Sunteți pe pagina 1din 15

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea
ACORDULUI DE MEDIU

Acest Memoriu de Prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu a fost realizat în


conformitate cu Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Anexa nr. 5 la metodologie – Conţinutul cadru al
memoriului de prezentare.
I. DENUMIREA PROIECTULUI:
„Construire Service Auto si Imprejmuire”.
II. AMPLASAMENT:
Sat Targu Trotus, Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau.
III. TITULAR:
Budai Manuel Liviu.
Adresa beneficiar – oras Tg. Ocna, str. C. Negri, bl A10, sc. D, et. II ap. 6.
Tel: 0757.812.366.,
IV. PROIECTANT.
Arh. Lucian Cortez.
Tel. 0744.362.117

V. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Rezumatul proiectului
Prin prezenta investiţie se urmăreşte construirea unei clădiri tip hala, care contine un atelier
pentru reparatii autovehicule, birouri, grup social, spatiu prezentare auto si imprejmuire teren.
Conform declaraţiilor beneficiarului – Budai Manuel Liviu, vor fi efectuate lucrări de reparaţii şi
întreţinere la cca. 200 maşini/an.
Justificarea necesităţii proiectului
- îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale familiei administratorului datorită veniturilor câştigate din
activitate;
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale unor locuitori ai comunei datorită creerii unor noi locuri
de muncă ;
- posibilitatea reparării unor defecţiuni minore ale autovehiculelor care tranzitează zona,
având în vedere că localitatea este traversată de drumul naţional DN 12 A;
Elemente carcteristice proiectului propus:
- profil şi capacităţi de producţie :
Obiectul principal de activitate îl constituie „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, cod CAEN
4520. Vor fi efectuate lucrări de reparaţii şi întreţinere la cca. 200 maşini/an.
- descrierea instalaţiei, a fluxurilor de producţie şi a proceselor de producţie :
În cadrul sevice-ului, întreţinerea şi repararea autovehiculelor va presupune următoarele
activităţi:
 demontare subansamble uzate şi montare subansamble noi: uşi, faruri,etc;
Activitatea de revizii tehnice curente constă în reparaţii sau remedieri rapide ale defecţiunilor
accidentale la: pompa de injecţie, pompa de apă, compresor, electromotor, alternator.
Revizii generale (la un număr de km) constau în:
 control la mecanismul de direcţie;
 control la sistemul de frânare (pedala de frâna, pompa centrală, frânele roţilor, verificarea
etanşeităţii instalaţiei de frânare;
 verificarea instalaţiei de iluminare: reglaj faruri;
 verificarea transmisiei: se desfac roţile, se schimbă rulmenţii,etc;

1
 Schimbul de ulei –care se face pe elevatoare special amenajate, în atelierul de schimb de
ulei. Atelierul are pardoseala betonată. Uleiul uzat este colectat în recipiente de plastic, care la
rândul lor sunt golite în recipienţi colectori din metal

nu se vor desfasura urmatoarele activitati:


-spalare autovehicule;
-vopsire autovehicule;
-lucrari de tinichigerie;
-alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.
VI CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE
Date hidrologice de baza
- Suprafata de teren de 4400 mp (nr. cadastral 60046) pe care este amplasata
investitia este situata pe terasa stanga a raului Trotus, iar din punct de vedere
geologic terenul este alcatuit din depozite aluviale de varsta cuaternara. Perimetrul
studiat este cvasi-orizontal fiind situat intre DN 12° si linia CFR. Terenul pe care va
fi amplasata investitia va fi partial betonat, excluzand infiltratiile de apa uzata in
panza de apa freatica.
- Terenul de amplasament, este ferit de pericolul inundatiilor, eroziunilor sau
alunecarilor de teren.
Date hidrografice si hidrochimice
- Stratul natural de fundare va fi nisipos, substratul fiind alcatuit din pietrisuri cu nisip
argilos care se mentine pana la adancimea de 2,5 m
- Riscul geotehnic este redus.
- Dimensionarea fundatiilor se va face utilizand pentru presiunea conventionala de
baza in grupa fundamentala valoarea Pconv.=300KPa conform NP 074/2007 la o
adancime de fundare de 1,90 m si latime a fundatiei B=1,00m.
- Terenul fiind argilos se vor lua masuri pentru a se impiedica patrunderea apei la
fundatii in conformitate cu P7.
- Nu se vor planta pomi la distanta mai mica de 3,00 m fata de fundatie.
- Sapatura fundatiei nu se va lasa deschisa, se recomanda betonarea imediat dupa
atingerea cotei de fundare. In cazul unei ploi bruste care surprinde sapatura
deschisa, se va inlatura pamantul udat pe minim 0,10 m.
- Prevenirea umezirii terenului de fundare cu ape din pierdere de la retelele si
constructiile hidroedilitare, instalatiile interioare (intrarea si iesirea retelelor purtatoare
de apa) sa se faca printr-un sistem elastic, cu posibilitatea de verificare permanenta si
acces pentru control.
- Excavatia pentru fundatii se poate executa in regim uscat, la taluze verticale cu
sprijiniri. Nu sunt necesare umpluturi perimetrale. Daca vor fi facute umpluturi
perimetrale, pamantul argilos se va depune in strate groase de 0,20m, compactate
separat.
- Pentru prevenirea umezirii terenului de fundare datorita pierderilor din conducte,
intrarea si iesirea retelelor purtatoare de apa prin pereti sau fundatii, se va face
printr-un sistem elastic – etans.
- In conformitate cu P100/2006 amplasamentul se inscrie in zona seismica de calcul
« C » caracterizata de urmatorii parametri : ag = 0,28g; Tc = 0,7s ; gradul 8 (opt) de
seismicitate MSK.

2
VII. UTILITATI.
a) Alimentarea cu apa
Necesarul de apa potabila pentru personal este asigurat prin achizitionarea de apa plata la
PET-uri.
Alimentarea cu apă potabilă în scop igienico - sanitar pentru personalul permanent care va
deservi investiţia se va asigura din sursa proprie, reprezentată de un foraj cu urmatoarele
caracteristici Dn 300 mm, H= 15 m, Q = 0.8 l/s. Din foraj apa va fi exploatată prin intermediul
unei statie de hidrofor conectata la o pompa submersibila, cu Qinstalat = 0.8 l/h, P=0,75 kw
amplasate în căminul din beton armat al puţului. Reteaua exterioara de distributie apa PE-HD
Dn 32 mm va avea o lungime de 39 m.
Alimentarea cu apă se va face prin racordul noii construcţii la instalaţia de hidrofor. Reţeaua
de distribuţie deserveşte clădirea. prin centrala termică, de unde se ramifică la grupurile
sanitare de la birouri şi de la vestiare şi în compartimentele service-ului auto.
Alimentarea cu apă pentru incendiu. Pentru stingerea incendiilor se vor folosi stingătoare tip
P6 cu praf şi C02, cu care se va dota clădirea.
b) Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Apele uzate menajere produse în interiorul obiectivului provin de la grupurile sanitare
cu duşuri din atelierele service-ului auto şi de la grupurile sanitare aferente birourilor de la
parter. Reteaua exterioara de canalizare va fi din PVC Dn 200 mm si va avea o lungime de
40 m.
Reţeaua de canalizare a apelor menajere uzate evacueaza în bazinul vidanjabil din
beton, cu volumul de 18 mc (3 x 2 x 3 m)
Apele pluviale sunt colectate prin intermediul unei rigole carosabile betonate cu gratar
30 x 40 cm (l x h) de unde sunt evacuate prin intermediul unei conducte PVC Dn 110 mm cu
lungimea de 3 m la un separator de hidrocarburi. Dupa trecerea prin separator apele vor fi
evacuate intr-un emisar natural paraul Galean situat in imediata apropiere. Separatorul de
hidrocarburi va fi cu dublu filtru coalescent agrementat tehnic cu un debit de minim 4 l/s (cf.
Breviar de calcul), indeplinind cerintele NTPA 001 de evacuare intr-un emisar natural..
Beneficiarul va încheia contracte de restări servicii cu firme autorizate pentru vidanjarea
bazinului ( o dată pe lună ) şi pentru preluarea şi neutralizarea rezidurilor petroliere din
separatorul de produse petroliere. Nămolul din decantor va fi colectat de o firma specializata
in astfel de servicii conform contract anexat.
d) Alimentarea cu energie electrică
Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, obiectivul va fi conectat la sistemul de
alimentare cu energie electrică existent în zonă.
Instalaţia electrică interioară va fi executată pe tuburi PVC.
e)Alimentarea cu energie termică
Energia termică (pentru încălzirea spaţiilor în timpul iernii) se va realiza cu o centrala termică
proprie, care va funcţiona pe combustibil solid (peleti)
Apa caldă menajeră va fi preparată cu ajutorul unui boiler, care va fi instalat în camera centralei
termice.
Precizari referitoare la alte documente si avize emise anterior
- Certificat de urbanism nr. 16 din 29.04.2012 emis de Primaria comunei Targu Trotus
- Aviz de gospodarirea apelor nr. 35/16.05.2011 privind PUZ pentru Construire service
auto si imprejmuire
- Decizia Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau nr. 33/03.06.2011

