Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

………/…………………………

DECLARAȚIE

Subsemnatul ………………………………………., legitimat al BI/CI seria ..... nr............, domiciliat în

localitatea......................................, str. ......................................,nr. ......, bl........., sc. ........, et. ..., ap......,

județ/sector........., în calitate de părinte/reprezentant legal, declar pe prorpia răspundere, în intereseul

educațional al copilului, că am depus solicitarea de retragere a copilului ...............................................

din clasa ................., Școlala Gimnazială Nr. ...................................., sector ......, în vederea reînscrierii

acestuia în anul școlar ........................, în clasa...........................

Data: Semnătura părintelui/tutorelui legal

......................................... .........................................................

S-ar putea să vă placă și