Sunteți pe pagina 1din 15

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului


de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România,
destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele
umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 23-24, art. 79), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din


ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului
agricultorilor afectați de seceta din 2020 (se anexează).

2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin


intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, va stabili lista
potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină corespunzător nivelului de
afectare de secetă, în conformitate cu prevederile Regulamentului menționat la
punctul 1.

3. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va prezenta Ministerului


Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv Comisiei interdepartamentale
pentru ajutoarele umanitare, lista potențialilor beneficiari de ajutorul umanitar
extern oferit de România, în limita cantității de 6000 tone de motorină, în vederea
luării unei decizii de repartizare corespunzătoare a acesteia.

4. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului material în


motorină va constitui 21 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

5. Informația despre data-limită de depunere a cererilor, inclusiv lista


prealabilă a potențialilor beneficiari de ajutor, va fi plasată pe paginile web oficiale
ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului.
2

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu

Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului Ion Perju
4

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

REGULAMENT
privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar
extern acordat de către România, destinat suportului
agricultorilor afectați de seceta din 2020

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul


umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor
afectați de seceta din 2020 (în continuare – Regulament) stabilește modul de
determinare a cuantumului cantitativ de motorină destinat compensării parțiale a
pierderilor suferite de producătorii agricoli, ca urmare a înregistrării secetei la
culturile de fitotehnie, pentru roada anului 2020.

2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:


solicitant – producător agricol sau instituție publică care dispune și
exploatează teren arabil, ce a fost însămânțat cu culturi de fitotehnie pentru roada
anului 2020, afectate de secetă;
ajutor material în motorină – cantitatea de motorină acordată solicitanților
pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat culturilor de fitotehnie ca
urmare a secetei din anul 2020 și pentru îndeplinirea lucrărilor de primăvară, în
scopul obținerii de recoltă în anul 2021;
act de constatare – informație cu privire la situația excepțională reală ca
urmare a înregistrării calamității naturale (secetă), constatată și înregistrată într-un
document întocmit și semnat până la 5 octombrie 2020 de către reprezentanții
Comisiei de evaluare a prejudiciului cauzat la fața locului, precum și coordonat cu
reprezentanții raionali, responsabili legali din domeniul agricultură și situații
excepționale;
culturi de fitotehnie – totalitatea culturilor fitotehnice cultivate în Republica
Moldova, cu excepția culturilor (grâu de toamnă, orz de toamnă și rapiță).

3. Ajutorul material în motorină (în continuare – ajutor) se distribuie în baza


hotărârii Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, prin
intermediul Agenției Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, în baza deciziei Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare.

4. Ajutorul se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu ca urmare a


secetei înregistrate în anul 2020 la culturile de fitotehnie.
5

5. Ajutorul se acordă dacă, potrivit actelor de constatare, seceta a afectat


60% și mai mult din recolta culturilor de fitotehnie, pentru recolta anului 2020.

6. În scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească


următoarele condiții:
1) să demonstreze deținerea sau faptul prelucrării suprafețelor de teren
însămânțate cu culturi de fitotehnie, pentru recolta anului 2020;
2) actele de constatare prezentate să conțină date veridice și să fie întocmite
în termenul stabilit de prevederile prezentului Regulament.

Capitolul II
MODUL DE CALCULARE A AJUTORULUI

7. Ajutorul se acordă solicitanților sub formă de compensație directă la


unitatea de suprafață de teren arabil însămânțat cu culturi de fitotehnie afectat de
secetă.

8. Mărimea ajutorului per hectar de teren arabil afectat se calculează de către


Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție) în baza
cantității totale de motorină disponibilă, raportată la suprafața totală eligibilă,
conform dosarelor recepționate și formulei:
Ma = Se*Cc
unde:
Ma – mărimea ajutorului;
Se – suprafața eligibilă per beneficiar, ha;
Cc – cuantumul cantitativ.

