Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Sănătăţii, Muncii şiProtecţiei Sociale al Republicii Moldova

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


„NICOLAE TESTEMIŢANU”

Facultatea de Medicină

Catedra de medicină de familie

STAGIUL CLINIC
MEDIC DE FAMILIE

Agendă de practică pentru studenții anului VI, Programul de studii


Medicină
_______________________________________________________________
(Numele, prenumele studentului)

Grupa ___________, a.u. 20__-20__

Chișinău, 2020
Aprobate la ședința Catedrei de Medicină de familie
(proces verbal nr. 7 din 06.03.2020)

Aprobate la ședința Comisiei Metodice de profil Medicină internă


(proces verbal nr. __ din ___________2020)

Aprobate la ședința Consiliului de Management al Calității


(proces verbal nr._ din____________ 2020)

STAGIUL PRACTIC la Medicina de familie


Autori:
Lora GÎȚU, asistent universitar
Virginia ȘALARU, dr.șt.med., conf. universitar

Sub redacția:
Ghenadie CUROCICHIN,dr.hab.șt.med., prof. universitar

Recenzenți:
Ivan PUIU, dr.șt.med., conf. universitar
Grigore BIVOL, dr.șt.med., prof. universitar
________________________________________________________ Descrierea CIP a Camerei Naţionale a
Cărţii

Gîțu, Lora.
Stagiul practic la Medicina de familie: Agendă de practică pentru studenții anului 6, Facultatea de Medicină / Lora
Gîțu,VirginiaȘalaru; sub red.:Ghenadie Curocichin; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Medicină,
Catedra de Medicină de familie. – Chișinău: S. n., 2020 (Tipogr. „//”). – .. nr de pagini p.: tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţebibliogr.: p. 4 . – 50 ex.
0
ISBN ?????
________________________________________________________
© Lora Gîțu,VirginiaȘalaru 2020
CUPRINS

I.
NOTA INFORMATIVĂ

II. ATRIBUȚIILE STUDENȚILOR PE PERIOADA


PRACTICII
INFORMAȚIE PENTRU RESPONSABILII DE
III. STAGIUL PRACTIC ÎN INSTITUȚIA
MEDICALĂ

IV.
ACTIVITĂȚILE PRACTICE

V.
FINALITĂȚILE STAGIULUI

VI.
EVALUAREA FINALĂ

VII. BIBLIOGRAFIA

I. NOTĂ INFORMATIVĂ

Stagiul practic la Medicina de familie reprezintă un stagiu de practică generală și de sinteză a


studenților anului VI de la Programul de studii Medicină și are un rol aplicativ în pregătirea profesională a
viitorului specialist.
Stagiu practic este introdus în planul de studii universitare în anul VI de studii, semestrele XI şi XII,
după ce a fost realizată instruirea laMedicina de familie și majoritatea disciplinelor de bază de profil
terapeutic și chirurgical, atât pentru pacientul adult, cât și copil. Stagiul practic se desfășoară în următoarele
tipuri de instituții medicale: Centrele Medicilor de Familie (CMF), Centrele de Sănătate ( CS) și Oficiile
Medicilor de Familie (OMF).
Obiectivele stagiului sunt structurate pentru a favoriza completarea cunoștințelor și abilităților
studenților despre specialitate, va contribui la familiarizarea lor cu scopurile, principiile șiconținutul
practicii medicinei de familie, rolul medicinii de familie în sistemul de sănătate, particularitățile de
activitate de lucru în echipă în oficiu, pachetul de servicii prestat, noțiunea de sănătate, organizarea
consultației centrate pe pacient și familie, abilități de comunicare, particularitățile diagnosticului și
tratamentului, asistența medicală în colectivități, aspecte de prevenție, actele medicale ce reglementează
activitatea MF.
Scopul stagiului practic constă în fortificarea aptitudinilor practice ale studentului, necesare în
practica cotidiană a medicului de familie, conform profesiogramei acestuia. Obiectivele principale ale
stagiului practic sunt:
- formarea conceptului despre Medicina de familie ca specialitate
- familiarizarea cu particularitățile activității medicului de familie
- dezvoltarea abilităților de exercitare a rolului specific în echipa de Asistență Medicală Primară
(AMP), pentru promovarea spiritului de inițiativă, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față
de paciențiși colegi
- înțelegerea rolului MF în menținerea sănătății și rezolvarea problemelor de sănătate atât la nivel de
individ, cât şi la nivel de comunitate.
Sarcina principală a studenților este desfășurarea activităților profesionale multilaterale și
comprehensive în vederea consolidării capacităților de consult centrat pe pacient. Pentru a realiza această
sarcină studenții mediciniști trebuie să posede nu doar cunoștințe teoretice consiliere și comunicare
eficientă, ci și abilități practice de a utiliza protocoalele clinice standardizate în cadrul realizării unui
consult pe cele mai frecvente probleme de sănătate, a promova modul sănătos de viață, a utiliza Sistemul
Informațional Automatizat în Asistența Medicală Primară (SIAAMP) etc. În acest context, la Stagiul
practic ,,Medic de familie” studenții vor face cunoștință cu specificul de activitate în instituțiile medicale
tip ambulatoriu, care vor fi realizate prin îndeplinirea programei și însușirea abilităților practice stipulate
în aceasta.
Realizarea stagiului practic se realizează de către studenții anului VI în cadrul Programului de studiu
Medicină. Stagiul are durata 50 de zile (350 de ore contact direct și 40 de ore lucru individual). Activitatea
zilnică a studentului constă în: 7 ore în oficiul medicului de familie și/sau la domiciliu pacientului și ore de
lucru individual, repartizate conform tematicii lucrărilor practice.
Întreaga activitatea practică a studenților pe parcursul stagiului va fi ghidată de către coordonatorul
responsabil de la Catedra de medicină de familie şi medicul de familie responsabil din cadrul instituției
medicale.
Studenții vor primi instrucțiuni verbale cu privirea la realizarea componentei practice de la
coordonatorul stagiului, precum și materialul metodic de suport- agenda cu activitățile practice.
Înainte de începerea stagiului este obligatorie informarea studentului privind:
• sănătatea și securitatea la locul de muncă  utilizarea datelor cu caracter personal
• normele de etică și deontologie medicală
II. ATRIBUȚIILE STUDENȚILOR ÎN PERIOADA STAGIULUI PRACTIC

