Sunteți pe pagina 1din 237

MINISTERUL SANATATII Anexa nr.

3/26

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
15 Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila


20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si
instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe
nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor
Nr.
formular

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2021 şi perspectiva 2022-2024

1. TITULAR: Ministerul Sanatatii


COD TITULAR: 26

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE


Ministerul Sanatatii elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul
sanatatii populatiei, coordoneaza si controleaza implementarea acestora la nivel national,
regional si local si raspunde de realizarea procesului de reforma in domeniul sanitar.
Totodata, Ministerul Sanatatii organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile pentru
asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor
care dauneaza sanatatii.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

I. MISIUNE
Intervențiile în domeniul sănătății au ca scop asigurarea unor servicii de sănătate
de o calitate și o accesibilitate superioară a acestora pentru toți cetățenii. Creșterea
calității serviciilor medicale presupune optimizarea tuturor componentelor legate de
acestea, de la infrastructură și dotare pana la actul medical propriu-zis, de la management
și sisteme informatice, până la respectarea drepturilor pacientului.

II. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

Obiectiv general
Un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o
stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora.

Obiective specifice:
Unul dintre obiectivele fundamentale pe care şi le asumă şi le promovează
Guvernul României este continuarea reformei sectorului de sănătate prin continuarea
măsurilor prevăzute în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020. Acesta
presupune o serie de reforme în sistemul public de asistenţă medicală, esenţiale pentru
îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de
sănătate şi îmbunătăţirea accesului populaţiei la îngrijirile de sănătate. Politicile se vor
reflecta în creșterea speranței de viață, reducerea poverii îmbolnăvirilor, dizabilității și a
deceselor premature și, implicit, în creșterea calității vieții.
Stabilirea priorităților are considerente strategice şi este influențată în principal de
decalajele în ceea ce privește indicatorii de sănătate și inechitatea din domeniul sănătății:
mortalitatea maternă și infantilă, bolile transmisibile principale (de exemplu TB, HIV/SIDA),
precum și principalele cinci patologii cronice care pot fi diagnosticate şi tratate de timpuriu
(cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, tulburările mintale, bolile rare), cunoscute ca
având un impact mai puternic asupra persoanelor celor mai sărace și vulnerabile. Accesul
mai bun la serviciile de sănătate, îndeosebi pentru segmentele cele mai vulnerabile ale
populației, împreună cu reducerea costurilor administrative, inclusiv prin măsuri de
reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate, și alături de capacitatea
administrativă îmbunătățită reprezintă obiective strategice care vizează maximizarea
potențialului sectorului sanitar de a contribui într-un mod durabil din punct de vedere
financiar la promovarea coeziunii sociale prin sănătate și servicii de sănătate.
România şi-a stabilit pe termen scurt, mediu şi lung ariile strategice de dezvoltare
pentru sectorul de sănătate astfel:

A. SĂNĂTATE PUBLICĂ
Măsurile aferente acestora vizează:
• Îmbunătățirea stării de sănătate și nutriție a femeii și copilului, inclusiv pentru
grupuri dezavantajate și vulnerabile – intervenții pentru prevenirea malnutriției, obezității, a
deceselor neonatale prin creșterea accesului la îngrijiri adecvate; servicii de planificare
familială;
• Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru
toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5—
9 ani prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină.
• Creșterea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor
congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și
fibrozei chistice.
• Reducerea incidenței bolilor netransmisibile care constituie actualmente cauzele
majore de morbiditate, dizabilitate și mortalitate - boli cardiovasculare și cerebrovasculare,
cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator, diabet, prin măsuri precum:
evaluarea riscurilor și supravegherea activă a populației prin servicii de prevenție,
depistarea în faze incipiente de boală și intervenții de screening organizat, extinderea și
diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie și de specialitate,
dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, prin crearea de centre
suplimentare de screening pentru cancer, achiziționarea a opt unități mobile pentru
screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de
patologie și citologie;
• Reducerea mortalității și morbidității cauzate de bolile transmisibile, a impactului lor
pentru individ și societate, iar pe termen lung diminuarea semnificativă a incidenței lor;
• Elaborarea Legii prevenției prin care populația să fie informată asupra efectelor
nocive ale unor alimente, produse sau obiceiuri alimentare sau comportamentale.
• Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea
vaccinării populației, dar și obligația autorităților, în primul rând a Ministerului Sănătății, de
a desfășura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta
calitatea și siguranța vaccinării conform standardelor europene. În cadrul legii vaccinarii va
fi stabilită și obligația Ministerului Sănătății de a elabora și aplica un plan multianual de
vaccinări și implicit, un plan multianual de achiziții de vaccinuri.
• Creșterea capacității de screening a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu
transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză.
• Sănătatea în relaţie cu mediul;
• Sănătatea mintală - îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări psihice prin
asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice; depistarea consumului de
substanţe psihoactive;
• Bolile rare - îmbunătățirea calității îngrijirii pacientului cu asemenea afecțiuni pe tot
lanțul de îngrijiri și asigurarea accesului la terapia specifică;
• Introducerea unor acțiuni noi, precum: depistarea bolilor cardiovasculare cu risc
major pornind de la patologia hipertensivă.
Punerea în aplicare a măsurilor sus enumerate se realizează în cadrul programelor
naționale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii și Proiectul
privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar,
finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 8362RO)

B. SERVICIILE DE SĂNĂTATE
Măsurile aferente ariei strategice servicii de sănătate îşi propun:
• Creșterea gradului de interconectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea
facilitării schimbului de informații utile pacienților;
• Îmbunătățirea sistemului de raportare statistica în domeniul medical și dezvoltarea
unui sistem de alertă epidemiologică precoce;
• Consolidarea reţelei de servicii de asistenţă medicală comunitară destinate
grupurilor vulnerabile;
• Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară,
incluzând creşterea ponderii serviciilor de prevenţie primară, secundară şi terţiară,
diagnostic precoce şi tratament, monitorizarea pacientului cronic (HTA, diabet) în
comunitate;
• Consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de
specialitate, concomitent cu scăderea numărului de cazuri de spitalizare continuă.
• Introducerea obligativității tuturor furnizorilor de servicii de sănătate de a crea liste
de așteptare pentru pacienții cronici pe criterii clare și transparente, diferențiate pe tipuri
de patologii, precum și sisteme digitalizate de programări
• Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat
de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod
echitabil;
• Extinderea sistemului de telemedicină între prespital și spital, precum și între
unitățile și compartimentele de primiri urgențe, la care se pot adauga și centrele de
permanență.
• Regionalizarea/concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti şi crearea de reţele
regionale de referinţă cu spitale şi laboratoare de diferite grade de competenţă
interconectate cu sectorul de asistenţă primară şi ambulatorie de specialitate;
• Plasarea în centrul rețelei de spitale a spitalelor regionale de urgenţă cu înalt nivel
de performanță, cărora li se adaugă spitalele zonale, completat de restul spitalelor
județene de urgență și a celor din Municipiul București, precum și institutele de
specialitate;
• Îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, prin reabilitarea/crearea și
furnizarea de echipamente medicale și de alt tip pentru săli de operație, unitați de terapie
intensive, unitați pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență și servicii de
diagnostic (imagistică medicală);
• Ministerul Sănătății va realiza prin Direcțiile de sănătate publică controlul și va
asigura implementarea efectivă a Planului Strategic de Prevenire și Combatere a Infecțiilor
Nosocomiale la nivelul tuturor spitalelor publice și private, plan adoptat în 2016.
• Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de sănătate publică, va iniția și implementa un
Program de Combatere a Rezistenței la Antimicrobiene (antibiotice), ce va putea accesa
finanțare europeană
• Creșterea accesului la servicii de reabilitare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung

C. MĂSURI TRANSVERSALE
• Consolidarea capacității de previzionare a servicilor medicale oferite populației
prin dezvoltarea de către Ministerul Sănătății a unor sisteme informatice de analiză pentru
domeniile strategice ale sistemului (resurse umane, infrastructură, resurse financiare);
• Întărirea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local;
• Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în
sănătate; Rezidențiatul va face obiectul unei analize în vederea demarării unei adevărate
reforme, prin corelarea locurilor și posturilor scoase la concurs cu proiecția pe minimum 5
ani a specialităților deficitare și cu distribuția geografică a acestora, prin actualizarea
tematicii și bibliografiei de examen, prin restabilirea curriculei pentru fiecare specialitate în
parte, astfel că, încă din timpul rezidențiatului, tinerii medici să poată căpăta competențele
necesare practicării medicinei la standardele tehnologice și de calitate actuale.
• Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în
sănătate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populaţiei;
• Implementarea măsurilor strategice privind prevenirea fraudei și corupției în
administrația și serviciile sistemului de sănătate;
• Asigurarea accesului pacienților la medicamente și dezvoltarea sistemului de
evaluare a tehnologiilor medicale în vederea utilizării medicamentelor inovative eficiente şi
a altor tehnologii inovative, concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice.
• Promovarea cercetării şi inovării în sănătate;
• Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populaţiei, în
special a grupurilor vulnerabile;
• Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E- sănătate) ;
• Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel naţional, regional şi local, în vederea
reducerii inechităţii in accesul la serviciile de sănătate.

Rezultate aşteptate:
În urma implementării acestor politici sistemul de sănătate din România va avea pe
termen mediu şi lung următoarele caracteristici minimale:
• furnizează, permanent, servicii de sănătate sigure şi eficiente, iar pacientul
primeşte serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistenţă medicală
(primar, secundar, terţiar);
• politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel naţional, până la cele
legate de metodele de diagnostic şi tratament se vor baza pe cele mai bune cunoştinţe
ştiinţifice şi tehnologice existente;
• asigurarea calităţii serviciilor medicale;
• reducerea riscului şi asigurarea siguranţei pacientului va fi sprijinită prin sistemele
şi procedurile informaţionale propuse şi prin sistemul de monitorizare a calităţii, care vor
ajuta la recunoaşterea, prevenirea şi diminuarea erorilor;
• optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperării intersectoriale, esenţială
pentru abordarea determinanţilor sănătăţii cu impact crescut asupra sănătăţii;

Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor subsecvente și pentru asigurarea


functionarii in conditii de calitate a sistemului sanitar sunt absolut necesare urmatoarele
masuri:
- cresterea graduala a resurselor alocate;
- cresterea finantarii asistentei mediale de urgenta;
- sustinerea financiara a programelor de sanatate;
- finantarea reabilitarii, consolidarii unor unitati sanitare publice;
- finantarea construirii de noi spitale;
- finantarea achizitionarii si a dotarii unitatilor sanitare cu echipamente
medicale, cu aparatura medicala si mijloace de transport sanitar;
- acordarea de sprijin financiar imbunatatirea infrastructurii si dotarea spitalelor
publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.

4. MENTIUNI SPECIALE
I. PROGRAM PROVOCARI IN SANATATEA PUBLICA LA NIVEL EUROPEAN-
GRANTURILE SEE 2014-2021 (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
La data de 13 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între
Guvernele României şi cele ale statelor SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) privind
implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.
Obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 sunt reprezentate de susținerea
coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică, dezvoltare durabilă,
reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și
consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare.
În cadrul acestui mecanism financiar, Ministerul Sănătății derulează, în calitate de
Operator de Program, Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”.
Bugetul alocat este de 48.235.294 euro (85% - grant și 15%-cofinantare). Partenerii
norvegieni de program sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) și Direcția
Norvegiană de Sănătate (HDIR). Acordul de Program a fost semnat la data de 16 iulie
2018 intre Ministrul Fondurilor Europene si Comitetul Mecanismului Financiar.
Ministerul Sănătății este responsabil cu pregătirea și implementarea Programului
”Provocări în sănătatea publică la nivel european”, respectiv elaborarea propunerii de
program, managementul fondurilor prin selecția, evaluarea, contractarea și monitorizarea
proiectelor predefinite, dar și a proiectelor selectate prin apeluri de proiecte. Ministerul
Fondurilor Europene îndeplinește calitatea de Coordonator Național al Mecanismului
Financiar SEE denumit ”Punct Național de Contact”, responsabil cu îndeplinirea
obiectivelor stabilite de Donatori.

I. FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

a. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


(POCU)
POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de
către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin
Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea
obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor
Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de
dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
In cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului
la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii
sociale de interes general, apel de proiecte POCU/906/4/9/ Creșterea numărului de
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către
prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru
principalele patologii/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de
sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic
și tratament precoce pentru principalele patologii, din data de 22.01.2021 proiectul „Măsuri
de stimulare a personalului din domeniul sănătății aflat în prima linie de luptă cu noul
coronavirus”, cod SMIS 148361, - urmeaza sa fie in etapa de evaluare pentru semnarea
contractului de finantare.

b. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 –


2020 (POC)
Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea continutului digital si a infrastructurii sistemice de
Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) în domeniul e‐educație, e‐incluziune,
e‐sănătate și e‐cultură.
1. Proiect: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate - RegInterMed”
În pateneriat cu în parteneriat cu Agenția pentru Digitalizarea României, cu valoarea totală
aprobată a de 67,591,875.80 lei (inclusiv TVA), din care 66,781,855.80 lei (inclusiv TVA)
reprezintă valoare buget pentru Ministerul Sănătății.
Stadiul: În data de 21.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare de către Ministerul
Sănătății și transmis pentru semnare de către ministrul Ministerul Fondurilor Europene.
2 Proiect: „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a sectiilor A.T.I. (S.I.E.C.-
A.T.I.)”
În pateneriat cu în parteneriat cu Agenția pentru Digitalizarea României, cu valoarea totală
aprobată a de 134.498.076,93 lei (inclusiv TVA), din care 132.618.048,93 lei (inclusiv
TVA) reprezintă valoare buget pentru Ministerul Sănătății.
Stadiul: a fost aprobat pentru finanțare si se așteaptă demararea procedurilor de semnare
a contractului de finanțare de către Ministerul Fondurilor Europene.

c. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020


(POR)
Prin Axele prioritare din POR 2014-2020 au fost sustinute si se afla in implementare
un numar de 56 de proiecte cu un buget eligibil in valoare de 1,103,763,161.78 lei . Prin
implementarea acesdtor proiecte se urmareste imbunatatirea accesului, calitatii si
eficientei serviciilor publice din sistemul sanitar romanesc prin dotarea compartimentelor
UPU, CPU si a ambulatoriilor spitalelor cu aparatura medicala.

d. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă


2014 – 2020 (POCA)
POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să
faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive,
investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de
resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al
utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de
proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

e. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014


– 2020 (POIM)
În cadrul acestei finanțări se va realiza Laboratorul Național de Monitorizare a
calității apei, în care Ministerul Sănătății este partener alături de Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor și Administrația Națională ”Apele Române”.
.
II. Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului,
implementează proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității
și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională de Reconstrucție și
Dezvoltare (BIRD) prin Acordul de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16
decembrie 2014.

Obiectivele programului
În cadrul Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, proiectul propus va sprijini
prima fază a reformelor cuprinzătoare din sectorul sanitar pe termen mediu și lung,
concentrându-se asupra a două domenii/componente principale: (1) întărirea furnizării
serviciilor de asistență medicală și (2) îmbunătățirea guvernanței și administrării sectorului
sanitar

5. Politica în domeniul investiţiilor publice

Programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii, se regăseşte definit în


strategia fiscal bugetară pe termen mediu a Ministerului Sănătăţii, prin două principale
proiecte investiţionale, în cadrul cărora se regăsesc o serie de subproiecte :

• Proiectul 1. Finanţarea dezvoltarii şi modernizarea infrastructurii


sanitare, cu subproiectele:
a. Finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii precedenţi;
b. Continuarea programului de consolidări (şi alte lucrări de intervenţii) a
clădirilor unităţilor sanitare (Institutul Regional de Oncologie Timișoara – cu
termen estimat de finalizare în anul 2025; extinderea secției de Oncologie cu
Compartiment de radioterapie oncologică - Spitalul Universitar de Urgență
București – cu termen estimat de finalizare în anul 2021);
c. Reabilitarea infrastructurii unităţilor sanitare prin efectuarea lucrărilor de
reparaţii capitale;
d. Construirea Spitalelor Regionale de Urgenţă, inclusiv prin Programul
Operațional Regional: 8 spitale regionale;
e. Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale județene — cel puțin 15;
ambulatorii de specialitate — cel puțin 150, U.P.U. — cel puțin 25, Centre
comunitare integrate medico-sociale
f. Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste
270.000 de persoane.
g. Masuri pentru digitalizare, finanțate inclusiv prin programul Operational
Competitivitate pentru implementarea registrelor de boală si a informatizării
secțiilor de ATI și prin Programul Operțional Capacitate Administrativă pentru
digitalizarea procesului de emitere avize/autorizații