3
Incadrarea in scheme cadru de amenajare a teritoriului, a bazinului hidrografic
corelate cu lucrarile hidrotehnice existente in zona si analiza posibilitatilor de
cooperare cu unitati existente
Conform certificatului de urbanism atasat la prezenta documentatie nr. 16/29.04.2012
emis de Primaria Comunei Targu Trotus, amplasamentul investitiei proiectate este in zona
destinata functiunea aprobata prin PUG este zona de locuinte, modificata prin PUZ. Aprobat
in zona de prestari servicii. In zona nu exista retea de alimentare cu apa potabila, canalizare
sau gaze.
Incadrarea in clasa de importanta:
Conform STAS 4273/1983 elaborat de Institutul Roman de Standardizare, clasa de
importanta se poate aprecia :
alimentarea cu apa (clasa IV, categ.4)
canalizarea si evacuarea apelor uzate (clasa IV, categ.4)
Influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona
Conform Certificatului de Urbanism eliberat de Primaria Targu Trotus, lucrarile
solicitate pentru realizarea obiectivului de investitie sunt compatibile cu reglementarile
urbanistice ale zonei stabilite prin PUG si PUZ.
Obiectivul nu are impact semnificativ asupra obiectivelor existente in zona.
Aspectul exterior al constructiilor nu va deprecia aspectul general al zonei.
VIII. BREVIAR DE CALCUL
Breviarul de calcul s-a intocmit conform STAS-urilor 1343/1-2006, 1478-1990, SR
1846-1/2006, 1846-2/2007, a normativului P 28/1994 si a Ordinului M.L.P.T.L. 29/N/1993.
Apa se va folosi în scop igienico-sanitar (pentru grupurile sanitare).
Consumatori specifici:
-spatiu birouri: 5 persoane
-service: 5 persoane
Total= 10 persoane
Debit specific: 50 l/zi/pers – conform STAS 1343-1/2006 Tab. 2, pct. 3
DETERMINAREA NECESARULUI DE APA IGIENICO-SANITAR
Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med
n
m 
Q zi mediu= 1/1000   N (i) x qs (i) 
k 1  i 1  mc/zi

Determinarea debitului zilnic maxim - Qzi max


Qzi max=Q zi med x Kzi mc/zi
Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic

Determinarea debitului zilnic minim – Qzi min


Q minim zilnic= Qzi max x 0,3 mc/zi

Determinarea debitului orar maxim de apă – Qo max


Qorar max=1/D x Qzi max x Ko [mc/h]
Ko- valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar
D= durata de timp pentru care a fost calculat necesarul de apa (12 h/zi)

4
Necesar de apa
Numar Q or max
qs Q zi med K zi Q zi max Q zi min Ko
de  
utilizator
l/zi m3/zi l/s - m3/zi l/s m3/zi l/s - m3/h l/s
i
1.3 0.01 0.00 2.8 0.15 0.04
10 50 0.500 0.012 0.650 0.195
0 5 5 0 2 2

DETERMINAREA CERINŢEI DE APĂ QS


Qs zi med. = Q zi med. x Ks x Kp [mc/zi]
Qs zi max. = Q zi max. x Ks x Kp [mc/zi]
Qs zi min. = Qzi min. x Ks x Kp [mc/zi]
unde:
Ks = 1,02  coeficient care ţine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă;
Kp = 1,15  coeficient care ţine seama de pierderile de apa prin reţele (reţele noi);

Qs zi med Qs zi max Qs zi min Qs or max


3
m /zi l/s m3/zi l/s m3/zi l/s m3/h l/s
0.22 0.00
0.587 0.014 0.762 0.018 0.178 0.049
9 5

DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE


Conform STAS SR 1846-1:2006 debitele de ape uzate menajere se calculează cu relaţia:
Qu = Qs [mc/zi, mc/h]
Debite
m3/zi l/s
caracteristice
Quz zi med 0.587 0.014
Quz zi max 0.762 0.018
Quz zi min 0.229 0.005
Quz o max 0.178 0.049

Calculul debitului de ape pluviale evacuate Qpluv.