9. Suprafața eligibilă per solicitant nu va depăși 3000 ha și se calculează


conform formulei:
Se=(S1*Ca1+S2*Ca2+ S3*Ca3+S4*Ca4)*k
unde:
Se – suprafața eligibilă per solicitant;
S1…S4 – suma suprafețelor de teren agricol cu aceeași categorie de
afectare, conform actelor de constatare;
Ca – categoria de afectare a culturilor, ce rezultă din informația înscrisă în
actele de constatare:
- de la 90% până la 100%, Ca1 = 1,0;
- de la 80% până la 89%, Ca2 = 0,9;
- de la 70% până la 79%, Ca3 = 0,8;
- de la 60% până la 69%, Ca4 = 0,7;
k – coeficientul de categorisire a agentului economic, conform informației
declarate pe propria răspundere:
- până la 600 ha, k =1,0;
6

- de la 601 ha până la 1000 ha, k = 0,9;


- de la 1001 ha până la 1400 ha, k = 0,8;
- de la 1401 ha până la 1800 ha, k = 0,7;
- de la 1801 ha până la 2200 ha, k = 0,6;
- de la 2201 ha până la 5000 ha, k = 0,5;
- mai mult de 5001 ha, k = 0,0.

10. Cuantumul cantitativ per hectar va constitui raportul dintre cantitatea


totală de motorină disponibilă și suprafața totală eligibilă pe țară:
Cc=Ct/Set ,
unde:
Cc – cuantumul cantitativ;
Ct – cantitatea totală de motorină disponibilă, kg;
Set – suprafața totală eligibilă pe țară (suma suprafețelor eligibile ale tuturor
solicitanților de ajutor), ha.

11. Agenția, după expirarea perioadei de depunere a cererilor de solicitare a


ajutorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererilor de la
subdiviziunile teritoriale, va examina și va generaliza informația prealabilă
(conform modelului din anexa nr. 1) și, în baza acesteia, mărimea ajutorului per
beneficiar, conform formulelor din pct. 8, 9 și 10, care urmează a fi acordată
solicitanților eligibili.

12. Agenția va asigura publicarea informației generalizate prealabile pe


paginile web oficiale ale Agenției și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, conform anexei nr. 1. Ulterior, în decurs de 5 zile
lucrătoare, solicitantul de ajutor poate prezenta obiecțiile asupra informației
generalizate prealabile.

13. După expirarea termenului menționat la pct. 12, orice modificare sau
solicitare de recalcul pentru acordarea ajutorului nu va fi acceptată.

14. După expirarea termenului indicat la pct. 12 Agenția va prezenta


Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv Comisiei
interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, lista potențialilor beneficiari de
ajutorul umanitar extern oferit de România, inclusiv va asigura publicarea acesteia
pe paginile web oficiale ale Agenției și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, conform anexei nr. 2.

Capitolul III
MODUL DE DEPUNERE ȘI EXAMINARE A SOLICITĂRILOR
PENTRU AJUTOR
7

15. Cererea de calculare și de acordare a ajutorului, copiile documentelor


obligatorii pentru acordarea de ajutor, se depune de către solicitant sau
reprezentantul legal al acestuia, în termenul stabilit în pct. 4 al prezentei hotărâri,
la subdiviziunea teritorială a Agenției din raza teritorială în care își desfășoară
activitatea solicitantul.

16. Dosarul de acordare a ajutorului va conține următoarele documente


obligatorii:
1) cererea de calculare și de acordare a ajutorului, conform modelului din
anexa nr. 3;
2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și
veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din
anexa nr. 4;
3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
4) certificat de confirmare eliberat de către Administrația publică locală,
conform modelului din anexa nr. 5;
5) rechizitele cardului de client al Lanțului de distribuție a produselor
petroliere selectat pentru repartizarea ajutorului (în cazul deținerii acestuia);
6) copia actului de constatare a pagubelor la culturile de fitotehnie pentru
recolta anului 2020, cauzate de secetă.

17. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită


detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de
către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea
„corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea cererii de
acordare a ajutorului, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea
dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenției.

18. Reprezentantul subdiviziunii teritoriale comunică solicitantului, prin


orice modalități permise de Codul administrativ al Republicii Moldova
nr. 116/2018, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, calculate din ziua
recepționării acestuia, despre lipsa actelor prevăzute la punctul 16.

19. În procesul examinării dosarului recepționat, reprezentantul Agenției


respinge cererea de acordare a ajutorului în cazul neîntrunirii condițiilor stabilite
de prezentul Regulament. Decizia de respingere se notifică solicitantului în termen
de 5 zile lucrătoare de la luarea acesteia.

