Sunteți pe pagina 1din 9

1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE RĂDULESCU” Com.BEZDEAD ,
Județul DÂMBOVIȚA str. PRINCIPALĂ, cod 137035,
Telefon şi fax 0245/663010

Nr. ____/__________________

Comisia Metodică a Educatoarelor Vizat director Banescu Elena

An scolar 2018- 2019


2

Ţinta1:

Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea


dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor
acestora

ACŢINUNEA 1 - “ÎNVĂŢĂM EFICIENT PENTRU VIITOR ”


3

OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea Devoltarea Dezvoltarea resurselor Dezvoltarea
curriculară bazei materiale şi umane relatiilor comunitare
atragerea de resurse
financiare
·   P rom ov ar e a învăţă rii    prin ·  Continuarea Perfecţionarea cadrelor didactice Valorificare   şi îmbogăţirea
integrarea in cadrul activitatilor a modernizării mediului pentru utilizarea   şi eficientizarea elementelor valoroase din tradiţia
mijloacelor Tic la cel putin 60% din fizic preșcolar prin metodelor de predare activ- şcolii şi promovarea lor în
cadrele didactice; actualizarea mijloacelor de participative, pentru inițierea  şi   comunitate prin organizarea de
-Cunoașterea de către toate cadrele învățământ; dezvoltarea de  proiecte din activităţi, prezentarea  rezultatelor
didactice a documentelor   de politică ·  Atragerea de fonduri prin perspectiva unei dezvoltări în buletinul informativ , revista  
educaţională elaborate de MEN, Consiliul Reprezentativ al durabile; şcolii,    site-ul școlii, etc;
ISJ,  școală  și implementarea lor prin Părinților; · Pregătirea  prescolarilor capabili Continuarea proiectelor  și
planurile specifice ale catedrelor, ·  Implicarea    activă    a de  performanţă în   vederea   concursurilor „Natura, colț de
comisiilor de specialitate; tuturor cadrelor didactice participării lor la concursuri şi rai”, ” Traditia la ea acasa”,
·  Implementarea curriculum-ului   în   găsirea   de   sponsori olimpiade şcolare; ”Istoria ca poveste” implicând
şcolar- la invatamant prescolar , prin pentru      derularea      de · Implicarea  prescolarilor în Primăria şi Consiliului local;
parcurgerea integrală a programei activități educative. vederea responsabilizarii ·  Reconsiderarea ofertei
utilizând cele  mai eficiente mijloace şi individuale și colective prin educaţionale în funcţie de nevoile
metode    pentru stimularea     activităţi curriculare și de specifice ale comunităţii şi 
interesului prescolarilor; participare activă la resurselor   de   care dispune
· Valorificarea rezultatelor    evaluărilor activitățile gradinitei.  școlii  și şcoala;
în   proiectarea demersului didactic; comunității; ·  Colaborarea cu autoritățile
· Diversificarea ofertei de opţionale,   · Implicarea  membrilor locale și cu alți  parteneri de la
prin propunerea  unor programe comunității locale pentru nivel local şi judeţean implicate în
personalizate, attractive; sustinerea demersului şcolii actul educaţional, în derularea de
· Proiectarea diferenţiată privind educația pentru dezvoltare proiecte şi programe de dezvoltare
a demersului didactic. școlară durabilă; școlară.
4

REZULTATE AȘTEPTATE:
 Toate cadrele didactice realizeaza proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică
educaţională
 Creșterea interesului prescolarilor pentru frecventarea gradinitei 20%, măsurat în rezultate școlare;
 Creșterea gradului de satisfacție cu 20% a prescolarilor și părinților față de metodele utilizate în predare-
învățare;
 Cresterea cu 20% a numarului de prescolari premiați la concursurile școlare județene, naționale si
internationale.

DOMENIUL OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMEN RĂSPUN CONSECINŢA INDIC. MIJLOACE


DE DE ACTIVITĂŢII PERFORMANŢĂ DE
COMPETEN VERIFICA
ŢĂ RE

1.Organizare 1.1.Proiectarea Planificarea Oct. Responsa- Întocmirea planului de - 100% - pentru -planul de
activităţii comisiei activităţilor ce se vor 2018 bil activităţi, astfel încât invatamantul prescolar se activităţi
metodice pentru desfăşura la nivelul comisiei fiecare educatoare să va intocmi planul
anul şcolar în curs comisiei metodice metodice participe activ la activitatilor ce urmeaza a fi
intrunirile comisiei desfasurate la nivelul
metodice prin comisiei
prezentarea unor
materiale sau
sustinerea activitatilor
demonstrative;
5

