Sunteți pe pagina 1din 49

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

“Muncim, învățăm, ne jucăm “

Clasa I A
Manuale – Editura Didactică și Pedagogică S.A.
An şcolar : 2019 - 2020
Inv. Coman Maria Cristina
Perioada: 4 săptămâni (04.11.2019 – 29.11.2019)

Competenţe
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua specifice/ Detalii de conţinut Resurse Evaluare Observații
organizarea colectivului de elevi
Disciplina
Luni, AVAP 1. Fluturele - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
4 1.1 (pensulaţie, linia utilizate; de arte vizuale şi sistematică
noiembrie 1.3 modulată) - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor abilităţi practice,
2019 2.2 2. Albinuţa din mediul cunoscut; şablon, acuarele,
2.3 (decupare, -folosirea liniei cu scop decorativ; pensule, cleşte de rufe
CLR pensulaţie) - realizarea jucăriilor. din lemn, foarfecă.
MM b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
Religie Predă profesor
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți, Educație Predă profesor
5 fizică
noiembrie C.L.R.  descrierea imaginilor; Resurse materiale: observare
2019 1.3. În livadă  selectarea unor cuvinte din enunţuri manual, decupaje din sistematică
1.4. realizate de elevi; ziare şi reviste,
2.1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii; alfabetar, sârmă
2.2.  Sunetul şi  despărţirea cuvintelor în silabe; moale, plastilină, probă orală/
2.3. literele (de figuri Tangram, scrisă
 identificarea sunetului e în silabe şi cuvinte
3.1. tipar şi de
şi asocierea acestuia cu litera e/E;
3.2. mână): e/E
 formularea unor propoziţii alcătuite din Resurse procedurale: autoevaluare
4.1.  Dialogul
cuvinte care încep cu acelaşi sunet; conversaţia,
4.2.  Punctuaţia.
 completarea de propoziţii eliptice; observaţia dirijată,
Utilizarea liniei
 identificarea numărului de silabe ale unui exerciţiul, jocul
M.M. de dialog
cuvânt; didactic,
MEM Pronunţia şi
AVAP scrierea corectă a  asocierea scrisului de mână cu cel de tipar; metoda fonetico –
cuvintelor care  formularea şi scrierea unor cuvinte care analitico - sintetică
încep cu e şi a conţin diftongul ea;
cuvintelor care  exemplificarea unor cuvinte potrivite unor Forme de organizare a
conţin diftongul ea cerinţe date (nume de persoane, cu sunetul e colectivului:
în poziţie iniţială); individuală,
 citirea integrală a cuvintelor; frontală şi în grup
 exersarea unor dialoguri;
 delimitarea cuvintelor unei propoziţii;
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină;
MEM • Corpul omenesc. - realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul Resurse materiale: - observarea
Scheletul omenesc cu principalele părți componente ale Matematică și sistematică
3.1 scheletului explorarea mediului, - probe orale
- recunoaşterea părților componente ale scheletului şi manual pentru cls. I, - probe
localizarea acestora folosind imagini din atlase sau Editura Didactică și practice
CLR mulaje Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP planşe diverse, tablă - portofoliul
magnetică, magneţi, - experimentul
numărătoare, riglete, - activitatea
figurine, atlase, practică
mulaje, culori, coli
albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Jocuri muzicale - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea a. materiale:
1.4 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul casetofon, cd-uri,
3.3 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / laptop
AVAP receptarea lor de către copii
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru b. procedurale:
confecţionarea unor jucării muzicale simple conversația,
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de explicația,
lemn decorate de copii etc.) demonstrația,
-Jocuri muzicale exercițiul, jocul
Cântec: Broscuțele
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Miercuri, C.L.R. În livadă Resurse materiale: observare
6 1.3. Scrierea literei ”e  scrierea literei e/E izolat şi în cuvinte; manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. mic de mână  scrierea unui dialog; ziare şi reviste,
2019 2.1. E, e, e, placuta vreme e. alfabetar, sârmă
2.2. Struguri, prune, mere pere, moale, plastilină, probă orală/
2.3. Noi avem dupa placere,  figuri Tangram, scrisă
3.1. E ,e, e, placuta vreme e. Resurse procedurale:
3.2. conversaţia,
4.1. observaţia dirijată, autoevaluare
4.2. Litera "e" mic de mana este alcatuita dintr-o exerciţiul, jocul
bucla mica, aceasta se continua cu un bastonas cu didactic,
intorsatura in jos, dreapta. metoda fonetico –
analitico - sintetică
M.M. Forme de organizare a
AVAP colectivului:
individuală,
frontală şi în grup