• Proiectul 2. Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală,


echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe,
autosanitare, etc.), cu subproiectele:
a. Dotarea cu aparatură / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice;
b. Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice ( ambulanţe, autosanitare,
elicoptere,etc.).
c. Dotarea cabinetelor medicilor de familie.
d. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale saunaționale în funcție de
specialitate.
Ministerul Sănătății va realiza o analiză riguroasă a infrastructurii și dotărilor celor
367 de spitale publice și stabilirea unei liste de priorități urgente a investițiilor acolo unde
există condiții insalubre sau care pun în pericol siguranța pacienților.
Derularea acestor două principale proiecte şi a subproiectelor aferente, au ca scop
asigurarea populaţiei cu servicii medicale performante, care să acopere nevoile acesteia şi
care să fie comparabile cu cele oferite în prezent de furnizorii de servicii de acelaşi tip din
statele membre ale Uniunii Europene.
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
-mii lei-
Programe bugetare , cod CA/ Execuție până Propuneri Estimari Estimari Estimari
CB la 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Programe bugetare - total I 59.437.155 10.858.342 11.124.852 11.142.832 11.125.781
din care: II 59.403.618 10.862.760 10.959.756 10.852.610 11.146.309
Programul Prevenirea și controlul bolilor cu I 14.407.003 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.790.000
impact major asupra stării de sănătate a
populației –cod 574
II 14.407.003 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844
Programul „Asigurarea calității serviciilor” I 5.410.903 289.782 926.596 933.000 904.316
medicale˝ - cod 648 II 5.377.266 294.200 886.249 933.000 918.000
Programul „Asigurarea dezvoltării capacității I 39.619.249 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465
insituționale a sistemului de sănătate” –cod II 39.619.349 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465
649
MINISTERUL SANATATII
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 20.080.647 18.625.721 -7,25 19.787.536 12.811.437 14.165.631
II.Credite bugetare 14.647.578 19.742.812 17.532.882 -11,19 15.374.710 14.304.138 16.640.996
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 20.025.395 18.525.712 -7,49 19.570.940 12.578.437 13.997.631
II.Credite bugetare 14.664.606 19.690.460 17.432.873 -11,47 15.198.461 14.071.138 16.472.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.259.104 2.329.157 3,10 2.329.157 2.340.733 2.352.366
II.Credite bugetare 2.032.205 2.259.104 2.329.157 3,10 2.329.157 2.340.733 2.352.366
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.457.847 4.858.404 8,99 4.551.099 4.551.099 4.551.099
II.Credite bugetare 3.596.302 4.457.847 4.858.404 8,99 4.551.099 4.551.099 4.551.099
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 12.712.227 9.570.514 -24,71 7.374.876 5.266.858 5.198.911
II.Credite bugetare 8.836.376 12.681.590 9.574.932 -24,50 7.250.127 4.976.636 5.219.439
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 8.084 48
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 380.353 1.272.076 234,45 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 11.314 70.199 502.319 615,56 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 55.252 100.009 81,01 216.596 233.000 168.000
II.Credite bugetare 16.979 52.352 100.009 91,03 176.249 233.000 168.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 55.252 100.009 81,01 216.596 233.000 168.000
II.Credite bugetare 16.979 52.352 100.009 91,03 176.249 233.000 168.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -34.006
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -34.006
5600 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
6600 SANATATE
I.Credite de angajament 11.115.911 12.611.675 13,46 16.421.760 11.543.679 13.002.136
II.Credite bugetare 9.252.433 10.778.076 11.518.836 6,87 12.008.934 13.036.380 15.477.501
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 11.060.659 12.512.866 13,13 16.205.164 11.310.679 12.834.136
II.Credite bugetare 9.269.390 10.725.724 11.420.027 6,47 11.832.685 12.803.380 15.309.501
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.259.054 2.329.107 3,10 2.329.107 2.340.683 2.352.316
II.Credite bugetare 2.032.205 2.259.054 2.329.107 3,10 2.329.107 2.340.683 2.352.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.456.997 4.857.554 8,99 4.550.249 4.550.249 4.550.249
II.Credite bugetare 3.595.784 4.456.997 4.857.554 8,99 4.550.249 4.550.249 4.550.249
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 3.748.391 3.558.568 -5,06 4.010.000 4.000.000 4.036.316
II.Credite bugetare 3.441.678 3.717.754 3.562.986 -4,16 3.885.251 3.709.778 4.056.844
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 8.084 48
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 380.353 1.272.076 234,45 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 11.314 70.199 502.319 615,56 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 55.252 98.809 78,83 216.596 233.000 168.000
II.Credite bugetare 16.979 52.352 98.809 88,74 176.249 233.000 168.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 55.252 98.809 78,83 216.596 233.000 168.000
II.Credite bugetare 16.979 52.352 98.809 88,74 176.249 233.000 168.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -33.935
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -33.935
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
7000 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
I.Credite de angajament 900 2.100 133,33 900 900 900
II.Credite bugetare 447 900 2.100 133,33 900 900 900
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 900 900 0,00 900 900 900
II.Credite bugetare 518 900 900 0,00 900 900 900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 50 50 0,00 50 50 50
II.Credite bugetare 50 50 0,00 50 50 50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 850 850 0,00 850 850 850
II.Credite bugetare 518 850 850 0,00 850 850 850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -71
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -71
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 19.992.516 18.532.732 -7,30 19.709.387 12.733.288 14.087.482
II.Credite bugetare 14.594.287 19.654.681 17.446.371 -11,24 15.296.561 14.225.989 16.562.847
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 19.950.264 18.452.732 -7,51 19.505.791 12.513.288 13.932.482
II.Credite bugetare 14.615.550 19.615.329 17.366.371 -11,47 15.133.312 14.005.989 16.407.847
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 12.712.227 9.570.514 -24,71 7.374.876 5.266.858 5.198.911
II.Credite bugetare 8.836.376 12.681.590 9.574.932 -24,50 7.250.127 4.976.636 5.219.439
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
I.Credite de angajament 11.028.680 12.520.786 13,53 16.344.511 11.466.430 12.924.887
II.Credite bugetare 9.199.589 10.690.845 11.434.425 6,96 11.931.685 12.959.131 15.400.252
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.986.428 12.440.786 13,24 16.140.915 11.246.430 12.769.887
II.Credite bugetare 9.220.852 10.651.493 11.354.425 6,60 11.768.436 12.739.131 15.245.252
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 3.748.391 3.558.568 -5,06 4.010.000 4.000.000 4.036.316
II.Credite bugetare 3.441.678 3.717.754 3.562.986 -4,16 3.885.251 3.709.778 4.056.844
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
6601 SANATATE
I.Credite de angajament 11.028.680 12.520.786 13,53 16.344.511 11.466.430 12.924.887
II.Credite bugetare 9.199.589 10.690.845 11.434.425 6,96 11.931.685 12.959.131 15.400.252
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.986.428 12.440.786 13,24 16.140.915 11.246.430 12.769.887
II.Credite bugetare 9.220.852 10.651.493 11.354.425 6,60 11.768.436 12.739.131 15.245.252
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 3.748.391 3.558.568 -5,06 4.010.000 4.000.000 4.036.316
II.Credite bugetare 3.441.678 3.717.754 3.562.986 -4,16 3.885.251 3.709.778 4.056.844
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 10.996 14.654 33,27
II.Credite bugetare 2.569 10.996 8.176 -25,65
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.996 8.845 -19,56
II.Credite bugetare 2.569 10.996 2.367 -78,47
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 21 48
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 10.996 8.797 -20,00
II.Credite bugetare 2.547 10.996 2.319 -78,91
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
6608 SANATATE
I.Credite de angajament 10.996 14.654 33,27
II.Credite bugetare 2.569 10.996 8.176 -25,65
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.996 8.845 -19,56
II.Credite bugetare 2.569 10.996 2.367 -78,47
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 21 48
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 10.996 8.797 -20,00
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 2.547 10.996 2.319 -78,91
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
II.Credite bugetare 50.722 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 64.135 64.135 0,00 65.149 65.149 65.149
II.Credite bugetare 46.487 64.135 64.135 0,00 65.149 65.149 65.149
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.228 14.050 -13,42 14.050 14.050 14.050
II.Credite bugetare 11.710 16.228 14.050 -13,42 14.050 14.050 14.050
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 47.907 50.085 4,55 51.099 51.099 51.099
II.Credite bugetare 34.776 47.907 50.085 4,55 51.099 51.099 51.099
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.294
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.294
6610 SANATATE
I.Credite de angajament 76.235 76.235 0,00 77.249 77.249 77.249
II.Credite bugetare 50.275 76.235 76.235 0,00 77.249 77.249 77.249
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 63.235 63.235 0,00 64.249 64.249 64.249
II.Credite bugetare 45.969 63.235 63.235 0,00 64.249 64.249 64.249
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.178 14.000 -13,46 14.000 14.000 14.000
II.Credite bugetare 11.710 16.178 14.000 -13,46 14.000 14.000 14.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 47.057 49.235 4,63 50.249 50.249 50.249
II.Credite bugetare 34.258 47.057 49.235 4,63 50.249 50.249 50.249
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.223
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.223
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
PUBLICA
I.Credite de angajament 900 2.100 133,33 900 900 900
II.Credite bugetare 447 900 2.100 133,33 900 900 900
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 900 900 0,00 900 900 900
II.Credite bugetare 518 900 900 0,00 900 900 900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 50 50 0,00 50 50 50
II.Credite bugetare 50 50 0,00 50 50 50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 850 850 0,00 850 850 850
II.Credite bugetare 518 850 850 0,00 850 850 850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -71
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -71
MINISTERUL SANATATII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 19.992.516 18.532.732 -7,30 19.709.387 12.733.288 14.087.482
II.Credite bugetare 14.594.287 19.654.681 17.446.371 -11,24 15.296.561 14.225.989 16.562.847
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 19.950.264 18.452.732 -7,51 19.505.791 12.513.288 13.932.482
II.Credite bugetare 14.615.550 19.615.329 17.366.371 -11,47 15.133.312 14.005.989 16.407.847
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 12.712.227 9.570.514 -24,71 7.374.876 5.266.858 5.198.911
II.Credite bugetare 8.836.376 12.681.590 9.574.932 -24,50 7.250.127 4.976.636 5.219.439
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 12.148.720
II.Credite bugetare 7.855.450 12.148.720 9.374.932 -22,83
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 213.949
II.Credite bugetare 204.229 213.949 239.180 11,79
03 Actiuni de sanatate
I.Credite de angajament 1.750.204
II.Credite bugetare 1.510.000 1.750.204 1.539.597 -12,03
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
I.Credite de angajament 7.165.807
II.Credite bugetare 4.568.567 7.165.807 5.493.065 -23,34
25 Programe pentru sanatate
I.Credite de angajament 470.437
II.Credite bugetare 278.691 470.437 445.000 -5,41
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
I.Credite de angajament 61.337
II.Credite bugetare 59.873 61.337 60.261 -1,75
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
I.Credite de angajament 113.815
II.Credite bugetare 107.890 113.815 305.000 167,98
69 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din
aplicarea prevederilor legale referitoare la
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate
I.Credite de angajament 2.115.679
II.Credite bugetare 1.126.201 2.115.679 1.262.829 -40,31
73 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantina
I.Credite de angajament 240.153
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 240.153 30.000 -87,51
75 Transferuri pentru stimulentul de risc
I.Credite de angajament 17.339
II.Credite bugetare 17.339
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 563.507
II.Credite bugetare 980.926 532.870 200.000 -62,47
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
I.Credite de angajament 285.085
II.Credite bugetare 348.712 285.313 60.000 -78,97
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
I.Credite de angajament 29.540
II.Credite bugetare 10.238 29.540 10.000 -66,15
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
I.Credite de angajament 21.948
II.Credite bugetare 23.246 42.499 60.134 41,50
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
I.Credite de angajament 155.721
II.Credite bugetare 522.480 145.751 49.866 -65,79
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
I.Credite de angajament 29.379
II.Credite bugetare 24.814 6.940 10.000 44,09
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
I.Credite de angajament 41.834
II.Credite bugetare 51.436 22.827 10.000 -56,19
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 431
II.Credite bugetare 431 13 -96,98
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 431
II.Credite bugetare 431 13 -96,98
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 5.928
II.Credite bugetare 4.327 5.928 5.000 -15,65
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 5.928
II.Credite bugetare 4.327 5.928 5.000 -15,65
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 8.063
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 8.063
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 321.694
II.Credite bugetare 2.030 26.398 383.496 1.352,75
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 166.733
II.Credite bugetare 354 8.691 40.525 366,29
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 115.441
II.Credite bugetare 1.676 17.704 342.893 1.836,81
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 39.520
II.Credite bugetare 3 78 2.500,00
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 26.596
II.Credite bugetare 5.147 19.715 106.030 437,81
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 5.201
II.Credite bugetare 1.336 4.106 19.942 385,68
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 21.395
II.Credite bugetare 3.811 15.609 86.088 451,53
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 59
II.Credite bugetare 1.206 59 161 172,88
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 59
II.Credite bugetare 1.206 59 161 172,88
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 313
II.Credite bugetare 64 313 260 -16,93
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 140
II.Credite bugetare 7 140 140 0,00
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 173
II.Credite bugetare 57 173 120 -30,64
34 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
I.Credite de angajament 20.695
II.Credite bugetare 319 12.718 10.053 -20,95
01 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
I.Credite de angajament 20.661
II.Credite bugetare 319 12.718 9.678 -23,90
02 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
institutii publice
I.Credite de angajament 34
II.Credite bugetare 375
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 12.001
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
01 Active fixe
I.Credite de angajament 34.252
II.Credite bugetare 1.317 31.352 50.000 59,48
01 Constructii
I.Credite de angajament 2.899
II.Credite bugetare 281 350 10.900 3.014,29
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 31.237
II.Credite bugetare 1.036 30.886 38.000 23,03
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 27
II.Credite bugetare 27 100 270,37
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 89
II.Credite bugetare 89 1.000 1.023,60
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 8.000
II.Credite bugetare 8.132 8.000 30.000 275,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -30.712
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -28.815
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -1.897
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93 3.364.876 1.266.858 1.162.595
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 8.963.836
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
I.Credite de angajament 6.848.157
II.Credite bugetare 4.268.498 6.848.157 4.749.117 -30,65
69 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din
aplicarea prevederilor legale referitoare la
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate
I.Credite de angajament 2.115.679
II.Credite bugetare 1.126.201 2.115.679 1.262.829 -40,31
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 8.963.836
II.Credite bugetare 5.394.698 8.963.836 6.011.946 -32,93
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
I.Credite de angajament 11.028.680 12.520.786 13,53 16.344.511 11.466.430 12.924.887
II.Credite bugetare 9.199.589 10.690.845 11.434.425 6,96 11.931.685 12.959.131 15.400.252
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.986.428 12.440.786 13,24 16.140.915 11.246.430 12.769.887
II.Credite bugetare 9.220.852 10.651.493 11.354.425 6,60 11.768.436 12.739.131 15.245.252
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 3.748.391 3.558.568 -5,06 4.010.000 4.000.000 4.036.316
II.Credite bugetare 3.441.678 3.717.754 3.562.986 -4,16 3.885.251 3.709.778 4.056.844
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
6601 SANATATE
I.Credite de angajament 11.028.680 12.520.786 13,53 16.344.511 11.466.430 12.924.887
II.Credite bugetare 9.199.589 10.690.845 11.434.425 6,96 11.931.685 12.959.131 15.400.252
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.986.428 12.440.786 13,24 16.140.915 11.246.430 12.769.887
II.Credite bugetare 9.220.852 10.651.493 11.354.425 6,60 11.768.436 12.739.131 15.245.252
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
II.Credite bugetare 2.020.495 2.242.876 2.315.107 3,22 2.315.107 2.326.683 2.338.316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
II.Credite bugetare 3.561.526 4.409.940 4.808.319 9,03 4.500.000 4.500.000 4.500.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 3.748.391 3.558.568 -5,06 4.010.000 4.000.000 4.036.316
II.Credite bugetare 3.441.678 3.717.754 3.562.986 -4,16 3.885.251 3.709.778 4.056.844
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 3.184.884
II.Credite bugetare 2.460.752 3.184.884 3.362.986 5,59
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 213.949
II.Credite bugetare 204.229 213.949 239.180 11,79
03 Actiuni de sanatate
I.Credite de angajament 1.750.204
II.Credite bugetare 1.510.000 1.750.204 1.539.597 -12,03
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
I.Credite de angajament 317.650
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 300.069 317.650 743.948 134,20
25 Programe pentru sanatate
I.Credite de angajament 470.437
II.Credite bugetare 278.691 470.437 445.000 -5,41
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
I.Credite de angajament 61.337
II.Credite bugetare 59.873 61.337 60.261 -1,75
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
I.Credite de angajament 113.815
II.Credite bugetare 107.890 113.815 305.000 167,98
73 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantina
I.Credite de angajament 240.153
II.Credite bugetare 240.153 30.000 -87,51
75 Transferuri pentru stimulentul de risc
I.Credite de angajament 17.339
II.Credite bugetare 17.339
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 563.507
II.Credite bugetare 980.926 532.870 200.000 -62,47
08 Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
I.Credite de angajament 285.085
II.Credite bugetare 348.712 285.313 60.000 -78,97
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
I.Credite de angajament 29.540
II.Credite bugetare 10.238 29.540 10.000 -66,15
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
I.Credite de angajament 21.948
II.Credite bugetare 23.246 42.499 60.134 41,50
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
I.Credite de angajament 155.721
II.Credite bugetare 522.480 145.751 49.866 -65,79
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
I.Credite de angajament 29.379
II.Credite bugetare 24.814 6.940 10.000 44,09
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
I.Credite de angajament 41.834
II.Credite bugetare 51.436 22.827 10.000 -56,19
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
II.Credite bugetare 4.327 6.359 5.013 -21,17 5.000 5.000 5.000
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 431
II.Credite bugetare 431 13 -96,98
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 431
II.Credite bugetare 431 13 -96,98
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 5.928
II.Credite bugetare 4.327 5.928 5.000 -15,65
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 5.928
II.Credite bugetare 4.327 5.928 5.000 -15,65
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 8.063
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 8.063
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 8.063
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 369.357 1.263.279 242,02 5.246.895 401.747 1.877.255
II.Credite bugetare 8.767 59.203 500.000 744,55 900.078 1.909.698 4.332.092
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 321.694
II.Credite bugetare 2.030 26.398 383.496 1.352,75
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 166.733
II.Credite bugetare 354 8.691 40.525 366,29
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 115.441
II.Credite bugetare 1.676 17.704 342.893 1.836,81
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 39.520
II.Credite bugetare 3 78 2.500,00
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 26.596
II.Credite bugetare 5.147 19.715 106.030 437,81
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 5.201
II.Credite bugetare 1.336 4.106 19.942 385,68
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 21.395
II.Credite bugetare 3.811 15.609 86.088 451,53
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 59
II.Credite bugetare 1.206 59 161 172,88
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 59
II.Credite bugetare 1.206 59 161 172,88
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 313
II.Credite bugetare 64 313 260 -16,93
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 140
II.Credite bugetare 7 140 140 0,00
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 173
II.Credite bugetare 57 173 120 -30,64
34 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
I.Credite de angajament 20.695
II.Credite bugetare 319 12.718 10.053 -20,95
01 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
I.Credite de angajament 20.661
II.Credite bugetare 319 12.718 9.678 -23,90
02 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat
institutii publice
I.Credite de angajament 34
II.Credite bugetare 375
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32 13.000 13.000 13.000
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 12.001
II.Credite bugetare 10.869 12.001 13.000 8,32
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 197.504 477.500 141,77 50.913
II.Credite bugetare 165.127 203.360 150.000 -26,24 150.000 274.972
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 42.252 80.000 89,34 203.596 220.000 155.000
II.Credite bugetare 9.449 39.352 80.000 103,29 163.249 220.000 155.000
01 Active fixe
I.Credite de angajament 34.252
II.Credite bugetare 1.317 31.352 50.000 59,48
01 Constructii
I.Credite de angajament 2.899
II.Credite bugetare 281 350 10.900 3.014,29
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 31.237
II.Credite bugetare 1.036 30.886 38.000 23,03
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 27
II.Credite bugetare 27 100 270,37
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 89
II.Credite bugetare 89 1.000 1.023,60
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 8.000
II.Credite bugetare 8.132 8.000 30.000 275,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -30.712
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -30.712
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -30.712
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -28.815
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -1.897
01 Administratia centrala
I.Credite de angajament 299.104
II.Credite bugetare 204.985 274.122 280.000 2,14
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 409.255
II.Credite bugetare 324.874 409.255 410.000 0,18
08 Servicii de sanatate publica
I.Credite de angajament 452.260
II.Credite bugetare 141.751 452.260 455.000 0,61
09 Hematologie si securitate transfuzionala
I.Credite de angajament 244.811
II.Credite bugetare 245.911 244.811 250.000 2,12
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
I.Credite de angajament 9.623.250
II.Credite bugetare 8.282.067 9.310.397 10.039.425 7,83
50 Alte institutii si actiuni sanitare
I.Credite de angajament 9.623.250
II.Credite bugetare 8.282.067 9.310.397 10.039.425 7,83
MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 03 / 26 / 04

