele a 8-a și
socializare; jocuri on-line; jocuri pe bani; informare;
a 9-a petrece zilnic cel puțin 4 ore în internet
muzică, video, filme; consum (căutare pentru vânzare comunicând prin intermediul rețelelor de
sau cumpărare produse). socializare. Iar în scopul informării, a petrecut în
internet 4 ore sau mai mult zilnic în ultimele 30
Analiza s-a axat pe utilizarea zilnică minim 4 ore a
zile un elev din șapte (13,4%).
internetului în anumite scopuri în ultimele 30 zile.  Un elev din 10 (9,2%) zilnic petrece în internet cel
În rezultatul analizei, circa 28,1% dintre elevii claselor a puțin 4 ore jucîndu-se on-line.
8-a și a 9-a zilnic au utilizat internetul cel puțin 4 ore
comunicând prin intermediul rețelelor de socializare; ponderea băieților fiind de 21,8% și a fetelor de 34,5%. La
această poziție se evidențiază elevii din centrele urbane mari, care în mediu în 38% din cazuri zilnic în ultimele 30
zile au utilizat internetul pentru medii /rețele de socializare cel puțin 4 ore.
Următoare poziție este ascultarea muzici și privirea filmelor /video-urilor, astfel circa 25% dintre elevii claselor a
8-a și a 9-a zilnic au petrecut 4 ore sau mai mult în internet (în ultimele 30 zile) în acest scop, cu 21,8% în cazul
băieților și 28,2% în cazul fetelor. La ceastă poziție pe lîngă elevii din centrele urbane mari (34%) se evidențiază și
cei care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete (30%).
În scopul informării, în ultimele 30 zile, au petrecut zilnic în internet 4 ore sau mai mult circa 13,4% dintre elevi,
cu 11% în cazul băieților și 15,9% în cazul fetelor. La această poziție procentaj mai mare comparativ cu restul
semenilor săi s-a stabilit în cazul elevilor din centrele urbane mari (17,3%), elevilor cu media mare în ultimul
semestru (16,2%) și a elevilor care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete (16%).
Este relativ mare ponderea elevilor care joacă on-line 4 ore sau mai mult zilnic și constituie 9,2%, cu diferențe
mari în cazul băieților (16,4%) comparativ cu fetele (1,9%).
În scopuri de consum internetul se utilizează zilnic (în ultimele 30 zile) 4 ore sau mai mult de circa 3,9% dintre
elevi, ponderea băieților constituind 6,1% și a fetelor 1,6%. La această poziție se evidențiază elevii cu starea
materială a familiei mai bună decît la majoritatea cu 5,5%.
Jocuri de noroc utilizînd zilnic internetul cel puțin 4 ore practică 0,9% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu 1,6% în
cazul băieților și 0,2% în cazul fetelor. Mai des joacă pe bani, comparativ cu semenii săi, utilizînd internetul elevii
cu media slabă la învățătură (2,1%) și ce-i cu starea materială a familiei mai bună decît la majoritatea (1,4%).

11.3 Dependența auto-estimată față de computer (calculator)


(Tabelul 56, Tabelul 57).
În cadrul studiului elevii au fost rugați să indice în ce  Circa 2/3 dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a
măsură sunt de acord cu următoarele afirmații referitor conștientizează excesul utilizării rețelelor de
la rețelele de socializare și jocurile pe calculator: ”Cred socializare pe internet.
 Fiecare al 2-lea elev este de acord că este
că petrec prea mult timp utilizând rețele de socializare
dependent de jocurile pe calculator.
/jucând jocuri pe calculator”, ”Am o dispoziție rea când

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 18
nu pot petrece timpul pe rețele de socializare /jucând jocuri pe calculator” și ”Părinții mei spun, că petrec prea
mult timp pe rețele de socializare /jucând jocuri pe calculator”. În calitate de variante de răspuns s-a permis
indicarea unuia dintre: ”categoric de acord”, ”parțial de acord”, ”nici acord, nici dezacord”, ”parțial nu sunt de
acord”, ”categoric nu sunt de acord”.
În acest paragraf sunt incluse ponderile elevilor care au indicat categoric sau parțial de acord cu afirmațiile
enumerate.
Ca rezultat circa 69,8% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a sunt de acord că au o anumită dependență față de
mediile de socializare (adică au indicat categoric de acord sau parțial de acord cel puțin la una dintre afirmațiile
listate în chestionar), cu 67% în cazul băieților și 72,6% în cazul fetelor. Se evidențiază elevii cu media slabă în
ultimul semestru (73,2%) și elevii care nu au nici un părinte cu studii medii finisate.
În cazul jocurilor pe calculator circa 47,2% dintre elevi s-au autoevaluat ca dependenți, cu 58,4% procente în cazul
băieților și 35,8% în cazul fetelor. De asemenea se evidențiază, comparativ cu semenii săi, elevii cu însușita slabă
la învățătură (59,5%).

12 Jocurile de noroc
(Tabelul 58, Tabelul 59, Tabelul 60, Tabelul 61).
În cadrul studiului elevii au fost rugați să indice cît de des în ultimele 12 luni au jucat pe bani (jocuri de noroc), în
calitate de răspunsuri au fost prestabilite următoarele
 În mediu în fiecare clasă de a 8-a și a 9-a există cel
variante: nu am jucat pe bani în ultimele 12 luni, lunar puțin un elev care în ultimele 12 luni a jucat pe
sau mai rar, 2 -4 ori pe lună, 2 -3 ori pe săptămână, 4 -5 bani (jocuri de noroc).
ori pe săptămână, de 6 sau mai multe ori pe săptămână.  Cel mai des elevii joacă pe bani folosind cărțile de
jucat sau zarurile.
De asemenea, în cazul în care au jucat pe bani în
ultimele 12 luni, au fost rugați să indice în care jocuri au
jucat, în calitate de răspunsuri posibile s-a oferit următoarea listă: automate de joc, cărți de joc sau zaruri, loterii,
pariuri sportive sau cu animale. Această întrebare a fost formulată în chestionar de 2 ori, o dată s-a rugat
indicarea participării în jocuri de noroc utilizînd internetul, iar a 2 cu excepția acestuia (în localuri speciale).
Rezultatele analizei referitoare la ”cît de des în ultimele 12 luni au jucat pe bani” sunt excluse din acest paragraf
în favoarea analizei întrebărilor în care s-au indicat explicit categoriile de jocuri, cele din urmă fiind considerate
mai obiective.
Per general, în rezultat s-a căpătat că circa 5,9% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au jucat în ultimele 12 luni la
jocuri de noroc (din lista prestabilită), ponderea băieților constituind 9,3% și a fetelor 2,4%. Procentajul este mai
mare, comparativ cu semenii săi, în cazul elevilor cu însușita slabă la învățătură (7,0%) și a celor din familii cu
starea materială mai bună decît la majoritatea (7,6%).
În cazul jocurilor de noroc prin intermediul internetului, circa 4,9% dintre elevi din clasele a 8-a și a 9-a au jucat pe
bani în ultimele 12 luni, cu 8,0% în cazul băieților și 1,8% în cazul fetelor. În localuri speciale (excluzând internetul)
în ultimele 12 luni au jucat pe bani 4,0% dintre elevi, ponderea băieților constituind 6,2% și a fetelor 1,8%.
Din diverse categorii de jocuri pe bani din ultimele 12 luni, cel mai des au fost menționate cărțile de jucat sau
zarurile, atît prin intermediul internetului (3,3%), cît și în localurile special destinate (2,6%). Pe următoarea poziție
se plasează pariurile cu 2,3% în cazul internetului și 2,0% în cazul localurilor speciale.

13 HIV/SIDA și tuberculoza
13.1 Cunoștințe referitoare la HIV/SIDA
(Tabelul 62).

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 19
Chestionarul din cadrul studiului a conținut o serie de
întrebări standarde referitoare la infecția cu HIV/SIDA.
 Printre elevii din clasele a 8-a și a 9-a doar un elev
Circa 93,8% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a au afirmat din șapte (14,9%) cunoaște căile de transmitere a
că auzit despre infecția HIV/SIDA, procentajul băieților infecției HIV/SIDA.
constituind 91,0% și a fetelor 96,5%.  Patru din cinci elevi (79,7%) au o atitudine
discriminatorie față de persoanele HIV pozitive și
Consideră că o persoană care arată sănătoasă poate să consideră că profesorul infectat cu HIV (dar care
fie infectată cu virusul HIV/SIDA 59,6% dintre elevi, cu nu este bolnav) nu poate să predea la școală.
55,6% în cazul băieților și 63,6% în cazul fetelor. Prin
cunoștințe mai bune la acest compartiment, comparativ cu semenii săi, se evidențiază elevii cu însușita bună la
învățătură în ultimul semestru (69,8%).
Referitor la căile de infectare cu HIV/SIDA chestionarul a conținut 3 întrebări (prin înțepături de țânțar,
consumând aceiași mîncare cu o persoană infectată cu HIV/SIDA, prin îmbrățișări sau strîngeri de mînă), au
răspuns corect în acest sens doar 14,9% dintre elevi, cu 13,5% în cazul băieților și 16,3% în cazul fetelor. Un
procentaj mai mare comparativ cu semenii lor la poziția ”cunoștințe corecte referitoare la căile de transmitere a
HIV/SIDA” s-a înregistrat printre elevii claselor a 9-a (19,4%), cei cu însușita bună la învățătură (18,4%) și elevii
care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete (17,4%).
Consideră că ”profesorul infectat cu virusul HIV, dar care nu este bolnav poate sa predea în continuare la școala”
doar 20,3% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu o pondere de 17,6% printre băieți și 23,1% printre fete. Un
procentaj mai mare la acest subiect de asemenea este printre elevii cu însușita bună la învățătură (25,6%) și cei
care au cel puțin un părinte cu studii superioare complete (23,5%).

13.2 Cunoștințe referitoare la tuberculoză


(Tabelul 63).
Pe lângă întrebarea dacă au auzit vreo-dată despre tuberculoză, chestionarul a conținut o serie de întrebări
referitoare la căile de transmitere și simptomele
 Două treimi dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a
tuberculozei.
cunosc calea de transmitere a tuberculozei și doar
Au indicat că auzit despre tuberculoză 95,2% dintre un elev din patru cunoaște simptomele de bază a
elevii claselor a 8-a și a 9-a, procentajul băieților acestei maladii.
 Doar doi elevi din trei consideră că tuberculoza
constituind 93,5% și a fetelor 96,8%.
poate fi tratată.
Au indicat în calitate de cale de transmitere a
tuberculozei ”prin aer în timp ce persoană are tuse sau strănută” circa 69,6% dintre elevi, cu o pondere de 64,9%
în cazul băieților și 74,4% în cazul fetelor. Un procentaj mai mare referitor la calea corectă de transmitere a
tuberculozei comparativ cu semenii săi, s-a stabilit în cazul elevilor cu însușita bună la învățătură (77,7%).
Au indicat cel puțin o cale incorectă de transmitere a tuberculozei circa 75,2% dintre elevi, cu 71,2% printre băieți
și 79,2% printre fete. S-au evidențiat la acest capitol elevii din mediul rural cu un procentaj de 79,3%.
Simptomele de bază a tuberculozei (tuse timp de cîteva săptămîni, febră, transpirație nocturnă) le cunosc circa
25,6% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu un procentaj de 23,7% printre băieți și 27,5% printre fete. Cunoștințe
mai bune la acest subiect, comparativ cu semenii săi, au elevii cu însușita bună la învățătură (29,0%).
Au indicat că tuberculoza poate fi tratată circa 66,9% dintre elevii claselor a 8-a și a 9-a, cu o pondere de 65,1%
printre băieți și 68,7% printre fete. Un procentaj mai mare la acest subiect, comparativ cu semenii săi, este
printre elevii din centrele urbane mari (69,0%), elevii cu reușita bună (73,0%) și cei care au cel puțin un părinte cu
studii superioare complete (71,6%).

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 20
14 Anexe
14.1 Eșantionarea
14.1.1 Metodologia
Conform metodologiei ESPAD este necesar de chestionat elevii școlarizați care în anul chestionării (2015)
împlinesc vîrsta de 19 ani, adică copii născuți în anul 1999. Excepție fac elevii din instituțiile de învățămînt sau
clasele pentru copii cu necesități speciale.
În Republica Moldova majoritatea elevilor de 16 ani sunt încadrați în clasele a 8-a și a 9-a.
Totodată metodologia presupune chestionarea tuturor elevilor din clasă, cu excluderea la etapa de analiză a
chestionarelor elevilor de altă vîrstă.
14.1.2 Date utilizate pentru eșantionare
În conformitate cu datele prezentate de Ministerul Educației în Republica Moldova sunt 1180 instituții de
învățămînt în care sunt încadrați copii în clasele a 8-a și a 9-a. Din această listă au fost excluse școlile și/sau clasele
pentru copii cu necesități speciale, dar sunt incluse școlile din regiunile din Stînga Nistrului care sunt în
subordinea Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Tabelul 2 Număr școli, clase și elevi utilizate la etapa de eșantionare


Școli Clase Elevi Elevi născuți în 1999
Clasele a 8-a 1152 1577 31786 2729
Clasele a 9-a 1145 1591 32340 25322
Total 1180 3168 64126 28051
14.1.3 Scopul eșantionării
În rezultatul eșantionării trebuie să se asigure:
1. un număr de 2400 chestionare validate a copiilor născuți în anul 1999
2. reprezentativitate a elevilor după criteriile sex, mediu de reședință, anul de studii (clasa a 8-a și/sau a 9-
a).
14.1.4 Considerente în baza ESPAD 2011
Conform ESPAD 2011 din numărul de elevi din eșantion, în baza de date finală au nimerit circa 80% de
chestionare din următoarele motive:
1. o parte de elevi au lipsit de la ore din diverse motive la etapa petrecerii sondajului,
2. cîțiva elevi au refuzat participarea la sondaj,
3. datele prezentate de Ministerul Educației referitoare la numărul de elevi în clase pentru eșantionare au
inclus o marjă de eroare (numărul de elevi de facto încadrați în clase la etapa chestionării a diferit
neesențial de numărul de elevi utilizați la etapa de eșantionare),
4. o parte de chestionare nu au fost considerate ca valide (ca regulă din cauza completării parțiale).
În rezultat, pentru a avea în baza de date finală a studiului 2400 chestionare valide a elevilor născuți în anul 1999,
este necesar la etapa de eșantionare de selectat un număr de circa 3000 elevi născuți în acest an.
14.1.5 Procedura de eșantionare
Conform datelor prezentate de Ministerul educației în mediu în fiecare clasă supusă eșantionării (clasele a 8-a și a
9-a) sunt 8,85 elevi (28015 / 1180) elevi născuți în anul 1999.
Pentru a acoperi un eșantion în număr de 3000 elevi născuți în anul 1999 este necesar de chestionat aproximativ
339 (3000 / 8,85) clase, ceia ce constituie circa 11% (339 / 3168 * 100) din numărul total de clase.
Procentajul căpătat (11%) a fost utilizat în vederea selectării aleatorii a claselor care vor fi chestionate din
numărul total de clase, rezultatul este prezentat în tabelul de mai jos.
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 21
Tabelul 3 Număr școli, clase și elevii necesare de a fi chestionați în cadrul studiului
Școli Clase Elevi Elevi născuți în 1999
Clasele a 8-a 153 159 3197 230
Clasele a 9-a 167 175 3557 2810
Total 295 334 6754 3040
14.1.6 Date colectate
La etapa de colectare a datelor au absentat 871 de elevi și 19 au refuzat participarea în studiu. În rezultat în baza
de date au fost întroduse 5777 de chestionare. Dintre acestea 73 de chestionare au fost considerate nevalide (din
diverse motive: atârnare neserioasă, chestionar practic necompletat, anul nașterii neindicat, etc.) și excluse din
analiză.
În rezultat în baza de date finală au rămas 2699 elevi din clasa a 8-a (dintre care 185 născuți în anul 1999) și 3005
elevi din clasa a 9-a (2404 născuți în anul 1999); per total născuți în anul 1999 sunt 2589 de elevi.

14.2 Colectarea datelor


Pregătirea către studiu a început în perioada lunii noiembrie 2014, iar colectarea datelor s-a efectuat în perioada
lunilor aprilie-mai 2015.
Către instituţiile de învăţământ participante a fost expediată scrisoarea de suport din partea Ministerului
Educaţiei cu planul prestabilit al vizitelor. Prealabil vizitelor, au fost contactaţi conducătorii şcolilor pentru a
confirma data şi fixa ora. Participativitatea şcolilor se apreciază ca foarte bună, cu unele abateri de la planul de
vizite, motivele fiind coincidenţa cu proba de examene, a sărbătorilor locale şi a examinării elevilor de către
comisiile medicale.
După semnarea acordului de participare per clasă de către profesorul responsabil elevii au completat
chestionarul (autoadministrat) standard. Atitudinea elevilor a fost cooperantă, s-au arătat interesaţi faţă de
subiect (preponderent la tipul drogurilor). Perturbări manifestate de tip chicoteli, comentarii în timpul interviului
au fost la 4,8% elevi. Asistenţii au indicat că majoritatea elevilor au completat chestionarul cu seriozitate. În
rapoartele de clasă asistenţii studiului au indicat dificultăţi de completare, înţelegere a întrebărilor la 1,7% de
clase. Durata medie de completare a chestionarului a fost de 52 de minute.

