Sunteți pe pagina 1din 10

DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ

Clasa a II-a

Înv.
Durata: 1 an şcolar
Tipul opționalului: opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare (Limbă şi
comunicare, Dezvoltare personală, Arte)
Număr de ore/săptămână: 1h/săpt.
Număr de ore/an: 32 ore

1
,,Undeva deasupra curcubeului,
Undeva sus de tot,
(Some where over the rainbow, E.Y.Harburg)
Sunt visele ce le-ai avut cândva
ARGUMENT
Într-un
Pentru ca apropierea de cărţicântec de leagăn.’’
să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi
o necesitate, este nevoie ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de
miracolul cărţii.
Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur
de informaţii, de experienţe umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor
impune, în cele din urmă, literatura în atenţia lor.
Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat prin
imitare de la cei din jur şi se dezvoltă pe baza unui complex de situaţii implicate de
procesul comunicării. Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea mai
bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile.
Când intră în contact cu texte sau mai ales cu vorbitori, achiziţiile unor elemente noi
se fac pe baza nativului existent, producându-se o dezvoltare a acestuia.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu maximă
eficienţă în orele de literatură română, în general şi literatura pentru copii în mod deosebit,
prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe obiective, concretizate
în:
*stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele proprii;
*formarea unei gândiri creative, flexibile;
*încurajarea unei atitudini favorabile faţă de lectură;
*stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit;
*formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente şi logice;
*formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii
exprimate într-o multitudine de modalităţi.

COMPETENȚE GENERALE:
2
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă
3. Dezvoltarea interesului pentru lectură
4. Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii literare

Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare :


1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar
Competențe specifice Activităţi de învăţare
1.1. ascultare cu atenţie a unui - audierea unor texte literare specifice vârstei şi în concordanţă cu programa
text citit sau povestit şcolară; 
- exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute într-o succesiune logică;
1.2. citirea în ritm propriu, - exerciţii de citire a unor texte literare cunoscute;
conştient a textelor literare - exerciţii de citire la prima vedere a unor texte literare adecvate vârstei;
cunoscute/ necunoscute*;
1.3. înțelegerea conţinutului - identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute;
unui text studiat - identificarea celor mai importante momente din text, după imaginile
prezentate;
- ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii;
1.4. identificarea personajelor şi - exerciţii de recunoaştere a personajelor principale/secundare, pozitive/negative;
aprecierea comportamentuuil lor - identificarea, cu ajutorul învăţătorului, a trăsăturilor fizice şi morale ale
personajelor principale;
- exprimarea opiniei proprii faţă de comportamentul personajelor;
- jocuri didactice pentru recunoaşterea personajelor;
- joc de rol;- mimică;

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă


Competențe specifice Activităţi de învăţare
2.1. redarea, într-o succesiune - exerciţii de ,,citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul audiat;
logică, a conţinutului textului - exerciţii de ordonare a imaginilor în ordinea desfăşurării acţiunii;
citit, liber sau cu ajutorul - exerciţii de povestire orală a textului/fragmentului, cu sau fără ajutorul
întrebărilor adresate de învăţător învăţătorului, urmând firul logic al întâmplărilor;
- dramatizări şi jocuri de rol;
2.2. folosirea în propria - exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor explicate în enunţuri proprii;
exprimare a cuvintelor şi - exerciţii de formulare a ideilor principale;
expresiilor întâlnite; - exerciţii de caracterizare a personajelor şi de grupare a acestora după anumite
caracteristici;
2.3. formularea corectă de - realizarea unui dialog pe o temă dată;
întrebări și răspunsuri, pornind - conversaţii, discuţii, dezbateri ( chiar şi contradictorii);
de la un text cunoscut - joc didactic;
- exerciţii de evaluare a lecturilor studiate;
2.4 raportarea mesajului - exerciţii de identificare a mesajului transmis de textul literar;
transmis de textele literare la - exerciţii de raportare a mesajului transmis de textul literar la experienţa
experienţa proprie proprie;
- exerciţii de desprindere a valorii educative a textelor literare;
- exerciţii de folosire a unor proverbe şi zicători;