Pag. 1 din 2
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007


- mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

0 5000 TOTAL CHELTUIELI

5000 I. Credite de angajament


2.007.183 1.281.266 197.504 477.500 50.913 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
2.007.183 1.228.851 203.360 150.000 150.000 274.972 0 0

17 Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II - a

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
326.200 326.200 0 0 0 0 0 0

32 Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


369.147 368.803 272 72 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
369.147 368.518 502 127 0 0 0 0

52 Proiectul pentru prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare


MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 03 / 26 / 04

Pag. 2 din 2
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007


- mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

52 5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
82.132 82.132 0 0 0 0 0 0

7424 Proiectul de reforma a sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului de sanatate

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.229.704 504.131 197.232 477.428 50.913 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.229.704 452.001 202.858 149.873 150.000 274.972 0 0
MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 3 / 26 / 05

Pag. 1 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

17 Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II - a

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
6601 II. Credite bugetare
326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
660165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 3 / 26 / 05

Pag. 2 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

17 660165 I. Credite de angajament


326.200 326.200 0 0 0 0 0 0
660165 II. Credite bugetare
326.200 326.200 0 0 0 0 0 0

32 Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


369.147 368.803 272 72 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
369.147 368.518 502 127 0 0 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


369.147 368.803 272 72 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
369.147 368.518 502 127 0 0 0 0
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


369.147 368.803 272 72 0 0 0 0
MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 3 / 26 / 05

Pag. 3 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

32 6601 II. Credite bugetare


369.147 368.518 502 127 0 0 0 0
660165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

660165 I. Credite de angajament


369.147 368.803 272 72 0 0 0 0
660165 II. Credite bugetare
369.147 368.518 502 127 0 0 0 0

52 Proiectul pentru prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 3 / 26 / 05

Pag. 4 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

52 6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
6601 II. Credite bugetare
82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
660165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

660165 I. Credite de angajament


82.132 82.132 0 0 0 0 0 0
660165 II. Credite bugetare
82.132 82.132 0 0 0 0 0 0

7424 Proiectul de reforma a sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului de sanatate

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.229.704 504.131 197.232 477.428 50.913 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.229.704 452.001 202.858 149.873 150.000 274.972 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


MINISTERUL SANATATII ANEXA nr. 3 / 26 / 05

Pag. 5 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
programului pana la 31.12.2019 2020 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

7424 5001 I. Credite de angajament


1.229.704 504.131 197.232 477.428 50.913 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
1.229.704 452.001 202.858 149.873 150.000 274.972 0 0
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


1.229.704 504.131 197.232 477.428 50.913 0 0 0
6601 II. Credite bugetare
1.229.704 452.001 202.858 149.873 150.000 274.972 0 0
660165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

660165 I. Credite de angajament


1.229.704 504.131 197.232 477.428 50.913 0 0 0
660165 II. Credite bugetare
1.229.704 452.001 202.858 149.873 150.000 274.972 0 0
MINISTERUL SANATATII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 8.464 7.611
TOTAL VENITURI
4200 08 IV. SUBVENTII 217 1.135
4208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 217 1.135
75 Cofinantare publica acordata in cadrul 217 1.135
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 8.247 6.476
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 599
2014-2020 (APC)
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic 7.648 6.435
European si Norvegian 2014-2021
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent 41
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 10.996 14.654 33,27
II.Credite bugetare 2.569 10.996 8.176 -25,65
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.996 8.845 -19,56
II.Credite bugetare 2.569 10.996 2.367 -78,47
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 21 48
18 Mecanismul financiar norvegian
II.Credite bugetare 48
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 48
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 21
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 21
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 10.996 8.797 -20,00
II.Credite bugetare 2.547 10.996 2.319 -78,91
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 2.816
II.Credite bugetare 1.354 2.816 2.319 -17,65
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 30
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.816
II.Credite bugetare 1.324 2.816 2.319 -17,65
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 8.139
II.Credite bugetare 1.193 8.139
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.124
II.Credite bugetare 179 1.124
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 7.015
II.Credite bugetare 1.014 7.015
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 41
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 41
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
01 Active fixe
II.Credite bugetare 5.809
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 5.809
6608 SANATATE
I.Credite de angajament 10.996 14.654 33,27
II.Credite bugetare 2.569 10.996 8.176 -25,65
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 10.996 8.845 -19,56
II.Credite bugetare 2.569 10.996 2.367 -78,47
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 21 48
18 Mecanismul financiar norvegian
II.Credite bugetare 48
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 48
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 21
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 21
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 10.996 8.797 -20,00
II.Credite bugetare 2.547 10.996 2.319 -78,91
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 2.816
II.Credite bugetare 1.354 2.816 2.319 -17,65
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 30
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.816
II.Credite bugetare 1.324 2.816 2.319 -17,65
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 8.139
II.Credite bugetare 1.193 8.139
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.124
II.Credite bugetare 179 1.124
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 7.015
II.Credite bugetare 1.014 7.015
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 41
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 41
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.809
II.Credite bugetare 5.809
01 Active fixe
II.Credite bugetare 5.809
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 5.809
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 10.996
II.Credite bugetare 122 10.996 8.176 -25,65
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
II.Credite bugetare 1.488
01 Spitale generale
II.Credite bugetare 1.488
08 Servicii de sanatate publica
II.Credite bugetare 107
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
II.Credite bugetare 851
50 Alte institutii si actiuni sanitare
II.Credite bugetare 851
MINISTERUL SANATATII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 98.670 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
0002 10 I.VENITURI CURENTE 79.372 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 79.372 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 79.372 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 8.976 1.086 2.286 110,50 900 900 900
ALTE ACTIVITATI
20 Venituri din cercetare 186 186 0,00
21 Venituri din contractele incheiate cu casele de 8.232
asigurari sociale de sanatate
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 744 900 2.100 133,33 900 900 900
3610 DIVERSE VENITURI 70.396 76.000 76.000 0,00 77.200 77.200 77.200
50 Alte venituri 70.396 76.000 76.000 0,00 77.200 77.200 77.200
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 49 49 0,00 49 49 49
DECAT SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 49 49 0,00 49 49 49
4610 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 19.298
04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea 19.298
Europeana pentru programele operationale finantae
din cadrul financiar 2014-2020
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
II.Credite bugetare 50.722 77.135 78.335 1,56 78.149 78.149 78.149
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 64.135 64.135 0,00 65.149 65.149 65.149
II.Credite bugetare 46.487 64.135 64.135 0,00 65.149 65.149 65.149
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.228 14.050 -13,42 14.050 14.050 14.050
II.Credite bugetare 11.710 16.228 14.050 -13,42 14.050 14.050 14.050
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 47.907 50.085 4,55 51.099 51.099 51.099
II.Credite bugetare 34.776 47.907 50.085 4,55 51.099 51.099 51.099
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 14.200 9,23 13.000 13.000 13.000
01 Active fixe
I.Credite de angajament 10.954
II.Credite bugetare 6.843 10.954 11.200 2,25
01 Constructii
I.Credite de angajament 710
II.Credite bugetare 626 710 1.800 153,52
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 9.030
II.Credite bugetare 5.548 9.030 8.000 -11,41
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 273
II.Credite bugetare 259 273 400 46,52
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 941
II.Credite bugetare 410 941 1.000 6,27
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 2.046
II.Credite bugetare 687 2.046 3.000 46,63
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.294
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.294
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -3.294
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -3.223
6610 SANATATE
I.Credite de angajament 76.235 76.235 0,00 77.249 77.249 77.249
II.Credite bugetare 50.275 76.235 76.235 0,00 77.249 77.249 77.249
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 63.235 63.235 0,00 64.249 64.249 64.249
II.Credite bugetare 45.969 63.235 63.235 0,00 64.249 64.249 64.249
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.178 14.000 -13,46 14.000 14.000 14.000
II.Credite bugetare 11.710 16.178 14.000 -13,46 14.000 14.000 14.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 47.057 49.235 4,63 50.249 50.249 50.249
II.Credite bugetare 34.258 47.057 49.235 4,63 50.249 50.249 50.249
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
II.Credite bugetare 7.530 13.000 13.000 0,00 13.000 13.000 13.000
01 Active fixe
I.Credite de angajament 10.954
II.Credite bugetare 6.843 10.954 10.000 -8,71
01 Constructii
I.Credite de angajament 710
II.Credite bugetare 626 710 600 -15,49
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 9.030
II.Credite bugetare 5.548 9.030 8.000 -11,41
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 273
II.Credite bugetare 259 273 400 46,52
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 941
II.Credite bugetare 410 941 1.000 6,27
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 2.046
II.Credite bugetare 687 2.046 3.000 46,63
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.223
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.223
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -3.223
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -3.223
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 40.818
II.Credite bugetare 33.001 40.818 40.818 0,00
04 Servicii medicale in ambulator
II.Credite bugetare 8.232
50 Alte servicii medicale ambulatorii
II.Credite bugetare 8.232
09 Hematologie si securitate transfuzionala
I.Credite de angajament 5.350
II.Credite bugetare 4.109 5.350 5.350 0,00
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
I.Credite de angajament 30.067
II.Credite bugetare 4.934 30.067 30.067 0,00
50 Alte institutii si actiuni sanitare
I.Credite de angajament 30.067
II.Credite bugetare 4.934 30.067 30.067 0,00
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
I.Credite de angajament 900 2.100 133,33 900 900 900
II.Credite bugetare 447 900 2.100 133,33 900 900 900
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 900 900 0,00 900 900 900
II.Credite bugetare 518 900 900 0,00 900 900 900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 50 50 0,00 50 50 50
II.Credite bugetare 50 50 0,00 50 50 50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 850 850 0,00 850 850 850
II.Credite bugetare 518 850 850 0,00 850 850 850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.200
II.Credite bugetare 1.200
01 Active fixe
II.Credite bugetare 1.200
01 Constructii
II.Credite bugetare 1.200
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -71
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -71
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -71
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
I.Credite de angajament 900
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 447 900 2.100 133,33
MINISTERUL SANATATII
SINTEZA
bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 26 / 15 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 330.012 346.157 4,89 329.017 329.017 329.017
0002 10 I.VENITURI CURENTE 90.272 89.017 -1,39 89.017 89.017 89.017
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 90.272 89.017 -1,39 89.017 89.017 89.017
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 90.272 89.017 -1,39 89.017 89.017 89.017
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 20.259 25.038 23,59 25.038 25.038 25.038
ACTIVITATI
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de 19.310 24.000 24,29 24.000 24.000 24.000
laboratoare
30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate 910 994 9,23 994 994 994
publica din sume alocate de la bugetul de stat
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 39 44 12,82 44 44 44
3610 DIVERSE VENITURI 70.000 63.969 -8,62 63.969 63.969 63.969
50 Alte venituri 70.000 63.969 -8,62 63.969 63.969 63.969
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 13 10 -23,08 10 10 10
SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 13 10 -23,08 10 10 10
4200 10 IV. SUBVENTII 214.868 239.180 11,31 240.000 240.000 240.000
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 919
82 Sume alocate pentru stimulentul de risc 919
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 213.949 239.180 11,79 240.000 240.000 240.000
09 Subventii pentru institutii publice 213.949 239.180 11,79 240.000 240.000 240.000
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN 24.872 17.960 -27,79
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 24.872 17.960 -27,79
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 330.012 346.157 4,89 329.017 329.017 329.017
II.Credite bugetare 330.012 346.157 4,89 329.017 329.017 329.017
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 321.697 336.723 4,67 319.583 319.583 319.583
II.Credite bugetare 321.697 336.723 4,67 319.583 319.583 319.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 131.706 138.566 5,21 139.386 139.386 139.386
II.Credite bugetare 131.706 138.566 5,21 139.386 139.386 139.386
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 160.713 176.229 9,65 176.229 176.229 176.229
II.Credite bugetare 160.713 176.229 9,65 176.229 176.229 176.229
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 25.583 17.960 -29,80
II.Credite bugetare 25.583 17.960 -29,80
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.695 3.968 7,39 3.968 3.968 3.968
II.Credite bugetare 3.695 3.968 7,39 3.968 3.968 3.968
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
II.Credite bugetare 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
II.Credite bugetare 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
6610 SANATATE
I.Credite de angajament 330.012 346.157 4,89 329.017 329.017 329.017
II.Credite bugetare 330.012 346.157 4,89 329.017 329.017 329.017
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 15 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 321.697 336.723 4,67 319.583 319.583 319.583
II.Credite bugetare 321.697 336.723 4,67 319.583 319.583 319.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 131.706 138.566 5,21 139.386 139.386 139.386
II.Credite bugetare 131.706 138.566 5,21 139.386 139.386 139.386
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 160.713 176.229 9,65 176.229 176.229 176.229
II.Credite bugetare 160.713 176.229 9,65 176.229 176.229 176.229
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 25.583 17.960 -29,80
II.Credite bugetare 25.583 17.960 -29,80
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.695 3.968 7,39 3.968 3.968 3.968
II.Credite bugetare 3.695 3.968 7,39 3.968 3.968 3.968
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
II.Credite bugetare 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
II.Credite bugetare 8.315 9.434 13,46 9.434 9.434 9.434
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament 22.626 6.098 1.453 15.075 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.148 6.098 1.453 8.597 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 16.817 6.098 1.453 9.266 0 0 0 0


II. Credite bugetare 10.339 6.098 1.453 2.788 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 2.752 2.704 0 48 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.752 2.704 0 48 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 14.065 3.394 1.453 9.218 0 0 0 0


II. Credite bugetare 7.587 3.394 1.453 2.740 0 0 0 0
500070 CHELTUIELI DE CAPITAL

I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0

Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0


500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.862 2.184 257 421 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 19.764 3.914 1.196 14.654 0 0 0 0


II. Credite bugetare 13.286 3.914 1.196 8.176 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 13.955 3.914 1.196 8.845 0 0 0 0


II. Credite bugetare 7.477 3.914 1.196 2.367 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 2.752 2.704 0 48 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.752 2.704 0 48 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 11.203 1.210 1.196 8.797 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.725 1.210 1.196 2.319 0 0 0 0
500870 CHELTUIELI DE CAPITAL
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500871 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0

Proiect: 904 Program de cooperare si asistenta bilaterala intre Guvernul Republici Elene si Guvernul Romaniei

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
Proiect: 3906 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
Proiect: 6697 Operator program- Management program

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
Proiect: 9421 VISTART - Vigilenta Si Inspectie Pentru Siguranta In Domeniul Transfuziei, Reproducerii Asistate Si Transplantului - Registrul National Al Donatorilor Voluntari De
Celule Stem Hematopoietice
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0
Proiect: 9426 JANPA – Actiune Comuna Pentru Nutritie Si Activitate Fizica (Joint Action On Nutrition And Physical Activity)
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 55 55 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 55 0 0 0 0 0 0
Proiect: 9427 DEM 2 - Joint Action on Dementia 2015-2018

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
Proiect: 10557 Detectia timpurie si managementul integrat al tuberculozei in Europa, E-DETECT TB, INP "Marius Nasta" Bucuresti

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
Proiect: 11575 INTEGRATE – Actiune comuna europeana de integrare a prevenirii, testarii si ingrijirilor pentru infectia HIV, hepatite virale, tubercoloza si infectii cu transmitere
sexuala
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
Proiect: 13315 Facilitarea Autorizatii Proceselor de Preparare pentru Sange, Tesuturi si Celule-GAPP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 114 77 9 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 114 77 9 28 0 0 0 0
Proiect: 14517 ORPHANET facilitarea introducerii codurilor ORPHA utilizate pentru raportarea corecta a bolilor rare DSP Iasi

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 192 102 17 73 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 192 102 17 73 0 0 0 0


Proiect: 14696 Operator Program RO SANATATE- Management Program

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 962 164 500 298 0 0 0 0
II. Credite bugetare 924 164 500 260 0 0 0 0
Proiect: 14777 Actiune comuna Informare pentru actiune- INFACT, JA 06-2017, cod 801553- INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 96 52 5 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 96 52 5 39 0 0 0 0
Proiect: 14778 Actiune comuna pentru vaccinare EU-JAV, JA 03-2017, cod 801495- INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 175 57 0 118 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 57 0 118 0 0 0 0
Proiect: 14779 Actiune comuna -Parteneriat inovativ pentru actiunea impotriva cancerului - IPAAC, JA 02 -2017, cod 801520

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 75 3 5 67 0 0 0 0
II. Credite bugetare 75 3 5 67 0 0 0 0
Proiect: 14879 GYTS Global Youth Tobacco Survey

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
Proiect: 14880 GATS Global Adult Tobacco Survey I (9984/2018)
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
Proiect: 14881 GATS Global Adult Tobacco Survey II (733730/2017)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
Proiect: 14882 EFSA/DATA/ CARF Ce are romanul in farfurie

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
Proiect: 15101 UNICEF Registrul Electronic National de Vaccinare - INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
Proiect: 15102 WHO COSI DATABASE - INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
Proiect: 15103 JA EUPAP 847174- INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 7 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0


Proiect: 15903 Consolidarea Retelei Nationale de furnizori de servicii medicale primare pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, copii si adulti (inclusiv populatia
vulnerabila)- INSP
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0
II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Proiect: 16099 Abordarea provocarilor sistemului de sanatate din Romania in controlul tuberculozei ROU-T-MOH

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
Proiect: 16100 Incluziunea sociala prin furnizarea de servicii integrate_ model 2.0 UNICEF _DSP BACAU

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
Proiect: 16599 Operator Program RO SANATATE- Actiuni bilaterale

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Proiect: 16839 Rapid Response Product on Immunisations Romania OMS RRI (INSP)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
Proiect: 16840 Abordarea provocarilor legate de sistemul de sanatate in ingrijirea TB in Romania- Grant Fondul Global (INSP)
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 8 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0
II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
Proiect: 16859 World Health Organization COVID-19 -INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
Proiect: 17861 WholEUGrain- 874482; HP-PJ-04-2018 Non-communicable diseases- INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
Proiect: 18149 RADONORM _INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
Proiect: 18150 RO NO 2019 0463 SEE_INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
Proiect: 18404 Best ReMaP- Joint Action on Implementation of Validates Best Practices in Nutrition _No 951202_ INSP

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3/ 26 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 9 din 9
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

Proiect: 904 Program de cooperare si asistenta bilaterala intre Guvernul Republici Elene si Guvernul Romaniei

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500070 CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500870 CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
500871 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

mii lei I. Credite de angajament 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5.809 0 0 5.809 0 0 0 0
Proiect: 3906 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE

