Sunteți pe pagina 1din 13

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

MODELUL JOCULUI
GO ÎN CERCETAREA
POLITICII INTERNAŢIONALE
Dr. Mateusz HUDZIKOWSKI*

Jocul Go a fost luat deja tratat de către cercetători. Elementele de gândire strategică chineză
A fost analizat ca o modalitate de a înţelege cultura tradiţională, de exemplu, cele descrise în vechiul tratat
politică şi cea de afaceri din Asia de Est, precum şi de strategie Arta Războiului (scris de Sun Tzu), ar
gândirea strategică regională. Este, de asemenea, putea i încă actuale şi merită să ie cunoscute. D. Lai
un bine-cunoscut instrument folosit în procesul de susţine faptul că din punctul de vedere al textului lui
învăţare şi formare din multe domenii diferite, cum ar Sun Tzu, războiul nu este limitat la un simplu conlict
i psihologia, managementul, ştiinţele cognitive. Prin militar, ci este alcătuit din mai multe domenii, inclusiv
analogie, se poate aplica în cercetarea în domeniul politica şi diplomaţia. Din acest motiv, iecare concept
ştiinţelor politice. Politica globală poate deveni un chinezesc militar sau strategic poate i legat de lumea
obiect de cercetare efectuat cu ajutorul jocului Go. politică: în acest cadru larg, arta războiului este, în
Teoria jocului pune o puternică bază teoretică şi esenţă, un proces de diplomaţie; lupta războiului este
metodologică pentru aplicarea jocului Go în domeniul doar diplomaţie prin alte mijloace4.
ştiinţelor politice. Aplicaţia principală este de a crea Acest mod chinezesc de a percepe războiul (şi
un model care poate i utilizat în analiza strategică. orice tip de conlict militar sau relaţii militare între
Alte moduri de implementare, cum ar i în domeniile actorii politici) este, aşadar, similar cu gândirea
de negociere, de luare a deciziilor, de gestionare a europeană. Carl von Clausewitz, clasicul strateg
riscurilor, de rezolvare a conlictelor etc. sunt de prusac, a spus că „războiul este continuarea politicii
asemenea valoroase. prin alte mijloace”5. Această frază ar putea i inversată
Cuvinte-cheie: jocul Go, teoria jocului, studii şi adaptată şi mai bine din punct de vedere chinezesc:
strategice, politica globală, relaţii internaţionale, politica, la fel ca şi diplomaţia, comerţul, şi chiar
conlicte. relaţiile psihologice dintre adversari completează
conlictul militar. Aceste aspecte „civile”, împreună
Repere introductive cu aspectul militar, creează fenomenul care poate
i numit „competiţie”. Este înţeles, în sens larg,
Dacă jocul Go1 reprezintă un instrument util în ca o co-existenţă între centrele de putere, bazate
analizarea unor probleme legate de politică şi strategie pe rivalitate continuă, dar nu neapărat legate de un
a Chinei2, am putea folosi un model care are la bază conlict militar deschis. Din acest punct de vedere,
acest joc în scopul de a cerceta politica internaţională? competiţiile sportive, scrierea cărţilor, construirea
Poate i dezvoltat jocul Go3 pentru a construi un astfel navelor spaţiale, realizările medicale şi – în general
de model? Şi este posibil ca această construcţie să ie – dezvoltarea civilizaţiei, ar putea i văzute ca parte
efectiv exploatată în analizarea problemelor legate de a unei competiţii permanente dintre actorii politici.
politica internaţională? Războiul, înţeles în mod tradiţional, nu trebuie să ie

*Mateusz HUDZIKOWSKI, doctor în ştiinţe politice, este Secretarul Consiliul Societăţii Geopolitice poloneze,
conducătorul echipei de cercetare a teoriei jocului şi redactor-şef al revistei „Geopolityka.net”, Polonia. E-mail:
mateusz.hudzikowski@geopolityka.net; mateusz.hudzikowski@gmail.com

82 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

cel mai important element al acestei competiţii, deşi Aceste diferenţe culturale pot să apară, de
în unele cazuri ar putea deveni acest lucru. În plus, asemenea, în diferite stiluri de gândire strategică. Putem
chiar dacă această rivalitate permanentă are caracter încerca să comparăm vechiul joc asiatic de strategie,
geopolitic, nu este obligatoriu să ie transformată numit Go, cu şahul persan (sau indian, conform unor
într-un conlict militar cu violenţă armată, într-un numeroase surse). Preferinţele jucătorilor, stilurile
război deschis sau total. Un exemplu pentru această de joc, strategiile efective şi obiectivele lor sunt total
airmaţie este perioada Războiului Rece când, pentru diferite în aceste două jocuri. În mod evident, regulile
mai mult de 50 ani, URSS şi SUA au menţinut relaţii sunt, de asemenea, complet diferite. Într-un fel, aceste
relativ paşnice, deşi ostile. Am putea spune că lupta pe reguli diferite favorizează stiluri diferite de gândire
termen lung a centrelor de putere pare a i activitatea şi atitudini diferite. În acest fel, D. Lai analizează pe
lor principală, când războiul care apare uneori nu este larg conceptul shi, făcând legături cu partea practică
decât un element al acestei lupte. Chiar şi aşa, din a jocului şi cu exemple din istoria politică.7 Jocul
perspectiva chineză prezentată de Lai, strategia, un Go este legat de ilozoia chineză antică, relectând
termen în general legat de aspectele militare, se referă mentalitatea chineză şi unele aspecte conceptuale, şi
la toate aspectele legate de competiţia dintre actorii din această cauză inluenţează politica internaţională
politici şi nu numai la partea sa militară. din China.
Cu toate acestea, în opinia lui Lai, există câteva Întrebarea este: Putem folosi jocul Go doar atunci
„diferenţe izbitoare”, şi ambele părţi, atât chinezii, când ne referim la strategia militară sau pur şi simplu
cât şi occidentalii, încearcă să obţină unele cunoştinţe politică a Chinei (după cum am spus, ambele par a
despre gândirea strategică a celeilalte părţi. Europenii i conectate), sau şi cu privire la problemele legate
şi americanii studiază strategia chineză, în timp ce de politica internaţională din alte regiuni şi chiar din
chinezii fac cercetări asupra modului de gândire întreaga lume? Probabil că da, cel puţin pentru unele
occidental. Diferenţa dintre cele două sisteme zone ale politicii globale. Însă trebuie să im atenţi:
ilozoice este evidentă. Războiul şi politica, precum este tentant, dar, în acelaşi timp, diicil să dovedim
şi afacerile, sunt percepute în versiunea asiatică ca că jocul Go este un model explicativ universal pentru
provocări pe termen lung, caz în care răbdarea şi relaţiile internaţionale. Ar putea i doar rezultatul unei
gândirea strategică sunt necesare. Pe de altă parte, cercetări mai ample. Între timp, putem presupune că
în lumea occidentală, perspectiva pe termen scurt jocul Go este un instrument util pentru un cercetător
este mai populară, venitul instant din investiţii este sau un academician. Ar putea i aplicat în vederea
mai important, iar un conlict este mai degrabă o dezvoltării gândirii strategice, a abilităţilor de
chestiune de agresiune şi dinamică decât de răbdare şi negociere sau a răbdării în relaţiile internaţionale. Pe
efect static. Aceste semne distinctive ale diferenţelor scurt, acest joc ar putea avea unele virtuţi educative
culturale sunt adesea evocate în publicaţiile de afaceri pentru un cercetător sau un student.
din China şi Asia de Est în general. Când vine vorba Însă propun să nu ne oprim doar la argumente
despre negocieri sau despre managementul de proiect legate de istorie, cultură şi ilozoie, aşa cum face Lai.
(în aceste domenii importanţa problemelor de strategie Ele sunt importante, mai ales în înţelegerea contextului
este semniicativă), putem citi, de exemplu, că în local al gândirii strategice şi ne ajută să găsim o
China „răbdarea este o virtute (...) mai multe companii semniicaţie a sistemului Go în modul de gândire al
străine au pierdut pe piaţa din China din cauza lipsei chinezilor, al coreenilor şi al japonezilor. Ar i bine
de tenacitate”6. Trebuie să im conştienţi de faptul că să păstrăm aceste argumente în minte. Cu siguranţă,
opiniile generale şi populare despre aceste „diferenţe acest tip de argumentaţie nu permite acceptarea tezei
izbitoare” dintre cele două culturi, chiar subliniate de modelului jocului Go ca o metodă universală în
cercetători, pot i simpliicate şi construite cel puţin cercetarea politicii internaţionale. Cu toate acestea,
parţial pe stereotipuri. Acest lucru ar putea i riscant. dacă am dezvolta acest tip de raţionament, am putea
Dar dacă răbdarea în schimbarea rapidă de mediu, indica unele zone în care ar putea i aplicat jocul Go,
planiicarea pe termen lung, concentrarea asupra unor cel puţin ca o metodă de învăţare sau ca instrument
obiective pe termen lung şi tenacitatea în realizarea de formare.
proiectelor asumate, în ciuda obstacolelor pe termen Ar trebui să mai adăugăm câteva argumente
scurt, sunt într-adevăr deosebit de accentuate în unele metodologice. Lipsa bazei metodologice pare să ie
zone de cultură din Asia de Est, ar i un avantaj să deicienţa gândirii lui Lai. Acest tip de înţelegere
cunoaştem acest lucru, chiar dacă nu suntem oameni destul de intuitivă şi „slab argumentată” este foarte
de afaceri, ci cercetători în ştiinţe politice. comună atunci când vine vorba despre punerea în

