Sunteți pe pagina 1din 19
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, )), SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA strDecebal, ra, Slobozia, Juder ilomata Cod postal 9200: RNA ose Memb ol Fei cy EUASIMEES, (=) fon 0243. ax 0243 mal spttalsiobozia® gmallcom $0 v00t Sonatate prin profesionaism scale PP 80, os Ys Ort ec. IA] Bion =| /[— PROCEDURA PRIVIND POLITICA DE SUPRAVEGHERE VIDEO A SPATHLOR, CE APARTIN SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA in acest document va explicim modul in care Spitalul Judetean de Urgenti Slobozia prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protecti acestora, conform legislatiei aplicabile in materia, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecfia petsoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulafie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Aceasta not’ se aplic in legituri cu prelucriirile de date realizate de S.J.U.Slobozia. Acest document este relevant pentru dumneavoastra indiferent de pozifia in care va aflafi: fost/actual/potential angajat, pacient, parténer — persoand fizicd, reprezentant al unui partener — persoana juridiea, solicitant al unui serviciu medical sau persoand care ne contacteaz in alte scopuri (ex. in legdtur’ cu cereri sau reclamafii), vizitator al unui pacient, vizitator al site-ului nostru ete. Scop: Aceastd politica stabileste: 1, un set unitar de reguli care reglementeaza implementarea si utilizarea sistemului de supraveghere video in scopul asigurarii securitifii persoanelor si bunurilor, pazai si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor sia materialelor cu regim special care sunt utilizate in activitate, respectind in acelasi timp obligafiile ce revin Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia in calitate de operator de date, conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 gi masurile de securitate adoptate pentru protectia datelor cu caracter personal, protejarea vietii private, a interesclor legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 2. responsabilitagile privind administrarea si exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum si cele privind intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor aferente acestor activitat Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video al Spitalului Judefean de Urgent Slobozia si masurile de protectie Iuate de spital pentru a proteja datele cu caracter personal, viata privat si alte drepturi fundamentale, precum si interese legitime ale persoanelor filmate. DOMENIUL: Politica se aplicd in cadrul activitajii de supraveghere prin mijloace video. Politica se aplica, corespunzitor competentelor, de catre: - personalul desemnat cu administrarea sistemuluis CONSILEUL JUI ‘ SPITALUL JUDETE: i FS Tetsfon 0243-212130, Fax 02 Eaual spitalslobozia?gnallcom “Sonate prin profestonalisinscalltte - conducerea spitalului — instruirea T.E.S.A si a tuturor Sefilor de Sectie; ~ personalul extern care asigurdi mentenanfa sistemelor de supraveghere; - sefii de sectii gi asitentii gefi de sectii din cadrul $.J.U. Slobozia inclusiv cei din cadrul structurii U.P.U, care participa la instruirea generala si au obligatia ca ulterior si preluereze informatiile primite cu personalul care il au in subordine, 1. CONDITH DE LEGITIMITATE: Spitalul Judetean de Urgenfi Slobozia prelucreazi imaginile inregistrate respectind prevederile legale in domeniu, 1.1. Acte normative incidente: a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor gi protecfia persoanelor, cu modificarile si completirle ulterioare; ) Hotirdrea nr. 30] din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; ¢) Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste prelucrarea datelor cu caraeter personal; 4d) Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului ULE, nt, 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor eu caraeter personal; ©) Decizia nr. 174/2018 a Autoritafii Nafionale de Supraveghere a Prelueritii Datelor cu Caracter personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal - ANS.PD.C.P. privind lista operafiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaludtii impactului asupra protecfiei datelor cu caracter pesonal; 1) Instructiunile Autoritatii Europene de Protectie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate in 17 martie 2010, Bruxelles. 1.2, Utilizarea sistemului video: Este imperios necesar a fi implementat pentru buna administrare gi functionare a Spitalului Judetean de Urgenfi Slobozia, in special in vederea controlului de securitate si pazi descris in cadrul secjiunii 3.1. de mai jos. 2, ZONELE SUPRAVEGHEATE VIDEO: Sistemul de supraveghere prin mijloace video cuprinde sediul spitalului situat in Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3, judeful lalomifa. Se supravegheaza prin sisteme video: - zonele si ciiile de acces in incinta spitalului; ~ zonele $i caile de acces citre vestiarele medicilor; - zonele de acces si spatiile destinate angajatilor, pacientilor si vizitatorilor; = znele de acces citre si in incinta U-PU. din cadrul Spitalului Judejean de Urgenta Slobozia; ~ imprejurimile elidirilor pentru a proteja spafiile exterioare; ~locuri de pastrare, depozitare si manipulare a materialelor sanitare si nu numa Amplasarea camerelor a fost atent revizuiti pentru a asigura limitarea pe cét posibil a monitorizarii zonelor care nu prezinta interes pentru scopul urmarit si este anexati prezentei proceduri. Dispozitivele de fnregistrare s-au amplasat intr-un spatiu bine protejat, asigurat corespunzator pentru eliminarea posibilatii sustragerii suportului de stocare sau a dispozitivului in special in timpul producerii unui eveniment. Sunt exceptate de la monitorizare zonele in care exist un nivel ridicat al 2 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA PITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA steDes Cod po: Telefon 0243-21210, Fax 02 Smal spitalslobozia gma com IUA este Moms al Feelin cS IN om an © * A asteptarilor privind viata privat, precum toaletele, camerele de odihni ale medicilor aflati in garda si alte locatii similare. In mod exceptional, in cazul unor necesitafi in materie de securitate justificate in mod