Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

DATA: 05.04.2016
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Calistrat Hogaş Roman
CLASA: I A
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Bădărău Daniela
ARIA CURRICULARĂ: Matematica si Stiinte ale naturii
DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: UNIVERSUL. AJUTOR DIN PARTEA SOARELUI
SUBIECTUL: Universul si adunarea numerelor naturale 0-100, cu trecere peste ordin
FORMA DE REALIZARE : integratǎ
TIPUL LECŢIEI: consolidare
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română
Matematica si explorarea mediului
Dezvoltare personală
Arte vizuale şi abilităţi practice
SCOPUL: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme prin adunarea
numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin
COMPETENŢE GENERALE:
 Utilizarea numerelor în calcule elementare ;
 Identificarea unor fenomene / relații / regularități / structuri din mediul apropiat ;
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Matematică şi explorarea mediului:
1.4. Efectuarea de adunǎri şi scǎderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numǎrare
1.5. Efectarea de adunǎri/ scǎderi repetate prin numǎrǎri şi reprezentǎri obiectuale în concentrul 0-100;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termeni, sumǎ, total, diferenţǎ,<,>, +,=,-) în
rezolvarea şi/ sau compunerea de probleme.
5.2 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scǎdere în concentrul 0-100
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentǎri schematice.
2.1 Orientarea şi miscarea în spaţiu în raport cu repere/directii date folosind sintagme de tipul  : în,
deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior.
4.2 Identificarea unor consecinte ale unor actiuni, fenomene, procese simple

 Comunicare în limba română:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral pe teme accesibile;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
 Dezvoltare personală:
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexe variate
 Arte vizuale și abilitati practice :
1.1 Identificarea liniei, a punctului, a culorii si a formei in contexte cunoscute
OBIECTIVE OPERATIONALE:
COGNITIVE :
 O1: să aplice algoritmul de calcul oral şi scris , în rezolvarea adunărilor şi scăderilor fără şi cu
trecere peste ordin, cu numere mai mici decât 100;
 O2: să utilizeze terminologia specifică matematicii;
 O3: să afle numere necunoscute în cadrul operaţiilor de adunare şi scădere;
 O4: să rezolve o problemă ce presupune o operaţie
 O5: să compună probleme după imagini sau exerciţiu dat
 O6:Să identifice efectele pozitive negative ale Soarelui asupra Pământului
 O7: să exprime opinii cu privire la anumite atitudini şi comportamente observate în mediul
înconjurător
PSIHOMOTORII:
O.M.1- să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris;
O.M.2- să mânuiască corect instrumentul de scris
AFECTIV-ATITUDINALE:
O.A.1 - să participe cu interes la activităţile propuse;
O.A.2 - să manifeste interes şi plăcere pentru calcule şi de asemenea, pentru aşezarea corectă în pagină
a operaţiilor din exerciţii şi probleme
OA2 - să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercitiul, observația, munca independentă, jocul
didactic, descoperirea, jocul didactic, problematizarea, explicaţia
 RESURSE MATERIALE: tabla, plansa de A3, fisa , marker, caiet de lucru, planşe, fişe de lucru,
recompense, diverse materiale didactice, numărători;
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe, în perechi
 FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, evaluare continua
RESURSE:
 TEMPORALE: 45 min
 UMANE: 23 elevi
 BIBLIOGRAFICE
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română,
Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilitǎţi practice, Dezvoltare personală, aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013
 C.Mihǎilescu,T.Piţilǎ,C.Grigorescu,C.Coman – Matematicǎ şi explorarea mediului - manual pentru
clasa I, Editura Arthur, 2014
 Viorica și Dumitru Pârâialǎ, Claudia Bǎlan ,Anica Vasilache, Teodora Tanasǎ –
ACTIVITĂŢI ÎN COMPLETAREA PROGRAMULUI DIN CICLUL PRIMAR - Editura Euristica, 2004
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob
instruirii şi Forme de Evalua
Op Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Procedurale Materiale
dozarea organizare
Stabileşte ordinea şi disciplina în sala
1.Moment de clasă. - se pregătesc pentru conversaţia manualul frontal
organizatoric Pregăteşte materialele necesare. desfăşurarea lecţiei; caietele
1 min pentru desfăşurarea activităţii;
Tema zilei este PRIETENIA.
Întâlnirea de dimineaţă
Discutăm despre ziua şi data în care ne
aflăm, luna şi anotimpul, starea vremii, Elevii formează grupele după
conform Calendarului naturii indicaţiile învăţătoarei.
completat.
Organizarea elevilor – pe grupe de
două bănci – anotimpul primăvara,
prietenia între vieţuitoare. Singuri îşi Se folosesc materilele lucrate
aleg simbolul şi denumirea. de elevi la orele de AVAP.
Grupa Buburuzelor
Grupa Fluturaşilor
Grupa Flori de primăvară
2.Reactualizarea Solicit să precizeze lecţia învăţată
cunoştinţelor pentru ziua respectivă şi tema de - prezintă tema; conversaţia frontal
5 min acasă.
O1 Verificarea temei se face cantitativ.
Observă dacă elevii au efectuat tema caietele individual
dată. exerciţiul
Verificarea calitativă a temei se face - citesc exerciţiile indicate şi Evaluar
selectiv şi corectează greşelile apărute. corectează greşelile apărute calcul reciproc
Reactualizează cunoştinţele. în temă mintal frontal
Exerciţii de conştientizare a limbajului
matematic:
- Cum se numesc numerele care se - rezolvă exerciţiile de
adună? Dar rezultatul adunării? „antrenare a minţii”;
- Ce este descăzutul? Dar scăzătorul?
Cum se numeşte rezultatul scăderii?
- Care sunt numerele cuprinse între 83
şi 78?
- Care este succesorul numărului 99?
- Dar predecesorul numărului 70?
- Care este numărul impar cuprins între
58 şi 61?
- Prin ce operaţie se află
numărul:
o cu 6 mai mare decât 34?
o cu 8 mai mic decât 39?
a) exerciţii de calcul rapid:
3+6=; 30+60=; 8-5=; 80-50=.
16+3-9=; 90-60+20=; 38-8=; 25-3=.
?+?=80; ?-?=20; ?+20=27; ?-8=60.
83=?Z ?U; 28=?Z ?U; 16=?Z ?U.
suma numerelor 8 şi 6?