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 83


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

aplicare a jocului Go în ştiinţe politice şi în economie. Teoria jocului studiază modele matematice ale unui
Iată un alt exemplu: un eseu prezentând posibilele tip de conlicte.15 Deiniţia cea mai simplă a jocului
aplicaţii ale gândirii chineze clasice (adică cele 36 de spune că un joc este un conlict de interese16. Un joc
stratageme chinezeşti, Principiile lui Tao Zhu-gong, poate i un model. Prin urmare, noi suntem capabili să
Analele celor trei regate) în afaceri şi marketing, care construim un model al realităţii. Pentru a i mai precis:
este „încercarea de a aplica 10 proverbe vechi Go în un model care reprezintă o parte limitată a realităţii,
strategia de afaceri”8. de exemplu un model de conlict, dar nu numai.
Propunerea de a învăţa din jocul de go”9 în diverse Obiectivul construirii unui model în teoria jocului
domenii nu este nouă. Similar cu jocul de şah, care a este acelaşi ca în economie, izică sau matematică:
fost implementat în linii mari în domeniul educaţiei10, de a simpliica realitatea şi a o pregăti pentru studiu.
jocul Go a fost de asemenea considerat un instrument O astfel de simpliicare poate cauza unele probleme
util în comunicare, educaţie şi psihologie11. Economia ştiinţiice (cum să construim un model corect?) şi
şi managementul sunt discipline adiţionale12. Acest poate i vulnerabilă oricărui argument cu privire
joc este studiat în universităţi de către matematicieni, la deformarea rezultatelor. Într-adevăr, construirea
cognitivişti, istorici, economişti. Este utilizat ca unui model teoretic propriu-zis de joc este o sarcină
metodă de predare, dar şi în formarea în afaceri. diicilă.
Studiile politice par să ie subreprezentate aici.13 Cu toate acestea, teoria jocului este folosită
Am putea încerca să realizăm un vid prin găsirea de pe scară largă în ştiinţele sociale, uneori doar prin
aplicaţii adecvate ale jocului Go. În primul rând, însă, construirea de modele, uneori prin crearea unui
trebuie să construim fundamentele metodologice. raţionament (concept) abstract. Când vine vorba de
Ele pot i create pe principiile teoriei jocului şi a modele (aceasta poate i numită „utilizarea practică”
conceptelor de spaţiu şi teritoriu, bunuri, interese, a teoriei jocului), oamenii de ştiinţă găsesc domeniul
conlicte şi negocieri. Aceste concepte sunt termenii de aplicare al acesteia, creează concepte, construiesc
de bază utilizaţi frecvent în ştiinţele politice, relaţiile modele (exemple de joc) şi apoi analizează şi rezolvă
internaţionale şi studiile strategice. probleme ştiinţiice. Dar uneori dau greş (ceea
ce este evident în ştiinţă). În cea de-a doua zonă
1. Baza teoretică (raţionamentul conceptual), oamenii de ştiinţă lucrează
la fundamentele teoretice. Ei încearcă să găsească
1.1. Teoria jocului în ştiinţele politice şi în dovada utilizării, domeniile de aplicare, argumente
relaţiile internaţionale pro şi contra ale teoriei jocului. Teoria jocului rămâne
Referindu-mă la „ştiinţe politice şi relaţii încă un domeniu controversat. Are mulţi adepţi, dar şi
internaţionale”, nu a fost intenţia mea de a ignora orice mulţi adversari în lumea ştiinţei. Putem presupune că
alt domeniu care se ocupă cu probleme de politică teoria jocului nu poate i folosită „oricând şi oriunde”
internaţională. Aceşti doi termeni sunt folosiţi de în ştiinţele sociale, inclusiv politice. Pe de altă parte,
obicei în Polonia în scopul de a descrie ştiinţele care poate deveni un instrument puternic17.
au ca scop desfăşurarea activităţilor de cercetare în Când întrebăm dacă jocul Go poate deveni un
politica internaţională. Cu toate acestea, există mult punct de interes pentru oamenii de ştiinţă politici din
mai multe discipline care sunt invocate atunci când perspectiva teoretică a jocului, răspunsul este pozitiv.
vorbim despre cercetarea în ştiinţe politice, cum ar i: Go este un joc şi poate deveni un model de joc în
geopolitica, geoeconomia, ştiinţele care intenţionează conformitate cu principiile teoretice ale jocului. Baza
să-şi măsoare puterea politică cu ajutorul cercetării teoriei jocului spune că ipoteza despre utilizarea
cantitative14, a studiilor strategice, a orizontului larg jocului Go în cercetarea evenimentelor politice ar
de studii de securitate (inclusiv primele studii militare putea i conirmată. Deşi aceste posibilităţi par a
sau de apărare) şi aşa mai departe. Numitorii lor i promiţătoare, ipoteza nu a fost conirmată până
comuni sunt problemele politice globale, regionale acum.
şi internaţionale. Fără a încerca să decid care este
termenul cel mai corect, din motive de simplitate, ori 1.2. Go ca joc strategic şi legătura sa cu studiile
de câte ori scriu despre cele mai populare două domenii strategice
sau folosesc un sinonim, mă refer la „cercetarea în O altă premisă a posibilei aplicări ştiinţiice (sau
domeniul politicii” în general. cel puţin educaţionale) a jocului Go este caracterul
De ce teoria jocului poate i aplicată în studiile său strategic. Teoria jocului studiază în principal
politice? Ce are această teorie în comun cu politica? jocurile strategice. Totuşi, unele pot avea un element