3. Dezvoltarea interesului pentru lectură


Competențe specifice Activităţi de învăţare
3.1. manifestarea unei atitudini - vizită la bibliotecă publică / biblioteca şcolii;
care denotă grijă şi înţelegere - activităţi realizate în colaborare cu biblioteca şcolii (recondiţionare de carte,

3
pentru carte, ca bun de valoare; pregătirea unei expoziţii);
- organizarea unei biblioteci a clasei;
3.2. abordarea unei atitudini - exerciţii de planificare a unor activităţi de lectură;
pozitivă faţă de lectură; - exerciţii de organizare a unei biblioteci personale;
- exerciţii de valorificare a textului literar;
- exerciţii de întocmire a unor fişe de lucru;
- competiţii pe teme date;
- realizarea unor momente artistice;
3.3. cunoașterea şi preţuirea - exerciţii de întocmire a fişelor biografice;
numele marilor creatori de - exerciţii de redare a altor creaţii ale scriitorului;
literatură pentru copii; - vizite la muzee şi case memoriale;
- organizarea unor momente literare dedicate vieţii şi operei literare a unor
scriitori;

4. Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii literare


Competențe specifice Activităţi de învăţare
4.1. exprimarea trăirilor - relatarea expresivă a conţinutului unui text sub forma unor desene, schiţe,
interioare faţă de personaje; gesturi sau momente dramatizate;
- schimbarea finalului unei povestiri;
- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar;
4.2. crearea de mesaje şi - exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor textului;
compoziţii literare - exerciţii de combinare a silabelor finale ale unor cuvinte, pentru realizarea
rimei acestora;
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere;
4.3. valorificarea în activitatea - exerciţii de comparare a unor întâmplări din textele citite, cu situaţii din viaţa
cotidiană a informaţiilor cotidiană;
dobândite din textele literare - exerciţii de folosire a unor proverbe şi zicători;

STANDARDE CURRICULARE ŞI DE PERFORMANŢĂ


Competențe generale Standarde
1. Dezvoltarea capacităţii S1. Receptarea unui mesaj din textul literar audiat
de receptare a unui text S2. Sesizarea momentelor principale ale acţiunii prezentate de un text literar
literar S3. Identificarea personajelor, a locului şi a timpului când se desfăşoară acţiunea
2. Dezvoltarea capacităţii de S4. Reproducerea conţinutului unui text literar cu ajutorul întrebărilor, al
exprimare orală şi scrisă imaginilor sau în mod independent
S5. Reproducerea din memorie a unor expresii, a unor scurte enunţuri /versuri
S6. Redarea unor ghicitori şi proverbe şi într-o formă simplă a mesajelor
exprimate de acestea
S7. Construirea unor conţinuturi cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor din text
3. Dezvoltarea interesului pentru S8. Citirea în ritm propriu a textelor literare recomandate
lectură S9. Crearea de fişe de lectură pentru textele citite
S10. Împrumutarea de cărţi de la biblioteca şcolii
4. Dezvoltarea imaginaţiei şi a S11. Relatarea expresivă a conţinutului unui text, sub forma unor desene,schiţe,
creativităţii literare gesturi sau momente dramatizate
S12. Realizarea unor dialoguri improvizate,pe teme legate de textul literar
S13. Schimbarea finalului unei povestiri pe baza imaginaţiei şi a gândirii
creative

4
CONŢINUTURI:
 Vizită la ,,Palatul cărţilor’’ (familiarizarea cu biblioteca)
 Curcubeul lecturilor
♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă, Petre Ispirescu
♦ Texte în proză din literatura universală: Fraţii Grimm, Joseph Jacobs
 Poezia anotimpurilor – G.Coşbuc, Duiliu Zamfirescu etc.
 Familia – Boris Crăciun, Grigore Teodossiu etc.
 Prieteni care nu cuvântă – texte în proză şi versuri despre vieţuitoare
 Dramatizări – scenete pentru copii

FORME DE EVALUARE:
 Evaluarea iniţială se va desfăşura în primele lecţii pentru a putea identifica bagajul de cunoştinţe pe
care elevii îl au din clasa I;
 Evaluarea formativă se va desfăşura sub formă preponderent orală pe parcursul derulării fiecărei lecţii;
 Evaluarea sumativă va avea loc periodic şi va îmbrăca forme atractive (jocuri, concursuri, dramatizări,
ş.a.)