C.L.R.  descrierea imaginilor; Resurse materiale: observare


1.3. În livadă  selectarea unor cuvinte din enunţuri manual, decupaje din sistematică
1.4. realizate de elevi; ziare şi reviste,
2.1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii; alfabetar, sârmă
2.2.  Sunetul şi  despărţirea cuvintelor în silabe; moale, plastilină, probă orală/
2.3. literele (de figuri Tangram, scrisă
 identificarea sunetului e în silabe şi cuvinte
3.1. tipar şi de Resurse procedurale:
şi asocierea acestuia cu litera e/E;
3.2. mână): e/E conversaţia,
 formularea unor propoziţii alcătuite din
4.1.  Dialogul
cuvinte care încep cu acelaşi sunet; observaţia dirijată, autoevaluare
4.2.  Punctuaţia. exerciţiul, jocul
 completarea de propoziţii eliptice;
Utilizarea liniei didactic,
 identificarea numărului de silabe ale unui
de dialog metoda fonetico –
cuvânt;
A.V.A.P. Pronunţia şi analitico - sintetică
M.M. scrierea corectă a  asocierea scrisului de mână cu cel de tipar;
cuvintelor care  formularea şi scrierea unor cuvinte care Forme de organizare a
încep cu e şi a conţin diftongul ea; colectivului:
cuvintelor care  exemplificarea unor cuvinte potrivite unor individuală,
conţin diftongul ea cerinţe date (nume de persoane, cu sunetul e frontală şi în grup
în poziţie iniţială);
 citirea integrală a cuvintelor;
 exersarea unor dialoguri;
 delimitarea cuvintelor unei propoziţii;
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină
MEM Adunarea - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime de Resurse materiale: - observarea
1.4. numerelor naturale obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și sistematică
1.5. de la 0 la 10. obiectelor explorarea mediului, - probe orale
1.6. Proprietăţile - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu manual pentru cls. I, - probe
CLR adunării obiecte sau prin operaţia inversă Editura Didactică și practice
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP asociativitate, element neutru), fără precizarea planşe diverse, tablă - portofoliul
terminologiei magnetică, magneţi, - experimentul
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, numărătoare, riglete, - activitatea
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi figurine, culori, coli practică
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor albe, coli colorate,
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi colţul verde al clasei,
număr de elemente grădina şcolii
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a Resurse procedurale:
elementelor unei mulţimi pentru determinarea conversaţia, exerciţiul,
cardinalului acesteia explicaţia, munca
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici independentă,
decât 100 învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
1.1 utilizate; de arte vizuale şi sistematică
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor abilităţi practice,
2.2 din mediul cunoscut; şablon, acuarele,
2.3 -folosirea liniei cu scop decorativ; pensule, cleşte de rufe
CLRMM 1. Fluturele - realizarea jucăriilor. din lemn, foarfecă.
(pensulaţie, linia b. procedurale:
modulată) conversaţia,
2. Albinuţa explicaţia,
(decupare, demonstraţia,
pensulaţie) observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală
Joi, C.L1.3. 1. În livadă Resurse materiale: observare
7 1.4. Scrierea literei E  scrierea literei e/E izolat şi în cuvinte; manual, decupaje din sistematică
noiembrie 2.1. mare de mână  scrierea unui dialog; ziare şi reviste,
2019 2.2. alfabetar, sârmă
2.3. Ene, Ema si Emil moale, plastilină, probă orală/
3.1. Au vazut un crocodil figuri Tangram, scrisă
3.2. Fiara ar fugi indata Resurse procedurale:
4.1. De n-ar fi de…ciocolata conversaţia,
autoevaluare
4.2. observaţia dirijată,
.R. exerciţiul, jocul
didactic,
A.V.A.P. metoda fonetico –
M.M. analitico - sintetică
Forme de organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în grup
C.L.R. La fermă  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe Resurse materiale: observare
1.3. pronunţia corectă, clară; manual, decupaje din sistematică
1.4.  identificarea sunetului r în silabe şi în ziare şi reviste,
2.1.  Sunetul şi cuvinte; alfabetar, sârmă probă orală/
2.2. literele (de tipar  frământări de limbă; moale, plastilină, scrisă
2.3. şi de mână): r/R  asocierea sunetului r cu litera r/R; diferite instrumente de
3.1.  Dialogul:  identificarea poziţiei literei în scrierea unui scris, figuri Tangram, autoevaluare
3.2. oferirea de cuvânt; Resurse procedurale:
4.1 informaţii conversaţia,
 completarea de propoziţii eliptice;
AVAP despre mediul observaţia dirijată,
 formarea de cuvinte utilizând litere date (cu
social şi natural exerciţiul, jocul
support imagistic);
apropiat didactic,
Citirea/scrierea  scrierea unor cuvinte cu ajutorul
metoda analitico –
unui dialog alfabetarului;
fonetico – sintetică
 citirea silabelor, cuvintelor propoziţiilor; Forme de organizare a
 citirea în dialog; colectivului:
 citirea selectivă; individuală,
 delimitarea în scris a cuvintelor unei frontală, în grup
propoziţii;
 asocierea corectă imagine – cuvânt;
 citirea/scrierea unui dialog;
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină;
 Activitate practică:
Litera R prin tehnica Tangram
 Joc de pronunţie:
Rică nu ştia să zică, de Mălina
Cajal
 Joc
Careul cuvintelor
Cantecul : Am la țară la bunici
MEM Adunarea - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime de Resurse materiale: - observarea
1.4. numerelor naturale obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și sistematică
1.5. de la 0 la 10. obiectelor explorarea mediului, - probe orale
1.6. Proprietăţile - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu manual pentru cls. I, - probe
adunării obiecte sau prin operaţia inversă Editura Didactică și practice
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
asociativitate, element neutru), fără precizarea planşe diverse, tablă - portofoliul
terminologiei magnetică, magneţi, - experimentul
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, numărătoare, riglete, - activitatea
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi figurine, culori, coli practică
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor albe, coli colorate,
AVAP - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi colţul verde al clasei,
număr de elemente grădina şcolii
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a Resurse procedurale:
elementelor unei mulţimi pentru determinarea conversaţia, exerciţiul,
cardinalului acesteia explicaţia, munca
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici independentă,
decât 100 învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
DP Autocunoaștere Igiena personală . Igiena școlarului.Igiena sălii de Resurse materiale: - observare
și atitudine clasa. Igiena locuinței. Igiena acasă. fișe de lucru, imagini, sistematică
1.2 pozitivã fațã de - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării creioane colorate, - evaluare
sine și fațã de regulilor de igienă personală carioca, acuarele, orală/ evaluare
CLR ceilalți Igiena - desenarea unor personaje care respectă/ nu hârtie glasatã, individuală, de
personalã (Norme respectă regulile de igienă personală creponatã, jetoane, grup
de igienã la școalã - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mascote, jucãrii, CD- - portofoliu
AVAP și acasã. Igiena exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar uri audio, video pentru - temă de lucru
locuinței, a sãlii de conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o diferite demonstrații în clasă
clasã) periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” sau ca suport în - inter-evaluare
MEM - rebusuri, concursuri despre reguli simple de activitãți -auto-evaluare
igienă Resurse procedurale: -colaj
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte Metode: conversaþia -afiș
cheie care ilustrează reguli de igienă euristicã, demonstrația
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor („Cum sã fii
de igienă personală: corespondenţe, asocieri, sãnãtos“!)
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, -explicaþia, munca
exprimare de opinii independentã, - studiu
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă de caz
preferate -Povestea lui Auraș,
jocul de rol , jocul
Cantecul : Igiena didactic „Dezvãluie ce
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE simți!“ „Culoarea
sentimentelor“ „Eu și
Cantecul : Mâinile ni le spalam celãlalt, Eu și ceilalți”,
https://www.youtube.com/watch?v=SW3cBk-jvA8 „Eu în grupul meu”.,
„Cum mã vãd eu?
Cantecul : Prietenii Cum mã vãd
https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70 ceilalți?“, „Ce ne
apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii oamenilor și
ai Prințesei Igiena”.,
studii de caz, povești
terapeutice - „Prințesa
Igiena“/ metode activ-
participative ;
Organizare:
activitate frontală,
individuală , pe grupe,
în echipă
Vineri, C.L.R. La fermă  scrierea literei r/R; cuvinte, propoziţii; Resurse materiale: observare
8 1.3. Scrierea literei ”r  scrierea unui dialog; manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. mic de mână  delimitarea în scris a cuvintelor unei ziare şi reviste,
2019 2.1. propoziţii; alfabetar, sârmă probă orală/
2.2. moale, plastilină, scrisă
2.3. Noduletu-am desenat diferite instrumente de
3.1. Zaua mica l-a urmat scris, figuri Tangram, autoevaluare
3.2. Straduindu-ne un pic Resurse procedurale:
4.1 O sa-l scriem pe "r" mic. conversaţia,