84 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

aleatoriu. În timp ce modelele aleatorii reprezintă a politicii globale. În al doilea rând, acelaşi cuvânt
obiectul de interes în matematică (teoria probabilităţii, „strategic” (folosit prin analogie) nu este suicient
combinatorica), teoria jocului se axează pe situaţii în pentru justiicarea ipotezei despre posibila folosire a
care jucătorii au o mai mare inluenţă asupra a ceea jocului Go în problemele de strategie.
ce se întâmplă, de exemplu în jocurile de strategie.
Go este un joc strategic şi din această cauză ar putea 2. Baza metodologică – aplicaţii posibile
i exploatat ca bază a unui model creat conform
principiilor de teorie a jocului. Acest model ar putea 2.1. Spaţiu şi teritoriu
i aplicat când există un aspect strategic. Bineînţeles, Care este legătura dintre spaţiu şi politica
această ipoteză ar trebui dezvoltată şi dovedită după internaţională? Aspectul legat de spaţiu – teritoriul
o cercetare amplă. Aşadar, după cum putem vedea, – este un element al politicii internaţionale. Cum
există un domeniu vast care trebuie explorat. Avem inluenţează spaţiul politica – aceasta este întrebarea
nevoie de mai multe dovezi, dar până astăzi nu au cea mai importantă a geopoliticii (în sensul său
existat, chiar dacă cercetătorii au descris pe larg tradiţional şi geograic). Statul este actorul principal
eicacitatea jocului Go. al politicii internaţionale, dar nu există nici un stat
Putem descrie studiile strategice ca pe un domeniu fără teritoriu. Politica nu se desfăşoară în vid sau
academic care este interesat atât de pace, de război, într-un „spaţiu virtual”. În primul rând, este legată
cât şi de problemele politice şi militare. Dacă studiile de aspectul teritorial. Organizarea politică a statului
politice şi relaţiile internaţionale sunt limitate păturii (administrare), populaţie, resurse, factori geograici
civile a evenimentelor internaţionale, şi – pe de altă – totul are la bază teritoriul dat, în spaţiul dat. Una
parte – studiile militare, de apărare şi securitate sunt dintre cele mai importante dimensiuni ale politicii
legate doar de aspectele militare, atunci studiile internaţionale este problema controlului politic, militar
strategice par a i deasupra lor, ca un domeniu ştiinţiic şi economic asupra teritoriilor. De aceea, jocul Go
care le cuprinde pe amândouă: atât studiile politice cât ar putea i folosit în studierea politicii internaţionale.
şi pe cele militare, examinând tot ce este important Miza jocului Go este teritoriul. Sensul său principal
pentru stat şi interesul său naţional (raison d’État). este lupta pentru spaţiu. Conform tradiţiei chinezeşti,
Putem adăuga faptul că „conceptul clasic de strategie, gobanul a fost inventat ca reprezentare a globului.
bazat pe binecunoscuta artă a războiului şi a politicii, Chiar de la început, tabla este simbolul Pământului
spune că strategia este o artă a folosirii planiicate a (suprafaţa sa) şi jucătorii sunt state care luptă.
forţei militare (care este controlată din punct de vedere Din alt punct de vedere, R. Bozulich, jucător
politic) cu scopul de a-şi atinge ţinta politică”18. Dintr- American de Go, publicist şi profesor de matematică,
un punct de vedere mai neutru, „strategia este arta care susţine că legăturile dintre jocul Go şi politică sunt
înglobează articole de lege, mijloace, metode şi reguli supraestimate sau chiar eronate total. Cercetătorul
valabile pentru îndeplinirea unor obiective: (…) este airmă că Go are alte principii strategice care pot
apropiat de sensul praxeologic”19. i utilizate în luarea deciziilor, de exemplu cum să
Astfel, strategia nu este doar o parte a câmpului ocupi poziţii importante şi să soluţionezi problemele
de interese din teoria jocului. Este, de asemenea, un cuiva prin sfera de inluenţă a unui adversar. (...) În
obiect principal al studiilor strategice. Este locul unde concluzie, Go este un joc bogat în idei strategice,
se întâlneşte teoria jocului cu cercetarea politică. Go, dar nu este necesar să-l folosim ca o paradigmă
ca oricare alt joc strategic, este un exemplu puternic a pentru a lua decizii serioase în economie, în relaţiile
numitorului lor comun. internaţionale, în război, sau chiar în viaţa de zi
Strategia pare a i un element esenţial al politicii cu zi. Raţionamentul este de obicei suicient.”20.
globale, deşi ar trebui reamintit că aceasta nu Pe scurt, după spusele lui Bozulich, jocul ne poate
este singura dimensiune a politicii internaţionale, învăţa ceva, dar nu în materie de probleme globale.
indiferent dacă ne referim la pătura civilă sau la Deşi Bozulich neagă aplicarea jocului Go în relaţiile
aspectele militare ale problemelor politice. Astfel, internaţionale şi domenii asemănătoare, unele aspecte
orice model construit pe baza jocului Go, şi chiar ale jocului ar putea i analizate din punct de vedere
jocul Go însuşi, au o limitare serioasă când sunt geopolitic. Dintr-o privire, unele aspecte spaţiale ale
folosite în cercetarea politică. Mai întâi de toate, jocului ar trebui să ie interesante din punct de vedere
capacitatea sa priveşte, în primul rând, problemele geopolitic.
strategice şi, după cum putem vedea, aceste probleme Tabla de joc goban standard are dimensiunea de
nu reprezintă întotdeauna cea mai importantă parte 19x19. În jocul de formare, poate i utilizată tabla de

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 85


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

joc de 13x13 sau chiar 9x9. Persoana care joacă poate de calculator joacă mai bine. Aceasta se datorează
concura cu o altă persoană, dar şi cu un program de faptului că sistemul de joc, în ciuda regulilor sale
calculator. Încă nu este la fel de avansat ca şi programul simple, este atât de complex, încât în prezent este
de calculator pentru şah. O tablă de joc mai mică este imposibil să ie creat un program de calculator care să
mai uşor de stăpânit pentru un jucător începător, care învingă un maestru uman. Complexitatea jocului nu
încă nu şi-a dezvoltat capacităţile sale strategice. Pe poate i relectată de un program de calculator; este
de altă parte, pe o tablă mai mică de joc, programul nevoie de inteligenţă artiicială. Un joc desfăşurat

