Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de activitate didactică online

Data: 18.11.2020
Clasa: I E

Aria curriculară: Limba și comunicare


Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: „Muncim, învățăm, ne jucăm”
Titlul lecției: ”La moară – sunetul și litera O”
Tipul lecţiei: Lecție de comunicare / însușire de noi cunoștințe
Durata: 40 minute
Forma de realizare: activitate integrată
Disciplina integrată: Muzică și mișcare

COMPETENȚE SPECIFICE
Comunicare în limba română:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;


3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână
Muzică și mișcare:
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante

Obiective operaționale:
La finalul activității didactice, elevii vor fi capabili:
O1 - să citească corect și conștient cuvintele date prin intermediul aplicației WordWall;
O2 - să despartă corect cuvintele în silabe pentru a identifica corect poziția sunetului ”o” în structura cuvintelor;
O3 - să alcătuiască 3-5 enunțuri simple (formate din 3,4,5 cuvinte) pe baza imaginilor din manual;
O4 - să scrie corect litera ”o” prin respectarea modelului din manual/caietul auxiliar și pe baza explicațiilor primite.
Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, exercițiul, demonstrația, audiția;

2.Mijloace de învăţământ (resurse tradiționale și moderne): manual E.D.P, caiete auxiliare editura Carminis, dispozitive digitale
(calculator/laptop/tabletă/telefon), internet, platforma Adservio, aplicația Zoom, aplicația WordWall;

3. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală;

4. Forme de evaluare a activității: observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluarea, aprecierea colectivă;

Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013
Niţă, S., (2001),Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis
Desfășurarea activității

Strategii didactice
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul știinţific Metode şi Forme de Resurse Forme de
Op. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee organizare materiale evaluare
1. Moment Pregătirea pentru desfăşurarea exercițiul dispozitive
organizatoric activităţii: organizatoric frontal electronice
7 min. - accesez platforma Adservio, creez - intră pe platforma Adservio și (laptop,
lecția intitulată ”La moară”, le trimit se conectează la lecția inițiată calculator,
invitația elevilor pentru a participa la de către învățătoare, accesând tabletă,
lecție; Atașeaz linkul pentru accesul la butonul ”Participă” sau se conversația telefon) și
lecție și pe grupul de Whatsapp al conectează pe contul clasei și internet
clasei. accesează linkul pentru a se
- mă asigur că dispozitivele tuturor conecta la lecție.
elevilor funcționează (camera,sonorul, - verifică funcționalitatea Platforma
microfonul, conexiunea la internet); conexiunii video și audio; Adservio,
-salut elevii pe măsură ce se - își salută învățătoarea, aplicația
conectează și inițiaz o conversație colegii, participă la Zoom,
jovială, până la conectarea tuturor conversație. Whatsapp
elevilor.
Efectuarea prezenței:
- utilizez aplicația Wordwall - participă la activitatea de aplicația
(https://wordwall.net/resource/565421 realizare a prezenței. Sunt Wordwall
7/catalogul-clasei) pentru a efectua atenți la numele selectat prin
prezența. Utilizez funcția ”Partajare intermediul aplicației și rostesc
ecran” pentru a antrena elevii în acest cuvântul ”Prezent” atunci când
exercițiu. apare numele lor.
2. Captarea - pentru captarea atenției și intuirea - privesc cu atenție cuvintele și conversatia frontal aplicația aprecieri
atenției O1 literei pe care urmează să o exersăm, le citesc, în ordinea în care Wordwall verbale
5 min. le partajez copiilor un joc care sunt numiți; exercițiul individual
presupune citirea cuvintelor, utilizând
aplicația Wordwall
(https://wordwall.net/resource/689923
3/copy-cite%c8%99te-cuvintele-o-o)
- numesc fiecare elev pentru a citi câte
un cuvânt.
3. Anunţarea - anunț tema și obiectivele lecției pe - în urma exercițiului de citire, conversaţia frontal manual digital
temei și a înțelesul copiilor și îi invită să audieze intuiesc tema lecției;
obiectivelor cântecul ”A,a,a, acum e toamnă, da!” - audiază cântecelul; audiția
2 min. de Ana Motora-Ionescu
- le solicit elevilor să deschidă - elevii deschid manualul la conversatia frontal manual aprecieri
4.Dirijarea manualele la pagina 32. Adresez pagina indicată și formulează verbale
activității O2 întrebări în legătură cu imaginea de la răspunsuri la întrebările calculator
12 min. O3 exercițiul 1, care ilustrează o moară și explicaţia
învățătoarei;
le partajez ecranul;
- îi invit să vizioneze materialul video - vizionează materialul video;
din manual pentru a descoperi dacă exercițiul
răspunsurile lor au fost intuite corect; - formulează propoziții pentru
- adresez întrebări pe baza a răspunde la întrebările
materialului vizionat: ”Cine sunt
învățătoarei;
personajele?”, ”Ce fac
personajele?”,”Unde se află - privesc imaginile de la
personajele?”
exercițiul 2, pronunță cuvintele
- citesc cerința exercițiului 2 și îi
încurajez pe copii să rezolve verbal corespunzătoare imaginilor,
cerința, adică să despartă în silabe despart cuvintele în silabe și
cuvintele corespunzătoare celor 3 identifică poziția sunetului ”o”
imagini și să identifice poziția la începutul, în interiorul sau la
sunetului ”O”. sfârșitul cuvintelor.
- continuă lecția prin rezolvarea
exercițiului 3 a cărui cerință este - rezolvă verbal sarcina pentru
asemănătoare cu cea a exercițiului exercițiul 3
anterior.
- pentru partea de scriere, le explic
elevilor elementele care compun litera - sunt atenți la explicații și își explicația frontal
”o” de mână și îi încurajez să exerseze pregătesc postura și
scrierea literei în manual, cu creionul instrumentele de scris pentru demonstrația individual
grafic sau stiloul.
exersarea literei.

5.Obținerea - le spun că vom exersa scrierea literei - elevii deschid caietele de observarea
performanței ”o” în caietul de scriere, la pagina 27 scriere la pagina 27, scriu data, conversația frontal sistematică
10 min. O4 - le voi partaja pagina din caietul identifică titlul lecției și scriu
auxiliar și voi scrie concomitent cu ei, explicația individual aprecieri
elementele indicate de
sprijinind astfel învățarea; verbale
- voi scrie împreună cu ei data, voi învățătoare; demonstrația
identifica titlul, voi scrie 2 rânduri cu
- adresează întrebări când au exercițiul
litera „o” și câte un rând cu cuvintele
ori, maro, Roman, Miron; nelămuriri.
- voi răspunde la întrebările elevilor,
pentru a clarifica eventualele
nelămuriri.
- evaluarea se va face prin intermediul - elevii vor face aprecieri conversația frontal caiet auxiliar, auto-
6. Evaluarea copiilor. Aceștia își vor aprecia munca asupra modului în care au instrumente evaluare
activității prin încercuirea cu un creion verde a 5 lucrat. de scris
2 min. litere pe care consideră că le-au scris
foarte bine.
7. Încheierea - voi face aprecieri globale asupra - elevii ascultă aprecierile. conversația frontal aprecieri
activității participarii copiilor și a modului de colective
2 min. lucru pe parcursul orei, anunț pauza
(20 min) și ora la care va începe
următoarea activitate.
Realizarea prezenței Citirea cuvintelor

S-ar putea să vă placă și