observaţia dirijată,
AVAP exerciţiul, jocul
didactic,
 Cantecul : Am la țară la bunici metoda analitico –
fonetico – sintetică
Forme de organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
C.L.R. La fermă  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe Resurse materiale: observare
1.3. pronunţia corectă, clară manual, decupaje din sistematică
1.4.  identificarea sunetului r în silabe şi în cuvinte ziare şi reviste,
2.1.  Sunetul şi  frământări de limbă; alfabetar, sârmă probă orală/
2.2. literele (de tipar  asocierea sunetului r cu litera r/R; moale, plastilină, scrisă
2.3. şi de mână): r/R diferite instrumente de
 identificarea poziţiei literei în scrierea unui
3.1.  Dialogul: cuvânt; scris, figuri Tangram, autoevaluare
3.2. oferirea de Resurse procedurale:
 completarea de propoziţii eliptice;
4.1 informaţii conversaţia,
 formarea de cuvinte utilizând litere date (cu
despre mediul observaţia dirijată,
support imagistic);
AVAP social şi natural exerciţiul, jocul
apropiat  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;
MM didactic,
Citirea/scrierea  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; metoda analitico –
unui dialog  citirea în dialog; fonetico – sintetică
 citirea selectivă; Forme de organizare a
 delimitarea în scris a cuvintelor unei colectivului:
propoziţii; individuală,
 asocierea corectă imagine – cuvânt; frontală, în grup
 citirea/scrierea unui dialog;
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină;
 Activitate practică:
Litera R prin tehnica Tangram
 Joc de pronunţie:
Rică nu ştia să zică, de Mălina
Cajal
 Joc
 Careul cuvintelor
Cantecul : Am la țară la bunici
MEM Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime Resurse materiale: - observarea
1.4. numerelor naturale de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de Matematică și sistematică
1.5. până la 10 numărarea obiectelor explorarea mediului, - probe orale
1.6. - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime manual pentru cls. I, - probe
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” Editura Didactică și practice
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
obiecte sau prin operaţia inversă planşe diverse, tablă - portofoliul
AVAP - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, magnetică, magneţi, - experimentul
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şinumărătoare, riglete, - activitatea
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor figurine, culori, coli practică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de albe, coli colorate,
elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „De câte ori pot colţul verde al clasei,
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un grădina şcolii
băieţel împarte în mod egal 10 bomboane celor 5 Resurse procedurale:
colegi ai săi. Câte bomboane primeşte fiecare conversaţia, exerciţiul,
coleg?”) explicaţia, munca
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei independentă,
sume/diferenţe de termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc învăţarea prin
câte 2 mere. Câte mere au primit fraţii?”) descoperire,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici problematizarea,
decât 100 demonstraţia, jocul
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei didactic
sume cu o diferenţă sau cu un număr (ex., 24 + 13 ꞊ Forme de organizare
45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30 etc.) a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Jocuri muzicale - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea a. materiale:
1.4 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul casetofon, cd-uri,
3.3 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / laptop
AVAP receptarea lor de către copii
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru b. procedurale:
confecţionarea unor jucării muzicale simple conversația,
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de explicația,
lemn decorate de copii etc.) demonstrația,
-Jocuri muzicale exercițiul, jocul
Cântec: Broscuțele
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Luni, AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
11 1.1 utilizate; de arte vizuale şi sistematică
noiembrie 1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor abilităţi practice,
2019 2.2 din mediul cunoscut; şablon, creioane
2.3 -folosirea liniei cu scop decorativ; colorate, carioca,
2.5 - realizarea jucăriilor; markere, creion,
CLR - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte stilou, , acuarele,
MM 1. Martinel confecţionate. pensule, foarfece, băţ
(haşurare) frigărui.
2. Masca –pisica b. procedurale:
pensulaţie, conversaţia,
decupare, lipire) explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
Religie Predă profesor
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți, Educație Predă profesor
12 fizică
noiembrie C.L.R. La fermă  scrierea literei r/R; cuvinte, Resurse materiale: observare
2019 1.3. Scrierea literei ”R” Propoziţii manual, decupaje din sistematică
1.4. mare de mână  -scrierea unui dialog; ziare şi reviste,
2.1.  delimitarea în scris a cuvintelor unei alfabetar, sârmă probă orală/
2.2. propoziţii; moale, plastilină, scrisă
2.3. Daca vrei sa-i scrii lui Rila diferite instrumente de
3.1. Iepurasul din poveste,  scris, figuri Tangram, autoevaluare
3.2. Ai nevoie de "R" mare. Resurse procedurale:
4.1 Nu e greu, te rog, priveste! conversaţia,
observaţia dirijată,
M.M. exerciţiul, jocul
didactic,
metoda analitico –
Cantecul : Am la țară la bunici fonetico – sintetică
Forme de organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
MEM Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime Resurse materiale: - observarea
1.4. numerelor naturale de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de Matematică și sistematică
1.5. până la 10 numărarea obiectelor explorarea mediului, - probe orale
1.6. - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime manual pentru cls. I, - probe
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” Editura Didactică și practice
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
obiecte sau prin operaţia inversă planşe diverse, tablă - portofoliul
CLR - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, magnetică, magneţi, - experimentul
AVAP cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numărătoare, riglete, - activitatea
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor figurine, culori, coli practică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de albe, coli colorate,
elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „De câte ori pot colţul verde al clasei,
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un grădina şcolii
băieţel împarte în mod egal 10 bomboane celor 5 Resurse procedurale:
colegi ai săi. Câte bomboane primeşte fiecare conversaţia, exerciţiul,
coleg?”) explicaţia, munca
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei independentă,
sume/diferenţe de termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc învăţarea prin
câte 2 mere. Câte mere au primit fraţii?”) descoperire,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici problematizarea,
decât 100 demonstraţia, jocul
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei didactic
sume cu o diferenţă sau cu un număr (ex., 24 + 13 ꞊ Forme de organizare
45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30 etc.) a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. 1.Recapitulare - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea a. materiale:
1.4 2.Evaluare lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul casetofon, cd-uri,
3.3 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / laptop
receptarea lor de către copii b. procedurale:
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de conversația,
tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către explicația,
copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de demonstrația,
boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu exercițiul, jocul
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Miercuri, C.L.R. La moară  identificarea sunetului o în silabe şi în Resurse materiale: observare
13 1.3.  Sunetul şi cuvinte; manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. literele (de  exemplificarea unor cuvinte care conţin ziare şi reviste,
2019 1.5. tipar şi de litera o; alfabetar, sârmă
2.1. mână): o/O  asocierea sunetului o cu litera o/O; moale, plastilină, probă orală/
2.2.  Propoziţia:  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; Resurse procedurale: scrisă
3.1. utilizarea  scrierea literei o/O izolat ori în cuvinte şi în conversaţia,
3.2. cuvintelor noi propoziţii; observaţia dirijată,
4.1. în contexte  scrierea după dictare a unor cuvinte exerciţiul, jocul autoevaluare
4.3. adecvate şi propoziţii scurte; didactic, metoda
Scrierea analitico – fonetico –
 completarea de cuvinte, propoziţii eliptice
M.M. funcţională– sintetică
 asocierea cuvântului cu numărul potrivit de
AVAP copierea, Forme de organizare a
silabe;
transcrierea unui colectivului: frontală,
 scrierea unor cuvinte cu ajutorul în echipă, individuală
dialog
alfabetarului;
 citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
 citirea în dialog;
 citirea selectivă;
 delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o
propoziţie;
 ordonarea silabelor pentru obţinerea unui
cuvânt;
 realizarea acordului substantive – adjective