14.3 Descrierea metodei CAST


Testul de screening a abuzului de canabis (CAST - Cannabis Abuse Screening Test) este o metodă recunoscută la
nivel european în scopul screening-ului problemelor asociate consumului de canabis printre adolescenți și în
populația generală.
În acest scop, elevilor care au indicat consum de canabis în ultimele 12 luni, li s-au formulat următoarele întrebări
referitoare la această perioadă (12 luni): ”Ai fumat canabis până la amiază?”, ”Ai fumat canabis în singurătate?”,
”Ai avut probleme de memorie când ai fumat canabis?”, ”Cineva dintre prieteni sau membrii familiei ti-a spus că
trebuie să reduci consumul de canabis sau să refuzi complet?”, ”Ai încercat să reduci sau să refuzi complet
consumul de canabis, dar nu ai reușit?” și ”Ai avut probleme din cauza consumului de canabis, de exemplu: bătăi,
accidente, rezultate rele la învățătură, etc?”. Răspunsurile posibile au fost: ”niciodată”, ”rar”, ”uneori”, ”destul de
des”, ”foarte des”. Pentru fiecare răspuns s-a atribuit unul din scorurile zero sau unu; la primele 2 întrebări scorul
1 este pentru răspunsul ”uneori” (sau orice răspuns care presupune mai des decît uneori), iar pentru restul 4
răspunsul ”rar” (sau orice răspuns care presupune mai des decît rar).
În rezultat pentru fiecare elev s-a căpătat un scor de pe segmentul 1-6, 2 sau mai multe puncte indică un risc
sporit de utilizare a canabisului.

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 22
14.4 Tabele
Tabelul 4 Media școlară din ultimul trimestru
O01 Total Limba Trăiesc în Starea materială
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință familie a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur-
Ro- Urban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural Da Nu
Media școlară din 9-10 30.5 23.2 37.6 31.2 26.6 31.2 29.9 29.2 31.0 30.1 30.7 34.3 26.2 34.1 28.7 21.4 32.0 38.8
ultimul semestru 7-8 56.9 59.3 54.5 56.3 60.2 57.8 56.1 59.8 58.0 59.0 55.8 55.3 58.5 54.2 58.5 58.2 59.0 53.7
5-6 12.6 17.5 7.9 12.5 13.2 11.0 14.0 11.0 10.9 11.0 13.5 10.3 15.3 11.7 12.8 20.4 9.0 7.5

Tabelul 5 Ponderea elevilor a căror părinți sunt plecați peste hotare pentru a cîștiga bani
C46 MD Total Limba
chestiona- Media școlară din Starea materială a
Sexul rului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6
Care Nici unul 67.7 68.4 67.1 67.8 67.5 66.7 68.7 77.0 65.8 71.6 65.7 70.4 66.8 65.5 65.8 68.5 67.0 64.4 70.6
părinte Mama 11.4 11.2 11.7 11.7 9.9 10.5 12.2 7.1 11.8 9.4 12.5 9.3 11.6 14.9 12.8 10.7 13.2 12.2 9.8
Tata 14.3 14.0 14.7 13.9 16.8 16.0 12.9 13.0 15.5 14.2 14.4 14.4 14.5 14.5 13.1 15.2 11.9 16.1 14.3
Ambii părinți 6.5 6.5 6.6 6.6 5.9 6.8 6.2 2.8 7.0 4.8 7.4 5.9 7.1 5.2 8.2 5.6 7.9 7.3 5.3
Cel puțin un părinte este plecat 32.3 31.6 32.9 32.2 32.5 33.3 31.3 23.0 34.2 28.4 34.3 29.6 33.2 34.5 34.2 31.5 33.0 35.6 29.4
peste hotare pentru a cîștiga
bani

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 23
Tabelul 6 Nivelul de studii a părinților
C05 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materială
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie a familiei
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea
Mai bună decît la
majoritatea
Ro- Urban Urban Urban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Tata Clase primare sau mai puțin 2.9 3.3 2.5 2.8 3.3 3.1 2.7 0.4 2.1 1.2 3.8 2.0 2.2 6.6 2.4 3.4 3.9 2.2
Școala medie incompletă 17.2 16.9 17.6 17.8 14.1 17.6 16.9 6.9 13.2 10.0 20.9 13.1 18.3 20.7 16.6 17.9 17.3 17.3
Școala medie completă sau studii 28.5 27.9 29.2 28.1 31.3 26.4 30.5 19.2 26.8 22.8 31.5 33.2 28.7 18.6 30.3 26.7 25.1 30.7
medii profesionale
Studii superioare incomplete 6.7 5.7 7.7 6.9 5.4 5.7 7.6 9.5 8.1 8.8 5.6 9.4 6.0 3.3 7.2 6.1 6.2 7.1
Studii superioare complete 19.1 19.8 18.4 19.6 16.5 19.2 19.0 38.0 21.5 30.0 13.5 26.0 17.5 11.9 23.6 13.9 24.6 16.1
Necunoscut 20.2 21.7 18.8 19.7 22.9 22.3 18.3 20.0 20.7 20.3 20.1 11.8 21.6 32.1 19.2 21.3 18.3 20.8
Inaplicabil 5.4 4.8 5.9 5.1 6.6 5.7 5.0 6.1 7.6 6.8 4.6 4.5 5.7 6.8 0.7 10.8 4.5 5.8
Mama Clase primare sau mai puțin 2.0 2.2 1.8 1.8 3.1 2.0 2.0 0.5 1.5 1.0 2.5 1.4 1.5 4.1 1.8 2.1 2.9 1.4
Școala medie incompletă 16.4 15.4 17.3 16.9 13.2 16.2 16.5 5.9 11.8 8.7 20.3 12.2 16.7 24.6 15.1 17.8 15.0 17.2
Școala medie completă sau studii 27.6 26.1 29.0 26.8 31.9 27.0 28.0 17.9 25.5 21.6 30.6 28.3 29.4 20.4 27.0 28.4 24.3 29.6
medii profesionale
Studii superioare incomplete 8.9 7.4 10.3 9.2 7.0 7.8 9.8 8.9 9.4 9.1 8.8 11.5 8.7 4.1 9.2 8.4 8.3 9.2
Studii superioare complete 28.6 29.3 27.9 28.8 27.9 28.2 29.0 51.9 35.9 44.1 20.6 37.7 27.5 15.6 31.9 24.9 34.0 25.8
Necunoscut 15.8 18.9 12.8 15.7 16.3 18.2 13.7 13.9 15.5 14.7 16.4 8.4 15.4 30.1 14.6 17.1 14.8 15.9
Inaplicabil 0.8 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 1.0 1.0 0.4 0.7 0.8 0.5 0.8 1.2 0.3 1.3 0.8 0.8
Nivelul de Nici un părinte nu are studii medii 11.6 11.3 12.0 12.0 9.9 11.6 11.7 3.1 8.1 5.5 14.8 8.0 11.6 18.5 11.0 12.3 12.5 11.2
studii a complete
părinților Cel puțin un părinte are studii 36.9 33.7 40.1 36.5 39.2 34.8 38.8 22.8 34.4 28.4 41.3 39.1 38.7 26.8 36.2 37.9 31.3 40.3
complete
Cel puțin un părinte are studii 33.8 34.5 33.2 34.0 33.0 33.4 34.3 59.2 41.4 50.6 25.2 43.7 32.6 20.6 37.7 29.5 39.4 31.0
superioare complete
Necunoscut /Inaplicabil 17.6 20.5 14.7 17.6 17.9 20.3 15.2 14.9 16.0 15.4 18.7 9.3 17.1 34.1 15.1 20.3 16.9 17.5

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 24
Tabelul 7 Situația economica a familiei comparativ cu alte familii din țară
C49 Total Limba
chestiona- Media școlară din Trăiesc în
Sexul rului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

cu studii complete
Nici un părinte cu
studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Auto- Mai bună cu foarte mult decît 9.3 12.4 6.1 9.8 6.1 9.7 8.9 5.0 7.3 6.1 10.9 8.5 7.4 15.4 7.9 10.7 17.6 6.0 6.9
aprecierea majoritatea din țară
stării Mai bună cu mult decît 10.3 11.0 9.5 11.1 5.8 10.4 10.1 10.2 9.3 9.8 10.5 10.2 10.2 9.9 10.6 9.9 11.6 8.5 12.2
economice majoritatea
Mai bună decît majoritatea din 16.0 17.0 14.9 16.4 13.6 16.3 15.7 24.6 17.5 21.1 13.3 20.4 15.7 7.6 16.8 15.0 8.8 15.3 21.9
țară
Aproximativ la fel са 56.2 52.7 59.6 55.2 61.5 54.8 57.4 52.8 59.3 55.9 56.3 56.1 58.4 52.4 57.3 55.0 49.5 62.6 52.9
majoritatea din țară
Mai rea decît majoritatea din 5.4 4.6 6.3 4.9 8.5 5.7 5.2 4.2 4.7 4.5 5.9 3.5 5.9 8.5 4.8 6.3 7.2 5.5 4.2
țară
Mai rea cu mult decît 1.8 1.4 2.2 1.6 2.8 1.5 2.0 2.3 1.0 1.7 1.9 0.7 1.8 3.3 1.5 2.1 3.3 1.5 1.2
majoritatea
Mai rea cu foarte mult decît 1.1 0.9 1.2 1.0 1.7 1.5 0.7 0.9 0.9 0.9 1.2 0.7 0.7 2.9 1.1 1.1 2.0 0.7 0.6
majoritatea din țară
Stare materială a familiei mai buna decît la 35.5 40.4 30.6 37.3 25.5 36.4 34.7 39.8 34.1 37.0 34.7 39.0 33.2 32.9 35.3 35.5 37.9 29.8 41.1
majoritatea
Stare materială a familiei mai rea decît la 8.3 6.8 9.8 7.5 13.0 8.8 7.9 7.4 6.6 7.0 9.0 4.9 8.4 14.8 7.4 9.5 12.5 7.6 6.1
majoritatea

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 25
Tabelul 8 Persoane cu care elevii locuiesc permanent în aceiași familie/gospodărie
C50 Total Limba Media școlară din Starea materi- Nivelul de studii a
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru ală a familiei părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6
Cu nimeni (elevii locuiesc singuri) 1.2 1.8 0.7 1.3 0.8 1.2 1.3 1.0 1.2 1.1 1.3 1.0 1.1 1.9 2.2 0.7 2.5 1.0 1.0
Tata biologic 56.6 57.7 55.6 57.5 51.9 55.5 57.6 61.0 52.3 56.8 56.6 63.7 54.9 49.2 58.1 55.9 56.6 55.5 62.4
Tata vitreg 4.3 3.8 4.8 4.2 4.7 3.8 4.7 5.8 4.8 5.3 3.7 2.6 4.8 5.2 3.7 4.5 3.7 4.1 4.3
Mama biologică 75.8 74.6 77.0 75.4 78.1 76.2 75.5 85.5 75.4 80.6 73.4 81.4 75.1 69.2 72.2 77.9 70.2 76.3 80.3
Mama vitregă 1.0 1.3 0.7 1.1 0.5 0.7 1.3 1.2 0.8 1.0 1.0 0.3 1.2 1.2 1.1 0.8 1.1 0.8 0.9
Frate /frați 41.8 39.4 44.2 42.9 35.7 40.7 42.8 39.8 36.0 38.0 43.8 41.3 42.9 39.6 39.7 43.0 44.5 43.4 41.1
Sora /surori 37.6 36.7 38.4 38.5 32.6 37.7 37.5 33.8 33.6 33.7 39.5 37.8 38.3 35.4 34.9 39.0 38.4 40.2 34.4
Bunic /bunici 23.5 23.6 23.3 22.6 28.4 24.2 22.7 16.5 25.0 20.6 24.9 21.6 24.7 22.8 22.9 23.8 22.9 24.9 21.6
Alte rude 5.3 4.7 6.0 5.5 4.3 5.2 5.5 6.4 5.4 5.9 5.1 4.6 5.4 6.4 4.6 5.8 5.6 5.9 4.1
Persoane care nu sunt rude 1.3 1.3 1.3 1.5 0.5 1.2 1.4 0.6 1.3 1.0 1.5 0.9 1.2 2.2 1.3 1.3 1.4 1.2 0.7
Elevi care locuiesc în familii complete (ambii 53.4 53.4 53.5 54.1 49.9 52.1 54.6 62.3 50.8 56.8 51.7 60.3 52.3 43.9 53.2 53.4 50.5 52.3 59.5
părinți, biologici și/sau vitregi)
Elevi care locuiesc în familii incomplete (doar 30.7 30.3 31.1 29.9 35.4 32.0 29.6 28.3 31.7 29.9 31.1 27.3 31.3 37.0 28.6 32.1 30.4 32.1 28.8
cu un părinte)
Elevi care locuiesc fără părinți 15.8 16.3 15.4 16.0 14.7 15.9 15.8 9.4 17.5 13.3 17.1 12.4 16.4 19.1 18.2 14.5 19.0 15.6 11.8

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 26
Tabelul 9 Relații cu părinții și prietenii; ponderea elevilor care au indicat "aproape întotdeauna" sau "deseori" la afirmațiile ce urmează
C51 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
a. Părinții stabilesc reguli stricte 37.6 40.6 34.6 38.4 33.0 39.0 36.3 31.2 31.5 31.3 40.8 31.6 37.1 51.1 36.0 39.3 40.0 36.2 49.2 36.4 32.3
privind ceea ce au voie să fac
acasă
b. Părinții stabilesc reguli stricte 40.1 40.4 39.8 40.9 35.8 41.6 38.8 31.7 31.5 31.6 44.5 36.9 39.8 47.8 39.4 40.9 41.2 39.5 50.1 41.7 34.5
privind ceea ce au voie să fac în
afara casei
c. Părinții știu cu cine î-și petrec 78.2 69.8 86.5 77.9 80.2 79.0 77.6 78.0 74.8 76.4 79.2 83.2 78.1 68.6 80.1 76.3 76.1 79.6 80.3 81.1 78.6
serile
d. Părinții știu unde se duc serile 83.2 76.2 90.0 82.7 85.8 84.0 82.4 82.5 79.5 81.1 84.3 87.2 82.9 76.8 84.6 81.7 81.1 84.3 84.0 85.1 83.2
e. Simt căldura și grija părinților 89.3 88.3 90.2 88.9 91.0 89.5 89.0 88.6 89.3 89.0 89.4 93.4 88.9 83.8 91.4 86.9 88.8 89.7 86.5 91.3 91.7
f. Pot obține ușor sprijin moral 85.5 84.4 86.7 84.7 90.2 86.2 85.0 83.6 87.3 85.4 85.6 88.7 85.6 80.3 86.9 84.2 85.2 86.0 84.1 88.2 87.2
de la părinți
g. Pot împrumuta ușor bani de 64.9 62.1 67.8 64.9 65.3 62.4 67.2 66.5 66.8 66.7 64.1 71.0 63.2 58.1 65.4 64.3 69.7 62.7 64.0 65.7 69.0
la părinți
h. Pot obține ușor bani cu titlu 65.2 61.3 69.1 62.6 79.6 63.8 66.5 65.3 69.2 67.2 64.2 70.0 64.0 58.8 65.9 64.6 68.9 63.5 64.2 66.6 67.4
de cadou de la părinți
i. Simt căldura și grija de la cel 69.1 65.2 73.0 68.1 74.6 69.3 69.0 71.5 67.7 69.7 68.9 74.2 67.6 64.4 69.6 68.5 71.0 68.3 72.3 69.7 70.3
mai bun prieten
j. Pot obține ușor sprijin moral 71.0 67.2 74.8 69.9 77.4 70.7 71.3 74.8 71.0 73.0 70.0 75.9 69.9 66.1 70.9 71.1 71.6 70.9 71.4 72.8 72.5
de la cel mai bun prieten
Toate pozițiile din categoria 22.4 24.5 20.4 23.0 19.6 24.0 21.0 15.5 15.6 15.5 26.1 19.5 21.7 29.9 21.6 23.3 25.3 20.9 30.4 22.1 18.3
control parental (a-f)
Toate pozițiile din categoria 38.7 36.0 41.3 37.4 45.9 37.2 40.0 39.9 39.6 39.7 38.1 44.1 35.9 35.2 38.3 38.9 43.6 36.3 40.6 39.6 40.2
suport social (e-j)
Toate cele menționate mai sus 13.6 15.5 11.7 13.8 12.3 13.6 13.6 10.3 8.7 9.5 15.8 12.7 12.4 18.0 13.1 14.1 17.4 11.6 21.4 13.0 10.7

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 27
Tabelul 10 Dezagregarea după faptul daca părinții știu unde elevii își petrec serile/nopțile de sâmbătă
C52 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi- Nivelul de studii a
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Părinții știu unde Întotdeauna 71.9 63.3 80.2 72.0 70.9 74.2 69.7 67.2 68.6 67.9 73.9 78.2 70.7 62.3 73.1 70.8 72.2 71.6 75.4 73.6 70.5
elevii își petrec De obicei 19.3 23.6 15.0 19.4 18.7 17.5 20.9 23.4 20.7 22.1 17.9 16.4 20.5 21.5 19.3 19.1 18.7 19.7 16.3 19.2 21.1
serile/nopțile de Uneori 6.6 9.4 3.8 6.3 8.0 6.0 7.1 6.8 9.0 7.8 6.0 3.9 6.8 11.7 5.8 7.3 7.1 6.4 6.0 5.7 6.3
sâmbătă
De obicei nu știu 2.3 3.6 0.9 2.2 2.5 2.3 2.2 2.6 1.8 2.2 2.3 1.5 2.0 4.5 1.8 2.8 2.1 2.3 2.4 1.5 2.1