Figura nr. 1: Tabla de joc Go (goban), 19 x 1921

pe o tablă de joc mai mică este mai scurt, mai rapid gobanului ca o hartă. În setul clasic de reguli, iecare
şi are mai multe dimensiuni tactice decât strategice. punct are aceeaşi valoare (cu excepţia unor zone
Numărul de posibilităţi în joc şi variantele de mutări care au importanţă strategică, cum sunt colţurile şi
bune este mai mic. pereţii, după cum este ilustrat în igurile nr. 4 şi nr.
Mărirea dimensiunilor creşte semniicativ 5, precum şi în descrierea lor). Ce s-ar întâmpla dacă
numărul intersecţiilor. Teritoriul care trebuie câştigat am restabili aceste reguli şi valoarea unor puncte sau
devine mult mai mare şi jocul este astfel mult mai zone ar creşte? Modelul care are la bază jocul Go ar
complex şi mai diicil. A fost experimentat un joc cu deveni mai complex şi poate ar reprezenta problema
un goban de 23x23 unde „(jocul) a avut un caracter studiată într-un mod mult mai precis. Am putea spune
mai liber şi mult mai implicat, dar ... în acelaşi timp, acelaşi lucru despre schimbarea unor puncte sau zone
diicultatea de a menţine comanda de joc a crescut ale jocului. Tabla de joc nu ar mai i nici simetrică,
într-un ritm extraordinar (...) nici chiar cei mai buni nici liniară
jucători nu ar putea păstra o imagine cuprinzătoare Există multe şi „diferite” table de joc Go: unele
a nenumăratelor combinaţii posibile.”22 Unii jucători dintre ele au proprietăţile descrise mai sus. Altele
de Go experimentează pe table de joc mai mari, chiar sunt puţin mai complicate: goban-ul 3D sau chiar
de 38x3823. 4D, o tablă de joc fără frontiere, o tablă de joc cu
Este clar că dimensiunile pot i ajustate pentru mai multe libertăţi (conexiuni intre linii), o tablă de
orice concept. Poate i aranjată chiar simularea cu joc de o formă diferită de pătrat, un complex de table
dimensiunea de 100x100, folosind un program de de joc atunci când jocul se desfăşoară pretutindeni în
calculator adecvat. Dacă este necesar, este posibilă acelaşi timp şi multe altele24. O idee interesantă ar i
realizarea unui goban care arată o hartă a unei regiuni implementarea unui model pentru trei sau mai mulţi
(sau chiar o hartă a lumii), care prezintă de exemplu jucători, simulând relaţii multilaterale în politica
zonele de inluenţă. Există câteva idei de construire a internaţională.

86 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

Aspectul legat de spaţiu al jocului poate i ajustat limitat sau strategii de stăpânire a unui teritoriu prin
cu scopul de a face posibil cel mai exact model al înconjurarea lui.
politicii internaţionale, dar aceasta ar i o încercare Obstacolul principal în extinderea jocului Go
ştiinţiică diicilă. Ca o alternativă, ar i mai uşoară într-un model abstract, cu capacitatea de a explica în
angajarea unei multitudini de posibile îmbunătăţiri linii mari o competiţie geopolitică este semniicaţia
în principiile jocului Go cu scopul de a relecta doar teritoriului în politica globală. La această întrebare
unele elemente cruciale ale analizei geopolitice, cum trebuie să răspundem mai întâi. Geopolitica, ca
ar i rivalitatea a doi actori geopolitici din spaţiul o ştiinţă sau paradigmă, ar trebui să facă „primul

Figura nr. 2: Poziţia într-un joc pe o tablă de joc Go experimentală de 21x2125

pas” şi să ofere o soluţie acestei probleme. Apoi, secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-
ar i posibilă propunerea unui model, probabil lea, China a devenit o mare putere economică,
exploatând principiile jocului Go, capabile să încercând să intre pe noi pieţe, să extindă inluenţa
relecte competiţia politică globală din unele zone. economică şi să domine piaţa inanciară globală, şi
Dacă am şti care este semniicaţia sau inluenţa prin companiile sprijinite şi controlate de stat. Acest
aspectului legat de spaţiu în politică, am i în fenomen geoeconomic, cu privire la punctul său
măsură să justiicăm aplicarea acestui joc doar prin de vedere legat de spaţiu (câştigarea de noi pieţe,
prisma „aspectului său legat de spaţiu”. creşterea investiţiilor etc.) ar putea i comparat cu
Problema este că, probabil, geopolitica modernă plasarea pieselor jocului Go (venituri, investiţii) pe
nu ar i capabilă să explice problemele legate de goban (zona economică). De exemplu, H. Kissinger
spaţiu. Curentul „conservator”, geograic a încercat nu se referă la aspectul teritorial când descrie rolul
să-l explice, dar aceste idei sunt mai degrabă legate strategiei jocului Go în China modernă. Deşi el
de gânditorii geopolitici ai şcolii vechi şi sunt mai analizează strategia pe termen lung a acestei ţări în
puţin atractive pentru cercetătorii contemporani. În competiţia globală, argumentele sale au mai mult o
prezent, cele mai populare atitudini din geopolitică dimensiune culturală şi istorică26, la fel ca şi la D.
oferă gândirea „toate la un loc”. Pentru acestea, Lai.
geopolitica pare să ie tot ceea ce este global
(politică, economie, societate, cultură, ideologie) 2.2. Simularea conlictelor, negocierile şi
şi ceea ce are legătură cu puterea politică, uneori rezolvarea conlictelor
adăugând şi paradigma „Realpolitik”. Un conlict, mai ales un conlict de interese
Specialiştii chinezi care se referă la jocul Go reprezintă o parte frecventă a politicii, în general.
nu abordează nici ei problema legată de spaţiu. Posibilele aplicaţii ale jocului Go sunt aceleaşi ca şi
La prima vedere, în cea de-a doua jumătate a ale celorlalte modele prezentate de literatura privind