În prima zi de stagiu, studentul se prezintă în instituția medicală conform Foii de deplasare obținută în
prealabilde la responsabilul de stagiu practic de la Decanatul Facultății. Studentul trebuie să posede:
buletinul de identitate, foaia de deplasare, agenda de practică și echipamentul necesar. Acesta include:
halatul alb, mască chirurgicală, fonendoscop, tonometru, lanternă, carnet, pix.
Studențiicare realizează stagiul practic în instituțiile medicale din republică se prezintă la 08.00 la
Directorul Instituției medicale, unde a fost repartizat, prealabil discutând cu coordonatorul responsabil de la
Catedra de medicină de familie. Studenții care realizează stagiul în instituțiile din municipiul Chișinău se
prezinta la ora 8.00 în instituția centrală a Asociațiilor Medical-Teritoriale (CCD - Centrul Consultativ
Diagnostic), coordonatorul de stagiu va prezenta studenții conducătorului instituției, care le va prezenta
responsabili de stagiu desemnați prin ordin, repartizarea nominală a studenților la medicii de familie și
orarul de muncă. Acestea vor fi notate de către student în agenda sa de practică. Pe parcursul stagiului
practic studenții participă la ședințele de lucru și alte activități ale colectivului secției instituției medicale.
Zilnic, volumul de muncă efectuat se înscrie detaliat în agenda de practică, care se întocmește și se
păstrează până la sfârșitul stagiului practic.

Pe perioada stagiului studenții trebuie să respecte următoarele obligațiuni:


• să se prezinte la practică în termenul stabilit conform orarului aprobat;
• să posede echipament special (halat, fonendoscop, tonometru, lanternă, mască chirurgicală,carnet,
pix);
• să facă cunoștință cu structura, organizarea, programul de lucru al instituției medicale și măsurile de
asigurare a mediului securizat pentru pacient și angajați;
• să cunoască rolul, funcțiile și competențele medicului de familie;
• să respecte legea cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal;
• să respecte normele etice, deontologice și legislative în activitatea sa;  să cunoască competențele
de bază ale MF ca specialist și medic de prim contact;
• să cunoască managementului practicii medicale primare, organizarea activității în echipă a MF în
oficiu, domiciliu și în condițiile de asigurări obligatorii în medicină;
• să cunoască metodele de diagnostic și tratament acordate de către medicul de familie și echipa sa;
• să studieze activitatea MF în contextul familiei și comunității  să cunoască regimul sanitaro-
antiepidemic al instituției curative;
• să facă cunoștință cu actele legislative și normative ce reglementează activitatea medicului de
familie în instituția medicală;
• să stabilească relații optime de colaborare cu medicii de familie și asistentele medicale de familie;
• să comunice empatic, eficient și tolerant cu toți membrii echipei de asistență medicală primară;
• să dezvolte abilitățile de organizare a consultului medical centrat pe pacient;
• să dezvolte abilitățile de comunicare cu pacientul în scopul îmbunătățirii calității colectării
informației medicale și stabilirii relațiilor eficiente medic-pacient;
• să aplice abordarea holistică în conduita pacienților;
• să dezvolte abilitățile de conduită a pacienților de diferită vârstă și multiple probleme de sănătate;
• să dezvolte abilitățile de conduită simultană în problemele de sănătate, curative și profilactice;
• să ajusteze metodele de diagnostic și curative în contextul individual șicondițiile de prestare a
îngrijirilor medicale;
• să dezvolte abilitățile de acordare a asistenței de urgență în cadrul îngrijirilor prestate de către MF;
• să alcătuiască planul investigațiilor paraclinice accesibile în practica MF
• Să utilizeze utilajul standard din Oficiul Medicului de Familie (ECG, otoscopie, oftalmoscopie,
prelevarea citologiei, frotiurilor vaginale, uretrale, etc.);
• să completeze zilnic agenda de practică;
• să informezecoordonatorulîn caz de absență de la stagiu și să recupereze timpul absentat în baza
unui grafic individual;  să îndeplinească activitățile stipulate în programul stagiului practic
,,Medicina de familie”.