20. Decizia de respingere a cererii de acordare a ajutorului poate fi


contestată, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova
nr. 116/2018, la Oficiul Central al Agenției, din momentul respingerii cererii de
solicitare a ajutorului.
8

21. Subdiviziunile teritoriale ale Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare de


la recepționarea dosarului:
1) asigură introducerea dosarelor în Sistemul informațional automatizat
„Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” în ordinea depunerii
acestora;
2) examinează și verifică autenticitatea documentelor prezentate și
corespunderea acestora cu documentele originale;
3) asigură transmiterea dosarelor de solicitare către Oficiul central al
Agenției.

22. Oficiul central al Agenției, în termen de 15 zile lucrătoare de la


recepționarea dosarului:
1) examinează și generalizează informația cu privire la solicitanții de ajutor;
2) asigură elaborarea și plasarea pe paginile web oficiale ale Agenției și
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a informației
conform anexei nr. 1;
3) generalizează Lista potențialilor beneficiari de ajutor, la expirarea
termenului expus în pct. 12;
4) respinge cererile de acordare a ajutorului care nu corespund condițiilor
stabilite de prezentul Regulament și notifică solicitantul în termen de 10 zile
lucrătoare de la data emiterii deciziei respective, cu indicarea posibilității de
contestare a acesteia conform prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018;
5) transmite Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv
Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare, Lista potențialilor
beneficiari de ajutor, în scopul adoptării unei decizii de acordare a ajutorului
umanitar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1491/2002 cu privire la
ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova.

23. Cererile prealabile împotriva deciziilor Agenției de respingere a


cererilor de calcularea ajutorului se examinează în condițiile prevederilor Codului
administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

24. Dosarele de solicitare a calculării cuantumului ajutorului se păstrează în


arhiva Agenției timp de 3 ani.

Capitolul IV
RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCȚIUNI

25. Responsabili de corectitudinea și veridicitatea datelor din dosarul de


solicitare a calculării cuantumului ajutorului sunt solicitanții, autoritățile
administrației publice locale și comisiile de constatare a prejudiciului cauzat, iar
de corectitudinea stabilirii cantitative a ajutoarelor către solicitanți este Agenția
9

din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și


Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare, iar de distribuirea
ajutorului este Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne și Lanțul de distribuție a produselor petroliere, corespunzător.

26. În cazul în care unul dintre colaboratorii instituțiilor și autorităților


menționate în prezentul Regulament este în conflict de interese în procesul de luare
de deciziei, acesta urmează să declare conflictul de interese și să fie înlocuit.

27. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament, care duce la acordarea


neîntemeiată a ajutorului, atrage după sine răspunderea conform Codului
administrativ nr. 116/2018, Codului contravențional nr. 218/2008 și a Codului
penal nr. 985/2002.

28. Solicitanții care au prezentat date neveridice în scopul obținerii


nejustificate a cantităților de motorină vor fi incluși în Lista de interdicție a
beneficiarilor de subvenții, conform procedurii stabilite de Regulamentul privind
condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

29. Beneficiarii de ajutor sunt obligați să ramburseze valoarea pecuniară


echivalentă volumului de motorină necesar de rambursat, calculate la data
solicitării rambursării, către Agenție, în decurs de 15 zile lucrătoare, dacă s-a
constatat că nu au respectat prevederile prezentului Regulament.
10

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind stabilirea cuantumului
de motorină, din ajutorul umanitar extern
acordat de către România, destinat sprijinirii
agricultorilor afectați de seceta din 2020

Informație generalizatoare prealabilă


Nr. Raionul Localitatea Denumirea solicitantului Suprafața Cantitatea de *Volumul
crt. eligibilă, ha motorină, de
tone motorină,
litri
1.
2.
3.
4.
5.

*Notă: Volumul de motorină va fi calculat în baza densității stipulat în pct. 21 al Metodologiei


formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică nr. 50/2019 privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor
la produsele petroliere
11

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind stabilirea cuantumului
de motorină, din ajutorul umanitar extern
acordat de către România, destinat sprijinirii
agricultorilor afectați de seceta din 2020

Lista potențialilor beneficiari de ajutorul umanitar


extern oferit de România
Nr. Raionul Localitatea Denumirea beneficiarului Suprafața Cantitatea *Volumul
crt. eligibilă, ha de de
motorină, motorină,
tone litri
1.
2.
3.
4.
5.

