Sunteți pe pagina 1din 4

Mentoratul de practică pedagogică Mentoratul de stagiatură.

O importantă particularitate a acestei activităţi Prin mentoratul de stagiatură înțelegem relația


o constituie faptul că ea se realizează chiar în de îndrumare dintre un cadru didactic
câmpul profesional în care viitori absolvenţi experimentat și un debutant, în scopul inserției
urmează să se integreze. Din acest punct de sale profesionale (numită și inducție) și a
vedere, o serie de autori evidenţiază cât de dezvoltării profesionale. Pentru a facilita
relevant este ca studenţii să înţeleagă integrarea profesorilor în primul lor an de
importanţa integrării lor în situaţii concrete de predare, Legea Educației a pus în aplicare
muncă unde pot stabili corelaţii operaţionale programe de mentorat și a creat profilul
între învăţarea academică şi practicile ocupațional de Mentor, înscris în Statutul
profesionale efective prin învăţare integrată în Personalului Didactic.
muncă. “Art.6.(1) Mentoratul este un proces interactiv,
În concepţia specialistilor, prin plasarea în desfășurat între profesorul mentor și o altă
mediul profesional, studenţii: persoană (elev, student, cadru didactic), de
- dobândesc o serie de oportunităţi de a testa în ghidare/sprijinire a învățării, educării și/sau
practică teoriile învăţate; dezvoltării profesionale, fiind bazat pe premisa
-sunt introduşi în cultura mediului implicării interactive a ambelor părți, a asumării
organizaţional şcolar; obligațiilor ce le revin conform statutului pe
- sunt implicaţi în situaţii profesionale care îl deținde mentorat de stagiatura
relevante. înseamnă:
Coordonatorul de practică este cel care - asistența/îndrumarea acordată persoanei
concepe şi planifică stagiile de dezvoltare mentorate prin stimularea reflexiei cu privire la
profesională prin activităţi de practică propriile practici;
pedagogică, dar realizarea lor presupune - facilitarea procesului de conceptualizare a
stabilirea unei propriilor experiențe de către persoana
colaborări permanente între cei trei actori mentorată, a procesului de folosire și
implicaţi în acest proces: coordonator de diseminare a exemplelor de bune practici, a
practică, strategiilor de autodezvoltare;
mentor, student. - încurajarea practicilor bazate pe învățare
Din acest punct de vedere, cei trei actori activă, învățare prin joc, învățare prin
stabilesc împreună cele mai importante descoperire, utilizând învățarea prin cooperare,
activităţi: învățarea reciprocă”.
-orarul, lecţiile ce vor fi asistate în practica Beneficiile mentoratului
observativă, lecţiile de probă, lecţiile finale, alte Beneficiile sunt multiple, vom cita doar câteva
tipuri din cele mai cunoscute și unanim acceptate:
de activităţi specifice şcolii care urmează a fi • Prin mentorat se transmite experiența
cunoscute de către studenţi. acumulată de cadre didactice cu vechime unei
Coordonatorul de practică pedagogică noi generaţii de profesori, se face tranziția de la
colaborează, pe de altă parte, cu profesorul o generație de profesori la alta.
mentor • Mentoratul pune în valoare specialiștii și
pentru: profesionalismul lor, într-o lume în care devine
- stabilirea strategiilor didactice care vor fi din ce în ce mai dificil să discerni impostura de
folosite/aplicate valoare.
-stabilirea materialelor didactice ce vor fi • Oferă oportunități de învățare și de
necesare în derularea activităţilor susţinute dezvoltare profesională tuturor actorilor
de către studenţi implicați, individuali și instituționali: mentori,
-oferirea unor modele de proiecte didactice. profesori debutanți, directori, șefi de
- prezentarea unor activităţi demonstrative catedre, comisii metodice, arii curriculare,
pentru studenţi/debutanţi consilieri școlari.
-observarea modului de derulare a activităţilor Ce beneficii are profesorul stagiar?
-asigurarea feed back-ului la momentul potrivit - Este sprijinit în rolul său de profesor într-un
pentru corectarea şi, mai ales, mod continuu și sistematic
conştientizarea greşelilor - Primește asistență și consiliere în mai multe
- furnizarea unor modele de consiliere a elevilor domenii: planificare, organizare, managementul
cu dificultăţi în învăţare, cu CES sau clasei, strategii de predare, evaluare;
cu performanţe superioare în învăţare. - Poate observa practici ce și-au dovedit
Coordonatorul de practică pedagogică şi eficiența, prin interacțiunea directă cu un cadru
profesorul mentor nu colaborează doar pentru didactic experimentat;
armonizarea şi complementarizarea rolurilor, ci - Interacționează cu profesioniști, evitând astfel
şi pentru a se sprijini reciproc, de exemplu: erorile inerente începutului în profesie
• atunci când coordonatorul de practică - Devine mai familiar cu profesia și actorii ei
încurajează profesorul mentor să prezinte - Primește feedback personalizat, care îl poate
anumite tipuri de experienţe care pot contribui sprijini să progreseze;
într-o mai mare măsură la atingerea - Își îmbunătățește abilitățile de predare,
obiectivelor generale ale programului de cunoștințe și atitudini specifice carierei
formare a viitorilor profesori; didactice;
• atunci când profesorul mentor împărtăşeşte - Este încurajat și susținut în construirea de
coordonatorului de practică pedagogică ținte și atingerea scopurilor sale profesionale;
unele experienţe specifice ale şcolii pe care le - Deprinde strategii care îl vor ajuta să evite
consideră relevante pentru procesul eșecuri, erori, dobândește încredere în propriile
familiarizării studentului cu ethosul organizaţiei competențe;
şcolare în care se desfăşoară stagiul de - Are acces la resurse și instrumente furnizate
pregărire practică. de către un profesionist;
În general, tutorele şi mentorul ar trebui să fie - Are posibilitatea să își construiască o rețea,
preocupaţi în egală măsură ca stagiile de interacționând cu mentorul, care îl introduce în
coaching să nu aibă caracter un rutinar, ci lumea profesională și îl sprijină în cunoașterea
dimpotrivă, să aibă o anumită doză de inedit. ei.
Desigur, este important ca derularea în condiţii Mentorul de stagiatură face legătura dintre
de calitate a stagiilor de coaching să fie instruirea teoretică a profesorilor debutanți și
susţinută de către conducerea administrativă a practica salii de clasă. Inserția stagiarului în
şcolii ca şi de către inspectoratele şcolare. școală depinde în mare măsură de acțiunile
mentorilor și de ceilalți colegi din școală. De
aceea, mentorul are o misiune importantă, pe
Mentoratul de practică pedagogică oferă doar care o rezumam astfel:
premisele unei bune integrări, dar nu asigură și - Să fie un vector al schimbării, al adaptării la
reușita. nou și al cooperării în școală și în comunitatea
educativă;
- Să faciliteze creșterea personală și
profesională a stagiarului;
- Să acorde stagiarului mai degrabă susținere și
suport decât evaluare.
Roluri ale mentorilor:
1) îi primesc pe stagiari;
2) îi ajută, îi ghidează, îi susțin și le acordă
consiliere;
3) le oferă sprijin pedagogic;
4) le oferă sprijin psihologic;
5) servesc drept model pentru stagiari;
6) îi ajută să înțeleagă cultura instituțională.