Conform STAS SR 1846-2:2006, debitul de ape pluviale se calculează cu relaţia:
Qpluv. = m x S x  x I [l/s]
unde:
m = 0,8  coeficient de reducere a debitului de calcul;
S = 445 mp  suprafata acoperis cladiri;
S = 1580 mp  suprafata platforme betonate;
S = 2820 mp  suprafata spatiu verde;
 = 0,90  coeficient de scurgere de pe acoperis cladiri;
 = 0,85  coeficient de scurgere de pe platforme betonate;
 = 0,05  coeficient de scurgere de pe spatii verzi;
I = 110 l/s x ha  intensitatea ploii de calcul
Qpluv. = 0,8 x 110 (0,0445 x 0,90 + 0,158 x 0,85 + 0,05 x 0,2820)= 16.59 l/s
Debitul de ape pluviale evacuat de pe spatiul de parcare prin rigola betonata catre
separatorul de hidrocarburi:

5
Qpluv. = m x S x  x I [l/s]
unde:
m = 0,8  coeficient de reducere a debitului de calcul;
S = 520 mp  suprafata platforme betonata;
 = 0,85  coeficient de scurgere de pe platforme betonate;
I = 110 l/s x ha  intensitatea ploii de calcul
Qpluv. = 0,8 x 110 x (0,052 x 0,85) = 3,89 l/s
Separatorul de hidrocarburi agrementat tehnic amplasat conform plan de situatie va avea un
debit minim de 4 l/s.

IX. PREVEDERI REFERITOARE LA EXPLOATAREA LUCRARILOR SI PROTECTIA


FACTORILOR DE MEDIU
Sistemul de evidenta, informare si alarmare cu privire la:
-elemente hidrologice: nu este cazul;
-elemente hidraulice: nu este cazul;
-apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare vor fi evacuate intr-un bazin
etans vidanjabil cu volumul de 18 mc;
- apele pluviale potential poluate cu produs petrolier de pe platforme/spatii de parcare
sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi proiectat;
-comportarea in timp a constructiilor: cladirile din incinta nu ridica probleme deosebite in
exploatare.
Instalatii de masura si control a debitelor captate, consumate si evacuate
Contorizarea consumului de apa potabila se va face cu un apometru montat pe
conducta de refulare a apei din put.
Modul de asigurare a evidentei consumului de apa
Persoana desemnata cu intretinerea instalatiilor apa-canal urmareste cantitatea de apa
consumata si inscrie datele intr-un registru de evidenta.
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
Conform celor mentionate mai sus nu este cazul de intocmire a planului de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale deoarece nu exista puncte critice.
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia
investiţiei
Se vor executa excavaţii pentru fundaţii si săpături pentru realizarea lucrărilor de construcţii.
Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru săpăturile executate, iar o
parte va fi împrăştiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente :
Accesul în incintă se realizează din DN 12 A, prin intermediul unui drum colector.
- construcţie şi funcţionare:
Investiţia propusă reprezintă construirea unei clădiri, în cadrul căreia sunt delimitate diferitele
zone funcţionale:
- birouri;
- atelier;
- vestiar şi grupuri sanitare;
- centrală termică;
- zona recepţie, cu funcţiunile conexe: rampa de acces, spaţii parcare;
Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi stabilită de primăria comunei Tg Trotus la
solicitarea beneficiarului şi va implica următoarele lucrări:
 amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