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 87


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

teoria jocului, de exemplu analiza conlictului de doar cunoştinţe rudimentare despre strategiile subtile
interese total sau parţial, analiza potenţialului de ale jocului Go (...). Relaţiile internaţionale, politica
cooperare, simularea conlictelor militare (cum ar i guvernamentală, politica economică, diplomaţia,
războiul de gherilă sau crize ale rachetelor)27. Jucătorii strategia militară – domeniile de expertiză cerute
de Go intenţionează să obţină cât mai mult teritoriu. de conducerea unei ţări nu au nevoie de jocul Go
Punctul care a fost obţinut de unul dintre ei este ca şi model strategic. Raţionamentul este de obicei
punctul care va i mai greu sau imposibil de recuperat suicient. Dacă jocul Go nu ar exista, gândirea
de către adversar. De aceea, la nivel fundamental, strategică dintre adversarii de pe scena mondială ar i
Go este o simulare a conlictului. A fost inventat la fel cu cea de astăzi”31. El susţine că jocul Go este
(sau descoperit) ca un joc de război. Dar este război prea complex pentru a i stăpânit într-un timp scurt şi
în sens oriental, după cum s-a menţionat anterior. din acest motiv liderii politici, militari şi de afaceri
Nu numai luptele singulare, cum ar i capturarea şi nu sunt apţi să folosească strategiile sale soisticate:
recuperarea pieselor, sunt importante. Ceea ce este deoarece pur şi simplu nu au suicient timp pentru
mai semniicativ este faptul că ciocnirea tactică este studiu. Al doilea argument al său subliniază faptul
întotdeauna riscantă. Un mod mai sigur de joc constă că problemele internaţionale sunt total independente
în construirea de poziţii sigure şi dezvoltarea lor. De de existenţa jocului Go. În acelaşi timp, Bozulich
aceea, poate i uşor comparat cu competiţia marilor spune că în strategia asiatică putem găsi urme ale
puteri, dar nu cu acelaşi tip de conlict deschis al altor jocuri: chinezescul xiangqi şi japonezul shogi.
civilizaţiilor. Coexistenţa paşnică este aproape la fel Aşa că el admite printre rânduri că studierea acestor
de valoroasă ca victoria inală. jocuri ar putea i utilă, deşi opinia lui Bozulich nu este
Uneori, se întâmplă ca cineva să ie nevoit să se suicient de clară şi necesită o analiză mai amănunţită.
retragă dintr-o zonă, dar, între timp, apare o oportunitate După spusele acestui autor, în orice ţară, un lider
de a câştiga în altă parte. Situaţia se aseamănă cu este condus de propriul său interes, nu de o gândire
negocierile internaţionale şi luarea deciziilor în strategică conştientă sau inconştientă. Liderii politici
politică. Teoria jocului este adesea aplicată când vine folosesc doar raţionamentul şi aici este asemănarea
vorba de cercetarea privind negocierile şi procesul dintre jocul Go şi politică: „Există multe concepte
de luare a deciziilor.28. Din acelaşi motiv, jocul Go strategice folosite în jocul Go şi cele mai multe
poate servi ca un model de instruire sau de planiicare dintre ele au analogii în maximele înţelepte. (...)
a negocierilor. Dar, doar pentru că deciziile strategice ale liderilor
Chiar de la începutul acestui articol, au fost lor corespund unor bune strategii de tip Go, nu ar
prezentate câteva argumente legate de cultură. După trebui să tragem concluzia că ei sunt jucători puternici
spusele unor autori, cunoaşterea principiilor şi a (sau chiar slabi) ai jocului Go sau că ei chiar ştiu să
strategiilor jocului Go reprezintă un ajutor valoros joace acest joc. Deciziile pe care le iau sunt bazate
în înţelegerea mentalităţii asiatice şi mai ales a celei pe principiile de raţionament de zi cu zi pe care orice
chineze. Acest lucru poate i crucial în conducerea persoană le foloseşte în viaţa sa.”32. Concluzia este că
negocierilor politice sau de afaceri. S. Bieleń strategia jocului Go nu conduce politica, ci politica, la
analizează condiţionările culturale ale negocierilor fel ca şi jocul Go, are nevoie uneori de soluţii identice
internaţionale prin încercarea de a răspunde concepţiei – doar pentru că sunt strategii bune, nu pentru că sunt
legate de aspectul cultural în relaţiile internaţionale strategii Go.
şi negocierile internaţionale şi modul în care cultura Bozulich se referă la stilul de negociere a lui
inluenţează negocierile29. Din acest punct de vedere, Barack Obama care ar putea i descris ca strategia
jocul Go ar i un instrument educaţional excelent. Cu „câştig-câştig”, deşi Obama nu este un jucător de
toate acestea, în cazul de faţă, putem presupune că Go. El încheie: „Acesta este modul în care gândeşte
argumentarea metodologică (şi teoria jocului) justiică un puternic jucător de Go. (...) Nu poţi să controlezi
această airmaţie într-un mod mult mai adecvat. toate cele 361 de puncte. Trebuie să i lexibil şi
R. Bozulich neagă faptul că strategia jocului dispus să cedezi teritoriul tău adversarului astfel
Go oglindeşte strategia şi mentalitatea chinezească: încât să poţi obţine mai mult teritoriu în altă parte.
jucătorul abil are nevoie de lexibilitate, dar Lăcomia duce la ruinarea multor jucători de Go.”33.
negociatorii chinezi „emit cerinţe excesive şi refuză Deci jocul Go ar putea i un instrument în procesul de
să facă compromisuri”30. Cu propriile sale cuvinte, învăţare al negocierii în stilul “câştig-câştig”. Putem
teza prin care liderii chinezi folosesc strategia Go delibera dacă argumentaţia lui Bozulich despre stilul
„este o teză veche şi greşită emisă de persoane care au de negociere chinezesc şi relaţiile dintre principiile

88 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

jocului Go şi strategia politică este adevărată sau nu, 2.3. Bunuri şi interese
dar cu siguranţă el prezintă în mod clar anumite virtuţi Politica este un mod de a acţiona în funcţie de
intelectuale ale jocului. interesele cuiva. Diferite bunuri sunt folosite în

Figura nr. 3: Conlictul a fost rezolvat. Albul câştigă cu 0.5 puncte. Aceasta înseamnă aproape remiză – cea
mai mică victorie posibilă. Jocul s-a desfăşurat pe 17-18.02.1993 între Kobayashi Koichi (Kisei, Negru) şi
Kato Masao (9 dani, Alb)34

această activitate. Teoria jocului poate i de asemenea spaţiul de pe tabla de joc.


aplicată pentru a găsi o strategie optimă care să ducă Mecanismul jocului – reguli simple şi o strategie
la cea mai bună îndeplinire a sarcinii. Ea arată cum foarte complexă – fac jocul diicil de stăpânit la nivel
trebuie securizate interesele, folosind „strategia profesional. Dar principiile, care pot i învăţate în
sigură” de exemplu împotriva factorilor întâmplători, doar câteva minute de un începător, constau în ceva
într-un „joc împotriva naturii”. Există un tip de ce oamenii fac zilnic din aproape toate punctele de
„strategie sigură” în jocul Go. „Strategia sigură”, vedere ale vieţii lor: luarea unor decizii despre cum
cu privire la principiile teoriei jocului, este modul să folosim bunurile disponibile, dar limitate pentru
de a obţine cel mai bun scor posibil în acelaşi timp a ne atinge ţelul. De aceea, jocul Go este un subiect
cu securizarea poziţiei şi scăderea nivelului de risc de interes pentru mulţi economişti şi manageri. Dar
(strategia minimax şi maximin35). „Regulile de aur” nu numai economia este conectată la aceste două
ale jocului Go nu garantează succesul, aşa cum fac elemente generale: decizii şi bunuri. Politica, inclusiv
strategiile minimax şi maximin, dar semniicaţia lor politica internaţională, are acelaşi fond. Nu contează
poate i comparată cu soluţiile cunoscute din jocurile dacă politica înseamnă câştigarea şi menţinerea
cu sumă nulă. puterii în sensul său administrativ (legal), sau este
Proprietăţile descrise anterior fac jocul util deiniţia ca o competiţie a diverse grupuri de interese,
pentru scopuri cum ar i găsirea strategiei optime, sau ca o competiţie între state, puteri ale lumii sau
de exemplu o soluţie care să ducă la îndeplinirea alţi actori. Un politician la orice nivel trebuie să-şi
sarcinii, scăderea riscului, creşterea nivelului de îndeplinească misiunile chiar şi atunci când bunurile
securitate, minimalizarea pierderilor, strategia optimă sale sunt destul de limitate. Nivelul de diicultate în
a investirii bunurilor36. Acest din urmă aspect este aceste domenii este cu mult mai mare decât în jocul
foarte important. Indiciul jocului este de a plasa Go. Realitatea este cu mult mai complexă şi plină de
bunuri (piese), a căror cantitate este limitată pentru nesiguranţă. Există mulţi factori întâmplători şi mulţi
ambii jucători. Ele ar trebui puse unde sunt în cea alţi „jucători”.
mai mare siguranţă, unde ar avea inluenţa maximă Este evident că nu putem susţine pur şi simplu
posibilă şi unde ar putea sa acopere cel mai mult din că jocul Go relectă perfect lumea politică. Mai mult