Veveriţa vrea s-adune


Un coşuleţ cu alune
Azi, culege zece,
Mâine încă zece.
Coşuleţul s-a umplut
Dar pe drum cinci a pierdut.
Câte duce, şcolărei,
Acasă la puii ei?

Doi purcei şi două curci


Stau în curtea cu lăptuci
Dacă şi-ar dori papuci,
Câţi ar trebui s-aduci?
ACTIVITATE ÎN PERECHI
3.Captarea Elevii întorc fişa primită – observă jocul conversaţia
atenţiei UNIVERSUL, SOARELE, SURSĂ DE explicaţia Fişe de frontal
2’ CĂLDURĂ ŞI LUMINĂ jocul lucru
Se verifică activitatea lucrată. didactic
4.Anunţarea În această ora discutăm despre Univers -ascultă şi reţin titlul lecţiei
subiectului şi a şi Soare şi vom face exerciţii de Conversatia Observare
obiectivelor adunare şi scădere fără trecere şi cu sisitemati
operaţionale trecere peste ordin, de la 0 la 100. - reţin obiectivele lecţiei Explicaţia ca
1’ La sfârşitul lecţiei noi vom sti mai elevii vor scrie în caietul lor,
multe lucruri despre Soare şi ne vom după ce vor face exerciţii de Corectare
descurca mai bine la exercitii. încălzire a muşchilor mici ai unde este
 Pe tablă scriu titlul lectiei Adunarea mâinilor. Ţin cont de cazul
numerelor naturale de la 0 la 100. încadrarea în pagină,
5.Dirijarea ACTIVITATE FRONTALĂ
consolidării Floarea soarelui – - se împart pe grupe – se
20’ Scurte discuţii despre această floare – întorc la băncile din spatele
legătura cu tema de astăzi. lor.
Sarcini de lucru -ascultă şi reţin explicaţiile; conversaţia
Mascota clasei – Albinuţa MAIA - rezolvă sarcina, expun explicaţia frontal
 Oferă prima sarcină de lucru, cu produsele finite şi află indiciul exerciţiul pe grupe
indiciul: următorul jocul
O1 Corect de vei calcula, mai aproape de didactic
Soare te vei afla!
Explică sarcina elevilor. Rezolvă sarcinile de lucru. aprecie
Pe fiecare petală sunt scrise diferite verbală
numere de la 0 la 100. autoeva
Anexa 1 – Fişa de activitate frontală area

Se verifică activitatea elevilor, selectiv -Citesc răspunsurile.