(fără terminologie);
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină;
 Activitate practică:
- litera O cu pensula, creta, carioca pe diferite
suporturi de lucru
- utilizarea computerului pentru
scrierea literelor o şi O
 Activitate transdisciplinară:
Orarul clasei
 Joc:
Rebus
Cantecul : La moară
C.L.R. La moară  scrierea literei o / izolat ori în cuvinte şi în Resurse materiale: observare
1.3. propoziţii; manual, decupaje din sistematică
1.4.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi ziare şi reviste,
1.5. Scrierea literei ”o propoziţii scurte; alfabetar, sârmă
2.1. mic de mână moale, plastilină, probă orală/
2.2. Un bastonas de-as avea Resurse procedurale: scrisă
3.1. Cu "a" mic m-ati confunda conversaţia,
3.2. Eu sunt oul cel vestit observaţia dirijată,
4.1. La care Zdreant-a poftit exerciţiul, jocul autoevaluare
4.3. Si a ramas pacalit. didactic, metoda
De l-ai scris pe "a" frumos, analitico – fonetico –
A.V.A.P. Nici eu n-oi fi mai prejos. sintetică
M.M.
Cantecul : La moară
Forme de organizare a
colectivului: frontală,
în echipă, individuală
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: - observarea
necunoscut balanţei Matematică și sistematică
1.6. explorarea mediului, - probe orale
manual pentru cls. I, - probe
Editura Didactică și practice
CLR Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
planşe diverse, tablă - portofoliul
AVAP magnetică, magneţi, - experimentul
numărătoare, riglete, - activitatea
figurine, culori, coli practică
albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
AVAP 1. Martinel - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
1.1 (haşurare) utilizate; de arte vizuale şi sistematică
1.3 2. Masca –pisica - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor abilităţi practice,
2.2 pensulaţie, din mediul cunoscut; şablon, creioane
2.3 decupare, lipire) -folosirea liniei cu scop decorativ; colorate, carioca,
2.5 - realizarea jucăriilor; markere, creion,
CLR - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte stilou, , acuarele,
MM confecţionate. pensule, foarfece, băţ
frigărui.
b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
Joi, C.L.R. La moară  identificarea sunetului o în silabe şi în Resurse materiale: observare
14 1.3.  Sunetul şi cuvinte manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. literele (de  exemplificarea unor cuvinte care conţin ziare şi reviste,
2019 1.5. tipar şi de litera o alfabetar, sârmă
2.1. mână): o/O  asocierea sunetului o cu litera o/O moale, plastilină, probă orală/
2.2.  Propoziţia:  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Resurse procedurale: scrisă
3.1. utilizarea  scrierea literei o/O izolat ori în cuvinte şi în conversaţia,
3.2. cuvintelor noi propoziţii observaţia dirijată,
4.1. în contexte  scrierea după dictare a unor cuvinte exerciţiul, jocul autoevaluare
4.3. adecvate şi propoziţii scurte didactic, metoda
Scrierea analitico – fonetico –
 completarea de cuvinte, propoziţii eliptice;
A.V.A.P. funcţională– sintetică
 asocierea cuvântului cu numărul potrivit de
M.M. copierea, Forme de organizare a
silabe;
transcrierea unui colectivului: frontală,
 scrierea unor cuvinte cu ajutorul în echipă, individuală
dialog
alfabetarului;
 citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
 citirea în dialog;
 citirea selectivă;
 delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o
propoziţie;
 ordonarea silabelor pentru obţinerea unui
cuvânt;
 realizarea acordului substantive – adjective
(fără terminologie);
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
lână, beţişoare, plastilină;
Activitate practică:
 litera O cu pensula, creta, carioca pe diferite
suporturi de lucru;
 utilizarea computerului pentru scrierea
literelor o şi O;
Activitate transdisciplinară:
 Orarul clasei
Joc:
 Rebus
Cantecul : La moară
C.L.R. La moară Resurse materiale: observare
1.3.  scrierea literei o / O izolat ori în cuvinte şi în manual, decupaje din sistematică
1.4. propoziţii; ziare şi reviste,
1.5. Scrierea literei ”O”  scrierea după dictare a unor cuvinte şi alfabetar, sârmă
2.1. mare de mână propoziţii scurte; moale, plastilină, probă orală/
2.2. Resurse procedurale: scrisă
3.1.  confecţionarea literelor din sârmă, fire de conversaţia,
3.2. lână, beţişoare, plastilină; observaţia dirijată,
autoevaluare
4.1. exerciţiul, jocul
4.3. Onu, Oana si Olguta  didactic, metoda
O ajuta pe maicuta analitico – fonetico –
AVAP Sa roseasca ouale sintetică
Ca vin sarbatorile. Forme de organizare a
colectivului: frontală,
Cantecul : La moară în echipă, individuală
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: - observarea
necunoscut balanţei Matematică și sistematică
1.6. explorarea mediului, - probe orale
manual pentru cls. I, - probe
Editura Didactică și practice
Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP planşe diverse, tablă - portofoliul
magnetică, magneţi, - experimentul
numărătoare, riglete, - activitatea
figurine, culori, coli practică
albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
DP Autocunoaștere Prințesa igiena te sfătuiește…Cum să fii sănătos, Resurse materiale: - observare
și atitudine Învață să fii sănătos fișe de lucru, imagini, sistematică
1.2 pozitivã fațã de - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării creioane colorate, - evaluare
sine și fațã de regulilor de igienă personală carioca, acuarele, orală/ evaluare
CLR ceilalți Igiena - desenarea unor personaje care respectă/ nu hârtie glasatã, individuală, de
personalã (Norme respectă regulile de igienă personală creponatã, jetoane, grup
de igienã la școalã - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mascote, jucãrii, CD- - portofoliu
AVAP și acasã. Igiena exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar uri audio, video pentru - temă de lucru
locuinței, a sãlii de conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o diferite demonstrații în clasă
clasã) periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” sau ca suport în - inter-evaluare
MEM - rebusuri, concursuri despre reguli simple de activitãți -auto-evaluare
igienă Resurse procedurale: -colaj
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte Metode: conversaþia -afiș
cheie care ilustrează reguli de igienă euristicã, demonstrația
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor („Cum sã fii
de igienă personală: corespondenţe, asocieri, sãnãtos“!)
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, -explicaþia, munca
exprimare de opinii independentã, - studiu
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă de caz
preferate -Povestea lui Auraș,
jocul de rol , jocul
didactic „Dezvãluie ce
Cantecul : Igiena simți!“ „Culoarea
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE sentimentelor“ „Eu și
celãlalt, Eu și ceilalți”,
Cantecul : Mâinile ni le spalam „Eu în grupul meu”.,
https://www.youtube.com/watch?v=SW3cBk-jvA8 „Cum mã vãd eu?
Cum mã vãd
Cantecul : Prietenii ceilalți?“, „Ce ne
https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70 apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii oamenilor și
ai Prințesei Igiena”.,
studii de caz, povești
terapeutice - „Prințesa
Igiena“/ metode activ-
participative ;
Organizare:
activitate frontală,
individuală , pe grupe,
în echipă
Vineri, C.L.R. Camera mea  identificarea sunetului c în silabe şi cuvinte; Resurse materiale:
15 1.3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin manual, decupaje din observare
noiembrie 1.4. sunetul c; ziare şi reviste, sistematică
2019 2.1.  Sunetul şi  asocierea sunetului c cu litera c/C; alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; moale, plastilină,
3.1. tipar şi de figuri Tangram, probă orală/
 scrierea literei c/C izolat, în cuvinte, în
3.2. mână): c/C
propoziţii; Resurse procedurale: scrisă
4.1.  Dialogul: conversaţia,
 scrierea după dictare a unor cuvinte şi
4.2. oferirea unor observaţia dirijată,
propoziţii scurte;
informaţii exerciţiul, jocul autoevaluare
 scrierea unui dialog din două replici;
AVAP despre igiena didactic,
personală  formularea de propoziţii cu sensurile diferite
DP metoda fonetico –
ale unui cuvânt;
MM  Descrierea unui analitico - sintetică
obiect  asocierea de silabe pentru a obţine un Forme de organizare a
Cuvinte cu formă cuvânt; colectivului:
identică și înțeles  ordonarea cuvintelor unei propoziţii; individuală,
diferit  asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; frontală şi în grup
 completarea cuvintelor cu silabe potrivite;
Activitate practică:
Obţinerea literei C prin tehnica Tangram
Joc:
Cuvinte ascunse într-un cuvânt
Discuții despre păstrarea ordinii în cameră
Colorarea unei imagini ce reprezintă o cameră
C.L.R. 4. Camera mea Resurse materiale:
1.3. Scrierea literei ”c  scrierea literei c/C izolat, în cuvinte, în manual, decupaje din observare
1.4. mic de mână propoziţii; ziare şi reviste, sistematică
2.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte alfabetar, sârmă
2.2. şi propoziţii scurte; moale, plastilină,
3.1.  scrierea unui dialog din două replici; figuri Tangram, probă orală/
3.2. Resurse procedurale: scrisă
4.1. Din colac am rupt putin conversaţia,
4.2. Si-o codita ii anin observaţia dirijată,
Din colac va dau si voua, exerciţiul, jocul autoevaluare
AVAP Iar eu scriu litera noua. didactic,
MM metoda fonetico –
DP analitico - sintetică
Discuții despre igienă Forme de organizare a
Cântecul Prietenii colectivului:
individuală,
frontală şi în grup