6
 realizarea clădirii propriu-zise.
 realizarea branşamentului de alimentare cu energie electrică;
 realizarea instalaţiei de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare;
 amenajarea drumului de acces;
 refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;
 finalizarea lucrărilor;
Lucrările de terasamente sunt prevăzute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea
constructorului.
După definitivarea lucrărilor şi după racordarea tuturor utilităţilor, va începe funcţionarea propriu-
zisă.
Clădirea propusă are următoarele caracteristici:
 regim de înălţime → parter si etaj partial;
 structura de rezistenta: cadre transversale din profile metalice laminate: stalpi si talpi din
profile metalice compuse,
 inchiderile: panouri autoportante cu termo - izolatie ridigizata pe stalpi;
 planşeu peste parter : grinzi metalice cu supra betonare;
 placa din beton armat monolit la parter, se va lega cu centurile din b.a. realizand o legatura
rigida la nivelul fundatiilor ;
 învelitoare: panouri cu termoizolatie ce reazama pe pane longitudinale;
 sistem de fundare: fundatii isolate sub stalpii metalici si grinzi de fundatii pe contur si sub
pereti;
X. Structura de rezistenţă:
1.Suprastructura:
Service auto are o structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice transversal, stalpi din
profile metalice compuse laminate si grinzi metalice compuse . Partea din spate cu regim de
inaltime etaj va avea planseu metalic cu suprabetonare. Acoperirea service auto se va realiza in
sistem sarpanta pe cadrele metalice transversale prevazute cu contravantuiri.
Inchiderile exterioare ale service auto se vor realiza din panouri termoizolante autoportante
tristrat ce reazema pe profile metalice.
Imprejmuirea se va realiza din panouri de tabla prinse pe stalpi metalici fixati in fundatie din
beton simplu.
Amplasamentul se afla situat in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, ag=0.28g si cu Tc=0.7s conform P100-1/2006.
Constructiile apartin categoriei de importanta "D" iar clasa de importanta este IV , conform
CR 0 — 2005.
2.Infrastructura:
Sistemul de fundare va fi alcatuit din fundatii izolate sub stalpii cadrelor metalice legate cu grinzi
de fundare din beton armat si fundatii continui sub pereti alcatuite din beton simplu si centuri din
beton armat.
Conform datelor furnizate de studiul geotehnic efectuat pe amplasament terenul bun de fundare
in zona este constituit din pietrisuri cu nisip argilos.
Calculul si dimensionarea fundatiilor s-a facut utilizandu-se presiunea conventionala de calcul
Pconv.=300 kPa.
Nivelul freatic in zona este situat la cca. 1,50m fata de C.T.N.
Se recomanda o serie de masuri pentru evitarea patrunderii apei din precipitatii in terenul de sub
fundatii.
Prevenirea umezirii terenului de fundare cu ape din pierdere de la retelele si constructiile
hidroedilitare, instalatiile interioare (intrarea si iesirea retelelor purtatoare de apa) sa se faca printr-
un sistem elastic, cu posibilitatea de verificare permanenta si acces pentru control.
Nu se vor executa compactari prin bateri pe timp friguros, cand exista pericolul scaderii
temperaturii sub 0° C sau cand pamantul este inghetat.

7
Executarea de jur imprejurul constructiilor a unor trotuare, compactarea foarte buna a terenului,
eventual o impermeabilizare a acestuia si indepartarea apelor reziduale si a oricarui tip de
umectare a terenului pe o raza de cel putin 1,0m.
Marirea adaptabilitatii constructiei la deformatiile terenului.
In jurul constructiilor se vor prevedea trotuare de minim 0.80 — 1.00m, cu o panta de scurgere
de 3% spre exterior, astfel ca apa din precipitatii sa nu poata patrunde in terenul de fundatie.
Prin sistematizarea verticala se va executa o buna scurgere a apelor din precipitatii pentru a nu
patrunde in terenul de sub fundatii
Amplasamentul se afla situat pe un teren cu conformatie plata si ferit de pericolul inundatiilor.
Finisaje interioare şi exterioare:
pardoseli din gresie în birou şi în grupurile sanitare şi din beton în celelalte spaţii;
-tâmplăria va fi executată din profile PVC cu geam termoizolant;
XI. Localizarea proiectului
Construcţia proiectată este amplasată în comuna Tg. Trotus, satul Tg. Trotus, judeţul Bacau şi
are ca vecini:
- la nord – drum de exploatare si Corhana Zavoi
- la est - proprietate Stamate Maria (teren liber)
- la sud - drum national D.N. 12 A
- la vest - teren arabil si drum de exploatare existent
Suprafeţele aferente funcţiunilor care compune prezenta investiţie, sunt distribuite după cum
urmează:
Denumire încăpere Suprafaţa utilă a încăperii
(m2)
Parter
Service 4 boxe reparatii 209,23mp
Spatiu Showroom 120,59mp
Depozit scule si material 18,43mp
Depozit piese schimb 18,91mp
Grup sanitar si dus 14,91mp
Vestiar 7,29mp
Birou sef atelier 6,87mp
Birou facturare 7,37mp
C.T. 18,91mp
Hol 10,67mp
Etaj partial
Birou 1 37,56mp
Birou 2 14,91mp
Birou 3 18,91mp
Loc de luat masa 27,66mp
Hol 5,29mp
Total suprafaţă utilă 537,51 mp
Suprafaţa utilă totala = 537,51 m2
Suprafaţa construită la sol = 444,94 m2
Suprafaţa desfăşurată = 553,36 m2
Suprafaţă teren = 4.400 m2
POT existent = 0,00%
POT propus = 10,11%
CUT existent = 0,00
CUT propus = 0,12
Înălţimea construcţiei:

8
Construcţia propusă are regimul de înălţime faţă de cota + 0,00 a clădirii, după cum urmează:
-înălţime la cornişe → 4,46 m;
-înălţimea coamei → 5,54 m;

XII. Caracteristicile impactului potenţial


Apa
În vederea diminuării încărcării apelor uzate menajere cu poluanţi, se vor utiliza produse
biodegradabile, existente pe piaţă într-o largă varietate. De asemenea, pentru a minimiza
încărcarea apelor rezultate în urma igienizării spaţiilor de producţie, se va utiliza ca tehnologie de
curăţare întâi aspirarea spaţiilor şi apoi spălarea acestora.
Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţie luand in
considerare :
- imobilul proiectat;
- amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;
- activitatea de reparare minora a autovehiculelor, care nu afecteaza mediul inconjurator,
Nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si
darea lui in folosinta.
Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea
depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu,
utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea
personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a
recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru
depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.
Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de
depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a
apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului
datorate scurgerilor.
Aerul
Nu sunt surse de poluare ale aerului care depasesc normele prevazute in Ordinului nr.
592/2002.
Solul
Deoarece va fi betonata atât platforma, cat si calea de acces, posibilitatea poluării solului
datorită scurgerilor accidentale de produse poluante,nu exista.
Biodiversitatea
Prin obiectivul ce urmează a fi executat nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra
florei si faunei din zona, deoarece:
 Reprezintă o construcţie nouă cu un proces tehnologic cu grad mic de poluare.
 Nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei conform
prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 164/2008;
 Nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Roşie.
 Nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante aclimatizate
si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;
Fiind o zona cu elemente puternic antropizate si cu trafic intens, prin lucrarea ce se va executa
nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de
migrare.
Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în
limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care
trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în
vigoare.
Condiţiile sociale

9
Prin realizarea proiectului se creează noi locuri de munca in zona.
Nu se pune problema unor masuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane, deoarece
locuintele sunt la distante mai mari de 500 m.
În concluzie, impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

XIII. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI


DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
1. Protecţia calităţii apelor
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.
Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii nu există posibilitatea apariţiei poluării
accidentale, datorita manevrarii controlate a substantelor (uleiuri si motorina).
Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea
depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu,
utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea
personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a
recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru
depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.
Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de
depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a
apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului
datorate scurgerilor.
Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
Evacuarea apelor uzate menajere şi evacuarea apei pluviale de pe suprafaţa betonată în
sistemul de canalizare din zonă, se face urmând circuite separate. Pe traseul reţelelor de evacuare
exterioară vor fi prevăzute separatoare de hidrocarburi cu rolul de a reţine hidrocarburile provenite
accidental de la autovehiculele care tranzitează platforma.
2. Protecţia aerului
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi
Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt
reprezentate de:
 lucrările de săpătură pentru fundaţii şi platforme – generează emisii de praf în atmosferă;
 utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii – emisii specifice arderilor
motoarelor cu combustie internă;
Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt:
 surse staţionare: emisiile coşului de la centrala termică,
 surse mobile de emisie: autovehiculele care vor tranzita incinta obiectivului;
Surse staţionare de emisie
Centrala termică este necesară pentru încălzirea interioarelor pe timpul iernii şi va funcţiona cu
combustibil solid (peleti)
Conform Ordinului nr. 462/1993 – Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei, Anexa 2 –
Norme de limitare a emisiilor de poluanţi pentru instalaţiile de ardere, Aliniatul 3 – Focare
alimentate cu combustibil solid centrala termica prevazuta pt. producerea caldurii, se incadreaza in
aceste norme.
Surse mobile de emisie:
Funcţionarea motoarelor autovehiculelor care tranzita unitatea produce poluanţi mai mult la
operaţiunile de pornire şi oprire a motoarelor, însă şi în timpul funcţionarii acestora şi parcurgerea
distantelor în incintă.
Emisiile poluante ale motoarelor cu combustie internă provin din trei surse principale: gaze de
eşapament, praful antrenat şi evaporarea la rezervoarele de combustibil şi la carburator. S-a