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 89


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

decât atât, cel mai bun scenariu ar i crearea unui construire când este creat un model. Deci, chiar dacă
model de teorie a jocului cu mecanismul jocului Go, ne descurcăm foarte bine cu problema conceptuală
însă chiar şi modelele perfecte au întotdeauna cel (întrebarea: De ce şi care parte din jocul Go poate i
puţin un punct slab: ele sunt mult mai simple decât aplicată în relaţiile internaţionale?), toate problemele
fenomenul real pe care îl relectă. După cum s-a „tehnice” vor rămâne nerezolvate (Cum să construieşti
airmat anterior, una dintre cele mai diicile probleme şi cum să foloseşti un model adecvat?). În plus,
în folosirea practică a teoriei jocului este procedeul de aceleaşi controverse de bază cu care trebuie luptat

Figura nr. 4: Primul pas în joc: securizarea colţurilor37

Figura nr. 5: Al doilea pas important: capturarea pereţilor38

chiar de la bun început sunt atât de serioase încât ar instrument de învăţare şi predare destul de bun care
i imposibil să susţii teza despre utilizarea jocului arată cum: să luăm decizii corecte, investim efectiv
Go în descrierea şi explicarea politicii globală fără o bunurile cuiva, să im lexibili şi răbdători. Pentru
cercetare pe termen lung. Cu toate acestea, este bine aceasta a fost inventat jocul.
de menţionat faptul că, până la urmă, jocul ar i un Chiar de la începutul iecărui joc, ambii jucători

90 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

trebuie să-şi amintească să-şi asigure colţurile. i de ajutor, multiplicând numărul de puncte luate.
Primele mutări ar trebui să ie plasarea câtorva piese Această strategie are de asemenea un impact puternic
în colţuri. Ignorarea acestei reguli creşte nivelul de la nivel de securitate.
risc şi probabilitatea de a pierde jocul. Activele plasate La ultima etapă a jocului, când colţurile şi pereţii
în aceste locuri importante aduc un venit relativ mai au fost deja securizaţi şi ambii jucători deţin propria
mare jucătorului. Aceasta se datorează faptului că lor bază sigură, începe momentul decisiv. Atacarea
marginea careului de joc ajută la încercuirea acestui centrului fără poziţii puternice din spate este foarte
teritoriu. riscantă. Spre deosebire de şah, centrul careului de
După primele mutări de deschidere, jucătorii au joc este mai puţin important aici.
tendinţa de a ocupa pereţii. Are aceeaşi importanţă După cum am putut vedea, strategia optimă de a
pentru colţuri, deşi scara este diferită. Jucătorul „investi” resursele este asociată direct cu „interesul”
trebuie să mute mai multe piese în scopul de a-şi pe care îl au jucătorii în unele părţi ale teritoriului.
securiza teritoriul dorit. Marginile careului de joc pot Jocul Go se concentrează pe dimensiunea legată de

Figura nr. 6: Ultimul pas: centrul careului de joc39

spaţiu al competiţiei, deoarece potenţialul jucătorilor posibil cu aceeaşi metodă că la regulile jocului Go
(bunurilor) este egal. Deşi uneori jucătorul negru are care prezic egalizarea poziţiilor de început. Cineva
181 de piese (deoarece el face prima mutare), şi cel trebuie să adauge mai multe piese pentru a-l face mai
cu piese albe are doar 180, nu este foarte important. puternic pe cel mai slab. De asemenea, este posibil să
Jucătorul alb, care mută al doilea, uneori obţine realizăm o construcţie pe tabla de joc care să aparţină
puncte komi în plus pe motivul egalizării forţelor. Mai unuia dintre jucători, de exemplu să-l lăsăm să înceapă
interesant este sistemul handicap de recompensare a cu un colţ luat deja.
jucătorilor mai slabi cu aşa-numitele „piese handicap”
– piese suplimentare plasate pe goban înainte de 2.4. Îmbunătăţiri suplimentare ale modelului şi
începerea jocului. Numărul lor poate varia în funcţie factori aleatorii
de diferenţa dintre nivelurile de abilitate. Şi, încă În cazul dezvoltării mecanismului jocului Go într-
o dată, trebuie menţionat faptul că toate piesele au un model experimental, ar putea păstra caracterul său
valoare egală. educaţional chiar dacă funcţiile sale explicative sau
Dar după cum ştim, în sistemul internaţional, descriptive pentru lumea politică nu s-ar i conirmat
jucătorii nu au potenţial egal. Există imperii, în cele din urmă. Jocul Go ignoră factorii aleatorii
superputeri, puteri, puteri regionale, jucători medii care pot i întâlniţi în realitate. Acest element poate
şi state slabe, de asemenea. Dacă vrem să facem un i introdus de asemenea în modelul format pe acest
model corespunzător, trebuie să proiectăm un model vechi joc asiatic. Poate i făcut în mod asemănător
care reprezintă o ierarhie de jucători. Acest lucru este cu jocurile (sau mai degrabă simulările) care au la