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
 examinarea orală, observarea sistematică a comportamentului elevilor,
 jocul didactic, - joc de rol,
 dramatizări, concursuri, programe artistice, portofoliu, colecţie de desene.

FORME DE ORGANIZARE:
Activităţi frontale, pe echipe, individuale

RESURSE MATERIALE:
- Culegerile/Antologiile de texte literare pentru ciclul primar;
- Planşe didactice;
- Albume, reviste;
- Reproduceri de artă cu anotimpuri ale diferiţilor pictori.
- Casete audio/ video/CD-uri/ DVD - uri.

BIBLIOGRAFIE:
1. Antologie de texte literare, clasele I - IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
2. Antologie de texte literare pentru clasele II-IV, E.D.P. R.A., Bucureşti, 2004
3. Carte de lectură, clasele II-IV, E.D.P. S.A., Bucureşti, 2002
4. Sărbătorile anotimpurilor, Editura Aramis, Bucureşti, 1998
5. Claudiu Toma, M. Prisecaru, E. Bolboacă, Primii artişti – teatru pentru copii, vol. I-II, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002
6. Boris Crăciun, 400 de cântece, poezii, şi scenete hazlii pentru copii, Editura Porţile Orientului, Iaşi,
7. Alexandru Gheorghe; Şincan Eugenia, Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi -
lecturi literare pentru ciclul primar, Editura Gheorghe Cârţu - Alexandru, Craiova, 1993;
8. Şerdean Ioan, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, E.D.P., Bucureşti., 1988;

ELEMENTE DE PROIECTARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI OPŢIONALE


CURCUBEUL CUNOAȘTERII

5
A. Planificarea calendaristică
Nr.total ore: 32 ore
SEMESTRUL I - 16 ore 1 oră /săptămână
SEMESTRUL al II–lea – 16 ore
Nr. Unitatea de învăţare / Comp. Nr.
Perioada Obs.
Crt. Conţinuturi specif. ore
PALATUL CĂRŢILOR 1.1., 2.2.,
1. Vizită în ,,Palatul cărţilor’’ 2.3., 3.1., 1 I
(activitate la biblioteca şcolii) 3.2., 3.3.,
CURCUBEUL LECTURILOR
Texte din literatura română: 7
Ursul păcălit de vulpe – Ion Creangă II-VIII
Sarea în bucate – Petre Ispirescu 1.1., 1.2.,
Tema de evaluare nr. 1: Capacitatea de povestire a unui text 1.3., 1.4.,
2. cunoscut 2.1., 2.2.,
Texte din literatura universală: 2.3., 2.4.,
Găinuşa roşie – Joseph Jacobs 3.2., 3.3., 5 XXVIII-
Cenuşăreasa – Fraţii Grimm 4.1., 4.2., XXXIII
Tema de evaluare nr. 5: Capacitatea de interpretare a unui 4.3.
text cunoscut
POEZIA ANOTIMPURILOR
1.1., 1.2.,
Zile de toamnă – George Coşbuc
1.3., 1.4., 5 IX-XIV
Iarna – Moş Grigore Sfătosul
3. 2.2., 2.3.,
Ghiocelul – Maria Cunţan
3.1., 3.2.,
Vara – Duiliu Zamfirescu
3.3., 4.1.
Tema de evaluare nr. 2: Scrieri despre anotimpuri
4.2., 4.3.
1.1., 1.3.
DRAMATIZĂRI 2.1., 2.2.
4. Cele patru anotimpuri şi douăsprezece luni – Boris Crăciun
Evaluare semestrială 3.1., 3.2., 3 XV-XVII
3.3., 4.1.
FAMILIA
Bunica – Boris Crăciun 1.2., 1.3.,
Povaţă părintească – Grigore Toedossiu 2.1., 2.3., 5 XVIII-
5.
Doi fraţi cuminţi - Elena Farago 2.2., 2.4., XXII
De ziua ta, mămică – Boris Crăciun 3.2., 4.1.,
Tema de evaluare nr. 4: Scrieri despre fiinţe dragi 4.2., 4.3.
PRIETENI CARE NU CUVÂNTĂ
1.2., 1.3., XXVI
Motanul pedepsit – Elena Farago
1.4., 2.1., 4 XXIII- –
6. Câţi ca voi! – George Topîrceanu Școala
2.2., 2.3., XXVII
Lupul, calul şi puiul de vulpe – poveste populară românească altfel
2.4., 3.3.,
Tema de evaluare nr. 3: Prietenii noştri necuvântători
4.1., 4.3.
7. Evaluare finală (Serbarea cărţilor) 1 XXXIV

