Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:

Unitatea de învățământ:

Clasa: I

Cadru didactic: prof. înv. primar Mariana Vrăjmașu

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea tematică: Bucuriile iernii

Tema lecției: Adunarea numerelor formate din zeci și unități în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi

Forma de realizare: activitate integrată

Competențe specifice:

1.1.Scrierea, citirea și formarea numerelor până la100

1.4.Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 100, recurgând frecvent la numărare

1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme

5.2.Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0 - 100

Competențe integrate:
Comunicare în limba română:

1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate

1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

2.1.Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare

Muzică și mișcare

2.1.Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm

2.2.Cântarea individuală sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm

Obiective operaționale:

Obiective cognitive:

OC1 - să citească/scrie numerele de la 0 la 100 corect

OC2 - să efectueze corect adunări în concentrul 0 – 100

OC3 - să utilizeze corect limbajul matematic

OC4 - să verbalizeze acțiunile folosind limbajul matematic corespunzător

OC5 - sǎ rezolve corect probleme care se rezolvă printr-o singurǎ operaţie

OC6 - să compună probleme după un exercițiu dat

Obiective psiho-motrice:

OPM1 - să își reprime tendința de a practica mișcări inutile în timpul activității


OPM2 - să își dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învățător

Obiective afective:

OA1 – vor participa conştient şi activ la lecţie

OA2 – vor manifesta interes pentru desfăşurarea activităţii

Strategii didactice:

Metode și procedee: exercițiul, conversația, demonstrația, problematizarea, explicația

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, planșe, markere, caiet de aplicații, fișă de lucru

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în colectiv

Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 23 elevi normal dezvoltați psihomotric și în conformitate cu vârsta

Resurse spațiale: sala de clasă

Bibliografie:

Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Breben S., Gancea E., Ruiu G., Fulga M. - Metode interactive de grup - Ghid metodic - Editura Arves, Craiova

Curs de formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV”
- program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar”

Pârâială D., Pârâială V., Tănasă T. - Planificarea calendaristică, Proiectarea unităţilor de învăţare- modele orientative, Editura Euristica, Iaşi, 2013

Tăut A.V. - Caiet de aplicații, clasa I, Editura Sinapsis, București, 2013


SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Nr. Verigile Ob. Activitatea Activitatea Strategii didactice Metode și
Crt. lecției Op. propunătoarei elevilor instrumente
de evaluare
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1. Moment Asigur climatul propice
organizatoric desfășurării orei de
Matematică și
explorarea mediului.
2. Captarea OA1 Rezolvăm un rebus pe Elevii Conversația Planșa – rebus Frontal Observarea
atenției OA2 teme de iarnă și completează Markere Individual sistematică a
obținem pe verticală rebusul elevilor
cuvântul ADUNARE
3. Enunțarea OA1 Prezint obiectivele Elevii ascultă
obiectivelor OA2 lecției în termeni
accesibili copiilor.
4. Actualizarea OC1 Verific tema cantitativ Elevii prezintă Exercițiul Caiet de Frontal Observarea
cunoștințelor OC2 și calitativ. tema și matematică Individual sistematică a
OC3 Propun rezolvarea la semnalează Caiet de aplicații elevilor
OC4 tablă a unor operații de eventualele Whiteboard Tema
adunare și scădera: Z+Z, dificultăți în Markere Corectitudinea
Z-Z, Z+U, ZU+U, ZU-U, rezolvarea calculelor
ZU+Z, ZU-Z. acesteia
Elevii scriu în
caiet data zilei,
titlul ”Ne
amintim!” și
exercițiile
rezolvate la
tablă
5. Prezentarea noului OA1 Prezint modalitățile de Elevii notează Explicația Caiet de Frontal Observarea
conținut OA2 a aduna două/trei titlul ZU+ZU și Demonstrația matematică sistematică a
OPM1 numere formate din exemplele Exercițiul Whiteboard elevilor
OPM2 Markere
ZU: scrise pe tablă
1.Adunarea prin
descompunerea
numerelor în zeci și
unități
2.Adunarea numerelor
pe orizontală
3.Adunarea numerelor
pe verticală
6. Dirijarea OC1 Propun rezolvarea la Elevii rezolvă Exercițiul Caiet de Frontal Observarea
învățării OC2 tablă a unor exerciții de exercițiile matematică sistematică a
OC3 adunare pe orizontală, propuse și le Whiteboard elevilor
OC4 Markere Corectitudinea
pe verticală și prin scriu în caiete
calculelor
descompunerea
numerelor în zeci și
unități cu efectuarea
probei.
7. Obținerea OC5 Solicit rezolvarea Elevii rezolvă Fișă de lucru Individual Observarea
performanței OC6 sarcinilor din fișa de sarcinile din În perechi sistematică a
lucru: fișă elevilor
Corectitudinea
1.Rezolvă problema în
pereche cu colegul de calculelor
bancă Fișa de lucru
2.Alcătuiește oral o
problemă după un
exercițiu dat
8. Feed-back- Ce am învățat astăzi? Elevii răspund Frontal Observarea
ul/Evaluarea Propun rezolvarea sistematică a
individuală în caiet a elevilor
Răspunsurile
unui exercițiu de
elevilor
adunare ZU+ZU.
9. Retenția/Transferu Oare cand ne va fi Răspuns Conversația Fișă de lucru Observarea
l necesar să folosim așteptat: Explicația Caiet de aplicații sistematică a
astfel de calcule? Utilizm elevilor
Răspunsurile
Indic și explic tema adunarea
elevilor
pentru acasă. atunci când
Propun găsirea unui facem
”cuvânt prieten” cu cumpărături
”calcul”, despărțirea în
silabe a cuvintelor
”adunare”, „problemă”
Propun cântecul ”Am
crezut că matematica e
grea...”