Tabelul 11 Nivelul satisfacției de relația cu părinții și prietenii


O 02 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi- Nivelul de studii a
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Foarte Mama 78.5 76.2 80.9 77.4 85.1 77.6 79.4 80.5 82.2 81.3 77.1 87.2 80.5 69.3 81.4 78.0 80.8 79.7 76.2 81.6 84.6
satisfăcuți sau Tata 68.1 68.6 67.5 67.0 73.9 66.2 69.7 71.2 69.2 70.2 67.0 78.8 68.8 57.4 77.3 59.9 72.4 67.8 67.9 69.2 76.8
satisfăcuți de Prietenii 75.0 72.7 77.4 73.8 81.6 73.9 76.1 80.0 80.3 80.2 72.4 83.1 77.2 66.1 77.6 74.8 77.1 76.1 70.8 77.3 81.4
relația cu
Toți cei indicați 69.3 71.8 66.9 67.5 79.7 68.5 70.1 68.0 73.7 70.8 68.6 75.0 68.8 60.7 72.8 65.3 73.5 67.0 70.3 69.6 71.6
mai sus

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 28
Tabelul 12 Atârnarea părinților fata de consumul de alcool și droguri
O03, O04 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi- Nivelul de studii a
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Mama ar Daca elevul ar fi beat 87.1 85.1 89.0 86.7 89.0 86.6 87.5 86.1 86.2 86.1 87.6 90.3 87.8 78.9 88.4 85.9 85.7 88.1 86.7 90.1 88.5
interzice Consumul de canabis 88.8 86.3 91.3 89.0 87.8 87.7 89.8 89.4 88.6 89.0 88.7 92.9 88.9 80.6 90.0 87.7 87.4 89.9 88.3 91.4 91.0
sau ar Consumul de ecstasy 88.5 85.9 91.1 88.6 87.8 87.5 89.5 88.9 89.0 88.9 88.3 93.0 88.5 80.2 89.8 87.3 86.8 89.7 88.1 91.0 91.0
dezaproba
Toate cele susnumite 83.5 80.5 86.4 83.4 83.8 82.3 84.6 83.1 82.9 83.0 83.8 88.4 84.1 72.9 85.1 82.0 81.8 84.7 83.0 86.6 86.1
Tata ar Daca elevul ar fi beat 84.8 82.9 86.6 84.7 85.2 83.8 85.7 83.7 81.5 82.6 85.9 88.9 85.0 76.5 88.6 80.6 84.6 85.1 85.9 87.5 87.3
interzice Consumul de canabis 86.4 85.0 87.8 86.8 84.6 85.1 87.6 85.5 84.3 84.9 87.2 90.5 85.8 80.7 90.2 82.3 86.1 86.9 87.9 88.4 88.9
sau ar Consumul de ecstasy 85.9 84.3 87.6 86.2 84.5 84.7 87.0 84.9 83.8 84.4 86.7 90.3 85.4 79.6 89.7 81.9 85.3 86.6 87.3 87.8 88.6
dezaproba
Toate cele susnumite 82.3 79.6 84.9 82.3 82.2 81.2 83.3 81.6 79.4 80.5 83.1 87.2 82.3 73.2 86.5 77.6 81.5 82.9 83.5 84.6 85.6
Ambii părinți ar interzice sau ar 76.9 73.9 79.8 77.1 75.6 75.4 78.2 76.4 73.4 75.0 77.9 81.9 77.7 65.6 82.1 71.2 76.3 77.6 78.7 79.4 80.7
dezaproba toate cele numite

Tabelul 13 Disponibilitatea perceputa a țigărilor (procurare, %)


C05 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Dificultatea Imposibil 35.9 30.7 41.1 36.8 30.2 38.8 33.2 21.9 32.5 26.9 40.5 37.5 35.6 33.3 35.9 35.7 36.0 35.9 43.0 36.7 31.6
procurării
Foarte dificil 8.3 8.4 8.1 8.5 6.9 8.1 8.4 7.3 6.3 6.8 9.0 8.3 8.7 6.7 7.5 9.3 8.2 8.3 7.4 9.1 8.1
țigărilor
Destul de dificil 8.2 7.4 9.1 8.5 6.8 8.0 8.5 8.5 9.4 8.9 7.9 8.2 8.4 8.9 8.8 7.9 8.5 8.2 7.4 8.6 9.2
Destul de ușor 9.7 11.8 7.5 9.5 10.3 7.3 11.8 16.7 9.1 13.1 7.9 10.6 9.4 9.2 10.7 8.6 10.3 9.4 5.8 9.7 12.9
Foarte ușor 8.2 11.0 5.3 7.8 10.2 6.3 9.9 13.6 8.3 11.0 6.7 7.4 7.9 11.8 8.3 8.0 9.0 7.7 8.2 7.7 9.4

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 29
Nu știu 29.8 30.7 28.9 28.8 35.6 31.6 28.3 32.1 34.5 33.2 28.1 27.9 30.0 30.2 28.9 30.5 27.9 30.6 28.3 28.2 28.7
Destul de ușor sau foarte ușor 17.9 22.8 12.8 17.4 20.5 13.6 21.7 30.3 17.4 24.1 14.6 18.0 17.3 20.9 19.0 16.6 19.3 17.1 13.9 17.4 22.3
pot procura țigări

Tabelul 14 Prevalenta fumatului pe parcursul vieții (%)


C06 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
De cîte ori a Nici odată 69.9 55.0 85.0 70.3 67.6 72.7 67.3 61.5 69.8 65.5 72.1 80.2 68.7 53.0 72.7 67.2 69.2 70.6 70.0 71.3 69.2
fumat pe 1-2 ori 16.3 23.6 8.9 15.9 18.3 16.1 16.5 18.0 16.8 17.4 15.7 12.2 17.2 22.5 15.1 17.6 16.2 16.5 14.9 15.8 17.0
parcursul 3-9 7.5 11.3 3.6 7.3 8.7 6.5 8.4 10.3 7.2 8.8 6.8 4.4 8.1 11.4 6.7 8.2 7.5 7.2 8.3 7.3 7.3
vieții
10-19 1.7 2.4 1.0 1.7 1.6 1.4 1.9 2.5 2.4 2.4 1.3 1.0 1.9 2.4 1.8 1.6 1.9 1.6 2.2 1.8 1.5
20-39 1.0 1.6 .2 1.0 0.6 0.8 1.1 1.4 0.6 1.0 0.9 0.5 0.9 1.3 0.9 0.9 1.1 0.8 0.6 0.7 1.1
40+ 3.7 6.0 1.2 3.8 3.1 2.5 4.7 6.3 3.1 4.8 3.1 1.6 3.2 9.3 2.8 4.5 4.1 3.4 4.1 3.1 3.9
Au fumat măcar odată țigări 30.1 45.0 15.0 29.7 32.4 27.3 32.7 38.5 30.2 34.5 27.9 19.8 31.3 47.0 27.3 32.8 30.8 29.4 30.0 28.7 30.8
/tutun

Tabelul 15 Fumatul în ultimele 30 zile (%)


C07 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Număr țigări Nici una 92.2 87.4 97.1 92.1 92.7 94.1 90.5 89.3 92.9 91.0 92.8 96.3 93.1 82.7 93.6 91.1 90.7 93.4 91.6 93.1 93.1
fumate zilnic <1 3.7 5.6 1.7 3.6 4.1 2.8 4.4 4.8 3.7 4.2 3.4 1.8 3.6 6.2 3.3 3.9 4.3 3.2 3.7 3.3 3.0
în ULTIMELE 1-5 2.0 3.4 0.4 2.1 1.3 1.4 2.4 2.4 1.9 2.2 1.8 0.8 1.6 5.0 1.6 2.3 2.6 1.5 2.6 1.7 1.8
30 zile
6-10 0.9 1.6 0.3 1.0 0.9 0.6 1.3 1.9 0.4 1.2 0.8 0.3 0.9 2.4 0.8 1.0 1.0 0.8 1.1 0.7 1.0
11-20 0.6 1.0 0.1 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.1 0.5 1.8 0.4 0.8 0.7 0.5 0.2 0.6 0.4
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 30
20+ 0.7 1.0 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4 1.9 0.4 1.0 0.8 0.6 0.8 0.5 0.7
Au fumat mai mult de 20 0.7 1.0 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4 1.9 0.4 1.0 0.8 0.6 0.8 0.5 0.7
țigări zilnic în ultimele 30 zile
Au fumat în ultimele 30 zile 7.8 12.6 2.9 7.9 7.3 5.9 9.5 10.7 7.1 9.0 7.2 3.7 6.9 17.3 6.4 8.9 9.3 6.6 8.4 6.9 6.9

Tabelul 16 Debutul fumatului pînă la vîrsta de 13 ani (inclusiv), %


C08 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Debutul fumatului la 13 ani 21.2 32.8 9.4 21.2 21.2 22.0 20.5 25.7 21.9 23.9 19.9 14.0 22.5 31.8 18.5 24.2 20.6 21.7 19.6 21.4 21.4
sau mai devreme
Fumatul zilnic de la 13 ani sau 2.5 3.9 1.1 2.3 3.8 3.1 2.1 3.5 2.7 3.1 2.2 1.6 2.2 4.8 1.9 3.1 2.7 2.4 3.5 2.4 2.2
mai devreme

Tabelul 17 Accesibilitatea percepută a băuturilor alcoolice, %


C09 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Dificultatea Imposibil 29.5 26.0 33.1 29.9 27.5 33.1 26.3 20.4 25.7 23.0 32.9 28.7 29.2 32.0 29.4 29.5 31.7 28.2 39.9 27.8 25.1
de a face Foarte dificil 10.9 11.4 10.4 11.4 8.4 12.1 9.9 8.7 10.6 9.6 11.6 10.7 11.3 9.0 10.5 11.4 10.6 11.0 10.0 11.4 11.2
rost de: Destul de dificil 9.6 10.2 9.0 9.6 9.8 10.0 9.3 11.2 9.6 10.4 9.2 10.2 9.6 10.4 9.1 10.4 9.1 10.1 7.4 10.5 10.7
Bere
Destul de ușor 17.2 18.0 16.4 16.7 20.0 13.0 21.0 21.8 19.5 20.7 15.4 19.6 17.5 13.7 17.9 16.8 17.0 17.5 12.5 18.3 21.3
Foarte ușor 10.2 12.6 7.8 10.2 10.6 8.6 11.7 15.2 10.2 12.8 8.9 11.2 9.7 11.0 10.7 9.7 11.5 9.7 7.8 10.1 12.2
Nu știu 22.5 21.8 23.2 22.3 23.6 23.3 21.8 22.6 24.4 23.5 22.0 19.5 22.6 23.9 22.4 22.2 20.1 23.5 22.3 22.0 19.4
Dificultatea Imposibil 24.7 22.5 26.9 24.3 26.9 28.0 21.7 16.9 21.9 19.3 27.5 25.6 23.1 27.5 24.9 24.2 25.8 23.8 29.4 23.6 21.2
de a face Foarte dificil 10.4 10.7 10.1 10.6 9.2 11.3 9.6 7.6 8.9 8.2 11.5 9.3 10.9 9.7 10.4 10.4 10.2 10.5 14.0 9.8 10.2

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 31
rost de: Destul de dificil 10.3 9.8 10.7 10.1 11.4 10.3 10.2 11.4 10.5 11.0 9.9 10.6 10.5 9.3 9.7 11.1 9.8 10.7 8.7 11.0 11.6
Alcopop Destul de ușor 19.9 20.2 19.7 20.0 19.5 16.9 22.6 25.8 20.7 23.4 18.1 22.9 19.9 15.2 20.1 19.7 19.1 20.5 16.5 21.0 23.1
Foarte ușor 15.6 18.7 12.5 16.1 12.7 12.3 18.6 20.1 16.2 18.3 14.2 15.2 16.0 17.5 15.7 15.8 17.6 14.9 13.0 16.3 17.7
Nu știu 19.1 18.2 20.0 18.9 20.3 21.3 17.1 18.1 21.7 19.8 18.7 16.3 19.5 20.9 19.1 18.7 17.5 19.7 18.5 18.3 16.4
Dificultatea Imposibil 26.9 24.3 29.6 27.3 25.1 30.4 23.9 17.3 24.7 20.9 30.1 26.1 26.2 31.8 27.9 25.7 27.7 26.3 34.4 25.3 23.1
de a face Foarte dificil 12.4 12.8 12.1 12.9 9.8 13.0 11.9 12.1 11.1 11.7 12.8 11.1 13.3 11.6 11.6 13.4 12.2 12.6 12.2 12.8 12.9
rost de: Vin Destul de dificil 12.5 12.5 12.5 12.4 13.0 13.2 11.9 16.2 11.7 14.0 11.7 13.5 12.1 11.2 12.2 12.8 13.0 12.3 10.4 13.6 13.8
Destul de ușor 17.8 18.0 17.7 17.3 20.7 13.7 21.6 20.7 20.8 20.7 16.3 20.6 17.8 14.7 17.9 18.2 17.1 18.6 15.7 18.3 20.7
Foarte ușor 12.0 14.6 9.4 11.6 14.3 10.0 13.8 13.4 12.6 13.0 11.5 12.2 12.3 11.8 11.5 12.7 13.5 11.5 9.8 12.7 13.3
Nu știu 18.3 17.8 18.8 18.5 17.0 19.8 16.9 20.2 19.1 19.7 17.6 16.4 18.3 19.0 18.8 17.2 16.6 18.7 17.6 17.1 16.2
Dificultatea Imposibil 51.8 48.6 55.0 52.3 49.0 57.2 46.9 41.0 45.6 43.2 56.2 49.4 52.9 52.6 51.2 52.9 51.6 52.1 57.8 52.2 47.6
de a face Foarte dificil 11.1 11.4 10.9 11.0 11.7 10.2 11.9 12.4 12.1 12.3 10.6 10.4 12.2 9.4 11.2 11.0 10.8 11.3 9.9 11.3 12.6
rost de: Destul de dificil 8.6 9.3 7.9 8.5 9.3 6.7 10.2 12.0 10.0 11.1 7.3 10.9 8.0 7.4 9.0 8.2 9.6 8.2 6.4 8.8 10.3
Băuturi tari
Destul de ușor 5.9 6.3 5.5 5.9 5.8 3.6 8.0 8.2 5.7 7.0 5.3 6.0 6.0 6.0 6.2 5.6 6.3 5.7 4.5 5.9 7.5
Foarte ușor 4.9 6.5 3.3 4.8 5.2 3.9 5.8 6.8 5.9 6.3 4.1 5.3 4.6 5.4 4.8 5.1 6.0 4.4 4.0 5.1 5.4
Nu știu 17.7 18.0 17.4 17.5 19.1 18.3 17.2 19.7 20.7 20.2 16.4 18.0 16.4 19.2 17.6 17.3 15.7 18.4 17.4 16.7 16.6
Destul de Bere 27.4 30.6 24.2 26.9 30.6 21.5 32.7 37.0 29.7 33.5 24.3 30.9 27.2 24.7 28.6 26.5 28.5 27.2 20.3 28.4 33.5
ușor sau Alcopop 35.5 38.8 32.2 36.2 32.2 29.2 41.3 46.0 37.0 41.6 32.4 38.1 35.9 32.6 35.8 35.5 36.6 35.3 29.5 37.3 40.7
foarte ușor Vin 29.9 32.6 27.1 28.9 35.0 23.7 35.4 34.2 33.3 33.8 27.8 32.8 30.1 26.5 29.4 30.9 30.5 30.2 25.4 31.1 34.0
pot face
Băuturi tari 10.8 12.8 8.7 10.8 11.0 7.5 13.7 14.9 11.6 13.3 9.5 11.3 10.6 11.5 11.1 10.7 12.3 10.1 8.5 11.0 12.9
rost de:
Cel puțin una 46.0 50.1 41.9 45.2 50.5 39.8 51.7 58.3 48.8 53.7 42.1 47.8 46.7 45.1 45.7 47.0 46.7 46.4 40.4 47.4 51.7
dintre băuturile
menționate
Este imposibil de a face rost 15.4 13.6 17.4 15.1 17.2 17.9 13.3 10.3 14.5 12.3 17.1 15.9 14.6 18.0 16.1 14.7 15.4 15.3 18.0 14.9 12.7
de băuturi alcoolice (din cele
menționate)