10
estimat că aproximativ 65% din hidrocarburi provin din gazele de eşapament şi 10 % la evaporarea
din rezervoarele de combustibil şi carburator, restul de 25 % fiind cuprins în praful ridicat.
Emisiile sub formă de vapori din rezervoarele de combustibil ale autovehiculelor provin din
evaporarea motorinei sau benzinei, aceste emisii apărând atât în timpul funcţionarii, cât şi la
staţionare. Emisiile de carburant apar în timpul funcţionării datorită presiunilor ce apar în carburator
sau în timpul staţionării prin evaporare.
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Perioada de construire:
Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcţie asupra calităţii atmosferei se vor
avea in vedere:
 utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum
emisiile din gaze de eşapament;
 spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului şi
nisipului pe suprafeţele carosabile;
 menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrărilor de construcţie;
Perioada de funcţionare a investiţiei:
Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorata traficului autovehiculelor, vor fi stabilite
trasee clare de circulaţie in interiorul incintei si de asemenea se vor gestiona locurile de parcare,
astfel încât, sa se reducă timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa. In acest mod se poate
realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de eşapament si deci o diminuare a poluării din
surse mobile.
Instalaţii propuse pentru controlul emisiilor
Având în vedere că centrala termică va fi utilizată doar pentru încălzirea spaţiilor pe timp de
iarnă şi că unitatea se învecinează la sud cu drumul naţional DN 12 A Onesti – Tg Ocna, cu un
trafic intens, nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer. La Nord,Es tsi
Vest sunt vecinatati ale amplasamentului, cu terenuri libere de constructii.
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Sursele de zgomot şi vibraţii
În timpul realizării obiectivului, se pot reţine ca surse de zgomot şi de vibraţii, mijloacele de
transport şi utilajele terasiere;
Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilităţi de depăşire a limitelor de poluare fonică
admise.
Apreciem că faţă de împrejurimi, care nu sunt populate, impactul zgomotului şi al vibraţiilor este
nesemnificativ .
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor
Având în vedere că activitatea de service auto se va desfăşura lângă drumul naţional DN 12 A
cu trafic intens, apreciem că:
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta atelierelor este nesemnificativ
şi nu va afecta negativ populaţia;
- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
4. Protecţia împotriva radiaţiilor
Sursele de radiaţii
Nu sunt surse de radiaţii.
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Nu este cazul.
5. Protecţia solului şi a subsolului
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Din analizarea obiectivului se pot distinge doua etape de poluare:
 etapa de execuţie a obiectivului analizat;