5000 TOTAL GENERAL


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0
Proiect: 6697 Operator program- Management program

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.216 1.168 0 48 0 0 0 0
Proiect: 9421 VISTART - Vigilenta Si Inspectie Pentru Siguranta In Domeniul Transfuziei, Reproducerii Asistate Si Transplantului - Registrul National Al Donatorilor
Voluntari De Celule Stem Hematopoietice

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 60 60 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 60 60 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 60 60 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 60 60 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 60 60 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 60 60 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 539 539 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 539 539 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 539 539 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 539 539 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 539 539 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 539 539 0 0 0 0 0 0
Proiect: 9426 JANPA – Actiune Comuna Pentru Nutritie Si Activitate Fizica (Joint Action On Nutrition And Physical Activity)

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 55 55 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 55 55 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 55 55 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 55 55 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 55 55 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 55 55 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0


Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 19 19 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 19 19 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 19 19 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 19 19 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 19 19 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 19 19 0 0 0 0 0 0
Proiect: 9427 DEM 2 - Joint Action on Dementia 2015-2018

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 7 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0
Proiect: 10557 Detectia timpurie si managementul integrat al tuberculozei in Europa, E-DETECT TB, INP "Marius Nasta" Bucuresti

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 8 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.967 1.967 0 0 0 0 0 0
Proiect: 11575 INTEGRATE – Actiune comuna europeana de integrare a prevenirii, testarii si ingrijirilor pentru infectia HIV, hepatite virale, tubercoloza si infectii cu
transmitere sexuala

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 9 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 8 6 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 8 6 0 2 0 0 0 0
Proiect: 13315 Facilitarea Autorizatii Proceselor de Preparare pentru Sange, Tesuturi si Celule-GAPP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 114 77 9 28 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 114 77 9 28 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 114 77 9 28 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 114 77 9 28 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 114 77 9 28 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 114 77 9 28 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 48 11 9 28 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 11 9 28 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 48 11 9 28 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 10 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 48 11 9 28 0 0 0 0


500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 48 11 9 28 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 11 9 28 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 66 66 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 66 66 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 66 66 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 66 66 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 66 66 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 66 66 0 0 0 0 0 0
Proiect: 14517 ORPHANET facilitarea introducerii codurilor ORPHA utilizate pentru raportarea corecta a bolilor rare DSP Iasi

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 192 102 17 73 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 192 102 17 73 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 192 102 17 73 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 192 102 17 73 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 11 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 192 102 17 73 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 192 102 17 73 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 64 41 8 15 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 64 41 8 15 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 64 41 8 15 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 64 41 8 15 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 64 41 8 15 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 64 41 8 15 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 128 61 9 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 128 61 9 58 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 128 61 9 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 128 61 9 58 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 128 61 9 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 128 61 9 58 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 12 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

Proiect: 14696 Operator Program RO SANATATE- Management Program

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 962 164 500 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 924 164 500 260 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 962 164 500 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 924 164 500 260 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 962 164 500 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 924 164 500 260 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 553 63 230 260 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 553 63 230 260 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 553 63 230 260 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 553 63 230 260 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 553 63 230 260 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 553 63 230 260 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 13 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 409 101 270 38 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 371 101 270 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 409 101 270 38 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 371 101 270 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 409 101 270 38 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 371 101 270 0 0 0 0 0
Proiect: 14777 Actiune comuna Informare pentru actiune- INFACT, JA 06-2017, cod 801553- INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 96 52 5 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 96 52 5 39 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 96 52 5 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 96 52 5 39 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 96 52 5 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 96 52 5 39 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 14 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0


500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 91 52 0 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 91 52 0 39 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 91 52 0 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 91 52 0 39 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 91 52 0 39 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 91 52 0 39 0 0 0 0
Proiect: 14778 Actiune comuna pentru vaccinare EU-JAV, JA 03-2017, cod 801495- INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 175 57 0 118 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 175 57 0 118 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 15 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 175 57 0 118 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 175 57 0 118 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 175 57 0 118 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 175 57 0 118 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 116 0 0 116 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 116 0 0 116 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 116 0 0 116 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 116 0 0 116 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 116 0 0 116 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 116 0 0 116 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 59 57 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 0 2 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 59 57 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 0 2 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 16 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 59 57 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 0 2 0 0 0 0
Proiect: 14779 Actiune comuna -Parteneriat inovativ pentru actiunea impotriva cancerului - IPAAC, JA 02 -2017, cod 801520

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 75 3 5 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 3 5 67 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 75 3 5 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 3 5 67 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 75 3 5 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 3 5 67 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 17 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0


Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 70 3 0 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 70 3 0 67 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 70 3 0 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 70 3 0 67 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 70 3 0 67 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 70 3 0 67 0 0 0 0
Proiect: 14879 GYTS Global Youth Tobacco Survey

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 18 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0
Proiect: 14880 GATS Global Adult Tobacco Survey I (9984/2018)

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 19 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0


500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0
Proiect: 14881 GATS Global Adult Tobacco Survey II (733730/2017)

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 20 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0
Proiect: 14882 EFSA/DATA/ CARF Ce are romanul in farfurie

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 21 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0
Proiect: 15101 UNICEF Registrul Electronic National de Vaccinare - INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 40 40 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 22 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 40 40 0 0 0 0 0 0


Proiect: 15102 WHO COSI DATABASE - INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 41 39 0 2 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 41 39 0 2 0 0 0 0
Proiect: 15103 JA EUPAP 847174- INSP
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 23 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 89 40 0 49 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 89 40 0 49 0 0 0 0
Proiect: 15903 Consolidarea Retelei Nationale de furnizori de servicii medicale primare pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, copii si adulti (inclusiv populatia
vulnerabila)- INSP

5000 TOTAL GENERAL


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 24 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6.371 0 36 6.335 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Proiect: 16099 Abordarea provocarilor sistemului de sanatate din Romania in controlul tuberculozei ROU-T-MOH

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 25 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.786 0 153 1.633 0 0 0 0
Proiect: 16100 Incluziunea sociala prin furnizarea de servicii integrate_ model 2.0 UNICEF _DSP BACAU

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 26 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0


500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 59 35 24 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 35 24 0 0 0 0 0
Proiect: 16599 Operator Program RO SANATATE- Actiuni bilaterale

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 27 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 41 0 36 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 0 36 0 0 0 0 0
Proiect: 16839 Rapid Response Product on Immunisations Romania OMS RRI (INSP)

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 28 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0
Proiect: 16840 Abordarea provocarilor legate de sistemul de sanatate in ingrijirea TB in Romania- Grant Fondul Global (INSP)

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 29 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 561 0 455 106 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 561 0 455 106 0 0 0 0
Proiect: 16859 World Health Organization COVID-19 -INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 30 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0


500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 48 0 45 3 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 48 0 45 3 0 0 0 0
Proiect: 17861 WholEUGrain- 874482; HP-PJ-04-2018 Non-communicable diseases- INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 31 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 140 0 46 94 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 140 0 46 94 0 0 0 0
Proiect: 18149 RADONORM _INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 32 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 131 0 73 58 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 131 0 73 58 0 0 0 0
Proiect: 18150 RO NO 2019 0463 SEE_INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149 0 49 100 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Sanatatii

ANEXA nr. 3 / 26 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 33 din 33
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0


Proiect: 18404 Best ReMaP- Joint Action on Implementation of Validates Best Practices in Nutrition _No 951202_ INSP

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 193 0 0 193 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 193 0 0 193 0 0 0 0
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 26 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 1
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2018 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
2020

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 9.346.917 6.488 82.689 368.985 1.262.858 5.246.895 401.747 1.877.255 100.000
II. Credite bugetare 9.346.907 4.806 20.597 58.831 499.579 900.078 1.909.698 4.332.092 1.621.226
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 1 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13974 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din ITI prin dotarea cu
aparatura de inalta performanta - SMIS125234
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 60 0 40 10 10 0 0 0 0

II. Credite bugetare 60 0 40 10 10 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 60 0 40 10 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 60 0 40 10 10 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 60 0 40 10 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 60 0 40 10 10 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 60 0 40 10 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 60 0 40 10 10 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 60 0 40 10 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 60 0 40 10 10 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 20 0 14 3 3 0 0 0 0
II. Credite bugetare 20 0 14 3 3 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 40 0 26 7 7 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 26 7 7 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 2 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14496 Proiect UPU-125220 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Sud Vest Oltenia la servicii medicale de
urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 55 0 14 25 16 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 14 25 16 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 128 0 34 57 37 0 0 0 0
II. Credite bugetare 128 0 34 57 37 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 3 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14497 Proiect UPU-125221 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Sud Est la servicii medicale de urgenta,
prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 149 0 48 65 36 0 0 0 0

II. Credite bugetare 149 0 48 65 36 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 149 0 48 65 36 0 0 0 0
II. Credite bugetare 149 0 48 65 36 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 149 0 48 65 36 0 0 0 0
II. Credite bugetare 149 0 48 65 36 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 149 0 48 65 36 0 0 0 0
II. Credite bugetare 149 0 48 65 36 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 149 0 48 65 36 0 0 0 0
II. Credite bugetare 149 0 48 65 36 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 45 0 14 20 11 0 0 0 0
II. Credite bugetare 45 0 14 20 11 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 104 0 34 45 25 0 0 0 0
II. Credite bugetare 104 0 34 45 25 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 4 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14498 Proiect UPU-125222 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Centru la servicii medicale de urgenta,
prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0

II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 183 0 48 82 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 48 82 53 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 55 0 14 25 16 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 14 25 16 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 128 0 34 57 37 0 0 0 0
II. Credite bugetare 128 0 34 57 37 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 5 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14499 Proiect UPU-125223 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord Vest la servicii medicale de
urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta perfomenta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 184 0 48 83 53 0 0 0 0

II. Credite bugetare 184 0 48 83 53 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 184 0 48 83 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 184 0 48 83 53 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 184 0 48 83 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 184 0 48 83 53 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 184 0 48 83 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 184 0 48 83 53 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 184 0 48 83 53 0 0 0 0
II. Credite bugetare 184 0 48 83 53 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 55 0 14 25 16 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 14 25 16 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 129 0 34 58 37 0 0 0 0
II. Credite bugetare 129 0 34 58 37 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 6 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14500 Proiect UPU-125224 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Vest la servicii medicale de urgenta,
prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 175 0 48 77 50 0 0 0 0

II. Credite bugetare 175 0 48 77 50 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 175 0 48 77 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 0 48 77 50 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 175 0 48 77 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 0 48 77 50 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 175 0 48 77 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 0 48 77 50 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 175 0 48 77 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 0 48 77 50 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 52 0 14 23 15 0 0 0 0
II. Credite bugetare 52 0 14 23 15 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 123 0 34 54 35 0 0 0 0
II. Credite bugetare 123 0 34 54 35 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 7 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14501 Proiect UPU-125225 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord Est la servicii medicale de urgenta,
prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 176 0 48 78 50 0 0 0 0

II. Credite bugetare 176 0 48 78 50 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 176 0 48 78 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 48 78 50 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 176 0 48 78 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 48 78 50 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 176 0 48 78 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 48 78 50 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 176 0 48 78 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 48 78 50 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 52 0 14 23 15 0 0 0 0
II. Credite bugetare 52 0 14 23 15 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 124 0 34 55 35 0 0 0 0
II. Credite bugetare 124 0 34 55 35 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 8 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14502 UPU ITI-125226 Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu
aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 106 0 40 47 19 0 0 0 0

II. Credite bugetare 106 0 40 47 19 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 106 0 40 47 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 40 47 19 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 106 0 40 47 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 40 47 19 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 106 0 40 47 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 40 47 19 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 106 0 40 47 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 40 47 19 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 32 0 12 14 6 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 12 14 6 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 74 0 28 33 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 74 0 28 33 13 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 9 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14503 AMB-125227 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
Sud Muntenia prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 225 0 58 97 70 0 0 0 0

II. Credite bugetare 225 0 58 97 70 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 225 0 58 97 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 225 0 58 97 70 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 225 0 58 97 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 225 0 58 97 70 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 225 0 58 97 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 225 0 58 97 70 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 225 0 58 97 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 225 0 58 97 70 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 67 0 17 29 21 0 0 0 0
II. Credite bugetare 67 0 17 29 21 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 158 0 41 68 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 158 0 41 68 49 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 10 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14504 AMB-125228 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
Sud Vest Oltenia prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 134 0 48 73 13 0 0 0 0

II. Credite bugetare 134 0 48 73 13 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 134 0 48 73 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 134 0 48 73 13 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 134 0 48 73 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 134 0 48 73 13 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 134 0 48 73 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 134 0 48 73 13 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 134 0 48 73 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 134 0 48 73 13 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 40 0 14 22 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 14 22 4 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 94 0 34 51 9 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 34 51 9 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 11 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14505 AMB-125229 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
de Sud Est prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0

II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 39 0 14 17 8 0 0 0 0
II. Credite bugetare 39 0 14 17 8 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 92 0 34 39 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 92 0 34 39 19 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 12 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14506 AMB-125230 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
Centru prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0

II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 131 0 48 56 27 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 48 56 27 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 39 0 14 17 8 0 0 0 0
II. Credite bugetare 39 0 14 17 8 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 92 0 34 39 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 92 0 34 39 19 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 13 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14507 AMB-125231 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
Nord Vest prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 136 0 48 59 29 0 0 0 0

II. Credite bugetare 136 0 48 59 29 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 136 0 48 59 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 48 59 29 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 136 0 48 59 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 48 59 29 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 136 0 48 59 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 48 59 29 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 136 0 48 59 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 48 59 29 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 41 0 14 18 9 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 14 18 9 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 95 0 34 41 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95 0 34 41 20 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 14 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14508 AMB-125232 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea
Vest prin dotarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 109 0 40 49 20 0 0 0 0

II. Credite bugetare 109 0 40 49 20 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 109 0 40 49 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 109 0 40 49 20 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 109 0 40 49 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 109 0 40 49 20 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 109 0 40 49 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 109 0 40 49 20 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 109 0 40 49 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 109 0 40 49 20 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 33 0 12 15 6 0 0 0 0
II. Credite bugetare 33 0 12 15 6 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 76 0 28 34 14 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 28 34 14 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 15 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14509 AMB-125233 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatriu pentru populatia din Regiunea
Nord Est prin doatarea cu aparatura de inalta performanta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 145 0 48 63 34 0 0 0 0

II. Credite bugetare 145 0 48 63 34 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 145 0 48 63 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 145 0 48 63 34 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 145 0 48 63 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 145 0 48 63 34 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 145 0 48 63 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 145 0 48 63 34 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 145 0 48 63 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 145 0 48 63 34 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 43 0 14 19 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 43 0 14 19 10 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 102 0 34 44 24 0 0 0 0
II. Credite bugetare 102 0 34 44 24 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 16 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14510 125238 Imbunatatirea accesului populatiei din Judetul Iasi la servicii medicale de urgenta
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 4 0 3 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 3 1 0 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 6 0 5 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 0 5 1 0 0 0 0 0

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 17 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14511 125240 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia Judetului Iasi- MS
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 11 0 8 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 8 3 0 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 4 0 3 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 3 1 0 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 6 0 5 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 0 5 1 0 0 0 0 0

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 18 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14516 125240 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia Judetului Iasi- DSP
IASI
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 4 0 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 4 0 0 0 0 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 8 0 8 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 19 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16239 Construire Spital Regional de Urgenta Iasi, cod SMIS 133903
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.459.015 0 0 79.440 79.671 1.509.759 227.854 562.291 0

II. Credite bugetare 2.459.015 0 0 20 11.622 29.785 643.422 1.694.746 79.420

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.459.015 0 0 79.440 79.671 1.509.759 227.854 562.291 0
II. Credite bugetare 2.459.015 0 0 20 11.622 29.785 643.422 1.694.746 79.420

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.459.015 0 0 79.440 79.671 1.509.759 227.854 562.291 0
II. Credite bugetare 2.459.015 0 0 20 11.622 29.785 643.422 1.694.746 79.420

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.459.015 0 0 79.440 79.671 1.509.759 227.854 562.291 0
II. Credite bugetare 2.459.015 0 0 20 11.622 29.785 643.422 1.694.746 79.420

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 2.459.015 0 0 79.440 79.671 1.509.759 227.854 562.291 0
II. Credite bugetare 2.459.015 0 0 20 11.622 29.785 643.422 1.694.746 79.420

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 503.959 0 0 45.663 45.818 375.007 37.471 0 0
II. Credite bugetare 503.959 0 0 13 2.103 20.021 436.172 0 45.650

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 245.572 0 0 22.251 22.326 182.735 18.260 0 0
II. Credite bugetare 245.572 0 0 7 9.517 9.754 204.050 0 22.244

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1.709.484 0 0 11.526 11.527 952.017 172.123 562.291 0
II. Credite bugetare 1.709.484 0 0 0 2 10 3.200 1.694.746 11.526
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 20 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16502 Construire Spital Regional de Urgenta Cluj, cod SMIS 134195
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.650.938 0 0 85.581 85.580 1.861.967 3.776 614.034 0

II. Credite bugetare 2.650.938 0 0 0 8.041 51.718 609.505 1.896.093 85.581

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.650.938 0 0 85.581 85.580 1.861.967 3.776 614.034 0
II. Credite bugetare 2.650.938 0 0 0 8.041 51.718 609.505 1.896.093 85.581

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.650.938 0 0 85.581 85.580 1.861.967 3.776 614.034 0
II. Credite bugetare 2.650.938 0 0 0 8.041 51.718 609.505 1.896.093 85.581

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.650.938 0 0 85.581 85.580 1.861.967 3.776 614.034 0
II. Credite bugetare 2.650.938 0 0 0 8.041 51.718 609.505 1.896.093 85.581

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 2.650.938 0 0 85.581 85.580 1.861.967 3.776 614.034 0
II. Credite bugetare 2.650.938 0 0 0 8.041 51.718 609.505 1.896.093 85.581

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 488.350 0 0 48.223 48.223 391.904 0 0 0
II. Credite bugetare 488.350 0 0 0 5.331 34.133 400.663 0 48.223

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 247.788 0 0 24.468 24.468 198.852 0 0 0
II. Credite bugetare 247.788 0 0 0 2.705 17.319 203.296 0 24.468

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1.914.800 0 0 12.890 12.889 1.271.211 3.776 614.034 0
II. Credite bugetare 1.914.800 0 0 0 5 266 5.546 1.896.093 12.890
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 21 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16503 Construire Spital Regional de Urgenta Craiova, cod SMIS 134201
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.942.890 0 0 95.764 95.763 1.812.093 138.340 700.930 100.000