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 32
Tabelul 18 Prevalența consumului de alcool, %
C10 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Consumul de Niciodată 20.5 17.7 23.4 20.8 19.0 24.0 17.4 18.4 19.5 18.9 21.4 21.5 19.7 19.1 22.0 18.5 20.8 19.9 23.0 18.5 18.1
băuturi 1-2 ori 28.2 23.8 32.7 29.5 20.9 29.9 26.7 21.5 24.9 23.1 30.8 27.5 28.8 26.2 27.4 29.2 27.6 28.6 35.6 27.7 25.2
alcoolice pe 3-5 17.7 18.2 17.2 17.8 17.4 16.4 18.9 14.9 18.7 16.7 18.2 17.1 18.2 18.1 17.6 18.1 18.2 17.7 15.7 20.2 17.7
parcursul
6-9 10.9 11.8 9.9 10.3 14.3 10.3 11.5 13.0 12.2 12.6 10.0 9.6 10.9 14.5 10.3 11.8 10.4 11.3 10.0 10.9 11.3
vieții, număr
ori 10-19 8.7 10.5 6.9 8.2 11.5 8.1 9.3 11.7 8.6 10.2 7.9 8.8 9.0 7.9 8.5 8.8 8.4 8.8 6.8 9.4 8.9
20-39 5.5 6.4 4.6 5.2 7.0 4.5 6.4 8.2 6.8 7.5 4.5 6.7 5.1 5.5 6.0 5.1 5.4 5.7 3.0 5.3 7.5
40 + 8.5 11.6 5.2 8.2 9.9 6.9 9.8 12.4 9.2 10.8 7.2 8.7 8.3 8.7 8.3 8.6 9.3 8.1 5.9 8.0 11.3
În ultimele 12 Niciodată 28.2 25.0 31.5 27.5 32.2 32.4 24.4 25.4 27.0 26.2 29.3 29.3 27.1 27.9 29.8 26.2 28.4 27.6 30.9 25.4 26.2
luni 1-2 ori 34.0 29.6 38.5 34.1 33.2 35.0 33.1 29.1 34.7 31.8 35.2 35.4 34.8 29.5 33.0 35.5 32.2 35.6 38.8 36.1 32.8
3-5 17.0 18.4 15.7 17.4 15.0 15.3 18.6 18.0 16.5 17.3 16.9 15.9 17.1 19.1 16.9 17.3 17.8 16.7 14.6 18.4 17.6
6-9 9.5 11.3 7.7 9.5 9.6 8.0 10.9 11.8 9.7 10.8 8.9 8.5 10.2 9.9 9.2 9.7 9.9 9.2 7.0 10.0 9.6
10-19 6.2 8.4 3.9 6.3 5.2 5.0 7.1 9.2 6.9 8.1 5.2 6.6 5.8 6.6 6.1 6.2 5.9 6.3 3.9 5.8 7.5
20-39 2.8 3.8 1.7 2.8 2.4 1.9 3.5 3.6 3.0 3.3 2.5 2.9 2.5 3.1 2.9 2.6 3.1 2.5 2.5 2.4 3.5
40 + 2.3 3.5 1.1 2.3 2.3 2.2 2.4 3.0 2.2 2.6 2.2 1.3 2.4 3.8 2.1 2.5 2.8 2.1 2.5 2.0 2.8
În ultimele 30 Niciodată 46.9 42.4 51.6 45.3 56.1 51.0 43.3 45.0 47.6 46.2 47.3 52.3 45.1 42.0 47.8 46.0 46.3 47.1 47.4 46.7 46.0
zile 1-2 ori 36.3 34.9 37.6 37.3 30.4 34.8 37.6 34.4 34.8 34.6 37.1 34.1 37.9 35.5 35.6 37.3 35.0 37.4 39.5 37.5 35.1
3-5 10.1 12.8 7.3 10.6 7.1 8.4 11.6 12.5 10.6 11.6 9.4 8.3 10.5 12.7 10.1 9.8 11.0 9.5 7.0 10.0 11.5
6-9 3.7 5.2 2.3 3.8 3.2 3.1 4.3 4.4 3.7 4.0 3.6 3.4 3.8 4.7 4.0 3.5 4.5 3.4 2.6 3.3 4.1
10-19 1.5 2.6 0.5 1.5 1.9 1.3 1.8 2.5 1.9 2.2 1.2 .8 1.6 2.1 1.0 1.9 1.5 1.4 1.2 1.4 1.7
20-39 0.6 0.8 0.4 0.7 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 1.0 0.7 0.5 0.8 0.5 1.2 0.4 0.7
40 + 0.8 1.2 0.4 0.7 1.0 0.9 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.6 0.7 1.9 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9
Au consumat alcool în 53.1 57.6 48.4 54.7 43.9 49.0 56.7 55.0 52.4 53.8 52.7 47.7 54.9 58.0 52.2 54.0 53.7 52.9 52.6 53.3 54.0
ultimele 30 zile

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 33
Tabelul 19 Prevalenta consumului de alcool în ultimele 30 zile per tipuri de băuturi alcoolice, %
C11 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Bere 31.4 39.0 23.6 33.4 20.4 28.2 34.3 26.2 28.3 27.2 33.5 25.2 32.6 38.9 30.3 32.3 33.0 30.4 31.4 32.7 29.6
Alcopop 23.7 27.0 20.3 25.7 12.3 20.1 26.9 21.9 21.9 21.9 24.6 17.9 25.1 30.1 22.3 25.0 25.7 22.5 25.0 23.1 23.3
Vin 41.4 43.7 39.1 41.8 39.6 38.5 44.1 49.0 43.2 46.2 39.0 39.8 42.4 42.0 42.1 40.5 41.7 41.3 38.6 41.4 43.6
Băuturi tari 9.2 12.1 6.3 9.1 10.2 6.7 11.5 14.8 11.0 12.9 7.3 7.6 9.1 13.3 8.8 9.5 11.2 8.1 7.3 8.1 11.6

Tabelul 20 Cantitatea de băuturi alcoolice consumate în ultima zi cînd s-a consumat alcool (printre elevii care au indicat consum în ultima zi), %
C13.2-6, C13a-e Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Bere 0 centilitri 68.6 60.3 77.7 67.1 76.7 69.6 67.7 78.6 70.9 74.9 65.2 75.0 67.9 60.2 69.7 67.5 66.3 69.9 64.9 67.3 72.2
<50 cl 24.5 28.9 19.7 25.8 17.2 25.2 24.0 15.0 21.0 17.9 28.1 21.2 24.9 28.0 24.6 24.6 26.1 23.7 27.6 26.2 21.3
50-100 cl 5.1 7.6 2.4 5.2 4.8 3.7 6.3 4.3 6.1 5.2 5.1 3.2 5.4 7.4 4.6 5.5 5.2 5.0 6.0 4.9 4.7
101-200 cl 1.0 1.9 0.0 1.0 0.7 0.9 1.1 1.6 0.7 1.2 0.9 0.2 0.9 2.7 0.5 1.5 1.5 0.7 1.0 0.8 0.8
>200 cl 0.8 1.4 0.1 0.8 0.6 0.7 0.9 0.5 1.2 0.9 0.8 0.4 0.9 1.7 0.6 1.0 0.9 0.8 0.4 0.7 1.1
> 0 cl 31.4 39.7 22.3 32.9 23.3 30.4 32.3 21.4 29.1 25.1 34.8 25.0 32.1 39.8 30.3 32.5 33.7 30.1 35.1 32.7 27.8
Alcopop 0 cl 78.6 80.7 76.2 76.9 87.7 80.2 77.2 85.0 79.8 82.5 76.4 80.7 77.1 79.0 80.4 76.5 78.4 78.7 76.7 77.0 81.0
<50 cl 18.7 15.8 22.0 20.2 10.5 17.2 20.0 12.7 16.5 14.5 21.0 17.7 19.9 17.3 17.3 20.4 18.5 18.8 21.4 20.5 15.8
50-100 cl 2.3 2.8 1.8 2.4 1.6 2.2 2.5 1.6 3.4 2.5 2.2 1.4 2.7 2.7 2.1 2.6 2.7 2.2 1.4 2.3 2.9
101-200 cl 0.3 0.5 0.0 0.3 0.1 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 0.6 0.1 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
>200 cl 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
> 0 cl 21.4 19.3 23.8 23.1 12.3 19.8 22.8 15.0 20.2 17.5 23.6 19.3 22.9 21.0 19.6 23.5 21.6 21.3 23.3 23.0 19.0

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 34
Vin 0 cl 45.1 49.9 39.8 48.2 27.8 42.7 47.0 30.9 39.4 35.0 50.5 39.4 45.2 53.7 42.0 48.2 48.3 43.1 49.7 46.8 40.2
<20 cl 47.9 40.8 55.7 45.0 64.1 50.4 45.9 55.3 52.7 54.1 44.6 54.9 47.3 38.7 50.7 45.3 44.3 50.2 45.6 46.9 51.0
20-40 cl 5.0 6.2 3.6 4.8 6.3 5.0 4.9 9.3 6.1 7.8 3.5 4.3 5.3 5.3 5.0 4.9 5.5 4.7 3.1 4.3 6.5
41-74 cl 1.4 2.0 0.7 1.4 1.2 1.2 1.5 3.4 1.1 2.3 0.9 1.1 1.4 1.7 1.6 1.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.9
>74 cl 0.6 1.0 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.7 0.9 0.5 0.2 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4
> 0 cl 54.9 50.1 60.2 51.8 72.2 57.3 53.0 69.1 60.6 65.0 49.5 60.6 54.8 46.3 58.0 51.8 51.7 56.9 50.3 53.2 59.8
Băuturi tari 0 cl 95.6 94.8 96.5 95.8 94.6 97.1 94.4 91.4 94.8 93.1 97.0 96.6 95.5 94.5 95.2 96.1 94.4 96.3 98.1 96.5 93.6
<8 cl 2.6 2.7 2.4 2.4 3.3 1.6 3.4 4.0 3.0 3.5 2.1 2.0 2.7 3.8 2.8 2.4 3.4 2.2 1.4 2.4 3.7
8-15 cl 1.0 1.4 0.6 1.0 1.3 0.9 1.2 3.0 1.4 2.2 0.4 0.6 1.1 1.0 1.1 0.8 1.1 0.9 0.2 0.6 1.5
16-24 cl 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.6 0.3 0.0 0.2 0.7
>24 cl 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.3 0.6 0.9 0.4 0.7 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.5
> 0 cl 4.4 5.2 3.5 4.2 5.4 2.9 5.6 8.6 5.2 6.9 3.0 3.4 4.5 5.5 4.8 3.9 5.6 3.7 1.9 3.5 6.4
*
Nerelevant 23.1 20.2 25.9 23.2 22.4 26.5 20.0 20.7 21.1 20.9 24.2 24.3 21.6 22.7 24.4 21.2 23.7 22.0 25.0 21.2 20.1
*
Nerelevant presupune că cantitatea consumată în ultima zi nu este indicată sau există inconsistențe în răspunsurile referitoare la consumul de alcool în ultima zi

Tabelul 21 Estimarea cantității de alcool consumat în ultima zi de consum a acestuia (printre elevii care au indicat consum în ultima zi)
C13.2-6, C13a-e Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Cantitatea Bere 0.7 0.9 0.4 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.4 0.7 1.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
consumata de Alcopop 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
alcool pur, în Vin 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 1.3 1.0 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0
centilitri
Băuturi tari 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Total 2.0 2.4 1.6 2.0 2.0 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 1.9 1.7 2.1 2.4 2.0 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 2.1
Proporția Bere 32.2 38.8 21.6 33.4 25.6 30.9 33.2 21.6 31.0 25.8 36.3 25.5 32.2 42.6 29.2 35.4 34.3 30.9 37.3 33.3 28.5
fiecărei băuturi Alcopop 15.6 13.6 19.0 16.8 9.2 15.3 15.9 10.1 14.8 12.2 17.8 15.0 16.2 15.2 14.4 17.4 15.6 15.7 17.5 16.8 13.9
din total, % Vin 44.6 39.7 52.6 42.5 56.7 48.5 41.8 54.9 46.0 50.9 40.6 52.5 44.4 35.1 47.9 41.1 41.1 46.9 42.5 44.5 47.4
Băuturi tari 7.5 8.0 6.8 7.3 8.6 5.3 9.2 13.4 8.1 11.1 5.2 7.0 7.3 7.1 8.5 6.1 8.9 6.4 2.7 5.4 10.2

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 35
Tabelul 22 Consumul excesiv de alcool în ultima zi cînd s-a consumat alcool (printre elevii care au indicat consum în ultima zi)
C13.2-6, C13a-e Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Bere, >100 centilitri 1.8 3.3 0.2 1.9 1.3 1.6 2.0 2.1 1.9 2.0 1.7 0.6 1.8 4.4 1.2 2.5 2.4 1.4 1.4 1.5 1.9
Alcopop, >100 cl 0.4 0.7 0.0 0.4 0.1 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 1.0 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
Vin, >40 cl 2.0 3.1 0.8 2.0 1.8 1.8 2.2 4.4 1.8 3.1 1.4 1.4 2.2 2.3 2.2 1.6 1.9 2.1 1.6 2.0 2.3
Băuturi tari, >16 cl 0.8 1.0 0.6 0.8 0.7 0.5 1.1 1.5 0.8 1.2 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.6 1.1 0.6 0.2 0.5 1.1
Cel puțin una dintre cele 4.6 7.3 1.6 4.8 3.7 4.0 5.1 8.2 4.2 6.3 3.7 2.8 4.6 7.4 4.0 5.0 5.4 4.0 2.9 4.1 5.3
menționate

Tabelul 23 Nivelul auto-estimat de ebrietate, în ultima zi cînd s-a consumat alcool


C13f Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Rata medie de intoxicare 2.1 2.4 1.8 2.1 2.2 2.0 2.2 2.4 2.2 2.3 2.0 1.8 2.1 2.6 2.0 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1
(scara 1-10)
Nu au consumat niciodată 21.1 18.1 24.1 21.0 21.2 24.3 18.2 17.6 20.2 18.9 22.2 22.9 19.8 19.8 22.5 19.1 21.6 20.1 23.1 19.8 18.0
băuturi alcoolice, %

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 36
Tabelul 24 Locurile unde s-a consumat ultima dată băuturi alcoolice, %
O11 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Acasă 42.9 39.4 46.3 44.1 35.8 43.2 42.6 49.3 42.6 46.0 41.3 46.2 42.1 39.6 43.6 42.1 41.8 43.6 42.5 42.4 45.3
La altcineva acasă 19.1 19.7 18.6 17.4 28.8 17.2 20.9 24.5 20.7 22.6 17.4 19.3 19.4 18.6 20.3 17.9 17.4 20.2 15.0 20.5 19.8
Total: acasă la sine sau la 57.7 54.7 60.7 57.4 59.8 56.4 58.9 66.5 58.0 62.4 55.3 60.2 57.8 53.6 58.5 56.9 55.1 59.4 54.4 58.6 60.0
altcineva
Afara (stradă, parc, alte locuri 9.3 12.5 6.1 9.5 7.9 9.2 9.3 9.3 10.9 10.1 8.9 7.4 9.8 11.3 8.9 9.7 9.4 9.2 7.7 9.2 9.9
deschise)
In bar, cafenea 8.7 11.0 6.4 9.0 6.7 6.6 10.6 8.6 7.9 8.2 8.9 7.5 8.8 11.4 8.4 9.0 9.4 8.3 6.6 8.9 10.0
La discoteca 5.7 7.9 3.5 5.9 4.6 4.0 7.2 4.2 5.0 4.6 6.2 4.7 5.6 8.4 5.4 6.1 6.3 5.3 6.3 5.1 5.8
În restaurant 3.8 3.5 4.1 4.2 1.9 3.6 4.0 5.3 5.6 5.4 3.0 5.0 3.4 2.6 4.5 3.1 4.8 3.2 2.9 3.1 5.6
Total: în locuri pentru 15.2 18.6 12.0 15.9 11.4 12.0 18.2 13.3 15.4 14.3 15.7 14.2 15.4 18.0 15.2 15.5 17.4 14.2 14.2 14.7 18.0
distracții (bar, cafenea,
discoteca, restaurant)
In alte locuri 4.0 5.3 2.7 4.3 2.3 4.4 3.6 7.6 3.0 5.4 3.3 3.3 4.0 5.3 4.6 3.3 4.1 3.9 3.1 3.3 4.5

Tabelul 25 Frecvența stărilor de ebrietate (după numărul de ocazii)


C15 Total Limba Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
Sexul chestionarului Clasa Mediul de reședință ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Pe Niciodată 76.9 69.9 84.2 77.8 71.9 79.6 74.5 75.3 75.8 75.6 77.7 83.7 75.9 66.6 79.3 74.8 75.6 77.7 75.0 77.1 78.3
parcursul 1-2 17.3 21.7 12.8 16.6 21.3 16.2 18.3 17.1 17.4 17.2 17.3 12.5 18.6 22.2 16.2 18.1 17.6 17.0 19.3 17.4 16.0
vieții 3-9 4.8 6.8 2.6 4.6 5.7 3.3 6.1 6.0 5.4 5.7 4.3 3.2 4.5 9.6 3.7 6.0 5.5 4.4 4.7 4.6 4.8
10-19 0.7 1.1 0.2 0.7 0.8 0.6 0.8 1.2 0.8 1.0 0.5 0.2 0.9 0.9 0.7 0.7 1.1 0.5 0.5 0.6 0.9
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 37
20-39 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0
40+ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1
Cel puțin odată 23.1 30.1 15.8 22.2 28.1 20.4 25.5 24.7 24.2 24.4 22.3 16.3 24.1 33.4 20.7 25.2 24.4 22.3 25.0 22.9 21.7
în Niciodată 83.2 77.6 88.9 83.2 83.3 85.4 81.2 83.0 82.6 82.8 83.4 88.5 82.9 74.2 84.8 81.7 81.7 84.1 81.2 83.3 84.7
ultimele 1-2 13.5 17.3 9.6 13.4 14.0 12.0 14.8 12.8 13.5 13.2 13.6 9.7 14.1 18.7 12.6 14.2 14.4 13.0 14.8 13.9 12.5
12 luni 3-5 2.2 3.4 1.1 2.3 2.0 1.8 2.7 2.5 2.8 2.7 2.0 1.6 2.1 4.0 1.7 2.8 2.7 2.0 3.1 2.0 1.8
6-9 0.7 1.1 0.2 0.8 0.1 0.5 0.9 1.1 0.4 0.8 0.6 0.1 0.5 2.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7
10-19 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.3 0.4 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
20+ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2
Cel puțin odată 16.8 22.4 11.1 16.8 16.7 14.6 18.8 17.0 17.4 17.2 16.6 11.5 17.1 25.8 15.2 18.3 18.3 15.9 18.8 16.7 15.3
În Niciodată 92.3 89.4 95.2 92.3 92.1 92.8 91.8 91.5 91.6 91.6 92.6 94.9 92.7 84.8 93.6 91.0 91.0 93.1 90.4 92.8 93.4
ultimele 1-2 6.7 8.8 4.5 6.6 7.0 6.1 7.1 6.8 7.2 7.0 6.5 4.5 6.6 12.1 5.6 7.7 7.7 6.0 8.4 6.6 5.7
30 zile 3-5 0.6 1.0 0.1 0.6 0.5 0.5 0.6 0.9 0.5 0.7 0.5 0.3 0.5 1.6 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5
6-9 0.3 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.9 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
10-19 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
20+ 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2
Cel puțin odată 7.7 10.6 4.8 7.7 7.9 7.2 8.2 8.5 8.4 8.4 7.4 5.1 7.3 15.2 6.4 9.0 9.0 6.9 9.6 7.2 6.6

