Sunteți pe pagina 1din 2

R o m a n ia NESECRET

MINISTERLL AFACEKILOR INTERNE


DEPARTAMENTUL PENTRV SITI AX1I DE URGENT A Exemplar UNIC
INSPECTORATES GENERAL PENTRC SITUATII DE VRGENTA // /v-y-
INSPECTOR.4TVL PENTRV SITU AJTID E URGENJA Nr. .LP.Z..7..7P.B.
,,Neron Lupascu”A L JVD ETULU IBU ZAU
Buzau, 21.12.2020

ERATA
Referitor la concursul pentru ocuparea functiefde ofiter specialist I (SEVESO) din cadrul
Inspectiei de Prevenire - Compartimentul Control §i A c t iv it y Preventive

in conformitate cu prevederile O.I.G. nr. 44993 din 17.12.2020, anun^ul nr. 1614282
din 07.12.2020 privind ocuparea postului de ex ecu te vacant aferent func^iei de ofi{er
specialist I (SEVESO) din cadrul Inspecfiei de Prevenire - Compartimentul Control §i
Activitafi Preventive, prin trecerea mai§trilor militari/ subofi|erilor in corpul ofi^erilor, se
modifica in sensul ca:
- punctul VI. Graficul desfa§urarii concursului va avea urmatorul cuprins:

ACT1VITATEA Termen/perioada Observapi


Depunerea cererilor de inscriere, copia actului de
07.12.2020- in fiecare zi lucratoare, in
identitate §i declara^ia de confirmare a cunoa§terii §i
11.12.2020 intervalul orar 08.00-16.00
acceptarii condipilor de recrutare
Se va afi§a data exacta la
14.12.2020-
Efectuarea evaluarii psihologice a candidaplor avizier §i pe pagina de internet
24.12.2020
/\
a unitajii
Depunerea de catre candidaji a celorlalte documente 07.12.2020- In fiecare zi lucratoare, in
constitutive ale dosarului de recrutare 16.12.2020 intervalul orar 08.00-16.00
Verificarea corectitudinii intocmirii dosarelor de
recrutare ale candidajilor §i a indeplinirii condijiilor 28.12.2020
de participare la concurs
Publicarea listei candidaplor care NU indeplinesc La avizier §i pe pagina de
30.12.2020
condipile de participare la concurs. internet a unitapi
Prezentarea candidafilor pentru suspnerea probei de
concurs ..testul scris”;
Ora desfasurarii probei va fi
Instruirea candidaplor;
stabilita de comisia de concurs
Desfa^urarea probei de concurs „testul scris”
21.01.2021 §i va fi comunicata in timp util,
ATENTIE! Cand se prezinta pentru susjinerea
prin afi§are la avizier §i pe
probei, candida{ii vor avea asupra lor declarafia
pagina de internet a unitapi
pe propria raspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr.
5) §i actul de identitate.
21.01.2021,
La avizier §i pe pagina de
Afi§area rezultatelor obpnute la testul scris dupa finalizarea
internet a unitapi
probei scrise
24 de ore de la
Depunerea contestapilor la testul scris afi§area
rezultatelor
2 zile lucratoare
de la expirarea
Soluponarea contestafiilor §i afi§area rezultatelor la La avizier §i pe pagina de
termenului de
contestatii internet a unitapi
depunere a
contestapilor
1/1 NESECRET
Str. Bistritei nr. 51, Buzau 120112, tel. 0238-721301; 0238-724059; 0238-724089;
fax 0238-713973; e-mail: isubuzau@ yahoo.com ; web: www.isubuzau.ro
Locatia va fi
stabilita de
comisia de
Ora desfasurarii probei va fi
concurs §i va fi
stabilita de comisia de concurs
Susjinerea, daca este cazul, a probei de departajare - comunicata in
§i va fi comunicata in timp util,
interviu structurat pe subiecte profesionale timp util, prin
prin afi^are la avizier §i pe
afi§are la
pagina de internet a unitatii
avizierul uni tap i
§i pe pagina de
‘ internet a unita^ii
Afi§area rezultatelor objinute, daca este cazul la
dupa finalizarea La avizier §i pe pagina de
proba de departajare - interviu structurat pe subiecte
probei internet a unita|ii
profesionale
La avizier §i pe pagina de
Afi§area rezultatelor finale la concurs
internet a uni tap i
Prezentarea documentelor care presupun certificarea
pentru conformitate cu originalul, de catre candidatii 25.01.2021
selectionati

- punctul VII. va avea urmatorul cuprins: Concursul pentru ocuparea postului d


executie vacant va consta in susjinerea unui test scris pentru verificarea cuno§tintelor
necesare indeplinirii atribupilor postului, in acord cu tem atica §i bibliografia de concurs, in
data de 21.01.2021, la sediul Inspectoratului pentru Situapi de Urgen^a „Neron Lupa§cu” al
Judepilui Buzau din mun. Buzau str. Bistri^ei nr. 51;