II. Credite bugetare 2.942.890 0 0 0 17.747 282.725 445.765 741.253 1.455.400

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.942.890 0 0 95.764 95.763 1.812.093 138.340 700.930 100.000
II. Credite bugetare 2.942.890 0 0 0 17.747 282.725 445.765 741.253 1.455.400

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.942.890 0 0 95.764 95.763 1.812.093 138.340 700.930 100.000
II. Credite bugetare 2.942.890 0 0 0 17.747 282.725 445.765 741.253 1.455.400

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.942.890 0 0 95.764 95.763 1.812.093 138.340 700.930 100.000
II. Credite bugetare 2.942.890 0 0 0 17.747 282.725 445.765 741.253 1.455.400

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 2.942.890 0 0 95.764 95.763 1.812.093 138.340 700.930 100.000
II. Credite bugetare 2.942.890 0 0 0 17.747 282.725 445.765 741.253 1.455.400

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 573.931 0 0 56.350 56.350 418.493 42.738 0 0
II. Credite bugetare 573.931 0 0 0 12.348 196.722 308.511 0 56.350

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 247.634 0 0 24.313 24.313 180.567 18.441 0 0
II. Credite bugetare 247.634 0 0 0 5.328 84.880 133.113 0 24.313

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 2.121.325 0 0 15.101 15.100 1.213.033 77.161 700.930 100.000
II. Credite bugetare 2.121.325 0 0 0 71 1.123 4.141 741.253 1.374.737
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 22 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17320 Institutul de Oncologie Iasi SMIS 126868


Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0

II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0
II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0
II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0
II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0
II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 392 0 0 196 196 0 0 0 0
II. Credite bugetare 392 0 0 2 196 194 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 23 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18364 POR - Cresterea eficientei energetice prin reabilitare, constructii si instalatii la Spitalul Clinic de urgenta „Sf.
Ioan” Bucuresti pentru corpurile de cladire C1 si C2 cod SMIS 122410-SCU SF IOAN
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0

II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0
II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0
II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0
II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0
II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 52.407 0 0 0 52.404 0 3 0 0
II. Credite bugetare 52.407 0 0 0 18.930 17.746 15.731 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 24 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 3906 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0

660156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0

66015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0

6601562501 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 13.516 3.398 10.118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.516 1.716 11.800 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 25 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 9420 Imbunatatirea Capacitatii De Planificare Strategica si Management Al Programelor Nationale De Sanatate
Publica (Pnsp) Finantate De Ministerul Sanatatii, Cod SIPOCA 13
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.545 307 348 500 3.390 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 732 50 58 80 544 0 0 0 0
II. Credite bugetare 732 50 58 80 544 0 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.813 257 290 420 2.846 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.813 257 290 420 2.846 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 26 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 11876 Consolidarea capacitatii administrative a Ministerului Sanatatii si a unitatilor aflate in subordonare,
coordonare si sub autoritate prin implementarea unitara a Sistemului de Management al Calitatii bazat pe
standardul SR EN ISO 9001:2015 SIPOCA51
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 13.121 629 1.101 1.874 9.517 0 0 0 0

II. Credite bugetare 13.121 629 955 1.532 10.005 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 13.121 629 1.101 1.874 9.517 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.121 629 955 1.532 10.005 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 13.121 629 1.101 1.874 9.517 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.121 629 955 1.532 10.005 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13.121 629 1.101 1.874 9.517 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.121 629 955 1.532 10.005 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 13.121 629 1.101 1.874 9.517 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.121 629 955 1.532 10.005 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.147 95 227 300 1.525 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.147 95 153 245 1.654 0 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 10.974 534 874 1.574 7.992 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.974 534 802 1.287 8.351 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 27 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13495 Politici publice alternative in domeniul sanatatii SIPOCA 245


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 40 5 35 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 30 5 25 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 40 5 35 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 30 5 25 0 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 40 5 35 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 30 5 25 0 0 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 40 5 35 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 30 5 25 0 0 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 40 5 35 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 30 5 25 0 0 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 6 1 5 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5 1 4 0 0 0 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 34 4 30 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 25 4 21 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 28 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14936 Armonizarea cadrului legilativ pentru implementarea planului de reforma in sanatate, cod SIPOCA 403,
SMIS 116178
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

II. Credite bugetare 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0
II. Credite bugetare 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0
II. Credite bugetare 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0
II. Credite bugetare 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0
II. Credite bugetare 2.900 0 0 0 900 2.000 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 465 0 0 0 144 321 0 0 0
II. Credite bugetare 465 0 0 0 144 321 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.435 0 0 0 756 1.679 0 0 0
II. Credite bugetare 2.435 0 0 0 756 1.679 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 29 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15531 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde in Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele
decizionale privind activitatea de vaccinare in Romania ROMVAC SMIS 129721
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 22.070 0 0 290 19.000 2.780 0 0 0

II. Credite bugetare 22.070 0 0 290 12.531 9.249 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 22.070 0 0 290 19.000 2.780 0 0 0
II. Credite bugetare 22.070 0 0 290 12.531 9.249 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 22.070 0 0 290 19.000 2.780 0 0 0
II. Credite bugetare 22.070 0 0 290 12.531 9.249 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 22.070 0 0 290 19.000 2.780 0 0 0
II. Credite bugetare 22.070 0 0 290 12.531 9.249 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 22.070 0 0 290 19.000 2.780 0 0 0
II. Credite bugetare 22.070 0 0 290 12.531 9.249 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 3.530 0 0 44 3.043 443 0 0 0
II. Credite bugetare 3.530 0 0 44 2.007 1.479 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 18.540 0 0 246 15.957 2.337 0 0 0
II. Credite bugetare 18.540 0 0 246 10.524 7.770 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 30 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15532 Optimizarea Planului National de Cancer SMIS 129714


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

II. Credite bugetare 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0
II. Credite bugetare 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0
II. Credite bugetare 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0
II. Credite bugetare 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0
II. Credite bugetare 2.800 0 0 0 933 933 934 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 420 0 0 0 140 140 140 0 0
II. Credite bugetare 420 0 0 0 140 140 140 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.380 0 0 0 793 793 794 0 0
II. Credite bugetare 2.380 0 0 0 793 793 794 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 31 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15533 Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Sanatatii si a Directiilor de sanatate publica judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti pentru simplificarea procedurilor de reglementare sanitara SMIS 129605
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 21.197 0 0 263 19.260 837 837 0 0

II. Credite bugetare 21.197 0 0 263 7.620 6.656 6.658 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 21.197 0 0 263 19.260 837 837 0 0
II. Credite bugetare 21.197 0 0 263 7.620 6.656 6.658 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 21.197 0 0 263 19.260 837 837 0 0
II. Credite bugetare 21.197 0 0 263 7.620 6.656 6.658 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 21.197 0 0 263 19.260 837 837 0 0
II. Credite bugetare 21.197 0 0 263 7.620 6.656 6.658 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 21.197 0 0 263 19.260 837 837 0 0
II. Credite bugetare 21.197 0 0 263 7.620 6.656 6.658 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 3.393 0 0 41 3.084 134 134 0 0
II. Credite bugetare 3.393 0 0 41 1.220 1.066 1.066 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 17.804 0 0 222 16.176 703 703 0 0
II. Credite bugetare 17.804 0 0 222 6.400 5.590 5.592 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 32 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15534 Cresterea capacitatii institutionale pentru dezvoltarea nationala a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la
domiciiu PAL-PLAN SMIS 129439
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

II. Credite bugetare 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0
II. Credite bugetare 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0
II. Credite bugetare 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0
II. Credite bugetare 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0
II. Credite bugetare 15.351 0 0 1.637 9.000 2.714 2.000 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.458 0 0 261 1.442 435 320 0 0
II. Credite bugetare 2.458 0 0 261 1.442 435 320 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 12.893 0 0 1.376 7.558 2.279 1.680 0 0
II. Credite bugetare 12.893 0 0 1.376 7.558 2.279 1.680 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 33 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15535 Imbunatatirea Calitatii si Performantei Serviciilor Spitalicesti prin Evaluarea Costurilor si Standardizare-
CaPeSSCoSt SMIS 129170
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 6.161 0 0 353 3.200 1.844 764 0 0

II. Credite bugetare 6.161 0 0 353 3.000 1.844 964 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 6.161 0 0 353 3.200 1.844 764 0 0
II. Credite bugetare 6.161 0 0 353 3.000 1.844 964 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 6.161 0 0 353 3.200 1.844 764 0 0
II. Credite bugetare 6.161 0 0 353 3.000 1.844 964 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 6.161 0 0 353 3.200 1.844 764 0 0
II. Credite bugetare 6.161 0 0 353 3.000 1.844 964 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 6.161 0 0 353 3.200 1.844 764 0 0
II. Credite bugetare 6.161 0 0 353 3.000 1.844 964 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 987 0 0 57 513 295 122 0 0
II. Credite bugetare 987 0 0 57 480 295 155 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 5.174 0 0 296 2.687 1.549 642 0 0
II. Credite bugetare 5.174 0 0 296 2.520 1.549 809 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 34 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15536 Imbunatatirea procesului de reglementare in domeniul transplantului SMIS 129166


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 16.573 0 0 4.500 7.738 4.268 67 0 0

II. Credite bugetare 16.573 0 0 1.500 2.933 4.900 7.240 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 16.573 0 0 4.500 7.738 4.268 67 0 0
II. Credite bugetare 16.573 0 0 1.500 2.933 4.900 7.240 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 16.573 0 0 4.500 7.738 4.268 67 0 0
II. Credite bugetare 16.573 0 0 1.500 2.933 4.900 7.240 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 16.573 0 0 4.500 7.738 4.268 67 0 0
II. Credite bugetare 16.573 0 0 1.500 2.933 4.900 7.240 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 16.573 0 0 4.500 7.738 4.268 67 0 0
II. Credite bugetare 16.573 0 0 1.500 2.933 4.900 7.240 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.655 0 0 721 1.240 684 10 0 0
II. Credite bugetare 2.655 0 0 240 470 785 1.160 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 13.918 0 0 3.779 6.498 3.584 57 0 0
II. Credite bugetare 13.918 0 0 1.260 2.463 4.115 6.080 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 35 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15537 Crearea cadrului strategic si operational pentru planificarea si reorganizarea la nivel national si regional a
serviciilor de sanatate SMIS 129165
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 18.177 0 0 4.000 7.000 6.300 877 0 0

II. Credite bugetare 18.177 0 0 1.351 7.000 8.832 994 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 18.177 0 0 4.000 7.000 6.300 877 0 0
II. Credite bugetare 18.177 0 0 1.351 7.000 8.832 994 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 18.177 0 0 4.000 7.000 6.300 877 0 0
II. Credite bugetare 18.177 0 0 1.351 7.000 8.832 994 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 18.177 0 0 4.000 7.000 6.300 877 0 0
II. Credite bugetare 18.177 0 0 1.351 7.000 8.832 994 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 18.177 0 0 4.000 7.000 6.300 877 0 0
II. Credite bugetare 18.177 0 0 1.351 7.000 8.832 994 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.911 0 0 641 1.121 1.009 140 0 0
II. Credite bugetare 2.911 0 0 216 1.121 1.416 158 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 15.266 0 0 3.359 5.879 5.291 737 0 0
II. Credite bugetare 15.266 0 0 1.135 5.879 7.416 836 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 36 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14524 Intarirea capacitatii Minsterului Sanatatii de a pregati si implemeta proiectele Spitalelor Clinice Regionale de
Urgenta: Craiova, Iasi, Cluj
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 79.247 0 61.000 3.412 3.585 4.677 6.573 0 0

II. Credite bugetare 79.247 0 1.743 2.587 6.145 28.315 39.632 0 825

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 79.247 0 61.000 3.412 3.585 4.677 6.573 0 0
II. Credite bugetare 79.247 0 1.743 2.587 6.145 28.315 39.632 0 825

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 79.247 0 61.000 3.412 3.585 4.677 6.573 0 0
II. Credite bugetare 79.247 0 1.743 2.587 6.145 28.315 39.632 0 825

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 79.247 0 61.000 3.412 3.585 4.677 6.573 0 0
II. Credite bugetare 79.247 0 1.743 2.587 6.145 28.315 39.632 0 825

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 79.247 0 61.000 3.412 3.585 4.677 6.573 0 0
II. Credite bugetare 79.247 0 1.743 2.587 6.145 28.315 39.632 0 825

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 12.132 0 9.339 522 549 716 1.006 0 0
II. Credite bugetare 12.132 0 267 396 941 4.335 6.067 0 126

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 67.114 0 51.661 2.889 3.036 3.961 5.567 0 0
II. Credite bugetare 67.114 0 1.476 2.190 5.204 23.980 33.565 0 699

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 37 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 78 Programul Operational Competitivitate

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18365 Sistem informatic pentru registrele de sanatate-RegInterMed-MS


Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 66.783 0 0 0 63.250 1.790 1.743 0 0

II. Credite bugetare 66.783 0 0 0 850 32.950 32.983 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 66.783 0 0 0 63.250 1.790 1.743 0 0
II. Credite bugetare 66.783 0 0 0 850 32.950 32.983 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 66.783 0 0 0 63.250 1.790 1.743 0 0
II. Credite bugetare 66.783 0 0 0 850 32.950 32.983 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 66.783 0 0 0 63.250 1.790 1.743 0 0
II. Credite bugetare 66.783 0 0 0 850 32.950 32.983 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 66.783 0 0 0 63.250 1.790 1.743 0 0
II. Credite bugetare 66.783 0 0 0 850 32.950 32.983 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 10.456 0 0 0 9.904 280 272 0 0
II. Credite bugetare 10.456 0 0 0 133 5.159 5.164 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 56.322 0 0 0 53.346 1.510 1.466 0 0
II. Credite bugetare 56.322 0 0 0 717 27.791 27.814 0 0

6601580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 5 0 0 0 0 0 5 0 0
II. Credite bugetare 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 38 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 80 Programul Operational Infrastructura Mare

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13516 Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape si a
calitatii apei potabile
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 777.793 0 0 56.318 712.640 4.376 4.459 0 0

II. Credite bugetare 777.793 0 0 22.806 319.421 374.145 61.421 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 777.793 0 0 56.318 712.640 4.376 4.459 0 0
II. Credite bugetare 777.793 0 0 22.806 319.421 374.145 61.421 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 777.793 0 0 56.318 712.640 4.376 4.459 0 0
II. Credite bugetare 777.793 0 0 22.806 319.421 374.145 61.421 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 777.793 0 0 56.318 712.640 4.376 4.459 0 0
II. Credite bugetare 777.793 0 0 22.806 319.421 374.145 61.421 0 0

66015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 777.793 0 0 56.318 712.640 4.376 4.459 0 0
II. Credite bugetare 777.793 0 0 22.806 319.421 374.145 61.421 0 0

6601580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 52.578 0 0 15.482 35.825 680 591 0 0
II. Credite bugetare 52.578 0 0 7.983 379 34.896 9.320 0 0

6601580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 725.215 0 0 40.836 676.815 3.696 3.868 0 0
II. Credite bugetare 725.215 0 0 14.823 319.042 339.249 52.101 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 39 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12436 Cresterea competentelor profesionle ale personalului medical implicat in depistarea tulburarilor afective si
preventia comportamentului suicidar
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0

II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0
II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0
II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0
II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0
II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 269 0 0 0 269 0 0 0 0
II. Credite bugetare 269 0 0 0 269 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 40 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12516 Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - Directia de Sanatate Publica
Teleorman (DSP Teleorman)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

II. Credite bugetare 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0
II. Credite bugetare 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0
II. Credite bugetare 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0
II. Credite bugetare 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0
II. Credite bugetare 5.170 1.980 1.229 1.281 300 380 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 797 301 191 199 47 59 0 0 0
II. Credite bugetare 797 301 191 199 47 59 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.373 1.679 1.038 1.082 253 321 0 0 0
II. Credite bugetare 4.373 1.679 1.038 1.082 253 321 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 41 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12517 Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - DSP Alba
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 569 0 226 273 70 0 0 0 0

II. Credite bugetare 569 0 226 273 70 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 569 0 226 273 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 569 0 226 273 70 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 569 0 226 273 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 569 0 226 273 70 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 569 0 226 273 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 569 0 226 273 70 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 569 0 226 273 70 0 0 0 0
II. Credite bugetare 569 0 226 273 70 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 89 0 35 43 11 0 0 0 0
II. Credite bugetare 89 0 35 43 11 0 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 480 0 191 230 59 0 0 0 0
II. Credite bugetare 480 0 191 230 59 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 42 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12518 Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - DSP BH
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 834 103 227 340 32 132 0 0 0

II. Credite bugetare 834 103 227 340 32 132 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 834 103 227 340 32 132 0 0 0
II. Credite bugetare 834 103 227 340 32 132 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 834 103 227 340 32 132 0 0 0
II. Credite bugetare 834 103 227 340 32 132 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 834 103 227 340 32 132 0 0 0
II. Credite bugetare 834 103 227 340 32 132 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 834 103 227 340 32 132 0 0 0
II. Credite bugetare 834 103 227 340 32 132 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 132 16 36 54 5 21 0 0 0
II. Credite bugetare 132 16 36 54 5 21 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 702 87 191 286 27 111 0 0 0
II. Credite bugetare 702 87 191 286 27 111 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 43 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13496 Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului
-ONCOMED
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0

II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0
II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0
II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0
II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0
II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 263 2 13 49 199 0 0 0 0
II. Credite bugetare 263 2 13 49 199 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 44 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13497 Consolidarea controlului tubrerculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul
TB
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0

II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 172 0 61 62 49 0 0 0 0
II. Credite bugetare 172 0 61 62 49 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 45 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13498 Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul endocrinologiei,
pentru prevenirea maladiilor cu impact populational -EndoMIP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 76 0 13 35 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 13 35 28 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 46 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13502 Diagnosticul si terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculara-OCURARE


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0

II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 162 0 0 81 81 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 0 81 81 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 47 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13503 Formare specifica pentru prevenirea, eliminarea si reducerea cancerului colo-rectal- SPER
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0

II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 94 0 30 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 94 0 30 32 32 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 48 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13504 Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei latente
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0

II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0
II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0
II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0
II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0
II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 832 0 88 130 250 200 164 0 0
II. Credite bugetare 832 0 88 130 250 200 164 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 49 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13505 Formare profesionala a personalului medicala in genetica medicala -PROGEN


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0

II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 274 11 86 138 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 274 11 86 138 39 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 50 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13506 Formare de excelenta in domeniul Uro-Oncologie FEDURO


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0

II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 161 14 27 37 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 14 27 37 83 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 51 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13507 Cresterea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 44.419 23 922 8.890 18.000 16.584 0 0 0