*Notă: Volumul de motorină va fi calculat în baza densității stipulat în pct. 21 al Metodologiei


formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică nr. 50/2019 privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor
la produsele petroliere
12

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind stabilirea cuantumului
de motorină, din ajutorul umanitar extern
acordat de către România, destinat sprijinirii
agricultorilor afectați de seceta din 2020

CERERE
de calculare și acordare a ajutorului
Prin prezenta, solicitantul _____________________________________________________________,
denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești, instituția publică
_________________________________________________________________________________________,
certificatul de înregistrare, seria , numărul, data eliberării
cu numărul de identificare de stat – codul fiscal (IDNO) __________________________________________, cu
sediul _________________________________________________________, reprezentată de către dl/dna

______________________________________, în calitate de administrator/conducător , reprezentant legal (se □
bifează în pătratul respectiv), solicit calcularea și acordarea ajutorului pentru compensarea parțială a cheltuielilor
de pregătire solului pentru recolta anului 2021 și compensarea parțială a cheltuielilor suportate ca urmare a
consecințelor secetei la culturile de fitotehnie, pentru roada anului 2020, pentru suprafața totală de ___________
ha, inclusiv:
- porumb_______ ha, din care afectată_____ha;
- floarea - soarelui_______ ha, din care afectată_____ha;
- mazăre_______ ha, din care afectată_____ha;
- sfeclă de zahăr_______ ha, din care afectată_____ha;
- soia_______ ha, din care afectată_____ha;
- sorg_______ ha, din care afectată_____ha;
- fasole_______ ha, din care afectată_____ha;
- năut_______ ha, din care afectată_____ha;
- lucernă_______ ha, din care afectată_____ha;
- mălai_______ ha, din care afectată_____ha;
- in_______ ha, din care afectată_____ha;
- muștar _______ ha, din care afectată_____ha;
- tutun_______ ha, din care afectată_____ha;
- altele _________, ______ha, din care afectată _________ha, (se specifică cultura)

Solicit ca ajutorul să-mi fie calculat în conformitate cu prevederile Regulamentul privind stabilirea
cuantumului de motorină, din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor
afectați de seceta din 2020 care va fi ridicată în raza localității _____________________________________,
___________________________ sau transferată pe contul de client al Lanțului de retail al produselor petroliere
nr. _________________________.
La cerere se anexează:
1) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din
documentele prezentate;
2) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
3) certificat de confirmare eliberat de către Administrația publică locală;
4) rechizitele cardului de client al Lanțului de distribuție a produselor petroliere (în cazul deținerii acestuia);
5) copia actului de constatare a pagubelor la culturile de fitotehnie pentru recolta anului 2020, cauzate de
secetă

Conducător al ____________________________ __________


Data ___ ____ 2021 Numele, prenumele ________________________ semnătura

Tel.:_____________________
E-mail:___________________
13

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind stabilirea cuantumului
de motorină, din ajutorul umanitar extern
acordat de către România, destinat sprijinirii
agricultorilor afectați de seceta din 2020

DECLARAȚIE
pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea
informației din documentele prezentate

Prin prezenta, _______________________________________________, reprezentată de


denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești, instituția publică
________________________________________________, cunoscând prevederile legislației
numele, prenumele administratorului, conducătorului, reprezentantului legal
penale cu privire la falsul în declarații, și condițiile Regulamentul privind stabilirea
cuantumului de motorină, din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat
sprijinirii agricultorilor afectați de seceta din 2020, declar pe propria răspundere:
1) că toată informația din cererea de acordare a ajutorului și din documentele anexate este
corectă/veridică și mă angajez să respect condițiile cerute în conformitate cu actele normative
referitoare la acordarea ajutorului în vederea compensării parțiale a prejudiciului cauzat de
seceta din anul 2020 la culturile de fitotehnie și îndeplinirea lucrărilor de primăvară pentru
recolta anului 2021;
2) suprafața totală a terenurilor agricole, gestionată de întreprinderea pe care o reprezint
(inclusiv plantații pomicole), constituie ______________ha;
3) suprafața totală de culturi de fitotehnie însămânțată pentru recolta anului 2020
constituie______ha, din care afectate de secetă_______ha;
4) că suprafața terenurilor agricole pentru care se solicită ajutorul, sunt arabile și au avut
destinația însămânțării culturilor de fitotehnie;
5) că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către subiecții
implicați în procedura de recepționare, verificare și autorizare a ajutorului solicitat;
6) că, în cazul în care nu respect oricare din condițiile și criteriile prevăzute de
Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină, din ajutorul umanitar extern acordat
de către România, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de seceta din 2020, dosarul de
solicitare a ajutorului va fi considerat neeligibil;
7) că, în cazul în care voi prezenta date neveridice în dosar, mă oblig să rambursez ajutorul
în modul stabilit;