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 91


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

bază aşa-numitul model Ehrenfest model40. Acesta jocul Go. Prin urmare, principala aplicaţie a jocului
foloseşte o tablă de joc asemănătoare cu gobanul Go ar consta în construirea unui model bazat pe
şi un set de piese negre şi albe. La început, tabla principiile teoriei jocului. Acest model poate i folosit
este goală. Zarurile jocului indică în mod aleatoriu în analizarea problemelor din politica internaţională.
coordonatele unui punct (intersecţie) care va i ocupat Jocul Go poate i folosit de asemenea pentru studierea
de o piesă. În timpul simulării (care este desfăşurată problemelor politicii internaţionale aşa cum este, fără
după reguli diferite şi detaliate41), tabla de joc se nicio altă schimbare, datorită caracterului său educativ.
umple din ce în ce mai mult cu piese. Să ne imaginăm Jocul Go ar putea i îmbunătăţit prin introducerea
că acelaşi mecanism poate i introdus şi la jocul Go. factorilor aleatorii, mai mulţi jucători, piese şi
La un moment dat, între mutările jucătorilor, piese ajustări ale careului de joc cu scopul de a-l face mai
suplimentare de aceeaşi culoare apar brusc undeva pe complex şi poate un model mai precis şi mai sigur
tabla de joc, făcând jocul mai uşor sau mai diicil pentru care să relecte unele probleme politice. Principalele
un jucător. Ce s-ar întâmpla dacă am introduce o a treia domenii de aplicare ar i următoarele: studii strategice,
culoare (neutră sau având un impact predeinit asupra managementul riscului, managementul bunurilor,
jocului)? În acest fel, am putea spori complexitatea simularea conlictului, negocierile, jocuri de război,
jocului. Un joc strategic fără un factor aleatoriu care competiţia spaţială.
depindea doar de imaginaţia şi îndemânarea jucătorilor Există însă şi câteva limitări legate de acest
s-ar i transformat într-un model mult mai soisticat. subiect. Deşi aspectele educaţionale ale jocului Go
O astfel de construcţie, bine fundamentată pe teoria sunt uşor de găsit, ar i mult mai diicil să ie folosit ca
jocului, cu factori aleatorii şi îmbunătăţiri menţionate model de cercetare a teoriei jocului pentru problemele
anterior, ne oferă posibilitatea să analizăm probleme politice. În primul rând, teoria jocului este o ramură
legate de relaţiile internaţionale într-un mod nou şi să promiţătoare şi atractivă a ştiinţei, dar este încă destul
învăţăm cum să analizăm complexitatea, schimbarea, de controversată atunci când este aplicată ştiinţelor
incertitudinea, slăbiciunea, conlictul, atingerea sociale şi necesită o cercetare mai profundă. În
multiplelor obiective42. al doilea rând, procesul de creare a modelului de
cercetare în conformitate cu principiile teoriei jocului,
Concluzii inclusiv posibilul model teoretic al jocului bazat pe
jocul Go, este plin de puncte slabe şi obstacole. Mai
În esenţă, jocul Go poate servi ca ajutor în multe despre acest subiect pot i găsite în multe surse
dezvoltarea unui tip de gândire strategică, abilităţi despre teoria jocurilor citate în această lucrare. Nu în
de negociere, planiicare, luarea unor decizii, precum ultimul rând, argumentarea convingătoare în ceea ce
şi în formarea unor calităţi, cum ar i răbdarea, priveşte abordarea teoretică a jocului în politică nu
tenacitatea şi lexibilitatea. Jocul a fost probabil a fost prevăzută până astăzi, aşa că este imposibil să
inventat special pentru acest scop, ca un hobby pentru susţinem că teoria jocului este o metodă de cercetare
regi, lideri politici şi soldaţi. Bineînţeles, am i naivi universală în politică. Deci, chiar dacă teoria jocului
să credem că succesul la joc este necesar pentru este o bază solidă a jocului Go, nu este suicient să
succesul pe câmpul de luptă sau în politică şi că dacă tratăm jocul Go ca pe un model universal de cercetare
cineva câştigă la jocul de Go, atunci el va avea succes pentru politica globală.
în oricare alt domeniu. Nu există aproape niciun Totuşi, jocul Go ar putea avea o aplicaţie limitată
cercetător care să pretindă asta. Jocul este mai mult o în cercetare. Unele părţi ale relaţiilor internaţionale
metodă care ne învaţă cum să tratăm complexitatea, par a avea legătură cu principiile jocului Go şi unele
schimbarea, incertitudinea, slăbiciunea, conlictul şi dovezi în acest sens au fost arătate aici. Termenii
atingerea multiplelor obiective. Mai mult decât atât, „spaţiu”, „teritoriu”, „strategie”, „interese”, „bunuri”,
în diferite domenii ale ştiinţelor sociale, jocul Go ca „conlict”, „negocieri” sunt importanţi, deşi ei nu
şi metodă de învăţare şi formare este frecvent invocat, înseamnă totul în politică. Mai multe argumente cu
astfel încât aceeaşi utilizare a jocului Go în ştiinţele privire la importanţa lor şi a legăturii lor strânse cu
politice merită toată atenţia noastră. jocul Go ar trebui puse la dispoziţie în cercetările
Teoria jocului reprezintă o bază teoretică puternică ulterioare, care ar putea i bazate pe geopolitică,
pentru aplicarea jocului Go în cercetarea ştiinţelor relaţii internaţionale şi studii strategice. Direcţii
politice. Aşa cum diverse modele şi stiluri de joc au interesante de dezvoltare a acestor idei ştiinţiice ar i,
fost deja exploatate în unele domenii ale cercetării în de exemplu, demonstrarea că jocul Go poate simula
domeniul politicii, acelaşi lucru ar putea i făcut cu politicile internaţionale de tip „sistemul sistemelor”