1.2. Îmbunătăţirea Realizarea planului de Responsa- Asigurarea unei bune


capacităţii activităţi şi a planului bilul organizări a activităţii Proces
instituţionale de managerial al comisieie Conform comisiei comisiei metodice; 95% cadrele didactice din verbal
implicare a metodice graficului metodice invatamantul prescolar vor Planul
comisiilor educatoare sustine o activitate pe managerial
metodice în Desfăşurarea activităţii le parcursul anului şcolar.
creşterea calităţii la nivelul comisiei Procese
educaţiei furnizate metodice punand Adecvarea temelor la verbale
de şcoală accennt pe promovarea nevoile de dezvoltare Dovezi ale
învăţă rii    prin profesională ale activităţilor
integrarea in cadrul membrilor comisiei ; 95 % cadrele didactice din (fotografii,
activitatilor a invatamantul prescolar filme, lucrări
mijloacelor Tic sub discuţii privind unele ale copiilor
vor participarea la
formă de activitati modificări; etc)
activităţile comisiei
demonstrative, Permanent Membrii - discutarea şi Planificarile
metodice
dezbateri, prezentari comisiei aprobarea în comisia anuale
power point, referate et metodică; Fise de
evaluare
Proiectarea şi initiala
organizarea activităţii (model)
didactice:
- participarea la 95 % cadrele didactice din Documentele
consfătuiri; Întocmirea invatamantul prescolar comisiei
- studierea programei; Membrii planificarilor anuale si vor elabora disciplinele metodice
- întocmirea planificarii comisie CDS urilor, optionale
anuale în mod completarea fiselor de
personalizat; evaluare initiala; Fisa avizare
ISJ( dupa
Întocmirea 15octombrie caz)
1.3.Revizuirea curriculumului la 2018 95 % cadrele didactice din
ofertei disciplinele opţionale Cunoaşterea de către invatamantul prescolar vor
6

educaţionale şi Membrii părinţi şi elevi a ofertei elaborarea unui portofoliu


identificarea comisiei de cursuri opţionale care conţine instrumente de
procedurilor de din anul şcolar lucru
proiectare următor;
individuală şi de
grup.
2.Coordona- 2.1 Asigurarea Utilizarea metodelor
re educaţiei de bază interactive în realizarea Permanent Membrii Centrarea procesului 95% se vor realiza
educaţiei de bază. comisiei didactic pe copil; demersurile didactice Fisele de
Promovarea sistematică Accentuarea formative, cu implicare lucru
a unor metode şi aspectului formativ al diferenţiată şi profund
tehnici moderne de activitatilor; formativă a copiilor
studiu. Sprijinirea copiilor
Consilierea copiilor . Permanent Membrii pentru a depăşi situaţii 90% din copii vor fi Lista copiilor
comisiei de criză afectivă; consiliati consiliaţi
Desfasurarea
activitatilor instructiv Permanent Desfasurarea
2.2 Îmbunătăţirea educative utilizand programului instructiv 95% -existenţa în fiecare
participării la mijloace si metode educativ cat mai sală de clasă a panourilor Catalogul
programul moderne( Tic) , diversificat, decorarea utilizate pentru afişarea Aspectul
gradinitei a pavoazarea salii de salii de grupa cat mai lucrărilor pentru fiecare salilor de
copiilor grupa in acord cu tema atractiv pentru copil; copil, cu schimbarea grupa
saptamanii,. Săptămânal Membrii frecventă a lucrărilor Coltul
comisiei expuse. tematic
Panourile şi
Reactualizarea Adecvarea mediului 95% din cadrele didactice lucrările
afişajului în salile de fizic la nevoile din invatamanul prescolar afişate
grupa şi pe holuri, elevilor; vor amenajarea colţul Caietul de
2.3. Crearea unui expunerea lucrărilor Membrii Crearea unui mediu tematic cat mai atractiv in observaţii
mediu educaţional copiilor. comisiei adecvat pentru desfa- acord cu tema saptamanii. psihopeda-
prietenos Amenajarea coltului Permanent surarea temelor sapta- 95% din cadrele didacrice gogice
tematic. manale; din invatamantul prescolar Observarea
7