Problemele comune debutanților sunt multiple,


enumerăm doar câteva:
- planificarea și realizarea lecțiilor;
managementul clasei de elevi;managementul
timpului managementul conflictelor; disciplina
în clasă, evaluarea elevilor;procurarea
materialelor necesare; relația cu părinții;
motivarea elevilor;instruirea diferențiată-
înțelegerea problemelor elevilor; utilizarea
resurselor școlii; relația cu directorul;relația cu
părinții;relații cu colegii.
Am exemplificat cateva atitudini posibile ale
stagiarului:
Strategii mentor: sugestii
Stagiar:,,Mulțumesc, mă descurc și singur!”
Arătați-i stagiarului că mentoratul pleacă de la
ideea de sprijin pentru a-l ajuta să devină mai
competent, nu de la prezumția de
incompetență profesională.
Stagiar:,,Știu/ Pot să fac asta, nu am nevoie de
ajutor!”
Sugerați-i că n-ar fi rău să vadă și alte idei;
experiența împărtășită a celor care au traversat
situații asemănătoare îl poate ajuta să evite
greșelile.
Stagiar:,,Oricum nu știu să fac nimic/ nu mă
descurc…”
Amintiți-i că nu poți învăța chiar tot în perioada
studiilor la universitate. Arătați-i că are idei
grozave, pe care le puteți folosi și dvs. în
practica profesională, așa că temerile sale sunt
nejustificate. Ajutați-l să capete încredere în
capacitățile sale.
Stagiar:Numai mie mi se putea întâmpla asta…!
Asigurați-l că toți ne confruntăm, chiar după ani
și ani de experiență, cu probleme
asemănătoare. Încurajați-l să vorbească și cu
alți profesori debutanți, pentru a nu se simți
singur, sau cu colegi cu vechime și experiență la
catedră, care să-i împărtășească din problemele
debutului în profesie.
Stagiar:,,Le rezolv eu pe toate, nu e nicio
problemă, am destul timp…”
Minimalizarea dificultăților și a sarcinilor nu
este o soluție. Strategiile de procrastinare sunt
specifice celor care evită să se confrunte cu
dificultățile. Ajutați-l să se motiveze la timp și
să-și asume responsabilitățile. Amânarea iarăși
și iarăși nu va rezolva nimic; dimpotrivă, va
produce mai mult stres.

S-ar putea să vă placă și