corespunzator, se pot instala camere in astfel de locuri, inst numai dupa efectuarea unei evaludri de impact de caitre conducerea spitalului si a unor firme autorizate in acest sens. in astfel de cazuri se va amplasa un anunt specific si vizibil in locurile respective. "Samatito prin profesion 3.DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SUPRAVEGHERH VIDEO: 3.1, Scopul supravegherii prin mijloace video Spitalul Judetean de Urgent& Slobozia utilizeaz sistemul de supraveghere video doar in scopul securitatii si integritiii psihice a persoanelor care igi desftigoara activitate in cadrul acestuia, a pazei si protectiei aparaturii medicale, a imobilelor i a valorilor. Sistemul de supraveghere video completeazi celelalte masuri fizice de securitate, cum ar fi paza asigurati de agenfii de pazi si in plus, sistemul asiguré combaterea si dacti este cazul cercetarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spatiile securizate si ineiperile protejate. Sistemul de supraveghere video ajuti la prevenirea, detectarea gi investigarea furturilor de aparatura medicala sau de bunuri detinute de spital, mai mult decét atat ajuta la prevenirea, detectarea si investigarea riscurilor si ameninfirilor la adresa personalului medical si auxiliar angajat care isi desftigoard activitatea in locafia supravegheat video, constituind un mijloc important de proba necesar organelor de cercetare penal in procesul de identificare si sancjionare a celor care sivargese fapte antisociale impotriva angajajilor Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, a pacientilor, a apartindtorilor pacienfilor etc. De asemenea, sistemul poate constitui mijloc de investigare sau de obfinere de informajii esenfiale pentru anchetele interme sau procedurile disciplinare, inclusiv in cazul situafiilor in care se produce un incident de securitate fizic& sau se observi un comportament infractional/agresiv (in circumstanfe exceptionale imaginile pot fi transferate organelor de cervetare, in baza unei cereri scrise, pentru a fi folosite in cadrul unei investigatii penale), 3.2, Limitarea scopului Sistemul de supraveghere video nu este utilizat in alt scop deeat cel prezentat mai sus, nu se foloseste la monitorizarea activitiii angajatilor sau la pontaj 3.3. Categorii special de date Sistemul video al Spitalului Judefean de Urgent Slobozia nu are ca scop captarea (de ex. prin focalizare sau orientare selectiva) sau prelucrarea imaginilor (de ex. indexare, creare de profiluri) care dezvaluie ,categorii speciale de date”. Spitalul nu intentioneazi sa utilizeze sistemul de supraveghere gi in mod ad hoe, respectiv cu caracter temporar, de circumstanta. 3.4. Descrierea si specificatiile tehnice ale sistemului in mod conventional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcjie inregistrarea imaginilor. Sistemul poate inregistra orice migcare detectaté de camerele instalate in zona supravegheatd, alituri de data, ora si locafie, Toate camerele sunt functionale 24 de ore, 7 zile pe stptirnana. ‘Atunei céind este necesar, calitatea imaginilor permite recunoasterea celor care tree 3 TA SLOBOZIA NA este Mamas a Fee \, CONSILIUL JUDETEAN IALOM \ SPELL, UBS , Nr 3, Slobozia, fon 0243-212130, Fax 02. Emal spitalslobozia gual. com 34657 prin zona de actiune a camerelor. Pentru 0 mai mare siguranfa a prelueririi datelor care pot fi obtinute in urma supravegherii video, camerele sunt fixe. Personalul special instruit trebuie sa respecte setarile de confidentialitate si drepturile de acces. Exista interconexiune intre sistemele de supraveghere video de la sediul spitalului gi cel de la sectile exterioare pe o linie de internet securizati prin parola. Accesul este strict limitat la conducerea unitiii sanitare in spajiul unde se afla echipamentele de inregistrare si stocare ale sistemului de supraveghere video. 3.5, Beneficiile sistemului de supraveghere: + Cresterea controlului in perimetrul supravegheat, a intririlor si iesirilor nepermise; + Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevazute; + Previne furtul si frauda; + Ofera un sentiment de sigurant’; * Contribuie la protectia personal a cadrelor medicale, personalului auxiliar sia pacientilor; + Previne violenfa la locul de munca gi alarmele false; + Permite vizionarea in timp real a evenimentelor; + Permite arhivarea video a evenimentelor pentru o vizionare ulterioart, + Respectarea strict a actelor, normativelor si legislatiei in vigoare pentru obiectivele cu rise. 4, INSTALAREA, ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SISTEMULUI in vederea asiguririi unei protectii eficiente a drepturilor i libertajilor fundamentale ale persoanelor fizice, in cadrul operatiunilor de supraveghere video a cdilor publice de acces si a spatiilor publice deschise este strict interzisi prelucrarea de imagini care si vizualizeze interiorul imobilelor vecine locuite sau a c&ilor de acces in acestea. 4.1, Camera de Control: Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate in pe monitoarul calculatorului amplasat in camera special creativeamera DVR. Nu este permis accesul neautorizat in camera DVR. Accesul este strict limitat la angajatii, personalul desemnat cu administrarea sistemului, conducerea spitalului gi reprezentanfii firmei care asiguri mentenanfa sistemului, insotifi de unul din personalul desemnat cu administrarea sistemului, De la caz la caz, se poate acorda accesul in camera DVR si altor persoane, in afara celor menfionate mai sus, doar pe bazii de autorizare din partea Comitetului Director al unitifii sanitare. Aceste persoane nu vor avea acces la datele personale prelucrate in activitatea de supraveghere video. p real 5. PROTEJAREA VIETII PRIVATE $I SECURITATEA INFORMATIILOR: Pentru a proteja securitatea sistemului video si pentru a spori gradul de protectie a vietii, au fost concepute si implementate urmétoarele masuri tehnice gi organizatorice: - limitarea timpului de stocare a materialului filmat, in conformitate cu cerinfele de securitate; = echipamentele de stocare a imaginilor inregistrate se afl in spatii securizate, protejate prin seeuritate fizica; + dreptul de acces se acorda utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaste, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu; = doar