92 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

în conformitate cu teoria sistemelor, aplicarea publicaţii despre jocul Go din diferite domenii enumerate
modelelor de joc cu doi sau mai mulţi jucători la acolo, deşi sunt doar două articole legate de politică.
lumea multilaterală a politicii cu complexitatea şi 14 „Potęgonomia” i „potęgometria”, care poate
multitudinea sa de actori şi interesele lor, precum i tradus în linii mari în engleză ca „powernomics” and
şi evaluarea greutăţii aspectului spaţial/teritorial în „powermetrics”.
15 Nikołaj N. WOROBIEW, Edward KOFLER,
politica globală contemporană.
Henryk GRENIEWSKI, Strategia gier, Warszawa, 1969,
p. 6.
NOTĂ: 16 Ibidem, p. 27.
17 Vezi de exemplu: Randall W. STONE, The Use
Traducere din limba engleză de Alina ALBU. and Abuse of Game Theory in International Relations:
Revizie lingvistică: Daniela RĂPAN The Theory of Moves, Journal of Conlict Resolution, Vol.
45 No. 2, April 2001, pp. 216-244; Geraldo L. MUNCK,
NOTE: Game Theory and Comparative Politics: New Perspectives
and Old Concerns, World Politics no. 53(2), January 2001,
1 Wéiqí in Chinese, baduk in Korean. Igo este un pp. 173-204.
termen japonez. Go vine din japoneză şi este cel mai 18 Roman KUŹNIAR, Polityka i siła. Zarys studiów
cunoscut nume al acestui joc în întreaga lume. strategicznych, Warszawa 2005, p. 11.
2 David LAI, Learning from the stones a Go approach 19 Ibidem.
to mastering China’s strategic concept, Shi, Army War 20 Richard BOZULICH, Richard Bozulich on
College, Strategic Studies Institute, Carlisle 2004, p. 4 et Kissinger on China and Go, <http://www.usgo.org/iles/
seq. bh_library/BozulichonKissinger.pdf>, The Bob High
3 Autorul presupune că cititorul are cunoştinţe de Memorial Library 2011, p. 17.
bază în ceea ce priveşte jocul Go. În caz contrar, vă puteţi 21 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe
documenta citind următoarea bibliograie care vă va software-ul Drago.
introduce în subiect, ex.: Go (game), http://en.wikipedia. 22 Large Boards, Sensei’s Library, http://senseis.xmp.
org/wiki/Go_(game), accesat la 8.10.2013, Sensei’s net/?GoOn38x38, accesat la 8.10.2013.
Library, http://senseis.xmp.net/, accessed 8.10.2013. 23 Ibidem.
4 David LAI, op.cit., p. 3. 24 Vezi: Unusual Gobans, Sensei’s Library, http://
5 Carl von CLAUSEWITZ, On War, New Jersey, senseis.xmp.net/?UnusualGobans, accesat la 8.10.2013.
1984, p. 87. 25 Sursa: http://senseis.xmp.net/diagrams/5/
6 Donald N. SULL, Yong WANG, Made in China: f5577987ee77807acfcfb4ed125f38eb.png, accesat la
Czego zachodni menedżerowie mogą nauczyć się od 8.10.2013.
pionierów chińskiej przedsiębiorczości, Harvard Business 26 Henry KISSINGER, On China, New York, 2011,
School Press, Warszawa 2006, pp. 261–269. pp. 30–43.
7 David LAI, op. cit., p. 4 et seq. 27 Phillip D. STRAFFIN, Teoria gier, Warszawa 2004,
8 Mathieu FRANÇOIS-BARSEGHIAN, The Ten pp. 34–35.
Golden Rules of WéiQí Applied to Business Strategy, 28 Marek SZOPA, Teoria gier w negocjacjach i
Nanyang Technological University, Waseda University, podejmowaniu decyzji, <http://el.us.edu.pl/ekonoizyka/
http://blog.matieux.net/2011/04/ten-golden-rules-of- index.php/Teoria_gier>, accesat la 26.09.2013.
weiqi-applied-to.html, accesat la 8.10.2013. 29 Stanisław BIELEŃ, Negocjacje w stosunkach
9 Jucătorii de Go folosesc articole de putere egală, międzynarodowych, Warszawa 2013, pp. 89–122.
numite „piese” (pietre în limba engleză – n.trad.). Piesele 30 Richard BOZULICH, op.cit., p. 12.
sunt plasate una câte una pe tabla de joc numită goban. 31 Ibidem, p. 1.
10 Joshua WAITZKIN, The Art of Learning: An Inner 32 Ibidem, pp. 2–3.
Journey to Optimal Performance, Free Press, 2008. 33 Ibidem, p. 12.
11 Yasutoshi YASUDA, Go as conversation: the 34 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe
educational and therapeutic value of the game of Go, software-ul Drago.
Richmond, 2002. 35 În teoria jocului, minimax este o regulă legată de
12 Vezi: E. Grant KERR, Exploring Project luarea deciziilor prin minimalizarea posibilelor pierderi
Management by Exploiting Analogy with the Game of Go, în caz celui mai rău scenariu (pierderea maximă), pe
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy când maximin este o regulă de luarea deciziilor prin
in Strategy, Programme & Project Management, SKEMA maximalizare a câştigului minim. Ambele sunt folosite de
Business School, Lille, December 2011. exemplu în procesul de luare a deciziilor. Originea ambilor
13 Vezi: the Bob High Memorial Library at the algoritmi este jocul cu sumă nulă cu doi jucători.
American Go Association: http://www.usgo.org/bob-high- 36 Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI, „Gra
memorial-library, accesat la 8.10.2013. Există o mulţime de przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013 93


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

inwestycyjnych”, Ekonomia Menedżerska, 2008, no. 3, 10. LAI, David, Learning from the stones a Go
pp. 77–88. approach to mastering China’s strategic concept,
37 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe Shi, Army War College, Strategic Studies Institute,
software-ul Drago. Carlisle, 2004.
38 Ibidem.
11. MUNCK, Geraldo L., Game Theory and
39 Ibidem.
40 Manfred EIGEN, Ruth WINKLER, Gra. Prawa
Comparative Politics: New Perspectives and Old
natury sterują przypadkiem, Warszawa 1983, pp. 33–37. Concerns, World Politics no. 53(2), January 2001.
41 A se vedea bibliograia indicată pentru aceasta. 12. STONE, Randall W., The Use and Abuse of
42 E. Grant KERR, op. cit., pp. 318–321. Game Theory in International Relations: The Theory
of Moves, Journal of Conlict Resolution, Vol. 45 No.
BIBLIOGRAFIE: 2, April 2001.
13. STRAFFIN, Phillip D., Teoria gier,
1. BIELEŃ, Stanisław, Negocjacje w stosunkach Warszawa, 2004.
międzynarodowych, Warszawa, 2013. 14. SULL, Donald N.; WANG, Yong, Made in
2. BOZULICH, Richard, Richard Bozulich on China: Czego zachodni menedżerowie mogą nauczyć
Kissinger on China and Go, http://www.usgo.org/ się od pionierów chińskiej przedsiębiorczości,
iles/bh_library/BozulichonKissinger.pdf, The Bob Harvard Business School Press, Warszawa, 2006.
High Memorial Library, 2011. 15. SZOPA, Marek, Teoria gier w negocjacjach i
3. CLAUSEWITZ, Carl von, On War, New podejmowaniu decyzji, http://el.us.edu.pl/ekonoizy-
Jersey, 1984. ka/index.php/Teoria_gier
4. EIGEN, Manfred; WINKLER, Ruth, Gra. 16. WAITZKIN, Joshua, The Art of Learning: An
Prawa natury sterują przypadkiem, Warszawa, 1983. Inner Journey to Optimal Performance, Free Press
5. FRANÇOIS-BARSEGHIAN, Mathieu, The 2008.
Ten Golden Rules of WéiQí Applied to Business Stra- 17. WOROBIEW, Nikołaj N.; KOFLER,
tegy, Nanyang Technological University, Waseda Edward; GRENIEWSKI, Henryk, Strategia gier,
University, http://blog.matieux.net/2011/04/ten-gol- Warszawa 1969.
den-rules-of-weiqi-applied-to.html 18. YASUDA, Yasutoshi, Go as conversation:
6. JĘDRUSIK, Stanisław; PALIŃSKI, Andrzej, the educational and therapeutic value of the game of
“Gra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania Go, Richmond, 2002
decyzji inwestycyjnych”, Ekonomia Menedżerska, 19. Go (game), http://en.wikipedia.org/wiki/Go_
2008, no. 3. (game)
7. KERR, E. Grant, Exploring Project 20. Large Boards, Sensei’s Library, http://senseis.
Management by Exploiting Analogy with the Game xmp.net/?GoOn38x38
of Go, A thesis submitted for the degree of Doctor 21. List of publications, the Bob High Memorial
of Philosophy in Strategy, Programme & Project Library at the American Go Association, http://www.
Management, SKEMA Business School, Lille, usgo.org/bob-high-memorial-library
December 2011. 22. Sensei’s Library, http://senseis.xmp.net/>
8. KISSINGER, Henry, On China, New York, (8.10.2013)
2011. 23. Unusual Gobans, Sensei’s Library, http://
9. KUŹNIAR, Roman, Polityka i siła. Zarys senseis.xmp.net/?UnusualGobans
studiów strategicznych, Warszawa, 2005.

94 IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

S-ar putea să vă placă și