III. INFORMAȚIE PENTRU RESPONSABILII DE STAGIU PRACTIC ÎN


INSTITUȚII MEDICALE

La prezentarea foii de deplasare, conducătorul instituției desemnează în calitate de responsabil al


stagiului practic un medic de familie experimentat (vice-director CS raional, șef de secție, șef de centru de
sănătate, medic de familie). Conducătorul stagiului de la Catedra de medicină de familie de comun cu
responsabilul de stagiu din cadrul instituției medicale, vor efectua controlul organizării și desfășurării
stagiului practic de către student, vor stabili locul repartizării și orarul de muncă, în conformitate cu planul
de studii, atât în municipiul Chișinău cât și în Republică.
Responsabilul de stagiu va verifica sistematic îndeplinirea orarului întocmit, va acorda ajutorul necesar
la îndeplinirea obiectivelor stagiului.Va verifica agenda de practică a studentului, împreună cu medicul de
familie, pe fiecare compartiment aparte și va face însemnările și rectificările necesare, semnând în agendă
fiecare compartiment al programului și la finele stagiului aplică ștampila instituției după completarea
referinței individuale a studentului.
Criterii de evaluarea agendei de practică:
 Integritatea și corectitudinea îndeplinirii activităților stipulate în agenda de practică
 Conștiinciozitate realizării rolului și funcțiilor medicului de familie
 Corectitudinea realizării baremului deprinderilor practice  Corespunderea realizării obiectivelor cu
resursele disponibile.
La finalizarea stagiului responsabilul de stagiu practic din instituție va completa referința, care va conține
calificativele acordate pe următoarele domenii:
 aprecierea studentului în timpul practicii;
 îndeplinirea lucrului conform programei pentru practică;  respectarea deontologiei și eticii
medicale.
Opinia responsabilului de stagiu, pentru evaluarea individuală a studentului se va forma prin observarea
directă a acestuia în timpul activităților practice, feedbackul oferit de medicii de familie, asistenți medicali,
pacienți și alți membri ai echipei medicului de familie. Referința se finalizează cu atribuirea calificativului
conform criteriilor de apreciere.

Criteriile de apreciere a studentuluipe parcursul stagiului practic

Calificativul Criterii
Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda
de practică; a efectuat toate activitățile conform
programului; a studiat toate actele legislative și
Excelentă
normative în vigoare; a stabilit relații prietenoase
cu colectivul instituției; a dat dovadă de
responsabilitate, încredere și inteligență, astfel i s-
au încredințat unele activități ce necesită o
responsabilitate crescută.
Bună Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
Calificativul Criterii
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda
de practică; a efectuat 80% din activitățile indicate
în programul; a creat o impresie bună asupra
colectivului instituției, dând dovadă de
responsabilitate, sârguință și interes față de
profesia aleasă.
Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda
Satisfăcătoare
de practică; a efectuat 70% din activitățile indicate
în programul; colectivul instituției nu a avut
obiecții către activitățile efectuate de student.
Studentul nu s-a prezentat conform orarului stabilit
la începutul stagiul de practică; nu a prezentat toate
documentele necesare; a completat parțial agenda
Nesatisfăcătoare
practicii; a efectuat mai puțin de 50% din
activitățile indicate în programul; nu a manifestat
interes către încadrarea în colectivul instituției.

Notă: Referință se completează doar de responsabilul de stagiu din instituția medicală.


În ultima zi a stagiului practic Coordonatorul stagiului verifică corectitudinea completării agendei de
practică și îndeplinirea baremului de activități, semnează agenda și admite studentul la examen.