personalul desemnat cu administrarea sistemului, numit in acest sens de cdtre operator, are dreptul de a accesa fisierele inregistrate in sistem. ele CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, \), SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA -RINA este Memibnu al Federals C8 SnDecebal Ns, sebora, ude! outa Cod poral s266i3 ) SITES 5 as fon 0243 202130, Faxo> 10 mot Email spitalslobozia guallcom ~ personalul extern care se ocupa cu mentenanfa sistemului de supraveghere video semneazi in mod obligatoriu acordul de confidentialitate 6, ACCESUL LA DATELE PERSONALE $I DEZVALUIREA ACESTORA: 6.1. Dreptul de acces: Accesul la imaginile stocate si sau la arhitectura tehnicd a sistemului de supraveghere video este limitat la un numar redus de persoane si este determinat prin atribufile spevificate mengionate express ia figa postuli. In special, Spitalul Judetean de Urgent Slobozia impune limite in privinfa persoanelor care au dreptul si vizioneze materialul filmat in timp real. - vizionarea imaginilor sunt accesibile unora dintre agent desftisoare activitatea de paz a unitafii sanitare; - Vizionarea materialului filmat: respectiv vizionarea imaginilor fnregistrate se va face in cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevazute expres de lege si incidentele de securitate, de catre persoanele special desemnate; ‘opierea, descdrcatea, stergerea sau modificarea orictrui material filmat.este le paz desemnafi si strict inter 6.2. Dezvailuirea datelor cu caracter personal: Spitalul Judejean de Urgent Slobozia are obligafia punerii la dispozifia organelor judiciare, la solicitarea serisi a acestora, inregistritile video in care este surprins’ sivargirea unor fapte de inciileare a legii. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenfei la program sau pentru evaluarea performantei la locul de munca. in cazuri exceptionale, dar cu respectarea garantiilor deserise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, in cadrul unei anchete disciplinare, cu conditia ca informatiile si ajute la investigarea unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare de natura sA prejudicieze drepturile si libertaile unei persoane. Orice incalcare a securititii in ceea ce priveste camerele de supraveghere video este adus la cunostinja conducerii spitalului. 7. DURATA DE STOCARE Durata de stocare a datclor obtinute prin intennediul sistemului de supraveghere video este proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, astfel ca imaginile sunt stocate pentru o perioad care nu depaseste 30 de zile, dupa care se sterg. prin procedura automata in ordinea in care au fost inregistrate. in cazul producerii unui incident de secutitate, durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depaisi limitele nonnale fn functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate. 8.DREPTURILE PERSOANEI VIZATE, Spitalul Judefean de Urgenta Slobozia garanteazi cA asigurd respectarea drepturilor ce revin personelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate in activitatea de supraveghere video, cat si cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta intocmai Procedura de acces la date cu earacter personal. 8.1. Informarea persoanelor vizate Informarea_primara a persoanelor vizate se realizeazi in mod clar gi permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate sufficient si localizat in zona supravegheatii, astfel ineéit si semnaleze existenta camerelor de supraveghere, dar si pentru 5 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, » SPITALUL JuperEsN DE URGENT. SLOBOZIA / BINA este Memory ol Factor se ‘ ‘Enail spitalslobozia?gmailcom iSO 9001 a comunica informafiile esenfiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Persoanele vizate sunt atenfionate asupra existenfei sistemului de supraveghere video si a proprictarului prin note de informare corespunzatoare, care cuprind scopul prelucriiii si identificd Spitalul Judefean de Ungenti Slobozia ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video, 8.2, Exercitarea drepturilor de acces, interventie si opozitie Pe fntreaga perioada de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc definute de Spitalul Judesean de Urgenta Slobozia. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca si/sau sterge date cu caracter personal ca urmare a utilizirii camerelor de supraveghere video trebuie si fie adresata Spitalului Judesean de Urgenta Slobozia. Raspunsul la solicitarea de acces, interventie sau opozitie se da in termen de 30 de ile calendaristice. Dac& nu se poate respecta acest termen, persoana vizat va fi informati asupra motivului de aménare a raspunsului, de asemenea i se va communica si procedura care va urma pentru solufionarea cererii Daca exist solicitarea expresd a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile inregistrate care o privesc sau i se poate trimite 0 copie a acestora. Imaginile fumizate vor fi clare, in masura posibilitafii, cu condijia de a nu prejudicia drepturile tertilor (persoana vizati va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor personae care pot aparea in inregistrare. vor fi editate astfel ineat si nu fie posibila recunoasterea/identificarea lor. Daca exista solicitarea expresii a inregistririlor, persoana vizati este obligatd si se identifice dincolo de orice suspiciune (si prezinte actul de identitate cand participa la vizionare), s& mentioneze data, ora, locafia si imprejurdrile in care a fost inregistrat’ de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizati va prezenta si o fotografie recent, astfel inedt utilizatorii desernnafi so poati identifica mai usor in imaginile filmate, Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot aparea in inregistrare vor fi editate, astfel inca si nu fie posibild recunoasterea / identifica- rea lor. Exist posibilitatea refuzarii dreptului de acces, in situatia in care se aplica excepfiile prevazute de lege, Informarea primarét a tuturor persoanelor, atat a angajatilor S.J.U.Slobozia, cit sia pacientilor si apartinatorilor se realizeazd in mod clar si permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficienta si localizat in zona supravegheati, astfel incdt