II. Credite bugetare 44.419 23 922 8.000 18.000 16.584 890 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 44.419 23 922 8.890 18.000 16.584 0 0 0
II. Credite bugetare 44.419 23 922 8.000 18.000 16.584 890 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 44.419 23 922 8.890 18.000 16.584 0 0 0
II. Credite bugetare 44.419 23 922 8.000 18.000 16.584 890 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 44.419 23 922 8.890 18.000 16.584 0 0 0
II. Credite bugetare 44.419 23 922 8.000 18.000 16.584 890 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 44.419 23 922 8.890 18.000 16.584 0 0 0
II. Credite bugetare 44.419 23 922 8.000 18.000 16.584 890 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 6.665 4 139 1.334 2.700 2.488 0 0 0
II. Credite bugetare 6.665 4 139 1.200 2.700 2.488 134 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 37.754 19 783 7.556 15.300 14.096 0 0 0
II. Credite bugetare 37.754 19 783 6.800 15.300 14.096 756 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 52 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13508 Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului col
uterin etapa I- IOCN
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0

II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0
II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0
II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0
II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0
II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 497 5 46 141 230 40 35 0 0
II. Credite bugetare 497 5 46 141 230 40 35 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 53 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13509 Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului col
uterin etapa I- INSP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

II. Credite bugetare 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0
II. Credite bugetare 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0
II. Credite bugetare 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0
II. Credite bugetare 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0
II. Credite bugetare 1.334 0 21 0 658 329 326 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 208 0 4 0 102 51 51 0 0
II. Credite bugetare 208 0 4 0 102 51 51 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.126 0 17 0 556 278 275 0 0
II. Credite bugetare 1.126 0 17 0 556 278 275 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 54 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13510 Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor specialistilor din sistemul de sanatate in scopul
implementarii programului national de screening pentru cancerul de san - IOCN
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0

II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0
II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0
II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0
II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0
II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 908 11 52 175 431 180 59 0 0
II. Credite bugetare 908 11 52 175 431 180 59 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 55 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13512 Lupta pentru viata! Imbunatatirea competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile:
boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0

II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 188 0 31 63 94 0 0 0 0
II. Credite bugetare 188 0 31 63 94 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 56 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13513 Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie in managementul
pacientului oncologic din domeniile prioritare de sanatate
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0

II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 122 0 51 41 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 122 0 51 41 30 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 57 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13514 HEPATER - program de formare a persoanlului medical din Romania in managementul pacientilor infectati
cronic cu virusuri hepatice B si C
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0

II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 156 0 25 42 89 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156 0 25 42 89 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 58 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13515 Un plus + (plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0

II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 166 0 49 24 93 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 49 24 93 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 59 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13517 Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor specialistilor din sistemul de sanatate in scopul
implementarii programului national de screening pentru cancerul de san INSP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

II. Credite bugetare 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0
II. Credite bugetare 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0
II. Credite bugetare 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0
II. Credite bugetare 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0
II. Credite bugetare 1.238 0 18 0 622 310 288 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 193 0 3 0 97 48 45 0 0
II. Credite bugetare 193 0 3 0 97 48 45 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.045 0 15 0 525 262 243 0 0
II. Credite bugetare 1.045 0 15 0 525 262 243 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 60 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13975 Servicii medicale de tratament al persoanelor infectare cu HIV/SIDA -POCU


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 250 0 250 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 250 0 250 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 250 0 250 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 250 0 250 0 0 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 250 0 250 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 250 0 250 0 0 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 250 0 250 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 250 0 250 0 0 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 250 0 250 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 250 0 250 0 0 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 40 0 40 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 40 0 0 0 0 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 210 0 210 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 210 0 210 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 61 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14518 LIVE (RO)1 - Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul populational al infectiilor
cronice cu virusuri hepatitice B/C/D- INSP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

II. Credite bugetare 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0
II. Credite bugetare 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0
II. Credite bugetare 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0
II. Credite bugetare 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0
II. Credite bugetare 2.688 0 0 411 779 778 720 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 418 0 0 64 121 121 112 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 64 121 121 112 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.270 0 0 347 658 657 608 0 0
II. Credite bugetare 2.270 0 0 347 658 657 608 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 62 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14519 LIVE (RO)1 - Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul populational al infectiilor
cronice cu virusuri hepatitice B/C/D- IC FUNDENI
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0

II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0
II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0
II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0
II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0
II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 279 0 0 31 102 66 80 0 0
II. Credite bugetare 279 0 0 31 102 66 80 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 63 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14520 Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din
specialitati relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0

II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 137 0 12 85 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 12 85 40 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 64 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14521 Da o sansa vietii-program national de ingrijire a gravinei si copilului - etapa I


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0

II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 166 0 22 36 72 36 0 0 0
II. Credite bugetare 166 0 22 36 72 36 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 65 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14522 SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului cu risc crescut de
imbolnavire si deces
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0

II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 168 0 22 38 70 38 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 22 38 70 38 0 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 66 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15016 ROCCAS Dezvoltarea si implementarea la nivel national a cadrului organizatoric necesar initierii
screeningului in cancerul colorectal-IC FUNDENI
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0

II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0
II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0
II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0
II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0
II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 263 0 0 7 178 60 18 0 0
II. Credite bugetare 263 0 0 7 178 60 18 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 67 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15017 ROCCAS Dezvoltarea si implementarea la nivel national a cadrului organizatoric necesar initierii
screeningului in cancerul colorectal-INSP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

II. Credite bugetare 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0
II. Credite bugetare 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0
II. Credite bugetare 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0
II. Credite bugetare 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0
II. Credite bugetare 8.594 0 0 197 4.001 2.099 2.297 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.339 0 0 31 623 327 358 0 0
II. Credite bugetare 1.339 0 0 31 623 327 358 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 7.255 0 0 166 3.378 1.772 1.939 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 166 3.378 1.772 1.939 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 68 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17881 ONCOPREV - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al
cancerului de col uterin cod SMIS 136665
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0

II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0
II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0
II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0
II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0
II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 770 0 0 0 432 181 157 0 0
II. Credite bugetare 770 0 0 0 432 181 157 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 69 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17882 ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al
cancerului de col san cod SMIS 136664
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0

II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0
II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0
II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0
II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0
II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 570 0 0 0 314 157 99 0 0
II. Credite bugetare 570 0 0 0 314 157 99 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 70 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17883 CARDIO - Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc
cardiovascular cod SMIS 137424
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 49.366 0 0 540 42.800 2.868 3.158 0 0

II. Credite bugetare 49.366 0 0 540 20.000 2.868 25.958 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 49.366 0 0 540 42.800 2.868 3.158 0 0
II. Credite bugetare 49.366 0 0 540 20.000 2.868 25.958 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 49.366 0 0 540 42.800 2.868 3.158 0 0
II. Credite bugetare 49.366 0 0 540 20.000 2.868 25.958 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 49.366 0 0 540 42.800 2.868 3.158 0 0
II. Credite bugetare 49.366 0 0 540 20.000 2.868 25.958 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 49.366 0 0 540 42.800 2.868 3.158 0 0
II. Credite bugetare 49.366 0 0 540 20.000 2.868 25.958 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 7.681 0 0 84 6.660 446 491 0 0
II. Credite bugetare 7.681 0 0 84 3.112 446 4.039 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 41.685 0 0 456 36.140 2.422 2.667 0 0
II. Credite bugetare 41.685 0 0 456 16.888 2.422 21.919 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 71 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18367 Fii responsabila de sănătatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si
tratament precoce al cancerului de san - Etapa II - cod SMIS 136480 IOCN 4.9
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0

II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0
II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0
II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0
II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0
II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 513 0 0 0 247 133 133 0 0
II. Credite bugetare 513 0 0 0 247 133 133 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 72 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18368 Fii responsabila de sănătatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si
tratament precoce al cancerului de col uterin - Etapa II DSP BN 4.9
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

II. Credite bugetare 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0
II. Credite bugetare 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0
II. Credite bugetare 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0
II. Credite bugetare 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0
II. Credite bugetare 1.248 0 0 0 416 416 416 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 186 0 0 0 62 62 62 0 0
II. Credite bugetare 186 0 0 0 62 62 62 0 0

6601580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.062 0 0 0 354 354 354 0 0
II. Credite bugetare 1.062 0 0 0 354 354 354 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 23
Pag. 73 din 73

Ministerul Sanatatii
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18744 Fii responsabila de sanatatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al cancerului de col uterin - Etapa II - cod SMIS 140501 IOCN
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0

II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0
II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0

6601 SANATATE
I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0
II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0

660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0
II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0

66015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0
II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0

6601580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 990 0 0 0 388 301 301 0 0
II. Credite bugetare 990 0 0 0 388 301 301 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 24
Pag. 1 din 1

Autoritatea de management: Ministerul Sanatatii


Program/ facilitate/ instrument: 89 Mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul
programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente
postaderare

- mii lei -
Cod bugetar/ surse Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii
de finantare totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024 urmatori
2018 2020

5000 TOTAL GENERAL


I.Credite de angajamente 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0

II.Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I.Credite de angajamente 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0
II.Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0
6601 SANATATE
I.Credite de angajamente 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0
II.Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0
660158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajamente 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0
II.Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0
66015834 Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
2014-2021
I.Credite de angajamente 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0
II.Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0
6601583401 Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
I.Credite de angajamente 52.996 0 5.832 20.661 17.019 4.742 4.742 0 0
II.Credite bugetare 52.996 0 1.471 12.718 9.678 18.953 10.176 0 0
6601583402 Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
I.Credite de angajamente 1.838 0 0 34 750 527 527 0 0
II.Credite bugetare 1.838 0 0 0 375 1.131 332 0 0
Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 1 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

POLITICA 06 Mecanismul financiar Norvegian

PROGRAM OPERATIONAL47 Mecanismul financiar norvegian

I. Credite de angajament 127.639 127.639 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 127.639 127.639 0 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 01 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

0101 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

0501 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 2 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

II. Credite bugetare 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

FOND DE FINANTARE 18 Mecanismul financiar norvegian

I. Credite de angajament 127.639 127.639 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 127.639 127.639 0 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 01 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

0101 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 102.517 102.517 0 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

0501 Cofinantare publica


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 3 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

I. Credite de angajament 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 25.122 25.122 0 0 0 0 0 0 0

POLITICA 19 Mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021

PROGRAM OPERATIONAL47 Mecanismul financiar norvegian

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

0501 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

FOND DE FINANTARE 18 Mecanismul financiar norvegian


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 4 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

0501 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 46 29 17 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 46 29 17 0 0 0 0 0 0

PROGRAM OPERATIONAL89 Mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021

I. Credite de angajament 251.784 0 39.871 132.169 66.080 8.395 5.269 0 0

II. Credite bugetare 251.784 0 9.845 52.637 70.364 108.430 10.508 0 0

Modalitate de finantare: 01 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 196.950 0 34.039 111.474 48.311 3.126 0 0 0

II. Credite bugetare 196.950 0 8.374 39.919 60.311 88.346 0 0 0


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 5 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

0101 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 196.950 0 34.039 111.474 48.311 3.126 0 0 0

II. Credite bugetare 196.950 0 8.374 39.919 60.311 88.346 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0

II. Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0

0501 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0

II. Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0

FOND DE FINANTARE 45 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismului financiar Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 950 0 39 400 311 200 0 0 0

II. Credite bugetare 950 0 39 400 311 200 0 0 0

Modalitate de finantare: 01 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 950 0 39 400 311 200 0 0 0


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 6 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

II. Credite bugetare 950 0 39 400 311 200 0 0 0

0101 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 950 0 39 400 311 200 0 0 0

II. Credite bugetare 950 0 39 400 311 200 0 0 0

FOND DE FINANTARE 48 Mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021

I. Credite de angajament 250.834 0 39.832 131.769 65.769 8.195 5.269 0 0

II. Credite bugetare 250.834 0 9.806 52.237 70.053 108.230 10.508 0 0

Modalitate de finantare: 01 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 196.000 0 34.000 111.074 48.000 2.926 0 0 0

II. Credite bugetare 196.000 0 8.335 39.519 60.000 88.146 0 0 0

0101 Finantarea din FEN postaderare

I. Credite de angajament 196.000 0 34.000 111.074 48.000 2.926 0 0 0

II. Credite bugetare 196.000 0 8.335 39.519 60.000 88.146 0 0 0

Modalitate de finantare: 05 Cofinantare publica


Anexa nr. 03 / 26 / 25
Pag 7 din 7
Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA
finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Realizari pana in Realizari 2019 Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Anii urmatori
anul 2018 preliminata
2020

I. Credite de angajament 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0

II. Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0

0501 Cofinantare publica

I. Credite de angajament 54.834 0 5.832 20.695 17.769 5.269 5.269 0 0

II. Credite bugetare 54.834 0 1.471 12.718 10.053 20.084 10.508 0 0


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 26 / 26

Pag. 1 din 3 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

26 4266456 Ministerul Sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
48.898.201 10.538.954 10.858.342 11.124.852 11.142.832 11.125.781 103.688.962
II. Credite bugetare
48.898.201 10.505.417 10.862.760 10.959.756 10.852.610 11.146.309 103.225.053
Buget de stat

I. Credite de angajament
37.832.964 10.461.819 10.780.007 11.046.703 11.064.683 11.047.632 92.233.808
II. Credite bugetare
37.832.964 10.428.282 10.784.425 10.881.607 10.774.461 11.068.160 91.769.899
Venituri proprii

I. Credite de angajament
11.065.237 77.135 78.335 78.149 78.149 78.149 11.455.154
II. Credite bugetare
11.065.237 77.135 78.335 78.149 78.149 78.149 11.455.154
574 PROGRAM

574 Prevenirea si controlul bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei

574 TOTAL PROGRAM

574 I. Credite de angajament


12.154.174 2.252.829 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.970.000 23.120.951
574 II. Credite bugetare
12.154.174 2.252.829 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844 22.712.824
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 26 / 26

Pag. 2 din 3 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

26 4266456 574 Buget de stat

574 I. Credite de angajament


5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.970.000 16.826.693
574 II. Credite bugetare
5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844 16.418.566
574 Venituri proprii

574 I. Credite de angajament


6.294.258 6.294.258
574 II. Credite bugetare
6.294.258 6.294.258
648 PROGRAM

648 Asigurarea calitatii serviciilor medicale

648 TOTAL PROGRAM

648 I. Credite de angajament


4.792.044 618.859 289.782 926.596 933.000 904.316 8.464.597
648 II. Credite bugetare
4.792.044 585.222 294.200 886.249 933.000 918.000 8.408.715
648 Buget de stat

648 I. Credite de angajament


2.281.250 605.859 275.582 913.596 920.000 891.316 5.887.603
648 II. Credite bugetare
2.281.250 572.222 280.000 873.249 920.000 905.000 5.831.721
648 Venituri proprii
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 26 / 26

Pag. 3 din 3 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

26 4266456 648 I. Credite de angajament


2.510.794 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 2.576.994
648 II. Credite bugetare
2.510.794 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 2.576.994
649 PROGRAM

649 Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate

649 TOTAL PROGRAM

649 I. Credite de angajament


31.951.983 7.667.266 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465 72.103.414
649 II. Credite bugetare
31.951.983 7.667.366 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465 72.103.514
649 Buget de stat

649 I. Credite de angajament


29.691.798 7.603.131 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.512
649 II. Credite bugetare
29.691.798 7.603.231 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.612
649 Venituri proprii

649 I. Credite de angajament


2.260.185 64.135 64.135 65.149 65.149 65.149 2.583.902
649 II. Credite bugetare
2.260.185 64.135 64.135 65.149 65.149 65.149 2.583.902
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 1 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 Ministerul Sanatatii

574 PROGRAM :

Prevenirea si controlul bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii reformei sist sanitar si are ca obiective stabilirea unor indicatori care sa se bazeze pe nevoile
de sanatate ale populatiei, utilizarea eficienta a resurselor alocate ptr indeplinirea act si indicatorilor aprobati, asig concordantei
cu politicile, strategiile si recomandarile inst. si organiz. internat. in domeniu

Data inceperii :01-01-2007

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
12.154.174 2.252.829 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.970.000 23.120.951
II. Credite bugetare
12.154.174 2.252.829 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844 22.712.824
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 2 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 574 Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.970.000 16.826.693
5001 II. Credite bugetare
5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844 16.418.566
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.970.000 1.970.000 1.970.000 16.826.693
6601 II. Credite bugetare
5.859.916 2.252.829 2.803.948 1.845.251 1.679.778 1.976.844 16.418.566
660120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660120 I. Credite de angajament


3.134.819 1.427.023 1.415.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 9.276.842
660120 II. Credite bugetare
3.134.819 1.427.023 1.415.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 9.276.842
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


2.725.097 825.806 1.388.948 870.000 870.000 870.000 7.549.851
660151 II. Credite bugetare
2.725.097 825.806 1.388.948 745.251 579.778 876.844 7.141.724
Venituri proprii
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 3 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 574 5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


6.294.258 6.294.258
5010 II. Credite bugetare
6.294.258 6.294.258
6610 SANATATE

6610 I. Credite de angajament


6.294.258 6.294.258
6610 II. Credite bugetare
6.294.258 6.294.258
661020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661020 I. Credite de angajament


1.731.916 1.731.916
661020 II. Credite bugetare
1.731.916 1.731.916
661051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

661051 I. Credite de angajament


4.562.342 4.562.342
661051 II. Credite bugetare
4.562.342 4.562.342
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 4 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 574 II. Credite bugetare


100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Programul urmareste reducerea morbiditatii si mortalitatii prin boli transmisibile si netransmisibile, diagnosticarea precoce,
monitoriz. si prevenirea complicatiilor bolilor cu impact major asupra sanat populatiei,controlul in diabet,transplant de organe
si tesuturi,suprav.si contolul sanat.femeii si copilului realiz. imunizarilor cf. program.nat.de vaccinari, reducerea morbidit si
mortalit materne si infantile, reducerea incidentei afectiunilor oncologice

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

4579 cost mediu/ prog. bolile transmisibile


659.633
4580 cost mediu/ prog. bolile netransmisibile
84.930
4581 cost mediu/ prog. sanatatea femeii si copilului
23.542
4582 cost mediu/ prog. evaluarea si promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate
713
4583 cost mediu/ prog. monitorizarea factorilor determinanti din mediul de viata si munca
1.591
4584 cost mediu/ prog. securitatatea transfuzionala
118.030
REZULTAT

COMENTARII :

Programul sustine imbunatatirea indicatorilor de sanatate in cadrul obiectivelor de sanatate publica si actiuni sanitare derulate
de MSP prin unitatile sanitare care functioneaza prin contracte in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 5 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 574

648 PROGRAM :

Asigurarea calitatii serviciilor medicale

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

cresterea calitatii structurii sistemului de sanatate, a calitatii actului medical si a ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor de
sanatate

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
4.792.044 618.859 289.782 926.596 933.000 904.316 8.464.597
II. Credite bugetare
4.792.044 585.222 294.200 886.249 933.000 918.000 8.408.715
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 6 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 648 Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


2.281.250 605.859 275.582 913.596 920.000 891.316 5.887.603
5001 II. Credite bugetare
2.281.250 572.222 280.000 873.249 920.000 905.000 5.831.721
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


2.281.250 605.859 275.582 913.596 920.000 891.316 5.887.603
6601 II. Credite bugetare
2.281.250 572.222 280.000 873.249 920.000 905.000 5.831.721
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


1.915.609 563.607 195.582 710.000 700.000 736.316 4.821.114
660151 II. Credite bugetare
1.915.609 532.870 200.000 710.000 700.000 750.000 4.808.479
660171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

660171 I. Credite de angajament


365.641 42.252 80.000 203.596 220.000 155.000 1.066.489
660171 II. Credite bugetare
365.641 39.352 80.000 163.249 220.000 155.000 1.023.242
Venituri proprii
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 7 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 648 5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


2.510.794 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 2.576.994
5010 II. Credite bugetare
2.510.794 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 2.576.994
6610 SANATATE

6610 I. Credite de angajament


2.510.794 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.575.794
6610 II. Credite bugetare
2.510.794 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.575.794
661051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

661051 I. Credite de angajament


1.978.079 1.978.079
661051 II. Credite bugetare
1.978.079 1.978.079
661071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

661071 I. Credite de angajament


532.715 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 597.715
661071 II. Credite bugetare
532.715 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 597.715
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

7010 I. Credite de angajament


1.200 1.200
7010 II. Credite bugetare
1.200 1.200
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 8 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 648 701071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

701071 I. Credite de angajament


1.200 1.200
701071 II. Credite bugetare
1.200 1.200
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale, comparabila cu furnizorii de servicii de acelasi tip din statele
membre ale Uniunii Europene

COMENTARII :

649 PROGRAM :

Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate

PRIORITATEA : 1
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 9 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 649 PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul include cheltuieli de personal, de intretinere si funtionare, subventiile acordate institutiilor publice, rambursari de
credite, dobanzi si comisioane la credite externe. Programul cuprinde si fondurile necesare act. din Planul de masuri prioritare
cu finantare europeana, precum si fonduri necesare sustinerii politicilor generale si specifice de sanatate (studii privind
sanatatea mintala, finantarea unor actiuni si servicii de sanatate). Asigurarea sangelui si produselor din sange, precum si a
securitatii transfuzionale.