IV. ACTIVITĂȚILE PRACTICE

Studentul va realiza activitățile pe parcursul stagiului practic conform tematicii prevăzute în curriculum:

Tematica lucrărilor practice pentru studenții anului VI:

Numărul de ore
Nr. Lucrări Lucru
ТЕМА
d/o practic individua
e, ore l, ore
Activitatea medicului de familie în condițiile
1. 20
Asigurărilor Obligatorii în Medicină
Managementul primului contact cu pacientul.
2. 15
Asigurarea continuității asistenței medicale
Organizarea lucrului profilactic în instituția
3. 15
de AMP
Familiarizarea și aplicarea în practică a
4. 25 5
Protocoalelor Clinice Standardizate
Familiarizarea cu documentația medicală din
5. 20 5
OMFşi indicatorii de performanță
Folosirea sistemului informațional pentru
6. gestionarea informațiilor și organizarea 15
lucrului în practica MF
Pachetul de servicii medicale acordate la
7. 15 5
nivelul AMP conform Programului Unic
Organizarea lucrului curativ-profilactic la
8. 10
domiciliu
9. Consultul centrat pe pacient 20 5
1 Consiliere comportamentală. Interviul
15 5
0. motivațional. Constructul celor 5 de A
1 Promovarea sănătății și educația pentru
15 5
1. sănătate în practica medicului de familie
1 Comunicarea – instrument important în
20
2. activitatea MF
1 Consimțământul informat în practica
15 5
3. medicului de familie

1 Diagnosticul și tratamentul pacienților


20
4. primari de diferite vârste
1 Rezolvarea problemelor specifice în practica
10
5. MF
1 Abordarea comprehensivă a pacientului cu
15
6. probleme multiple în practica medicală.
Conduita cu bolnavi cu boli cronice. Etapele
1
care necesită colaborarea medicului de 15
7.
familie cu specialiștii de profil
1 Îngrijirea centrată pe pacient. Abordarea
15
8. holistică
Complianța bolnavilor. Explicațiile
1
noncomplianței. Acțiunile medicului în cazul 15 5
9.
paciențilornecomplianți.
2 Organizarea și efectuarea serviciilor centrate
10
0. pe familie.
Familiarizarea cu lucru în diverse tipuri
2
echipe: multidisciplinară, interdisciplinară 10
1.
șitrans disciplinară
2 Particularitățile primului ajutor medical în
20
2. stări de urgență la nivelul AMP
Stagiu clinic (total ore) – lucrări practice 350 40
Total ore 390 de ore
AGENDA DE PRACTICĂ

Studentul ______________________ Grupa M_____anul VI


(numele, prenumele)

Locul de realizare a stagiului practic ___________________________


(denumirea instituției, adresa)

Perioada de petrecere a stagiului practic ________________________


(durata – ___zile, ____ore)

Responsabilul de stagiudin cadrul instituției medicale

_____________________________________________________
(Nume, Prenume)
_____________________________________________________
(funcția)

Coordonatorul de stagiu practic din cadrul Catedrei de medicină de familie


____________________________________________________ (Nume, Prenume)
____________________________________________________
( funcția)

____________________________________________________
Semnătura conducătorului de practică din instituția medicală
L,Ș
PLANUL INDIVIDUAL DE ACTIVITATE
Stimate student, vă rugam să expuneți succint care sunt obiectivele Dvs, pe care urmează să le
realizați pe parcursul stagiului practic, în conformitate cu obiectivele generale ale stagiului expuse în
Capitolul I. Nota informativă. Acest plan se elaborează și se completează la începutul stagiului, cu
datare și semnare. În cazul în care întimpinați dificultăți în formularea acestuia pentru consultare vă
puteți adresa coordonatorului de stagiu. Pe parcursul stagiului mai puteți completa informația
prezentată cu argumentarea și datarea completărilor ulterioare

ACTIVITATEA ZILNICĂ A STUDENTULUI


Data și Codul și
semnătura numărul
responsabi Conținutul activității studentului deprinderile
lului practice
realizate
LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Pentru activitatea individuală este recomandat studiul materialului suplimentar din sursele bibliografice,
a prevederilor actelor legislative și normative de reglementare a activității în instituția medicală. Pe
parcursul stagiului practic, studentul realizează lucrul individual în mediu a câte 4 ore săptămânal.
Modalitățile de realizare a acestuia sunt:
1. Studierea suplimentară a surselor bibliografice:
 Sarcinile de bază și funcțiile instituției medicale de AMP
 Normele etice, deontologice și legislative în activitate
 Colectarea consimțământului informat de la pacient
 Rolul, funcțiile și competențele medicului de familie
 Comunicare eficientă cu pacienții și cu echipa medicală
 Principiile promovării sănătății
 Supravegherea bolnavilor cronici
 Programul unic de Asigurări medicale, secțiunea AMP
 Standardele de supraveghere a gravidelor în ambulatoriu  Standardele de supraveghere a
copiilor
 Aplicarea practică a protocoalelor clinice standardizate pentru cele mai frecvente stări
patologice.

