Sunteți pe pagina 1din 5

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

'lO rvttu-he 2o2l Nr. O/- o6- /2

Stimatd Doamnd preSedinte al parlamentului,

in conformitate cu art. 73 din constitu(ia Repubricii Moldova qi cu


art. 47
din Regulamentul Parlamentului, inaintez parlamentului rp..'."uo,inu..,
cu. titlu iniliativE legislativd, proiectul de lege p.ntr, ,oaii,.u..u
.de
articolului 13 din Legea nr. 156/lgggpiirina sistemul pibtic
ae pensii.
Totodat6,- in condiliile Regulamentului parrameniului,
.
avizarea complexd a proiectului de lege.
V6 rog s6 asigurali

4..'_'tnyBrc..;
' 1^o
-ig.
-
SANDU
>9

Anexe: l. Proiectul de lege pentru modificarea articolului l3


din Legea nr. I 56/1 99g privind sistemul public de pensii.
-
2. Nota informativd la proiectul de lege.

Doamnei Zinaida GRECEANII,


PreSedinte al Parlamcntul ui
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

pentru modificarea o,n nr. 156/1998


"r,,.1,1,S'* ".*.u
privind sistemul public de pensii

Parlamentul adopti prezenta lege organicd.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 13 din Legea nr. 156/1998 privind


sistemul public de pensii (republicatd in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu modificdrile ulterioare, va avea
urmdtorul cuprins:

,,( 1) Pensiile se indexeaz6 in fiecare an la I aprilie. Coeficientul


de indexare constituie rata inflaliei anuale inregistratd in anul precedent anului
indexErii. Coeficientul de indexare se stabileqte de c6tre Guvem.',

Art. II. - Prezenta lege intr6 in vigoare la data publicirii in Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUI
Ilpoexr
flepenog

TIAPJIAMEHT PECIIYBJIIIKI,I MONAOBA

3AKOH

o BgeceHrr[ r!3MeHeHufl B crarblo 13 3arona J\! 156/1998


o rocyAapcrBensofi neucuottttofi cncreme

llapralreur npr.rHuMaer nacroxqui oprauuuecxufi :axon.

Cr. I. - r{acrr (1) crarru 13 3axoua Ns 156/1998 o rocyAapcrneuuofi


nencuonnoft clrcreMe (nonropnoe ony6auxoaaur,re n OrpuquaabHoM MoHlITope
Pecuy6rnru MorAoaa, 2004 r., Ns 42-44, cr. 247), c nocneAyloqllMlr
r,r3MeHeHurMr.r, H3JroxHTb n c.ne4yoqeil peAaxrlr.ru :
(l ) flencrzra lrHAeKcupyrorcq xaNArrft ro4 1 aupera. KoeQQr.rqr.rent
r,rH,qeKcau[u paBHrerc, roAoBoMy ypoBHro l.ruQnrquu, 3aperucrpr4poBaHHoMy
B roAy, npeArrrecrByroueMy roAy r4HAe(caqr.rr4. KoeS$uquenr lrHAeKcaquu
ycraHaBJrr4Baercr llpannrerbcrBoM.

Cr. II. - Hacrorurlrfi 3aKoH Bcrynaer B cr{Jry co AH{ ony6ruxoaauur


s OQuquanrnoM MoHr.rrope Pecuy6luxr.r MorAosa.

TIPEACEAATEJIb IIAPJIAME HTA


Nori wronru,trtvrl
la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13
din Legea nr. 156/1998 privind sistemul pubtic de pensii

Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea art. 13 din Legea


nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, in vederea modificdrii modalitetii
de indexare a pensiilor stabilite in sistemul public.

Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ


Ei fi nalitifile urmirite:
Conform prevederilor in vigoare ale art. 13 nominalizat gi linAnd cont
de rata inflaliei pentru al doilea semestru al anului 2020, pensiile stabilite
in sistemul public risci sd nu fie indexate in luna apirlie 2021.
TotodatE, potrivit datelor prezentate de Biroul Na(ional de Statisticd, rata
inflaliei inregistrati la sffirgitul semestrului al doilea al anului 2020 (din luna
iulie pdnd in decembrie 2020) a constituit -0.68%. prin urmare, av6nd in vedere
trecerea la indexarea de doui ori pe an, in baza ratei inflaliei semianuale,
procedurd adoptati la 28 februarie 2020 prin Legea nr. 37, pensiile urmeazd
sd nu fie indexate in aprilie 2021 .
Mai mult ca atdt, in condiflile economice actuale, din cauza modificdrilor
formulei de indexare, pensionarii riscd s6 nu beneficieze in 2021 de indexarea
pensiei. La adoptarea Legii nr. 255lzo2o privind bugetul asigurdrilor sociale
de stat pentru anul 2021 se preconiza o indexare de O,6oh qi 0,2% a pensiei
in aprilie 2021 qi, respectiv, in octombrie 2021. Indexarea prognozatd pentru
luna aprilie in condiliile formulei actuale nu va fi realizatd ql existi riscul
iminent ca gi in octombrie 2021 inflalia semianuall sd fie negativd.
Pensionarii riscd si nu beneficieze de niciun fel de indexare a pensiei
in acest an in pofida faptului ci puterea de cumpdrare a acestora s-a redus
in 2020 cu 3,7%o gi a fost compensatd doar pa4ial printr-o indexare de 1,07o/o
la I octombrie 2020.
in acest condilii, considerim oportun revenirea la indexarea anuald a
pensiei la data de I aprilie, in baza ratei inflaliei pentru anul precedent indexdrii.
Aceastd modificare va permite indexarea pensiilor la I aprilie 2O2l cu3,7%o.

Principalele prevederi ale proiectului Ei evidenfierea elementelor noi:


Proiectul de lege prevede expunerea intr-o nou6 redaclie a alineatului (1) al
articolului l3 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. Esenla
modific6rii este renunlarea la ideea de a indexa pensia de dou6 ori pe an in baza
inflaliei semianuale gi revenirea la o singuri indexare pe an, la data de 1 aprilie.
in acest sens, textul propus urmitorul:
este
(l) Pensiile se indexeazd in fiecare an la I aprilie. Coeficientul de indexare
constituie rata inflaliei anuale tnregistratd in anul precedent anului indexdrii.
Coeficientul de indexare se stabileSte de cdtre Guvern.
2

Fundamentarea economico-fi nanciari:


Proiectul prevede revenirea la modelul de indexare de p6ni la 2020.
Modificarea recentd a art. 13 din lege a distorsionat sistemul de pensii atdt
din punctul de vedere al formulei de calcul a index6rii, cat qi al principiului
de compensare a beneficiarilor de pensii la volatilitatea preturilor.
Deoarece sistemul de pensii anterior modificdrilor era echilibrat cu surse
de finanfare clar stabilite, proiectul necesitd identificarea resurselor financiare
doar pentru and2021.
Astfel, costurile pentru 2021 evaluate de Ministerul Senetdlii, Muncii
gi Protecfiei Sociale sunt bazate pe infla{ia anual6 pentru anul 2020 in valoare
de3,7o/o cu aplicarea indexdrii din I aprilie 2021.
mii lei
Adoptat Mij loace
Total in bugetele necesare
respective suplimentar
Cheltuieli pentru indexarea prestafiilor
din BASS 423 360,7 75 807,9 347 s52,8
Cheltuieli pentru indexarea presta{iilor
din bugetul de stat 96 762,5 t8 269.4 78 493.1
TOTAL 520 t23.2 94 077,3 426 045.9

Se propune finantarea sumei de 426 045,9 mii lei din contul revizuirii
cheltuielilor curente pentru Bunuri qi servicii fEr6 impact asupra soldului
bugetar. Analiza executdrii bugetului de stat demonstreazS o supraestimare
constanti a cheltuielilor pentru Bunuri qi servicii. Respectiv, ajustarea
cheltuielilor pentru Bunuri qi servicii la media istorici gi la capacitatea real6
de absorblie a resurselor de cdtre autoritdlile publice centrale va permite
eliberarea resurselor pentru indexarea pentru anul 2021 .

mld.lei
Executat la 31 decembrie a anului
Aprobat Precizat
de gestiune
2019 2,542.4 2,r56.8 1,725.2
2020 2,509.7 2,t06.t t,666.2
2021 2,481.3 2,481.3

Adilional, menfionim faptul c6, la data de 22 februarie curent, a fost


semnat Acordul de finanfare dintre Republica Moldova gi Comisia European6
privind ,,Contractul de Rezilien{d COVID-I9 pentru Republica Moldova"
in valoare de l5 milioane de euro.
Resursele oblinute prin acest acord permit realocarea banilor planificali
in bugetul de stat pentru astfel de mdsuri cltre indexare.
Proiectul nu necesiti evaluarea impactului financiar pe termen mediu,
deoarece prevede revenirea la mecanismul de indexare anterior, echilibrat
financiar cu cuantumul contribuliilor de asigurdri sociale qi evolulia numdrului
de angajali.