Tabelul 26 Ponderea elevilor care au consumat 5 sau mai multe porții de băuturi alcoolice la o ocazie în ultimele 30 zile
C14 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
În ultimele 30 zile, Niciodată 61.3 57.2 65.6 57.8 81.1 64.4 58.6 61.2 65.0 63.1 60.5 67.6 59.7 54.3 62.7 59.9 61.4 61.3 61.8 61.1 61.3
număr ocazii la 1 25.6 26.2 24.9 28.0 12.2 24.4 26.7 21.5 22.1 21.8 27.5 22.7 27.1 27.3 24.9 26.4 25.4 25.8 25.8 26.7 24.7
care s-a consumat 2 8.4 10.4 6.4 9.1 4.4 7.6 9.2 8.8 8.2 8.5 8.4 6.8 8.5 10.9 8.3 8.4 8.8 8.1 7.7 8.3 8.4
5 sau mai multe
3-5 3.5 4.6 2.3 3.7 2.1 2.6 4.3 5.8 4.0 4.9 2.8 2.4 3.5 5.3 3.0 4.0 3.5 3.4 3.4 3.0 4.0
porții de băuturi
alcoolice 6-9 0.7 1.0 0.5 0.8 0.1 0.6 0.9 2.1 0.4 1.3 0.5 0.2 0.8 1.5 0.6 0.8 0.5 0.9 0.5 0.6 1.0
10 + 0.4 0.6 0.3 0.5 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.3 0.5
La mai mult de o ocazie au 38.7 42.8 34.4 42.2 18.9 35.6 41.4 38.8 35.0 36.9 39.5 32.4 40.3 45.7 37.3 40.1 38.6 38.7 38.2 38.9 38.7
consumat 5 sau mai multe
porții de băuturi alcoolice
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 38
Tabelul 27 Ponderea elevilor care au încercat băuturi alcoolice (cel puțin un pahar) și s-au îmbătat la vîrsta de 13 ani sau mai devreme
C16 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au Bere 44.7 51.7 37.4 45.7 38.8 47.9 41.8 53.9 46.6 50.4 41.8 42.9 45.4 47.8 44.0 45.6 43.7 45.6 40.2 45.5 47.5
încercat Alcopop 21.2 25.8 16.6 21.5 19.7 22.8 19.8 30.0 24.2 27.2 18.2 20.8 21.9 20.9 21.2 21.4 21.9 21.2 16.7 21.2 24.5
pînă la Vin 50.0 53.7 46.2 50.1 49.1 53.3 47.0 63.1 56.1 59.7 44.9 52.2 50.3 47.7 50.3 50.1 48.8 51.3 42.3 50.4 56.3
vîrsta de
Băuturi tari 9.8 13.0 6.5 10.3 6.7 10.0 9.6 13.9 10.5 12.2 8.5 8.8 9.6 12.7 9.1 10.5 10.1 9.6 8.3 9.0 11.5
13 ani
Oricare dintre 59.2 65.1 53.1 59.6 57.2 62.9 55.9 71.1 63.4 67.4 55.0 59.5 59.8 59.1 58.9 59.8 58.2 60.3 52.1 59.9 64.4
băuturile
menționate
S-au îmbătat pînă la 13 ani 7.8 11.1 4.4 7.5 9.3 8.9 6.8 9.9 8.6 9.3 7.0 6.0 7.7 11.2 6.7 8.8 7.5 7.8 7.0 7.5 7.8

Tabelul 28 Motivele consumului de băuturi alcoolice in ultimele 12 luni (ponderea elevilor care au indicat ca cel puțin uneori au consumat alcool din anumite motive)
O12 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestiona- ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Plăcere A primi plăcere la o 26.2 29.7 22.6 27.3 20.1 20.9 31.0 26.6 28.3 27.4 25.6 23.8 28.3 30.6 25.5 27.9 26.9 26.8 22.7 28.2 28.5
petrecere
Le place cum se simt 10.7 13.7 7.6 11.2 8.1 8.2 13.0 11.5 11.0 11.3 10.4 8.3 11.9 13.9 9.4 12.6 12.2 10.3 11.1 10.6 11.5
(sentimentul)
Senzații tari 10.1 12.9 7.2 10.7 7.0 7.9 12.1 10.6 10.2 10.4 10.0 7.9 11.0 14.2 9.4 11.3 11.9 9.5 10.1 10.1 11.1
Este distractiv 16.3 18.4 14.1 16.6 14.4 12.9 19.3 18.3 17.6 18.0 15.5 13.4 17.9 20.7 15.2 18.2 18.1 15.9 14.6 16.4 18.2
Cel puțin una dintre 33.2 37.5 28.7 34.4 26.3 27.6 38.2 33.4 34.6 34.0 32.8 29.4 35.8 39.1 31.9 35.6 34.6 33.6 30.6 34.9 35.6
cele menționate

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 39
Imitare Ajută atunci cînd sunt 13.8 16.0 11.6 14.6 9.2 10.9 16.5 14.5 12.9 13.7 13.9 11.0 14.9 18.6 12.8 15.7 15.6 13.5 13.9 14.4 14.8
deprimați sau nervoși
Ridică dispoziția 18.4 20.1 16.7 19.2 14.0 14.7 21.8 17.0 18.0 17.5 18.9 14.3 20.9 23.1 16.7 21.1 19.3 18.8 17.7 19.3 19.5
Uită de problemele 16.1 17.2 15.1 16.4 14.4 13.5 18.4 14.7 17.0 15.8 16.3 12.8 18.3 18.8 14.7 18.5 16.6 16.6 15.9 16.9 16.4
personale
Cel puțin una dintre 26.3 28.5 24.1 27.4 20.3 21.8 30.3 24.3 24.6 24.4 27.2 21.4 29.3 31.8 24.3 29.6 28.1 26.4 25.9 27.5 27.6
cele menționate
Socia- Aceasta aduce veselie 20.6 21.4 19.7 21.2 17.2 16.3 24.4 23.8 22.1 23.0 19.3 17.9 22.8 23.2 19.3 22.9 21.8 20.7 15.6 21.7 23.8
lizare distracției comune
A fi parte din grup, 16.3 16.8 15.7 17.5 9.2 13.6 18.7 15.2 14.5 14.9 17.0 15.6 17.2 18.5 15.1 18.3 17.1 16.5 14.8 17.2 18.2
gașcă
Îmbunătățește 21.5 21.9 21.0 22.4 16.5 18.0 24.6 24.0 22.5 23.2 20.6 22.3 22.6 21.7 21.1 22.7 22.9 21.6 15.4 22.8 26.0
petrecerile si
aniversările
Cel puțin una dintre 32.9 33.5 32.3 34.7 22.7 27.9 37.5 34.2 32.4 33.3 32.7 32.2 35.0 34.4 32.0 35.2 34.6 33.2 26.1 35.3 37.5
cele menționate
Confor- A plăcea altora 6.7 9.0 4.3 7.1 4.2 5.7 7.6 6.1 5.9 6.0 7.0 6.1 6.4 10.4 6.6 7.0 8.2 6.0 7.7 6.4 6.3
mare A nu se simți 12.6 14.7 10.5 12.9 11.0 10.6 14.5 11.8 12.7 12.2 12.8 13.2 12.7 14.2 11.8 14.0 13.9 12.5 13.4 13.6 12.9
excluși/marginalizați
Cel puțin una dintre 14.5 17.1 11.9 15.0 11.7 12.5 16.3 13.3 14.1 13.7 14.9 14.6 14.6 17.2 13.7 16.0 16.1 14.2 15.4 15.4 14.6
cele menționate

Tabelul 29 Situații neplăcute provocate de consumul de alcool în ultimele 12 luni, % (printre elevii care au consumat băuturi alcoolice în ultimele 12 luni)
C17 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestio- ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
narului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur-
Ro- Urban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Prob- Accident, rânire, traume 5.8 8.4 2.8 5.3 8.7 6.0 5.6 5.8 5.9 5.9 5.7 3.4 5.2 10.6 4.3 7.1 7.5 4.4 7.1 4.5 5.4
leme Obiecte sau haine 7.5 9.8 4.9 7.6 6.8 7.7 7.3 7.0 6.4 6.7 7.9 5.5 6.8 12.3 5.5 9.0 8.8 6.3 8.5 6.4 7.6
indivi- distruse sau pierdute

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 40
duale Spitalizare sau îngrijire 2.1 2.6 1.5 2.1 1.9 2.2 1.9 1.9 1.5 1.7 2.3 1.9 1.7 2.5 1.5 2.3 2.8 1.4 2.3 1.4 1.5
la o instituție medicală
de urgenta din cauza
intoxicațiilor
Spitalizare sau îngrijire 2.1 3.3 0.8 2.3 0.9 2.3 1.9 1.9 1.0 1.5 2.4 1.2 1.5 4.4 1.5 2.5 2.8 1.3 2.5 1.9 1.3
la o instituție medicală
de urgenta din cauza
rănilor sau traumelor
Rănire intenționată 12.4 14.4 10.1 13.8 4.0 12.1 12.6 8.7 9.2 8.9 14.2 8.1 12.5 16.7 10.3 13.7 13.9 10.9 13.3 12.2 8.6
autoprovocata
înot în apă adâncă 15.3 23.9 5.6 15.6 12.9 15.8 14.8 10.0 13.9 11.9 17.1 9.2 13.9 28.6 12.8 17.1 18.4 12.8 19.9 14.1 11.3
Probleme individuale, 26.2 34.7 16.8 26.8 22.6 25.9 26.5 19.4 24.6 21.9 28.5 18.4 24.8 42.0 22.0 29.7 30.5 22.9 32.1 24.7 21.5
total
Certuri serioase (Probleme inter- 11.7 13.7 9.5 11.3 14.4 11.6 11.8 9.9 10.8 10.3 12.5 8.0 11.5 20.0 9.8 13.7 12.0 11.4 11.2 12.0 10.1
personale)
Prob- Raport sexual fără 4.3 7.5 0.7 4.3 4.3 4.1 4.5 4.0 4.6 4.3 4.3 3.1 3.6 8.5 3.6 4.8 6.6 2.9 5.0 3.3 4.1
leme prezervativ
sexuale Victima unei relații 1.9 3.0 0.6 1.9 1.7 1.6 2.1 2.3 0.9 1.6 2.0 1.2 1.5 3.3 1.4 2.3 2.3 1.4 1.6 1.7 1.5
sexuale nedorite
/neplanificate
Probleme sexuale, total 5.1 8.6 1.3 5.2 5.0 4.7 5.5 4.9 4.9 4.9 5.3 3.6 4.3 10.4 4.1 5.9 7.4 3.7 5.9 4.0 4.8
Delinc- Lupta fizică /încăierare 8.2 12.8 3.0 8.0 9.2 8.7 7.7 5.6 7.0 6.3 9.2 4.4 7.4 16.9 6.5 9.6 10.3 6.6 10.0 6.8 7.1
vențe /bătaie
Victimă a unui jaf sau 1.4 1.8 0.9 1.5 0.3 1.6 1.2 1.4 0.9 1.1 1.5 0.9 1.2 2.3 1.1 1.4 2.2 0.8 2.3 0.9 1.3
furt
Probleme cu poliția 3.3 5.3 1.2 3.3 3.7 3.1 3.6 3.7 3.9 3.8 3.1 2.1 2.3 7.9 2.5 3.9 4.0 2.6 4.8 2.6 2.8
Conducerea unui vehicul 13.9 22.5 4.3 14.2 11.8 14.2 13.6 9.5 11.1 10.3 15.8 8.4 13.2 24.1 11.8 15.2 17.8 11.2 17.0 13.5 10.8
cu motor
Implicat într-un accident 2.3 3.7 0.6 2.4 1.4 2.3 2.3 1.1 0.4 0.8 3.1 1.6 1.5 4.6 1.6 2.9 3.3 1.5 2.8 2.0 1.5
în timp ce conducea un
mijloc de transport
Delincvențe, total 19.1 29.4 7.6 19.3 18.0 19.4 18.9 13.9 15.7 14.8 21.4 11.2 18.1 34.0 16.1 21.3 23.7 15.7 22.9 17.7 16.1
Cel puțin una dintre cele 34.5 44.5 23.3 34.8 32.8 33.4 35.4 27.0 32.1 29.4 37.2 24.3 33.6 54.0 30.1 38.2 39.0 31.1 40.0 32.9 30.2
menționate

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 41
Tabelul 30 Situații neplăcute în ultimele 12 luni din cauza că cineva a consumat alcool
C18 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Abuz Hartuire sau deranjat la 16.8 19.5 13.9 16.0 21.1 15.5 17.9 17.2 16.6 16.9 16.7 13.8 17.5 20.0 14.5 19.4 16.8 16.8 16.0 17.1 16.0
verbal o petrecere sau un alt
anturaj privat
Hartuire sau deranjat in 19.5 20.1 18.9 18.7 24.3 20.1 19.0 29.3 20.4 25.1 16.7 18.8 19.6 20.6 18.0 21.2 19.5 19.4 19.0 19.3 20.2
strada sau intr-un loc
public
Total, abuz verbal 28.2 30.1 26.2 27.2 33.8 27.9 28.5 35.9 28.7 32.4 26.0 26.0 28.8 30.4 25.7 31.2 28.4 27.9 27.2 28.3 28.7
Abuz Provocare traume fizice 3.4 3.8 2.9 3.4 3.2 3.0 3.7 3.2 2.5 2.8 3.7 2.1 3.4 5.6 2.8 3.9 3.1 3.4 5.3 3.1 3.1
fizic Deteriorare hainele sau 4.0 4.8 3.2 4.2 3.1 3.6 4.4 4.5 3.5 4.0 4.0 3.6 3.7 5.2 3.2 4.8 4.5 3.5 3.7 4.3 3.6
alte bunuri/obiecte
Total, abuz fizic 6.1 6.9 5.3 6.2 5.3 5.4 6.7 6.2 4.8 5.5 6.4 4.7 6.0 8.5 5.0 7.2 6.4 5.7 7.9 6.1 5.4
Punerea Implicare in accident 3.0 3.6 2.3 3.2 1.7 2.8 3.1 3.1 2.3 2.7 3.1 2.7 2.6 3.6 2.7 3.1 3.1 2.7 4.0 2.8 2.8
in frica rutier din cauza
persoanei care a
consumat alcool
Pasager intr-un mijloc 13.3 14.7 11.8 14.5 6.2 12.1 14.2 10.7 11.1 10.9 14.5 12.2 12.8 17.6 12.3 14.6 14.4 12.8 14.6 13.1 14.3
de transport condus de
o persoana care a
consumat alcool
Frică la întâlnirea in 44.9 26.1 63.9 47.6 29.6 45.6 44.3 44.5 42.9 43.8 45.4 51.9 44.7 33.2 44.9 45.8 40.1 48.2 41.3 47.8 47.3
strada a unei persoana
care consumase
băuturi alcoolice
Total, punerea in frica 51.2 36.4 66.3 54.4 33.5 50.9 51.5 48.6 48.9 48.8 52.5 56.9 50.8 44.5 50.5 53.2 48.2 53.7 50.1 54.0 53.4
Cel puțin o situație neplăcuta 60.8 50.4 71.4 62.5 51.3 60.4 61.1 61.5 59.2 60.4 61.0 64.5 60.8 56.2 59.2 63.7 57.6 63.2 57.7 64.0 62.1

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 42
Tabelul 31 Situații neplăcute în ultimele 12 luni din cauza că cineva a consumat alcool, dezagregarea după categoriile persoanelor care au provocat probleme
C18 Total Băiat Fata
Persoana Prieten Alta Persoana Prieten Alta Persoana Prieten sau Alta persoană
străina sau persoană străina sau persoană străina cunoscut apropiată
cunoscut apropiată cunoscut apropiată
Abuz Hartuire sau deranjat la o petrecere sau un alt anturaj privat 10.2 4.5 2.2 12.5 5.1 2.0 8.0 3.8 2.4
verbal Hartuire sau deranjat în strada sau intr-un loc public 16.3 2.4 0.9 16.7 2.7 0.7 15.8 2.2 1.1
Total, abuz verbal 21.6 5.8 2.6 23.0 6.4 2.4 20.1 5.2 2.9
Abuz Provocare traume fizice 1.8 0.8 0.9 2.5 0.9 0.5 1.0 0.7 1.3
fizic Deteriorare hainele sau alte bunuri/obiecte 2.3 1.0 0.7 3.1 1.2 0.5 1.6 0.8 0.9
Total, abuz fizic 3.4 1.6 1.3 4.6 1.9 0.8 2.3 1.3 1.8
Punerea Implicare în accident rutier din cauza persoanei care a consumat alcool 1.7 0.7 0.5 2.2 0.9 0.5 1.2 0.5 0.5
în frica Pasager intr-un mijloc de transport condus de o persoană care a consumat alcool 5.0 4.9 3.5 5.4 5.7 3.8 4.5 4.2 3.2
Frica la întâlnirea în stradă a unei persoana care consumase băuturi alcoolice 42.1 2.0 1.0 24.3 1.2 0.7 60.2 2.8 1.3
Total, punerea în frica 43.8 6.9 4.5 27.9 7.0 4.5 60.2 6.8 4.5
Cel puțin o situație neplăcuta 52.9 12.1 7.2 41.2 12.5 6.5 64.9 11.7 8.0

Tabelul 32 Persoane apropiate care consuma excesiv băuturi alcoolice


C19 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Printre persoanele apropiate 29.1 25.5 32.8 28.6 31.9 26.1 31.8 26.2 26.4 26.3 30.6 28.2 29.3 31.5 27.6 31.3 25.3 31.5 32.9 30.2 26.6
există cineva care consuma
alcool în exces
Persoanele apropiata care 12.2 9.2 15.3 12.6 10.2 10.9 13.4 7.9 10.7 9.2 13.7 11.8 12.2 13.5 11.3 13.4 10.1 13.6 15.9 12.9 9.5
consumă alcool în exces
provoacă (elevului) probleme
sau daune în viața personală