Conducător al ____________________________ __________


Data ___ _____2021 Numele, prenumele _________________________ semnătura
14

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind stabilirea cuantumului
de motorină, din ajutorul umanitar extern
acordat de către România, destinat sprijinirii
agricultorilor afectați de seceta din 2020

Certificat de confirmare
nr. _____ din __________ 2020

Primarul соmunei/ satului ___________________, raionul_______________, prin


prezenta, certifică faptul că întreprinderea/gospodăria țărănească (de fermier), Instituția Publică
________________________________________________, codul fiscal ______________:
denumirea persoanei juridice, denumirea gospodăriei țărănești (de fermier), instituția publică

Au deținut sau au prelucrat în fapt suprafețe de teren însămânțate cu culturi de fitotehnie,


pentru recolta anului 2020, pe o suprafață totală de ________ ha, din care ______ ha afectate de
secetă, conform actului/actelor de constatare a pagubelor, inclusiv.
- porumb _______ ha, din care afectată_____ha;
- floarea - soarelui_______ ha, din care afectată_____ha;
- mazăre _______ ha, din care afectată_____ha;
- sfeclă de zahăr_______ ha, din care afectată_____ha;
- soia_______ ha, din care afectată_____ha;
- sorg _______ ha, din care afectată_____ha;
- fasole_______ ha, din care afectată_____ha;
- năut_______ ha, din care afectată_____ha;
- lucernă_______ ha, din care afectată_____ha;
- mălai_______ ha, din care afectată_____ha;
- in_______ ha, din care afectată_____ha;
- muștar _______ ha, din care afectată_____ha;
- tutun_______ ha, din care afectată_____ha;
- altele ____________, _______ ha, din care afectată_____ha.
(se specifică cultura)

Semnătura: ___________________ (primarul)

LȘ __________________ (inginer cadastral)


NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Hotarfire a Guvernului
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorail* din
ajutorul umanitar extern acordat de catre Romania, destinat suportului agricultorilor afectati

I. Denumirea autorului zi, dupi caz, a participautilor Is elaborarea proiectului


Ministerial Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ai Mediului (MADRM).

2. Condititle cc au impus elaborates protectulai de act normativ si fmalitAtile urmlirite


MADRM, unnare a colectarii ai analizei datelor operative Cu privire la situatia cauzata de secetit din
mud 2020, transmise de clue Autoritatile publice locale (APL) in baza actelor de constatare, specific&
urmatoarele.
Lipsa de precipitatii in perioada de priroltvara - vara, rezerva minima de umezeala productivii in siratul
de sol 0— 100 cm, au dus la compromiterea semanaturilor de prim/Ward In masura de 40 % pe uncle
sectoare in regiunea de nord, pana la 100% In regiunile de centru ai sud ale Republicii. Din cele
aproximativ 1 mil de ha de semanaturi, conform datelor Biroului National de Statistic& cu culturi de
primftvara (porumb - 545 mu ha, floarea-soarelui —383 mui ha, soia — 28,9 mu ha, sfecia de zahar —
14,3 mui ha, a.a.), aproximativ 550 mu ha s-au dovedit a fi afectate de la 60% ai mai mult. SituaPa
creata a impus producatorii agricoli sa abandoneze chiar ai recoltarea acestora, pe sectoarele uncle
compromiterea a lost totala.
Realizarea proiectului dat va permite producatorilor agricoli gray afectati sit recupereze o parte din
pierderile cauzate de sereta din anul 2020, dar ai ofera posibilitatea de a pregati solul pentru recolta
anului 2021 - o conditie esentiala pentru asigurarea neconditionata a securitatii alimentare a tarii.
Reieaind din complexitatea unor termeni mentionati in proiectul Regulamentului, au lost incluse
notiuni, in contextul neadmiterii interpretarii eronate a acestor prevederi.
3. Descrierea gradului de compatibilitate peutru proiectele care au ca stop armonizarea
legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europeue