Desfasurarea Realizarea schitelor de vor utilizara metode şi Interviul


2.4 Realizarea activitatilor integrate proiect pentru instrumente adecvate de Lista de
activitatilor in combinand atat activitatile integrate si cunoaştere prezenţă
maniera integrata domeniile experentiale Saptamanal desfasurarea lor la psihopedagogică a copiilor, Caietul
intre ele cat si acestea grupa. respectiv alegerea temelor educatoarei
2.5 Pregătirea  cu cele liber alese Membrii în concordanţă cu
prescolarilor comisiei interesele copiilor
capabili   de  Activităţi care să vizeze
performanţă în  pregătirea  prescolarilor Permanent Cresterea cu 20% a
vederea    vederea   participării Participare la numarului de prescolari
participării lor la lor la concursuri şi concursurile „Natura, premiați la concursurile
concursuri şi olimpiade şcolare; Conform colț de rai”, ” Traditia școlare județene, naționale
olimpiade şcolare; graficului la ea acasa”, ”Istoria si internationale
ca poveste” si altele; Diplome
2.6 Dezvoltarea
colaborării Organizarea şedinţelor Conform Eficientizarea relaţiei
gradinita-familie, şi lectoratelor cu graficelor Membrii educatoare-copil- 85% din părinţi vor
prin implicarea părinţii şi a unor comisiei familie; participa la şedinţe şi la
părinţilor în întâlniri individuale cu Participarea părinţilor activităţi de consultare
activităţile şcolare părinţii, după orele de la Grafic
şi extraşcolare curs, in ora destinata intâlniri; activitati
organizate la consilierii si orientarii. extrascolare
nivelul şcolii·
Implicarea  membrilor
 2.7 Colaborarea comunității locale si 85 % din activităţi vor fi
cu autoritățile Membrii alti partenerii in alese în funcţie de
locale și cu alți  comisie sustinerea demersului preferinţele copiilor
parteneri de la Conform şcolii privind educația
nivel local şi graficelor pentru dezvoltare
judeţean implicate școlară durabilă;
în actul Desfasurarea de
educaţional, în programe –
8

derularea de parteneriate cat mai Programe


proiecte şi Membrii diversificate in educative
programe de comisie colaborare cu Parteneriate
dezvoltare școlară. autoritățile locale și cu
alți  parteneri de la
nivel local şi judeţean

3.Evaluare 3.1 Stabilirea Aplicarea unor probe Conform Membrii Testarea copiilor; 90% din obiective vor fi Probele de
nivelului de de evaluare iniţială şi planificarii comisiei Consemnarea realizarea cel puţin la nivel evaluare
atingere a finală rezultatelor; minimal de către toţi copiii
standardelor Cunoaşterea nivelului Rapoarte de
educaţionale de de atingere a de evaluare
către copii, standardelor periodic( initi
specifice la nivelul Responsa- educaţionale; ala,
comisiei metodice bilul semesrtiala,
Verificarea modului în comisiei finala)
4.1 Evaluarea care se stabileşte relaţia Permanent metodice Înregistrarea nivelului Caietul de
4.Control/ periodică a educatoare-copil, Membrii prestaţiei didactice; 90 % din cadre vor observaţie
verificare educatoarelor prin educatoare-familie comisiei participa la interasistente Fise de
acţiuni organizate observatie
în şcoală (CEAC)
5.Comunica- 5.1. Asigurarea Informarea cadrelor Responsa- Participarea la Lucrările
re condiţiilor didactice pe probleme Periodic bilul dezbatere a cadrelor Prezentarea la întâlniri a elaborate
necesare pentru de specialitate prin comisiei didactice ; unor lucrari de specialitate Proces-verbal
diseminarea prezentarea de reviste, metodice
bunelor practici ghiduri metodologice,
lucrări de metodică,
5.2. Asigurarea articole de specialitate Cunoaşterea
unor legături experienţelor pozitive
eficiente cu Transmiterea catre Membrii în educaţie; 95% vor contribui fiecare Procesul
conducerea şcolii, cadrele didactice a comisie cadru didactic pentru verbal al
celelalte comisii informaţiilor transmise Cunoaşterea de către existenţa la nivelul întâlnirii
9

metodice, ISJ şi de conducerea şcolii, educatoare a comisiei metodice a unei


alţi factori ISJ cu privire la aspecte Ori de câte Responsa- reglementărilor baze de documentare
educaţionali ce vizează ciclul ori este cazul bilul specifice înv. pentru educatoare
pentru promovarea prescolar. comisiei prescolar;
inovaţiilor în metodice
pedagogie / a unor
practici de succes
6.Dezvoltare 6.1. Formarea Participarea educatoa- Conform Responsa- Perfecţionarea stilului 90 % se vor obţine noi Certificate,
profesională competenţelor relor la cursuri de nevoilor de bilul profesional, în acord performanţe în activitate a atestate,
profesionale formare profesională formare şi comisiei cu tendinţele reformei cadrelor didactice adeverinte de
solicitate de nevoia continuă, prin progra- graficelor Membrii formare
schimbării me iniţiate de ISJ şi acestor comisiei
calitative a CCD. activităţi
procesului de Sprijinirea cadrelor
învăţământ didactice în realizarea
schimbului de idei, Îmbogăţirea Procese-
informaţii, material Permanent Membrii experienţei verbale
didactic, , îmbogăţirea comisiei profesionale.
experienţei
profesionale şi
diseminarea
cunoştinţelor.

Responsabilul Comisiei Metodice, prof. inv. primar si prescolar Iordanescu Olimpia

S-ar putea să vă placă și