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
31.951.983 7.667.266 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465 72.103.414
II. Credite bugetare
31.951.983 7.667.366 7.764.612 8.228.256 8.239.832 8.251.465 72.103.514
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 10 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 649 5001 I. Credite de angajament


29.691.798 7.603.131 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.512
5001 II. Credite bugetare
29.691.798 7.603.231 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.612
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


29.691.798 7.603.131 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.512
6601 II. Credite bugetare
29.691.798 7.603.231 7.700.477 8.163.107 8.174.683 8.186.316 69.519.612
660110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

660110 I. Credite de angajament


9.100.912 2.242.876 2.315.107 2.315.107 2.326.683 2.338.316 20.639.001
660110 II. Credite bugetare
9.100.912 2.242.876 2.315.107 2.315.107 2.326.683 2.338.316 20.639.001
660120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660120 I. Credite de angajament


11.725.312 2.982.917 3.393.319 3.400.000 3.400.000 3.400.000 28.301.548
660120 II. Credite bugetare
11.725.312 2.982.917 3.393.319 3.400.000 3.400.000 3.400.000 28.301.548
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


8.782.568 2.358.978 1.974.038 2.430.000 2.430.000 2.430.000 20.405.584
660151 II. Credite bugetare
8.782.568 2.359.078 1.974.038 2.430.000 2.430.000 2.430.000 20.405.684
660155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 11 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 649 660155 I. Credite de angajament


56.220 6.359 5.013 5.000 5.000 5.000 82.592
660155 II. Credite bugetare
56.220 6.359 5.013 5.000 5.000 5.000 82.592
660159 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

660159 I. Credite de angajament


22.852 12.001 13.000 13.000 13.000 13.000 86.853
660159 II. Credite bugetare
22.852 12.001 13.000 13.000 13.000 13.000 86.853
660180 TITLUL XVI IMPRUMUTURI

660180 I. Credite de angajament


3.934 3.934
660180 II. Credite bugetare
3.934 3.934
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


2.260.185 64.135 64.135 65.149 65.149 65.149 2.583.902
5010 II. Credite bugetare
2.260.185 64.135 64.135 65.149 65.149 65.149 2.583.902
6610 SANATATE

6610 I. Credite de angajament


2.255.925 63.235 63.235 64.249 64.249 64.249 2.575.142
6610 II. Credite bugetare
2.255.925 63.235 63.235 64.249 64.249 64.249 2.575.142
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 12 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 649 661010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

661010 I. Credite de angajament


79.891 16.178 14.000 14.000 14.000 14.000 152.069
661010 II. Credite bugetare
79.891 16.178 14.000 14.000 14.000 14.000 152.069
661020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661020 I. Credite de angajament


1.658.903 47.057 49.235 50.249 50.249 50.249 1.905.942
661020 II. Credite bugetare
1.658.903 47.057 49.235 50.249 50.249 50.249 1.905.942
661051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

661051 I. Credite de angajament


520.354 520.354
661051 II. Credite bugetare
520.354 520.354
661085 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

661085 I. Credite de angajament


-3.223 -3.223
661085 II. Credite bugetare
-3.223 -3.223
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

7010 I. Credite de angajament


4.260 900 900 900 900 900 8.760
7010 II. Credite bugetare
4.260 900 900 900 900 900 8.760
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 26 / 27
Pag. 13 din 13
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

26 4266456 649 701010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

701010 I. Credite de angajament


169 50 50 50 50 50 419
701010 II. Credite bugetare
169 50 50 50 50 50 419
701020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

701020 I. Credite de angajament


4.091 850 850 850 850 850 8.341
701020 II. Credite bugetare
4.091 850 850 850 850 850 8.341
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

COMENTARII :

Incepand cu anul 2009, programul este suport pentru functionarea MSP si a unitatilor finantate integral sau partial de la
bugetul de stat, inclusiv Societatea Nationala de Cruce Rosie cu suma de 486 mii lei pe anul 2009, precum si cele din venituri
proprii, din contractele incheiate in sistem de asigurari de sanatate
Pag. 1
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 13.185.967 2.074.263 585.856 961.884 5.723.379 924.970 2.082.450 833.165
II 13.185.967 1.879.671 596.084 412.150 1.172.074 2.262.841 1.604.563 5.258.584
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 12.841.319 1.814.624 572.856 941.875 5.710.379 911.970 2.069.450 820.165
II 12.895.987 1.674.700 583.084 392.141 1.159.074 2.249.841 1.591.563 5.245.584
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.683.975 834.505 335.754 125.716 322.000 322.000 322.000 422.000
INTRE UNITATI ALE II 2.711.743 758.784 356.554 130.134 322.000 322.000 322.000 500.271
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 2.683.975 834.505 335.754 125.716 322.000 322.000 322.000 422.000
II 2.711.743 758.784 356.554 130.134 322.000 322.000 322.000 500.271
5001510208 Aparatura medicala si I 2.281.244 636.159 285.085 60.000 300.000 300.000 300.000 400.000
echipamente de comunicatii in urgenta II 2.290.159 641.577 285.313 60.000 300.000 300.000 300.000 403.269
5001510211 Transferuri pentru reparatii I 177.100 57.560 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
capitale la spitale II 177.100 57.558 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.002
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 225.631 140.786 21.129 55.716 2.000 2.000 2.000 2.000
investitiilor la spitale II 244.484 59.649 41.701 60.134 2.000 2.000 2.000 77.000
500158 TITLUL X PROIECTE CU I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
50015801 Programe din Fondul European I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
de Dezvoltare Regionala (FEDR) II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
5001580101 Finantarea nationala I 1.416.004 150.391 1.185.404 80.209
II 1.416.004 19.782 502.876 893.346
5001580102 Finantarea externa I 669.962 71.107 562.154 36.701
nerambursabila II 669.962 17.550 111.953 540.459
Pag. 2
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5001580103 Cheltuieli neeligibile I 5.706.092 39.516 3.436.261 253.060 1.592.450 384.805
II 5.706.092 78 1.399 12.887 1.114.563 4.577.165
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 1.628.098 957.139 194.850 475.145 964
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 1.628.098 893.065 187.178 144.597 57.597 261.149 84.512
FINANTARE RAMBURSABILA
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 737.188 22.980 42.252 80.000 203.596 220.000 155.000 13.360
NEFINANCIARE II 764.088 22.851 39.352 80.000 163.249 220.000 155.000 83.636
50017101 Active fixe I 644.694 12.251 34.252 50.000 183.596 210.000 145.000 9.595
II 644.694 12.122 31.352 50.000 143.249 210.000 145.000 52.971
5001710101 Constructii I 523.545 1.150 2.899 10.900 173.596 200.000 135.000
II 523.545 1.075 350 10.900 133.249 200.000 135.000 42.971
5001710102 Masini, echipamente si I 119.542 10.710 31.237 38.000 10.000 10.000 10.000 9.595
mijloace de transport II 119.542 10.656 30.886 38.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 311 184 27 100
alte active corporale II 311 184 27 100
5001710130 Alte active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
50017103 Reparatii capitale aferente I 92.494 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 3.765
activelor fixe II 119.394 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 30.665
5008 FONDURI EXTERNE I 5.809 5.809
NERAMBURSABILE II 5.809 5.809
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 5.809 5.809
NEFINANCIARE II 5.809 5.809
50087101 Active fixe I 5.809 5.809
II 5.809 5.809
Pag. 3
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5008710102 Masini, echipamente si I 5.809 5.809
mijloace de transport II 5.809 5.809
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 338.839 259.639 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
CHELTUIELI II 284.171 204.971 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
501051 TITLUL VI TRANSFERURI I 142.238 142.238
INTRE UNITATI ALE II 114.470 114.470
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50105102 Transferuri de capital I 142.238 142.238
II 114.470 114.470
5010510208 Aparatura medicala si I 115.681 115.681
echipamente de comunicatii in urgenta II 106.766 106.766
5010510212 Transferuri pentru finantarea I 26.557 26.557
investitiilor la spitale II 7.704 7.704
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 196.601 117.401 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
NEFINANCIARE II 169.701 90.501 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
50107101 Active fixe I 82.229 20.075 10.954 11.200 10.000 10.000 10.000 10.000
II 82.229 20.075 10.954 11.200 10.000 10.000 10.000 10.000
5010710101 Constructii I 6.916 2.006 710 1.800 600 600 600 600
II 6.916 2.006 710 1.800 600 600 600 600
5010710102 Masini, echipamente si I 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
mijloace de transport II 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 2.868 595 273 400 400 400 400 400
alte active corporale II 2.868 595 273 400 400 400 400 400
5010710130 Alte active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Pag. 4
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50107103 Reparatii capitale aferente I 114.372 97.326 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
activelor fixe II 87.472 70.426 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pag. 5
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
5000 TOTAL GENERAL I 8.517.882 140.822 23.606 313.750 5.357.479 569.970 1.727.450 384.805
II 8.517.882 22.081 57.885 98.233 748.292 1.646.692 1.249.563 4.695.136
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 8.491.295 114.235 23.606 313.750 5.357.479 569.970 1.727.450 384.805
II 8.510.148 14.347 57.885 98.233 748.292 1.646.692 1.249.563 4.695.136
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 153.330 90.738 14.026 48.566
INTRE UNITATI ALE II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 153.330 90.738 14.026 48.566
II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 153.330 90.738 14.026 48.566
investitiilor la spitale II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
500158 TITLUL X PROIECTE CU I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
50015801 Programe din Fondul European I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
de Dezvoltare Regionala (FEDR) II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
5001580101 Finantarea nationala I 1.416.004 150.391 1.185.404 80.209
II 1.416.004 19.782 502.876 893.346
5001580102 Finantarea externa I 669.962 71.107 562.154 36.701
nerambursabila II 669.962 17.550 111.953 540.459
5001580103 Cheltuieli neeligibile I 5.706.092 39.516 3.436.261 253.060 1.592.450 384.805
II 5.706.092 78 1.399 12.887 1.114.563 4.577.165
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 34.309 23.349 8.250 2.646 64
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 34.309 4.569 23.361 6.315 64
FINANTARE RAMBURSABILA
Pag. 6
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
NEFINANCIARE II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
50017101 Active fixe I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
5001710101 Constructii I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 26.587 26.587
CHELTUIELI II 7.734 7.734
501051 TITLUL VI TRANSFERURI I 26.557 26.557
INTRE UNITATI ALE II 7.704 7.704
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50105102 Transferuri de capital I 26.557 26.557
II 7.704 7.704
5010510212 Transferuri pentru finantarea I 26.557 26.557
investitiilor la spitale II 7.704 7.704
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 30 30
NEFINANCIARE II 30 30
50107101 Active fixe I 30 30
II 30 30
5010710101 Constructii I 30 30
II 30 30
Pag. 7
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 4.668.085 1.933.441 562.250 648.134 365.900 355.000 355.000 448.360
II 4.668.085 1.857.590 538.199 313.917 423.782 616.149 355.000 563.448
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 4.350.024 1.700.389 549.250 628.125 352.900 342.000 342.000 435.360
II 4.385.839 1.660.353 525.199 293.908 410.782 603.149 342.000 550.448
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.530.645 743.767 321.728 77.150 322.000 322.000 322.000 422.000
INTRE UNITATI ALE II 2.539.560 749.079 322.060 77.150 322.000 322.000 322.000 425.271
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 2.530.645 743.767 321.728 77.150 322.000 322.000 322.000 422.000
II 2.539.560 749.079 322.060 77.150 322.000 322.000 322.000 425.271
5001510208 Aparatura medicala si I 2.281.244 636.159 285.085 60.000 300.000 300.000 300.000 400.000
echipamente de comunicatii in urgenta II 2.290.159 641.577 285.313 60.000 300.000 300.000 300.000 403.269
5001510211 Transferuri pentru reparatii I 177.100 57.560 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
capitale la spitale II 177.100 57.558 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.002
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 72.301 50.048 7.103 7.150 2.000 2.000 2.000 2.000
investitiilor la spitale II 72.301 49.944 7.207 7.150 2.000 2.000 2.000 2.000
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 1.593.789 933.790 186.600 472.499 900
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 1.593.789 888.496 163.817 138.282 57.533 261.149 84.512
FINANTARE RAMBURSABILA
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 225.590 22.832 40.922 78.476 30.000 20.000 20.000 13.360
NEFINANCIARE II 252.490 22.778 39.322 78.476 31.249 20.000 20.000 40.665
50017101 Active fixe I 133.096 12.103 32.922 48.476 10.000 10.000 10.000 9.595
II 133.096 12.049 31.322 48.476 11.249 10.000 10.000 10.000
5001710101 Constructii I 11.947 1.002 1.569 9.376
II 11.947 1.002 320 9.376 1.249
5001710102 Masini, echipamente si I 119.542 10.710 31.237 38.000 10.000 10.000 10.000 9.595
mijloace de transport II 119.542 10.656 30.886 38.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Pag. 8
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 311 184 27 100
alte active corporale II 311 184 27 100
5001710130 Alte active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
50017103 Reparatii capitale aferente I 92.494 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 3.765
activelor fixe II 119.394 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 30.665
5008 FONDURI EXTERNE I 5.809 5.809
NERAMBURSABILE II 5.809 5.809
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 5.809 5.809
NEFINANCIARE II 5.809 5.809
50087101 Active fixe I 5.809 5.809
II 5.809 5.809
5008710102 Masini, echipamente si I 5.809 5.809
mijloace de transport II 5.809 5.809
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 312.252 233.052 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
CHELTUIELI II 276.437 197.237 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
501051 TITLUL VI TRANSFERURI I 115.681 115.681
INTRE UNITATI ALE II 106.766 106.766
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50105102 Transferuri de capital I 115.681 115.681
II 106.766 106.766
5010510208 Aparatura medicala si I 115.681 115.681
echipamente de comunicatii in urgenta II 106.766 106.766
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 196.571 117.371 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
NEFINANCIARE II 169.671 90.471 13.000 14.200 13.000 13.000 13.000 13.000
Pag. 9
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50107101 Active fixe I 82.199 20.045 10.954 11.200 10.000 10.000 10.000 10.000
II 82.199 20.045 10.954 11.200 10.000 10.000 10.000 10.000
5010710101 Constructii I 6.886 1.976 710 1.800 600 600 600 600
II 6.886 1.976 710 1.800 600 600 600 600
5010710102 Masini, echipamente si I 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
mijloace de transport II 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 2.868 595 273 400 400 400 400 400
alte active corporale II 2.868 595 273 400 400 400 400 400
5010710130 Alte active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
50107103 Reparatii capitale aferente I 114.372 97.326 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
activelor fixe II 87.472 70.426 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pag. 10
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 3.598.761 1.380.159 511.723 333.684 318.400 318.400 318.400 417.995
II 3.598.761 1.348.062 482.008 244.289 365.933 418.400 318.400 421.669
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 3.409.181 1.247.691 502.420 319.475 310.000 310.000 310.000 409.595
II 3.418.096 1.224.509 472.705 230.080 357.533 410.000 310.000 413.269
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.290.815 641.659 286.156 63.000 300.000 300.000 300.000 400.000
INTRE UNITATI ALE II 2.299.730 646.973 286.488 63.000 300.000 300.000 300.000 403.269
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 2.290.815 641.659 286.156 63.000 300.000 300.000 300.000 400.000
II 2.299.730 646.973 286.488 63.000 300.000 300.000 300.000 403.269
5001510208 Aparatura medicala si I 2.281.244 636.159 285.085 60.000 300.000 300.000 300.000 400.000
echipamente de comunicatii in urgenta II 2.290.159 641.577 285.313 60.000 300.000 300.000 300.000 403.269
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 9.571 5.500 1.071 3.000
investitiilor la spitale II 9.571 5.396 1.175 3.000
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 998.513 595.138 185.000 218.375
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 998.513 566.696 155.304 128.980 47.533 100.000
FINANTARE RAMBURSABILA
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 119.853 10.894 31.264 38.100 10.000 10.000 10.000 9.595
NEFINANCIARE II 119.853 10.840 30.913 38.100 10.000 10.000 10.000 10.000
50017101 Active fixe I 119.853 10.894 31.264 38.100 10.000 10.000 10.000 9.595
II 119.853 10.840 30.913 38.100 10.000 10.000 10.000 10.000
5001710102 Masini, echipamente si I 119.542 10.710 31.237 38.000 10.000 10.000 10.000 9.595
mijloace de transport II 119.542 10.656 30.886 38.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 311 184 27 100
alte active corporale II 311 184 27 100
5008 FONDURI EXTERNE I 5.809 5.809
NERAMBURSABILE II 5.809 5.809
Pag. 11
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 5.809 5.809
NEFINANCIARE II 5.809 5.809
50087101 Active fixe I 5.809 5.809
II 5.809 5.809
5008710102 Masini, echipamente si I 5.809 5.809
mijloace de transport II 5.809 5.809
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 183.771 132.468 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
CHELTUIELI II 174.856 123.553 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
501051 TITLUL VI TRANSFERURI I 115.681 115.681
INTRE UNITATI ALE II 106.766 106.766
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50105102 Transferuri de capital I 115.681 115.681
II 106.766 106.766
5010510208 Aparatura medicala si I 115.681 115.681
echipamente de comunicatii in urgenta II 106.766 106.766
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 68.090 16.787 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
NEFINANCIARE II 68.090 16.787 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
50107101 Active fixe I 68.090 16.787 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
II 68.090 16.787 9.303 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
5010710102 Masini, echipamente si I 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
mijloace de transport II 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 2.868 595 273 400 400 400 400 400
alte active corporale II 2.868 595 273 400 400 400 400 400
Pag. 12
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
5000 TOTAL GENERAL I 274.030 18.704 2 254.424 900
II 274.030 6.888 3.911 9.321 10.000 159.972 83.938
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 273.965 18.689 2 254.374 900
II 273.965 6.873 3.911 9.271 10.000 159.972 83.938
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 270 120 150
INTRE UNITATI ALE II 270 120 150
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 270 120 150
II 270 120 150
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 270 120 150
investitiilor la spitale II 270 120 150
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 273.562 18.538 254.124 900
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 273.562 6.722 3.909 9.021 10.000 159.972 83.938
FINANTARE RAMBURSABILA
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 133 31 2 100
NEFINANCIARE II 133 31 2 100
50017101 Active fixe I 133 31 2 100
II 133 31 2 100
5001710101 Constructii I 133 31 2 100
II 133 31 2 100
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 65 15 50
CHELTUIELI II 65 15 50
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 65 15 50
NEFINANCIARE II 65 15 50
50107101 Active fixe I 65 15 50
II 65 15 50
Pag. 13
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5010710101 Constructii I 65 15 50
II 65 15 50
Pag. 14
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile
5000 TOTAL GENERAL I 61.055 44.803 252 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000
II 61.055 44.803 252 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 60.969 44.717 252 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000
II 60.969 44.717 252 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
INTRE UNITATI ALE II 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
II 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
investitiilor la spitale II 54.548 44.348 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 6.421 369 52 6.000
NEFINANCIARE II 6.421 369 52 6.000
50017101 Active fixe I 6.421 369 52 6.000
II 6.421 369 52 6.000
5001710101 Constructii I 6.421 369 52 6.000
II 6.421 369 52 6.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 86 86
CHELTUIELI II 86 86
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 86 86
NEFINANCIARE II 86 86
50107101 Active fixe I 86 86
II 86 86
5010710101 Constructii I 86 86
II 86 86
Pag. 15
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 8.519 1.489 1.030 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 8.519 1.489 1.030 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.296 207 89 1.000
NEFINANCIARE II 1.296 207 89 1.000
50017101 Active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
5001710130 Alte active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
CHELTUIELI II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
NEFINANCIARE II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
50107101 Active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5010710130 Alte active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Pag. 16
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte
categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 725.720 488.286 49.243 50.026 43.600 33.600 33.600 27.365
II 725.720 456.348 50.998 50.307 44.849 34.777 33.600 54.841
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 604.613 389.085 46.487 45.276 40.000 30.000 30.000 23.765
II 631.513 384.047 48.242 45.557 41.249 31.177 30.000 51.241
500151 TITLUL VI TRANSFERURI I 185.012 57.640 35.372 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000
INTRE UNITATI ALE II 185.012 57.638 35.372 12.000 20.000 20.000 20.000 20.002
ADMINISTRATIEI PUBLICE
50015102 Transferuri de capital I 185.012 57.640 35.372 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000
II 185.012 57.638 35.372 12.000 20.000 20.000 20.000 20.002
5001510211 Transferuri pentru reparatii I 177.100 57.560 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
capitale la spitale II 177.100 57.558 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.002
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 7.912 80 5.832 2.000
investitiilor la spitale II 7.912 80 5.832 2.000
500165 TITLUL XII CHELTUIELI I 321.714 320.114 1.600
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 321.714 315.078 4.604 281 1.177 574
FINANTARE RAMBURSABILA
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 97.887 11.331 9.515 33.276 20.000 10.000 10.000 3.765
NEFINANCIARE II 124.787 11.331 8.266 33.276 21.249 10.000 10.000 30.665
50017101 Active fixe I 5.393 602 1.515 3.276
II 5.393 602 266 3.276 1.249
5001710101 Constructii I 5.393 602 1.515 3.276
II 5.393 602 266 3.276 1.249
50017103 Reparatii capitale aferente I 92.494 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 3.765
activelor fixe II 119.394 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 30.665
Pag. 17
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 121.107 99.201 2.756 4.750 3.600 3.600 3.600 3.600
CHELTUIELI II 94.207 72.301 2.756 4.750 3.600 3.600 3.600 3.600
501071 TITLUL XIII ACTIVE I 121.107 99.201 2.756 4.750 3.600 3.600 3.600 3.600
NEFINANCIARE II 94.207 72.301 2.756 4.750 3.600 3.600 3.600 3.600
50107101 Active fixe I 6.735 1.875 710 1.750 600 600 600 600
II 6.735 1.875 710 1.750 600 600 600 600
5010710101 Constructii I 6.735 1.875 710 1.750 600 600 600 600
II 6.735 1.875 710 1.750 600 600 600 600
50107103 Reparatii capitale aferente I 114.372 97.326 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
activelor fixe II 87.472 70.426 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pag. 18
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE
6600 SANATATE I 13.184.767 2.074.263 585.856 960.684 5.723.379 924.970 2.082.450 833.165
II 13.184.767 1.879.671 596.084 410.950 1.172.074 2.262.841 1.604.563 5.258.584
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 12.841.319 1.814.624 572.856 941.875 5.710.379 911.970 2.069.450 820.165
II 12.895.987 1.674.700 583.084 392.141 1.159.074 2.249.841 1.591.563 5.245.584
660151 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.683.975 834.505 335.754 125.716 322.000 322.000 322.000 422.000
INTRE UNITATI ALE II 2.711.743 758.784 356.554 130.134 322.000 322.000 322.000 500.271
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66015102 Transferuri de capital I 2.683.975 834.505 335.754 125.716 322.000 322.000 322.000 422.000
II 2.711.743 758.784 356.554 130.134 322.000 322.000 322.000 500.271
6601510208 Aparatura medicala si I 2.281.244 636.159 285.085 60.000 300.000 300.000 300.000 400.000
echipamente de comunicatii in urgenta II 2.290.159 641.577 285.313 60.000 300.000 300.000 300.000 403.269
6601510211 Transferuri pentru reparatii I 177.100 57.560 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
capitale la spitale II 177.100 57.558 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.002
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 225.631 140.786 21.129 55.716 2.000 2.000 2.000 2.000
investitiilor la spitale II 244.484 59.649 41.701 60.134 2.000 2.000 2.000 77.000
660158 TITLUL X PROIECTE CU I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
66015801 Programe din Fondul European I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
de Dezvoltare Regionala (FEDR) II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
6601580101 Finantarea nationala I 1.416.004 150.391 1.185.404 80.209
II 1.416.004 19.782 502.876 893.346
Pag. 19
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6601580102 Finantarea externa I 669.962 71.107 562.154 36.701
nerambursabila II 669.962 17.550 111.953 540.459
6601580103 Cheltuieli neeligibile I 5.706.092 39.516 3.436.261 253.060 1.592.450 384.805
II 5.706.092 78 1.399 12.887 1.114.563 4.577.165
660165 TITLUL XII CHELTUIELI I 1.628.098 957.139 194.850 475.145 964
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 1.628.098 893.065 187.178 144.597 57.597 261.149 84.512
FINANTARE RAMBURSABILA
660171 TITLUL XIII ACTIVE I 737.188 22.980 42.252 80.000 203.596 220.000 155.000 13.360
NEFINANCIARE II 764.088 22.851 39.352 80.000 163.249 220.000 155.000 83.636
66017101 Active fixe I 644.694 12.251 34.252 50.000 183.596 210.000 145.000 9.595
II 644.694 12.122 31.352 50.000 143.249 210.000 145.000 52.971
6601710101 Constructii I 523.545 1.150 2.899 10.900 173.596 200.000 135.000
II 523.545 1.075 350 10.900 133.249 200.000 135.000 42.971
6601710102 Masini, echipamente si I 119.542 10.710 31.237 38.000 10.000 10.000 10.000 9.595
mijloace de transport II 119.542 10.656 30.886 38.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6601710103 Mobilier, aparatura birotica si I 311 184 27 100
alte active corporale II 311 184 27 100
6601710130 Alte active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
66017103 Reparatii capitale aferente I 92.494 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 3.765
activelor fixe II 119.394 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 30.665
FONDURI NERAMBURSABILE