MEM • Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: - observarea
1.6 rezolvă printr-o schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea Matematică și sistematică
5.2 operaţie cuvintelor care sugerează operaţia explorarea mediului, - probe orale
- crearea unor probleme simple după manual pentru cls. I, - probe
AVAP imagini/desene/scheme date Editura Didactică și practice
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini diverse, tablă - portofoliul
- modificarea unei probleme fără ca tipul de magnetică, magneţi, - experimentul
problemă să se schimbe numărătoare, riglete, - activitatea
- transformarea problemelor de adunare în probleme figurine, culori, coli practică
de scădere şi invers albe, coli colorate,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii colţul verde al clasei,
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) grădina şcolii
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete Resurse procedurale:
sau reprezentări simbolice conversaţia, exerciţiul,
- rezolvarea unor probleme după imagini date explicaţia, munca
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independentă,
grafică/desen învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. 1.Recapitulare - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea a. materiale:
1.4 2.Evaluare lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul casetofon, cd-uri,
3.3 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / laptop
receptarea lor de către copii b. procedurale:
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de conversația,
tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către explicația,
copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de demonstrația,
boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu exercițiul, jocul
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Luni, AVAP 1.Marionete pe - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
18 1.1 degete (colorare, utilizate ; de arte vizuale şi sistematică
noiembrie 2.4 decupare, lipire) -participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte abilităţi practice,
2019 2.5 confecţionate; şablon, creioane
CLR - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de colorate, foarfecă,
MM lucru; lipici.
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a b. procedurale:
instrumentelor şi materialelor de lucru. conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
Religie Predă profesor
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți, Educație Predă profesor
19 fizică
noiembrie C.L.R. 4. Camera mea  identificarea sunetului c în silabe şi cuvinte; Resurse materiale:
2019 1.3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin manual, decupaje din observare
1.4. sunetul c; ziare şi reviste, sistematică
2.1.  Sunetul şi  asocierea sunetului c cu litera c/C; alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; moale, plastilină,
3.1. tipar şi de figuri Tangram, probă orală/
 scrierea literei c/C izolat, în cuvinte, în
3.2. mână): c/C
propoziţii; Resurse procedurale: scrisă
4.1.  Dialogul: conversaţia,
 scrierea după dictare a unor cuvinte
4.2. oferirea unor observaţia dirijată,
şi propoziţii scurte;
informaţii exerciţiul, jocul autoevaluare
 scrierea unui dialog din două replici;
despre igiena didactic,
personală  formularea de propoziţii cu
M.M. metoda fonetico –
sensurile diferite ale unui cuvânt;
 Descrierea unui analitico - sintetică
obiect  asocierea de silabe pentru a obţine un Forme de organizare a
Cuvinte cu formă cuvânt; colectivului:
identică și înțeles  ordonarea cuvintelor unei propoziţii; individuală,
diferit  asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; frontală şi în grup
 completarea cuvintelor cu silabe potrivite;
Activitate practică:
Obţinerea literei C prin tehnica Tangram
Joc:
Cuvinte ascunse într-un cuvânt
Discuții despre igienă
Cântecul Prietenii
MEM • Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: - observarea
rezolvă printr-o schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea Matematică și sistematică
1.6 operaţie cuvintelor care sugerează operaţia explorarea mediului, - probe orale
5.2 - crearea unor probleme simple după manual pentru cls. I, - probe
imagini/desene/scheme date Editura Didactică și practice
CLR - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP la o tematică dată/de la numere date, de la imagini planşe diverse, tablă - portofoliul
- modificarea unei probleme fără ca tipul de magnetică, magneţi, - experimentul
problemă să se schimbe numărătoare, riglete, - activitatea
- transformarea problemelor de adunare în probleme figurine, culori, coli practică
de scădere şi invers albe, coli colorate,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii colţul verde al clasei,
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) grădina şcolii
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete Resurse procedurale:
sau reprezentări simbolice conversaţia, exerciţiul,
- rezolvarea unor probleme după imagini date explicaţia, munca
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independentă,
grafică/desen învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Jocuri muzicale- - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri a. materiale:
1.4 repetarea jocurilor mici – colectiv casetofon, cd-uri,
2.1 muzicale învățate - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, laptop
2.2 respectând sincronizarea b.procedurale:conver
3.3 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin sația, explicația,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, demonstrația,
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a exercițiul, jocul
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale c. forme de
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) organizare a
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru colectivului: frontală,
confecţionarea unor jucării muzicale simple individuală,pe grup,
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de evaluare orală
lemn decorate de copii etc.)
Miercuri, C.L.R. 4. Camera mea Resurse materiale:
20 1.3. Scrierea literei  scrierea literei / C izolat, în cuvinte, în manual, decupaje din observare
noiembrie 1.4. ”C”mare de mână propoziţii; ziare şi reviste, sistematică
2019 2.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi alfabetar, sârmă
2.2. propoziţii scurte; moale, plastilină,
3.1.  scrierea unui dialog din două replici; figuri Tangram, probă orală/
3.2. Resurse procedurale: scrisă
4.1. Cu "E" mare seman bine conversaţia,
4.2. Poate vedea orisicine. observaţia dirijată,
Zice Cora catre mine: exerciţiul, jocul autoevaluare
M.M. -"E mai simplu, stiu precis! didactic,
AVAP Chiar azi numele mi-am scris" metoda fonetico –
analitico - sintetică
Discuții despre igienă Forme de organizare a
Cântecul Prietenii colectivului:
individuală,
frontală şi în grup
C.L.R. 5. În clasă  asocierea sunetului ă cu litera ă; Resurse materiale: observare
1.3.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână, manual, decupaje din sistematică
1.4. mici şi mari; ziare şi reviste,
2.1.  Sunetul şi  descrierea imaginilor; alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte moale, plastilină, probă orală/
3.1. tipar şi de date; Resurse procedurale: scrisă
3.2. mână): ă/Ă  identificarea formei conversaţia,
4.1.  Norme de articulate/nearticulate a unuim cuvânt observaţia dirijată,
exprimare orală (fără terminologie); exerciţiul, jocul autoevaluare
A.V.A.P.  Descrierea  identificarea pluralului/ didactic,
M.M. prin singularului unui substantive (fără terminologie); metoda analitico –
DP comparar  completarea cuvintelor cu litere/silabe fonetico – sintetică
e a unor potrivite; Forme de organizare a
obiecte colectivului:
 confecţionarea literelor din sârmă, fire de
 Pronunţarea şi lână, beţişoare, figuri Tangram;
individuală,
scrierea corectă frontală, în grup
 evidenţierea, în enunţuri, a
a cuvintelor ce
omonimiei cuvintelor (fără
conţin
terminologie);
diftongul uă
Acordul în număr Activitate practică:
Fișe cu mesaje scrise/desenate
Ascultare/Memorare:
Cuvinte fermecate, de C. Mihăilescu
Joc de rol:
Exprimarea politicoasă
Cântecul Îmi cer iertare
Cântecul : În clasa întâia
MEM • Organe interne - realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul Resurse materiale: - observarea
majore ale corpului omenesc cu principalele organe; Matematică și sistematică
3.1 omenesc. - recunoaşterea organelor şi localizarea acestora explorarea mediului, - probe orale
Localizare folosind imagini din atlase sau mulaje; manual pentru cls. I, - probe
CLR - identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt Editura Didactică și practice
amplasate anumite organe Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP planşe diverse, tablă - portofoliul
magnetică, magneţi, - experimentul
numărătoare, riglete, - activitatea
figurine, atlase, practică
mulaje, culori, coli
albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
AVAP 1.Marionete pe - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
1.1 degete (colorare, utilizate ; de arte vizuale şi sistematică
2.4 decupare, lipire) -participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte abilităţi practice,
2.5 confecţionate; şablon, creioane
CLR - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de colorate, foarfecă,
MM lucru; lipici.
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a b. procedurale:
instrumentelor şi materialelor de lucru. conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
Joi, C.L.R. În clasă  scrierea de mână a literei ă/Ă; Resurse materiale: observare
21 1.3. Scrierea literei ”ă  scrierea/completarea unor enunţuri care să manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. mic de mână conţină comparaţii între obiecte familiar; ziare şi reviste,
2019 2.1. alfabetar, sârmă
2.2. moale, plastilină, probă orală/
3.1.  scrierea de mână a literei ă / Ă; Resurse procedurale: scrisă
3.2. conversaţia,
4.1. observaţia dirijată,
Cântecul : În clasa întâi exerciţiul, jocul autoevaluare
A.V.A.P. Cântecul Îmi cer iertare didactic,
M.M. metoda analitico –
fonetico – sintetică
Forme de organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
C.L.R. În clasă  asocierea sunetului ă cu litera ă; Resurse materiale: observare
1.3.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână, manual, decupaje din sistematică
1.4. mici şi mari; ziare şi reviste,
2.1.  Sunetul şi  descrierea imaginilor; alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte moale, plastilină,
3.1. tipar şi de date; Resurse procedurale: probă orală/
3.2. mână): ă/Ă  identificarea formei conversaţia, scrisă
4.1.  Norme de articulate/nearticulate a unuim cuvânt observaţia dirijată,
exprimare orală (fără terminologie); exerciţiul, jocul
autoevaluare
AVAP  Descrierea  identificarea pluralului/ didactic,
prin singularului unui substantive (fără terminologie); metoda analitico –
comparar  completarea cuvintelor cu litere/silabe fonetico – sintetică
e a unor potrivite;
obiecte  confecţionarea literelor din sârmă, fire de Forme de organizare a
 Pronunţarea şi lână, beţişoare, figuri Tangram; colectivului:
scrierea corectă  evidenţierea, în enunţuri, a individuală,
a cuvintelor ce omonimiei cuvintelor (fără frontală, în grup
conţin terminologie);
diftongul uă
Acordul în număr Activitate practică:
Fișe cu mesaje scrise/desenate
Ascultare/Memorare:
Cuvinte fermecate, de C. Mihăilescu
Joc de rol:
Exprimarea politicoasă
Cântecul : În clasa întâia
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Resurse materiale: - observarea
1.1 formarea, citirea şi numărătorii de poziţionare Matematică și sistematică
scrierea numerelor - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 explorarea mediului, - probe orale
naturale de la 0 la beţişoare manual pentru cls. I, - probe
100 - citirea numerelor de la 0 la 100 Editura Didactică și practice
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
caietului de matematică planşe diverse, tablă - portofoliul
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr magnetică, magneţi, - experimentul
AVAP - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un numărătoare, riglete, - activitatea
număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu figurine, culori, coli practică
verde cifra unităţilor) albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
DP Autocunoaștere Povești de sănătate….Campionii sănătății Resurse materiale: - observare
și atitudine - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării fișe de lucru, imagini, sistematică
1.2 pozitivã fațã de regulilor de igienă personală creioane colorate, - evaluare
sine și fațã de - desenarea unor personaje care respectă/ nu carioca, acuarele, orală/ evaluare
CLR ceilalți Igiena respectă regulile de igienă personală hârtie glasatã, individuală, de
personalã (Norme - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar creponatã, jetoane, grup
de igienã la școalã exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar mascote, jucãrii, CD- - portofoliu
AVAP și acasã. Igiena conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o uri audio, video pentru - temă de lucru
locuinței, a sãlii de periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” diferite demonstrații în clasă
clasã) - rebusuri, concursuri despre reguli simple de sau ca suport în - inter-evaluare
MEM igienă activitãți -auto-evaluare
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte Resurse procedurale: -colaj
cheie care ilustrează reguli de igienă Metode: conversaþia -afiș
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor euristicã, demonstrația
de igienă personală: corespondenţe, asocieri, („Cum sã fii
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, sãnãtos“!)
exprimare de opinii -explicaþia, munca
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă independentã, - studiu
preferate de caz
-Povestea lui Auraș,
jocul de rol , jocul
didactic „Dezvãluie ce
simți!“ „Culoarea
sentimentelor“ „Eu și
celãlalt, Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul meu”.,
„Cum mã vãd eu?
Cum mã vãd
ceilalți?“, „Ce ne
Cântecul Am două mânuțe apropie, ce ne
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I diferențiazã?“,
„Prietenii oamenilor și
ai Prințesei Igiena”.,
studii de caz, povești
terapeutice - „Prințesa
Igiena“/ metode activ-
participative ;
Organizare:
activitate frontală,
individuală , pe grupe,
în echipă
Vineri, C.L.R. În clasă  scrierea de mână a literei ă/Ă; Resurse materiale: observare
22 1.3. Scrierea literei ”Ă”  scrierea/completarea unor enunţuri care să manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4. mare de mână conţină comparaţii între obiecte familiar; ziare şi reviste,
2019 2.1. alfabetar, sârmă
2.2. moale, plastilină, probă orală/
3.1. Resurse procedurale: scrisă
3.2. conversaţia,
4.1. observaţia dirijată,
exerciţiul, jocul autoevaluare
AVAP didactic,
metoda analitico –
fonetico – sintetică
Cântecul : În clasa întâia Forme de organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
C.L.R. La librărie  alcătuirea unor enunţuri, cu accent pe Resurse materiale: observare
1.3. pronunţia corectă, clară; manual, decupaje din sistematică
1.4.  identificarea sunetului l în silabe şi în ziare şi reviste,
2.1.  Sunetul şi cuvinte; alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  frământări de limbă; moale, plastilină, probă orală/
3.1. tipar şi de  asocierea sunetului l cu litera l/ L; Resurse procedurale: scrisă
3.2. mână): l/L conversaţia,
 citirea integrală a cuvintelor şi a
4.1.  Ortografia propoziţiilor; observaţia dirijată,
4.2. cuvintelor exerciţiul, jocul autoevaluare
 Cuvinte cu  identificarea imaginii potrivite unui didactic, metoda
AVAP aceeaşi cuvânt dat; analitico – fonetico –
MM formă, dar sintetică
 utilizarea în enunţuri a cuvintelor articulate;
înţeles Forme de organizare a
 construirea corectă a unor enunţuri
diferit colectivului: frontală,
după o imagine;
Formularea unei în echipă, individuală
 completarea enunţurilor prin
solicitări, unei alegerea cuvântului potrivit;
cereri Activitate practică:
- litera L prin tehnica Tangram
Activitate transdisciplinară:
Lalele, liliac - dactilopictură
Joc:
Cuvinte isteţe
Realizarea unui desen care sa reprezinte cartea aleasă
de la librărie
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Resurse materiale: - observarea
1.1 formarea, citirea şi numărătorii de poziţionare Matematică și sistematică
MM scrierea numerelor - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 explorarea mediului, - probe orale
AVAP naturale de la 0 la beţişoare manual pentru cls. I, - probe
100 - citirea numerelor de la 0 la 100 Editura Didactică și practice
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
caietului de matematică planşe diverse, tablă - portofoliul
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr magnetică, magneţi, - experimentul
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un numărătoare, riglete, - activitatea
număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu figurine, culori, coli practică
verde cifra unităţilor) albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Jocuri muzicale- - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri a. materiale:
1.4 repetarea jocurilor mici – colectiv casetofon, cd-uri,
2.1 muzicale învățate - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, laptop
2.2 respectând sincronizarea b.procedurale:conver
3.3 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin sația, explicația,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, demonstrația,
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a exercițiul, jocul
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale c. forme de
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) organizare a
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru colectivului: frontală,
confecţionarea unor jucării muzicale simple individuală,pe grup,
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de evaluare orală
lemn decorate de copii etc.)
Luni, AVAP 1. Suportul pentru - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
25 1.1 lumânare Uilizate; de arte vizuale şi sistematică
noiembrie 2.1 (pensulaţie, - identificarea mai multor texturi, a formelor în abilităţi practice,
2019 2.3 decorare) mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore borcan de sticlă,
CLR 2. Cutiuţa cu etc.; acuarele, pensule,
MM amintiri (rupere, - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de adeziv cu sclipici,
tăiere după contur, domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, hârtie creponată, cutie
lipire, pensulaţie) construcţii, confecţii, foto-video); de carton, hârtie
-realizarea obiectelor; colorată, ziar, reviste,
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte seminţe, mărgele,
confecţionate. scoici
b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.