6
B. PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare 1 – Palatul cărţilor
Nr.ore: 1 oră
Nr. Conţinuturi Evaluare
Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse
crt. ( detalieri) -instrumente
• vizită la biblioteca şcolii Materiale: - observarea
1. Vizită în ,,Palatul 15.0 1.1., • prezentarea, pe înţelesul elevilor, a etapelor de realizare a unei • sala bibliotecii curentă
cărţilor’’ 9 2.2., cărţi ( dacă este posibil – vizionarea unui filmuleţ); şcolii
2.3., • prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii, cărţi frumos • cărţi din literatura
3.1., ilustrate, atractive,adecvate vârstei; pentru copii • aprecierea
3.2., • întâlnire cu elevi din clasele mai mari pentru a împărtăşi din verbală
3.3., experienţa lor de cititori Procedurale:
• colecţionarea unor cărţi pentru minibiblioteca clasei • conversaţia
(această activitate se va desfăşura pe parcursul mai multor • observaţia
săptămâni) • act.frontală
A.T.- aranjarea unui raft de cărţi din biblioteca şcolii;

Unitatea de învăţare 2 –Curcubeul lecturilor ( 1 )


Nr.ore: 7 ore
Nr. Conţinuturi Evaluare
Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse
crt. ( detalieri) -instrumente
Texte din 1.1., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
literatura 1.2., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
română: 1.3., necunoscute • imagini din
1. Ursul păcălit de 22.0 • identificarea personajelor principale/secundare lecturi • evaluarea
vulpe – Ion 9 1.4., • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la • fişe de lucru curentă
Creangă 29.0 2.1., textul audiat • CD-uri cu filme
9 2.3., • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • videoproiector •
2. Sarea în bucate – 06.1 3.2., dintr-un text cunoscut Procedurale: autoevaluarea
Petre Ispirescu 0 3.3., • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu • citirea explicativă
4.1., sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al • conversaţia • aprecierea
13.1 4.3. întâmplărilor • povestirea verbală
0
20.1
0
03.11

Tema de evaluare 1.4., • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • activitate
3. nr.1: – capacitatea 10.11 2.2., • identificarea lecturii după imagini individuală • probă orală
de povestire a 2.3., • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
unui text cunoscut 4.1.
7
Unitatea de învăţare 3 – Poezia anotimpurilor
Nr.ore: 5 ore
Nr. Conţinuturi Evaluare
Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse
crt. ( detalieri) -instrumente
1. Zile de toamnă – 17.11 1.2., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
George Coşbuc 1.3., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
1.4., necunoscute • desene de colorat • evaluarea
2. Iarna – Moş 24.11 • exerciţii de ,,citire” a imaginilor din textul audiat • creioane colorate curentă
Grigore Sfătosul 2.2., • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • fişe de lucru •autoevaluarea
2.3., • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor Procedurale:
3. Ghiocelul – Maria 08.12 3.2., - conversaţie pe marginea textului propus; • citirea explicativă • aprecierea
Cunţan 4.1., - utilizarea cratimei în scrierea ortogramelor; • conversaţia verbală
4.2., - exerciţii de identificare a însuşirilor neobişnuite atribuite de • jocul didactic
4. Vara – Duiliu 15.12 4.3. autor unor obiecte; • act.frontală
Zamfirescu A.T. – interpretarea unor cântece despre anotimpuri • act.individuală
Tema de - rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare • activitate • probă scrisă
5. evaluare nr.2: 22.12 individuală
Scrieri despre
anotimpuri