si semnaleze precenja camerelor de supraveghere, dar $i pentru a comunica informatii esentiale privind prelucrarea datelor cu character personal. Necesitatea de a restrictiona accesul se poate impune si in cazul in care exist obligafia de a proteja drepturile si libertijile unor terje persoane, de exemplu dac& in imagini apar gi alte persoane si nu exist posibilitatea de a obfine consimtamantul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante. Elaborat. Nucleu calitate — $.M.C.8.M Istrate Toan SEL Marin cones 6 Anexa la Politica privind supravegherea prin mijloace video PICTOGRAMA - MARCAJ ATENTIE! ZONA SUPRAVEGHEATA VIDEO CONSILIUL JUDETEAN JALOMITA ee SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA oh of 7a NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajajilor Spitalului Judetean de Urgent’ Slobozia SPITALUL JUDEJEAN DE URGENTA SLOBOZIA, eu sediul in Mun, Slobozia, str. Decebal nr. 3, jud. Talomita, avand Cod fiscal 4231768, cont IBAN nr, ROSSTREZ3915041XXX000238, deschis la Trezoreria Operativl a Mun, Slobozia, prin reprezentant legal, dna. ec. IANCU Mariana, avnd funcfia de Manager, in calitate de institugie publich ce are ca domeniu de activitatea acordarea asistenjei medicale de specialitate, funcfiondnd in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 ~ privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completirile ulterioare, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveji in conformitate cu REGULAMENTUL (U.E.) nr. 679/2016 al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nafionala privind protecfia si securitatea datelor personale, in vigoare, Ne propunem si protejdm datele personale ale angajatilor si si fim transparenfi cu privire la categoriile de date prelucrate. Spitalul Judefean de Urgent Slobozia injelege obligatiile care ii revin fafa de dumneavoastra ca angajat si doreste si Va ajute si injelegeti cum gi de ce prelucrdim datele dumneavoastra, Aceasti notificare adresati dumneavoastri are menirea de a clarifica modalitaile ‘in care Spitalul Judetean de Urgent Slobozia foloseste datele cu caracter personal ale angajatilor coroborate cu politica de protectie gi securitate a datelor, Scopul si baza legal a preluerarilor in conformitate cu legislajia nafionali si cea european’ (Regulamentul 679/201 6/UE, Directiva 58/2002/CE) in vigoare, Spitalul Judetean de Urgent Slobozia are obligatia de a administra in condigii de siguranja si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate. Spitalul Judefean de Urgenfi Slobozia prelucreazi datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile G.D.PR., precum si in calitate de angajator, in conformitate cu prevederile specifice legislafiei muncii. in momentul in care se decide ocuparea unui post vacant/vacantat, in condifiile legale specifice unitagilor bugetare, compartimentul de specialitate in domeniul resurselor umane va solicit un set de date personale si documente in vederea incheierii unui contract de muncd cu dumneavoastra. CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, , SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA, Posi StrDecebal, Xr3, Slobozia, judet lalomit 3d postal a) Datele personale furnizate de dumneavoastrd, in calitate de angajat, in mod liber, notate pe propria rispundere pe formularele tip folosite la angajare, dar si copiile dupa documentele de identitate, de stare civild, studii yi calificari, starea de sindtate, date fiscale/bancare, sunt necesare in contextul indeplinirii obligafiilor legale privind incheierea si executarea contractului individual de muncd. b) Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pentru: - Intocmirea dosarelor de concurs; - Executarea contractului individual de munca (CIM, intocmirea dosarului de personal, fisa postului); ~ Completarea REVISAL; - intocmirea si transmiterea statelor de plata; - Acordarea voucherelor de vacanja; - Alimentarea cardului de salariu; - Plata salariului si/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar/casierie; ~ Comunicarea angajat — angajator (ex. adeveringe, etc); ~ Respectarea oricdrei cerinfe legale de reglementare in domeniul stinatafii si securitaii muncii (colaborarea si schimbul de informajii cu medicul de medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU); - Intocmirea situaiilor pentru finanje; - Monitorizarea/securitatea persoanclor, spafiilor, bunurilor utilizate de Spitalul Judefean de Urgent’ Slobozia. in acest context spitalul poate supraveghea video unele parti ale incintelor in care ‘si desftigoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor gi valorilor, a imobilelor si a imprejmuirilor acestora; - Scopuri arhivistice; - Scopuri statistice; - Declaratii de avere/interese/incompatibilitate; - Deduceri de personal; = Instituirea popririlor in dosare de executare silita - Intocmirea actelor procesuale pentru apirarea/valorificarea unui drept in instanja; valorificarea unor documente confindnd date cu caracter personal ale angajatilor in scopul apararii unui interes legitim al unitaqii, pe calea exercitarii actiunilor judiciare. Dacé la angajare nu suntefi de acord cu furnizarea datelor eu character personal, Spitalul Judefean de Urgent Slobozia, in calitate de angajator, nu poate si demareze demersurile legale pentru intocmirea C.I.M-ului i executarea acestuia, ‘Temeiul legal al prelucrrii datelor Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal o reprezint atticolul 6 alin. (1) litera b) din G.D.PR - prelucrarea in scopuri precontractuale gi contractuale, precum si pentru indeplinirea unei obligatii legale care fi revin operatorului (Spitalului Judejean de Urgent& Slobozia), conform articolului 6 alin,(1) litera ¢) din GDPR Actele normative care justifict prelucrarea de citre Spitalul Judetean de Urgent Slobozia a datelor dumneavoastrai cu caracter personal sunt: ~ Legea nr. 53/2003 — Codul Muneii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare; 2 CONSILIUL JUDETEAN JALOMITA, z — SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA Hit uteMentar fore StrDecebal, Nr.3, Slobozta, Judet falomita “fe BINA SIMTEX, 3d postal 920013 's0 9001, lefon 0243-212130, Fax 0243-234657 Email spitalsiobozia®gmail com Sanstatep ~ Legea nr. 27/2015 ~ Codul fiscal, cu modificatile si completitile ulterioare; - H.G. nr, 905/2017 privind registrul general de evidenfa a salariafilor; ~ Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completaile ulterioare; - H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor functiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice; = Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s’natafii, republicaté cu modificarile si completarile ulterioare. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucraim: Politica privind protectia si securitatea datelor cu character personal a Spitalului Judetean de Urgent Slobozia este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitim angajatilor nostri si ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie s4 prelucrim datele personale pentru’ a execnta anumite obligatii legale in interesul legitim si asumat al angajajilor nostri, putem solicita acestor angajaji sa furnizeze informarii gi despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii si/sau parinfi aflafi in intrefinere pentru anumite deduceri). Datele pe care le detinem despre dumneavoastra sunt in prineipal informatile pe care ni le-afi furnizat cu ocazia angajarii, completate ulterior cu informafii generate de executia contractului de munca Categoriile de date personale care vi sunt solicitate si supuse prelucrdrilor sunt urmitoarele: ~nume, prenume, “NP, - seria 5i nr, actului de identitate (CV/pasaport), = sexul, - data si locul nasterii, cetifenia, semnatura, - datele din actele de stare civild, nr. dosar de pensie, - asigurari de sanatate si sociale, profesia, - locul de mune (prezent si eventual anterior) - date privind formarea profesional (diplome/certificate care s& ateste studiile) jituatia militara, = situafia familial, - date de contact, ~ numar de telefon personal, adresii de email, adresa de domiciliw/resedinja, etc. permisul de conducere (in eazul goferilor), - date bancare, - aceidente de munca, - date din Curriculum Vitae, - date privind antecedentele penale (cazier judiciat), - adeveringe eliberate de medicul de familie din care rezult& starea de sinatate, as WY CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, \». SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA steDecebal, Xr, Slobozle, Juder llomita Cod postal 920013 Telefon 0243-212130, Fax 0243-254657 Emal spitalslobozia?gmallcom anata prin profesional st este (eA ost Memory otf SIME STEN $0 9001 Datele privind apartenenta la o organizatie sindicali (daci este cazul) sunt prelucrate in temeiul prevederilor contractuale asumate prin contractul colectiv de munc& incheiat la nivelul unitaii. Ne rezerviim dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru indeplinirea contractului cu dumneavoastri in calitate de angajat, strict in conformitate cu prevederile legale. Spitalul Judejean de Urgent Slobozia nu prelucreaz date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnic’, opiniile politice, convingerile filozofice sau religioase si nu prelucreazi date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viafa sexual sau orientarea sexual a unei persoane fizice. Spitalul Judetean de Urgenfa Slobozia prelucreaza date speciale ale angai: ce priveste starea de siindtate in condiiile precizate la art. 9, alin, (2) lit. d) si h) din GDR si date privind afilierea la sindicate, in conformitate cu prevederile articolului 9, alin. 2, lit. d). Datele biometrice ale angajajilor (fotografia personala) pot fi prelucrate ‘numai dacti angajatul si-a dat consimpiméntal explicit pentru preluerarea acestui tip special de date, conform art.9, alin, (I) lit. a). Daca considerai c& intr-un document pe care I-afi furnizat la angajare, din propria initiativa (cerere, formular de candidatura, CV, tie) afi prezentat date personale sensibile, puteti si solicitafi stergerea acestor informatii si dovada stergerii lor. Sursa datelor cu caracter personal: Spitalul Judefean de Urgena Slobozia colecteazi datele personale direct de la dumneavoastra sau de la terfi (cum ar fi adeverinfe de Ia alfi angajatori, institujii de {invajamdint etc.) sau documente publice, in cazul in care trebuie si prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urma au obligafia de a vi furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu ‘caracter personal transmise. Angajafii nostri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Note de informare sau indruma persoanele vizate Ia aceastii ‘Nota de informare, dupa caz. Categorii de destinatari ai datelor eu caracter personal Datele personale ale angajatilor sunt destinate utilizarii de catre operator (Spitelul Judefean de Urgenta Slobozia) si sunt comunicate urmiitorilor destinatari: - Persoana vizata (angajatul); ~ Autoritaji publice centrale/locale (Ministerul Sanatafii, Consiliul Judejean Ialomita, ITM, ANAF, Agentia Nafionala de Integritate, Instanfe de judecati); = Servicii sociale si de sinatate (DSP, CNPP, CJAS, CNAS, AJOFM, Directia Judejeand de Statistica ete. ~ Societiti bancare; ~ Angajatorul/potentiatul angajator al persoanei vizate; Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia garanteaza fiecdrui angajat ci dezviluirea datelor eatre terti se face in baza prevederilor legale. oN ZG SILIUL JUDETEAN IALOMITA UL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA SteDecebal, RNA ese Menbruat fede Cod postal 920013 Bina soe Telefon 0: 130, Fax 0243-234657 Baal sptest 109001, Perioada de stocare a datelor personale: Spitalul Judefean de Urgenta Slobozia pistreaza datele personale ale angajatilor atat timp cat este necesar scopului pentru care au fost colectate, in concordanfa cu legislatia privind protectia datelor personale. Durata de pastrare a datelor prelucrate in vederea incheierii gi executirii unui contract individual de munca este nedeterminata, Dac la un moment dat, fiind in afara obligatiilor contractuale de muncé, va veti exercita dreptul la stergere a datelor, Spitalul Judefean de Urgent Slobozia va continua si pistreze un set de date personale de baz (nume, data nasterii, perioada contractual etc.) conform cerinjelor legale. Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora: Aveti posibilitatea, in anumite condifii prevazute de ctre G.D-PR, si exercitafi urmatoarele drepturi: Dreptul de a fi informat - Prezenta notificare de protectie a datelor furnizeaz’ informatiile pe care aveti dreptul si le pri Dreptul de acees la date - Va rugim si ne contactafi daca dorifi o confirmare ct datele dumneavoastra sunt prelucrate gi dacii doriti si vedeti cum sunt gestionate. Nu este nici o taxa in acest sens, iar raspunsul este furnizat in termen de o luni de la data cererii (cu excepfia cazului in care cererea este nefondati sau excesiva). Dreptul de retifieare - Va rugim si ne informafi cu privire la otice dati pe care afi dori si o rectificim gi vom rispunde in termen de cel mult o luni de la data solicitarii. Vom transmite modificarile oriedror terfe parti care trebuie s& le schimbe si vi vom informa cd acest lucru a fost ficut. Dreptul de stergere - Puteti si va exercitaji dreptul de a sterge datele dvs. personale intr-un numir de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care a fost creat sau v4 retragefi consimaméntul dvs.). Unde este posibil se Vor respecta toate aceste cereri, desi unele detalii fac parte din dosarele permanente ale Spitalului Judetean de Urgent Slobozia care nu pot fi in mod rezonabil eliminate, conform legit Dreptul 1a restriefionarea prelueriirii - Putefi si ne solicitafi si oprim prelucrarea datele dvs. personale, fird ca acestea si fie sterse. Acest Iucru se poate cere atunci cénd dorifi st verificati corectitudinea datelor sau scopul procesirii acestora. Dreptul la portabilitatea datelor - Datele dvs. se afl inregistrate atat in format fizie cat si electronic, in baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informatii intr-un format portabil, dar este putin probabil c& vom putea crea sisteme automate pentru a face acest Iucru, Dreptul de opozifie - Dacd putem, vom opri procesarea datelor dvs. daca vi opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau dacd in situafia dumneavoastr’ personal apar situafii care va determina si va exercitafi acest drept. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exelusiv pe prelucrare automati, inclusiv erearea de profiluri - Nu practicim luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri a WY CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ‘ j SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 1 Decebal, 83, Slobozta, J Cod postal 320013 lefon 0243-212430, Fax 024: Email spltlslobozia gm ‘Sanatate pin profesionalisn Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastr’ va rugim s& contactafi direct Responsabilul cu protecfia datclor cu caracter personal din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia: - in soris la adresa Spitalului Tudejean de Urgenf& Slobozia, Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3, jud. falomija, cu menfiunea pe plic "In atensia DPO". - prin posta electronica\ la adresa de e-mail: spitalslobozia@email.com ‘Transmiterea datelor ciitre o {ari tert: Spitalul Judefean de Urgenfi Slobozia nu transmite date cu caracter personal aparfindind angajafilor sii etre nici o fara ter(a. Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimfamnt: Atunci cand prelucrarea se bazeazii pe art. 6 alin, (1) lit. a): “persoana vizatd si-a dat consimyimantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice" sau pe art. 9 alin, (2) lit. a): - "persoana vizati si-a dat consim{%méntul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caraeter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Unjunii sau dreptul inter prevede ca interdiefia prevaizuti la alin. (1) si nu poati fi ridicat& prin consimfZimantul persoanei vizate" din G.D.P.R, aveti dreptul de a va retrage consimfiméntul in orice moment, fird a afecta legalitatea prelucririi efectuate pe baza consimgiméntului inainte de retragerea acestuia. Astfel, putefi modifica sau elimina consimfiméntul in orice moment, si vor actiona imediat in consceingai, cu exceptia cazului in care exist un motiv legal sau un interes legitim pentru anu face acest lucru, Proteetia si securitatea datelor cu caracter personal ale angaja(ilor: Spitalul Judefean de Urgent Slobozia trateazi cu mare seriozitate protectia si securitatea datelor. La datele personale ale angajatilor poate avea acces numai personalul cu atributii specifice din cadrul Compartimentului Juridic, Serviciului RLUN.OS si ‘managerul unitafii sanitare. Personalul Spitalului Judefean de Urgenfa Slobozia care prelucreaz datele dumneavoastra este instruit si obligat sub sanctiunea Codului Penal si paistreze confidentialitatea datelor dumneavoastra personale. Informatii suplimentare: Responsabilul Spitalului Judetean de Urgenfi Slobozia pentru Proteefia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: spitalslobozia@gmail.com Va rugim s& ne contactati dacé aveti orice preocupari sau intrebiiri legate de informatiile de mai sus sau doriti si ne cerefi s4 nu va procesim datele personale pentru anumite scopuri sau pentru stergerea datelor dvs, Unde aveti cereri specifice legate de modul in care gestionim datele dumneavoastri, yom incerca s& rezolvam aceste probleme, dar vi rugiim si refineji cd ar putea exista circumstanfe in care nu putem respecta anumite solicitiri, De asemenea, bine s& stifi ca la nivelul najional functioneazi Autoritatea Nafionala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") si 6 rex WZ CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA SteDecebal, Nea, Slobozia,Judet ilomta Cod postal lefon 024: Eual spitalslobozi ) anaes So) 150 9001, 4 aveti dreptul st depuneji o plangere atunci cand consideraji c& v-au fost incaleate dreplurile, accesind site-ul web: www.dataprotection.ro, Informarea angajajilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin uurmatoarele modalitii: afigare la sediu, prin publicare pe pagina web: www.spitalslobozia.ro Ficcare angajat va fi solicitat sii confirme prin semmiitura la Serviciul R.U.N.O.S 8 a luat Ja cunostinfa de acest document gi are obligatia si se prezinte in cel mai scurt timp, neprezentarea in termenul stabilit constituind abatere disciplinara. Se consider finalizat procesul de informare dacdl se intocmeste un Proces-Verbal de instruire comun in care sunt nominalizafi tofi angajafii Spitalului Judejean de Urgent Slobozia, indifferent de secfia