V. FINALITĂȚILE STAGIULUI
La finele stagiului practic de medic de familie studentul va avea următoarele competențe și abilități:
- Să descrie rolul Asistenței Medicale Primare în sistemul de sănătate
- Să definească conținutul, funcțiile și domeniile de activitate ale medicinii de familie
- Să cunoască particularitățile organizării serviciilor de asistență medicală primară
- Să cunoască principiile Asigurărilor obligatorii în medicină
- Să definească starea de sănătate și importanța diagnosticului corect al stării de sănătate
- Să descrie conceptul contemporan şi factorii care determină sănătatea
- Să cunoască tipurile, scopurile și conținutul activităților preventive ale medicului de familie
- Să realizeze consilierecomportamentală
- Să definească scopurile, conținutul și procesul consultației în medicină de familie
- Să demonstreze abilități de comunicare verbale și nonverbale necesare în cadrul consultului centrat
pe pacient
- Să efectueze examenul clinic focusat și manopere practice specifice cazului
- Să realizeze sinteza diagnostică
- Să demonstreze abilități necesare pentru soluționarea problemelor specifice şi medicale speciale
- Să integreze abilitățile de utilizare a datelor bazate pe prevalență, incidență, distribuirea după vârstă
şi sex, informației din anamnestic, rezultatelor examenului obiectiv, rezultatelor investigațiilor
paraclinice în procesul de luare a deciziei
- Să identifice factorii de risc generali și specifici
- Să consilieze pacientul în vederea reducerii factorilor de risc generali și specifici
- Să elaboreze o strategie diagnostică în diverse situații patologice
- Să alcătuiască planul investigații paraclinice în condiții de ambulatoriu
- Să realizeze sinteze terapeutice în cazuri clinice bazate pe Protocoalele Clinice Naționale și
Standardizate
- Să demonstreze abilități etice și deontologice în cadrul luării deciziei terapeutice.
BAREMUL DEPRINDERILOR PRACTICE

Deprinderile practice vor fi evaluate prin observare directă a studentului de către medicul de familie
responsabil și/sau asistentul medical, după caz. În timpul realizării tehnicilor și procedurilor prezentate în
tabelul de mai jos, se va ține cont de gradul de autonomie și implicare în realizarea acestora, tehnica și
numărul de proceduri efectuate de către student pe parcursul stagiului.

Nr. Semnătura
mini V responsabil
m ol u lui de
Modalitatea de u
neces stagiu
realizare m
ar
N Interpretare – ul
Deprinderea practică de
I în
r. pacien
Asistare – A de
ți/ pl
Executare - E
deprin in
de it
ri
1 Organizarea 10 E
. consultului centrat pe
pacient;
2 Alcătuirea planului 100 A/E
. examinărilor
pacienților conform
protocoalelor clinice
naționaleși celor
standardizate pentru
medicii de familie;
3 Examinarea integrală 100 A/E
. a pacientului cu
multiple probleme;
4 Formularea cazului 20 A/E
. clinic în baza
modelului bio-psiho-
social;
5 Demonstrarea 100 A/E
. abilităților de
comunicare efectivă
cu pacienții;
6 Informarea pacientul 100 A/E
. șiobținereaconsimțăm
ân tului informat în
cadrul consultului
medical;
7 Efectuarea 50 A/E
. examenului clinic
focusat
8 Efectuarea și 5 A/E
.
interpretarea
otoscopiei
9. Efectuarea și 5 A/E
interpretarea
oftalmoscopiei
Nota: Dacă manopera
este disponibilă
10 Argumentarea 50 A/E
. diagnosticului pozitiv
și
diferențiat;
11 Determinarea 20 A/E
. necesităților de
sănătate a unui individ
și a comunității;
12 Propunerea unui plan 20 A/E
. de măsuri preventive
în cazul unui pacient
concret;
13 Realizarea consultului 20 A/E
. pentru educație în
sănătate;
14 Exercitarea 30 A/E
. elementelor de
intervenție de
modificare a
comportamentului;
15 Realizarea sintezei 30 A/E
. diagnostice
individualizate;
16 Ierarhizarea bolilor 30 A/E
. unui pacient cu
multiple probleme;
17 Realizarea sintezei 30 A/E
. terapeutice în caz
concret;
18 Prescrierea rețetelor 30 A/E
.

