Sunteți pe pagina 1din 8

Grădiniţa Nr.

1 Maglavit

IATA-MĂ LA GRĂDINIŢĂ!
SĂ-ŢI SPUN CE ŞTIU!
2014/ 2015
(29.09.- 10.10.2014)

GRUPA MICĂ

Ed. Camelia Tortolea

1
DOMENIUL COMPORTAMENTE TIPUL MATERIAL ITEMI CALIFICATIV
ȘI EVALUATE ACTIVITAȚII DIDACTIC ACORDAT
CATEGORIA ȘI
DE SUBIECTUL
ACTIVITATE
DOMENIUL - să pronunţe relativ corect cuvintele, Joc didactic: jucării a) Pronunţă corect sunetele; - 2 pct 5-7p=CÎ
LIMBAJ ȘI fără omisiuni sau inversări de sunete Camionul cu b) Denumeşte 4-5 jucării;-2 pct 3-5p=CD
COMUNICARE ori de grupuri de sunete; jucării c) Formează o propoziţie simplă 1-3p=CA
- să formuleze propoziţii simple ca despre o jucărie numită. -3 pct
EDUCAREA răspuns la întrebările primite. Joc
LIMBAJULUI Ce face copilul?

DOMENIUL - să clasifice obiecte după criteriul Exerciţii cu Jucării: a) Separă jucăriile de alte obiecte; - 8-11p=CÎ
STIINTE formei şi mărimii; material păpuşi, maşini 3p 5-8p=CD
- să construiască structuri după un individual: mari şi mici, b) Grupează maşinile după mărime;- 1-5p=CA
ACT. model dat; Copiii harnici cuburi roşii şi 2p
MATEMATICE - sa sesizeze relatii spatiale intre grupe albastre. c) Construieşte, după model, un tren
de obiecte; Joc din cuburi (1 roşu, 1 albastru);- 2p
- sa plaseze obiecte in pozitiile Unde se află Ursulet de d) Denumeste pozitia ursuletului:
indicate. ursuleţul? jucarie sus, jos, pe sub; - 2 p
e) Asaza ursuletul in pozitia ceruta:
sus, jos. – 2p
CUNOASTEREA - să enumere părţile componente ale Joc didactic: O păpuşă a) Spune care sunt principalele părţi 4-5p=CÎ
MEDIULUI corpului uman; Ne jucăm cu ale corpului (mâini, picioare, cap) ; - 2-4p=CD
INCONJURATOR
- să denumească unele obiecte de păpuşa 2p 1-2p=CA

2
îmbrăcăminte şi încălţăminte; b) recunoaşte şi denumeşte 2-3
- să denumească alimente de bază Joc obiecte de încălţăminte şi
( lapte, ouă, pâine, biscuiţi); Să hrănim îmbrăcăminte; - 2p
- să acţioneze conform cerinţelor păpuşa! c) Denumeşte cel puţin 4 alimente
educatoarei. de bază (lapte, ouă, pâine, biscuiţi);-
2p

DOMENIUL OM - să dobândească autonomie în Joc : jucării a) Se încalţă singur; - 2p 5-7p=CÎ


SI SOCIETATE activitatea zilnică; Cu cine îţi place b) Foloseşte formulele Te rog şi 3-5p=CD
- să cunoască norme elementare de să te joci la Mulţumesc;- 3p 1-3p=CA
EDUCATIE convieţuire în grup (formule de grădiniţă? c) Execută acţiunea de lipire. – 2p
PENTRU politeţe); Lipire
SOCIETATE - să lipească obiecte pe o suprafaţă Petele de pe
dată. blana lui Azorel
DOMENIUL - să audieze cu interes cântece cu linie Exercitiu a) Asculta cu interes si atentie 4-5p=CÎ
ESTETIC SI melodică simplă; muzical cantece; - 2p 2-4p=CD
CREATIV - să intoneze linia muzicală a unui Cântă ca mine! b) Reproduce relativ corect, după 1-2p=CA
cântec. Audiţie modelul dat, un cântec simplu. – 3p
EDUCATIE muzicală-
MUZICALA cântece despre
vieţuitoare
ACTIVITATI - să traseze cu îndrăzneală linii pe Desen: fişă a) Ţine cu destulă uşurinţă creionul 4-6p=CÎ
ARTISTICO suprafeţe limitate; Colorăm şi ne în mână; - 2p 2-4p=CD
-PLASTICE - să discrimineze culori după criterii jucăm cu b) Colorează baloanele cu sau fără 1-2p=CA
asociate unor aspecte întâlnite în baloane! depăşirea liniei de contur; - 2p
mediul apropiat. Modelaj: c) Numeşte 2 din culorile primare
Mingi mici şi (roşu ca mărul. Galben ca soarele,
mingi mari albastru ca cerul). – 2p
DOMENIUL - să execute la comandă mişcări ale Joc: a) Merge în direcţia indicată; - 2p 5-8p=CÎ
PSIHOMOTRIC diferitelor segmente ale corpului Ursuleţii în b) Intinde mâinile; - 2p 3-5p=CD
EDUCATIE excursie! c) Bate din palme; - 2p 1-3p=CA
FIZICA d) Ridică mâinile. – 2p
Jocuri de
mişcare şi jocuri
sportive