in care igi desfasoara activitatea. Am luat la cunostin{& de prezenta Nota de Informare, ‘Nume Salariat: Semnatura: CONSILIUL JUDETEAN 1AL ), SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA Slobozia,juder lalomaa 013 |) Telefon ax O243-234657 Email spralsloboraégmailcom RNA cite Membey Feder BINA SIMTEX NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajajilor Spitalului Judejean de Urgent Slobozia prin intermediul sistemului de supraveghere video existent in cadrul unitatii sanitare SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA, cu sediul in Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3, jud. lalomita, avand Cod fiscal 4231768, cont IBAN nr, ROM8TREZ3915041XXX000238, deschis la Trezoreria Operativa a Mun, Slobozia, prin reprezentant legal, dna. ec. [ANCU Mariana, avind funcfia de Manager, in calitate de institujie publicé ce are ca domeniu de activitatea acordarea asistenjei medicale de specialitate, functiondnd in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 — privind reforma in domeniul sinataqii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, va informeazit prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea dumneavoastra si alte informatii ce permit identificarea dumneavoastra — date apartinand angajatilor, pacientilor, vizitatorilor si oricaror altor persoane care intra in sediul a , localizate in judetul Judetul Lalomita, Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3 sau in orice cladire care apartine Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal: + chiar daca nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau + chiar daca nu contin imaginea persoanei filmate, ci alte informatii de natura sa conducé la identificarea acesteia (ex.: numarul de inmatriculare al vehiculului). in vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si desfisurdrii activitatii curente (ca interese legitime) si obligafiilor legale ale Spitalului Judetean de Urgent Slobozia, dar si aplicatii prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulafie a acestor date (legislatia interna comunitar), Spitalul Judejean de Ungenfi Slobozia are obligatia de a administra de siguranta si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. Spitalul Judefean de Urgen{& Slobozia nu va preluera datele personale deeat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate gi confidentialitate a datelor. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal consta in: monitoricarea/ securitatea persoanelor, spatiilor ssau bunuritor private, prevenirea si combaterea infractiunilor, indeplinirea obligatiilor legale, realizarea intereselor legitime. CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA a een > SPITALUL JUD! AN DE URGENTA SLOBOZIA. RINA este Mamiony of Faderotci CS a ebal Nr, Slobozia, ide alomata INA SI om fons ERR SUES QO inal spkioos 30 : Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de cdtre Spitalul Judefean de Urgent Slobozia si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizati, reprezentantii legali/imputemicitii persoanei vizate, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenfi Slobozia, organele de urmérire/cercetare penal, instante judecdtoresti, in conformitate cu prevederile legislatici interne si comunitare aplicabile activitat desfaisurate de Spitalul Judetean de Ungen{a Slobozia. Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului inregistratile se distrug sau se sterg. um si eventualele de lucru adecvate, Pentru a evita utilizarea ffi drept a datelor personale, abuzuti, utilizm metode si tehnologii de sccuritate, impreund cu pol pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul ta rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul Ia restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie $i procesul decizional individual automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa conducerii unitatii sanitare, cu © cerere scrisi, datata si semnati la adresa de e-mail: spitalslobozia@gmail.com sau la lumiitoarea adres de corespondenfi: Spitalul Judefean de Urgent Slobozia, Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3, jud. Talomita, Informarea primarit a tuturor persoanelor, atét a angajatilor S.J.U.Slobozia, cat si @ pacientilor si apartindtorilor se realizeazd in mod clar si permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientd si localizat in zona Supravegheata, astfel incdt si semnaleze precenta camerelor de supraveghere, dar $i pentru a comunica informatii esentiale privind prelucrarea datelor cu character personal, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia poate, daca este cazul, si solicite presoanei vizate si pund la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia, Elaborat. Nucleu calitate ~ $.M.C.S.M Istae oan Nose S Marin Georgeta. Rosu Mariana ‘Am luat la cunostinta de prezenta Nota de Informare, Nume Salariat: Semnatur’: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, —— —- b>, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA TAS) BNA ce MombuctFecer pon nies / os auaeumes ¢“S $0 9001 lefon 0243-2: 212130, Fax 0243-284657 Emal spitalslobozt malcom Sana onatset st clitte™ &, 6780 MS 03 ob NOTA DE INFORMARE privind protectia datelor cu caracter personal ale pacientilor Acest document este intocmit in acord cu dispozitiile Regulamentului U-E. nr. 679 din 2016 privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste prelucratea Datelor cu caracter personal si privind libera circulafie a acestor date (denumit in continuare »Regulament”), va este adresat in calitate de Beneficiar al serviciilor medicale de specialitate furnizate de Spitalul Judetean de Urgent Slobozia si are ca scop informarea dumneavoastri in acord cu legislatia interna gi cea europeand, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Spitalul Judefean de Urgena Slobozia. in cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sindtafii si institutiile cu personalitate juridic& din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparjinind pacientilor, aparfinatorilor si medicilor (.dumneavoastra” sau ,ale dumneavoastra”). Datele cu caracter personal stint informariile care fie vi identifica, fie permit si fiti identificat. Aceasta nota de informare privind proteetia datelor cu caracter personal este redactatd in conformitate cu Regulamental U.E nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Astfel, Ministerul Sanatafii si institutile sanitare, fiecare in calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaz datele dumneavoasiri cu caracter personal: + in cazul pacienfilor: in scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv in scopuri de medicinal preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizati ori de gestionare a serviciilor de sindtate care actioneaza in interesul persoanei vizate; + in cazul medicilor: in scopul indeplinirii obligafiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sinatate, + pentru raportarea datelor privind angajafii citre Registrul de Evidenta a Salariajilor. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii. in vederea indeplinirii atribufiilor sale legale, Ministerul Sanataqi poate prelucra date cu caracter personal inclusiv in scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sindtate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru imbundtifirea calitsfii asistenfei medicale acordate populatiei si in scopuri statistice. CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA », SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA smDecebal. ra, Slobozia, judet ilomsta [ 3d posta 9 |) Telefon 0245-212130, Fax 0243-234657 isloboziaS gmailcom aINasimrex 9 150 9001 Ministerul Sanatajii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pireri de la pacienti si fosti pacienji ai institujiilor sanitare. In cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul SEnatajii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de siinéitate). SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA, situat in Mun, Slobozia, stt. Decebal nr. 3, judejul Ialomita, este cea mai mare unitate spitaliceasca din judeful Jalomita, aflat sub conducerea Managerului ec. [ANCU Mariana si al echipei manageriale, {n acord cu prevederile Regulamentului, Pe aceasta cale va asigurdim c& in vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si desfiguririi activitajii curente, inclusiv derularii activitifii contractuale, precum si aplicati prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulajie a acestor date (legislafia interna si dreptul comunitar), administreazit in condifii de siguranfa si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, Colectim datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la aparfinzitori (in cazul paciengilor) Dreptul la confidentialitatea informafiilor si viaja privati a pacientului este reglementat prin Legea nr, 46/2003. In virtutea acestei legi: - Toate informafiile privind starea pacientului, rezultatele investigatilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. - Informatie cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi di consimlamdntul in, mod expres si neechivoc sau daca legea o cere in mod expres. - In cazul in care informafiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaji, respectiv numai celor implicafi in procesul de acordare a tratamentului pacientului in cauza, acordarea consimfémantului nu mai este obligatorie. ~ Pacientul are acces la datele medicale personale in orice moment. (1) Orice amestec in viafa privat, familial a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimfdmantul pacientului. (2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezintd pericol pentru sine sau pentru sndtatea publica.” = Norespectarea de catre personalul medicosanitar a confidenialitifii datelor despre pacient si a confidenfialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dup caz, rispunderea disciplinara, contravenfionala sau penala, conform prevederilor legale. Furnizarea datelor pe care vi le solicitim este necesard pentru tndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date duce in mod evident la imposibilitatea unitifii sanitare de a va acorda servicii medicale de specialitate, la dificultati in functionarea institufiilor medicale, precum si indeplinirea contractului incheiat cu C.A.S Talomita. CONSILIUL JUDETEAN IALOMIT, \), SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA ee al, Xr, Slobo7ia, Judet lalomata pina simtex [ 43-2121: 7 : 180 9001 De asemenea, in vederea prevenirii unor incidente neplacute constind in Surturi, acte de violenté fizict si verbala exercitate impotriva medicilor si a corpului medical etc., inregistriim i stocam pe o perioadd de 30 de zile imagini preluate sistemul de supraveghere video amplasat la intrarea in Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, in curtea unitifii sanitrare, pe holurile si in ambulatoriul de specialitate ale acestuia, pe holurile de acces $i in Unitatea de Primiri Urgente din cardul spitalului. Spitalul Judefean de Urgent Slobozia nu va preluera datele personale decat in miisura in care acest demers este necesar indeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidenfialitate a datelor. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul ta rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restricfionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, Totodati dvs. avefi dreptul de a va retrage consimfiméntul in orice moment in forma scrisé, adresata Spitalului Judefean de Urgent Slobozia. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru prelucrdirile de date cu caracter personal al pacienjilor, pentru anumite prelucrari previizute expres de legislafia interna si cea european’ — Regulanetul ULE. nr, 679/2016 (de ex.: prelucdri de date cu caracter personal efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justifie, securitate sociala etc.), Prin urmare aceasta opfiune de a retrage dreptul unitifii sanitare de a vi prelucra datele cu caracter personal nu va opera dac& prelucrarea are caracter obligatoriu potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va pute{i adresa conducerii Spitalului Judetean de Urgenfit Slobozia, cu o cerere scrisa, datata si semnati trimis& prin post la urmatoarea adres de corespondenja Mun. Slobozia, str. Decebal nr. 3, jud, Ialomifa sau la adresa de e-mail: spitalslobozia@gmail.com. Elaborat. _ Nucleu calitate ~ $.M.C.S.M A few 6 Istrate loan Marin Georgeta Rogsu Mariana Zs Oo