doare rezultatele. conversaţia frontal
O1 explicaţia pe grupe
O2 ACTIVITATE INDEPENDENTĂ exerciţiul
DIFERENŢIATĂ
FIŞA DE LUCRU ex. 1
Se verifică selectiv rezultatele obţinute.
Elevii lucrează independent. conversaţia frontal aprecie
ACTIVITATE FRONTALĂ explicaţia pe grupe verbală
1. Aflați numerele cu 17 mai mari exerciţiul autoeva
decât : 34, 47, 58. area
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ Vor lucra la tablă.
Se lucrează exerciţiul 2 din fişa de
lucru. Elevii lucrează independent.
ACTIVITATE FRONTALĂ individual
2. Aflaţi numărul necunoscut din conversaţia
exerciţiul dat.
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ
3. Se lucrează exerciţiul 3 din fişa de Elevii lucrează independent.
lucru.
REZOLVARE DE PROBLEME
Datele problemei sunt scrise pe tablă şi
ilustrate
Le citesc conţinutul problemei. Se
repetă de către 2 elevi, se analizează, Elevii vor scrie pe caiete doar
se scrie rezolvarea pe tablă. Elevii vor rezolvarea.
scrie pe caiete doar rezolvarea.
Alcătuim oral o problemă
asemănătoare sau care se rezolvă prin
operaţie inversă.
6.Obţinerea O1 ACTIVITATE PE GRUPE conversaţia evaluar
performanţei O2 Floarea Prieteniei exerciţiul individual frontală
8 min O4 Anexa 2 frontal
Elevii vor primi sarcinile de lucru: Primesc fişele şi le rezolvă
să rezolve exerciţiile de pe petalele Sunt ateqnţi la evaluare.
primite şi să le unească într-o floare a
prieteniei. Exerciţiile sunt identice.
Se verifică activitatea elevilor, selectiv
doar rezultatele.
Asigurarea Albinuţa Maia şi floarea soarelui vă explicaţia frontal
retenţiei şi a transmit să lucraţi şi acasă câteva exerciţiul individual
transferului de exerciţii, pentru ca, în ora următoare,
cunoştinţe să reuşim să lucrăm exerciţii mai
3 min dificile dar frumoase.
Tema pentru acasă – explicarea
modului de rezolvare a temelor pentru Notează tema pentru acasă
acasă – diferenţiat, la alegere.
Manual – p. 28 – e. 1, 3
p. 28. – e. 2, 7 manual
Evaluarea activităţii - ascultă aprecierile făcute aprecie
8.Încheierea Se acordă calificative individual şi pe conversaţia culegere individual verba
lecţiei grupe.
5 min Redaţi într-un cuvânt activitatea de
astăzi.
CÂNTEC: Învăţăm, ne distrăm….
ACTIVITATE FRONTALĂ
CADRANELE
ACTIVITATE PE GRUPE:

1. Citiţi enunţul problemei. 2. Scrieţi datele problemei:

Pe ramurile unui copac se bucură de lumina


Soarelui 36 de vrăbii şi 49 de rândunele. Din ele, ………………………………………………………………………………………………………
zboară 34.
Câte păsări mai rămân? ………………………………………………………………………………………………………

3. Rezolvaţi problema: 4. Realizaţi un desen potrivit problemei.

…………………………………………………

………………………………………………….

Răspuns:…………………………..
ACTIVITATE FRONTALĂ – ANEXA

1. Floarea soarelui vă invită să lucraţi.


Vă transmite următoarele sarcini:
a. Citiţi şi scrieţi numerele de pe petalele florii. Ordonaţi-le crescător.
________________________________________________________
________________________________________________________
b. Alegeţi: numerele pare ____________________________________
Numerele impare ____________________________________
c. Calculaţi: suma a două numere pare ______________________________
Diferenţa a două numere impare __________________________
d. Comparaţi cele două rezultate obţinute. ____________________________

2.Aflaţi numerele cu 17 mai mari decât:34; 47; 58.


_______________________ _________________________ ______________________
3. Aflaţi termenul necunoscut:
a - 27 = 37 a = ____________ a = _____________ V: ______________
4. Albinuţa Zum a adunat 34 de punguţe cu polen. Prietena ei, albinuţa Maia, a adunat cu 18 punguţe mai multe.
Câte punguţe a adunat albinuţa Maia?
Câte punguţe au adunat împreună cele două prietene?
___________________________________________________________

_____________________________________________________________________
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ DIFERENŢIATĂ - ANEXA
1. Rezolvaţi exerciţiile scrise pe jetoane. Ordonaţi descrescător rezultatele.
71 - 60 54 + 28 40 - 10
37 + 27 94 - 21 82 + 18

64 73 100 11 82 30

ACTIVITATE INDEPENDENTĂ DIFERENŢIATĂ


2. Efectueză exerciţiile şi scrie semnul de relaţie potrivit: <, >, =.
28 + 16 __ 23 + 9 83 + 9 __ 47 + 48 37 + 48 ___ 56 + 19
__________________ __________________ ____________________

ACTIVITATE INDEPENDENTĂ DIFERENŢIATĂ


3. Aflaţi termenul care lipseşte:
a – 38 = 57 a - 27 = 56
a = ______________ a = ____________
a = ______________ a = ____________
V: _______________ V: _____________
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ DIFERENŢIATĂ - ANEXA

1. Încercuieşte rezultatul corect:

84 – 13 = 50 ; 34 ; 71
33 + 24 = 53 ; 57 ; 54

2. Uneşte cu rezultatul corect:


34+29 87
28+59 34
78 - 44 63

3. Adevărat sau fals ?

33+22= 31
45 -15= 30
ACTIVITATE PE GRUPE

S-ar putea să vă placă și