Unitatea de învăţare 4 – Dramatizări


Nr.ore: 3 ore
Nr. Conţinuturi Evaluare
Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse
crt. ( detalieri) -instrumente
1. Cele patru 1.3., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
anotimpuri şi 12.0 2.1., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
douăsprezece luni 1 2.2. necunoscute Procedurale: • evaluarea
– Boris Crăciun 19.0 • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • citirea explicativă curentă
1 3.2., educativ • conversaţia •
2. Evaluare 4.1., - punerea în scenă a unui text; • act.frontală autoevaluarea
semestrială 4.3. - identificarea mesajului din text; • act.individuală • aprecierea
26.0 - exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt verbală
1 cunoscut;

Unitatea de învăţare 5 – Familia


Nr.ore: 5 ore
Nr. Conţinuturi Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
8
crt. ( detalieri) -instrumente
1. Povaţă 1.2., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
părintească – 9.02 1.3., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
Grigore Toedossiu 2.1., necunoscute • imagini din • evaluarea
2. Doi fraţi cuminţi - 16.02 • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere lecturi curentă
Elena Farago 2.3., educativ • fişe de lucru •
3. Bunica – Boris 23.02 2.2., • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text Procedurale: autoevaluarea
Crăciun 2.4., • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • citirea explicativă
4. De ziua ta, 02.03 3.2., • dramatizare • conversaţia • aprecierea
mămică – Boris 4.1., • joc de rol • jocul didactic verbală
Crăciun 4.2., • ghicitori • act.frontală
4.3. • act.individuală
Tema de - rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare • act.individuală • probă scrisă
5. evaluare nr.4: 09.03
Scrieri despre
fiinţe dragi

Unitatea de învăţare 6 – Prieteni care nu cuvântă


Nr.ore: 4 ore
Nr. Conţinuturi Evaluare
Data C.S. Activităţi de învăţare Resurse
crt. ( detalieri) -instrumente
1. Motanul pedepsit 16.0 1.2., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
– Elena Farago 3 1.3., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
2. Câţi ca voi! – 1.4., necunoscute • fişe de lucru • evaluarea
George Topîrceanu 23.0 2.1., • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii Procedurale: curentă
3. Lupul, calul şi 3 2.2., • identificarea personajelor principale/secundare • citirea explicativă autoevaluarea
puiul de vulpe – 2.3., • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • conversaţia
poveste populară 30.0 2.4., • joc didactic – Recunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura! • act.frontală • aprecierea
românească 3 4.3. A.T. – Povestim şi colorăm! - interpretarea unor cântece • act.individuală verbală

Tema de - rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare • act.individuală • probă scrisă


evaluare nr. 3: 20.0
Prietenii noştri 4
necuvântători
Unitatea de învăţare 2 –Curcubeul lecturilor ( 2 )
Nr.ore: 5 ore
Nr. Conţinuturi Data C.S. Evaluare
crt. ( detalieri) Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
9
Texte din 1.1., • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
literatura 1.2., • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • texte suport curentă
universală: 1.3., necunoscute • imagini din
1. Găinuşa roşie – 27.04 • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii lecturi • evaluarea
Joseph Jacobs 11.05 1.4., • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat curentă
2.1., • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la • creioane colorate
2. Cenuşăreasa – 18.05 2.2., textul audiat • fişe de lucru •
Fraţii Grimm 25.05 2.3., • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • CD-uri cu filme autoevaluarea
2.4., dintr-un text cunoscut • videoproiector
3.2., • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu Procedurale: • aprecierea
3.3., sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al • citirea explicativă verbală
4.1., întâmplărilor • conversaţia
4.2., • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • povestirea
4.3. educativ
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
4. Tema de evaluare 1.4., - rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare • activitate
nr. 5: Capacitatea 08.06 2.3., individuală • probă scrisă
de interpretare a 4.1.
unui text cunoscut

Unitatea de învăţare 7 – Serbarea cărţilor


Nr.ore: 1 oră
Nr. Conţinuturi Data Ob. Evaluare
crt. ( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
1.1. - recitarea poeziilor învăţate în cadrul serbării şcolare; • observarea
1. Serbarea cărţilor 15.0 1.2. dezlegarea unor rebusuri; curentă
6 - recomandări pentru lectura din vacanţă. • aprecierea
verbală

10

S-ar putea să vă placă și