(Formularul Nr.1
aprobat de MS RM
N.960 din 01.10.2012);
19 Completarea rețetelor 30 A/E
. (formular 3, 3C)
pentru prescrierea
medicamentelor
compensate șiparțial
compensate;
20 Completarea 30 A/E
. trimiterilor-extras,
formular 027/e pentru
spitalizare;
21 Întocmirea 30 A/E
. certificatelor de
însoțire în staționare,
secțiile consultative, la
CMC, CDDCM;
22 Pregătirea 5 A/E
. documentației
medicale necesare
pentru organizarea
copilului în instituțiile
preșcolare șișcolare;
23 Întocmirea listelor 20 A/E
. pacienților programați
la medicul de familie;
24 Interpretarea 50 I/A
. rezultatelor analizelor
clinice ale sângelui,
urinei, lichidului
pleural, abdominal și
cefalorahidian,
materiilor fecale,
sputei, conținutului
gastric și duodenal;

25 Interpretarea 10 I/A
. radiogramelor;
26 Interpretarea și 30 I/A
. descifrarea ECG, EEG,
FEGDS, USG, EcoCG
+ Doppler, scanograme
radioizotopice,
spirogramelor, RMN și
TC imagini, etc.;
27 Examinarea și 20 A/E
. supravegherea
gravidelor
28 Supravegherea copiilor 30 A/E
. conform ord.964 din
02.09.2019;
29 Evaluarea dezvoltării 30 A/E
. fizice a copilului;
30 A/E
. Instruirea părinților cu
oferirea de 5
recomandări asupra
îngrijirii nounăscutului
și sugarului la
domiciliu: bontul
ombilical, toaleta
nounăscutului,
scăldarea lui,
îmbrăcarea, efectuarea
băilor curative și
igienice, alimentarea
lui.
31 Interpretarea 5 I/A/E
. rezultatului testului cu
tuberculină (R-a
Mantoux);
32 Alcătuirea unui plan 5 A/E
. individual de
imunizări;

3 Supravegherea activă A/E


3 30 min. a reacțiilor 20
. indezirabile
postvaccinale în
OMF;
3 Recomandarea 50 A/E
4 preparatelor de fier și
. vitamina D cu scop
profilactic;
3 Examinarea completă 30 A/E
5 a pacientului în sala
. de triaj:
a) Evaluarea
factorilor de risc
(fumat, alcool,
alimentație, activitate
fizică, respectarea
vizilor de control
profilactic la medicul
de familie)
b) Antropometrie,
c) Calcularea
IMC,
d) Măsurarea CA,
e) Măsurarea
parametrilor vitali, f)
Determinarea
acuității vizuale și
tonometrie oculare,
g) Efectuarea și
interpretarea ECG
h) Efectuarea
exprestestului și
interpretarea
rezultatelor
glucometriei/colester
ol ometriei
i) Examinarea
piciorului diabetic
3 Calcularea și 50 A/E/I
6. interpretarea riscului
cardiovascularSCORE
;
3 Măsurarea tensiunii 50 A/E
7. arteriale la diferite
categorii de vârstă;
3 Calcularea și 30 A/E/I
8. interpretarea riscului
de diabet zaharat
FIIND Risc
3 Alcătuirea unui plan 5 A/E
9. de lucru în focar de
boală contagioasă
4 Alte.
0.

Nota: ECG-electrocardiograma, EEG - electroencefalograma, FEGDS - Fibrogastroduadenoscopie, USG -


ultrasonografie, EcoCG - ecocardiografie, RMN - rezonanță magnetică nucleară, TC - tomografie
computerizată, CA - circumferință abdominală, IMC indicele masei corporale, OMF - oficiul medicului de
familie.

Autoevaluarea studentului la finele stagiului practic

La finele stagiului practic, studentul efectuează autoevaluarea conform următoarelor repere:


- Descrie activitățile practice acordate pacienților în perioada stagiului practic
- Descrie aportul propriu la realizarea serviciilor medicale și comunicare cu pacienții
- Evaluează obiectivele atinse
- Identifică factorii care au influențat atingerea obiectivelor proprii în perioada stagiului practic
- Impactul stagiului practic asupra dezvoltării personale și profesională.
RAPORTUL STAGIULUI PRACTIC A STUDENTULUI
________________________________ grupa ___________ anul V I
(Numele de familie, prenumele)

Perioada stagiului practic____________________________________Instituția medicală


_________________________________________
Numărul de absențe motivate/nemotivate ______________________
Baremul de deprinderi practice realizat ________________________
Evaluarea generală a studentului, conform calificativului de către responsabilul stagiului practic din instituția
medicală_______________________________________________

Comentariile responsabilului de stagiul practic din


instituție__________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

NP responsabilului de stagiul practic din instituție ________________


(semnătura)
NP coordonatorului de stagiul practic din
USMF„NicolaeTestemițanu”_________________
(semnătura)
Data: ___________________

La raport se anexează:
1. Referința semnată de responsabilului de stagiul practic din instituție
2. Lucrul individual

Semnătura studentului: _________________________________ Data ______________________

REFERINŢĂ
cu privire la stagiul practic al studentului

_______________________________________________________________
(anul VI, Facultatea Medicină, grupa ______________________)

Perioada _______._______.20_______ - _______._________.20_______

Calificativul acordat pentru realizarea stagiului practic ____________


( notat cu cifre și litere)

Semnătura responsabilului de la baza clinică


Ștampilainstituției medicale unde a fost efectuat stagiul practic

Semnătura responsabilului de la
IP Universitatea de Stat de Medicină și farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Notă:Referință se completează doar de responsabilul de stagiu din instituția medicală, cu referire la studentul care a realizat stagiul.