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 43
Tabelul 33 Disponibilitatea percepută a drogurilor, ponderea elevilor care au afirmat că pot face rost ”destul de ușor” sau ”foarte ușor” de droguri ilicite (%)
C21, C25 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea materi-
chestionarului ultimul semestru familie ală a familiei Nivelul de studii a părinților
completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Canabis 4.3 5.2 3.4 4.3 4.4 3.7 4.8 10.3 4.5 7.5 2.6 4.8 4.0 5.6 4.3 4.3 5.4 3.7 2.8 3.6 6.5
Amfetamine 1.7 1.8 1.6 1.7 1.9 1.6 1.8 3.7 2.6 3.2 0.9 1.8 1.7 2.0 1.8 1.7 2.5 1.4 0.9 1.3 2.7
Metamfetamine 1.2 1.4 1.0 1.2 1.2 1.1 1.2 2.7 1.3 2.0 0.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 0.9 0.8 0.8 2.0
Ecstasy 2.1 2.0 2.1 2.0 2.2 1.7 2.4 5.8 2.2 4.1 1.0 1.7 2.3 2.2 2.2 2.0 3.1 1.6 1.1 1.4 3.5
Cocaină 1.6 1.7 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 3.6 1.3 2.5 1.1 1.4 1.6 1.6 1.5 1.7 2.3 1.2 1.9 1.0 2.7
Crack 1.1 1.2 1.0 1.1 0.9 0.9 1.2 3.0 1.0 2.0 0.6 0.8 1.2 1.0 1.0 1.1 1.4 0.8 0.8 0.4 1.9
Opiacee produse local 1.3 1.6 1.1 1.4 1.0 1.2 1.5 3.6 1.5 2.6 0.7 1.4 1.4 0.9 1.2 1.5 1.9 1.0 0.9 1.1 2.2
Cel puțin unul din cele 6.1 6.9 5.3 6.1 5.8 5.2 6.9 14.3 6.5 10.5 3.8 6.3 5.9 7.5 6.3 5.8 7.8 5.2 3.6 4.9 9.5
enumerate
Tranchilizante sau sedative 2.4 2.3 2.6 2.5 2.3 2.0 2.8 5.8 2.3 4.1 1.6 2.6 2.6 1.8 2.5 2.4 3.3 2.0 2.0 1.8 4.0

Tabelul 34 Frecventa utilizării drogurilor ilicite pe parcursul vieții


C22a, C26a, C27a, C28a, C29a, C30a, Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
C32b, C32d, C32f, OC32k chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au utilizat droguri ilicite 0 95.1 92.9 97.3 94.8 96.5 96.4 93.9 91.7 95.8 93.7 95.8 96.0 95.6 91.8 96.0 94.2 93.2 96.3 94.9 96.4 93.6
(canabis, ecstasy, amfetamine, 1-2 2.4 3.4 1.3 2.5 1.6 1.7 3.0 3.5 2.2 2.8 2.1 2.4 2.1 3.4 1.8 3.0 3.3 1.9 2.3 1.9 2.9
metamfetamine, cocaina, crack,
3-9 1.4 2.0 0.8 1.5 1.0 0.8 2.0 2.6 1.4 2.0 1.1 0.7 1.4 2.9 1.2 1.6 2.1 0.9 1.4 1.0 2.1
LSD sau alte halucinogene,
heroina, GHB, opiacee produse 10-19 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.6 0.0 0.3
local), număr de ori 20-39 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.9 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7
40+ 0.4 0.6 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3 1.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5
Cep puțin o dată 4.9 7.1 2.7 5.2 3.5 3.6 6.1 8.3 4.2 6.3 4.2 4.0 4.4 8.2 4.0 5.8 6.8 3.7 5.1 3.6 6.4
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 44
Tabelul 35 Frecventa utilizării canabisului pe parcursul vieții
C22a Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
A utilizat canabis, Nici odată 96.5 94.9 98.2 96.4 97.1 97.7 95.4 94.2 96.4 95.3 97.2 97.1 97.0 93.5 97.1 96.1 95.2 97.4 96.9 97.6 95.3
număr ori 1-2 2.3 3.3 1.1 2.3 1.9 1.6 2.9 2.9 2.6 2.8 2.0 2.1 2.0 3.7 1.7 2.8 3.2 1.7 2.0 1.8 2.9
3-9 0.8 1.1 0.5 0.8 0.7 0.5 1.1 1.9 0.9 1.4 0.5 0.4 0.8 1.6 0.8 0.8 1.0 0.6 0.8 0.5 1.1
10-19 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3
20-39 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3
40+ 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2
Cep puțin o dată 3.5 5.1 1.8 3.6 2.9 2.3 4.6 5.8 3.6 4.7 2.8 2.9 3.0 6.5 2.9 3.9 4.8 2.6 3.1 2.4 4.7

Tabelul 36 Frecventa utilizării canabisului în ultimele 12 luni


C22b Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
A utilizat canabis, Nici odată 97.5 96.3 98.7 97.4 98.0 98.4 96.7 95.3 97.5 96.4 98.1 98.2 97.8 95.3 97.9 97.3 97.0 98.0 97.8 98.4 96.8
număr ori 1-2 1.7 2.6 0.9 1.8 1.6 1.0 2.4 3.0 1.8 2.4 1.4 1.3 1.5 3.4 1.4 1.9 1.9 1.5 1.6 1.2 2.1
3-5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 1.0 0.4 0.7 0.2 0.2 0.4 0.7 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 0.6
6-9 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
10-19 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
20+ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2
Cep puțin o dată 2.5 3.7 1.3 2.6 2.0 1.6 3.3 4.7 2.5 3.6 1.9 1.8 2.2 4.7 2.1 2.7 3.0 2.0 2.2 1.6 3.2

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 45
Tabelul 37 Frecventa utilizării canabisului în ultimele 30 zile
C22c Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
A utilizat canabis, Nici odată 98.8 98.2 99.4 98.7 99.4 99.1 98.5 97.3 98.6 97.9 99.2 98.8 99.0 97.8 99.0 98.7 98.5 99.1 99.1 99.3 98.2
număr ori 1-2 0.8 1.3 0.4 0.9 0.5 0.6 1.0 1.9 1.2 1.6 0.5 0.8 0.7 1.6 0.7 0.9 1.1 0.6 0.5 0.6 1.3
3-5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2
6-9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1
10-19 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1
20+ 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2
Cep puțin o dată 1.2 1.8 0.6 1.3 0.6 0.9 1.5 2.7 1.4 2.1 0.8 1.2 1.0 2.2 1.0 1.3 1.5 0.9 0.9 0.7 1.8

Tabelul 38 Frecventa oportunității de a încerca canabisul printre elevii care nu au raportat vreo-dată consum de canabis
C22a-c, C23, C24a-b Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un
Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
De cîte ori a avut Nici odată 80.4 76.0 84.6 80.5 79.5 83.3 77.7 76.2 79.3 77.8 81.7 84.6 79.6 73.6 82.3 78.1 76.5 82.3 80.1 80.8 79.4
posibilitatea de 1-2 ori 16.3 20.0 12.7 16.3 16.4 14.1 18.3 17.3 16.5 16.9 16.0 12.7 16.9 22.1 14.4 18.5 19.4 14.7 18.6 15.9 16.2
a încerca canabis 3 sau mai multe ori 3.3 4.0 2.7 3.2 4.1 2.6 4.0 6.5 4.2 5.4 2.3 2.7 3.5 4.3 3.3 3.4 4.1 3.0 1.3 3.3 4.5
Cel puțin o dată 19.6 24.0 15.4 19.5 20.5 16.7 22.3 23.8 20.7 22.2 18.3 15.4 20.4 26.4 17.7 21.9 23.5 17.7 19.9 19.2 20.6

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 46
Tabelul 39 Abuzul de canabis (CAST), Situații legate de consumul canabisului printre ce-i care au consumat /fumat canabis in ultimele 12 luni
MA 1 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară Trăiesc în Starea mate-
chestiona- din ultimul familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului semestru completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Uneori sau Au fumat canabis pînă la amiaza 10.3 6.1 19.1 10.3 10.5 11.1 10.0 13.0 13.0 13.0 7.9 5.6 10.3 20.7 6.4 15.6 6.2 15.3 10.5 8.1 14.3
mai des: Au fumat canabis in singurătate 9.0 9.8 7.3 8.7 11.1 11.4 7.9 13.6 8.7 11.9 6.1 0.0 12.9 15.4 8.6 10.2 7.9 11.1 7.7 8.3 13.8
Rar sau Au avut probleme de memorie 18.0 17.2 19.5 18.8 12.5 26.2 14.0 16.7 19.0 17.5 18.5 9.4 22.2 16.7 17.9 19.0 22.6 15.3 21.4 11.1 23.6
mai des: cînd au fumat canabis
Cineva dintre prieteni sau 24.1 26.7 18.6 25.2 16.7 27.9 22.2 15.6 18.2 16.4 31.8 45.5 15.4 15.4 23.2 25.0 29.0 20.3 15.4 29.4 24.1
membrii familiei i-au spus ca
trebuie redus consumul de
canabis sau refuz complet
Au încercat sa reducă sau sa 34.8 35.6 33.3 35.7 29.4 39.5 32.6 35.6 38.1 36.4 33.3 42.4 33.8 32.0 30.4 41.7 45.2 27.7 30.8 37.1 42.1
refuze complet consumul de
canabis
Au avut probleme din cauza 11.0 12.1 8.5 11.8 5.3 12.0 10.4 6.4 10.0 7.5 13.9 5.3 12.2 11.5 7.8 15.2 12.5 10.7 11.1 17.5 8.3
consumului de canabis: bătăi,
accidente, rezultate rele la
învățătură, etc.
Cel puțin 2 Printre cei care au consumat 17.9 18.0 17.8 18.0 17.2 16.5 18.9 19.3 17.1 18.5 17.4 18.9 18.1 18.4 14.7 22.7 25.6 13.5 12.0 21.4 24.0
dintre cele canabis in ultimele 12 luni
menționa- Per total 0.7 0.8 0.5 0.7 0.6 0.5 0.8 1.1 0.7 0.9 0.5 0.6 0.6 1.0 0.5 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 1.0
te mai sus

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 47
Tabelul 40 Găști în care se practică consumul de canabis
MA 2 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară Trăiesc în Starea mate-
chestiona- din ultimul familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului semestru completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Sunt parte a unei găști în care se 11.7 14.4 9.0 12.0 10.2 10.5 12.8 11.2 8.5 9.9 12.6 8.7 10.6 18.9 10.4 13.2 14.7 10.1 14.5 11.1 10.3
obișnuiește consumul de canabis
Frecventa Practic zilnic 29.0 32.3 23.7 27.6 38.6 34.6 25.0 27.4 32.9 29.7 28.8 37.8 17.9 29.9 26.4 30.7 31.8 25.9 33.7 25.2 28.4
întîlnirii cu 3 - 4 ori în săptămînă 14.0 15.8 11.0 12.8 21.7 14.0 14.0 14.2 10.5 12.6 14.5 12.6 16.7 14.2 14.9 13.4 13.4 14.5 12.0 15.3 14.7
membrii găștii 1 - 2 ori în săptămînă 8.9 8.0 10.2 7.8 15.7 8.5 9.1 13.2 5.3 9.9 8.4 7.7 9.1 10.2 7.9 9.8 7.1 10.5 8.7 9.5 10.0
(dintre cei care
sunt parte a unei 1 - 3 ori în luna 5.6 4.5 7.3 5.3 7.2 4.4 6.5 9.4 9.2 9.3 4.1 6.3 4.7 8.7 5.3 6.0 4.6 6.3 5.4 6.3 6.3
asemenea găști) Mai rar de odată în luna 42.5 39.3 47.8 46.3 16.9 38.6 45.4 35.8 42.1 38.5 44.2 35.7 51.6 37.0 45.5 40.2 43.1 42.9 40.2 43.7 40.5
Se întîlnesc Dintre cei care sunt parte 51.9 56.1 44.9 48.3 75.9 57.0 48.1 54.7 48.7 52.2 51.7 58.0 43.7 54.3 49.2 53.9 52.3 50.9 54.3 50.0 53.2
săptămînal a unei asemenea găști
sau mai des Per total 6.0 8.1 4.0 5.8 7.5 5.9 6.1 6.0 4.1 5.1 6.5 5.1 4.6 10.3 5.1 7.1 7.7 5.1 7.9 5.5 5.4

Tabelul 41 Frecventa utilizării drogurilor ilicite pe parcursul vieții cu excepția canabisului


C26a, C27a, C28a, C29a, C30a, C32b, Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară Trăiesc în Starea mate-
C32d, C32f, OC32k chestiona- din ultimul familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului semestru completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au utilizat droguri ilicite cu 0 97.5 96.6 98.5 97.3 98.7 97.9 97.3 95.4 98.3 96.8 97.9 98.1 97.7 96.3 98.2 96.9 96.4 98.3 97.1 98.4 96.7
excepția canabisului (ecstasy, 1-2 1.0 1.4 0.6 1.1 0.7 0.7 1.3 2.3 0.5 1.5 0.8 1.0 1.0 1.3 0.8 1.3 1.8 0.6 0.8 0.6 1.6
amfetamine, metamfetamine,
3-9 0.6 0.9 0.4 0.7 0.1 0.5 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.3 0.6 1.3 0.5 0.8 1.0 0.3 1.1 0.3 1.0
cocaina, crack, LSD sau alte
halucinogene, heroina, GHB, 10-19 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.3 0.3 0.1 0.5 0.0 0.2
opiacee produse local), număr de 20-39 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4
ori 40+ 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.7 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 48
Cep puțin o dată 2.5 3.4 1.5 2.7 1.3 2.1 2.7 4.6 1.7 3.2 2.1 1.9 2.3 3.7 1.8 3.1 3.6 1.7 2.9 1.6 3.3

Tabelul 42 Prevalența consumului pe parcursul vieții a diverse droguri ilicite


C26a, C27a, C28a, C29a, C30a, C32b, Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
C32d, C32f, OC32k chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Ecstasy 1.2 1.6 0.8 1.3 0.7 1.0 1.4 2.5 0.8 1.7 1.0 0.7 1.3 1.9 0.9 1.6 1.6 1.0 1.4 0.8 1.8
Amfetamine 0.5 0.8 0.3 0.6 0.2 0.6 0.5 1.0 0.5 0.8 0.4 0.4 0.5 0.9 0.3 0.8 0.8 0.4 0.9 0.3 0.6
Metamfetamine 0.4 0.6 0.2 0.5 0.1 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 1.2 0.1 0.7 0.7 0.2 1.1 0.2 0.3
Cocaina 0.7 0.9 0.4 0.7 0.3 0.8 0.6 1.4 0.6 1.0 0.5 0.4 0.6 1.3 0.3 1.0 0.9 0.5 1.2 0.4 0.9
Crack 0.5 0.7 0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.8 0.5 0.7 0.4 0.2 0.3 1.3 0.2 0.7 0.5 0.3 0.9 0.2 0.5
LSD sau alte halucinogene 0.7 1.0 0.3 0.7 0.2 0.6 0.7 1.1 0.6 0.9 0.5 0.5 0.6 1.0 0.5 0.8 0.9 0.4 0.6 0.4 1.0
Heroina 0.4 0.7 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.2 0.6 0.5 0.3 0.6 0.3 0.6
GHB (ecstasy lichid - oxibutirat de natriu) 0.5 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.7 0.3 0.6 0.7 0.3 1.1 0.2 0.6
Opiacee produse local 0.5 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6 0.7 0.3 1.1 0.3 0.6

Tabelul 43 Prevalența consumului în ultimele 12 luni a diverse droguri ilicite


C26b, C27b, C28b, C29b, C30b Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Ecstasy 1.0 1.4 0.6 1.1 0.3 0.9 1.0 1.5 0.5 1.0 0.9 0.5 0.9 1.8 0.6 1.3 1.3 0.7 1.4 0.9 1.1
Amfetamine 0.6 0.9 0.2 0.6 0.2 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 0.3 0.5 1.2 0.3 0.7 0.7 0.4 0.9 0.4 0.5
Metamfetamine 0.4 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 1.0 0.1 0.7 0.5 0.3 0.8 0.2 0.4
Cocaina 0.5 0.7 0.4 0.6 0.2 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7 0.4 0.3 0.5 0.9 0.3 0.7 0.6 0.4 1.2 0.4 0.5
Crack 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 1.0 0.1 0.5 0.4 0.3 0.8 0.3 0.3
Cel puțin unul dintre cele menționate 1.5 2.2 0.8 1.7 0.7 1.5 1.6 2.6 1.3 2.0 1.3 0.9 1.4 2.9 0.9 2.1 1.9 1.2 2.3 1.4 1.6

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 49
Tabelul 44 Utilizarea pe parcursul vieții a diverse substanțe, droguri injectabile și amestecarea alcoolului cu pastile
C20, C32a, C32e, C32g, C32h, C32i, Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
C32j chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Tranchilizante sau sedative - legal 6.2 5.0 7.4 5.8 8.1 5.5 6.8 6.7 7.3 7.0 5.8 6.6 5.7 7.4 5.9 6.4 6.4 6.0 4.7 6.5 7.0
(cu prescripția medicului)
Tranchilizante sau sedative - ilegal 1.2 1.0 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 2.1 1.1 1.6 1.0 1.2 1.0 1.8 1.1 1.3 1.4 1.0 1.6 1.3 1.3
(fără prescripția medicului)
Ciuperci halucinogene 0.8 1.0 0.5 0.8 0.5 1.0 0.6 1.1 0.4 0.8 0.8 0.5 0.6 1.3 0.5 0.9 0.9 0.6 1.1 0.6 0.8
Steroizi anabolizanți 0.6 0.8 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 1.4 0.8 1.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.4 0.7 0.9 0.4 0.5 0.2 1.2
Droguri injectabile 0.5 0.7 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.9 0.3 0.6 0.5 0.3 1.1 0.2 0.4
Alcool împreună cu pastile pentru 1.1 1.3 0.8 1.0 1.3 0.9 1.2 1.7 1.3 1.5 0.8 0.9 0.8 1.8 0.8 1.2 1.3 0.8 0.8 0.6 1.3
senzații tari
Analgezice pentru senzații tari 1.4 1.5 1.3 1.5 1.0 1.3 1.5 2.3 1.8 2.1 1.1 1.2 1.3 1.9 1.4 1.3 1.6 1.2 1.2 1.2 1.8

