Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata......................................................................................................domiciliat/ă în
Bucureşti, str.....................................................................................nr.............., sc............., ap...........,
sector................, telefon.........................................................., posesor al C.I. seria............................,
nr.................................., cod numeric personal ............................................................................, eliberat
de......................................., la data de ................................. în calitate de părinte/reprezentat legal pentru
..........................................................., declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la
preluarea stimulentului pentru nou-născut/ți de către
domnul/doamna...................................................................................................................în calitate
de ......................................................................................... domiciliat/ă în Bucureşti,
str.................................................................................nr............., sc.............., ap........., sector.............,
telefon ................................................................................, posesor al C.I. seria.....................................,
nr...................................., cod numeric personal............................................................................, eliberat
de......................................., la data de.........................................

Anexez prezentei declaraţii copia după actul de identitate al


doamnei/domnului ........................................................................

Data: Semnătura părintelui/reprezentantului legal:

S-ar putea să vă placă și