Proiectul de Hotarare de Guvem in cauza nu necesita armonizarea Cu Legislatia Unitmii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor not

Proiectul de Hotarare a Guvemului Cu privire la aprobarea stabilirea cuantumului de motorint, din


ajutorul urnanitar extern, acordat de cane Romania, destinat suportului agricultorilor afectati de seceta
din 2020 vine se reglementeze procesul de acordare a ajutorului acordat de Guvemul Romaniei pentru
compensative partial& a pierderilor, suferite de producatorii agricoli ca urmare a inregistrarii secetei la
culturile de primAvani (porumb, floarea soarelui, mare, sfecla de zahar, soia, sorg, fasole, nate,
lucerna, rnalai, in, muatar ai tutun).
Regulamentul stabileate modalitatea ai procesul de calcul a cuantumului ajutonilui, modul de
repartizare, autoritatea responsabila de realizare —_Agentia de Interventie ai PIO in Agricultura_.
Compensatia se va acorda producatorilor agricoli, campurile ctirora, ocupate Cu culturi de primavara,
au lost afectate de seceta in masura de 60% ai mai mult In baza actelor de constatare.
5. Fundamentarea economico-financiata

Ajutorul se acordi in limita suportului de 6000 t de motorina acordat de Guvemul Romaniei prin
intermediul Agentiei Rezerve Materiale (Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat ai de
mobilizare). Ajutorul se acorda pentru acoperirea porta/ill a cheltuielilor, suportate de cane
producatorul agricol ai are destinatia compensitrii partiale a cheltuielilor ce au lost suportate pentru
ingrijirea solelor afectate. Totodata se calculeaza ai cota valorica disponibila din volumul motorinei
alocate de Romania pentru fiecare cultura cu utilizarea coeficientttl de categorisire a agentului
economic ai cuantumul cantitativ per ha. Suprafata afectati ai gradul de afectare a fiecarei sole se
documenteaza in actele de constatare la fata locului ai prezentate corespunzator la AIPA.
6. Modal de fficorporare a actului in cadrul normativ In vigoare
Actul normativ in cauztl este elaborat in temeiul Legii nr. 100/2017, Legii nr.276/2016 cu respectarea
prevederilor Legii nr. 100/2017 ai este in totalitate compatibil Cu cadrul normativ in vigoare.
7. Avizarea si consultarea publici a proiectului
in scopul respectftrii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul
decizional, proiectul hotAritrii Guvemului „Cu privire la aprobarea modificarilor ce se
opereazA in unele hotArari ale Guvemului si abrogarea Hotarkii Guvemului nr.
384/2003 cu privire la aprobarea efectivului-limith al personalului serviciilor publice
create pe fang Ministeml Agriculturii si Industriei Alimentare" este publicat pe pagina
web oficiala a Ministerului Agriculturii, Dezvoltfuii Regionale si Mediului
(www.madrm.gov.md), directoriul „Transparenta decizionalr, sectiunea „Proiecte de
documente" si pe site-ul particip.gov.md.
https://panicinov.md/ro/document/stageskinunt-privind-imentia-de-elaborare-a-proiectul-de-
hotarare-a-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-stabilirea-cuantumului-de-
motorina-din-gutorubumanitcrr-extern-acordat-de-catre-romania-destinat-suportului-agricultorilor-
ajectati-de-seceta-din-2020/8127
8. Coustaffirile expertizei anticoruptie
Proiectul a foil elaborat de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale
Si Mediului si are drept compensarea producatorilor agricoli ca urmare a secetei
anului 2020.
Proiectul respecta rigorile de transparenta impuse de Legea nr. 239/2008 privind
transparenta in procesul decizional, autorul a ctsigurat informarea publicului despre
intrierea elaborarii proiectului de decizie, precum fi consultarea publica a acestuia.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de catre autor in nota
informativa si acesta este in conform itatea Cu interesul public.
In normele formulate prin pro iectul supus expertizei anticoruptie n-au fost icientificari
carevafactor! $i riscuri de coruplie.
9. Constaffirile expertizei de compatibffitate

10. Constathrile expertizei juridice


Proiectul a fost expus expertizei juridice conform procedurilor
II. ConstatArile altor expertize

Ministru Ion PERJU

Ex. Ghana& RUSU;


Tel (022)20 45 73.