VI. EVALUAREA FINALĂ

Stagiu practic ,,Medic de familie” se finalizează cu testarea deprinderilor practice în cadrul examenului,
care se desfășoară la CUSIM, după un orar prestabilit. Nota finală al stagiului practic constă din 0,5Xnota
medie (formata din 0,3 X lucru individual și 0,2Xevaluare responsabilului de stagiu) și 0,5Xnota la
examen, calculată conform listei generice de evaluare a consultului centrat pe pacient standardizat (Nota=
total puncte X 0,1).
Drept criterii de admitere la examen sunt: prezentarea dării de seamă, agenda de practică completată,
referința responsabilului de stagiu din cadrul instituției.
Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” și se echivalează cu
calificativul ”neatestat”. Studentul are dreptul la 2 susțineri repetate al examenului nepromovat.

TEMATICA CAZURILORCLINICEPENTRUEXAMENUL LA
STAGIULPRACTICAMEDICINA DE FAMILIE

Tematica cazurilor clinice pentru evaluarea finală prin


CUSIM
Pacientul cu hipertensiune arterială
Pacient cu tuse acută
Pacientul cu diabet zaharat tip II
Pacient cu hemoptizie
Pacientul cu durere oculară
Pacientul cu dispnee
Pacientul cu febră
Pacientul cu edeme
Pacientul cu durere abdominală
Pacientul cu tuse cronică
Pacientul cu palpitaţii
Pacientul cu cefalee
Pacientul cu dereglări de micţiune
Pacientul cu durere lombară
Pacientul cu scăderea acuității vizuale
Pacientul cu greaţă/vomă
Pacientul cu dureri articulare
Pacientul cu otalgie Pacientul cu diaree
Pacientul cu constipație
VII. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ:
A. Obligatorie:
1. Enăchescu Viorelia, Pârvulescu Viorel, Beznă Sorin, Florea L, Puiu I. Medicina de familie. Curs
universitar pentru studenţii anului VI. Editura Medicală universitară, Craiova, 2006.Manual.
2. Ghid practic al medicului de familie. sub redacţia Gr. Bivol, Chişinău, 2004, 533 p.
3. Matei Dumitru. Esențialul în medicina de familie, Ediția a3-a. Bururești:Amaltea, 2016. Manual.
4. Restian Adrian. Bazele medicinei de familie. Bucureşti, vol. I, II, III, 2003, 2001. Manual.

B. Suplimentară

5. Chicu Valeriu, Curocichin Ghenadie, Friptuleac Grigore. Promovarea sănătăţii. Chişinău, 2006.
Manual
6. Eţco C., Managementul în sistemul de sănătate, Chişinău, 2006. Manual.
7. Jan Cornelius van Es. „Medicul de familie şi pacientul său”.
Bucureşti, 1997. Manual
8. Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” nr.1585-XII din 27.02.1998.
9. Nemerenco A., Asistenţa medicală primară – noţiuni, principii, Chișinău, 2007. Recomandare
metodică.
10. Ordinul Nr. 695 al Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova din 2012 ”Cu privire la Asistența
Medicală primară”
11. Ordinul Nr. 964 al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale Republicii Moldova din
02.09.2019 ”Cu privire la aprobarea standardului de supraveghere a creșterii și dezvoltării copilului
în condiții de ambulator și a Carnetului de dezvoltare a copilului”
12. Programul Unic al Asigurărilor Obligatorii în Medicină și Normele metodologice reactualizate.
13. Tintiuc D. şi al., Managementul asistenţei medicale primare în Republica Moldova, 2005.
Recomandare metodică.
14. Materialul prelegerilor: https://medfam.usmf.md/ro/studenti-
8/prelegeri-medicina-de-familie www.globalfamilydoctor.com
www.woncaeurope.org www.euract.org www.who.int

Anexa 1
Biletul de examinare al studentului la examenul de stagiul clinic

Redacţia: 07
BDE 8.5.1 Data: 15.04.2019
BILET DE
EXAMINARE Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra de Medicină de familie

BILET DE EXAMINARE NR. ________ Biroul _____________


Disciplina: Stagiul clinic Facultatea Medicină 1, anul VI

1. INIȚIEREA INTERVIULUI
2. EVALUAREA ACUZELOR PACIENTULUI

3. EXAMENUL CLINIC FOCUSAT

4. STRATEGIA DIAGNOSTICĂ

5. STRATEGIA TERAPEUTICĂ

6. ÎNCHEEREA CONSULTULUI

Şeful catedrei ___________ semnătura

Anexa 2
LISTA GENERICĂ DE EVALUARE A CAZULUI CLINIC PACIENTSTANDARDIZAT Birou
Studentul nume prenume __________________________________ Grupa ______________________
Data evaluării ______________