Religie Predă profesor


Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
Marți, Educație Predă profesor
26 fizică
noiembrie C.L.R. La librărie  scrierea literei l/ L în cuvinte, propoziţii Resurse materiale: observare
2019 1.3. Scrierea literei ”l scurte manual, decupaje din sistematică
1.4. mic de mână  dictare: cuvinte, propoziţii ziare şi reviste,
2.1.  copierea unui dialog alfabetar, sârmă
2.2. Lalele, liliac - dactilopictură moale, plastilină, probă orală/
3.1. Resurse procedurale: scrisă
3.2. In gradina cresc lalele conversaţia,
4.1. Liliac si multi bujori observaţia dirijată,
4.2. Luca ar vrea sa duca astazi exerciţiul, jocul autoevaluare
Mamei un buchet de flori. didactic, metoda
M.M. analitico – fonetico –
Este formata dintr-o bucla ce se continua cu un sintetică
bastonas cu intorsatura spre dreapta. Se scrie dintr-o Forme de organizare a
singura miscare. colectivului: frontală,
în echipă, individuală
Litera "L" mare este formata dintr-o bucla mare
suprarand, se coboara pe linia oblica a caietului pana
la linia orizontala de jos a spatiului mic, se face o
bucla mica orizontala, aceasta se continua cu un val
mic.

MEM Rotunjirea - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea Resurse materiale: - observarea
numerelor naturale sau eliminarea unui număr de unităţi Matematică și sistematică
1.3 de la 0 la 100 explorarea mediului, - probe orale
4.2 manual pentru cls. I, - probe
Editura Didactică și practice
MM Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP planşe diverse, tablă - portofoliul
magnetică, magneţi, - experimentul
numărătoare, riglete, - activitatea
figurine, culori, coli practică
albe, coli colorate,
colţul verde al clasei,
grădina şcolii
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Melodia jocuri inspirate de cântece: joc liber , joc inspirat de a. materiale:
1.1 Genuri muzicale: scenariul acţiunii casetofon, cd-uri,
1.2 folclorul copiilor - desenarea unor imagini sugerate de textul laptop
3.3 diferitelor strofe ale unui cânte b. procedurale:
- jocul perechilor – joc cu personaje care se conversația,
mişcă în perechi pe muzica audiată explicația,
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) demonstrația,
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite exercițiul, jocul
(de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul c. forme de
fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”) organizare a
Cântece:Treci ploaie călătoare, Lună nouă, colectivului: frontală,
Ariciul individuală,pe grup,
evaluare orală

Miercuri, C.L.R. La librărie  alcătuirea unor enunţuri, cu accent pe Resurse materiale: observare
27 1.3. pronunţia corectă, clară manual, decupaje din sistematică
noiembrie 1.4.  identificarea sunetului l în silabe şi în ziare şi reviste,
2019 2.1.  Sunetul şi cuvinte alfabetar, sârmă
2.2. literele (de  frământări de limbă moale, plastilină, probă orală/
3.1. tipar şi de  asocierea sunetului l cu litera l/ L Resurse procedurale: scrisă
3.2. mână): l/L conversaţia,
 citirea integrală a cuvintelor şi a
4.1.  Ortografia propoziţiilor observaţia dirijată,
4.2. cuvintelor exerciţiul, jocul autoevaluare
 Cuvinte cu  identificarea imaginii potrivite unui didactic, metoda
M.M. aceeaşi cuvânt dat analitico – fonetico –
AVAP formă, dar  utilizarea în enunţuri a cuvintelor articulate sintetică
înţeles  construirea corectă a unor enunţuri Forme de organizare a
diferit după o imagine colectivului: frontală,
Formularea unei  completarea enunţurilor prin alegerea în echipă, individuală
solicitări, unei cuvântului potrivit
cereri Activitate practică:
- litera L prin tehnica Tangram

Activitate transdisciplinară:
Lalele, liliac - dactilopictură
Joc:
Cuvinte isteţe
C.L.R. La librărie  scrierea literei l/ L în cuvinte, Resurse materiale: observare
1.3. Scrierea literei ”L” propoziţii scurte; manual, decupaje din sistematică
1.4. mare de mână  dictare: cuvinte, propoziţii; ziare şi reviste,
2.1.  copierea unui dialog; alfabetar, sârmă
2.2. moale, plastilină, probă orală/
3.1. Resurse procedurale: scrisă
3.2. conversaţia,
4.1. observaţia dirijată,
autoevaluare
4.2. exerciţiul, jocul
didactic, metoda
A.V.A.P. analitico – fonetico –
M.M. sintetică
Forme de organizare a
colectivului: frontală,
în echipă, individuală
MEM Compararea şi - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: - observarea
ordonarea utilizând semnele <, >, = Matematică și sistematică
1.2 numerelor naturale - compararea a două numere naturale mai mici decât explorarea mediului, - probe orale
1.3 de la 0 la 100 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de manual pentru cls. I, - probe
CLR unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al Editura Didactică și practice
numărătorii de poziţionare Pedagogică S.A.; - autoevaluarea
AVAP - identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100 planşe diverse, tablă - portofoliul
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: magnetică, magneţi, - experimentul
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi numărătoare, riglete, - activitatea
mai mici decât 45.”) figurine, culori, coli practică
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere albe, coli colorate,
naturale prin compararea acestora, două câte două colţul verde al clasei,
- identificarea unor numere, situate într-un interval grădina şcolii
dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25.”)
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele
Resurse procedurale:
a două mulţimi conversaţia, exerciţiul,
- poziţionarea pe axă a unor numere date explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
AVAP 1. Suportul pentru - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. materiale: caietul Observare
1.1 lumânare Uilizate; de arte vizuale şi sistematică
2.1 (pensulaţie, - identificarea mai multor texturi, a formelor în abilităţi practice,
2.3 decorare) mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore borcan de sticlă,
CLR 2. Cutiuţa cu etc.; acuarele, pensule,
MM amintiri (rupere, - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de adeziv cu sclipici,
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, hârtie creponată, cutie
construcţii, confecţii, foto-video); de carton, hârtie
-realizarea obiectelor; colorată, ziar, reviste,
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte seminţe, mărgele,
confecţionate. scoici
b. procedurale:
conversaţia,
tăiere după contur, explicaţia,
lipire, pensulaţie) demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.