3
LEGENDĂ: CÎ=comportament însuşit; CD= comportament în dezvoltare; CA= comportament absent

NR. NUME SI D.L.C. D.Ş. D.S. D.O.S. D.E.C. D.E.C. D.P.M.


CRT. PRENUME Act. Mat. Cun. Med. Ed.pt. soc. Ed.muz. Act.art.- pl.

1
2

10

11
12

13

14

15

16

4
CONSTATĂRI ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

Evaluarea iniţială la grupa mică ,,C” a vizat, în primul rând, observarea capacităţii de integrare în grup şi de
relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului copiilor la primul contact cu
educatoarea, colegii, sala de grupă.

Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în grădiniţă,
în ceea ce priveşte:

● Dezvoltarea intelectuală – exprimarea , cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoştinţe ce permit
înţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor (gust, văz, auz).

● Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută mişcări simple la
comandă.

● Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii (chiar şi mâzgălituri), colorează, cântă.

● Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei, participarea ,


stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistenţa la efort.

Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta mică şi de faptul
că grupa este formată din 16 copii intre doi si trei ani, dintre care la evaluarea iniţială au participat un număr de 9
copii, deci nu au încă cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice. De aceea s-a urmărit în primul rând cunoaşterea

5
mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul de dezvoltare la care s-a ajuns în familie şi pentru a crea acea
legătură atât de importantă (mai ales în acest moment de debut) între grădiniţă şi familie.

Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădiniţa: probe orale, practice, observarea
comportamentului în timpul activităţilor, dialogul cu copiii şi mai puţin utilizate au fost probele scrise şi studiul
produselor activităţii.

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului şcolar după
perioada formării deprinderilor, unui număr de 9 copii iar comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de
dezvoltare.

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că __ copii au un comportament atins în ceea ce


priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează comportamentul şi reacţiile la circumstanţele
sociale, __ copii manifestă un comportament în dezvoltare, iar __ copii au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se
adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate emoţională.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea _ copii are o exprimare şi o pronunţie corectă, __ copii întâmpină
greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar __ copii nu reusesc sa articulezae cuvintele avand nevoie
de sprijinul educatoarei când se exprimă. Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că __ copii sunt
capabili să înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situaţie-problemă”, __ copii întâmpină dificultăţi, dar sunt
capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar __ copii posedă cunoştinţe minime şi au nevoie de sprijin
pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare.

6
___ copii manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, __ copii întâmpină greutăţi în trasarea liniilor sau colorare,
iar __ copii nu participă la activităţile de învăţare sau la cele de joc, nu au deprinderea de a ţine creionul în mână
şi necesită sprijin.

Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine mişcările pentru nivelul lor de
vârstă .

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, elaborarea unei
planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode,
tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea
educaţională din învăţământul preşcolar.

Măsuri ameliorative:

- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii;

- jocuri şi activitaţi de îmbogăţire a vocabularului;

- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor;

- activităţi în care să folosim diferite tehnici de lucru;

- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor;

- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile primite;

7
- formarea unor deprinderi de muncă individuală;

- diferite jocuri cu conţinut matematic ;

- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei;

- socializarea cu adulţii , copiii;

- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut;

- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse;

- stimularea şi încurajarea copiilor;

Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător ( intuirea de
către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii acestora în vederea
formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume).

Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile ,
pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea
acestor mijloace , metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază , necesare
integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.