Activitatea/ punctajul Nu Parțial Deplin


0 1 2
1. DEPRINDERI GENERALE DE 0 10 20
INTERVIEVARE
1.1. Studentul se prezintă de sine stătător 0 1 2
1.2. Salută pacientul într-un mod prietenos 0 1 2
și respectuos
1.3. Identifică pacientul (nume, vârstă) 0 1 2
1.4. Menține contactul vizual cu pacientul 0 1 2
1.5. Ascultă activ (fără întreruperi și 0 1 2
întrebări inutile, se concentrează deplin
asupra a ceea ce spune pacientul)
1.6. Folosește limbajul pe înțelesul 0 1 2
pacientului (evită jargoanele medicale)
1.7. Folosește adecvat cazului limbajul 0 1 2
non-verbal de comunicare
1.8. Folosește: întrebări deschise și închise, 0 1 2
parafrazarea pentru concretizare
1.9.Întreabă motivul adresării pacientului 0 1 2
și răspunde la orice întrebare
1.10.Explică cum se va desfășura vizită la 0 1 2
clinică și obține acordul informat pentru
continuarea consultului
2. EVALUAREA ACUZELOR 0 5 10
PACIENTULUI
2.1. Identifică simptomul/ semnul de bază
2.2. Caracteristica simptomului/ semnului
de bază 2.3.
2.4.
2.5.
În dependență de caz vor fi specificate: Tipul, forma, durata, iradierea, semne ce îl preced, factorii ce
determină apariția sau agravarea acestora, factorii care jugulează și sau ameliorează simptomul sau semnul în
cauză etc.

3. ISTORICUL BOLII
0
3
6
3.1. Debutul bolii
0
1
2
3.2. Evoluția bolii
0
1
2
3.3. Ultima adresare la medic în general și pentru acuzele/ boala în cauză
0
1
2
4. ISTORICUL BOLII
0
7
14
4.1. Clarificarea condițiilor de trai și muncă
0
1
2
4.2. Clarificarea antecedentelor personale
0
1
2
4.3. Identificarea deprinderilor dăunătoare la pacient
0
1
2
4.4. Identificarea factorilor de risc specifici patologiei (pot fi specificați pentru claritate în conformitate cu
cazul)
0
1
2
4.5. Anamneza heredo-colaterală/ istoricul familial
0
1
2
4.6. Anamneza alergologică
0
1
2
4.7. Evaluarea statutului social
0
1
2
5. EXAMENUL FIZIC FOCUSAT
0
10
20
5.1. Inspecția

5.2. Palpația

5.3. Percuția

5.4. Auscultația

5.5. Manopere practice specifice Nota: ajustat cazului (de exemplu:

otoscopia, sau înregistrarea ECG, sau oftalmoscopia)

6. STRATEGIA DIAGNOSTICĂ
0
5
10
6.1.Stabilește diagnosticul prezumtiv
0
1
2

6.2. Discută planul de investigații/ referirea la necesitate/ Explică pe scurt opțiunile despre de diagnostic
0
1
2

6.3. Ajută pacientul să i-a o decizie informată cu privire la metodele de diagnostic ( după caz: scopul
investigației, tehnica, avantaje, dezavantaje, riscuri)
0
1
2

6.4. Oferă posibilitatea pacientului de a adresa întrebări


0
1
2

6.5.Răspunde la întrebările pacientului cu referire la strategia diagnostică


0
1
2

7. STRATEGIA TERAPEUTICĂ
0
5
10

7.1.Explică pe scurt beneficiile / avantajele și riscurile tratamentului non-farmacologic


0
1
2

7.2. Oferă sfaturi/consiliere


comportamentală asupra factorilor de risc modificabili după caz
0
1
2

7.3.Explică pe scurt beneficiile / avantajele și riscurile tratamentului farmacologic


0
1
2

7.4. Implică pacientul în luarea deciziei și îi oferă posibilitatea de apune întrebări


0
1
2

7.5. Oferă prescripție pentru cel puțin unuidintre remediile medicamentoase recomandate
0
1
2

8. ÎNCHEIEREA CONSULTULUI
0
5
10

8.1.Adresează întrebări pacientului pentru a se asigura că a înțeles totul corect (Verificarea)


0
1
2
8.2. Respectă etapele consultului medical
0
1
2

8.3. Demonstrează respect, empatie și compasiune


0
1
2

8.4. Planifică și stabilește împreună cu pacientul data următoarei vizite


0
1
2

8.5.Documentează toate datele în conformitatea cu regulamentul.


0
1
2

Total

Nota= total puncte X 0,1


Numele prenumele examinatorului ______________________

S-ar putea să vă placă și