Tabelul 45 Frecventa inhalării pe parcursul vieții pentru senzații tari


C31a Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestionarul ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
ui completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Număr ocazii Nici odată 98.3 97.9 98.8 98.4 97.9 98.2 98.4 97.1 97.6 97.4 98.8 98.5 98.3 98.1 98.7 98.0 98.0 98.6 98.0 98.7 97.8
1-2 1.2 1.5 0.9 1.1 1.6 1.3 1.1 1.6 1.6 1.6 1.0 1.0 1.3 1.3 1.0 1.4 1.5 1.0 1.7 1.0 1.5
3-9 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4
10-19 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
20-39 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
40+ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Cel puțin odată 1.7 2.1 1.2 1.6 2.1 1.8 1.6 2.9 2.4 2.6 1.2 1.5 1.7 1.9 1.3 2.0 2.0 1.4 2.0 1.3 2.2
CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 50
Tabelul 46 Frecvența inhalării pentru senzații tari, în ultimele 12 luni și 30 zile
C31b, C31c Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
în ultimele 12 Nici odată 99.0 98.6 99.4 98.9 99.4 98.8 99.2 98.2 99.0 98.6 99.2 99.1 99.1 99.1 99.3 98.8 98.8 99.3 99.2 99.3 98.7
luni, număr 1-2 0.6 0.8 0.5 0.7 0.3 0.7 0.6 0.9 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.8 0.4 0.8
ocazii 3+ 0.4 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.9 0.4 0.7 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.0 0.3 0.5
Cel puțin odată 1.0 1.4 0.6 1.1 0.6 1.2 0.8 1.8 1.0 1.4 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 1.2 1.2 0.7 0.8 0.7 1.3
În ultimele 30 Nici odată 99.5 99.2 99.8 99.4 99.8 99.3 99.6 98.9 99.6 99.2 99.6 99.7 99.5 99.3 99.7 99.5 99.4 99.7 99.7 99.7 99.3
zile , număr 1-2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5
ocazii 3+ 0.2 0.4 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
Cel puțin odată 0.5 0.8 0.2 0.6 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 0.4 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.7

Tabelul 47 Ponderea elevilor care au încercat diferite substanțe pînă la vîrsta de 13 ani (inclusiv)
C23, C33a-f Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un
Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Canabis 0.9 1.3 0.4 1.0 0.3 0.8 0.9 1.3 0.8 1.0 0.8 0.5 0.7 2.2 0.5 1.2 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8
Tranchilizante sau sedative fără 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.3 0.7 0.4 0.4 0.8 0.2 0.5
prescripția medicului
Amfetamine sau metamfetamine 0.4 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 0.7 0.2 0.5 0.4 0.3 0.9 0.2 0.3
Cocaina sau crack 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.8 0.1 0.2
Ecstasy 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.4 0.3 0.2 0.8 0.2 0.2
Substanțe inhalante pentru senzații 0.9 1.2 0.6 0.9 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 1.7 0.7 0.9
tari

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 51
Alcool împreună cu pastile pentru 0.5 0.7 0.3 0.6 0.2 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7 0.3 0.7 0.7 0.4 1.2 0.3 0.5
senzații tari

Tabelul 48 Riscul perceput de utilizare a diferitor substanțe. Ponderea elevilor care au indicat "risc ridicat de a-si face vre-un râu" dacă cineva ar face una din
următoarele
C36a-l Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

Cel puțin un părinte

Cel puțin un părinte


cu studii superioare
decît la majoritatea
Medie sau mai rea

cu studii complete
Nici un părinte cu
Mai bună decît la
majoritatea

studii medii
complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Fumează ocazional 19.0 18.2 19.7 18.1 23.5 20.9 17.2 17.2 16.9 17.1 19.9 18.2 21.0 13.5 19.0 19.2 17.8 19.8 18.6 19.8 19.1
Fumează unul sau mai multe pachete de 55.4 48.4 62.5 54.9 58.5 55.3 55.5 58.6 56.8 57.7 54.2 64.7 56.5 37.9 57.3 54.3 52.2 58.0 45.6 59.5 60.8
țigări pe zi
Consumă 1-2 porții de băuturi alcoolice 38.9 32.5 45.3 37.2 48.0 38.5 39.2 38.1 38.5 38.3 39.2 43.3 39.9 27.9 38.9 39.2 34.1 41.7 35.2 42.3 41.2
aproape zilnic
Consumă 4-5 porții de băuturi alcoolice 62.2 54.3 70.2 60.4 72.4 61.8 62.5 66.4 64.2 65.3 60.6 70.5 64.2 42.8 64.6 60.8 57.3 65.9 50.4 66.9 68.4
aproape zilnic
Consumă 5 sau mai multe porții de 51.6 46.0 57.1 50.5 57.3 51.0 52.0 58.3 51.7 55.1 49.7 58.7 52.9 36.8 54.0 49.9 47.3 54.8 45.1 55.0 57.7
băuturi alcoolice în fiecare weekend
Încearcă 1-2 ori sau fumează ocazional 57.9 51.4 64.4 58.1 56.3 56.9 58.8 56.5 53.6 55.1 59.3 63.8 60.2 40.3 59.5 57.1 52.3 62.0 52.1 62.8 61.6
canabis
Fumează în mod regulat canabis 61.8 53.2 70.4 59.3 75.3 61.0 62.5 68.1 64.1 66.2 59.5 72.7 62.7 40.2 63.4 61.1 56.7 65.8 49.2 68.2 68.8
Încearcă ecstasy o dată sau de doua ori 32.7 30.9 34.6 31.7 38.4 32.7 32.8 34.6 33.8 34.2 31.9 35.5 34.0 24.1 32.6 33.3 30.2 34.5 30.0 34.2 36.6
Consumă în mod regulat ecstasy 58.0 50.3 65.7 55.1 73.8 56.3 59.5 67.2 63.8 65.6 54.0 68.9 58.9 36.6 59.9 56.8 52.6 62.0 44.4 63.8 66.1
Încearcă amfetamine o dată sau de doua 39.2 36.2 42.2 38.8 41.6 38.9 39.6 43.8 39.4 41.7 38.0 43.3 41.1 26.5 40.2 38.7 37.4 40.8 33.5 42.0 44.9
ori
Consumă în mod regulat amfetamine 60.3 52.5 68.3 57.1 78.3 58.6 61.9 70.1 65.3 67.8 56.5 70.7 61.9 38.1 62.0 59.5 54.8 64.6 47.1 66.8 69.0

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 52
Tabelul 49 Abstinenta pe parcursul vieții de la diverse substanțe
C32a, C31a; C22a, C26a, C27a, C28a, Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
C29a, C30a, C32b, C32d, C32f, chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
OC32k; C06, C10a rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Tranchilizante sau sedative fără 98.8 99.0 98.6 98.8 98.8 98.7 98.8 97.9 98.9 98.4 99.0 98.8 99.0 98.2 98.9 98.7 98.6 99.0 98.4 98.7 98.7
prescripția medicului
Inhalare pentru senzații tari 98.3 97.9 98.8 98.4 97.9 98.2 98.4 97.1 97.6 97.4 98.8 98.5 98.3 98.1 98.7 98.0 98.0 98.6 98.0 98.7 97.8
Droguri ilicite (canabis, ecstasy, 95.1 92.9 97.3 94.8 96.5 96.4 93.9 91.7 95.8 93.7 95.8 96.0 95.6 91.8 96.0 94.2 93.2 96.3 94.9 96.4 93.6
amfetamine, metamfetamine, cocaina,
crack, LSD sau alte halucinogene,
heroina, GHB, opiacee produse local)
Fumatul țigărilor 69.9 55.0 85.0 70.3 67.6 72.7 67.3 61.5 69.8 65.5 72.1 80.2 68.7 53.0 72.7 67.2 69.2 70.6 70.0 71.3 69.2
Consum de alcool 20.5 17.7 23.4 20.8 19.0 24.0 17.4 18.4 19.5 18.9 21.4 21.5 19.7 19.1 22.0 18.5 20.8 19.9 23.0 18.5 18.1
Toate aceste substanțe 18.3 14.2 22.6 18.5 17.1 21.5 15.4 15.4 17.8 16.5 19.2 20.0 17.6 16.1 20.3 15.9 18.5 17.9 21.2 16.8 16.0

Tabelul 50 Prevalenta utilizării substanțelor noi (psihoactive) în ultimele 12 luni


C35.2-C35.5, C35.1 & C34 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii
părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Amestecuri din plante care se 1.1 1.6 0.7 1.2 0.8 0.9 1.4 2.4 1.2 1.8 0.8 0.8 1.2 2.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.3 0.9 1.6
fumează cu efecte analogice cu cele
ale drogurilor
Prafuri, cristale sau comprimate cu 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
efecte analogice cu cele ale
drogurilor
Lichid cu efecte analogice cu cele ale 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2
drogurilor

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 53
Altele 0.9 1.1 0.6 0.9 0.7 0.9 0.8 0.5 0.7 0.6 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.5 0.6
Cel puțin o substanță 2.2 2.8 1.5 2.2 1.9 2.1 2.2 3.1 2.0 2.6 1.9 1.6 2.1 3.4 2.2 2.2 2.5 1.9 2.3 1.7 2.2

Tabelul 51 Persoane sub 18 ani care injectează droguri


O05 MD Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Ponderea elevilor care cunosc pe 8.1 7.7 8.5 8.7 4.6 7.3 8.8 8.9 7.9 8.4 7.9 7.7 8.0 9.8 7.4 9.0 8.8 7.9 7.4 7.5 10.4
cineva sub 18 ani care injectează
droguri, %
Numărul mediu a persoanelor 4.5 4.9 4.1 4.5 4.5 4.6 4.4 5.0 5.3 5.1 4.1 4.5 4.2 5.6 4.5 4.5 4.9 4.1 2.8 3.7 5.3
cunoscute sub 18 ani care injectează
droguri

Tabelul 52 Număr mediu zile de utilizare a internetului în ultimele 7 zile


C37.2-8 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
In zilele lucrătoare (luni-vineri) 3.8 3.6 3.9 3.7 4.1 3.7 3.9 4.3 4.1 4.2 3.6 4.0 3.9 3.3 3.8 3.9 3.8 3.8 3.2 3.9 4.2
In zilele de odihnă (sâmbătă, 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1.8
duminică)
Total 5.4 5.2 5.6 5.4 5.8 5.3 5.5 6.0 5.8 5.9 5.2 5.7 5.5 4.8 5.4 5.5 5.5 5.5 4.7 5.6 6.0

Tabelul 53 Ore de utilizare zilnica a internetului în ultimele 7 zile


C38 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 54
decît la majoritatea
rului completă

Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
In zilele Deloc 10.7 13.2 8.1 11.2 7.9 11.6 9.9 3.6 5.3 4.4 13.9 6.9 9.5 18.9 11.4 9.3 11.6 9.5 21.3 7.8 5.9
lucrătoare Jumătate de ora sau mai 13.8 13.7 13.8 14.1 11.6 15.8 11.9 7.9 11.1 9.4 16.0 12.3 13.5 15.4 13.3 14.1 13.2 13.8 15.4 14.3 10.1
(luni-vineri) puțin
Aproximativ o oră 24.3 25.1 23.5 24.8 21.3 25.4 23.3 23.6 20.9 22.3 25.3 26.4 24.5 21.6 25.1 23.4 23.1 25.0 21.4 25.6 25.1
Aproximativ 2 - 3 ore 28.3 27.9 28.8 28.0 30.4 26.6 29.9 32.9 33.0 33.0 26.0 32.2 28.9 20.0 28.6 28.2 27.0 29.5 24.2 29.1 32.6
Aproximativ 4 - 5 ore 13.2 11.4 15.1 12.3 18.5 12.0 14.4 18.7 17.6 18.2 10.7 14.1 13.7 11.2 12.6 14.3 12.7 13.8 10.2 13.4 15.4
Mai mult de 6 ore 9.7 8.6 10.7 9.6 10.3 8.6 10.7 13.3 12.1 12.7 8.1 8.1 10.0 12.9 8.9 10.6 12.3 8.4 7.5 9.9 11.0
Au utilizat în zilele lucrătoare în mediu 22.9 20.1 25.8 21.9 28.8 20.6 25.0 32.0 29.7 30.9 18.8 22.2 23.6 24.1 21.5 24.9 25.1 22.2 17.7 23.3 26.4
internetul 4 ore și mai mult
In zilele de Deloc 9.3 11.4 7.2 9.8 6.3 10.1 8.6 4.4 5.4 4.9 11.5 6.8 7.9 16.0 9.4 8.6 9.8 8.2 15.8 8.0 4.7
odihnă Jumătate de oră sau mai 5.7 5.3 6.1 5.4 7.1 6.1 5.3 4.1 5.6 4.9 6.1 5.4 5.5 6.8 6.2 4.9 5.6 5.6 7.6 5.4 4.3
(sâmbătă, puțin
duminică)
Aproximativ o oră 12.4 13.0 11.8 12.5 11.6 13.2 11.7 10.6 10.9 10.7 13.3 12.1 12.5 11.4 13.1 11.6 11.6 12.9 15.8 12.1 11.0
Aproximativ 2 - 3 ore 25.7 27.3 24.1 25.8 25.4 26.7 24.8 25.8 26.6 26.2 25.5 28.6 25.1 24.1 26.5 25.0 25.5 26.1 22.5 26.3 28.5
Aproximativ 4 - 5 ore 21.8 20.2 23.4 21.4 23.9 21.1 22.4 26.1 23.2 24.7 20.3 24.3 22.5 15.0 21.7 22.1 19.3 23.4 16.6 22.6 24.6
Mai mult de 6 ore 25.1 22.8 27.4 25.0 25.7 22.8 27.2 29.0 28.2 28.6 23.3 22.7 26.6 26.6 23.1 27.7 28.1 23.9 21.7 25.7 26.8
Au utilizat în zilele de odihnă în mediu 46.9 43.0 50.8 46.4 49.6 43.9 49.6 55.1 51.5 53.3 43.6 47.0 49.1 41.6 44.7 49.8 47.4 47.2 38.3 48.2 51.4
internetul 4 ore și mai mult
A utilizat în careva zile în mediu 49.9 45.9 53.9 49.1 54.2 46.9 52.5 59.6 55.6 57.7 45.9 50.2 52.0 44.8 47.7 53.0 50.8 50.2 40.6 50.9 55.3
internetul 4 ore și mai mult

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 55
Tabelul 54 Număr mediu de zile a utilizării internetului în diferite scopuri în ultimele 7 zile
C39 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii
părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Medii /rețele de socializare 4.5 4.1 4.9 4.4 4.6 4.3 4.6 5.2 4.9 5.1 4.2 4.8 4.6 3.7 4.4 4.6 4.4 4.5 3.8 4.6 5.0
Jocuri on-line 1.4 2.3 0.4 1.3 1.6 1.5 1.3 1.8 1.7 1.8 1.2 1.1 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5 1.3 1.0 1.3 1.5
Jocuri la bani 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Informare 3.4 3.0 3.9 3.4 3.7 3.3 3.6 3.8 3.6 3.7 3.3 4.0 3.5 2.6 3.4 3.5 3.4 3.5 2.9 3.6 3.9
Muzică, video, filme 4.0 3.8 4.3 4.0 4.3 3.9 4.2 4.8 4.4 4.6 3.7 4.3 4.1 3.5 4.0 4.1 4.1 4.1 3.3 4.1 4.5
Consum (căutare pentru vânzare sau 1.0 1.3 0.6 1.0 0.6 0.9 1.1 1.4 0.9 1.2 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 1.2 0.9 0.7 0.9 1.3
cumpărare produse)

Tabelul 55 Ponderea elevilor care au utilizat zilnic internetul 4 ore și mai mult în anumite scopuri în ultimele 30 zile
C40 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii
părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Medii /rețele de socializare 28.1 21.8 34.5 27.4 32.2 25.4 30.6 38.0 30.5 34.4 24.9 28.0 29.4 26.9 27.8 28.9 29.1 27.9 22.0 28.6 32.6
Jocuri on-line 9.2 16.4 1.9 8.3 14.5 10.1 8.4 15.8 13.8 14.8 6.3 7.4 9.5 12.3 8.7 9.5 11.4 7.9 5.5 8.2 11.1
Jocuri la bani 0.9 1.6 0.2 1.0 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 0.5 0.8 2.1 0.7 1.1 1.4 0.6 1.4 0.7 0.6
Informare 13.4 11.0 15.9 13.1 15.2 11.1 15.6 17.3 15.7 16.5 11.8 16.2 13.5 8.8 14.1 12.9 14.8 12.9 8.9 14.3 16.0
Muzică, video, filme 25.0 21.8 28.2 24.4 28.3 22.4 27.3 34.0 29.1 31.6 21.5 26.1 25.5 22.2 24.8 25.2 27.1 24.0 19.1 24.0 30.0
Consum (căutare pentru vânzare sau 3.9 6.1 1.6 4.0 3.1 3.8 4.0 5.3 3.6 4.5 3.6 3.6 3.9 4.8 4.0 3.7 5.5 3.0 3.0 3.5 4.6
cumpărare produse)