6608 SANATATE I 5.809 5.809


II 5.809 5.809
660871 TITLUL XIII ACTIVE I 5.809 5.809
NEFINANCIARE II 5.809 5.809
Pag. 20
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66087101 Active fixe I 5.809 5.809
II 5.809 5.809
6608710102 Masini, echipamente si I 5.809 5.809
mijloace de transport II 5.809 5.809
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 337.639 259.639 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
II 282.971 204.971 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
661051 TITLUL VI TRANSFERURI I 142.238 142.238
INTRE UNITATI ALE II 114.470 114.470
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66105102 Transferuri de capital I 142.238 142.238
II 114.470 114.470
6610510208 Aparatura medicala si I 115.681 115.681
echipamente de comunicatii in urgenta II 106.766 106.766
6610510212 Transferuri pentru finantarea I 26.557 26.557
investitiilor la spitale II 7.704 7.704
661071 TITLUL XIII ACTIVE I 195.401 117.401 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
NEFINANCIARE II 168.501 90.501 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
66107101 Active fixe I 81.029 20.075 10.954 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
II 81.029 20.075 10.954 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6610710101 Constructii I 5.716 2.006 710 600 600 600 600 600
II 5.716 2.006 710 600 600 600 600 600
6610710102 Masini, echipamente si I 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
mijloace de transport II 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
6610710103 Mobilier, aparatura birotica si I 2.868 595 273 400 400 400 400 400
alte active corporale II 2.868 595 273 400 400 400 400 400
Pag. 21
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6610710130 Alte active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
66107103 Reparatii capitale aferente I 114.372 97.326 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
activelor fixe II 87.472 70.426 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

TOTAL CAPITOL 70 -- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


7000 LOCUINTE, SERVICII SI I 1.200 1.200
DEZVOLTARE PUBLICA II 1.200 1.200
VENITURI PROPRII

7010 LOCUINTE, SERVICII SI I 1.200 1.200


DEZVOLTARE PUBLICA II 1.200 1.200
701071 TITLUL XIII ACTIVE I 1.200 1.200
NEFINANCIARE II 1.200 1.200
70107101 Active fixe I 1.200 1.200
II 1.200 1.200
7010710101 Constructii I 1.200 1.200
II 1.200 1.200
Pag. 22
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
6600 SANATATE I 8.517.882 140.822 23.606 313.750 5.357.479 569.970 1.727.450 384.805
II 8.517.882 22.081 57.885 98.233 748.292 1.646.692 1.249.563 4.695.136
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 8.491.295 114.235 23.606 313.750 5.357.479 569.970 1.727.450 384.805
II 8.510.148 14.347 57.885 98.233 748.292 1.646.692 1.249.563 4.695.136
660151 TITLUL VI TRANSFERURI I 153.330 90.738 14.026 48.566
INTRE UNITATI ALE II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66015102 Transferuri de capital I 153.330 90.738 14.026 48.566
II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 153.330 90.738 14.026 48.566
investitiilor la spitale II 172.183 9.705 34.494 52.984 75.000
660158 TITLUL X PROIECTE CU I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
66015801 Programe din Fondul European I 7.792.058 261.014 5.183.819 369.970 1.592.450 384.805
de Dezvoltare Regionala (FEDR) II 7.792.058 37.410 616.228 1.446.692 1.114.563 4.577.165
6601580101 Finantarea nationala I 1.416.004 150.391 1.185.404 80.209
II 1.416.004 19.782 502.876 893.346
6601580102 Finantarea externa I 669.962 71.107 562.154 36.701
nerambursabila II 669.962 17.550 111.953 540.459
6601580103 Cheltuieli neeligibile I 5.706.092 39.516 3.436.261 253.060 1.592.450 384.805
II 5.706.092 78 1.399 12.887 1.114.563 4.577.165
Pag. 23
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
660165 TITLUL XII CHELTUIELI I 34.309 23.349 8.250 2.646 64
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 34.309 4.569 23.361 6.315 64
FINANTARE RAMBURSABILA
660171 TITLUL XIII ACTIVE I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
NEFINANCIARE II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
66017101 Active fixe I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
6601710101 Constructii I 511.598 148 1.330 1.524 173.596 200.000 135.000
II 511.598 73 30 1.524 132.000 200.000 135.000 42.971
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 26.587 26.587


II 7.734 7.734
661051 TITLUL VI TRANSFERURI I 26.557 26.557
INTRE UNITATI ALE II 7.704 7.704
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66105102 Transferuri de capital I 26.557 26.557
II 7.704 7.704
6610510212 Transferuri pentru finantarea I 26.557 26.557
investitiilor la spitale II 7.704 7.704
661071 TITLUL XIII ACTIVE I 30 30
NEFINANCIARE II 30 30
66107101 Active fixe I 30 30
II 30 30
6610710101 Constructii I 30 30
II 30 30
Pag. 24
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE I 4.666.885 1.933.441 562.250 646.934 365.900 355.000 355.000 448.360
II 4.666.885 1.857.590 538.199 312.717 423.782 616.149 355.000 563.448
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 4.350.024 1.700.389 549.250 628.125 352.900 342.000 342.000 435.360
II 4.385.839 1.660.353 525.199 293.908 410.782 603.149 342.000 550.448
660151 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.530.645 743.767 321.728 77.150 322.000 322.000 322.000 422.000
INTRE UNITATI ALE II 2.539.560 749.079 322.060 77.150 322.000 322.000 322.000 425.271
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66015102 Transferuri de capital I 2.530.645 743.767 321.728 77.150 322.000 322.000 322.000 422.000
II 2.539.560 749.079 322.060 77.150 322.000 322.000 322.000 425.271
6601510208 Aparatura medicala si I 2.281.244 636.159 285.085 60.000 300.000 300.000 300.000 400.000
echipamente de comunicatii in urgenta II 2.290.159 641.577 285.313 60.000 300.000 300.000 300.000 403.269
6601510211 Transferuri pentru reparatii I 177.100 57.560 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
capitale la spitale II 177.100 57.558 29.540 10.000 20.000 20.000 20.000 20.002
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 72.301 50.048 7.103 7.150 2.000 2.000 2.000 2.000
investitiilor la spitale II 72.301 49.944 7.207 7.150 2.000 2.000 2.000 2.000
660165 TITLUL XII CHELTUIELI I 1.593.789 933.790 186.600 472.499 900
AFERENTE PROGRAMELOR CU II 1.593.789 888.496 163.817 138.282 57.533 261.149 84.512
FINANTARE RAMBURSABILA
660171 TITLUL XIII ACTIVE I 225.590 22.832 40.922 78.476 30.000 20.000 20.000 13.360
NEFINANCIARE II 252.490 22.778 39.322 78.476 31.249 20.000 20.000 40.665
66017101 Active fixe I 133.096 12.103 32.922 48.476 10.000 10.000 10.000 9.595
II 133.096 12.049 31.322 48.476 11.249 10.000 10.000 10.000
6601710101 Constructii I 11.947 1.002 1.569 9.376
II 11.947 1.002 320 9.376 1.249
Pag. 25
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6601710102 Masini, echipamente si I 119.542 10.710 31.237 38.000 10.000 10.000 10.000 9.595
mijloace de transport II 119.542 10.656 30.886 38.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6601710103 Mobilier, aparatura birotica si I 311 184 27 100
alte active corporale II 311 184 27 100
6601710130 Alte active fixe I 1.296 207 89 1.000
II 1.296 207 89 1.000
66017103 Reparatii capitale aferente I 92.494 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 3.765
activelor fixe II 119.394 10.729 8.000 30.000 20.000 10.000 10.000 30.665
FONDURI NERAMBURSABILE

6608 SANATATE I 5.809 5.809


II 5.809 5.809
660871 TITLUL XIII ACTIVE I 5.809 5.809
NEFINANCIARE II 5.809 5.809
66087101 Active fixe I 5.809 5.809
II 5.809 5.809
6608710102 Masini, echipamente si I 5.809 5.809
mijloace de transport II 5.809 5.809
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 311.052 233.052 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
II 275.237 197.237 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
661051 TITLUL VI TRANSFERURI I 115.681 115.681
INTRE UNITATI ALE II 106.766 106.766
ADMINISTRATIEI PUBLICE
66105102 Transferuri de capital I 115.681 115.681
II 106.766 106.766
Pag. 26
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6610510208 Aparatura medicala si I 115.681 115.681
echipamente de comunicatii in urgenta II 106.766 106.766
661071 TITLUL XIII ACTIVE I 195.371 117.371 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
NEFINANCIARE II 168.471 90.471 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
66107101 Active fixe I 80.999 20.045 10.954 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
II 80.999 20.045 10.954 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6610710101 Constructii I 5.686 1.976 710 600 600 600 600 600
II 5.686 1.976 710 600 600 600 600 600
6610710102 Masini, echipamente si I 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
mijloace de transport II 65.222 16.192 9.030 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
6610710103 Mobilier, aparatura birotica si I 2.868 595 273 400 400 400 400 400
alte active corporale II 2.868 595 273 400 400 400 400 400
6610710130 Alte active fixe I 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
II 7.223 1.282 941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
66107103 Reparatii capitale aferente I 114.372 97.326 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
activelor fixe II 87.472 70.426 2.046 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7000 LOCUINTE, SERVICII SI I 1.200 1.200
DEZVOLTARE PUBLICA II 1.200 1.200
VENITURI PROPRII

7010 LOCUINTE, SERVICII SI I 1.200 1.200


DEZVOLTARE PUBLICA II 1.200 1.200
701071 TITLUL XIII ACTIVE I 1.200 1.200
NEFINANCIARE II 1.200 1.200
70107101 Active fixe I 1.200 1.200
II 1.200 1.200
Pag. 27
MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7010710101 Constructii I 1.200 1.200
II 1.200 1.200
Pag. 1

MINISTERUL SANATATII Anexa nr. 3 / 26 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 3.598.761 1.380.159 511.723 333.684 318.400 318.400 318.400 417.995
II 3.598.761 1.348.062 482.008 244.289 365.933 418.400 318.400 421.669
6600 SANATATE