11
 etapa de funcţionare a obiectivului.
In timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu
poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie
(buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric etc.)
După execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursă permanentă de
poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe poluante sau surse de radiaţii ionizate, ci doar
accidentala, datorita unei manevrări incorecte a uleiurilor şi materialelor utilizate în cadrul
procesului de reparare şi întreţinere a autovehiculelor.
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului
Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat si apoi
împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur.
In timpul funcţionării unităţii, in vederea protejării solului si a subsolului, atenţia se va concentra
asupra zonelor de depozitare a deşeurilor.
In acest sens se vor lua următoarele masuri:
 identificarea clara, betonarea si bordurarea spatiilor de depozitare a deşeurilor;
 acoperirea spatiilor de depozitare;
 construirea lor astfel încât sa se prevină împrăştierea deşeurilor din cauza vântului.
In aria folosita pentru depozitarea reziduurilor lichide (rezervoare, containere etc) se va tine cont
de următoarele:
 în spatiile de depozitare trebuie construit un sistem de colectare a scăpărilor accidentale.
 înclinarea pavajului trebuie sa aibă un gradient adecvat (min. 1,5 %) pentru a direcţiona
eventualele scăpări de lichide spre bazinul de colectare;
 pavarea trebuie făcută din materiale impermeabile si compatibile cu reziduurile depozitate in
acea zona;
 în interiorul ariei de depozitare a deşeurilor nu trebuie sa fie executate drenaje sau guri de
evacuare conectate spre sistemul central de drenaj;
In ceea ce priveşte autovehiculele, activităţile de întreţinere, schimburi de ulei si reparaţii nu se
vor face pe spatii verzi, ci in interiorul atelierelor.
Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă
impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere pentru
colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi. De asemenea,
reţelele interne de canalizare vor fi realizate din conducte PE-HD şi PVC, cu îmbinări etanşe,
eliminându-se astfel exfiltraţiile de ape uzate în subteran.
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Identificare arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Investiţia propusă pentru realizare va fi amplasată în intravilanul comunei Tg.Trotus, care în
prezent este liber de construcţii şi are folosinţa actuală arabil. Pe amplasament nu există grupuri
de plante sau animale cu structură genetică.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi
ariilor protejate
În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare
măsuri speciale de protecţie.
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.
Identificare obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă
de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de
restricţie
Accesul pe teren se realizează direct din drumul naţional. Proiectul supus studiului prezintă
importanţă socială, deoarece prin realizarea lui se vor crea noi locuri de muncă.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public

12
Prin măsurile de protecţie a muncii şi mediului, obiectivul nu se va constitui în sursă de poluare
ce ar putea afecta mediul social şi economic din zonă.
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitaţii de reparare minora a autovehiculelor sunt
urmatoarele:
- deseuri de materiale plastice;
- deseuri de hartie si carton;
- deseuri de sticla;
- deseuri metalice;
Prin proiect s-a prevazut depozitarea deseurilor in sudul amplasamentului, pe o platforma
gospodareasca special amenajata in interiorul proprietatii (platforma betonata, bordurata si
acoperita), accesul la aceast spatiu facandu-se usor din exteriorul cladirii.
In acest spatiu de depozitare se vor amplasa pubele destinate fiecarui tip de deseu in parte,
evidenţierea colectarii selective se va face alegand pubele de culori diferite si inscripţionate
conform tipului de deseu pe care il conţine.
Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va
incheia contract.
Deseurile metalice rezultate in urma activitatii de reparare a autovehiculelor se vor colecta
separat, in containere speciale si se vor transporta la firme specializate pentru colectarea si
valorificarea unor astfel de deseurilor.
Deseurile provenite din construcţii, rezultate in urma lucrarilor de construire a cladirii propusa,
vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract, iar materialele
revalorificabile (fier, lemn) vor fi depozitate separat.
.9. Gospodarirea substanţelor toxice si periculoase
In activitatea de reparare minora a autovehiculelor desfasurata in cadrul atelierului
auto propus, nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase, deoarece in
atelierul propus nu se vor desfasura urmatoarele activitati:
- spalarea autovehiculelor;
- vopsirea autovehiculelor;
- lucrari de tinichigerie.
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Luand in considerare :
- imobilul proiectat;
- amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;
Suprafeţele de teren din jurul clădirii vor fi betonate, împiedicându-se astfel, pătrunderea in sol a
substanţelor periculoase si deci, poluarea solului si a subsolului. In acest sens consideram ca nu
este necesara monitorizarea factorului de mediu sol.
XIV. JUSTIFICARE ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR
ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA – CADRU APĂ, DIRECTIVA – CADRU AER, DIRECTIVA –
CADRU A DEŞEURILOR ETC)
Nu este cazul.

13
XV. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in
exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.
Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea
spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si
testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

Perimetrul se va delimita cu un gard de 2,00m inaltime, din panouri din plase de sarma, intre
stalpi din piatra cioplita si bordura, intre ei.
Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal
calificat.
Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata
vecinatate.
Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor
folosi drumurile existente.
Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor
amplasa in interiorul incintei.
Pe perioada realizarii construcţiei se va monta o toaleta ecologica, un container pentru
depozitarea materialelor necesare pe santier.
Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.
Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din
bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de energie electrica.
Alimentarea cu apa se va face del la un put forat
Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa
lucrarile propuse.
La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate
masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.
Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :
- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice
lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;
- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care
iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de
pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;
- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie
corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;
- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;
- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul
pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil
(ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

Intocmit:
Arh. Lucian Cortez

14
15