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 56
Tabelul 56 Ponderea elevilor dependenți de mediile de socializare (categoric sau parțial de acord cu afirmațiile ce urmează)
C41 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un
Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Cred că petrec prea mult timp 53.9 51.2 56.7 53.6 55.7 53.0 54.8 54.0 52.7 53.4 54.2 55.4 52.3 57.2 52.7 55.3 57.1 52.3 56.5 55.4 52.3
utilizînd medii / rețele de socializare
Au o dispoziție rea cînd nu pot 33.3 35.4 31.2 34.3 27.8 33.1 33.5 28.6 30.5 29.5 35.2 27.6 32.5 47.3 31.9 34.6 37.0 31.0 42.8 32.0 28.5
petrece timpul pe medii / rețele de
socializare
Părinții spun, că petrec prea mult 48.7 47.3 50.0 49.2 45.6 48.7 48.7 43.6 44.9 44.2 51.0 46.4 48.1 53.9 47.1 50.2 50.4 47.5 54.1 47.9 46.4
timp pe medii / rețele de socializare
Cel puțin una din cele menționate 69.8 67.0 72.6 69.8 69.4 68.7 70.8 68.7 68.6 68.7 70.4 69.0 69.4 73.2 68.3 71.5 71.5 69.2 72.2 71.3 68.1

Tabelul 57 Ponderea elevilor dependenți de jocurile pe calculator (categoric sau parțial de acord cu afirmațiile ce urmează)
C42 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Cred că petrec prea mult timp 34.6 43.7 25.4 34.6 34.5 36.7 32.7 28.8 32.6 30.6 36.6 29.0 34.5 43.6 33.3 35.6 39.9 31.2 40.4 31.5 31.4
jucând jocuri pe calculator
Au o dispoziție rea când nu pot 24.7 31.1 18.3 25.2 22.1 25.7 23.8 20.0 22.0 20.9 26.7 19.0 24.0 36.1 22.9 26.1 30.9 20.7 30.8 22.3 20.2
petrece timpul jucând jocuri pe
calculator
Părinții spun, că petrec prea mult 35.8 44.5 27.0 36.0 34.1 37.3 34.3 27.9 32.8 30.2 38.6 29.3 35.9 46.1 33.8 37.6 39.5 33.2 41.0 33.2 32.8
timp jucând jocuri pe calculator
Cel puțin una din cele menționate 47.2 58.4 35.8 47.5 45.5 49.5 45.0 39.4 44.1 41.6 50.0 38.7 47.8 59.5 45.2 49.0 51.4 44.4 52.9 44.8 42.8

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 57
Tabelul 58 Frecventa jocurilor pe bani în ultimele 12 luni
C43 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Nici odată 95.6 92.7 98.5 95.5 96.1 96.1 95.1 95.4 95.1 95.2 95.7 96.8 95.5 94.3 96.0 95.0 93.5 96.6 95.6 95.8 95.7
Lunar sau mai rar 2.1 3.6 0.7 2.2 1.9 1.9 2.3 2.5 2.4 2.4 2.0 1.5 2.0 3.4 2.0 2.3 3.4 1.5 2.5 1.8 2.2
2-4 ori pe lună 0.9 1.5 0.3 0.8 1.2 0.9 0.9 0.7 1.3 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 0.7 0.8 0.9 0.8
2-3 ori pe săptămînă 0.4 0.7 0.0 0.4 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5 0.4 0.4
4-5 ori pe săptămînă 0.6 0.8 0.4 0.7 0.2 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.3 0.8 0.5
De 6 sau mai multe ori pe săptămînă 0.4 0.6 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3 0.3 0.4
Cel puțin o dată 4.4 7.3 1.5 4.5 3.9 3.9 4.9 4.6 4.9 4.8 4.3 3.2 4.5 5.7 4.0 5.0 6.5 3.4 4.4 4.2 4.3

Tabelul 59 Frecventa categoriilor jocurilor pe bani prin intermediul internetului în ultimele 12 luni
C44 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Automate de joc 1.3 2.1 0.5 1.3 0.9 1.3 1.3 1.2 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 2.1 1.0 1.6 2.0 0.8 2.2 1.1 1.1
Cărți de jucat sau zaruri 3.3 5.3 1.2 3.3 3.2 3.2 3.3 4.1 3.6 3.9 3.0 2.6 3.2 4.3 2.9 3.7 4.5 2.6 3.6 2.9 3.4
Loterii 1.0 1.7 0.3 1.1 0.6 0.8 1.2 1.0 0.4 0.7 1.1 1.2 0.7 1.6 0.7 1.3 1.5 0.7 1.1 0.9 1.0
Pariuri 2.3 3.9 0.6 2.4 1.4 2.1 2.4 2.7 2.2 2.4 2.2 2.0 2.2 2.5 1.9 2.6 3.0 1.9 1.9 2.4 2.1
Cel puțin una din cele menționate 4.9 8.0 1.8 5.1 3.9 4.7 5.1 5.7 5.3 5.5 4.6 3.8 5.0 5.5 4.4 5.5 6.5 4.0 4.3 4.7 5.0

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 58
Tabelul 60 Frecventa categoriilor jocurilor pe bani excluzând internetul (in localuri speciale) în ultimele 12 luni
C45 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii
părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Automate de joc 1.0 1.6 0.5 1.1 0.5 0.8 1.2 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 0.8 1.8 0.6 1.5 1.6 0.7 1.2 0.8 1.2
Cărți de jucat sau zaruri 2.6 3.9 1.2 2.6 2.4 2.3 2.8 2.4 3.3 2.8 2.5 2.3 2.1 4.2 2.3 3.0 3.6 2.0 3.1 2.3 2.7
Loterii 0.8 1.2 0.4 0.9 0.4 0.9 0.8 0.7 0.5 0.6 0.9 0.8 0.6 1.5 0.5 1.1 1.4 0.5 1.2 0.7 0.6
Pariuri 2.0 3.4 0.6 2.1 1.5 1.9 2.2 1.9 2.1 2.0 2.1 1.8 1.9 2.5 2.0 2.1 2.7 1.7 1.6 2.0 1.8
Cel puțin una din cele menționate 4.0 6.2 1.8 4.1 3.4 3.8 4.3 3.6 4.7 4.1 4.0 3.3 3.8 5.5 3.6 4.5 5.1 3.5 3.7 3.8 4.1

Tabelul 61 Ponderea elevilor care au indicat explicit participarea la careva joc pe bani (prin intermediul internetului sau in localuri speciale) in ultimele 12 luni
C44, C45 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au indicat jocul pe bani la una din: 5.9 9.3 2.4 5.9 5.5 5.8 6.0 6.8 6.4 6.6 5.5 4.6 5.8 7.0 5.2 6.6 7.6 4.9 5.6 5.4 6.0
automate de joc, cărți de joc sau
zaruri, loterii, pariuri sportive sau cu
animale

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 59
Tabelul 62 Cunoștințe referitoare la HIV/SIDA
MD 01-06 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au auzit despre HIV/SIDA 93.8 91.0 96.5 93.4 96.0 91.9 95.5 94.9 95.0 95.0 93.2 95.6 95.0 88.0 94.9 92.6 90.8 95.6 87.6 95.6 96.5
Posibilitatea ca o persoană care 59.6 55.6 63.6 59.9 58.1 52.2 66.3 60.2 60.0 60.1 59.4 69.8 59.0 44.1 60.3 59.1 58.1 61.1 47.7 65.7 65.4
arata sănătoasa sa fie infectata cu
HIV/SIDA, răspunsuri corecte
Răspunsuri Prin înțepături de țânțar 23.6 22.4 24.9 24.0 21.3 19.0 27.8 23.8 21.6 22.7 24.1 26.9 22.7 20.1 24.5 22.5 24.3 23.2 22.9 24.1 25.8
corecte Consumând aceiași 34.9 32.3 37.5 34.6 36.9 25.5 43.4 37.7 34.4 36.1 34.3 43.2 33.1 24.1 36.9 32.7 34.2 35.4 28.8 38.3 39.5
referitoare mîncare cu o persoană
la căile de infectată cu HIV/SIDA
transmitere Prin îmbrățișări sau 51.4 47.5 55.1 51.4 51.1 42.6 59.2 53.8 52.9 53.4 50.3 60.7 50.2 37.4 53.3 49.2 50.0 52.5 42.7 54.1 58.0
a HIV/SIDA strîngeri de mînă
Toate cele susnumite 14.9 13.5 16.3 14.9 14.7 10.0 19.4 15.5 15.0 15.2 14.7 18.4 13.7 10.6 15.5 14.1 15.3 14.7 13.3 15.3 17.4
Profesorul infectat cu virusul HIV, 20.3 17.6 23.1 20.8 17.6 13.0 27.0 22.3 21.1 21.7 19.6 25.6 19.4 12.7 21.5 19.1 20.1 20.7 16.4 22.1 23.5
dar care nu este bolnav poate sa
predea în continuare la școala
(ponderea celor care au răspuns da)

Tabelul 63 Cunoștințe despre tuberculoză


MD 07-10 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestionarul ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
ui completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Au auzit despre tuberculoză 95.2 93.5 96.8 95.4 94.0 94.3 95.9 97.3 93.5 95.5 95.0 96.4 95.5 92.4 96.0 94.5 93.5 96.3 91.6 96.8 96.9

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 60
Căile de Prin aer în timp ce 69.6 64.9 74.4 70.4 65.2 67.7 71.4 70.9 63.7 67.4 70.8 77.7 68.0 62.7 71.1 68.3 67.7 71.3 63.3 74.0 72.8
transmi- persoană are tuse sau
tere a strănută
tubercu- Prin folosirea comună a 44.3 42.0 46.7 45.8 35.7 44.3 44.4 33.2 34.3 33.7 49.8 46.3 44.5 40.5 44.9 43.6 44.4 44.5 46.1 48.5 42.7
lozei obiectelor
Prin atingerea persoanei 25.6 25.6 25.5 25.7 24.7 26.8 24.4 19.7 19.5 19.6 28.6 23.4 25.3 32.1 25.5 25.7 26.7 25.1 29.7 27.3 22.7
care are tuberculoza
Prin mîncare 46.7 45.8 47.5 47.9 39.6 47.8 45.6 36.4 38.1 37.2 51.5 45.8 47.3 47.3 45.8 47.8 48.0 46.4 49.2 49.1 44.8
Prin contact sexual 46.1 44.1 48.2 47.1 40.4 48.2 44.3 34.7 41.7 38.1 50.3 44.6 47.1 46.2 45.5 47.1 46.7 46.5 52.9 48.3 43.5
Prin mușcături de 20.3 21.2 19.4 20.4 19.4 20.9 19.6 15.1 15.9 15.5 22.7 19.5 19.8 23.4 19.0 21.7 20.8 20.0 23.3 20.9 19.0
țânțari
Alte căi 42.0 38.4 45.5 44.3 28.2 40.9 42.9 33.2 34.6 33.9 46.1 45.4 41.9 36.5 41.7 42.5 41.4 42.8 45.0 45.9 40.5
Au indicat cel puțin o cale incorectă 75.2 71.2 79.2 76.5 67.6 74.1 76.2 66.9 67.4 67.2 79.3 77.3 75.7 71.0 75.7 75.1 74.6 76.2 75.3 80.1 74.4
de transmitere a tuberculozei
Simpto- Tuse 70.9 65.7 76.0 72.6 60.9 69.5 72.1 71.6 66.3 69.0 71.8 74.9 70.9 65.3 72.7 69.2 71.9 70.8 69.6 72.5 74.5
mele Tuse cu spută 58.5 55.5 61.5 59.1 54.7 57.6 59.3 57.4 53.8 55.7 60.0 63.6 57.5 54.9 58.7 58.7 58.4 59.0 54.5 60.9 62.7
tubercu- Tuse timp de cîteva 70.6 64.1 77.1 72.6 59.4 68.3 72.8 73.2 65.0 69.3 71.4 77.6 70.2 59.6 73.2 68.2 70.3 71.3 63.1 73.7 76.3
lozei săptămîni
Febra 42.4 40.2 44.6 44.1 32.3 41.0 43.6 38.8 37.0 37.9 44.7 44.0 42.4 39.8 43.4 41.4 44.7 41.2 43.5 43.3 43.5
Sînge în sputa 44.6 41.8 47.5 42.6 56.5 43.0 46.1 42.3 44.1 43.1 45.4 48.6 43.6 42.4 44.4 45.2 44.2 45.1 39.3 49.3 46.9
Pierderea poftei de 44.5 40.4 48.5 45.2 40.1 44.5 44.4 40.9 37.8 39.4 47.1 48.3 44.7 37.5 44.6 44.6 44.1 44.9 39.8 47.9 45.8
mîncare
Transpirație nocturnă 39.6 36.3 43.0 40.8 32.6 38.2 40.9 38.7 34.6 36.7 41.1 44.9 38.5 34.0 39.6 39.8 40.1 39.7 39.0 41.8 41.8
Dureri în piept 52.8 48.4 57.2 53.8 47.1 50.8 54.7 51.4 49.4 50.4 54.0 59.4 51.5 44.9 53.4 52.5 53.5 52.9 49.7 55.0 57.0
Oboseală 49.3 44.0 54.5 50.5 41.9 48.0 50.4 47.0 44.5 45.8 51.1 55.2 48.1 41.6 49.2 49.5 48.5 50.0 46.2 51.7 51.9
Pierdere în greutate 52.2 47.9 56.4 53.2 46.2 51.2 53.1 47.7 43.1 45.5 55.7 57.2 51.6 44.9 52.4 52.3 51.1 53.2 49.2 56.0 54.3
Slăbiciuni 61.8 56.1 67.5 62.3 58.9 60.6 62.9 60.8 56.5 58.7 63.4 67.6 61.5 52.6 62.3 61.6 61.4 62.5 56.5 65.2 65.4
Altele 45.5 40.4 50.6 48.0 31.2 45.4 45.6 38.1 39.1 38.6 49.1 48.6 45.5 40.9 46.1 45.2 45.7 46.0 45.9 49.4 46.1
Au indicat corect simptomele de 25.6 23.7 27.5 26.8 18.7 24.2 26.9 23.1 21.4 22.3 27.4 29.0 24.9 22.0 27.0 24.2 27.7 24.6 25.2 26.5 27.3
bază (tuse timp de cîteva săptămîni,
febră, transpirație nocturnă)
Ponderea elevilor care au indicat ca 66.9 65.1 68.7 68.9 55.6 64.3 69.2 69.0 61.2 65.2 67.8 73.0 66.5 58.6 68.7 65.2 67.5 67.1 63.6 68.4 71.6
tuberculoza poate fi tratată

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 61
Tabelul 64 Sinceritatea elevilor în cadrul acestui studiu
C53 Total Sexul Limba Clasa Mediul de reședință Media școlară din Trăiesc în Starea mate-
chestiona- ultimul semestru familie rială a familiei Nivelul de studii a părinților
rului completă

decît la majoritatea
Medie sau mai rea

Nici un părinte cu
Mai bună decît la

părinte cu studii

părinte cu studii
Cel puțin un

Cel puțin un
majoritatea

studii medii

superioare
complete

complete

complete
Ur- Ur- Ur-
Ro- ban ban ban
Băiat Fată mână Rusă 8 9 mare mic total Rural 9-10 7-8 5-6 Da Nu
Elevi care arAu recunoscut ca au 8.6 10.3 6.9 8.8 7.6 7.9 9.3 9.3 8.9 9.1 8.4 8.7 7.6 11.6 8.3 9.1 11.0 7.4 12.2 8.1 8.1
recunoaște înconsumat
cadrul Sigur ar fi recunoscut 43.8 38.2 49.4 45.0 37.2 41.5 45.9 41.3 42.0 41.6 44.9 46.9 45.0 34.3 46.1 41.5 40.5 45.9 42.1 47.1 44.9
acestui Probabil ar 25.3 22.2 28.4 24.7 28.9 26.0 24.7 29.1 27.6 28.4 23.7 28.0 25.4 20.5 26.0 24.6 22.7 26.8 21.0 25.9 28.6
studiu daca recunoaște
au consumat
Probabil nu ar 11.4 14.5 8.4 11.6 10.5 12.0 10.9 11.6 9.6 10.6 11.8 9.1 11.0 17.1 9.8 13.1 12.7 10.5 11.8 9.9 9.4
vreodată
recunoaște
canabis
Sigur nu ar recunoaște 10.9 14.8 6.9 9.9 15.9 12.6 9.3 8.8 11.8 10.2 11.2 7.2 11.1 16.5 9.8 11.7 13.2 9.4 12.9 9.1 9.0
Au recunoscut sau sigur ar 52.4 48.5 56.4 53.8 44.8 49.4 55.2 50.6 50.9 50.8 53.3 55.7 52.6 45.9 54.4 50.6 51.4 53.3 54.4 55.2 52.9
recunoaște

CNMS Consumul de alcool, droguri și tutun în rîndul elevilor din clasele a 8-a și a 9-a din R. Moldova, anul 2015 62
Centrul Național de Management în Sănătate este o
instituţie publică, organizată în subordinea Ministerului
Sănătăţii al Republicii Moldova, avînd ca scop
implementarea politicii Statului în domeniul
managementului și evaluării serviciilor de sănătate,
statisticii medicale și bazelor de date ale sistemului
național de sănătate, Conturilor Naționale de Sănătate și
a CASE-MIX, precum și formării sistemului informațional
medical integrat.

www.cnms.md
centru.management@ms.md
MD 2009, mun. Chisinău, Str. A. Cosmescu, 3
Tel. : (+373) 22 727386
Fax : (+373) 22 723000