Joi, C.L.R. Recapitulare  citirea literelor, silabelor, literelor de tipar şi Resurse materiale: observare
28 2.1. de mână; manual, sistematică
noiembrie 2.2.  descrierea ilustraţiilor; Resurse procedurale:
2019 3.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate conversaţia,
4.1. grafic; observarea dirijată, probă orală/
 copierea, transcrierea, dictarea unor litere, exerciţiul, jocul scrisă
M.M. silabe, cuvinte; didactic, metoda
AVAP  exersarea comunicării orale prin construirea fonetico – analitico –
autoevaluare
unor propoziţii logice după imagini; sintetică
 identificarea numărului de cuvinte date într- Forme de organizare a
o propoziţie; colectivului: frontală,
în echipă, în perechi,
 ordonarea literelor/silabelor, pentru a obţine
individuală
cuvinte;
 ortografierea corectă a cuvintelor ce conţin
diftongi;
C.L.R. Recapitulare  citirea literelor, silabelor, literelor de tipar şi Resurse materiale: observare
2.1. de mână; manual, sistematică
2.2.  descrierea ilustraţiilor; Resurse procedurale:
3.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate conversaţia,
4.1. grafic; observarea dirijată, probă orală/
 copierea, transcrierea, dictarea unor litere, exerciţiul, jocul scrisă
A.V.A.P. silabe, cuvinte; didactic, metoda
M.M.  exersarea comunicării orale prin construirea fonetico – analitico –
autoevaluare
unor propoziţii logice după imagini; sintetică
 identificarea numărului de Forme de organizare a
cuvinte date într-o propoziţie; colectivului: frontală,
în echipă, în perechi,
 ordonarea literelor/silabelor,
individuală
pentru a obţine cuvinte;
 ortografierea corectă a cuvintelor ce conţin
diftongi;
MEM Recapitulare - aflarea unui număr/a unor numere respectând Resurse materiale:
1.1 anumite condiţii (ex.: „scrie cel mai mare număr mai Matematică și
1.2 mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două explorarea mediului,
1.3 cifre identice” etc.) manual pentru cls. I,
3.1 - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: Editura Didactică și
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi Pedagogică S.A.;
mai mici decât 45”) planşe diverse, tablă
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza magnetică, magneţi,
algoritmului de comparare a două numere mai mici numărătoare, riglete,
decât 100 figurine, atlase, culori,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mulaje, coli albe, coli
naturale prin compararea acestora, două câte două colorate, colţul verde
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul al clasei, grădina
AVAP omenesc cu principalele organe şcolii
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora Resurse procedurale:
folosind imagini din atlase sau mulaje conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
DP Autocunoaștere Evaluare Resurse materiale: - observare
și atitudine - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării fișe de lucru, imagini, sistematică
1.2 pozitivã fațã de regulilor de igienă personală creioane colorate,
- evaluare
sine și fațã de - desenarea unor personaje care respectă/ nu carioca, acuarele,
orală/ evaluare
CLR ceilalți Igiena respectă regulile de igienă personală hârtie glasatã,
individuală, de
personalã (Norme - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar creponatã, jetoane,
grup
de igienã la școalã exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar mascote, jucãrii, CD- - portofoliu
AVAP și acasã. Igiena conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o uri audio, video pentru - temă de lucru
locuinței, a sãlii de periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” diferite demonstrații în clasă
clasã) - rebusuri, concursuri despre reguli simple de sau ca suport în - inter-evaluare
MEM igienă activitãți -auto-evaluare
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte -colaj
cheie care ilustrează reguli de igienă Resurse procedurale: -afiș
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor Metode: conversaþia
de igienă personală: corespondenţe, asocieri, euristicã, demonstrația
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, („Cum sã fii
exprimare de opinii sãnãtos“!)
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă -explicaþia, munca
preferate independentã, - studiu
de caz
-Povestea lui Auraș,
jocul de rol , jocul
didactic „Dezvãluie ce
simți!“ „Culoarea
sentimentelor“ „Eu și
celãlalt, Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul meu”.,
„Cum mã vãd eu?
Cum mã vãd
ceilalți?“, „Ce ne
apropie, ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii oamenilor și
ai Prințesei Igiena”.,
studii de caz, povești
terapeutice - „Prințesa
Igiena“/ metode activ-
participative ;

Organizare:
activitate frontală,
individuală , pe grupe,
în echipă

Vineri, C.L.R. Evaluare sumativă  citirea literelor, silabelor, cuvintelor, Resurse materiale: probă orală
29 1.3. propoziţiilor; manual, probă scrisă
noiembrie 2.2.  completarea dialogurilor eliptice; Resurse procedurale: autoevaluare
2019 3.1.  compunere de cuvinte după conversaţia,
4.1. reprezentări date; explicaţia,
 copierea, transcrierea, dictarea unor munca independentă
A.V.A.P. litere, silabe, cuvinte; Forme de organizare a
M.M.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri colectivului:
cu ajutorul unor cuvinte date; individuală
C.L.R.  reactualizarea basmului/ repovestirea; Resurse materiale:
1.1. Activităţi de  formarea silabelor şi cuvintelor, manual, observare
1.2. ameliorare/dezvolt  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, Resurse procedurale: sistematică
1.3. are silabe, cuvinte; conversaţia,
1.4. Ajutoarele Scufiţei  descrierea ilustraţiilor; explicaţia,
2.1. Roşii demonstraţia, probă orală/
 citirea literelor, silabelor,
2.2. cuvintelor de tipar şi de mână; exersarea, exerciţiul, scrisă
3.1.  completarea silabelor în cuvinte jocul didactic, metoda
3.2. reprezentate grafic; fonetico – analitico –
autoevaluare
4.1. sintetică
 exersarea comunicării orale prin construirea
4.2. Forme de organizare a
unor propoziţii logice după imagini;
colectivului:
 citirea propoziţiilor;
AVAP individuală
completarea unui dialog cu replici
potrivite;
MEM Evaluare - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Forme de organizare - probă scrisă
1.1 numărătorii de poziţionare a colectivului
1.2 - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr - activitate
1.3 - identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat independentă
1.4 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
3.1 naturale prin compararea acestora două câte două
- compunerea şi descompunerea numerelor în
concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi
numere
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje
M.M. Melodia jocuri inspirate de cântece: joc liber , joc inspirat de a. materiale:
1.1 Genuri muzicale: scenariul acţiunii casetofon, cd-uri,
1.2 folclorul copiilor - desenarea unor imagini sugerate de textul laptop
3.3 diferitelor strofe ale unui cânte b. procedurale:
- jocul perechilor – joc cu personaje care se conversația,
mişcă în perechi pe muzica audiată explicația,
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) demonstrația,
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite exercițiul, jocul
(de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul c. forme de
fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”) organizare a
Cântece:Treci ploaie călătoare, Lună nouă, colectivului: frontală,
Ariciul individuală,pe grup,
evaluare orală

S-ar putea să vă placă și